Page 1

DENGANMOUSE INTERAKSI MEMBUAT

jendera yanq 1a]n, Lerdenqarrah suara anjing r

rlreh berjalan disinl rerjadi

nenuju repi

talan.

Eerar.i hdPerruni!kkan

.a .he beach, jusL Granea .ucu juga lahasa reeanq.

i::!'4.:..1::.!i.i a" suar"

s;nd

rulair

-Errh. k"v"r, Lf-

,-,ih ;**


CD-ROM& THESOUNDOF MUSIC d a r i c D R o Mi . 1 . h 4 0 0 T/elebihan = , " t , *rprslLas y.nq s.nqar I\}aB. besar. ]lal ana qanbar, Eoto atau video file-rile dan fife file suara neniltxhkan besar. Bertuk dar besarnya yanq selexrt dtsk€E lomputer 5,25 inch t'erarti terjadi elisiensi dalan besar dan belat. baru! segera eofrsare yanq dimilihi dicoba satu persatu. Ada sebelas software yanq harus di.oba. BRING TO TqE WoRrD TO YOUR SENSESdan SELICTI{AREadalah sofLvare demo DICTIONARYIOR INNTRONUCTORY CAMES IN prosram ENGLISE adalah untuh meninqkaLkan perberdaharaan kara bahasa Inqqrrs utuk anan anak. GREATCITIES OF THE WORI,DVOL. 1 selain unruk merambah pensetahuan juqa dapar dtmanEaatkan sebaqai mediactips pada preseniasr dengan kofrpurer. @CROMEDIAACTION VER. :.0 dAN AUTITORWRT sTnR adalah l]roqran pres€n.asr berbasis mulrinedia. I'trJLTIMEDIAENCYC'OPEIIA dAN WORLD aTlAs yanq dikeluarkan oleh TaE adatah proqrm yanq juqa terdapar dats benEuk tuku- Tetapi ka.ena berb€nruk renjadi lebih frurah, lebih rinqan, lebih kecit, tebih pakai index yanq erectionrc sehinqqa pencarian dara lebrh cepar. Tidak keEinqqalan jtrga coNsurrTrNc IETECTTVE, qane but an seroarang qee karena nennruruhkan paikiran yanq .ukup kuai .tan

berjuald (ebe.!1an

and Mft

b€rju@a

q.rus)

.D lucio.

denqan c

PR!L@]h i cn.rus),

(orchesEra

@RrA lNuns

rrrfEEN GorNe oN s4MEm {Rori and ri€s]), vY FAvo8lr. rNcg {Mo.her !bbes3), rHE io@LY mATHERD (uaria and the children), f8E .aFrain), .htldren),

F-E Mr rodqrM

cooD

, roenrrsi rn.

*=rr __, *",a i,*


dari USULPELENGKAPAN Prof.Dr.Andi HakimNasution ItPs tlakarta No. 09 ada Berita Thn xln okLober 1992 dda tulrsan

d€nqan judtrl 199I 1992' . Sayang tulisan tersebut Ltdak dilurrs Walaupun denihian rendapat dari Prof tanggapan yang sinpatik ilakim Nasution. Pada Dr. ljdi halanan mxka dari Berita KFs JakarLa Eersebut teftxL!s sbbl ,u.!. R€daksi B€riLa lt?s \takarr:a usulan saya ohon diper!innrangka! unruk hala@n 52 53 . l,enqkap denqan tanda ta.gan dan nama anda Hakin Nasution, nIrPA-rPB Bogot. oleh beliau? apahah yanq diusullan

rv ser:]L dari

JUdUI'PRESTASI

nenjadi

ju4

kun.r

konputer nenonj!]kd

/anq lain.

lenllls

rtlrak vanq

RuFanea konFu.e!

bekerja

t s/d e 3aja

j.nsa! hanya nelrhar ke h.vah saja terati juqa nelrhar ke aras. njadi

r.nqah.

radi

karena rt janqan rrftrrasi nenjndi llru kuncr Faka


F< ots <U'

=<

6= >ut E> utE

t! F (tt t!

o z

at,

6

F

=

z ur 3 o Y

E

a5X ut c

EF

zEi o

Es

otu

r,uO

zu

o.

KE

uI

-z

E7

.,,E# o.d

3F Yz

o-< =ci

U'

E (t,

o. (5

z o


5a .fts .B"^4." Cy^,^ ' 'lo*<

!l';.",i l4/r,-v- tr..t<. 3,4- a,,;- W1 s,"t": 0+7 . 9tat'trlek t*nlcs r DANNEl. lE&iairarc'"n N4'-."' Toe.r be;L^ 5|.?K.& ) JMI Kl*Jtstu32a'- su?N/8. e)"'. ,},ltt; d,r Nal lsnNcel qAN'rEtâ&#x201A;ŹlloAld Ktu-' ^; . H'1 AL,+L i?

!zia.r. DKr., ls,'n wi-w"*

{r-a,*-

ffi-r*tt

vt <*'tt;

ffi:-e;;,*-

b4';"L A'.b!^

e*:- y'h T*'* ' YatT6ab<ez'

-ata''

i:, aea<

' i,.,! L lFa/ ti2'^ &'"- L; tD ' thr KAN'3rls

a+"a k6n' et.t-.

?s&r- A,&,i,,*'* d"r^U;"^ W_W.2

ti;\,';,

_-k{t4- E.*.x'*a


PAMERANMEDIAPENDIDIKAN DI KELAPAGADING setiap satu p!!er& jadi n qok. Heran?

iwrahnva.

dijala

sahkan di

juqa pernah dirakur€n,m3a uiotabantuanpada

Pendidihn di lniversitas rerjadi

pada ter. "janqkrig (erapa Gadinq Dnruk uji

dirql

bukan "brand€d".

.o

Banyak MunqLin, hampir smua

(onr), lih

rsah.

Bena' saja.

jadi

secara terruris,

16 m, dipelol€h

parinq sibut.

dari

data

selain harw katai4r*6ic.se

juqa harus n€natanya aqar terp panjanq dan

danq ya.q nenberikan

nerihat

dua ruanqan yanq d

nDra cD RoMberjaran pada cPU r36sx, terapi h$3a&h}3id4t@rbddkd..

336sx diupqra'r€ nenjadi cP


TERIMAKASIHKEPADAVIRUS KOMPUTERMICHELANGELO baik. !*ibatnya notner board han3 ditukar. sians hallnya kerbali laqi ke linaDqsia.

h." e,,. 1b*i,83, Dd, rr. Jim! dari tuBkm | ,rmt, aqar beso* jansan buka ko@uter

beta infomsi senin sianq kerbati ke Pinanqsia. P!.ses insbrt ban serehi kira-).ira jd 5 sore. Nah, jan 5 sole dali nudian juqa Dsuk

laporan

km

jatar

harinya virus Michelanqero lasi sudah mnjadi

,dapar kita nihiBti di vartcan, !ta]ia. rari senin, tqr. a lralet 19e3 @suk laqi

nilri

s6{

I iuqa

pon yans iaun-jaun nelqe6

ti&*

ridak bisa sekari lad!ke tisa berhasil. &a*ah har ini kebetulan? sntahrahr I€tapi PiFnqsia da tidak perru n€nsaldd k€asa p€lcala dili juqa betairbah. virus Michelanqero. Mich€lanqelo nunqrin tid.k positif kita harus 3€laru b.4ikir lPosi juqa bersetiap kesuritan tive rhin*inq),

Kenapd kini barG virw Micheranqelo? Merons vir$ Micherang€ro tldak n ietapi redsak data yanq ad

untuk reniaran*an crRd ha bali. sud terbayans di d dike-akan

te4aksa btjm

ada telacn sac 3€kari, unanqqap saja ini sedanq belajar atau sedans ujia nenqlmtalr uura nula hdd dislr dif.rtrili,

inakay dan cocok jduran 'kuans ajar" 'j3hat' untuk p€nbuat "ru bese jaru. tusdssance ya.e lahr tqr. 5

sendiri,

lain juga diperor€h yattu te!bifaat jadi peMhamr liffiqht) enqebai iile-fir€ yans perru tetap di hard d

adarah tidak eunqkin Gnqi yaitu baF

saransi t€tapi rucetnya *e merDuat notivasi renjadi o pahit baiu brjadi

kini juqa dapat diakalin a RoMsaia, Beqitu juqa proqre disket.

riddk b€,ialan d€lsan

pi*entasi

Jadi ada Enraatbya juqa k€na viius!


MARSBPK PENABUR= 2,3 MB teltarik

dan inqin

kali coba rangeDg berhasiL, l4ars BP( Mnya tiga setengax menit nenbutunkan 2.326,524 Byte 12,3 Mega Byte)- Iuar biF r a c t a t q l 2 ? . 1 2 . 1 9 9 2p e n u l l s l-t.r"l ...o"at tulisa; sbb: "KeDnxDk rehqisi dehqan na.asi itqiun lanqsDtq dari nuclophore din nusi. backgroDnd |4ats BPK Perabut bel@ Dua pxoqte xetah dic.)ba tet6pai. yaitu windaws ve.. 3..1 dan Medja Naviqator yahq rehyeCiaka, fasi.ii tas record suara tetapi be7@ berha sif, sayahq plaqtatu Acxiah! vet. re2,4 tidak netyediakat fasilitas yanq ,catu suara. ada bisa Mlrantu?" S.dih. tidak ad! y.ng Keinginm tetap lidak pad4. sa ngat iri hati ketika menqikull 6ednar INMACwORiD'93 pada tanggal 4,3.1993 di JaLarta Design cenrerD4gan nengguakan ko(@ute! Apple I4adlntosh letnginan di atas dapat dicapai dengan rudah sekaLi. Mau bilaq apa, Lonputer ydg tersedia hanya IBM corpatible, Ada yang binentbeli kdlFute! Apple 1anq, utul ltacintosh harus jual luMh lebih da pada 6sinar satu bulao Ldudid bulanan yang dilakukan oleh Lepisi koftputer hfub pada tgl. 11.4.1993 ada did4onstxasikan softeare ban ydq belna@ EZ SOUND lX. Segera

tersebut, Tetapt Kala! dileka se_ ilt n4an9 noftl. dua kali lipat. cala stereo belarti MaLa janqan here bila inqin mengg! hard dibutuhi(an nakan tulii@dia File Mals BPK P$AaUR tersebut sudan bexhasil Msuk dal4 progru presentasi actionl ver. 2.0 i:entang XPS Jakarta. Belapa besar fiLenya? Jansan hagetl 15.?87.026 byte (15 Mega Eyte) . Uniuk backupnya dibu tuhhan sebelas disket gD 3,5 inch, kofrPute! Kini denqan nengguahan kita dapa! henyaksikan foto foto 35 (tiga puluh lim) sekofah BPK PENABURK?S Jakarta (tel@suX Trrl:a Marta da Modelland) satrtril nendel4ars BpK PF,NABUR.Tinqar!.ao laqu Kepala dak Iafu lagi foto-foto juqa konak& lkut @suk sekoran

grafik qelonbag suala diseltakan dari raqu Mars BPK Penabur telse but. Tidak salah kalau dua huluf Ez daxi kata EA,SY adafah singatLa (mudah). EZ Sound FX beraltr fr4buat suara suara etek dengao nuclah, Ada yang frau lkut nelcoba?


EDITSUARADENGANKOMPUTER lz'"1*

ktt- *-E

| \Inpossible

di ld,ri

jadi

sEta

F suara en$ia su,r8 rsri rali ,€,jadi

ana* k.cit)

cener apa yans te4adi di pBsible bisa dilalukan .Ieh ko@uter a@le Baftlah tirbul lractnt.sh, Butan aprll ree3 koiputer rN yanq janskiik tidak mu tetapi

b€rkat

soft'are sndah bexubah renjadi

se-

seperti bardq tuino

saja

rebih klms atau rebth qen berapa detlk. rob a adara rebih *u!* mr, sedalq foto B eilihat

d.h

Murtinedta atlas

rinbul *€inqiBn, nisal nya kalau kita krlk ldala hranq mh kd-

Deidkian jusa d€nqan suara, ketib suia

yans tida* mu di{-

BeEr saja, bis. dl3are sebaqai Perkara edit henqedit penulis banyak nensedit tulisan d€nqan sanqat mdah. sejak itu nesin tulis M€nq€dit foto juqa penuris di dark r.on. Harus min q ixer iuqa perFh

rthat dalm k tah. nah, baqian teisebu! di-

dihapus. Jadi saat ini,

studlo audio luqa


PETUAHBIJAKSANASEORANGAYAH psikoroqsdnqat ***' N .*r], EadenFnanqkan tahui rdasia .ralg rain jlsa ban?ak telaja! dari pensarman-panqar

suatu p€nqahn

ya.s renarik teiadi cllentdating

nala juqa dikDtipkan p€tunru*-petDjuk

trm-

Jh46la4\.rNt4,|d4e ry,ddtuEdry'iEdd. h*@@9'*eoz41.b'fu 'ada'Pfu'.rlhfub g'Fdld.fub6id:t!|:d.otq

t€@at dia beke.ia. pereijakan 36oranq peftetujuan ddrt baqian kep€qaxaia., se atas putih bahva p€sa%i baru itu

dia kutil kepeqavaiannyatelssut, saji atau kanaikan berkarabnya bisa dipe*urtt. retapi kalau dia tidak reram., dia jusa nerasa tidaL bersaiah. konflt* dan stress inilah haka dia rencari Apayanqharus 'aqar dia terus relelw

bercerita blau Benai saja, secara

denqan Penun €nGionll pai beihta: "RD&F lqt

PriNip

ini dale

Fikoroq

k€pribadianny.. Didicoba stuk ndperkuat as!$e senentara dari crielt 3aya tersebtrt

D4DF4l:.lzh6d:ct.!g'@ olq lB€n Frankrin) , l'G}dt'!'i'4uroeF4l4&r.d '.d!i rldP! ed{t

e

b.sttu

o!'!r he dt* Dretli* z16 @yab) , a drya @'. tu4a sf*& sjh q& (Ayah) , .Ert kldl ,.*r sayans saya tidak kepesa{aiannya kirtnkdn PePabh rodia'L *1r. Ddrl! rd: }la rdd lraP & ad. btete'.. ts !D!i4d,dd.Dregfu&}lab!96ada baiknya jusa ditdbahkan {req9.4rl&fut &4a ..@!. .uvtq4 *ta ry.4ta (!yah,

hal 2). ka6-*a6 Abu ada bat*bya dihtipkan t14 rie Penn: "3!a 4!u.+ dari , &1 tdd1. id, Edqr d rd& Jrd jr*. d:r, & ]|dtu l.!E }&,thu!4.!,:'E!|gc+'|tt.F D1fu,4!,..*@, Led"'Lnd ili *& J& tun sebaqai peiutup ada bai*nya

'!-

iuqa di-

"bBncid6'er&ebZfua.fu l91.B,z'&u*e!.!fur.@,..@

judur iP€tuh Bijalsana s€oxans Ayabi, siatu buku teimahan dalt H. ra.kson seq€ta dikutipkan pada bara-

'!@1P,rJdlld!.9dhhbq{'

brem .lient saya ter3ebut juqa s€oranq kepala baqi.n yanq punya b

3aja k@a]a baqian tan tetapl

r6L!h


KEPEMIMPINANGURU rdalahmlu b.danys. kib umumnya Kar6m.h.n 'Malu b.r€nyas6al dijalan . ng.llah alc n pepala:

Muqerah PeLerti darcn {aiar,h nr, l-rdanajenen,

terjadi P€kerri n€ranjutkan

t,

bira

oranq yanq

: "ratapi

3. il€rb.h k€bi.sn rid,r mud. msa lrru. dibenluk olehpengalahaFpongaramn p€rEalaman mnb€ntuk lniensal Biasanya 4

HaI i!t tentu nensherankanr s€lrinesa tinbul pertanyaan

kerja 3ana adaiah dalan suatu oiqanisasi

seperti

BP(

dunia pendidikan. hasirkan bukanrah lda tiqa

elenen dasar yars s€car.

Konlnikasi, y€ng b€n.lj p€qtndahanintomi dtti oEns yans satu kepadaoEng r.h. s6d.6ana baiasamtys,tebpi ddramk€ny.la.n tdak mudah dan so'ins t€rj.di *l.h komnlkad.

I

2. B.kdja *m ridakadaorgrnis*t y.ng r€rdirid.d saruo€ns.Elaadaduao6ngatrul€dhEk mu id.k mauharustlbuiuhkank*Empak n, altu oolonobyons keleDaduan 3. luiun. Ap€kBnrda mnuda y.ng tidakpunya rujuan?Kasrh.n,k Lauadamnud. y.nq domjklar. Orsani*sll€dii dai kmpulanmanusiamka pedu daneng.l p€ u unrukmnetapkantujuanyang lebihdlkon.ldonsEntujuanbeRma. Disdping

B.h.{ viulj.uh hbih @.rlk, Bukansajalebih runaik totsFjusal€blhmud.hdiinsatkarena bedss.lan penolitanpaE ahlidayasedp tulalui molaloi mla samp.l3.b€sar33%sedangkan lolinsahanya 11%*j..

5. lnrd.ff d.n l@rift.. -ng.l dip€nukan, d B€b€€pavahu ya.s lalup€mahdikemukakon koEn-ko€nh*tl penelilian b€hwa.n.k'.n.k Jr{on*is p€linsr€ndahdayakF.iiftasnya Mamng mndidik ssaranakin.k m.njadib€nyak inisiaftdankrearirmasrh3urtut nt nsanuntukhla sma katonamnudl Prot Dr.Ny.Munand.r quru{uru roli mdh r.bih$nans refrlild a.ak didlkyanoprtuhd.n m4u danp€daamk didlk !€ng pun)€inisialildankEaft 6. M.nsoni plrdsg.dpildEn onns l.in. Dalah p€ikologl dlk€ntleaE yangbeduM 'lndMdual DiftBne'ya.B b€Edit'dakadaduamrnuta yangsana di mukabuniini.iaditup oEngp{nyt m.nq€m k4nikannya*ndirj+endld.Mak pandans.dpildrcn o6ng |rln $ngal dip€.luk€n. baiknya luqa kita delsai pendaFat A(Io MoRIrA, peninpin iuad€ in rapan'? butunya yaiq beijudur Halhan ketika dia hendak nenprodlksi

tiga sampai "Ap.blra iidak b€rbasil nenjual

1. s€iap quruharusp8nd3ip8idai dng.d.r.n p..d€l6ran b.il y.ng .iralnya Indlvid!.| mupun MasL Kep6nddanb€ntEE dan kduw*n didni al€n sanoatmmbanlu *kr[. 2.

Ku*il.h dahulu |l]ehh *hdum n.nq.{.*.nnya aLu ml.ksml€.ny..

bah,a

jDqa

detlllfu

brdr!&s€ J@rl !&rdtfrt.al44d!tudm 4!jd *&!.fu Ed

!.rb! Ddd rd.ro

4!a t.4n


PE GEMEANGAI{ DAN PEIIAI{FAATAN MEDIA PEI{GAJARAI{ DI BPK PEIIABUR KPS JAKARTA Dra B.mbrnsGuaNan.oD ltqins|

l)F Mme su€nne, Dn. Lma Hclhnri K'lsm,

@ ?engembaneanmedia p€nerjalan d, BPK ?ENABUR KIS ,akerb le,ladi smn kebetulen.Ki@kin pada tahun l9?s karm b€lm memiliki tung hpar sehinCgaselalu pinjan tenpat di Lab Biolos' SMAK 1 Pinln Air Keluo B?K PENABI'R KPS Jakarl woktu itu Baplk U'pto widjaja nelihai sambr onatoni bim|lns baeus s€kali dene!. |1r! wama di papan tulk. Rupenyo beliau lergugah, alanet:h soyans'yasanbar sebssusini sebenhrl.si harusdibepus.Eedp. lamaMkru yane dihahnkn unlut nembut smbar sebasusitu. Maka rar( Unflo widiaia bstaL: 'Bamboq Gummn, epakabkmu b'sa m.nblarka. slide untuk suru-suru dirini?lr Kebetulan hobby B.nbang Guna@. adalah loiografi maka lawDn i.i dismbur densan baik. Sej.k itulah Med'a Pensajann d' B?K PENABUR K?S Jakartanulai

Jadi ad! du fakto! sumber dlya nanusia yang b€eerana. disili Faktor peiafta adalah pengutusyang pddya lekurean neniliki k6adlBn babM nedh papa.lulis yars disunalan vaktu nu kunns efisie. dd adan€dia lain yans lebin baik. Faktor k€du adalanadlnyr laf ya.g menilikl kenampuanutuk m€mbonluguru-gutu sehinggagutu-gurudapatftengajar ddgan lebih €ffsi€ndan€f€hrt Dano s€sm disedioksn sehin$r sem@ kebu$han visulistsi dati Ltb Biologi SMAK I ?i.ru Air resebut dib@rkd dalan bentut slide. Ada ylrs sifaiiy6 reproduksigombarganbar yang lddapar di buku dan!d! plla yang ha@ ditbto smn lanssDns(life) seperti prcs6 pembedahancek, katak, 'km, k€linoi dll. Melihat gm{m Lob. Biolosi neryaj{ densanslide makatmbullah n' hai dei gurtr-suru lai.. Selelahsel6ai teburuhanlib. Biolog nenyusul peminlaan dari suru-suru tib


Sejaklahun I 933 berhubu.s lBrsplrsnsi dapal denganmudah dibut ddsan nesi. foto copy makapenseunun Ovqbqd Proje.tor mulai disend loiem n€nrliki kelebihanyait! rdlt butuh tuang yang g€lap BahkanpenSltam OIi? ini lida]( hanya btb,ras padasuiu-suru SMA saja,jug. sudahnenjalar kepadaguiu-guru sMP bahkd guru-guruSD S&ti.iB?K PENABIIRK?S Irkrna sudohm€mi,ikikoleksilebihdad 4.000nsrd i6nspa6nsi. Sebagianb6a' adalahbid6g studi IPA, l}S, Koehlrd gigi, Agana xrisrer dm Matemorika urn* tirgkai SD Pada rgl. 6 Apfll 1991. No. DiEktu Jqde@l Pendidikad Dsar d.n M€nengah,Depanenen 136/C/Kep/R./1991 Penddikan drn Kebudayaantelah dengeluarkansuet keputusanyang ftlah mdsthkan penesunaannedi6 padidil€n rnnsporansi ol{} naa pelajarn IPA utuk sD dan SLTP sebaryakI I prosm. lGmud'an padatsl I 3 April 1993,No oa9/C/K.plll99J jus! lelah disahkankflbali 23 prosm tBnsp66nsi OHP uniuh SD

Serclahneng$ahli bah@ gutu guru SD mjir n€nsgunakanOH? da*a juga 6idane studirisikod.n Biolosi limbul'n hdidai, suru-suro sM? donsMA. sehingga SLTPjusr sudrbdlgarapftapafulnya Senua hll t€rsebut dapar dikdbanskm t@rena adanya tuntutar utuk n€nyeFsamku nutu pendidilon s€kolohsekolahBPK ?ENABUR (PS takarL yans berjunlah 37 s€tolah ymg tddiri daii 1l TKK, l0 SDK,3 SMPK, 5 SM,A]<.I SMIK,

PROSEDUR PENGEMBANGANMf,DIA

PFNGAIARAN

DI6TEIBUSI

rl',. -------'--.Ly (g{ 1999' rN q/

pEvtst


Ternyaa Sesuaidenganbagmdi arasnula-mla dilakuka.analisakebutuhan. lebutuhm yang nlam ialah proehn rdpamsi untuk bidanestudi IPA lclas \4 SD K€las \,1 SD edeieh k€las ujian dimana w|''tu belarar relarif lebih siqtat. Seg€ra guru-guiu bida.g sludi I?A kelas 1rI sD dilonpul*an pad. suatu lokakarya nedia (arenaadal0 SDK b€Ertiadel0 o@nssuru.S€tiapeuiu yangndakili tiapsekolah diberi tus$ untuk membut satu GBPM dan sat! NaskabProsran. Sebaed imbalan drjanj[a. nasing-sasing sekollh akan nendap3ikd l0 prosEm b'la sudah lel6ai drbur oleh B'dangVed a Penddrlan Begrtolah @, memot\asrgLru-guruag.r mau nenb@t @sk h progBd Kar@ pdgru btsebut adalahhasil karya merek! s€ndni naka dihaBpkanfterel€ lnsa natr ndggnnalannya Bebqapa @ktu ydng lalu bahkan pemdn dihkulan terja sama pdbuata. haskah proson denerin guru-guru BPK ?ENABUR (PS Bandungdan?PPK ?eln SuEbaya. .IENIS DAN BTNTTJK MEDIA PNNCAJARAN YAN(: NTI.fMNA]\IGI<!N meniliki sesui ddsm kurikulun 1975dimm s€kohn-sekolah diharuskan pebj.rm k€trmpilm makadi sMA Krisim B?K PENABUR K?S Jakaiu juga banyat drberkan pelajaEn k€tBnprlaq salah satu dari jdts pelajahn lctranpilan lersebul ialah Folosnfi ?dinat ketanpilan Fotoerafi banyak sekali, setiap s€m6ter dapal n€n€pai 300 s/d 500 peseda. (ar€m bosan hrtu ngonong yss sam smra betula.s-d&e @ka dnbll ide u.tuk deftbuai slide suda Hal ini teiodi podatlhun 1980d'nulai d€ne$ p€nlata. yalg ninin dar s@dlnya KebetulanDA Pea.si, sorflg ffln m.ter nembantu BP( ?ENABUR I<lS lakarL pdda llhun 19311990 naka progdn-progGm slid€ suara belkflbang dened lebih bai( dm dapat diba.eis.kan Tidak nanyau.rut k€trmpilan loiosran ej! t€tap'jusa bidangstldi lar sepdi pelajaran Asana Kr'srs\ bekeda ena de.san auru-suru Asamo (rislq b€lnasl dibul p'osEm slide suaa densmjudul MARTIN LUTHER utuk sisvaiGM sMA Knsten. Suru bal ya.g oenarik padatahu 1933aus pemrn€u R€kror1JKSW Salatiga Dr Willi Toisrb, utuk k€pedud penabran Masler T@hq gutu-gutu s€kobn I<ristq dari selurohlndonesir berhrsil dibut prosran slide suF JAKARTA KOTA METROPOLITAN Prosan slide sua ini &lah dipdliha{an pa{ta semrmr Kurikulun dd T€knologi Pendidilan IKIP takm pada bular Nopember1988 sen pada TEMUKARYA TEKNOLOCI ?ENDIDIKAN 1939 di Un,versitls Tqbuke. Mulai 6hun 1933 BPK PENABIIR KPS Jakarlr lelah n€mitiki Rurng Rmording sendni berikut perl€nglopamya selinssa proses audio recording yang lddiii &ri relanan suda sertanixidg lagu dln sound€tr61 dlpli dilakukd se.dirl Mulai lalDn 1983 pembi.an dan pdsembanean Pqpusrakun sekolahsekolabdisdahkd kepadaBidang Medi! Pendidikd s€bi.Cg! terbenn*lan Unn Media


Cetlk yang dil€palai oleh Dn. B. Ginartr Kann Pqk€mbflsan P€rpusikdn s€kolah-sekolabdi BP( PENABI,'R KPS IakM ydg demikian baik ldak dapal seotangahb nnu ?etpusllen, manilt dikddp,ngka.lda dariDia Lily Gunawan, pedguc BPK IENABUR (PS takart!. Pequsial€an-perpubLdn Sekolah BPK PENABUR KPS Iaktu banyakditinjru da. menjad t€mp,t pemhran u.iut suru suro PEr.klwan dad p,hak pmerinbh yaitd Depart€men?odidikan da. K€brd.yen. Pada lwal tahm l99Otelah dilakukanperoobaanKOMPUTER MASU( PERTUSTAK-AAN, senua gutu-gutu tNbkawan b€ri*ut t€knisinyasudlh dibfikm pema.an konpui€r smr i.i h.npir s€mu peDustakun sekolah di BPK PENABUR (PS tsksia dan nemiliki komput€r sehinsgaptus6 pefti.lanan dar pros6 l:poran l@g*ap dmean graffk !€bih mudah&n lebrh cepatdisrnpa,ltan Sejak ranun 1972 beberapa sekolab BPK PENABIJR KPS Jakarr. lelah neftiliki Media Oplik yaitu Ovdhsd Projdtor dan Slide Ptoj@tor Tetapi p€ng€mbansansoftur€ baro dinulai pada lahun l9?5. AEar supaya pdbu.tan sofiw,re dapal s€suaidensnnkrr,kulun yans berlakudan sesnaiddsan syaat-syaEt pe.didilan maka B?K PENABIJR KPS hkana ne.dpalan d i Teknologi P€ndidikon Mule nula D6. R€fni dlri IXIP Jakana, lcmud8n diaoli oleh Dra Fifianandajuga daritKI? takan, kini adaDra S€ninan,DB Inna Heliant Kusuma (Almi Univdsilas Krist€n Satya Wa@, Sllatisa) dan Ds MmBn Sudhnd

Sesuaid€hga. perk€mbansant€knolosi sehi.eea serine dikaiakan bahwosut ini addon Ah6d El€hronik mala penlsun&n melia eleldronit dalan b'dlns p€ndidiian idak dlpal diabaikan Awd tahun l99l ini telah dimulai sia6n Tekni P€ndidikanIndo.6ia di pasi ban B?K PENABI'R (lS Jatlrt! juga telah neniliti fasiha yans sed€.hanasehi.gsa daprl ndelon d€ngadvideo Upacara Pelantkm P€nsuru Baru BPK PENABUR I(PS Jokana di GKr Muata KMns, me.ekam s€niru sfl'nd sertak€siarrn sisw dalam lingkugm BPK PENABUR KPS Jalora. Sdr Salius ya.g berlrnesunsjawab padamir ini padatahun 1990ne.tlapat ba sisM untuk belajar Media Elektronik di Puskal-Yosya. Unn i.i juea banyai nmd.pat ba'tuan dan PUSTEKOM DEPDIKBI/ID yang relab bqsedia nenoopykan prosran progFn pendiditlr yus drsio.kar olehTPI Selain medi! seD.rli leruai diat s. BPK PENABUR K?S taka.la ldak mengabaiku m€dia yang sed€rhu! t€rutana dtuk tingkrt TK da. SD yaft eMbar. dodel bangnn g€osfi| scrdll/waydg bebe. maupur boneka. M€dia gEftbar diproduksi sea mmual dan dismdatan dassn n6in folo@pi. S&1 ini telah tese<lia2 judul Oogrd nedi! eanba. agafta Kristd untuk SD yan8 leloh dilenskapi


d€neanGBPMP dan naskahprogran, salah sat$ya dibuat ddgan be.!t llnpatg indib/overlay Mod€l eoneti dibut drri ddi bahandupleksdd adayt.g dari bahen akrilik, n€dia soroll/wayrg beber bdu leEedia I proeram dan dilenskep, d€ngan korlk enh yans seknligus berfunesi sebasai pansgung boneka nini udut T( sena.skankoleksi bon€kayans adeyaitu bonekaiongka! boneta lansat. bonekablacu {bonou). dan bon€ka dari €ntons kayu yans d'bual sendii Boneka-bonekalds€bul d,su.akan uduh penla3c€rib bonekadi TK - SD denganpenain para pdsodl d.n Bidans M€di! Pendidikanotaupunoleh suru. Unbl l@siatanp€nt s rcrit! bon€kai.i kami nenyedilkan beb€dpajudul ceritadd.s kasetswa densanDend.tdarknn tuang r e . o - d ' r ys : n ea d , ,d , n , d , p ua [ a , e ) a n ed i b e fd . r i Y a s ir lada bulan D6enber 1992 diperolehSoundConm.f,derMullimedioPC Upslad€ Kn yans lerdni dari soundcard dan CD-ROM drive s€ria s€jumlahsontare Maka BPK PENABUR KPS JakaJtanulai nemasuki €n CD ROM Yang nenarik prda CD-ROM idlah kapsilas disknya nenmpai 600 MB sehingsaiidak bqd butu Encyolopediayang besar dan lebal t€l6h bqubah menjadi k€oil, rinsen dan ingkas kare.a hanya sebesa sao disler eja. ?rosrm-prosnm Muhnedia nntuk pr€se.bs1 ialah Maqonind Acrion Aplitasi y.trs segeradipel.jtri, salah satu yang nmrit sed.ng dibual sut i ialah nfomasi te&ng BPK ?ENABUR (PS .lakatu lengkap densd foro-foto pengurus,kepaiasekohn da. geduq sekolah.BahkEnkini Ma^ BPK PENABURjU$ sudoblqint€srasi dalan apliksi le6ebui PTOSFDTR PNNTTIAN AN NAN PNWANT^,ITAN MfDIA PENGAJAITAN Sejat rabun 1932 BPK IENAaUR I.PS JalM relah meniliki Mobil unn MedE Kel,ling unhk nelaydi s€kohn-sekolahB?K ?ENABUR XtS .takana<blan bidans media pendidikon.Bertar adlrr€ Mob,l U.n Media Kelilins ini dasan mudah dap6t dibaw pene.eklpan Oveh@d ?roledor alau slid€ Ploj@tor l€nsl@pdengan layamya, perlenslGpd vid@ miuk dokunotasi .lau untuk playback ataupnn perldskapa. (ompuEr b€rikut lrinldnya. Banylk bagid-bagian lai. juga Mobil Unit Media X€lilina ini sepdfriDokr€r Gisi untuk m€nindahkan nemufstku penlahn dd satu s€kol.h k€ sekolahlai.. Konpdemen Sarp6 lntuk ftedindahlan bangku sekolsh allu leman d.!i etu tonpleks ke tonpleks yms lain. lat Tan!*idjaja, mnbn ?olri dan sanLn Maj€lis GKI Tmju.g Priok dip€.cayakan nemelihs! Mobil UnnM€diaKelili's ini. Yangunik ialdhMobil Unn MediaK€lilirs ini adalahhasilsnnbangan s€b6ar saiuoEnc tua muridsem6lanssunsdansukarela 50 % dari ha.canobil lm€bnl


yangdikembanskan diBPK Padabaeianl€nndanbentukmediapenbelajaran PENABUR K?S takana rel,h dis€butka. bahw! nedia-m€di. t€Gebu1ada vans dib€li Puslekkom dll),lebpi adapulaydg diprodukisadni dlri insta.silah (Puskal, U.tuk nedF produksisdditi (oHT, slide, sanb.4 lelah d,pe itungka. jumlah sekolahFne a& di linskunsanBPK PENABUR KPS JakM sehm$a penyebar.nnya/p€nbegiannye liap sekolab d€ndapat I buzn yang dikirin melalu, bagianekspedisialau dengannobilLlnilMelia Keliling.33r bisadipaka,olehsekolah yang besangkutan Apabila produksi nedi! ini lerb.las (nrs slide hanta diproduksi 3 seqra bersanlran, [opi), Bidaq MedF ]endidikanakan iengatur penakaiannya denikia.jusauntukn€di! y!.g dibelidariinstansilai. dalanl!61th sedikit Progian-progran nedia yana sudahndjadi koleksi sekolah penanfatlanny. lanssug dilonsani oleh suru (Bidang Studi) sddin (Om, Ganbar. dll) sedanskan nedia-media tertntu sepedi sound slide. vrdeo, bon€ka adakalanyanas,h membutuhksnbantuanrenasadari Bidans Media ?endidikan Knusus untuk dedia gaobai/OllT ada bebetlp! gutu ydg i.ltn membul sendd prognd-progmm.ya da. lmgsu.g digunlkan dl kelis. medio Pemrnflabn sepedi ya.g diuraikan d'abs adahn pdanfalon penbelajaian uduk pengajaBi klasikal s€dangkd. uft& pena.felan Dedia se@h individual{t€rotanav'deo)sGwabolehlussunsmebinjamprosramvd€o dandipubi di tumc perpusLke'/turs yans lelah d$Bpkan (uniuk perlNllloan sekolah yans sud.n adalidm drn TV nonnomya)


Pedanfaahnmedia ceLvbuku'bukuperpustakenditlngani langsu.sol€h pusbkavan da. ieinisi pdpusr.ksan sekolah(unllk lingkat SD - SLTA) dm ol€h guru olehKepalaU.nMedia Cetak sendiri(untukTK) d€ncand*ooidinasikan

EFEKTTVITASMFDIA PFNGAIARAN nediapembelajsd.bukn bnp. bFyaoleh Kitasenru lahubahwapengadaan karena itu nedia pembelalann penu dilinat efektivihsnya Dalam hal ,n, cara vang penahdit€mpuh B?K PENABIIRKPSlakanaanlaraia'n: BtdangMediaPendidikan I Mewawanca@Suruyang Be.ggumkan suatuproglln nedia OHT redenludengan naksud unluk menperolehinformasi neng€.ai penilaia. gutu rdhadap OFT produksi tdsul'lan keuntunsan nya,k€sulih. sdE usahameneatasi BdlnsMedia Pendidikan, yang adadalan nen$unakan OHT tenebut Se€ra unun gurune.ilai bahwaOHT IPA sD yangdiproduks'sejlt €hun I 99I ilu ba1k,afrinya dapatm€narik Dernaian anak (am* suka karenabanyakgamb.i) dudah digunakan dengansdanyaGBPMPdannaskahyangs6uai ddgan kurikulun dan dsarnyapu. baik, seila lulhan mudahdibacaDe.ea. denikianperhlhananak €rnadappehjldn yang disajikanddsan nenssunakanoHT t€sebut iebih baik s€hingg! lebih banrak nardi y.lg dapal ditenna dat A&ny. penilaiandan r.rleapan yang bai{ ini bntan berani pem!*aiu OHT di sD lancar/nulus, ka@na iemyala masii ad. kesulitlnAanbabn ylng hatusdi.tast ntelnya O K€idbalasan tes€disya OEI di SD SD yans ml!{ala meniliki lGlas paralel befri.gkarrdpi hanya2 OHP, minrmai2 untukiapjenjanenyadangedunanyapun hal ini ienyebablan adanyr suru yang ldpaksa mengalahlidak nflssunaksn OFP lawun adanyawaklu yang terbuansuntuk meni.dahlon OE? dari kelas satu ke

q leclncln lisaik.ya kura.e sehinggahanyr I OHP yug bisad,opdasikanpadaset yane sanr Ksdran sdacan ini terjadidi SDK x1 (bila 2 OHP diopee'kar b6sana.lisrik padan) Q ,qdanyarumg-ung kelasymg terkerasinarnauhri sccra Bnesungscnn'ssc Om ridlk b& doperdikanse@6jelas


kesulirlndi atls ada pula hambaianla,n yang bdasl dair Selarnkesul,tan guru Sebagaicontohada guru yang tidak l.hu Jen$ pera u uk nenuldn€warna sehinssa ia mensBunakan spidol trspamnsi(valaupmp€mahdiberipdabran/lanhan) alau siabilo bi6a ya.s bukan peftanen untuk mewarnaiganbar padaolIT yang oleh dansbbilo Bidrnc Media P4didikaniidak diwarnaikarenapesedi&n filn adhesiv€ p€manen habis fial ini perlu sekli ditulis buka. untuk menerlawkan sutu densan nengekspos k€kurangannya, reraF tunru untuk nengharga, usaha.ya dllam dan nel€ngkapi.lau menyempurnakan OHT yang 2da (tid.k .sai menssunakan) memansOHT Bidans Media P€ndidikanini tidak dimaksudkanuntuk sekedar ditenba.skansuruse.dtr, drbasikan iapijuga untukdilengkapidan Kepalasekolah,Curu&n Snwa. 2.Menyuunansketn€diay.rg ditujuta.l@pada I ' e p , r r s e l o l a n d . h a r a p l a n m e n s s r a n sekD eU k 'r $ r e Lnt e n s . m a u e t r m e . g a r i ' densann enssunalanprosran n edia1enen1uDemi(ian j usa d€ngan$g kel s uru dan pel.ksanaln densannaasunaksn k€eiaEnbelararnengalar siswaharusdiisisetelah

Aigkd reseblr di abs dilaksanakar unluk mediaoHT (sD) de.8anlulun

jauh sutu proaam medF OIIT daparndbantu guru dslam Mengelahri seberapa

apalchsisM drpaLlebihnudahnenerim!pelajannbila guru 2 Mengelahni programmediatenentu n€.SAunakan daiamKBM 3 Mengelabuikesulibn-kesultrln yang ddadapr gutu <talanne.ggunakan prog@n

Itasil k€giabn diatas dihaapkan &pat dipaka, sebagnibab.n petnnba.gan untuk delaknkan pdbaikan abn bahkanpenggrnlransutu progEm medE. Saat ini kamr belud bna nenyanp,ika. nasil angkel teEeburseers kes.luruban kdena belun senualenbarrawabkmbali Dari dln lembarj,Mb yang su&h kmbah. ad! eambsransemertaaylrs bia disadpaikandi sini yailu bahwa proaEm nedE OHT/tiansparansiprcduksi Bidang Media PendidikanBPK PENAIUR KPs Jakatu cukup menbrnb guru dalan ndgajar karcna dilengkap, GB?M dan nasloh progan, desai. visualny! cukup baik, bahasayang digunakancu*up lelas dm nutu seoarakeseiuruhu jus! baik. Pendopalsisw yang mengituti penyajianpelatann


dengannenssunakanprosramt€sebut ouklp neleeakankd@ md€ka ndilai banwa p.osnm n€di! lers€but sangatmenbantu belaja/menaham' @reri pelal.rm, s'swa m€njad ridah boen dan bahka. ada yang ninla agd ser'ne diajar d.!sa. senggu.tan prog6n-progom sena@ itu Adapun kekuugan yang a.la.dalab bahwatidal senua proghm nedia l,eu€bll beMatu dd caobar-$nba. tid.k sebagls kolaudicebk ddean piinto lad ataupaini i€t Snbn ya.g disu.akan untut nenjamh efekiviB suatu prcstan nedia teBebd brr penana kali dilakukon .bn p€ngala@n kani iugo nasih ensar sedikit, t€nlu sjs sistem ini m6ih sonCntraub ddi s@pum oleh kar€naiiu kani menymbut baik prcyek penilaian progon ftedia yans dilakukan oleh Di.ektoal samna P€ndidikan Depdikbud denga. benginnkm prcgpm nedia oHT unluk disahls p€n8ggu@an.ya,6da aMl lahun 1991danlahun I 991. Menyad.ri akan s€gelel€ku@ngandln ket€rbalaenyans ad!, kabi nderina sep€nut han kink d!. sdd unbk pensnbansan dln pemanfeta. media penbetrjaBn di linekunsm BIK PENABUR K?S lakana d.lan Fnska neningrltkd htd,lTJdoi r99l BdmsMej]! Pndidikatr


CERAMAHDI IKIP JAKARTA

tioo sehinqqa

Pr.f.

ada apa nih?. selanjutnya Dr. Jusufhadi lia.so

tidak a'ra kmjuan tersediarya vrdeo plojectoi

Enlld

'.dih

tu.r

l.En.

vanq brsa

*6415

ridak 3ia-3ia om ini. (etira dudul di sebelah Prof. Dr.

lopik yanq h.ru lain-lainyaitu L s 1lina) De. 2. <ljJ!4r!*!EyA tsDeqj.E.n, l'd. ,rcs.tu rnq.laran !â&#x201A;Źng.ll6sa

tang

yq drd4ku. 4d. F4.j$e F!a! .'Eo3du'FD!6usfuFt'td!!6 6 5. Dd. FlEa j-a .*tiYit.3 ,ld. ef PenE.l.!.n.

erofe5rodr,.

sera.jutnya P.of . Dr.

ranssune dijawab oreh Fenu aBe/c/kp/r/7993 seranjutnya sK tersebur diperlihatran

seqera dija,ab:

pr.jecr.r saja karah apalaqi Belajar di lerqunan

tâ&#x201A;Źrsebut-


(arena sudah tellaijur

retuut

om Mka

sssera dijavab, secara jujlr

haru3

lâ&#x201A;Źnis nedia yaitu oHP dan Bairairana denqan mpan barik ba.k)? Pada acaia diskusi P diq duq karena banyak. Puji ruhan, atau kritik tetdpi nadandinqkan dâ&#x201A;Źnqan sekol

(feed

ju6

4piah.

?erim tarnya dipinie.

,}Pa*ahBida.qbedia


DARIKOMPUTERKE TELEVISI IZ elnot"an untuk neDniaa d"" N"q"i.,tp't

*B pr.j€ctor

yaitu video plciector n€rk

.lua, tiba-tiba

dipanqs

ol€h suste.

atau berarti

ada ta.da-ran&

die dtrir serta jantunq berdeiytrt lebih keras baqa sunber serajar projec enan puiuh juta teks bemarna putih dan latar

belakanq

tunjadi nontor sw kini jffin

I JL ranlms

1ei!Dat) uarna saja, r€tapr c@ sudah lemt

msarah d! atas sDdah ketinqsalan jamn Menjelanq msya{arah kerja DP( buran

sorusi 640x430 ko\Duter ke tele'isi

nenjadi 32.?63

nerk

d4ikian balyak mka fato pada laya bisa ditapilLan p!re! sam sepeti aslinya. bermma untuk renqajar ha adarah jalan k€lua.nya. inilab te4aksa beraja! 3 ltiqa) parins selinq terladi

ialah bila sasar

ruFiab. sDkanya secara t,idak 3€nqaja nenolons leNalinar.

Eetika ns.b.or,

ru-

buran ke-


DARISD KE UNIVERSITAS A kedita3i

uu]a nura percohan ti&k

sDK rtrta

berjaran

delsan petunjuk Mka tahap

P€ldidikan adalah penj!a]. penabur beljasa

ssrl

denqan

nelsajarkan star Pusat swJrer Eeraiar setelah satu lan tetap juqa beru NN. kepada penjla] dr citrarand, t€tapi

hseri yanqbernm^v.fry.

i.i.,,

dni

nenunjDk ke

peralatan nurdnedia juta rupiah nilik Pusat sunber Belajar ranqsune jadi.

relus reranq, nq er jusa relrhat dali &pre echint.sh,

pusat sutrh€r Belajar

output s€rain ke video jusa bisa ranqsunq man ianan dahuru

Dniversita3

alatyanqb€lnam^v.frYter3ebtrl,

es.k hari tsr.

sih jadi,

d.dqhilikTirtaUaltaEPEPenabul di.oba di lusat

ha.us persis atau tepat sejajar denqan

tetapi

ahri-ahli di sam berm ta nurah neriah yanq bisa renindahl.i!, smber Berajar wN vrdeo projecto! dua plrun juta .up!ah- !!akd video projector vaiq rurah ini m s€basai norit.r vGA. dicoba,

ada vis3ion da! svi€r sehinlrqa tidak teilaru

Tidak

P'Atipbe'alth.Lb'idse3vcAdisplay

lajector f. ind

bisa dirakukn di juqa telah reniliki video proje.tor yans diniliki Pusat sfter &laja!

1.y.. Enj.4

seperti


DARIKOMPUTER KE VIDEO Dada tanqqal

24 Aauslus 199.1

dengan baik naka pada tanggal 7 septenrbe! 19 93 dilakukan P!esentasl Pada raktu akredirasi SD( Tirra Marra BPK Penabur di Pondok Indah. Selesai akreditasi Dra. Ginarti mengusullan aqar

tersâ&#x201A;Źbut dicopykan dan akreditasi disinpan di perpustakaan aqar guru-guru. suatu usuf yang baiL. Tetap! saYang kofrputer yang ada rendah/ hanya bisa frenanpilkan 16 warna saja sedanqkan diburubkan 256 valna. vcA card yang sedanqlian VGA card di Perpustakaan Tirta Marla BPK Penabur hanya 2s6 kilobyre saja, Proceesor yang dibutuhkan adalah t y p e 9 0 3 8 6 D x s e d a n q k a ny a n g a d a di perpustaLaan Tirta Marta BPK

?ada tanggal 3 September 1993 ketika melakukan peacobaan dengan Bela j ar Unlversitas rar@anega!a, I r . R o b b i e b e r t a n y a : t t A p a k a hb i s a dire,kan ke video?". .tuga suatu Secala teotitis

haxus bisa/

kalau

juqa bisa video projector belarti dilekam oleh rideo cassette recorder. Bagaimana hwalitasnya? Nah, iniLah yang meninbulian (einginan tahu terpuaskan pada tanggal 21 Septenber 1993. video

cassette recorder nerk National rype jadi dengan fornat hasilnya? l,mayall

yang diqunakaD Nv-1,18 !Q, urs. Bagainana Kioi apa yang

direkam pada pita kaser video lengkap dengan rarna rarninyawarna strdah cukup baik banya kalau bentDk garis kadang Ladanq TetaPl helannya tidal senua garis denikian. Apakah sebabnya? saya

Apakah dampak dari dapar dipenuhi

percobaan

karena

Penabur neniliki video cassette râ&#x201A;Źcorder dan televisi 30 inch.

afrattlan saja. Yang pasti, sesuatD yanq semula tidak nu.qkin dilaliulian oLeh konputer IBM conpatible, liini 6udah nulai


DARIOHPKE KOMPUTER? eqh

i{]rd1ti

b$r

tuL

sfr

rr i6d

b

a3e/ctqep/r/teB3

bertarbah naju neseri jDqa .idak

nau

kejurDan seperi

sudah diSahtra!, sarana Dirckrorat

(Depdrkbud) nular ioter

Hyatt Aryaduta- sejaL itu

juqa akan rebaqian,

iuqa haka suatu hari di aral tahun 199i Faktor

Garis B.sar Proqran uedia Dendidik.n lcBpup) - rerapi seranjuroya ira.i Depdikbtrd

apa vanq bisa

ikuL serta setiap saiar !nforna5i

@ntu

t36/c/Kep/^/1e9L nenjadi arsip nereka diperriharkan. sejak

315ra sish

hut

nenjadr


MURID,TRANSPARANSI& KREATIFITAS Q,"., """.*'...,..'

isa juea ridak baIaka.q.''IPd}d!d.la}ld'

pe.na^ betaja, Fotaq,ari". rentu saja terke juL, sudah ram tidak ne.qajar Maka sesera terladi Fens nBrjual

iarah dijasakao

penceramhnya s€ndiri.

jasa

bahan baku h4Fi. Dari je.is

Profile, p'in3ip-piiNip

dale

pek-

pernah dipera

proses belajar

renqajar

Mka &us

Budi

jauh iebih baik dari pada H! Fainijet, rd, j!s. tu i.gi. du! Benar saia be F.!&d berapahalikenudianAqus kbu He Painrjet (dot per inchl 000 dpi, jadi jau

yaitu ]s d*arikan

P.p'50'000berartaperrDd

re-

tidak ad

dapat pinlm tetapi nenarik dan nenikat tetap dibutunLan. Misalruasi belaja! yanq kondusif, yanqi l1t Dapar (serf esreen), (2) Ber(r) uenyeDnqkan lenmnfaat (pupos€ful), joyable), 14) u€nacu beraj (5) uena.! partisipasi laja. lbelajar aktif/efektif), 16) bpat k€nanpuanbelajar yanq bersilan'bungan, (?) kepe.cayaan/inan, dianut, 13) Berhita. 1e) Menerapb! keqiatan belajar lanq bervariasi, belajar-hehqajai, {10} rehpar b€rajar yanq bervaraasa, (1r) tuhan b€rajar peserb didik, (r2) Mdi.a qan quru, (13) peserta didik untuk berajar terE,

'ansparansi?P.p' br4i

Pd

l€!j&F

san judul

PERToftDN rDEM

tua nu'id sq

kepada b€rajar rebih lanjDt dan (15)

dr.s safu d€lqan kerja ru yanq cukDp nena.ik

rtrta uarta

114)

positif

13ikap/periraku) -


TRANSPARANSI ANATOMI ?adatsl 2.6 1991gurubidrgstudi Bi.logi menulhsurat SMFK BapakTidbul Pandian8an kepadrBidog Media Pendidika.untuk ninta dibuatkanlransparosinengenaiHormon,Jantung n&usia, Susund saral Raigkananusia, & alatpeinapa Tiga macm s€ndi,Pernapaan Sayangpemintun sm danShdn pengeluaran ceparkarereGebuttida! dapatdipenuhidengan ada di Bidang Media na nesin fotocopytdg Pendidikartelahditarikkembalioleh?T Astra Gophia Kenapa denikim? Karena udns sda bulananlerlmbal 'turun Sejakrru kala! nau hatosdiknimkan nehbuarlransparusiteryaksa di JalanTmjus DlEn keKanlorKPS.,akada

!= {}i:

Bulan Novenber 1993 berkat perjumgan wali Bidans Media PendidikanBapakBe.yadireliri,dinyata nin K Gunaranlellh diperolehfasilils yang ddi cD-RoMtesebutsetelah ganbar kD ada 100 bka dinanfatkd un tang lebihc gsih yaitudesinLasd PrinterHP La$ neln tbto menggunakan erjel ,1 ?engalaman 'pecah kalaudiperbesd, copyjganbd nenradi dengd gutu-guruBiolog yang Bagaimana gambar tetapbagus. kini berkatkomputer lain? Koleksi trdspdansi Anatomi ada 200 lerbu rencoba sobar ?int! Biddg MediaPendidikan Padargl r6 ll 19!3kenkasedang prosespindahke km prinl gmbd-Sanbar Anarodi dari CD ROM ka lebar Saatini sedang ydg lebihluasdi GedungE Lnntai 5 CoEl Draw, tiba-tiba Ibu Ekalvai, guru Biologi rorbaru UKRIDA Jnlnn Tanjlng Dn.€n Rty, .t, JaS\4aK V datang Sebelumdatang[e Jalan KantorPH B?K PenaIbu Ekawatik€ Jala Tanjung kartn Bnrat, (Belakang Penbangunan, bur alias depan WC). Teleponnyanasih Duren lebih dahulukdena m€ndengrBiddg BPK Penabu Ya1tu Media Pendidiku telahpindah Tdapi kdena nunpmg dengan PH nelihat ketor di JalanTanjungDurenbelufr selBainala balik lasi ke Jdan ?enbangunan. Bagaimoadengd gutu-CutuBidaneStudi Suso,l paytb iii ti.hk na-ria Seetn dipdtl yang l n? Sabar!Prinrip Bidrng Media Penharkansanba.ganbar Anabni yang ada di dnpri nenggukonFuterdd teriy!1alebinbaik dari yangada didikan inlnh biln suru-guru penbelnjrran secarr er€krir BerkatH? Lasetet4 secara nakNn n€dir di buku pelajaran. pendidikrn f,rka mfir BDK Penabur KPs 'instant transpffdsi Analoni sebanyak 2510 lenbar dapal diberikan kepadaSMA( v ,leF

Esokbainya, Ibu HMdayani,suru Biologi SMPKIijusa neliharganbaFsambaAulohi


MENGENANG I.K.ADINATA& D.A.PERANSI Prdd rdtrgg.lli dr 26 Noven$s l9r: tlrl' dmlKAd'nda'fugjsunlb,nl.hok4xtr.sbh

sciakirtrs{

ourribd.id kod'rnlc.do'rorosdfi

I.K. ADINATA Soa ndsenal IK (PS ft*dr prdr irnun l9?i) kcLik. rioiadi sh' llmu Uk$ dL SN4?K rak.n. .'hl,l' 'r,rril sdeja yang bckcnr smn s'kmdi. thpi koq pengms ini n'iin sckrli rhhs Adin{r

'.ulHnulr olm

b.&r b.s $I

Tdtpj

*

or t{is la jq.

D.A. PERANSI S.rl kdrlDA

Pd$si padadm

1966kdiki

i,r,jtrdi (1.koh ddnoBtm s:Iltr iru dan kini doso UKSV) d.n F:h ts Psikologiiirk. poiiri*r' Adimb irs.1su'$g ssiak ir' h$trtrgo sya dnussk$ noidi d.ier IK AdiDrr htrbotrsaanhn seflq snto d.is$ pdgms KPS mijxdi nrpn irl,n beldrr ro{ogr:'ii J:kdr rdg pury. kekMs0 sturis 3ck.L 'bn h dog.ri mjib'' I K Adimrr iBr sni8 kc ni',r' $rr Nlunâ&#x201A;Źkn' Kim-k rdn'n lr?3 D A Adinu pd"r' kdjr Prdarrhnn1932nsobtuldcfed lK Adimh si$? serel , ldtrs SMA vo,g bm prlau dd opcnsi ixtrttrtrgdi Bclrnd. (ki'irKr) di /i.,J, '.d nftm ke ahdemi sincnDrosnn sxli libalibt trksjd kdiL. diktukrn'li, eruEi pcm '

ruoirdi

{sr dcrg iuduL"Fdordi I j Fdo*rifi rli. 'rBr rilu $1tr Kd'y ff nflird' hi P,,dr l.rrr pcndsxh0 rrhm d "Jrhm, sDo.sorrr3 menrediak.n(ikd prrrrs p.rgi k! r4r jugx dibm' lido dcrs,. udur"PmFmkr rd.k $,uiu kI{r

'id* merihd nidia.!'v.

mr'k

pembudr ridco lcfcburdi EPKPENABUR v'PS r.r& ork sj.k irtr pcmnm n.diz psdidikl' di

koqlrd.pl drni sri. Momns(id:kbh, :nenntrhi,

dirnLkr i,ld'

b rr suar '

Pendi{likrr mm'npdi kmror rm! brru di J d ri"juie Dsm RM ddibdnrnj rdalijrur-j$r rMrk{ rdrp r$lil'r.


KOMPUTER SEBAGAIMEDIAPEMBELAJARAN r'd.1'l

r

',i' r, |

1 'r'

'1n\

didarn uji abr msggnn,rm nedir pemberajre

iak.n. r Tid.t rdr kedrmptrmr Ti&I adr sunbtr d{ m,Ni, ,lia

Brhkm sckoL,hPd a Hmpr nmiJ'jan D br' 199].sclcu.l'1.]uj|cudir(us1 bclutr'tE'j.d'k.rl&ai KckKdviftd di ar6 sd8s! diibnr rqik. irlihd

Jrkani lclal,nsabffk b'!rm!m}rTidalpelil|Dcmikepm'i'u:n

^prl. Mrinbd, Keduly, berfirssi utuk cAr \'r,sirv-iising bdiufrhh 20mil Di PeDubrl'myr iua' t{sdia 2 mi Ap Mei'rosl\ jugrdin',nfar* utrt cAl- oleh

$siu rci,b.s. nodidikr, ens.r dindh'k.i. sebasriinbdmBPlt PrNAsuR K?s J:rdrins, sbu,l' pmem ymg b.nm'tr cIiEMlcAL woRRs

Sutu lirl y.is i'dlnk dikc'n*irJ ohh Hxnrnro, MA, Kso a Bngi.nCALSckohl'Pclit

P.itcdmtr aic skol di BIK PEN{BLrRKtS Iakdrdibad g*mdensmuase*ohhPelila

ald banQln.ntojt riaaDsRrs,rc,ral@Z,,ori,i n L,nmffidl.r0110srmldengmtra$*olrn d|r n^tbut.: (hnrrnkn )xktddrudkn) PeliuHm,prn(300dolf As perh,lm)pini BPK c,1L/r'oiptkt ,ls'ituti L.mins) ttattu ClL

po,Enjd, n,x.tnld ntkko tuptcpp hanld krnt n trt ,n.nldwiran rQb pctojoq tetutt 6epli ntakr)rtika d irn& rta|t aklt hma DtLr tdrrdn dntu bcnt& latitt

&pdt trajnd pilhan kiaik botj ketrrrya rm! |n*ka ot\1hh rkn,

'4.10i||d.hinEat/l'Nda,n|k|'n,n 'atah tdhl dtdt dntt )n-'nc.iot!d,:4|

sd.ii"!'ye Hmmro meonuk.kr i'mr.ar rilu r,,r/,,rrl tv'lar1|^ojowbaD c) DopotDaid,Eiir!4 u) ku'puq &rEd JLkihL, Q) tLd"d1+.D hr^,rcr,dahdt)i'ttdtteo i's, t, ^|ndflht

Bdr.l' pc"g,lammrmcdoh scrohh sj.k rd'trtr r ejo p.ei BPKPENABTIRKPSJxkrtu ded ingcj.r slrh'pu sckol,h Pciir. Hrlxpr' lchr' im,pnkr.,nirk3i dinrrx {bu.i pdopor.Llrrr mdrs.ba&2r-kmpodldrkirj' Tcl 5Dscnbfleel


CAL DI SEKOLAHPELITAHARAPAN P.dra{.r k1N ij!fl

rDlrryk

rim,y,

dnd.k.n cob. n.iggn.kn nftd. n.ngrid "ii rans bm.nr c^L .lru conpub \sisrcd

'/ira.!

.tat indiridntt k.ninq, d rLlnenuhi

Ergrin ma dds!, BPKPINABUR KPS J:}drl Tid:t adr kcnmlju.. r T idrk rd. nmb fr

Bir*n s.korih Pd,h Hiflpan neminjln D brr K.kc.dvr.n di da sescmrelhibu kqik. ftlil'd se*ol.hPcLriHmp.i di .*.r buro D$cnbf re9: irctrggu.}lnlBlvlPcd0'sfuhgin'engeush' Appk Mr.i'rosli K.dDtrl. bcfu.csi 1rlur CAL. NJrsin8rnasing bc mkl,:0 uni( Di PoTNhk,a,mrn'gr tnedir 2 uirAppk Nhchbsr\ jtr$ dimmridbn rr"k cAL ord'

pcngiL.,na ra kp.di srohh{okohh di luar rinskunsamrz. Tjdrkpdi Dsmjkspenrins!tr

Hupa'b4xikmbnnjd!'|a'gilT.ilqk.|ulng Hdrnlo.MA, K$t.Buhi

C[

Srtold'Pchr din 14m0$hi.dosm uns n'mLrhmdid Lcbib $korrhPcrir.Hfrprn (r00dor.rAspdbulrn)

rtd btut mosior RdME Ft E nqhkmi tnr bt a^.tnt a:11l.'nvrkr' ^Ninut hnnclrn) dqr c)L tcat,prkt )$bk,1 Lea in!. thk' c.4L

kanrptid .lrsjoL, i^d"!q uuea uorptqq hoDa hrot hnk kdi ntrtap.|aj.tur ")d+nntp ,td knatt 6!p41r lntottrkd ttrnt y1dahtar htl ]r'odbti

takt' rah 'aaac uoEajd

:ttar latu dtat bal, naEakt

wrc di,s

rd! k u

dapd

prlrhe, ttbalk baNikcttnrya rhE "1d1j.<h

/e4r4p d' '4ls,,' dled b.ob.n .'ojxdi lllll uran!1lis diush BPKPENATURKPS rtun! s'riF rckorrh&nchd'krirnmjdi

nrdl

Bskr' pengdrm na'geroraskobrr $j naElldiplnn4].an*a]&patn]idq'i|<uq(bin|

rmgeirsrlrws'

Sekold'PclirrIImpd tlrl'

sc|!'iuhm u mb nseem*r*m mrnrmr drri kon'lutr sb3Bniterchinsaidsr?tu fr) ,v./aq, aqlld'nti\. j.val)d, o D.,r N)rlrnti r. \tln.\fidn lt) Krnrnt-q :n,td lttkr'i

tis )

,|gljDsflbel1,,r


GURUBIOLOGIBERUNTUNG lakEu

F<eberapa

Fopuler

yaaq berdiri dari konllter dengan betrarla, Televisi ukuran utuk mentransf er sislal komlurer ke relewisi yan !â&#x201A;ŹTNa@ TIRTA I4ARTA!R lenqha!

riddq

Media Pendjdikan

saat di lnar lidgkusan \takatta. Media a!a? suatu

baik sesuai deng@ lerkenb@go lelrlologi yaag denikian pesat mka nedia yas palilg tepat ialah homputer, apaken bisa kon'pulet nenjadi alat selam nengalar? (uord membua! sxra! neryurat untuk processor), (spread hitus nenshitms keuangan Dtlk diguakan sheet), (database) . siswa belaiar mensaj a!, menssantikan papan Eulis alau ovefhead p'ojecto!?.tauabnya, berl<enbang me'jadi konprte! telah pelanskat MmTIMIDIA. Gtrn bidang stldi yang sangal lrerullng kali ini iatan suru bidanq studi Bioloqi mereka unluk !e1ah iersedia cukup banyak. Dari penerbit rlex Media conpulildo !e1ah lersedia 4 (empal) software seli wisuar denqan judul uata & bahasa Irdonesia, jusa ada yailu hsseris

Body rllnetlatâ&#x201A;Źd,

clip art tettang anatoni ydg nemiliki junrahnya rarusar. oleh Biarang Media belsebur relah diniriki seningga

bisa stndi lronputer

lair hanya

jnsa bisa softuarenya

msih terbalas, yans berjudur memarfaa!kan sofruare (Ilmu wolks. Gurn IPs che!16lry dapab fremanfaatlid Pensetahuan sosial) P.ta Buta, Guft soft'are delgan judul yang Fisika dapa! soflvare rr. Bemy suprapt. (kini rerbuha) densat jxdul atau Relat{witaa Proslan dibnat oleh PPPK Peria sllalaya, oleh conputer Maremarika lranyak dibua! iaran xatau gron yans la1ins berDtDq snn Biologi nalra sekolah oana yans paliag beusg? sekolan f,asilitas sekolah yans memiliki !a1ins

(darm

lridag

.verlret) dali tada yanq Earalan telah

nenproklanirr<an pendidikan abad nenilihi Averkey sedangkaE peltta ada alat yarg psNAsriR ms Jakafra. Apakah helebinan l,rah, banyak sekali.

dan nengsuaka Hafapan baft tahu komputer

Pada !rcsram

kalau lelilsa

conprtindo, untuk ne.rlrukt ikar lroses jataeya (nendenga!), slara dalam teliaga ada bel ya4q belbsyi dt luar leltnga berqela! ada udara (gelonbang suara) lelinsa dan di!erina oleh gendang telinga, seranjucrya diteruska! ke otak lsalar kalena Fendeagaran). Menarik sekati, yang nenggunalan nelode aainasl {ada dan gerak. setua itu rerjadi lada media y@9 pada ploqram EoDY IUTUSTF-CTED 1aln lagi Tersedia 150 basian !!nrn yars dapat dipelajari. tombol r(ront) beraiti terrilEt sanrbar tombol !(efr) naka ganbat nenghadap ke riri, ak@ terliha! kala! tonbol Rl isht) 1e!ak nelet,ilan disinilah dari konputer kalau dibandlaqka denqd paFan !u1is atau konpltef ialan

konlurer.

belalar nelalui

setagai

nedta penbelajaran?

Pada

qordstar, selain belajar saat iri telah memskirkan

Brolosi, Krniai Ilnu Pedgetahuan sosial media kompurer. r,â&#x201A;Źbth a6ytk daa

(1993) PDF: TULISAN BG 1993  

Kumpulan tulisan Bambang Gunawan yang dibuat pada tahun 1993.

(1993) PDF: TULISAN BG 1993  

Kumpulan tulisan Bambang Gunawan yang dibuat pada tahun 1993.

Advertisement