Page 1

als lev · Ja n de r u p · B i l lum so g n e

Kirkebladet Ver d ens lyk k elig ste fo lk  s i d e 2-3 m en ig h ed s råd en es å rs b er etn i ng  hvi d sten g r u ppen

s i d e 4-6 s i d e 10

nr. 3 · vinter 2013-2014


på d e n 2 . s i d e

Lykkeligs te

Verdens lykkeligste folk Internationale undersøgelser udråber gang på gang danskerne som verdens lykkeligste folk. Det kan måske undre når vi samtidig ved, at en voksende del af befolkningen er underdrejet af stress og må klare livet og dagen på antidepressiv medicin. Mange er berørt af alkohol misbrug, lider under følgerne af familiernes sammenbrud og er ramt af ensomhedens svøbe.

mandede boder langs vejene med hjemmelavede eller hjemmedyrkede varer og en æske til penge stillet frem. Og tænk, der lægges penge i kassen! Danmark er et land, hvor en barnevogn ubevogtet kan stilles udenfor, og mor kan tage en kop kaffe på en café, mens junior sover trygt. Det er utænkeligt, ja ligefrem ulovligt i USA, frihedens eget land.

Lykkens pejlemærker Når vi har det så godt, hvorfor har vi det så ikke bedre? Der er tre vigtige pejlemærker på lykkeskalaen, som sender danskerne helt i top sammenlignet Men når vi har det så godt, hvorfor har vi det så med alle andre folk: oplevelsen af tryghed, tillid og ikke bedre? Spørgsmålet blev stillet til den norske frihed. Bliver vi syge, arbejdspræst Per Arne Dahl, som har løse eller hjælpeløse opfanskrevet en bog med samme ges vi af velfærdssamfundets titel. Hans svar lyder: »DanNår vi har det net og får den hjælp vi har skerne har ikke brug for mere behov for. lykke, men for mere mening«. så godt, hvorfor har vi Vi har nok af det vi har brug det så ikke bedre? Enhver er i Danmark fri til for, men overser, at vi har alat vælge den uddannelse eller lermest brug for hinanden. karriere man har lyst og evner til uden at det skal afhænge af forældre, forbinEt par berømte danske filosoffer har sagt vægtige delser eller formue. Ligheden i Danmark er stor og ord om lykken og dens væsen: »Gør vi vores egen korruptionen er lav. jagt på mere lykke til et mål i sig selv, mister vi den. For lykken findes kun som en frugt af noget anJeg husker en artikel jeg så i en amerikansk avis, det«, (Søren Kierkegaard). »Gud kræver næstens hvor Danmark blev lovprist i høje og forundrede lykke af din hånd«, (K.L. Løgstrup). toner som en nation, hvor man kan se små ubeNår præster holder en begravelsestale over et menneskeliv, som er levet til ende, så sættes der ofte ord på det velsignede liv. Der takkes for det liv, der lykkedes godt og som var rigt. Og det der nævnes, er vel at mærke ikke de huse, biler og rejser, der blev råd til, men de relationer og mennesker, som afdøde havde i sit liv. Vi ved det jo godt, at det der virkelig betyder noget, er at betyde noget for andre. Det skal vi huske og holde hinanden fast på, ikke først når vi dør, men så længe vi lever. For at få det bedre, skal vi have det godt med hinanden. Hjerternes fest Julen kaldes hjerternes fest. Julebudskabet om Guds kærlighed, der lod sig føde, og den julefest vi

2


omgærder det med, gør hjerterne åbne og varme. Julen er den højtid, hvor vi har nemmest ved at huske andre og gerne vil dele glæden. Så gør dit til, at det må blive en god og velsignet jul! Ikke blot en dyr jul, hvor vi overdænger hinanden med julegaver, men en jul hvor fællesskab og kærlighed må lyse og

gøre livet dyrebart for dem, vi er givet at dele livet med. For der finder vi både lykken og meningen. Det er vores julegave til frelseren, der sagde: »som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden«. Glædelig jul! Anne Mette Gundesen

Præstesekretær Pernille, graver Sine og sognepræst Anne Mette en glad stund i Alslev.

3


fra menighedsrådet

Mette og minikonfirmanderne

Alslev

årsberetning 2013 – alslev Regnede vi med, at vi skulle til at slappe af ? Det nyvalgte menighedsråd i Alslev tiltrådte midt i en travl tid med færdiggørelse af kirkens renovering og omstillingen til det nye fælles pastorat.

Kirken blev færdig og genindviet Palmesøndag. Vi er godt tilfredse med resultatet, og det er dejligt, at vi får mange positive reaktioner på kirkens nye »look«. Alslev har en meget smuk kirke – brug den! Fælles pastorat med Billum og Janderup sogne indbyder til mere samarbejde hen over åen. Der afholdes fælles menighedsrådsmøder ca. 4 gange årligt, og der er nedsat følgende faste fælles udvalg: Kulturudvalg (foredrag, musik, udflugt), bladudvalg (det fælles kirkeblad) og forretningsudvalg (formændene). Fællesskabet giver mulighed for at tilbyde en bred vifte af kirkelige og kulturelle tilbud, så vi kan nå ud til rigtig mange folkekirkemedlemmer i alle aldre. Vi skal vænne os til, at vi skal bevæge os udensogns – og det kan vi vel også godt!

Alslev sogns økonomi er presset. Skattegrundlaget i Varde Kommune er faldende – og dermed også de kirkeskattekroner sognet får. Vi har haft nogle ret store og uforudsigelige udgifter – bl.a. varmeudgifter i kirken, fordi det gamle varmestyringsanlæg blev mere og mere ustyrligt i den lange periode, vi ventede på at få lov til at renovere. Vi arbejder meget med at finde besparelser, som ikke går for meget ud over personalets trivsel og kvaliteten af kirkens tilbud. Endnu kan vi nogenlunde tilbyde det samme som i de foregående år. Tak til alle vore ansatte – som trods alt fortsat sørger for, at alt fungerer flot! Der er nok at rive i for menighedsrådet. Men gør vi det »rigtige«? Vi savner respons fra jer, både ros, ris og forslag, så kom og og deltag i menighedsmødet 5. januar. Lise Døssing Formand for Alslev Menighedsråd

Men igh edsmøde

Alslev menighedsråd indbyder til menighedsmøde efter aftengudstjenesten kl. 19.00 søndag d. 5. januar

4


fra menighedsrådet

Janderup

årsberetning 2013 – Janderup Kirkeåret 2013 har været første år for det nyvalgte menighedsråd og også det første hele år med det nye pastorat Alslev-Janderup-Billum og med to sognepræster, provst Lise Hindsholm og sognepræst Anne Mette Wind Gundesen. Det har naturligvis ført yderligere forandringer med sig, bl.a.:

I 2013 fik vi i den nordøstlige del af kirkegården gennemført en etape af omlægningen af kirkegården med et godt resultat. Desuden skal vi have altertavlen repareret, samt have noget af hvælvenes overflader pudset (offerlag), for at begrænse forvitring forårsaget af salt.

• Et fælles kirkeblad • En fælles hjemmeside: janderupkirke.dk • Ændret liturgi ved gudstjenester • Nogle arrangementer foregår i Alslev • Præstesekretæren har nu kontor i Alslev

I disse år beskæres de økonomiske midler til Janderup menighedsråds arbejde ganske betydeligt. Vi arbejder på, bl.a. via samarbejde med Alslev og Billum sogne, til stadighed at kunne udvikle tilbud og arrangementer, så det kirkelige liv i sognet trives.

Vi vil gerne høre din mening om bl.a. disse ting på et menighedsmøde d. 24. november. Også om vores tilbud og arrangementer i øvrigt.

Peder Chr. Thomsen Formand for Janderup Menighedsråd

Men igh edsmøde

Janderup menighedsråd indbyder til menighedsmøde i konfirmandstuen i Janderup efter gudstjenesten kl. 10.30 d. 24. november.

En del af kirkegården er blevet omlagt i år

5


fra menighedsrådet

Billum

årsberetning 2013 – billum Jagtgudstjeneste for 18. gang Det hele begyndte med, at Erik Nielsen fra Nr. Billum, der på det tidspunkt var formand for jagtforeningen og med i Billum-Blæserne, så en notits i jagtbladet Jægeren om en Hubertus gudstjeneste i Århus. Han rettede henvendelse til Lise Hindsholm, om at få arrangeret en jagtgudstjeneste med deltagelse af Billum-Blæserne. Gudstjenesten skulle ligge sidst i september, inden jagten gik ind den 1. oktober.

Lise syntes det var en god idé, og jagtforeningens bestyrelse synes også det var en god idé, at man efter gudstjenesten lavede et arrangement i forsamlingshuset med lidt godt at spise, amerikansk lotteri og lidt mere hornblæsning.

Billum-Blæserne i aktion i kirken I alle årene har der været stor tilslutning af folk fra sognet, men også udenbys deltagere til gudstjenesten og det efterfølgende arrangement. Som det kunne læses i det seneste kirkeblad er jagtgudstjenesten med blæsemusik blevet en eksportvare til Sverige. En stor tak til Billum-Blæserne, der flittigt øver hele året for at kunne præstere god hornmusik til denne aften, og ligeledes en tak til jagtforeningen for det store arbejde de gør i forbindelse med arrangementet. Dåbsjubilæum Som noget nyt, blev der for første gang afholdt en børnegudstjeneste, for at fejre de børn, der blev døbt

6

i Billum kirke for fire år siden. I stedet for, som tidligere, at udlevere en bibel ved dåben, får børnene nu overrakt Sigurd Barrets bibel og CD ved jubilæet. Efterfølgende på gårdspladsen var der sanglege og pølser med brød. Dåbsjubilæet vil blive en årlig tilbagevendende børnegudstjeneste. Kirkelige aktiviteter i 2013 Øvrige aktiviteter som babysalmesang, musikalsk legestue for dagplejebørn og for børn med forældre vil fortsætte som hidtil. Organist Connie R. Jørgensen vil fortsætte korundervisningen med skolens 3.-6. klasse. Koret har medvirket ved bl.a. adventsmusikguds­ tjenesten sammen med julekoret. Julekoret øver i år i Billum kirke, under ledelse af Connie R. Jørgensen. Julekoret øver med henblik på at optræde i de tre sogne ved adventsmusikgudstjenesterne. Omtale og tidspunkter for de kirkelige aktiviteter kan findes på hjemmesiden: www.billumkirke.dk. Kirkegården Personalet fortsætter omlægning af kirkegården i det omfang, der er tid og økonomiske midler. Græsarealet omkring kirken er nu færdigetableret, så kirken ligger som på en grøn ø. Der vil blive plantet et par rønnetræer mere. Provstesyn I foråret blev der afholdt provstesyn, og i den forbindelse blev det konstateret, at remme i tårnet var dårlige og skulle udskiftes, ligesom tårnets vestside skulle kalkes i dette år. Arbejderne pågår for øjeblikket. En stor tak til personalegruppen for det arbejde de udfører og for deres hjælpsomme og venlige måde at agere på. Irene Kjær Formand for Billum Menighedsråd

Men igh edsmøde

Billum menighedsråd indbyder til menighedsmøde efter gudstjenesten kl. 9.00 søndag d. 9. marts


Kirkes tafetten

Kirkestafetten – til en dåbsfamilie Kirkestafetten er blevet sendt af sted for første gang. Det er tanken, at den fremover i kommende udgaver af Kirkebladet vil blive sendt ud til mennesker i vores tre sogne, som har en eller anden berøring med kirken og noget at fortælle, som vi andre måske kan spejle os i. Denne første kirkestafet er endt hos Mette Gjersen og Claus Underbjerg Sørensen. Søndag d. 29. september fik de deres lille datter Emmely døbt i Alslev kirke. Jeg interviewer dem som dåbsfamilie.

Hvad gjorde I jer af tanker om at få jeres datter Emmely døbt? Det har vi nok ikke gjort os de store tanker om. Barnedåb er en tradition, som vi gerne vil bære videre. Det er det rigtige at gøre, når man gerne vil gøre det bedste for sit barn. Dåben er en god start på livet. Så har hun noget at bygge videre på.

glad kristen påvirkning ved at være FDF’er (spejder) gennem mange år. Hvorfor valgte I Alslev som dåbskirke for Emmely? Vi bor i Varde, men vil gerne flytte til Alslev og bygge eget hus der om nogle år. Vi fornemmer, at Alslev er en god by for børnefamilier. Vi synes at Alslev kirke er en hyggelig lille kirke, og vi ville gerne grundlægge Emmelys tilknytning til den kirke. Det synes vi er en vigtig værdi. Tak fordi I ville tage imod Kirkestafetten og dele jeres tanker med os om, hvad det betyder at få sit barn døbt! Anne Mette Gundesen

Hvad betyder dåben? Dåben kommer først. Det handler om at høre til og være i et fællesskab. Når Emmely er døbt til at tilhøre Gud betyder det, at hun aldrig skal være alene. Hvordan vil I opdrage jeres barn i den kristne tro? Vi vil bruge den børnebibel vi får fra kirken, når hun har 4 års dåbsjubilæum. Vi vil læse for hende og fortælle hende om Gud og om dåben. Vi håber hun må vokse op med gode holdninger. Vi vil gerne vise hende glæden ved at have tilknytning til kirken. Hvordan oplevede I dåbsdagen? Det var en fantastisk dag, som begyndte godt i kirken. Vi følte os så godt tilpas og på hjemmebane i gudstjenesten. Den måtte gerne have varet noget længere. Bagefter holdt vi en dejlig familiefest med telt i haven og i det fineste vejr. Hvem har lært jer kristendom? Mette svarer at hun har gået i søndagsskole og været spejder. Claus fortæller, at hans bedsteforældre tilhørte Indre Mission i Esbjerg. De ville gerne tale med børnnene om tro på Gud, og de havde traditioner som bordbøn. Claus har også fået en god og

Claus Underbjerg Sørensen og Mette Gjersen med datteren Emmely ved barnedåben i Alslev kirke.

7


Aktivitetskalender Alslev

n ov e m b e r Torsdag 14.

Billum

Film: Hvidsten Gruppen kl. 19.00 i konfirmandstuen i Alslev

Søndag 17.

25. s. e. trinitatis

Søndag 24.

S. s. i kirkeåret

Mandag 25.

Janderup

9.00 AMG

10.30 AMG 10.30 LH Menighedsmøde

9.00 LH

Efterårsmøde kl. 19.00 på Janderup Skole - E. Knoth om Hvidsten Gruppen

december Søndag 1.

1. s. i advent

10.30 AMG

Onsdag 4.

16.00 AMG Børnegudstjeneste

19.00 AMG, adventsmusikgudstjeneste

Torsdag 5. Søndag 8.

19.00 LH, adventsmusikgudstjeneste 2. s. i advent

9.00 AMG

Onsdag 11. Søndag 15.

10.30 AMG 19.00 AMG, adventsmusikgudstjeneste

3. s. i advent

10.30 LH, kirkebil

Onsdag 18.

9.00 LH, kirkekaffe, kirkebil

14.00 AMG, seniorg.

Fredag 20.

Skolejuleandagter

Søndag 22.

4. s. i advent

16.00 AMG Musikgudstjeneste

Mandag 23.

Lillejuleaftensdag

16.00 Juleandagt på Vidagerhus, LH

Tirsdag 24.

Juleaften

14.30, 16.00 AMG 10.00! LH

Onsdag 25.

Juledag

Torsdag 26.

2. juledag

Søndag 29.

Julesøndag

8.15, 9.15, 10.15 AMG

8.00 og 10.00 LH

14.30 LH

16.00 LH 11.30! LH, kirkebil

10.30 AMG, kirkebil 10.30 AMG

jan uar Søndag 1.

Nytårsdag

Søndag 5.

Helligtrekonger

19.00 AMG Menighedsmøde

9.00 AMG

10.30 AMG Kirkebil

Søndag 12.

1. s. e. H3k

10.30 LH

16.00 LH

9.00 LH, kirkekaffe

Søndag 19.

2. s. e. H3k

9.00 AMG

Søndag 19. Fredag 24. Søndag 26. Onsdag 29. Onsdag 29.

8

14.00 LH, indsamling 16.00 LH til Bibelselskabet

10.00-15.00 Højskoledag i Alslev Forsamlingshus Sogneformiddag kl. 9.30 i Janderup konfirmandstue - »Sol over toppen«. Se side 11. 3. s. e. H3k

10.30 AMG, kirkebil

9.00 AMG

17.00 LH, konfirmandgudstjeneste 19.00 AMG - sangaften om K.L. Aastrups salmer i Billum kirke


Alslev

februar Søndag 2.

Kyndelmisse

Tirsdag 4.

Janderup

10.30 AMG

Billum 17.00 AMG

19.00 i Alslev konfirmandstue - anti-stress aften med Jette Dahl - »Livet leves indefra«

Søndag 9.

S. s. e. H3k

Søndag 16.

Septuagesima

Fredag 21.

9.00 LH 9.00 AMG

10.30 LH, kirkebil

10.30 AMG, kirkebil

Sogneformiddag kl. 9.30-11.30 i Janderup konfirmandstue m. Bent Pedersen om »Dyrlæge Jensens berømte børn«

Søndag 23.

Seksagesima

10.30 AMG

9.00 AMG

AMG = Anne Mette Gundesen • LH = Lise Hindsholm

omtale af gudstjen ester

Adventsmusikgudstjenester

Traditionen tro synger vi juletiden ind med adventsmusik-gudstjeneste i vore 3 sogne. Julekoret under ledelse af Connie Jørgensen synger nogle sange alene og sammen med børnekoret fra hver kirke. Mette Tarbensen bidrager med violinspil, og børnene læser læsninger over temaet »Lys i mørke«. Gudstjenesterne begynder kl. 19.00 • Onsdag d. 4 december i Alslev kirke (AMG) • Torsdag d. 5. december i Billum kirke (LH) Kaffebord i Forsamlingshuset bagefter. • Onsdag d. 11. december i Janderup kirke (AMG) Efterfølgende kaffe og hygge på Eventyrgården.

Seniorjul i alslev

Onsdag d. 18. december kl. 14. Vi begynder i kirken, hvor 0. klasse opfører julekrybbespil. Derefter er der kaffe og hygge i konfirmandstuen. Hvis nogen mangler kørelejlighed eller en hjælpende hånd til at komme af sted, så ring til Anne Mette Gundesen, tlf. 75 26 90 38.

musikgudstjeneste

4 søndag i advent d. 22. december kl. 16.00 i Janderup kirke åbner vi hjerter og sind for den forestående julehøjtid med en smuk meditativ musikgudstjeneste. Vores organist Connie Jørgensen og kirkesanger Mette Tarbensen har inviteret violinist Lada Fedorova til at spille med, så der bliver musik for to violiner og orgel.

Juleandagt på vidagerhus

Mandag d. 23. december kl. 14.00.

Gudstjeneste med juleprædiken, julesalmer og nadver. Alle er velkomne, særligt familie og venner til beboerne på Vidagerhus. Lise Hindsholm

9


Det sker

læseklub i alslev

Vi mødes i konfirmandstuen i Alslev den sidste tirsdag i måneden kl.15-16.30 i vinterhalvåret. Her i efteråret valgte vi, at temaet skulle være »1864«, bl.a. på grund af 150 året for begivenhederne og fordi der kommer en stor TV-serie om emnet. I oktober læste vi »Nu er det længe siden« af Hanne Reintoft, og til næste gang, den 26. november, læser vi »Slagtebænk Dybbøl« af Tom Buk-Swienty.

sogneaften med film

Torsdag 14. november kl. 19 vises den roste danske film Hvidsten Gruppen i Alslev konfirmandstue. Aftenen danner god optakt til Efterårsmødet i Janderup d. 25. november. Filmen er gratis, men kaffen koster 20 kr.

Vi taler om bøgerne, og det er rigtig godt og givende at høre andres synspunkter og opfattelser af det læste – og så har vi det da også rigtig hyggeligt! Alle – både m/k – er velkomne til at være med. Lise Døssing

Efterårsmøde om Hvidsten Gruppen Det årlige efterårsmøde er mandag den 25. november kl. 19.00 på Janderup Skole Foredragsholder er forfatteren Erik Knoth, Fredericia, der fortæller om Hvidsten Gruppen med udgangspunkt i sin nyeste bog Mustard Point.

Erik Knoth

10

Det er historien om den legendariske kroejer Marius Fiil fra Hvidsten kro og hans familie, der blev et symbol på modstandskampen som en folkelig dansk bevægelse i samarbejde med de allierede.

Udover at være et stykke vigtigt danmarkshistorie, der vedrører os alle, er beretningen om Hvidsten Gruppen et evigt aktuelt drama om at have mod til at sætte livet på spil, når frihedsidealer er truet. Entre kr. 50,00 inkl. kaffe. Alle er velkomne. Arrangører af dette møde er foreninger i Janderup og Billum Janderup Skole, Billum Sogneforening, Billum Husholdningsforening, Folk og Kultur Menighedsrådene i Janderup og Billum


Det sker

Højskoledag i Alslev Søndag d. 19. januar inviteres til Højskoledag. Dagen begynder med gudstjeneste i Alslev kirke kl. 9. Anne Mette Gundesen prædiker. Kl. 10 fortsætter dagen i Alslev Forsamlingshus med formiddagskaffe. Som formiddagsprogram (kl. 10-12) får vi fornøjelsen at opleve historiefortælleren Birgitte Arendt genfortælle Henrik Pontoppidans mesterværk »Lykke Per«. »Lykke-Per« er en klassisk fortælling om præstesønnen Peter Andreas, der vil være verdensero­brer og bliver det – omend på en ganske anden måde end først tilsigtet. En helt aktuel fortæl­ ling om skyld, svigt, mod og ansvar – om menneskets livtag med tilværelsens udfordringer.

Birgitte Arendt

Birgitte Arendt har været bis­ pefrue i Haderslev. Hun har gjort fortælling til sin egen kunst.

Frokostpause ca. kl. 12-13. Eftermiddagen er lagt i hænderne på provst Anders Bonde, præst i Lyngå og provst i Favrskov provsti på Djursland. Anders Bonde har glimt i øjet og vid med bid, når han fortæller. Foredraget hedder: »Er der noget at grine af, når vi bliver gamle?«. Skulle man være i tvivl, så kom og bliv bekræftet i, at det er der! Højskoledagen koster 200 kr. for foredrag, frokost og kaffe. Tilmelding er nødvendig senest 13. februar til Gitte Farup: sfarup@mail.dk tlf. 75 25 93 02. Anders Bonde

”Sol over toppen” Sogneformiddag i Janderup fredag d. 24. januar kl. 9.30-11.30 i konfirmandstuen Foredragsholdere er Kirsten Thomsen og Kim Bork Mathiesen, der vil fortælle om deres sejltur gennem den sagnomspundne Nordvestpassage i sejlbåd. Den globale opvarmning har siden 2007 gjort det muligt at gennemsejle den, for andre end isforstærkede fartøjer, i en kort periode sidst på sommeren. Kom og hør om en tur med magiske naturoplevelser og adskillige møder med herskeren af Arktis: Isbjørnen. Alle er velkomne. Kaffen koster 20 kr. Kortet viser Kirsten Thomsen og Kim Bork Mathiesens sejlrute gennem Nordvestpassagen.

11


Det sker

K.L. Aastrup-salmer Sangaften onsdag d. 29. januar kl. 19.00 i Billum kirke Sidste vinter sang vi os igennem de moderne salmer i salmebogen. Men K.L. Aastrups salmer sprang vi over, for at gemme dem til en anden god gang. I den forrige salmebog fra 1953 var Aastrups salmeproduktion ikke slået igennem, og kun 6 var med. Det blev der rådet bod på i den nye salmebog fra 2003, som har optaget 21 af hans salmer. Dem vil vi synge og stifte nærmere bekendtskab med en af vores betydeligste danske salmedigter fra det 20. århundrede. Alle er velkomne.

Nu har du chancen for at stifte nærmere bekendtskab med K.L. Aastrups salmer.

”Livet leves indefra” Sogneaften i Alslev tirsdag d. 4. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen ved stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift, Jette Dahl. Der er i dag en længsel efter enkelhed og nærvær, en søgen efter at blive et mere helt menneske og få sjælen mere med i vores hverdag. Jette Dahl tager udgangspunkt i sit eget liv og øser af de erfaringer, hun gør i mødet med mennesker. Hun giver os konkrete redskaber og brugbare »knagerækker«, som vi kan hænge vores frustrationer og længsler på. Hun viser os en vej ind i et frugtbart nærvær med os selv, hinanden og Gud. Jette Dahl

Alle er velkomne. Kaffen koster 20 kr.

Vil du køre med?

Transport kan aftales. For Billum: Ivan Madsen 75 25 85 95 For Janderup: Gurli Baun Nielsen 75 25 82 68 & Vera Madsen: 75 25 88 66 For Alslev: Gitte Farup 75 26 93 02

12


Det sker

”Dyrlæge Jensens berømte børn” Sogneformiddag i Janderup fredag d. 21. februar kl. 9.30-11.30 i konfirmandstuen Foredragsholder er tidl. sognepræst Bent Ole Pedersen, Bjerringbro, der vil fortælle om dyrlæge Jensens berømte børn, Johannes V. Jensen og Thit Jensen. De kom til verden i det indremissionsk prægede Farsø i 1870’erne som børn af den markante og særprægede dyrlæge. Det var en selvfølge, at den højtbegavede unge Johs. V. skulle have studentereksamen med en akademisk løbebane som få. Det var lige så selvfølgeligt, at den lige så begavede Thit ikke skulle. Hun var jo kun en pige. Alligevel vandt Thit såvel som broderen et navn i dansk litteraturhistorie og blev derudover en ilter kvindesagsforkæmper. Foredragsholderen vil belyse, hvordan de to – og måske især hun – kom til at præge deres sam- og eftertid. Alle er velkomne. Kaffen koster 20 kr.

Døbte

4. august, Billum Kirke Jasmin Simonsen, Ikast (Pernille Ottzen & Jonas Simonsen) 11. august, Alslev Kirke Villads Fogtmann Sørensen, Alslev (Mette Kristina Sørensen & Thomas Fogtmann) 11. august, Alslev Kirke Alberte Wølch Frederiksmose, Alslev (Heidi & Niels Christian Wølch Frederiksmose) 11. august, Janderup Kirke Sebastian Fjord Hochheim, Janderup (Line & Joakim Fjord Hochheim) 25. august, Alslev Kirke Maja Buhl Muusmann, Alslev & Liva Buhl Muusmann, Alslev (Christina Buhl Muusmann & Nicolaj Muusmann)

Johs.V. Jensen

Thit Jensen

31. august, Alslev Kirke Nikoline Høj Riber, Alslev (Shila & Joakim Høj Riber) 15. september, Billum Kirke Jannick Bo Mortensen Olsen, Oksbøl (Karine Mortensen Olsen & Kim Bo Olsen) 15. september, Janderup Kirke Maja Eriksen, Hyllerslev (Lene Gregersen & Jørgen Eriksen) 15. september, Janderup Kirke Noah Damgaard Engelhardt, Janderup (Linda Damgaard Pedersen & Tim Engelhardt) 22. september, Alslev Kirke Selma Møller Bay Kristensen, København (Mette Kristensen & Paw Møller Hansen) 29. september, Alslev Kirke Emmely Underbjerg Sørensen, Varde (Mette Gjersen & Claus Underbjerg Sørensen)

13


Ti lbu d ti l børn og u nge

Adventsgudstjeneste for børn

Søndag 1. december kl. 16.00 inviteres til adventsgudstjeneste for børn i Billum kirke. Mini-konfirmanderne tager os med på en julevandring kirken rundt og tilbage til år 0, hvor Guds søn blev født som et spædbarn i en stald i Betlehem. Hør hærskarer af engle og kirkens børnekor synge glade julesange.

Alle børn er velkomne

Efter gudstjenesten er alle velkomne i Forsamlingshuset, hvor Borgerforeningen trakterer med flæskesteg og risalamande. Julemanden kommer også med sin store sæk. Børnehaven har pyntet juletræet med pynt de selv har lavet. Deltagelse i spisningen kræver tilmelding hos Carsten senest ugen før på e-mail: cola@bbsyd.dk – eller mobil 29 87 06 08.

Juleafslutning i kirken

Onsdag 19. december kl. 9.30 Dagpleje-jul i Alslev konfirmandstue

Fredag 20. december kl. 8.15 Børnehavejul i Alslev kirke. Forældre og bedsteforældre er også velkomne Fredag 20. december kl. 9.15 Juleafslutning for Alslev skoles 0.-3. klasse og kl. 10.15 for 4.-6. klasse.

kyndelmisse 2. februar

Det er gammel kirkelig tradition at fejre lyset til Kyndelmisse. For det er midvinter og den koldeste tid på året. Vi længes efter, at lyset og varmen må sejre og drive mørket på flugt. Den længsel får udtryk i to gudstjenester med lyset som tema. Konfirmanderne er med til at lave gudstjenesten. I Alslev kirke kl. 10.30 og Billum kirke kl. 17 søndag d. 2. februar.

14

Konfirmandgudstjeneste i Janderup kirke Torsdag d. 29. januar kl. 17.00 er Janderup-konfirmanderne aktive ved gudstjenesten, som de selv har været med til at tilrettelægge sammen med Lise Hindsholm. Alle er velkomne.

Mini-konfirmander i janderup

I februar begynder et mini-konfirmandhold i Janderup. Invitationer udsendes gennem skolen. Børnene mødes 8 gange sammen med sognemedhjælper og præst i konfirmandstuen og kirken. Vi skal også på udflugt sammen med mini-konfirmanderne fra Alslev og Billum. Forløbet afsluttes med en børnegudstjeneste Palmesøndag i Janderup kirke.


Orientering

Menighedsmøde i Janderup

Efter gudstjenesten d. 24. november, som begynder kl. 10.30, inviteres på frokost i konfirmandstuen. Menighedsrådet vil fremlægge sin årsrapport, og vil gerne høre meninger om ændringerne i gudstjenesten og forslag til nye aktiviteter.

Menighedsmøde i alslev

Efter helligtrekonger gudstjenesten 5. januar kl. 19.00 inviteres alle på kaffe og hygge i konfirmandstuen. Menighedsrådet vil her kort berette om årets begivenheder i og omkring kirken, hvordan det står til med økonomien og om igangværende og kommende projekter. Menighedsrådet modtager gerne ris og ros og forslag til nye aktiviteter.

Hjælp til Syriens flygtninge

Den humanitære katastrofe blandt de 7 millioner flygtninge fra borgerkrigen i Syrien er en realitet. Især børnene lider hårdt og får deres fremtid ødelagt. Danmarks biskopper har appelleret til landets menigheder om at hjælpe. Betænk børnene i Syrien med en nødvendig julegave.

Bidrag til Folkekirkens Nødhjælps arbejde for de syriske flygtninge kan indbetales på både giro og via bankoverførsel reg. 4183 - konto 7002300 giro 7000 2300 mrk. ’Hjælp Syrien’. Eller sms nød til 1277 og støt med 150 kr. (+ alm. trafiktakst.)

7 millioner flygtninge fra borgerkrigen i Syrien har brug for vores hjælp

Foto: Morsi, Folkekirkens Nødhjælp

15


237

Jule- og nytårshilsen Menighedsrådene i Alslev, Janderup og Billum, provst Lise Hindsholm og sognepræst Anne Mette Wind Gundesen ønsker kirkens ansatte, menigheder og kirkebladets læsere en glædelig jul og et velsignet nytår!

kontakt alslevkirke.dk janderupkirke.dk billumkirke.dk Sognepræst Anne Mette W. Gundesen Kirkegade 21 · Alslev amwg@km.dk tlf. 75 26 90 38 eller 23 32 61 33 Provst Lise Hindsholm Vesterled 45 · Janderup tlf. 75 25 82 07 eller 21 43 93 92 · lhi@km.dk Præstesekretær Pernille Lyngbo Præstegården · Kirkegade 21 · Alslev 6800 Varde · tlf. 23 32 61 31 · plr@km.dk Organist Connie Rønne Jørgensen tlf. 75 16 92 46 · corj@km.dk Musikalsk sognemedhjælper Mette Tarbensen (indtil 31. december 2013) tlf. 23 28 72 16 · tarbensen@hotmail.com Graver Sine Toftgaard Grønberg (Alslev) Alslev Kirkevej 5 · 6800 Varde tlf. 29 35 07 33 · alslevkirke@mail.dk Træffes dagligt fra kl. 8.30 til 14.30 Graver Anette Fynbo (Janderup/Billum) - kirkegården i Janderup: Præstegårdvej 29A · 6851 Janderup · tlf. 75 25 89 16 - kirkegården i Billum: Kildegårdvej 4 · 6852 Billum · tlf. 75 25 80 87 janderupkirke@gmail.com Mandag er fridag for præster og personale. Redaktion: Pernille Lyngbo, Anne Mette Gundesen og Lise Døssing. Kirkebladet udgives af menighedsrådene. Deadline for næste blad fredag 17. januar. Layout & tryk: Team Lynderup / Videbæk Bogtrykkeri · tlf. 97 17 11 22

Kirkeblad 3 2013 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you