Page 1

issu e 7 วารสารกิจกรรมเพื่อสังคม บีจี ธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560

The Royal Kathin Ceremony กฐินพระราชทาน ณ วัดเขียนเขต | P.2 Plant Tour บุญรอดเยี่ยมชม BGC อยุธยากล๊าส | P.3 Eyeglasses Donation Project โครงการมองโลกผ่านแก้ว | P.4 Shoes Donation Project On Tour 2016 โครงการแบ่งปันรองเท้า ก้าวไปโรงเรียน 2559 | P.6 Public Affairs โครงการทูตความดี รักนี้ให้น้อง ปี 8 | P.8

CSR BULLETIN


02

พระเทพรัตนสุธี เจาคณะจังหวัดปทุมธานี เจาอาวาสวัดเขียนเขต

กฐินพระราชทาน 5 พฤศจิกายน 2559

เมื่ อ วัน เสาร์ ท่ี 5 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 9.30 น. คุ ณ สุ ร ศั ก ดิ์ เดชะริ น ทร์ กรรมการและที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส กลุม่ บริษทั ในเครือบางกอกกล๊าส เป็นประธานในพิธถี วายผ้ากฐิน พระราชทานของกลุม่ บริษทั ในเครือบางกอกกล๊าส ประจ�าปี 2559 ณ วัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยได้ รับ เกียรติจาก คุณมนต์สทิ ธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้วา่ ราชการ จังหวัดปทุมธานี มาร่วมในพิธี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะผู้บริ หาร พนักงาน นักกีฬา สต๊ าฟโค้ ช บีจีเอฟซี บีจวี ซี ี และชาวบ้ านมาร่วมงานบุญครัง้ นี ้เป็ นจ�านวนมาก รวมยอดเงินกฐิ นพระราชทานทังสิ ้ ้น 4,400,000 บาท คุณสุรศักดิ์ เดชะรินทร์ กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโส กลุมบริษัทในเครือบางกอกกลาส

The Royal Kathin Ceremony 5th November 2016

At 9:30 in the morning on Saturday November 5th 2016, Mr Surasak Decharin Director and Senior Advisor from Bangkok Glass Group presided over the recognition of The Royal Kathin Ceremony at Wat Khien Khet, Buengyeetho, Thanya Buri, Pathumthani. We honored to have Mr Monsit Paisaltanawat – Deputy Governor of Pathumthani attended the ceremony, including the head of government in management levels, staffs and coaches of BGFC, BGVC, and local villagers. The total amount 4,400,000 baht which was contributed for merit.


03

บีจีร่วมงานปล่อยเต่า เฉลิมพระเกียรติวันแม่ Turtles Release Event on Monther’s Day

10 ส.ค. 2559 บีจี ร่วมงานกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต์ิ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ ศึกษา การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี โดยศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก กรมทรั พยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 1 และผู้สนับสนุนทังภาครั ้ ฐและภาคเอกชน โดยได้ รับเกียรติจากคุณวิทรู ัช ศรี นาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คุณภุชงค์ สฤษฎีชยั กุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริ หารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 พร้ อมแขกผู้มเี กียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กิจกรรมส�ำคัญคือ ปล่อยเต่าทะเล จ�ำนวน 84 ตัว พร้ อมพันธุ์ก้ ุง 840,000 ตัว เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของเต่าทะเล สร้ างความสมดุล ให้ ทรัพยากรทางทะเล

On 10th August 2016, BG attended Sea Turtle release event to celebrate Queen Sirikit on her 84 years birthday as 12 August 2016 at Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center, Chanthaburi province. Marine & Coastal Resources Research and Development Center the Eastern Gulf of Thailand together with both public and private sectors also attended on this event. Mr. Vitusrat Srinam - Governor of Chanthaburi and Mr. Puchong Sariddichaikul - Director of the Office of Management of Marine and Coastal were honor to meet the guests, students. The activity released 84 sea turtles and 840,000 crustaceans. Specially, sea turtles release back to nature will help to increase the chances of survival of sea turtles and create the balance in marine resources.

บุญรอดเยี่ยมชม BGC อยุธยากล๊าส

Boon Rawd Brewery Co., Ltd Visited BGC Ayutthaya Glass

17 สิงหาคม 2559 BGC อยุธยากล๊ าส ต้ อนรับคณะผู้เยีย่ มชมจาก บริษัท บุญรอด บริ วเวอรี่ จ�ำกัด รุ่ นที่ 2 จ� ำ นวน 100 คน เข้าเยีย่ มชมกระบวนการผลิตบรรจุภณ ั ฑ์แก้ ว เพื่อเปิ ดมุมมองใหม่จากการศึกษาดูงาน ซึ่งได้ รับเกี ยรติจากคุณกรกฎ แสงจันทร์ ผู้ จั ด การฝ่ ายบริ หาร และคุ ณ สมบั ติ เนื่องจากจ้ อย ผู้จัดการฝ่ ายผลิต ร่ วมต้ อนรั บ จากนัน้ คณะผู้เยี่ยมชมจึงเข้ าชมกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ แก้ ว โดยมีผ้ ูเชี่ยวชาญให้ ความรู้ ในแต่ละขัน้ ตอนการผลิตอย่างละเอียด ในช่วงท้ าย คุณสุนิษฐ์ สก็อต ตัวแทนผู้บริ หารจาก บริ ษัท บุญรอด บริ วเวอรี่ จ�ำกัด ได้ มอบของ ที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพหมูเ่ พื่อเก็บเป็ นภาพแห่งความประทับใจ และพร้ อมจะน�ำพนักงานมาเรี ยนรู้ เปิ ดประสบการณ์ใหม่ที่ BGC อยุธยากล๊ าส ต่อไป

On 17th August 2016, BGC Ayutthaya Glass welcomed the 2nd group of visitors from Boon Rawd Brewery Co., Ltd with 100 people for production of glass containers. In order to open a new perspective study, we was honored to meet Mr. Korakod Seangchand - Administration Manager and Mr. Sombat Nuangjakjoy - Production Manager who gave big welcome and sharing knowledges in production of glass containers. Moreover, BGC Ayutthaya Glass experts gave lectures in details during the tour plant. In the end, Mr. Sunid Scott - Executive Representatives from Boon Rawd Brewery Co., Ltd had took a memorial group photo and got a visual impression of the trip , he also promised to bring the next group come to BGC Ayutthaya Glass in the near future.


04

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 บีจี รวมกับ บริษัท หอแวน กรุป จํากัด

และองค์การบริหารสวนตําบลหัวหวา จัดกิจกรรมมองโลกผานแกว เพื่อตรวจ

วัดสายตาใหแกนก ั เรียนระดับชัน ้ ป.3 – ม.3 ในเขตตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ

จังหวัดปราจีนบุรี ทัง ้ นีไ้ ดรบ ั เกียรติจาก คุณบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหาร

บีจี จับมือ หอแว่น จัดกิจกรรม

มองโลกผ่านแกว จ.ปราจีนบุรี 3 สิงหาคม 2559

สวนจังหวัดปราจีนบุรี คุณสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารสวนตําบลหัวหวา ใหเกียรติมารวมงาน โดยมีคณ ุ สยาม เศรษฐบุตร ผูอ  า ํ นวยการสํานักงานกิจกรรม

เพือ ่ สังคมและสือ ่ สารในองค์กร เปนประธานในพิธี คุณเพิม ่ เกียรติ พิกล ุ ผูจ  ด ั การ ฝายบริหาร BGC ปราจีนบุรี กลาส พรอมพนักงาน เดินทางมารวมงานอยางพรอมเพรียง

คุณฑิฆม ั พร โหตระไวศยะ ผูอ  าํ นวยการฝายทรัพยากรมนุษย์ บจก. หอแว น กรุ  ป และ ที ม งาน คุ ณ วิ ชิ ต ทาหอม รองผู  อํ า นวยการโรงเรี ย นหัวซาวิทยา รวมกลาว ตอนรับอยางอบอุน

ส�าหรั บน้ องนักเรี ยนจาก 5 โรงเรี ยน ในเขตต�าบลหัวหว้ า ได้ แก่ ร.ร.หัวซาวิทยา ร.ร.วั ด หนองหู ช้ าง ร.ร.วั ด เนิ น ผาสุ ก ร.ร.บ้ านหนองปรื อน้ อย และร.ร.ชุมชนบ้ าน เกาะสมอ จ�านวนกว่า 350 คน เข้ ารับการ ตรวจวัด สายตาและรั บ ฟั ง การบรรยาย เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพสายตาจาก บริ ษัท หอแว่น กรุ๊ป จ�ากัด นอกจากนี ย้ ังมี กิจกรรมสันทนาการ จากส� า นั ก งานกิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมและ สื่อสารในองค์กร เพื่อให้ น้องๆ ได้ ร่วมเล่น เกมกันอย่างสนุกสนาน รวมทัง้ กิ จกรรม ให้ ความรู้เรื่ อง 3R และเล่นเกมคัดแยกขยะ ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจเป็ น อย่ า งดี โดยมี ของรางวัลและอุปกรณ์การเรี ยนมามอบให้ มากมาย และในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้ องประชุม องค์การบริ หารส่วนต�าบล หัวหว้ า บีจีและบจก.หอแว่นกรุ๊ ป น�าโดย คุณภาคี ประจักษ์ ธรรม กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท หอแว่นกรุ๊ ป จ�ากัด ได้ ร่วมส่งมอบ


05

คุณเพิ่มเกียรติ พิกุล

คุณบังอร วิลาวัลย์

คุณสยาม เศรษฐบุตร

คุณฑิฆัมพร โหตระไวศยะ

คุณสุรชัย ทนสิงห์ คุณวิชิต ทาหอม

แว่ น จ� า นวน 62 อั น แก่ นั ก เรี ยนที่ มี ปั ญหาด้ านสายตา โดยได้ รับเกี ยรติจาก คุณสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริ หาร ส่วนต�าบลหัวหว้ า ให้ เกียรติมาเป็ นผู้รบั มอบ กิจกรรมมองโลกผ่ านแก้ วที�จัดขึน� เป็ นปี แรก จึงถือเป็ นกิจกรรมที�เต็มเปี� ยม ไปด้ วยความสุขที�เกิดจากการแบ่ งปั น ช่ วยเปิ ดมุมมองใหม่ ๆ ให้ กับเยาวชน ในการให้ ความสํ า คั ญ กั บ การดู แ ล สุ ข ภาพสายตาไปพร้ อมๆ กั บ การ อนุรักษ์ ส� งิ แวดล้ อมอย่ างยั�งยืน รวมถึง การสร้ างความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง BGC ปราจี น บุ รี ก ล๊ าส และ BGF กบินทร์ บุรีกล๊ าส กับชุมชนใกล้ เคียงใน จังหวัดปราจีนบุรีอีกด้ วย

The 1st Eyeglasses Donation Project at Prachinburi on 3rd August 2016.

คุณภาคี ประจักษ์ธรรม

กรรมการผูจัดการ บริษัท หอแวน กรุป จํากัด

On 3rd August 2016, BG and Huawa sub district Administration Organization arranged the Eyeglasses Donation Project. The eyes examination was given to those students from 9-15 years old in Srimahaphot district, Prachinburi province. Mr. Sayam Sethaputra – Director of CSR & IC was honor to invite Ms. Bang-orn Wilawan – Chief Executive of Prachinburi and Mr. Tonsingh – Chief Executive of Huawa sub district Administration Organization. In addition, Mr. Permkait Pikul – Senior Manager of BGC Prachinburi Glass with his staffs came to join the event. Mr. Thikhamporn Hotrawaisaya – Director of Human Resources of Better Vision Group also came with his team. Also, Mr. Wichit Tahom – Deputy Director of Huasa Wittaya School warmly welcome all participants in his school. They were young students from 5 schools in the district, including Huasa Wittaya, Wat Nong Huchang, Wat Nuen Pa Sook, Ban Nong Prue Noi and Ban Koh Samo school with total 350 students attended the screening and received the lecture for Eyes Care by Better Vision Group. Furthermore, CSR team from BG also arranged many fun activities to all students such as 3R (Reduce, Reuse and Recycle), and sorting garbage games. During the activities, we also gave many toys and school stationaries to the students. On Monday August 29th 2016, BG and Better Vision together delivered 62 pairs of eyeglasses to the students who are short sighted. Mr. Surachai Tonsingh – Chief Executive of Huawa was delegate to receive those eyeglasses. This is the first Eyeglasses Donation Project which was arranged by BG. This event was filled with joys and love among all students, local communities, government, BG and Better Vision Group. This help to open an opportunity to young students who are short sighted , receiving good eyeglasses and understand how to take care their eyes in the long term. Last but not least, this event also built up a good relationship between BGC Prachinburi Glass, BGF Kabinburi Glass with their neighbored and communities.


06

แบ่งปนรองเทา ก้าวไปโรงเรียน 2559 ออนทัวร

หลัง จากคิ ก ออฟกัน ไปเมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการแบ่งปั นรองเท้ า ก้ าวไปโรงเรี ยน ประจ�าปี 2559 ก็เดินหน้ าออนทัวร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ารองเท้ าไปมอบให้ น้องๆ นักเรี ยนที่ขาดแคลน ในอี ก 3 จั ง หวั ด ได้ แก่ ขอนแก่ น กาญจนบุ รี และระยองโดยมี นั ก เรี ยนที่ ไ ด้ รั บ รองเท้ าจาก โครงการนี ้ในปี แรกเป็ นจ�านวนทังสิ ้ ้น 367 คู่ และ กิจกรรมดีๆ แบบนี ้จะกลับมาอีกครัง้ ในปี 2560

โรงเรียนบานหวยเตยพัฒนา จ.ขอนแก่น 29 กรกฎาคม 2559

BG ร่ ว มกับ BGC ขอนแก่ น กล๊ า ส จัด โครงการ แบ่ ง ปั น รองเท้ า ก้ าวไปโรงเรี ย น ประจ� า ปี 2559 ณ โรงเรียนบ้ านห้ วยเตยพัฒนา จ.ขอนแก่น โดยน�ารองเท้ า นักเรียนมาร่วมส่งมอบ เลี ้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรม เล่นเกมแจกของรางวัลกับน้ องๆ นักเรี ยนอย่างอบอุน่

Shoes Donation Project On Tour 2016 One month ago after the kick off day in May, our Shoes Donation Project was continuing the tour in 2016. We brought more shoes to those poor students in 3 provinces included Khon Kaen, Kanchanaburi and Rayong. We totally donated 367 shoes with other study stationaries, fun games to all students. Hopefully, this meaningful project will be back again in 2017.

Ban Huai Toei Pattana School (Khon Kaen) 29th July, 2016.

BG together with BGC Khon Kaen Glass arranged Shoes Donation event at Ban Huai Toei Pattana School in Khon Kaen. We were not only donated shoes but also treated a warm lunch and played fun games with all students.


โรงเรียนบานสายรุง สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

07

5 สิงหาคม 2559

บีจี เข้ าร่วมกิจกรรมค่ายอาสามหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ ณ โรงเรี ยน บ้ านสายรุ้ ง อ.สัง ขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยได้ น�า รองเท้ า อุป กรณ์ กีฬ า และอุป กรณ์ ก ารเรี ย น ไปมอบให้ นัก เรี ย นที่ ด้ อ ยโอกาสและขาดแคลน ซึง่ โรงเรี ยนบ้ านสายรุ้งแห่งนี ้ ก่อตังขึ ้ ้นปี 2554 โดยชาวญี่ปนุ่ คือคุณทามากิ และคุณโทโมโกะ ด้ วยวิสยั ทัศน์ม่งุ พัฒนานักเรี ยนให้ มีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรม รักความเป็ นไทย อยูก่ บั ธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อม เรียนรู้พฒ ั นาภูมปิ ัญญาในท้ องถิน่ และสร้ างคนให้ เป็ นคนดีอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข ไม่ให้ เป็ นปัญหากับสังคม Ban Sai Rung School (Sangklaburi, Kanchanaburi) 5th August, 2016.

BG joined the volunteers Camp which was arranged by North Bangkok University at Ban Sai Rung School, Sangklaburi, Kanchanaburi.We were continuing our mission to donate shoes, sport equipment, and study stationaries to the students in need. Ban Sai Rung School was opened in 2011 by two Japanese named Mr. Tamaki and Mr. Tomoko with the vision to educate the local students with moral and passion of Thai, the love to natural environment and develop the wisdom to become a good person rather than a problem in society.

โรงเรียนบานนํา ้ กร่อย จ.ระยอง 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเกาะแกวพิศดาร เกาะเสม็ด จ.ระยอง 18 สิงหาคม 2559

โรงเรี ยนเกาะแก้ วพิศดาร เป็ นหนึง่ ในโรงเรี ยนที่ บีจี เคยจัดกิจกรรม ป้ายสี แต้ มฝัน ฉันรักษ์ เกาะเสม็ด เมื่อปี ที่ผา่ นมา และปี นี ้ถือเป็ นโอกาสดีที่ได้ กลับไป เยี่ยมเยียนและน�ารองเท้ าไปมอบให้ แก่น้องๆ นักเรี ยนที่ขาดแคลน รวมทัง้ อุปกรณ์กีฬาที่ได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัท สตาร์ เฟล็กซ์ จ�ากัด ซึง่ ได้ รับการ ต้ อนรับอย่างอบอุ่นเป็ นกันเองจาก คุณบงกชธร หอมจันทร์ ผู้อ�านวยการ โรงเรี ยนเกาะแก้ วพิศดาร Koh Kaew Pissadarn School (Koh Samet, Rayong) 18th August, 2016.

Koh Kaew Pissadarn School is one of the schools which BG organized the Painting Contest – “I love Samet” last year. This was a great opportunity to go back to visit and give shoes to all students there. Also, these shortage students received sport equipment from Starflex Company Limited. Lastly, we all received warm welcome and friendly by students and Ms. Bongkochton Homjan – School Director of Koh Kaew Pissadarn.

กิจกรรมแบ่งปันรองเท้ าก้ าวไปโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้ านน� ้ากร่อย ต.ห้ วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง มีนกั เรี ยนจ�านวน 90 คน เข้ าร่วมกิจกรรม ซึง่ คุณมานะชัย วงทนสุนทร ผู้อา� นวยการโรงเรียนบ้ านห้ วยทับมอญ รักษาการผู้อา� นวยการโรงเรียน บ้ านน� ้ากร่อย เป็ นผู้รับมอบรองเท้ า ถุงเท้ า กระดาษ แฟ้ม เก้ าอี ้ รวมทังอุ ้ ปกรณ์ กีฬา โดยมีคณ ุ บุญธรรม จันทรา ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 3 ร่วมเป็ นเกียรติในงานพร้ อม กล่าวค�าขอบคุณอย่างอบอุน่ Ban Nam Kroi School (Rayong) 19th August, 2016.

Shoes Donation Project was moving to Ban Nam Kroi, Huai Thap Mon sub-district, Chamao district, Rayong Province. There were 90 students participated in our event, Mr Manachai Wongsuntorn – school Director of Ban Nam Kroi gave a welcome speech. We donate shoes, sport equipment, paper chairs and folders to the school. Moreover, we were honor to meet Mr. Boontam Chandra – Village leader to attend the event and said thank you to our company.


08

ทูตความดี รักนี้ให้น้อง ป 8

เมื่ อ วันที่ 2, 9, 16, 23, 26 กันยายน 2559 บี จี ร่ ว มกิ จ กรรม “ทูต ความดี รั ก นี ใ้ ห้ น้ อ ง ปี 8” ซึง่ ก่อตังขึ ้ ้นจากคุณดนัย จันทร์ เจ้ าฉาย เพือ่ ให้ น้องๆ จากศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายได้ มี โอกาสร่ วมกิจกรรมสร้ างสรรค์สร้ างแรงบันดาลใจ ในการท�าความดี ความกล้ าแสดงออกในทางที่ดี เมื่อกลับมาใช้ ชีวิตในสังคมจะท�าให้ น้องๆ เหล่านี ้ มี จิ ต ใจและตระหนักถึงการเป็ นคนดี ที่จะส่งผลให้ น้ องๆ เริ่ มต้ นชีวิตใหม่อย่างมีความสุข ซึง่ กิจกรรม “ทูตความดี รักนี ้ให้ น้อง ปี 8” ได้ จดั ขึ ้น 5 บ้ าน ได้ แก่ บ้ านกรุณา จ.สมุทรปราการ บ้ านอุเบกขา จ.นครปฐม บ้ า นราชบุรี จ.ราชบุรี บ้ า นมุทิ ต า จ.นครปฐม และบ้ านสิรินธร จ.นครปฐม รวมกว่า 1,000 คน คุณดนัย จันทร์ เจ้ าฉาย ประธานคณะท�างาน โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ได้ กล่าวถึง กิจกรรมในครัง้ นี ้ว่า “บุคคลอันดับแรกของโลกทีส่ อน ให้ เ รารั ก ตัว เอง คื อ พระพุท ธเจ้ า เพราะทุก คน เป็ นคนที่มีคณ ุ ค่า มีค่าเท่ากับรัฐมนตรี ต้ องภูมิใจ ในตัวเอง ศรัทธาในตัวเอง ทุกคนล้ วนเคยท�าผิดพลาด แต่เราต้ องรู้ตวั ให้ ทนั เพือ่ ออกจากบ้ านเราต้ องออกไป ช่วยกันสร้ างประเทศไทยให้ มีความเจริ ญ”

คุณดนัย จันทร์เจาฉาย ประธานคณะทํางาน

โครงการทูตความดีแหงประเทศไทย

โดย บีจี น�าอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้ กบั เยาวชน อาทิ ลูก ฟุ ต บอล ตะกร้ อ แบดมิ น ตัน ปิ งปอง เพื่ อ ใช้ ในการออกก� า ลัง กาย และใช้ เวลาว่ า ง ให้ เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ส�าหรับรางวัล พิเศษ หมวก และ เสื ้อ BGFC ให้กบั น้องๆ ทีม่ คี วามกล้า แสดงออก การแสดงร้ องเพลง เล่ น ดนตรี และการแสดงการต่อสู้ตอน “พระอภัยมณี รบกับ นางผีเสื ้อสมุทร” ซึง่ น้ องๆ ฝึ กซ้ อมด้ วยตนเองจาก โครงการ To Be Number One ภายใต้ การดูแลอย่าง ดีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

The 8th Year Good Ambassadors Share Love to the Young people

On 2, 9, 16, 23 and 26 September 2016, BG had opportunity to participate in an creative activity and good inspiration of the event “The 8th Year Good Ambassadors Share Love to the Young people” in Department of Juvenile Observation Protection. This project was founded by Mr. Danai Chanchaochai – the Chairman of this department, aiming to motivate young prisoners who made mistakes can change their attitude and do the right things when they come back to normal life. “The 8th Year Good Ambassadors Share Love to the Young People” was hold in 5 houses with over 100 young prisoners including Kruna house, SamutPrakan Province; Aubakkra house, Nakhon Pathom Province; Ratchaburi house, Ratchaburi province; Muthita house Nakhon Pathom province; Sirindhorn house, Nakhon Pathom province. In order to support this activity, BG donated sports equipment such as soccer balls, tennis balls, badmintons for exercising during young people free time. The special presents for acting, singing, playing music and fighting in the drama “Phra Aphai Mani battle with a class of

demons living in water” were BGFC caps and T-shirts. This project is one of the projects “To Be Number One” which was well supervised by Department of Juvenile Observation and Protection.

BG CSR Bulletin #7  
BG CSR Bulletin #7  
Advertisement