จะเล่าให้คุณฟัง

Page 1

¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

1

www.bflybook.com


2

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

Jorge Bucay

DÉJAME QUE TE CUENTE Traducción : Penpisa Srivoranart Portada : Apichai Vijitpiyakul Illustración : Chalermchart Jaroendeeying Edición en tailandés : Makut Onrudee


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

®–‡≈à“„Àâ§≥ ÿ øíß ¶Õ√*‡¶à† †∫Ÿ°“¬††‡¢’¬π ‡æÁ≠æ‘ “¢å† †»√’«√π“√∂ ·ª≈®“°¿“…“ ‡ªπ

√Ÿªª° : Õ¿‘™—¬ «‘®‘μ√ªî¬°ÿ≈ √Ÿªª√–°Õ∫ : ‡©≈‘¡™“μ‘ ‡®√‘≠¥’¬‘Ëß ∫√√≥“∏‘°“√μâπ©∫—∫·ª≈ : ¡°ÿØ Õ√ƒ¥’

3


4

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

DÉJAME QUE TE CUENTE Copyright © 2002 Jorge Bucay Published by arrangement with RBA Libros S.A. and Editorial del Nuevo Extremo S.A. Thai edition and Illustration copyright © Butterfly Book House, 2010 All rights reserved

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß First published by Butterfly Book House, 2010 Butterfly Book House is an imprint of Butterfly Publishing Ltd., Number Five Building, 5/4 Sukhumvit 24 Road Bangkok 10110, Thailand Fax (662)261-3863 Email : <bflybook@bflybook.com> www.bflybook.com

Àπ—ß ◊Õπ’È ß«π≈‘¢ ‘∑∏‘Ïμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘‚¥¬ ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ ·À≈àßæ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ„π∫√‘…—∑† ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ† ®”°—¥ °“√·ª≈·≈–æ‘¡æå¿“…“‰∑¬ ‰¥â√—∫≈‘¢ ‘∑∏‘Ï®“°ºŸâ‡¢’¬π ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¿“…“‰∑¬‡ªìπ¢Õß ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ ºŸâ·ª≈ ·≈–∫√√≥“∏‘°“√μâπ©∫—∫·ª≈ ∫√√≥“∏‘°“√Õ”π«¬°“√ : º°“«¥’ Õÿμμ‚¡∑¬å ∫√√≥“∏‘°“√Õ“«ÿ‚ : ª√–§‘≥ ™ÿ¡ “¬ ≥ Õ¬ÿ∏¬“, —ß«√≥å ‰°√ƒ°…å, √–«’ ¿“«‘‰≈, ªÕ≈ ·«ß´Õßμå §≥–∫√√≥“∏‘°“√ ”π—°æ‘¡æå : ºÿ ¥’ π“«“«‘®‘μ, ‡æÁ≠»√’ ∑Õß„À≠à† †≥† †Õ¬ÿ∏¬“, ∫ÿÀ≈ß »√’°π°, «—≈¬“ «‘«—≤πå»√, ÿ√ª√’¬å ªî¬ “√–, æ‘™™“ ∂“«√√—μπå, ∫ÿ√æ—∑∏å ‡∑«“π‘¡‘μ, ®‘𥓠®”‡√‘≠, πÿ™“ ‘ßÀ«‘√‘¬–, æ√√≥»‘√‘ Õ∏‘§¡√—ß ƒ…Æå, ¡—≥±π“ «ß»å»‘√‘π«√—μπå ∫√√≥“∏‘°“√ΩÉ“¬»‘≈ªá : Õ¿‘™—¬ «‘®‘μ√ªî¬°ÿ≈ ∫√√≥“∏‘°“√¿“æ‡ âπ : ‡©≈‘¡™“μ‘ ‡®√‘≠¥’¬‘Ëß ºŸâ®—¥°“√ ”π—°æ‘¡æå : «‘°√—¬ ®“√–π—¬ ∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√ : ¡°ÿØ Õ√ƒ¥’


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

5

ISBN 978-974-14-0399-8

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß ‡¢’¬π‚¥¬ ¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬ ·ª≈‚¥¬ ‡æÁ≠æ‘ “¢å »√’«√π“√∂ æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Õß (ª°·¢Á߆ 32††Àπ⓬°) °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.».2554 æ‘¡æå§√—Èß·√° (ª°ÕàÕπ††32††Àπ⓬°) ∏—𫓧¡ æ.».2553 ®—¥æ‘¡æå : ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ ‡ªπ ·À≈àßæ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ„π∫√‘…—∑† ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ† ®”°—¥ ≥††Õ“§“√À¡“¬‡≈¢Àâ“ 5/4 ∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑ ´Õ¬ 24 °√ÿ߇∑æœ 10110 ‚∑√»—æ∑å 02†663††4660-2, 02††261†6330 ‚∑√ “√ 02†† 261†3863 ®—¥®”Àπà“¬ : ∫√‘…—∑† ¥«ß°¡≈ ¡—¬ ®”°—¥ 15/234 ´Õ¬‡ ◊Õ„À≠àÕÿ∑‘» ∂ππ√—™¥“¿‘‡…° ·¢«ß®—π∑√‡°…¡ ‡¢μ®μÿ®—°√ °√ÿ߇∑æœ 10900 ‚∑√»—æ∑å 02†541†7375, 02†930†6215 ‚∑√ “√ 02†541†7377 ÕÕ°·∫∫ª° : Õ¿‘™—¬ «‘®‘μ√ªî¬°ÿ≈ √Ÿªª√–°Õ∫††:† ‡©≈‘¡™“μ‘ ‡®√‘≠¥’¬‘Ëß ®—¥√Ÿª‡≈à¡ : ®ÿ¡æØ «‘≠≠“π¿,††≥√√∞ æ‘‚√®πå√—μπå,† †«‘°√—¬ ®“√–π—¬ μ√«®∑“π : º°“«¥’ Õÿμμ‚¡∑¬å, ÿ√ª√’¬å ªî¬ “√–, ∫ÿ√æ—∑∏å ‡∑«“π‘¡‘μ ‡æ≈∑ ’·≈–¢“«¥” : ‡Õ‡´’¬·ª´‘øî§ ¡—≈μ‘¡’‡¥’¬ æ‘¡æå∑’Ë ¬“¡∫√√≥°“√æ‘¡æå °√ÿ߇∑æœ æ.».†2554

(ª°·¢Á߆ †480†† Àπâ“) √“§“ 397 ∫“∑


6

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

§«“¡π” ”π—°æ‘¡æå Àπ—ß ◊Õ∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈ß™’«‘μºŸâ•π ¡—°¥Ÿ¢÷ߢ—ß ®√‘ß®—ß ¥â«¬ ‡π◊ÈÕÀ“·≈–∑à«ß∑”πÕß°“√‡ πÕ‡√◊ËÕß√“«¢ÕߺŸâ‡¢’¬π ·μàÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’Ȇ † ´÷Ëßπ—¬«à“‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈ß™’«‘μ ºŸâ•π·≈–™à«¬‡À≈◊Õ®‘μ„®Õ—πμ°Õ¬Ÿà„π ¿“«–‰¡àª°μ‘„Àâ °≈—∫øóôπ§◊π ¿“æ¥—ß‡¥‘¡¡“¡“°μàÕ¡“°·≈⫆ † °≈—∫‡ªìπ Àπ—ß ◊ÕÕà“π πÿ°† †‰¡à‡§√’¬¥†† †®π∫“ß∑’¥Ÿ‡À¡◊ÕπºŸâ‡¢’¬π 欓¬“¡≈–∑‘ßÈ °Æ‡°≥±åμ“à ßʆ∑‡’Ë §√àߧ√—¥·≈–‡§¬¬÷¥∂◊Õ ‰ª‡ ’¬ ‘È𠧫“¡¬ÿà߬“°„π°“√Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕ߇°’ˬ«°—∫ªí≠À“ ∑“ß®‘μ∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“μâÕß„™â‡«≈“ π∑π“°—ππ“π†† †·≈– μâÕ߇ÀπÁ¥‡Àπ◊ËÕ¬∑—Èß°“¬·≈–„®†† †°≈“¬‡ªìπ‡√◊ËÕßßà“¬ ”À√—∫„§√°Áμ“¡∑’ˉ¥âÕà“πÀπ—ß ◊Õ¢Õßπ—°‡¢’¬πºŸâπ’È ¶Õ√å‡¶à† ∫Ÿ°“¬†† †‡ªìππ—°®‘μ«‘∑¬“††π—°®‘μ∫”∫—¥ºŸâ ¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂‡ªìπ∑’ˬա√—∫„π«ß°“√ ®‘쇫™À≈“¬ª√–‡∑»∑—Ë«¬ÿ‚√ª†† †·μà‡Àπ◊Õ°«à“π—Èπ°Á§◊Õ ‡ªìππ—°‡¢’¬π∑’Ë¡’Õ“√¡≥増πÕ¬à“ß≈÷°† † ®÷߉¡àπà“·ª≈°„® ∑’˺≈ß“π∑ÿ°‡√◊ËÕß∑ÿ°‡≈à¡¢Õß®‘μ·æ∑¬åπ—°‡¢’¬πºŸâπ’È®–


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

7

¢“¬¥’„π¬ÿ‚√ª†† †‚¥¬‡©æ“–°≈ÿࡪ√–‡∑»≈–μ‘πÕ‡¡√‘°“ Õ’°∑—Èß¡’ºŸâ·ª≈‡ªìπ¿“…“μà“ßʆÀ≈“¬¿“…“ §√—Èßπ’Èπ—∫‡ªìπ°“√‡ªî¥©“°·π–π”º≈ß“π‡¢’¬π ∑√߇ πàÀå‡≈à¡·√°¢Õ߶Õ√å‡¶à† ∫Ÿ°“¬††„Àâπ—°Õà“π‰∑¬‰¥â √Ÿâ®—°† † ‡≈à¡Õ◊Ëπʆ‚¥¬ºŸâ·ª≈•π‡¥’¬«°—π®–μ“¡¡“„πÕ’° ‰¡à™â“(·μàÕ“®®–π“π)

”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ ‡ªπ ‘ßÀ“§¡ æ.».2553


8

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

9

§«“¡π” ™à«ß‡∑’ˬßÕ—π ¥„ ¢Õ߇¥◊Õπ∏—𫓧¡„π°√ÿß∫—«‚π ‰Õ‡√ ©—π°”≈—ß®–‰ªæ∫¶Õ√*‡¶à‡æ◊ËÕπ¢Õß©—π† † ‡√“π—¥ °‘πÕ“À“√°—π‡™àπÀ≈“¬§√—ßÈ ∑’ºË “à π¡“†† †·μà§√—ßÈ π’‰È ¡à‡À¡◊Õπ §√—Èß°àÕπʆ† †‡æ√“–‡ªìπ°“√æ∫‡æ◊ËÕÕ”≈“ ©—π‡¥‘π∑“߉ª ‡ªπ∫àլʆ†‡æ◊ÕË μ‘¥μàÕß“π„π™à«ß ÿ¥ —ª¥“À凪ìπ‡«≈“π“πæÕ§«√†† ®π°√–∑—Ëߧ«“¡√—°∑’Ë ©—π¡’μàÕ‡¡◊Õß°√“𓥓†† ∑”„Àâμ—¥ ‘π„®„™â™’«‘μÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë Õ¬à“ßπâÕ¬°Áμ√“∫‡∑à“∑’§Ë «“¡√—°π—πÈ ¬—ßÕ¬Ÿ†à † ·≈–¥â«¬‡Àμÿ π’‡È Õ߆† †‡√“®÷ß¡“≈Ë”≈“¥â«¬°“√查§ÿ¬°—π‰ª°‘πÕ“À“√®’π °—π‰ª À≈—ß®“°°‘πÕ“À“√°≈“ß«—π·≈–查§ÿ¬°—π‡ √Á® ‡√“°Á —Ëß°“·ø¡“¥◊Ë¡---·≈⫧ÿ¬μàÕ† † ‡√“‡¥‘πæ≈“ß°‘π ‰Õ»§√’¡æ≈“߆† †‡¥‘π§ÿ¬°—π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ÿ¥∑⓬††μÕπæ≈∫§Ë”† †‡√“°Õ¥°—π·πàπ†·≈–查 «à“† ù·≈⫇®Õ°—ππ–û†† †©—πæ°Àπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕ߆†®¥À¡“¬∂÷ß °≈“«‡¥’¬† †Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡·√°¢Õ߶Õ√*‡¶à‰ª¥â«¬†† †©—π√Ÿâ ÷° √“«°—∫‰¥âæ° à«πÀπ÷ËߢÕ߇¢“μ‘¥μ—«‰«â† † Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π—Èπ


10

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

°ÁÕ¬Ÿ°à ∫— ©—π¡“®π∑ÿ°«—ππ’È ∂Ÿ°‡ªî¥Õà“π´È”·≈â«´È”‡≈à“† ∫π ‚μä–∑”ß“π¢Õß©—π ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ߧ◊Õ‡ âπ∑“ß∑’ˇ√“‡¥‘π√à«¡°—π¡“†† †·≈– ∑”ß“π¥â«¬°—πÀ≈“¬μàÕÀ≈“¬™—Ë«‚¡ß†† †‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ª (§ß —° Õߪï)† ©—πμ—Èߧ≈’π‘§√—∫ª√÷°…“∑’Ë°√“𓥓‡ √Á® ‡√’¬∫√âÕ¬·≈⫆ † ©π— ‡¢’¬π‰ª∫Õ°¶Õ√*‡¶à«“à Õ¬“°‡™‘≠‡¢“ ¡“∑”ß“π√à«¡°—π —° ÿ¥ —ª¥“ÀåÀπ÷Ëß ©—π‰¡àμâÕß√Õ§”μÕ∫π“ππ—°‡≈¬†† †‡¢“μÕ∫√—∫ ¥â«¬‡μÁ¡„®¬‘Ë߆ † ‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢„¥Ê†μ“¡·∫∫¢Õ߶Õ√*‡¶à π—Ëπ·À≈–†† μ—Èß·μàπ—Èπ¡“††π—°®‘μ∫”∫—¥¶Õ√*‡¶à† †∫Ÿ°“¬††®– ‡¥‘π∑“ß¡“ªï≈–§√—Èß- Õߧ√—Èß °“√‰¥â∑”ß“π√à«¡°—∫‡¢“ ∑”„Àâ©—π¡’§«“¡ ÿ¢®√‘ßÊ ‡æ√“–°“√‡¥‘π∑“߇À≈à“π’ȇÕß •π‰¢â¢Õß©—π®÷ß ¡’‚Õ°“ ‰¥â√Ÿâ®—°‡¢“†† ·≈–Àπ—ß ◊Õ¢Õ߇¢“--«—πÀπ÷Ë߆ † ¶Õ√*‡¶àÀÕ∫Àπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕßπ‘∑“π ”À√—∫ ‡¥‡¡’¬π®”π«πÀπ÷Ëß„ à°√–‡ªÜ“‡¥‘π∑“ß¡“μ“¡§”¢Õ ¢Õß©—π† † ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‡≈ࡇ¥’¬«°—∫∑’μË æ’ ¡‘ æå„𠇪π¢≥–π’È „™â™◊ËÕ«à“†ù®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíßû---Àπ—ß ◊Õ‡À≈à“π—Èπ•π‰¢â ·≈–‡æ◊ÕË πΩŸß∑’√Ë «Ÿâ “à †‡√“¡’† †μ“à ß®—∫®Õ߆† † „§√‰¥âÕ“à π°Á®–„Àâ ‡æ◊ËÕπÀ¬‘∫¬◊¡μàÕ°—π‡ªìπ∑Õ¥Ê---®÷߇°‘¥§”∂“¡¢÷Èπ


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

11

∑—π∑’«à“† ®–À“Àπ—ß ◊Õπ’ȉ¥â∑’ˉÀπ†† Õ¬à“߉√†† †‡¡◊ËÕπ—Èπ‡Õß ©—π®÷ß∫Õ°¶Õ√*‡¶à«à“† †®”‡ªìπμâÕßæ‘¡æå∑’Ëπ’Ë π—Ëπ§◊Õ‡√◊ËÕß√“«§«“¡‡ªìπ¡“«à“† †‡Àμÿ„¥Àπ—ß ◊Õ∑’Ë §ÿ≥∂◊ÕÕ¬Ÿπà ®’È ß÷ ¡“ª√“°Ø„πª√–‡∑» ‡ªπ‰¥â† † ¢Õâ §‘¥·≈– π‘∑“π¢Õ߇¢“≈â«π¡’ª√–‚¬™πå·≈–ߥߓ¡†† †‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß∑’Ë ©—π™Õ∫∑’Ë ÿ¥§◊Õ† ªï°¡’‰«â∫‘π† † μÕπÀπ÷ËߢÕ߇√◊ËÕßπ’ȺŸâæàÕ æŸ¥«à“† ù°“√∑’Ë®–∫‘π‰¥â† † ‡√“μâÕß¡’æ◊Èπ∑’Ë«à“߇撬ßæÕ„À⠪ﰢÕ߇√“°“ßÕÕ°‰¥â---°“√®–∫‘π‰¥âππ—È μâÕ߇√‘¡Ë ®“° §«“¡°≈â“∑’Ë®–‡ ’ˬ߰àÕπû ¶Õ√*‡¶à√Ÿâ®—° √â“ßæ◊Èπ∑’Ë¢π“¥æÕ‡À¡“–†† †‡¢“°≈â“ ‡ ’ˬ߆† †·≈– ”§—≠∑’Ë ÿ¥† †‡¢“¡’ªï°„À≠à·≈– «¬ß“¡¬‘Ëßπ—° ¶Ÿ‡≈’¬ Õ“μ“π“‚´ªŸ‚≈1 °√“𓥓 1†† †¶‡Ÿ ≈’¬† Õ“μ“π“‚´ªŸ‚≈††:† π°— ®‘μ∫”∫—¥† † ºÕŸâ ”𫬰“√»Ÿπ¬å®μ‘ ∫”∫—¥ Andalusian† † ∑”ß“π√à«¡°—∫¶Õ√*‡¶à† † ·≈–‡ªìπºŸâπ”Àπ—ß ◊Õπ’Ȇ † √«¡ ∑—È߇≈à¡Õ◊Ëπʆ†¢Õ߶Õ√*‡¶à† †¡“„™â „π°“√∫”∫—¥√—°…“•π‰¢âμ≈Õ¥®π °‘®°√√¡®‘μ∫”∫—¥∑’Ë»Ÿπ¬å·Ààßπ’È


12

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

À¡“¬‡Àμÿ ”π—°æ‘¡æå ™◊ËÕμà“ßÊ „πÀπ—ß ◊Õπ’È æ¬“¬“¡∂à“¬‡ ’¬ß®“°°“√ÕÕ°‡ ’¬ß¿“…“‡¥‘¡ §”∫“ߧ”∑’˪√“°Ø„πÀπ—ß ◊Õ¢Õß ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ –°¥μà“ß®“°æ®π“πÿ°√¡©∫—∫√“™∫—≥±‘μ¬ ∂“𠇙àπ ‰Õ»§√’¡ ·∑π ‰Õ»°√’¡†(ice cream) ‡√◊Õ∫μ ·∑π ‡√◊Õ∫¥ ¡’°“√„™â欗≠™π–∫“ßμ—« ´÷Ëߪ√“°Ø„πæ®π“πÿ°√¡©∫—∫√“™∫—≥±‘μœ «à“ ù‡≈‘°„™â·≈â«û ‡™àπ £ ·∑π ¢ „𧔠£«¥, • ·∑π § „𧔠•π†(„𧫓¡À¡“¬ ¡πÿ…¬å) ± ·∑π ∑ „𧔠𓱒†(„𧫓¡À¡“¬ ¡“μ√“‡«≈“) ·≈–𔧔∑’ˇ§¬„™â·μà‡°à“°àÕπ∫“ߧ” (‰¡à‡À¡◊Õπ∑’Ë„™âªí®®ÿ∫—π) ¡“„™â„À¡à ‡™àπ Ó ·∑π ≈“†( —μ«å ’ˇ∑⓫߻凥’¬«°—∫¡â“) ÃÉÕ ·∑π ≈àÕ†( —μ«åæ—π∑“ß∑’ˇ°‘¥·μà¡â“º ¡°—∫Ó) ‡ªìπμâπ Õπ÷Ëß ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ‰¥â𔇧√◊ËÕßÀ¡“¬ ( *) ¬“¡—°°“√ °≈—∫¡“„™â„À¡à‡æ◊ËÕ°”Àπ¥°“√ÕÕ°‡ ’¬ß§√÷Ë߇ ’¬ß ‚¥¬‡©æ“–§”∑’Ë∂à“¬‡ ’¬ß®“°¿“…“μà“ߪ√–‡∑» °“√ –°¥§” °“√°”Àπ¥„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–°“√„™âμ—«Õ—°…√ μà“߉ª®“°√“™∫—≥±‘μ¬ ∂“𠇙àππ’È °Á¥â«¬ª√“√∂π“¢Õß ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ ∑’Ë®–𔇧√◊ËÕßÀ¡“¬ μ—«Õ—°…√À√◊Õ欗≠™π–∑’Ë ù‡≈‘°„™â·≈â«û °≈—∫¡“„™â„À¡à ∑—Èß„π§”∑’ˇ§¬„™â¡“°àÕπ‡°à“ À√◊Õ§”∑’ˇ√‘Ë¡„™â„À¡à°Áμ“¡ ß —¬§”„¥ §«√μ√«® Õ∫®“°æ®π“πÿ°√¡©∫—∫√“™∫—≥±‘μ¬ ∂“π À√◊Õ∑’ˇ«Á∫‰´μå www.royin.go.th


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

13

“√∫“≠ ™â“ß∂Ÿ°≈à“¡‚´à “‡Àμÿ‡¥’¬«°—π ‡μâ“π¡À√◊ÕπÈ”π¡ °âÕπÕ‘∞∫Ÿ¡‡¡Õ·√ß §ÿ≥§à“·∑â®√‘ߢÕß·À«π æ√–√“™“ºŸâ´÷¡‡»√â“ °∫μ—«πâÕ¬„π∂—ߧ√’¡ ™“¬ºŸâ§‘¥«à“μπ쓬·≈â« •π‡ΩÑ“ª√–μŸ´Õà ß ‡≈Á°‰ª Õ߇∫Õ√å °‘®°“√™à“߉¡â† ù√â“π∑’ˇ®Á¥û §«“¡‡ªìπ‡®â“¢â“«‡®â“¢Õß ∂⫬™π–‡≈‘»ª√–°«¥√âÕ߇æ≈ß °“√∫”∫—¥·∫∫π’ȇ√’¬°«à“Õ–‰√ ¡∫—μ‘∑’ËΩí߉«â ‡æ√“–‡À≈â“Õßÿàπ‡æ’¬ß‡À¬◊Õ°‡¥’¬« μ“¡≈”æ—ß·≈–¡’¡μ‘ √

17 23 31 35 41 49 57 61 67 79 89 97 103 111 125 133 145


14

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

¿√√¬“ÀŸμ÷ß ‰¡àº ¡ªπ‡ª°—π ªï°¡’‰«â∫‘π §ÿ≥§◊Õ„§√ ¢â“¡·¡àπÈ” ¢Õߢ«—≠ ”À√—∫Õߧå¡À“√“™“ μ“¡À“æ√–æÿ∑∏‡®â“ •πμ—¥øóπÀ—«·¢Áß ·¡à‰°à°∫— ≈Ÿ°‡ªì¥ ΩŸß·°–∑’Ëπà“ ß “√ À¡âÕμ—ßÈ §√√¿å ¡Õߥ⫬√—° ÀπàÕμâπÕÕ¡∫Ÿ ‡¢“«ß°μ «ß°≈¡‡°â“ ‘∫‡°â“ ‡´Áπ∑Õ√å ‰¥‚Õ®‘π‘ ‡√◊ËÕ߇À√’¬≠∑Õߧ”Õ’°§√—Èß π“Ãî°“μ“¬∑’ˇ≈¢‡®Á¥ ∂—Ë«‡≈π∑‘≈

155 161 171 175 187 195 201 211 217 223 229 237 243 253 261 279 287 293 309 317


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

æ√–√“™“ºŸâμâÕß°“√§” √√‡ √‘≠ ∫—≠≠—μ‘ ‘∫ª√–°“√ ·¡«„πÕ“»√¡ ‡§√◊ËÕß®—∫‡∑Á® º¡§◊Õªï‡μâÕ√å §«“¡Ωíπ¢Õß∑“ •πÀπ÷Ëß ¿√√¬“¢Õß™“¬μ“∫Õ¥ ‚∑…ª√–À“√™’«‘μ ºŸâæ‘æ“°…“ºŸâ‡∑’ˬß∏√√¡ √â“π¢“¬§«“¡®√‘ß §”∂“¡ •πª≈Ÿ°μâπÕ‘π∑º≈—¡ §«“¡√—߇°’¬®μπ‡Õß ∫∑ àß∑⓬

15

323 331 341 349 361 373 381 389 405 425 433 441 449 463

Àπ—ß ◊Õπ’È ÕÕ°·∫∫√Ÿª‡≈à¡„Àâ¡’Àπâ“«à“ß ¥—ßπ’È Àπâ“ 8, 30, 34, 48, 56, 66, 78, 88, 102, 110, 124, 144, 170, 194, 200, 216, 222, 242, 260, 278, 286, 330, 348, 360, 372, 380, 388, 424, 432, 461, 462


16

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

¡Õ∫„Àâ °≈“«‡¥’¬† ≈Ÿ° “«¢Õߺ¡


®–‡≈à “„Àâ ¶Õ√* ‡¶à§∫Ÿÿ≥°øí“¬ß 17

™â“ß∂Ÿ°≈à“¡‚´à 纡∑”‰¡à‰¥âé º¡∫Õ° 纡∑”‰¡à‰¥â®√‘ßÊé ç·πà„®À√◊Õé ‡¢“∂“¡ ç·πà ‘§√—∫† †º¡‰¡àª√“√∂π“ ‘Ëß„¥‡≈¬†† †πÕ°®“°‰¥â π—ËßÕ¬ŸàμàÕÀπⓇ∏Õ†† ·≈–∫Õ°«à“º¡√Ÿâ ÷°¬—߉ß---·μມ√Ÿâ º¡∑”‰¡à‰¥âé π—°®‘μ∫”∫—¥√à“ß∑â«¡π—ßË ¢—¥ ¡“∏‘∫π‡°â“Õ’πÈ «¡ ’ø“Ñ ‡°à“ʆ„πÀâÕß∑”ß“π†† †‡¢“¬‘È¡† † ®âÕßμ“º¡††·≈–≈¥‡ ’¬ß


18

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

Õ¬à“ß∑’ˇ¢“¡—°®–∑”‡«≈“Õ¬“°„Àâ•πμ—Èß„®øí߆ † ·≈â«æŸ¥«à“ ç„À⺡‡≈à“‡√◊ËÕ߇√◊ËÕßÀπ÷Ëß„Àâ§ÿ≥øí߇∂Õ–---é ·≈⫶Õ√*‡¶à°Á‡√‘Ë¡‡≈à“ ‰¡à√Õ„À⺡√—∫§”¥â«¬´È”

燡◊ËÕ¬—߇ªìπ‡¥Á°† † º¡™Õ∫≈–§√ —μ«å¡“°†† ·≈– ‘Ëß ∑’˺¡™Õ∫¡“°°«à“‡æ◊ËÕπ°Á§◊Õ —μ«åμà“ßʆπ—Ëπ‡Õ߆† † —μ«å∑’Ë ¥÷ߥŸ¥„®º¡‰¥â‡ªìπ摇»…§◊Õ† ™â“߆† †μàÕ¡“º¡°Á√Ÿâ«à“¡—π‡ªìπ —μ«åμ«— ‚ª√¥¢Õ߇¥Á°Õ◊πË Ê††¥«â ¬†† †√–À«à“ß°“√· ¥ß†† ‡®â“μ—« „À≠ର— …åπ·’È ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßπÈ”Àπ—°† †¢π“¥†† ·≈–æ≈–°”≈—ß Õ—π¡À“»“≈¢Õß¡—π---·μà‡¡◊ËÕ· ¥ß®∫®π∂÷߇«≈“®– °≈—∫‰ª· ¥ßÕ’°§√—ßÈ π—πÈ † † ¢“¢â“ßÀπ÷ßË ¢Õß¡—π∂Ÿ°≈à“¡‚´à‰«â °—∫‡ “À≈—° çÕ¬à“߉√°Áμ“¡†† ‡ “μâππ—Èπ‡ªìπ‡æ’¬ß∑àÕπ‰¡â‡≈Á°Ê μÕ°≈ßæ◊Èπ‡æ’¬ß‰¡à°’ˇ´π쑇¡μ√†† †·¡â‚´à„À≠à·≈–∑π∑“π º¡°Á¡—Ëπ„®«à“† † —μ«å´÷Ëß≈â¡μâπ‰¡â¥â«¬·√ߢÕßμπ‰¥â¬àÕ¡ ª≈¥ª≈àÕ¬μ—«‡Õß„À⇪ìπÕ‘ √–®“°‡ “π—Ëπ·≈–À𒉪‰¥â ·πàÊ çº¡¬—ß√Ÿâ ÷°∂÷ߧ«“¡≈’È≈—∫¥—ß°≈à“«†† †®«∫®π∫—¥π’È Õ–‰√°—π·πà∑’ˇÀπ’ˬ«√—Èß¡—π‰«â† † ∑”‰¡¡—π®÷߉¡àÀ𒉪 çμÕπ∑’˺¡Õ“¬ÿÀâ“-À°¢«∫†† †º¡¬—߇™◊ËÕ∂◊Õ§«“¡√Ÿâ


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

19

¢ÕߺŸ„â À≠à† † º¡®÷ß∂“¡§√Ÿ† † ∂“¡æàÕ† † ∂“¡≈ÿ߇°’¬Ë «°—∫§«“¡≈’È≈—∫¢âÕπ’È¢Õß™â“߆† †∫“ß•πÕ∏‘∫“¬„À⺡øíß«à“† ™â“߉¡àÀπ’ ‡æ√“–¡—π∂Ÿ°Ωñ°„À⇙◊ËÕß çº¡®÷ß‚æ≈àß∂“¡‰ª«à“† ù∂â“¡—π∂Ÿ°Ωñ°„À⇙◊ËÕß·≈â« ∑”‰¡¬—ßμâÕß≈à“¡‚´à¡—πÕ’°û 纡®”‰¡à‰¥â·≈â««à“† †‰¥â§”μÕ∫μ√ߧ”∂“¡À√◊Õ‰¡à ·μà‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ª†† º¡°Á≈◊¡‡√◊ËÕߧ«“¡≈’È≈—∫¢Õß™â“ß·≈– ‡√◊ÕË ß‡ “π—πË † † ®–π÷°‰¥â°μÁ Õπ‡®Õ•πÕ◊πË Ê††´ß÷Ë ‡§¬μ—ßÈ §”∂“¡ ‡¥’¬«°—ππ’ȥ⫬ 燡◊ÕË ‰¡à°ª’Ë ¡ï “π’†Ë † º¡‚™§¥’‰¥âæ∫•π©≈“¥•πÀπ÷ßË ´÷ËßæÕ®–μÕ∫§”∂“¡π’ȉ¥â ç™â“ß≈–§√ —μ«å‰¡àÀπ’ ‡æ√“–¡—π∂Ÿ°≈à“¡°—∫‡ “ §≈⓬ʆ†°π— π’μÈ ß—È ·μà¬ß— ‡≈Á° 纡À≈— ∫ 쓆†π÷ ° ¿“æ™â “ ß·√°‡°‘ ¥ ∑’Ë ‰ ¡à ¡’ ∑ “ß Ÿâ ∂Ÿ°≈à“¡‰«â°∫— ‡ “†† †º¡·πà„®«à“μÕππ—πÈ ™â“ßμ—«πâÕ¬μâÕß∑—ßÈ º≈—°∑—ßÈ ¥÷ß®π‡Àß◊ÕË ∑à«¡‡æ◊ÕË ¥‘πÈ √π„Àâμ«— ‡Õ߇ªìπÕ‘ √–†† †·¡â ¡—π®–欓¬“¡‡æ’¬ß„¥°Á‰¡à ”‡√Á®† † ‡ “μâππ—Èπ·¢Áß·°√àß ‡°‘π‰ª ”À√—∫¡—π† † º¡π÷°¿“æ¡—ππÕπÀ¡¥·√߆† †·≈–«—π μàÕ¡“†† ¡—π°Á≈Õß欓¬“¡Õ’°† † «—π·≈â««—π‡≈à“---°√–∑—Ëß «—πÀπ÷Ë߆ †«—πÕ—π‡≈«√⓬¢Õß™’«‘μ† † ‡®â“ —μ«åμ—«π’È°Á¬Õ¡√—∫


20

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

21

§«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õßμπ·≈–ª≈ß„®„π™–μ“™’«‘μ ç™â“ßμ—«„À≠ଗ°…å¡’·√ß¡À“»“≈∑’ˇ√“‡ÀÁπ„π§≥– ≈–§√ —μ«å‰¡à¬Õ¡Àπ’† † ‡æ√“–‡®â“ —μ«åπà“ ß “√π—È𧑥«à“ Àπ’‰¡à‰¥â ç¡—π¬—ߧ߮”§«“¡ÕàÕπ·Õ‰√â°”≈—ß∑’√Ë Ÿâ °÷ À≈—ß≈◊¡μ“ ¥Ÿ‚≈°‰¡àπ“π‰¥âΩíß„® ç ‘Ëß·¬à∑’Ë ÿ¥°Á§◊Õ† † ¡—π‰¡à‡§¬°≈—∫‰ªμ—ÈߢâÕ ß —¬ ‡°’ˬ«°—∫§«“¡∑√ß®”π—ÈπÕ¬à“ß®√‘ß®—ßÕ’°‡≈¬ ç¡—π‰¡à‡§¬≈Õß∑¥ Õ∫°”≈—ߢÕßμπÕ’°‡≈¬†† ‰¡à ‡§¬‡≈¬é ç°Á·∫∫π’È·À≈–‡¥‡¡’¬π† † ‡√“∑ÿ°•π§àÕπ¢â“ß®– ‡À¡◊Õπ™â“ß„π≈–§√ —μ«å·À≈–𖆆 †‡√“∑àÕ߉ª„π‚≈°∑—Èß∑’Ë ∂Ÿ°≈à“¡‰«â°∫— ‡ “π—∫√âլʆ†μπâ ´÷ßË °’¥¢«“߇√“®“°Õ‘ √‡ √’ ç‡√“¥”‡π‘π™’«‘μ¥â«¬§«“¡§‘¥«à“† ‡√“∑”Õ–‰√μàÕ¡‘Õ–‰√‰¡à‰¥â† † ‡æ’¬ß‡Àμÿ∑’˧√—ÈßÀπ÷Ëßπ“π¡“·≈⫇¡◊ËÕ§√—Èß ¬—߇ªìπ‡¥Á°† † ‡√“‡§¬æ¬“¬“¡†† †·μà‰¡à ”‡√Á® ç‡√“®÷ß∑”μ—«‡À¡◊Õπ™â“ßπ—Ëπ† †·≈–ΩíßÀ—««à“©—π∑” ‰¡à‰¥â† † ©—π∑”‰¡à‰¥â† ·≈–‰¡à¡’«—π®–∑”‰¥â ç‡√“‡μ‘∫‚μ¡“¥â«¬§«“¡§‘¥π’´È ß÷Ë μ’°√Õ∫μ—«‡√“‡Õß


22

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

‡√“®÷߉¡à‡§¬≈Õß欓¬“¡ª≈¥ª≈àÕ¬μ—«‡Õß®“°‡ “μâππ—πÈ Õ’°‡≈¬ ç∫“ߧ√—È߆ †‡¡◊ËÕ‡√“√Ÿâ ÷°«à“¡’‚´àμ√«π≈à“¡Õ¬Ÿà·≈– ‡¢¬à“¡—π®π‡°‘¥‡ ’¬ß†† †‡√“®–‡À≈◊Õ∫¡Õ߇ “μâππ—Èπ·≈– §‘¥«à“---

ç©—©—π∑”‰¡à‰¥â ·≈–‰¡à¡«’ π— ∑”‰¥âé ¶Õ√*‡¶àÀ¬ÿ¥æŸ¥π“πæÕ§«√†† †·≈â«®÷߇¢â“¡“„°≈âÊ º¡ π—Ëß≈ßμ√ßÀπâ“·≈–查μàÕ çπ—Ëπ§◊Õ ‘Ëß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ·°à§ÿ≥† ‡¥‡¡’¬π†† ™’«‘μ§ÿ≥∂Ÿ° °”Àπ¥¥â«¬§«“¡∑√ß®”¢Õ߇¥‡¡’¬π•ππ—Èπ´÷Ë߆ ≥† ∫—¥π’È ‰¡à¡μ’ «— μπÕ¬Ÿ·à ≈⫆ † ‡¥‡¡’¬π††•π∑’§Ë √—ßÈ Àπ÷ßË ‡§¬∑”‰¡à ”‡√Á® ç∑“߇¥’¬«∑’®Ë –≈à«ß√Ÿ«â “à §ÿ≥∑” ‘ßË π—πÈ ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à† §Õ◊ † ≈ÕߥŸ† † 欓¬“¡≈ÕßÕ’°∑’† † ∑ÿࡇ∑·√ß„®∑—ÈßÀ¡¥†† †·√ß„® ∑—ÈßÀ¡¥‡≈¬π–é


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

23

“‡Àμÿ‡¥’¬«°—π §√—ßÈ ·√°∑’ºË ¡‰ª§≈’𧑠¢Õ߶Õ√*‡¶à† † º¡√ŸÕâ ¬Ÿ°à Õà π·≈â««à“®– ‰¡à‰¥âæ∫π—°®‘μ∫”∫—¥∏√√¡¥“ʆ†∑«—Ë ‰ª†† †°≈“«‡¥’¬† º·Ÿâ π–π” „À⺡¡“À“∫Õ°º¡«à“† π—°®‘μœ†√à“ß∑â«¡†† †´÷Ë߇ªìπ™◊ËÕ∑’ˇ∏Õ „™â‡√’¬°‡¢“†† †‡ªìπ•π∑’ËÕÕ°®–摇»… —°ÀπàÕ¬®√‘ßÊ†π– º¡‡∫◊ÕË °“√∫”∫—¥·∫∫∏√√¡¥“ʆ‡μÁ¡∑π·≈⫆ † ·≈– ∑’Ë ”§—≠† † ‡∫◊ËÕ∑’ËμâÕß„™â‡«≈“À≈“¬‡¥◊Õπ∫π‡°â“Õ’ÈπÕπ¢Õß π—°®‘μ«‘‡§√“–Àå† † ‡∫◊ËÕ®√‘ßʆ† †º¡®÷ß‚∑√»—æ∑åÀ“‡¢“·≈–π—¥


24

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

‡«≈“ §«“¡√Ÿâ ÷°·√°π—Èπ‡°‘π°«à“ ‘Ëß∑’˧“¥‰«â∑—ÈßÀ≈“¬ ∑—ßÈ ¡«≈†† †μÕππ—πÈ ‡ªìπ™à«ß°≈“ß«—πÕ—π√âÕπÕ∫Õâ“«„π‡¥◊Õπ 惻®‘°“¬π†† †º¡‰ª∂÷ß°àÕπ‡«≈“π—¥Àâ“π“±’† † ·≈–¬◊π√ÕÕ¬Ÿà μ√ߪ√–μŸ‡¢â“μ÷°®π∂÷߇«≈“π—¥æÕ¥’ º¡°¥°√‘ËßμÕπ∫à“¬ ’Ë‚¡ß§√÷Ë߇ªÖ–† † ‡ ’¬ßª√–μŸÕ—μ‚π¡—μ‘¥—ߢ÷Èπ º¡¥—πª√–μŸ·≈–¢÷Èπ‰ª™—Èπ‡°â“ º¡√ÕÕ¬Ÿàμ√ß∑“߇¥‘π √Õ ·≈–√Õ--‡¡◊ÕË ‡∫◊ÕË ®–√Õ‡μÁ¡∑’·≈⫆ † º¡®÷ß°¥°√‘ßË Õæ“√åμ‡¡âπμå ™“¬•πÀπ÷ßË ¡“‡ªî¥ª√–μŸ„À↠† ¡Õß·«∫·√°††¥‡Ÿ À¡◊Õπ ‡¢“·μàßμ—«®–‰ªªî§π‘§† †§◊Õ† †°“߇°ß¬’π† † √Õ߇∑Ⓡ∑ππ‘ ·≈–‡ ◊ÈÕ¬◊¥ ’ â¡ ¥ ç «— ¥’§√—∫醆 ‡¢“∑—° º¡¢Õ “√¿“æ«à“† †√Õ¬¬‘¡È ¢Õ߇¢“∑”„À⺡ ß∫≈ß ∑’‡¥’¬« ç «— ¥’§√—∫é º¡μÕ∫ 纡™◊ËÕ‡¥‡¡’¬πé 燰‘¥Õ–‰√¢÷ÈπÀ√◊Õ‡ª≈à“† † ∑”‰¡§ÿ≥„™â‡«≈“π“π®—ß °«à“®–¢÷Èπ¡“∂÷ß À≈ß∑“ßÀ√◊Õ§√—∫é


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

25

ç‰¡à‰¥â„™â‡«≈“π“πÀ√Õ°§√—∫† † º¡‰¡à°≈â“°¥°√‘Ëß ‡æ√“–‡°√ß®–√∫°«π ‡º◊ËÕ§ÿ≥°”≈—ß¡’·¢°é 燰√ß«à“®–√∫°«πÀ√◊Õ§√—∫醆 †‡¢“‡≈’¬π‡ ’¬ßº¡ æ≈“ß à“¬»’√…–‡§√’¬¥Ê---·≈–查μàÕ‡À¡◊Õπæ÷¡æ”«à“ çÕ¬à“ßπ’Èπ’ˇÕß ‡√◊ËÕß√“«μà“ßʆ®÷ߪ√–¥—ß¡“À“§ÿ≥é º¡π‘Ëß „∫≪‡≈¬ π—Ëπ‡ªìπª√–‚¬§∑’Ë Õß∑’ˇ¢“查°—∫º¡†† ·πàπÕπ«à“ ‘Ëß´÷Ë߇¢“查‡ªìπ‡√◊ËÕß®√‘ß ·μà--‰Õâ∑ÿ‡√»‡Õä¬! ∂“π∑’´Ë ß÷Ë ¶Õ√*‡¶à„™âæ∫•π‰¢âππ—È † † º¡‰¡à°≈Ⓡ√’¬° «à“† §≈’𑧆 † ¡—π‰¡àμà“ß®“°μ—«μπ‡¢“††§◊Õ† †¥Ÿ‡ªìπ°—π‡Õ߆†‰¡à ‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬††√°††Õ∫Õÿàπ† †¡’ ’ √√æå† †πà“∑÷Ë߆ † ·≈–®– ªØ‘‡ ∏‰ª‰¬«à“† ÀâÕßπ—Èπ§àÕπ¢â“ß °ª√°Õ¬Ÿà‡À¡◊Õπ°—π ‡√“π—ßË ≈ß∫π‡°â“Õ’πÈ «¡ Õßμ—«μ√ߢⓡ°—π† † √–À«à“ß∑’ºË ¡‡≈à“ ‡√◊ËÕßμà“ßʆլŸàπ—Èπ† †¶Õ√*‡¶à°Áπ—Ëߥ◊Ë¡¡“‡μ1‰ª¥â«¬†† †„™à·≈â« ‡¢“¥◊Ë¡¡“‡μ√–À«à“ß°“√∫”∫—¥ ‡¢“™«πº¡¥◊Ë¡¥â«¬ ç°Á¥’§√—∫é º¡æŸ¥ ç°Á¥’ Õ–‰√‡√Õ– °Á¥’é ç°Á¥’ °Á¡“‡μ‰ß§√—∫é


26

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

纡‰¡à‡¢â“„®é ç§◊Õ«à“ º¡¬‘π¥’®–¥◊Ë¡¡“‡μé ¶Õ√*‡¶à∑”∑à“®–√‘π„À⺡†† †∑”∑à“πÕ∫πâÕ¡·∫∫≈âÕ‡≈’¬π ·≈–查«à“ ç¢Õ∫æ√–∑—¬æ√–‡®â“¢â“∑’Ë∑√߬ա√—∫§”™«π¢Õß ¢â“πâÕ¬---∑”‰¡§ÿ≥‰¡à∫Õ°º¡μ√ßʆ«à“† Õ¬“°¥◊Ë¡¡“‡μ À√◊Õ‡ª≈à“† † ·∑π∑’Ë®–¡“‡Õ“∫ÿ≠§ÿ≥°—∫º¡é ™“¬•ππ’È°”≈—ß∑”„À⺡‡ªìπ∫â“ çÕ¬“°§√—∫é º¡°≈à“«™—¥§” π—°®‘μ∫”∫—¥√à“ßÕâ«π®÷߬◊πË ·°â«¡“‡μ„À⺡‰¥â‡ ’¬∑’ º¡μ—¥ ‘π„®Õ¬ŸàμàÕÕ’° —°§√Ÿà º¡‡≈à“‡√◊ËÕß‚πâπ‡√◊ËÕßπ’È„À⇢“øíß«à“† † ∫“ßÕ¬à“ß„π μ—«º¡§ßº‘¥ª°μ‘·πàʆ † ‡æ√“–º¡¡’ªí≠À“„π°“√‡¢â“°—∫ •πÕ◊Ëπ† † ¶Õ√*‡¶à∂“¡«à“† √Ÿâ‰¥âÕ¬à“߉√«à“ªí≠À“‡°‘¥®“°μ—« º¡‡Õß º¡μÕ∫«à“† †º¡¡’ªí≠À“∑’Ë∫â“π††°—∫æàÕ† † ·¡à† † æ’Ë™“¬ ·≈–°—∫•π√—°† † ¥ß— π—πÈ † †‡ÀÁπ™—¥«à“μ—«º¡π—πË ·À≈–‡ªìπªí≠À“ μÕππ—Èπ‡Õß ¶Õ√*‡¶à°Á‡≈à“∫“߇√◊ËÕß„À⺡øí߇ªìπ§√—Èß·√° μàÕ¡“¿“¬À≈—߇¡◊ÕË ‡«≈“ºà“π‰ª†† †º¡®÷ß√Ÿ«â “à π—°®‘μœ √à“ßÕâ«π™Õ∫π‘∑“π Õπ„®†† π‘∑“π ÿ¿“…‘μ† †‡√◊ËÕ߇≈à“† «≈’


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

27


28

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

§¡Ê†† ·≈–Õÿª¡“Õÿª‰¡¬‡¥Á¥Ê†† †‡¢“∫Õ°«à“† «‘∏’‡¥’¬«∑’Ë®– ‡¢â“„®°“√°√–∑”Àπ÷ßË ·¡â¡‰‘ ¥â ¡— º— ‚¥¬μ√߆† §Õ◊ † †¡μ’ «— Õ¬à“ß —≠≈—°…≥å¢Õ߇√◊ËÕß√“«∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ™—¥‡®π ç•π®–®”π‘∑“π Õπ„®†† †‡√◊ËÕ߇≈à“† †À√◊Õ‡°√Á¥‡≈Á°‡°√Á¥πâÕ¬‰¥â¥’°«à“§”Õ∏‘∫“¬‡™‘ß∑ƒ…Æ’† † °“√μ’§«“¡∑“ß ®‘μ«‘‡§√“–Àå† †À√◊Õ·∫∫·ºπ´÷Ë߇ªìπ∑“ß°“√π—∫√âÕ¬‡∑à“é ‡¢“¬◊π¬—π «— π π—È π ¶Õ√*‡ ¶à ∫ Õ°º¡«à “ ††Õ“®‡ªì 𠉥â ∑’Ë ¡’ Õ –‰√ ∫“ßÕ¬à“ߺ‘¥ª°μ‘„πμ—«º¡†† †·μà‡¢“‡ √‘¡«à“† °“√ —ππ‘…∞“𠇙àππ—Èπ‡ªìπÕ—πμ√“¬ ‡æ√“–º¡ √ÿª«à“‡ªì𧫓¡º‘¥¢Õß μ—«‡Õß∑—Èßʆ∑’ˉ¡à¡’‡Àμÿ°“√≥å„¥¡“ π—∫ πÿπ‡≈¬«à“‡ªì𠇙àππ—Èπ®√‘߆ † ‡¢“®÷߇≈à“‡√◊ËÕß„Àâøíß‚¥¬„™â √√æπ“¡∫ÿ√ÿ…∑’Ë Àπ÷Ë߆ † ‰¡à¡’„§√√Ÿâ«à“‡√◊ËÕߥ—ß°≈à“«‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß™’«‘μ À√◊Õ‡ªìπ‡æ’¬ß§«“¡‡æâÕΩíπ¢Õ߇¢“°—π·πà 窟ɢÕߺ¡ÕÕ°®–¢’ȇ¡“ ªŸ™É Õ∫¥◊¡Ë Õπ‘´μÿ√°’2†∑’ Ë ¥ÿ ¥◊Ë¡Õπ‘´† ·≈–‡μ‘¡πÈ”¥â«¬ ‡æ◊ËÕ„À⇮◊Õ®“ß ·μટɰÁ¬—߇¡“‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ ®÷߇ª≈’Ë¬π¡“¥◊Ë¡«‘ °’Ⱥ ¡πÈ” °Á¬—߇¡“Õ’°


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

29

¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπº ¡πÈ” °Á‡¡“‡À¡◊Õπ°—π «—πÀπ÷Ëß ªŸÉμ—¥ ‘π„®√—°…“ ÿ¢¿“æμ—«‡Õ߇ ’¬∑’ ®÷߇≈‘°¥◊Ë¡---πÈ”é

1†† ¡“‡μ†† †:† †‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¢ÕßÕ“√凮πμ‘𓆆 ‰¥â®“°„∫‰¡â·ÀâߪÉπ¢Õßμâπ ¡“‡μ†† †π”¡“™ß°—∫πÈ”√âÕπ 2†† Õπ‘´μÿ√°’† †:† ‡√’¬°Õ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß«à“†ù√“§¢÷û† † ‡ªìπ‡À≈â“„ †† ¡’°≈‘Ëπ·≈– √ ·√߆† †Õπ‘´† ¡—°º ¡πÈ”‡ª≈à“Õ¬à“ß≈–§√÷Ë߆ † °≈“¬‡ªìπ¢Õ߇À≈« ¢“«¢âπ§≈â“¬π¡ ¥◊Ë¡√à«¡°—∫Õ“À“√


30

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

31

‡μâ“π¡À√◊ÕπÈ”π¡ ¶Õ√*‡¶à¡‘‰¥â‡≈à“π‘∑“π„π°“√√—°…“∑ÿ°§√—È߆ † ·μà‰¡à√Ÿâ«à“¥â«¬ ‡Àμÿ„¥†† †º¡®÷ß®”‡√◊ËÕß√“«‰¥â‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥∑’ˇ¢“‡≈à“„Àâøíß μ≈Õ¥Àπ÷Ëߪï§√÷Ëß∑’ˇ¢â“√—∫°“√∫”∫—¥† † Õ“®®–®√‘ß∑’Ë«à“† †«‘∏’π’È ¥’∑’Ë ÿ¥„π°“√‡√’¬π√Ÿâ º¡®”‰¥â† †«π— Àπ÷ßË º¡∫Õ°‡¢“«à“† † º¡√Ÿ â °÷ «à“μ—«‡Õß μâÕßæ÷Ëß擇¢“¡“°‡À≈◊Õ‡°‘π† † º¡‡≈à“„Àâøíß«à“ ‘Ëßπ’È∑”„Àâ º¡√”§“≠„®¡“°·§à‰Àπ†† †·μà¢≥–‡¥’¬«°—πº¡°Á‰¡àÕ“®


32

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

33

‡æ‘°‡©¬ ‘ßË ∑’‰Ë ¥â√∫— ®“°‡¢“„π·μà≈–§√—ßÈ † † º¡√Ÿ â °÷ √“«°—∫«à“ §«“¡™◊Ëπ™¡·≈–§«“¡√—°∑’Ë¡’μàÕ¶Õ√*‡¶àπ—Èπ† † ∑”„À⺡‡ΩÑ“ —߇°μ “¬μ“¢Õ߇¢“¡“°‰ª†† ·≈–∑”„Àâº¡μ‘¥°“√∫”∫—¥ ¡“°‡°‘π‰ª¥â«¬

ç‡∏Õ°√–À“¬„§√à√Ÿâ „§√à‡μ‘∫‚μ „§√à√®Ÿâ °— „§√à∫π‘ --Õ“®‡ªìπ‰¥â∑’Ë«—ππ’È ©—π‡ªìπ‡μâ“π¡ ∑’Ë„ÀâπÈ”π¡ ∑’Ë∫√√‡∑“§«“¡À‘«°√–À“¬¢Õ߇∏Õ--©—𧑥«à“™à“ߥ’®√‘߆ †∑’Ë«—ππ’È ‡∏Õ√—°‡μâ“π¡‡μâ“π’È ·μàÕ¬à“≈◊¡«à“ ‰¡à„™à‡μâ“π¡À√Õ°∑’ˇ≈’Ȭ߇∏Õ πÈ”π¡μà“ßÀ“°‡≈à“é


34

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

35

°âÕπÕ‘∞∫Ÿ¡‡¡Õ·√ß «—ππ—πÈ º¡‚°√∏¡“°†† † Õ“√¡≥å‡ ’¬† † †√”§“≠‰ªÀ¡¥∑ÿ°Õ¬à“ß °“√· ¥ßÕÕ°¢Õߺ¡∑’˧≈’𑧮÷߇ªìπ·π«™à“ß∫àπ† ·≈– ‰¡à √â“ß √√§å‡∑à“„¥π—°† † º¡‡°≈’¬¥∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëμ—«‡Õß∑” ·≈–∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëμ—«‡Õß¡’† † ·μà‡≈«√⓬∑’Ë ÿ¥§◊Õ† º¡°”≈—ß‚°√∏ μ—«‡Õ߆† †‡À¡◊Õππ‘∑“π¢Õߪ“ªîπ’Ë1†´÷Ë߶Õ√*‡¶à‡≈à“„À⺡øíß π—Ëπ·À≈– «—ππ—Èπº¡√Ÿâ ÷°∑πμ—«‡Õ߉¡à‰¥â®√‘ßÊ çº¡¡—π‚ßàé† º¡æŸ¥°—∫μ—«‡Õß ç‰Õâ®Õ¡ß—Ëß---


36

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

º¡§‘¥«à“† º¡‡°≈’¬¥μ—«‡Õßé ç§ÿ≥‡°≈’¬¥•π∑’ËÕ¬Ÿà„πÀâÕßπ’ȇ ’¬§√÷ËßÀπ÷Ëß •πÕ’° §√÷ËßÀπ÷Ëß®–‡≈à“π‘∑“π„Àâ§ÿ≥øíßé

ç°“≈§√—ÈßÀπ÷Ëßπ“π¡“·≈⫆ † ™“¬•πÀπ÷Ë߇¥‘π∑“ß √Õ∫‚≈°†† †‡¢“∂◊ÕÕ‘∞°âÕπÀπ÷Ë߉«â„π¡◊Õ† ·≈–§‘¥‰«â·≈â««à“ ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¡’„§√°«π„®‡¢“®π‚°√∏†† ‡¢“®–¢«â“ß°âÕπÕ‘∞„ à «‘∏’π’ÈÕ“®¥ŸªÉ“‡∂◊ËÕπ†† ·μà°Áπà“®–„™â‰¥âº≈¥’† †„™à‰À¡≈à– ç‡¢“∫—߇Ց≠‡®Õ‡æ◊ËÕπ‡¬àÕÀ¬‘Ëß•πÀπ÷Ëß´÷Ëß查‰¡à¥’ °—∫‡¢“†† †¥â«¬‡Àμÿ∑’ˬ÷¥¡—Ë𧫓¡§‘¥¢Õßμπ†† †™“¬•ππ—Èπ®÷ß ¢«â“ß°âÕπÕ‘∞„ à‡æ◊ËÕπ 纡®”‰¡à‰¥â«“à † †‡¢“¢«â“ß‚¥πÀ√◊Õ‰¡à† † ·μà‡√◊ÕË ß¢Õß ‡√◊ÕË ß°Á§Õ◊ † À≈—ß®“°π—πÈ ‡¢“μâÕ߇¥‘π‰ªÀ“°âÕπÕ‘∞† † ‡¢“√Ÿ â °÷ «à“ ‰¡à§àÕ¬ –¥«°π—°† † ®÷ߧ‘¥ª√—∫ª√ÿ߆ù√–∫∫°“√ªÑÕß°—πμ—« ¥â«¬°âÕπÕ‘∞û†† †‡¢“„™â‡™◊Õ°¬“«√“«Àπ÷ßË ‡¡μ√ºŸ°°âÕπÕ‘∞‰«â ·≈⫇¥‘πÕÕ°‰ª∑’∂Ë ππ†† †«∏‘ π’ ∑’È ”„Àâ°Õâ πÕ‘∞‰¡à°√–‡¥Áπ‰°≈ ‡°‘π‰ª†† ·μà‰¡à™â“‡¢“°Á√Ÿâ«à“«‘∏’„À¡àπ’È¡’ªí≠À“‡™àπ°—π§◊Õ »—μ√Ÿ´÷Ë߇ªìπ‡ªÑ“π—Èπ®–μâÕßÕ¬ŸàÀà“߉¡à‡°‘πÀπ÷Ë߇¡μ√††·≈– À≈—ߢ«â“ß°âÕπÕ‘∞‰ª·≈â«°ÁμâÕßμ“¡‡°Á∫‡™◊Õ°´÷Ëß¡—π®– æ—π°—π¬ÿà߇À¬‘߆ † ∑”„Àâ¬ÿà߬“°æÕ§«√


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

37


38

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

祗ßπ—Èπ† †‡¢“®÷ߧ‘¥§âπ†ù√–∫∫°âÕπÕ‘∞√ÿàπ† 3û†¢÷Èπ μ—«À≈—°¬—ߧ߇ªìπ°âÕπÕ‘∞† † ·μà√–∫∫π’È·∑π∑’Ë®–„™â‡™◊Õ° °≈—∫„™â ª√‘ß·∑π†† †ù°âÕπÕ‘∞°Á®–¢«â“ß°≈—∫‰ª°≈—∫¡“¥â«¬ μ—«¡—π‡Õßû ‡¢“§‘¥ 燡◊ÕË ‡¥‘πÕÕ°‰ª¬—ß∂ππ·≈–æ∫•π°â“«√â“«†† †‡¢“°Á ¢«â“ß°âÕπÕ‘∞ÕÕ°‰ª†† †·μຑ¥æ≈“¥†† ¡—π‰¡à‚¥π‡ªÑ“À¡“¬ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ ª√‘ß∑”ß“π† °âÕπÕ‘∞°Á≈Õ¬°≈—∫‚¥πÀ—«μ—«‡Õß ‡¢â“Õ¬à“ß®—ß ç‡¢“≈ÕßÕ’°§√—ßÈ † † °Õâ πÕ‘∞‚¥π‡¢“Õ’°‡ªìπ§√—ßÈ ∑’ Ë Õß ‡æ√“–°–√–¬–º‘¥ ç§√—Èß∑’Ë “¡ ‡æ√“–¢«â“ßÕ‘∞º‘¥®—ßÀ«– ç§√—Èß∑’Ë ’Ëπ’˧àÕπ¢â“ß·ª≈°†† †‡æ√“–‡¡◊ËÕ‡¢“μ—¥ ‘π„® ¢«â“ßÕ‘∞„ à‡À¬◊ËÕ† †¢≥–π—Èπ‡Õ߇¢“°Á§‘¥®–√–«—߉¡à„Àâ‡À¬◊ËÕ ∫“¥‡®Á∫ °âÕπÕ‘∞®÷ß‚¥πÀ—«‡¢“Õ’° ç√Õ¬ªŸ¥∫«¡§àÕπ¢â“ß„À≠à∑’‡¥’¬« 牡ࡒ„§√√Ÿâ«à“† †‡Àμÿ„¥‡¢“®÷߉¡à¢«â“ß°âÕπÕ‘∞„ à„§√ Õ’°† † Õ“®‡æ√“–‚¥π°âÕπÕ‘∞°√–·∑°††À√◊Õ‡æ√“–Õ“√¡≥å §«“¡√Ÿâ ÷°º‘¥·ª≈°‰ª çπ—∫·μàπ—Èπ† †°âÕπÕ‘∞°Á≈Õ¬°≈—∫¡“°√–·∑°‡¢“ ∑ÿ°§√—Èßé


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

39

ç°≈‰°π’‡È √’¬°«à“† †°“√‚∑…μ—«‡ÕßÀ√◊Õ ß “√μ—«‡Õß æ◊È π ∞“π°Á §◊ Õ †††ª°ªÑ Õ ß•πÕ◊Ë π ®“°§«“¡√ÿ π ·√ߢÕßμπ ·μà≈–§√—Èß∑’ˇ√“ªØ‘∫—μ‘μ—«‡™àππ’Ȇ † æ≈—ߧ«“¡°â“«√â“«√ÿπ·√ß ®–À¬ÿ¥™–ß—°°àÕπ‰ª∂÷ßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ë߇æ√“–¡’·π«°—Èπ´÷Ëß ‡√“„™â¬—∫¬—Èßμπ‡ÕßÕ¬Ÿà† † ·π«°—Èππ’È®–‰¡à´—∫°“√°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ†† †‡æ’¬ß·μà –∑âÕπ¡—π°≈—∫ÕÕ°‰ª†† †§«“¡‚°√∏ Õ“√¡≥å‡ ’¬† † §«“¡√ÿπ·√߇À≈à“π’°È ®Á –¬âÕπ¡“∑”√â“¬μ—«‡√“ ºà“π°“√°√–∑”∑’√Ë πÿ ·√ßμàÕμπ‡Õ߆† (∑”„Àâμ«— ‡Õß∫“¥‡®Á∫ °‘πÕ“À“√¡“°‡°‘π§«√†† „™â¬“‡ æμ‘¥† † ‡ ’¬Ë ß∑—ßÈ ∑’‰Ë ¡à®”‡ªìπ) ·≈–∫“ߧ√—Èß°Á· ¥ßÕÕ°„π√Ÿª·∫∫°“√ªî¥∫—ßÕ“√¡≥å §«“¡√Ÿ â °÷ ·∑â®√‘߆ †(§«“¡À¥ÀŸ†à † §«“¡√Ÿ â °÷ º‘¥† † Õ«—¬«–μà“ßÊ ∑”ß“πº‘¥ª°μ‘Õ—π‡π◊ËÕß®“°¿“«–®‘μ„®) ç¡πÿ…¬å„πÕÿ¥¡§μ‘´÷Ëß√Ÿâ·®â߆ † À¬—Ëß√Ÿâ† † ‡¢â¡·¢Áßπ—È𠇪ìπ‰ª‰¥â«“à ‰¡à‡§¬‚°√∏‡≈¬†† †§«“¡‰¡à‚°√∏¡’ª√–‚¬™πåμÕà ‡√“¡“°†† †·μà‡¡◊ÕË „¥√Ÿ â °÷ ‚°√∏‡§◊Õ߆† †Àßÿ¥Àß‘¥† † Àπ∑“߇¥’¬« ∑’Ë®–ª≈¥ª≈àÕ¬‰¥â§◊Õ† †¥÷ß¡—πÕÕ°¡“¿“¬πÕ°†† ºà“π°“√ °√–∑”†† †∂Ⓣ¡à‡™àππ—Èπ ‘Ë߇¥’¬«∑’ˇ√“®–‰¥â√—∫§◊Õ† † °“√‚°√∏ ‚∑…μ—«‡Õß ‰¡à«à“®–™â“À√◊Õ‡√Á«°Áμ“¡é


40

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

1†† ®‚‘ Õ«“ππ’Ë ª“ªîπ†’Ë †(Giovanni Papini,†§.».1881-1956)†† †°«’·≈– π—°‡¢’¬π™“«Õ‘μ“≈’† †¡’º≈ß“π∑—È߇√◊ËÕß —Èπ·π«ª√—™≠“†† †π‘¬“¬«‘æ“°…廓 π“·≈–°“√‡¡◊Õß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

41

§ÿ≥§à“·∑â®√‘ߢÕß·À«π ‡√“§ÿ¬°—π∂÷ߧ«“¡®”‡ªìπ∑’Ë®–„À⺟âÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫·≈–‡ÀÁπ §ÿ≥§à“ ¶Õ√*‡¶àÕ∏‘∫“¬∑ƒ…Æ’≈”¥—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õß ¡“ ‚≈«å1†„À⺡øíß ‡√“∑ÿ°•πμâÕß°“√„ÀâºÕŸâ π◊Ë ‡§“√æπ—∫∂◊Õ† †‡æ◊ÕË ®–∑” „À⇰‘¥§«“¡¿Ÿ¡‘„®μπ‡Õߢ÷Èπ‰¥â„πμÕππ—Èπ† † º¡∫àπ«à“ æàÕ·¡à‰¡à‡§¬¬Õ¡√—∫º¡¥â«¬„®®√‘߇≈¬†† †∫àπ«à“‰¡à„™à•π‚ª√¥¢Õ߇æ◊ËÕπ†† †∫àπ«à“∑’Ë∑”ß“π‰¡à¬Õ¡√—∫


42

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

ç¡’‡√◊ÕË ß‡°à“·°àÕ¬Ÿ‡à √◊ÕË ßÀπ÷ßË é†† †π°— ®‘μ∫”∫—¥√à“ßÕâ«π 查¢≥– àß¡“‡μ„À⺡™ß†† †ç‡°’¬Ë «°—∫‡¥Á°Àπÿ¡à •πÀπ÷ßË ´÷ßË ‡¥‘π∑“߉ªÀ“π—°ª√“™≠å‡æ◊ËÕ¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ† † ªí≠À“ ¢Õߧÿ≥∑”„À⺡π÷°∂÷߇√◊ËÕßπ’È¢÷Èπ¡“é

çùÕ“®“√¬å¢Õ√—∫† † º¡¡“∑’πË ‡’Ë æ√“–º¡√Ÿ â °÷ «à“μ—«‡Õß ·∑∫®–‰¡à¡’§à“Õ–‰√†† †º¡‰¡à¡’°–®‘μ°–„®∑” ‘Ëß„¥·≈â« æ«°‡¢“∫Õ°«à“º¡‡ªìπ•π‰¡à‡Õ“‰Àπ†† †‰¡à¡Õ’ –‰√¥’† † ‡ßÕ–ß– ·≈–§àÕπ¢â“ß‚ßà† † º¡®–ª√—∫ª√ÿßμ—«‡™àπ‰√¥’¢Õ√—∫† † º¡®– ∑”ª√–°“√„¥‡æ◊ËÕ„Àâæ«°‡¢“‡ÀÁπ§à“¢Õߺ¡¡“°¢÷Èπû çÕ“®“√¬åºŸâπ—Èπ°≈à“«·°à‡¢“††¡‘‰¥â¡Õ߇¢“·¡â —°π‘¥ ù¢â“‡ ’¬„®‡À≈◊Õ‡°‘ππ–æàÕÀπÿࡆ † ¢â“™à«¬‡®â“‰¡à‰¥â®√‘ßÊ ‡æ√“–¢â“μâÕß·°âªí≠À“¢Õßμ—«‡Õß°àÕπ†† †‡ÀÁπ®–μâÕ߇ªìπ ¿“¬À≈—ß≈–π–---û†† ‡¡◊ËÕÀ¬ÿ¥æŸ¥‰ª™—Ë«¢≥–‡¢“°Á‡ √‘¡«à“ ù∂Ⓡ®â“Õ¬“°™à«¬¢â“† †¢â“Õ“®·°âªí≠À“¢Õߢâ“π’ȉ¥â‡√Á«¢÷Èπ ·≈–∫“ß∑’¢â“Õ“®™à«¬‡®â“‰¥âû çù‡ÕâÕ---¬‘π¥’¢Õ√—∫Õ“®“√¬åû† ‡¥Á°Àπÿ¡à ≈—߇≈†† †√ ⟠°÷ «à“μ—«‡Õ߉¡à¡§’ “à Õ’°§√—ßÈ † † ·≈–§«“¡ª√– ߧå¢Õ߇¢“°ÁμÕâ ß ∂Ÿ°‡≈◊ËÕπ‰ª çù¥’û† Õ“®“√¬å°≈à“«†† †∂Õ¥·À«π®“°π‘È«°âÕ¬´â“¬


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

43

„À♓¬Àπÿࡆ ·≈â«æŸ¥«à“† ù‡®â“®ß¢’Ë¡â“´÷ËßÕ¬Ÿà¥â“ππÕ°π’ȉª ¬—ßμ≈“¥†† †¢“â μâÕߢ“¬·À«π«ßπ’‡È æ◊ÕË „™âÀπ’†È † †‡®â“μâÕߢ“¬„Àâ ‰¥â√“§“ Ÿß ÿ¥‡∑à“∑’®Ë –∑”‰¥â† † ·≈–Õ¬à“‰¥â√∫— ‘ßË Õ◊πË „¥∑’¡Ë §’ “à πâÕ¬°«à“‡À√’¬≠∑Õߧ”Àπ÷Ë߇À√’¬≠†† ®ß‰ª·≈–°≈—∫¡“ æ√âÕ¡‡À√’¬≠π—Èπ„Àâ‡√Á«∑’Ë ÿ¥û 癓¬Àπÿ¡à √—∫·À«π·≈–ÕÕ°‡¥‘π∑“߆† †¬ß— ‰¡à∑π— ∂÷ß μ≈“¥†† †‡¢“°Á‡√‘Ë¡‡ πÕ·À«π„Àâ∫√√¥“æàէ⓴÷Ëßæ‘®“√≥“ Õ¬à“ß π„® ®π™“¬ÀπÿࡇÕପ“°∫Õ°¡Ÿ≈§à“ 燡◊ËÕ™“¬Àπÿà¡°≈à“«∂÷߇À√’¬≠∑Õߧ”†† †∫“ß•π À—«‡√“–†† †∫“ß•π à“¬ÀπⓆ † ¡‡’ 撬ߙ“¬·°à•πÀπ÷ßË ∑’‡Ë ¡μμ“ ≈–‡«≈“∫Õ°™“¬Àπÿ¡à «à“† †‡À√’¬≠∑Õߧ”π—πÈ ¡’§“à ¡“°‡°‘π °«à“®–·≈°°—∫·À«π«ßπ’Ȇ † „§√•πÀπ÷Ë߇ πÕ‡À√’¬≠‡ß‘π ·≈–∂⫬∑Õß·¥ß„Àâ‡æ√“–Õ¬“°™à«¬‡À≈◊Õ† † ·μà™“¬Àπÿà¡ ‰¥â√∫— §” —ßË «à“† †¡„‘ Àâ√∫— ‘ßË „¥∑’¡Ë §’ “à πâÕ¬°«à“‡À√’¬≠∑Õߧ” ®÷ßμâÕߪؑ‡ ∏¢âÕ‡ πÕ¥—ß°≈à“« çÀ≈—ß®“°‡∑’ˬ«‡ πÕ¢“¬Õ—≠¡≥’™‘Èππ—Èπ„Àâ∑ÿ°•π ∑’ˇ¢“æ∫„πμ≈“¥¡“°°«à“√âÕ¬•π·≈⫆ † ‡¢“√Ÿâ ÷°º‘¥À«—ß Õ¬à“߬‘Ë߆ †®÷ߢ’Ë¡â“°≈—∫ 癓¬Àπÿ¡à ª√“√∂π“®–‰¥â‡À√’¬≠∑Õߧ”‡æ◊ÕË π”‰ª „ÀâÕ“®“√¬å† † Õ“®“√¬å®–‰¥â π‘È °—ß«≈†† †‡¢“®–‰¥â√∫— §”ª√÷°…“


44

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

√«¡∑—Èߧ«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡ ’¬∑’ 燢“‡¢â“‰ª„πÀâÕß çùÕ“®“√¬å¢Õ√—∫û ‡¢“°≈à“«†† †ùº¡¢Õ‚∑…†† †º¡∑” ‘Ëß∑’Ë∑à“π¢Õ‰¡à ”‡√Á®† † º¡Õ“®®–À“‡À√’¬≠‡ß‘π¡“‰¥â —° Õß- “¡‡À√’¬≠†† †·μມ§‘¥«à“‰¡àÕ“®À≈Õ°ºŸâÕ◊Ëπ‡√◊ËÕß ¡Ÿ≈§à“·∑â®√‘ߢÕß·À«ππ’ȉ¥âû çù ‘Ëß∑’ˇ®â“查π—È𠔧—≠¡“°††æàÕÀπÿà¡û†† Õ“®“√¬å μÕ∫¬‘ȡʆ† †ùÕ—π¥—∫·√°†† ‡√“§«√√Ÿâ¡Ÿ≈§à“·∑â®√‘ߢÕß·À«π ‡ ’¬°àÕπ†† †‡®â“®ß¢’ˡⓉªÀ“æàէⓇæ™√æ≈Õ¬†† †„§√®–√Ÿâ¥’ ‰ª°«à“‡¢“Õ’°‡≈à“† † ∫Õ°‡¢“«à“† †‡®â“Õ¬“°¢“¬·À«π«ßπ’†È †·≈– ∂“¡‡¢“«à“„Àâ‡∑à“„¥†† ·μà‰¡à«à“‡¢“®–‡ πÕÕ–‰√·°à‡®â“† †®ß Õ¬à“√—∫¢âÕ‡ πÕ†† †‡®â“®ß°≈—∫¡“æ√âÕ¡·À«π¢Õߢâ“û 癓¬Àπÿà¡¢’Ë¡â“ÕÕ°‰ªÕ’°§√—Èß çæàէⓇæ™√æ≈Õ¬ ”√«®¥Ÿ·À«π„μâ· ßμ–‡°’¬ß „™â·«àπ¢¬“¬ àÕ߆† †™—ËßπÈ”Àπ—°† †·≈–°≈à“«·°à™“¬Àπÿà¡«à“ çùæàÕÀπÿࡆ †‡®â“®ß‰ª∫Õ°Õ“®“√¬å«à“† ∂â“Õ¬“°¢“¬ ·À«π‡«≈“π’Ȇ † ¢â“„À≥≡ࡓ°°«à“‡À√’¬≠∑Õߧ”Àâ“ ‘∫·ª¥‡À√’¬≠¥Õ°π–û çùÀâ“ ‘∫·ª¥‡À√’¬≠À√◊Õû ™“¬Àπÿà¡Õÿ∑“π çù„™àû† † æÕà §â“μÕ∫†† †ù¢â“√Ÿ«â “à ‡¡◊ÕË ‡«≈“ºà“π‰ª†† ‡√“Õ“®


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

45


46

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

´◊ÈÕ¡—π‰¥â„π√“§“À° ‘∫‡À√’¬≠ ·μà∂â“√’∫¢“¬≈–°Á---û 癓¬Àπÿ¡à √’∫°≈—∫¡“∫â“πÕ“®“√¬å† † ‡¢“μ◊πË ‡μâπ¡“° ∑’Ë®–‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß´÷Ë߇°‘¥¢÷Èπ„ÀâÕ“®“√¬åøíß çùπ—Ëß≈ß ‘û† †Õ“®“√¬å°≈à“«À≈—ß®“°øíß™“¬Àπÿà¡®∫ ù‡®â “ °Á ‡ ª√’ ¬ ∫ª√–¥ÿ ® ·À«π«ßπ’È † † ‡ ªì π Õ— ≠ ¡≥’ ¡’ §à “ † · ≈– ‰¡à ‡ À¡◊ Õ π„§√††††¥— ß π—È π ††•π∑’Ë ® –μ— ¥ ‘ π ‡®â “ ‰¥â °Á ¡’ · μà ºŸâ ‡™’ˬ«™“≠‡∑à“π—Èπ† † ‡Àμÿ„¥‡®â“μâÕ߇∑’ˬ«æ¬“¬“¡„Àâ∑ÿ°•π §âπæ∫§ÿ≥§à“·∑â®√‘ߢÕ߇®â“¥â«¬‡≈à“û 燡◊ËÕ°≈à“«¥—ßπ—Èπ† †Õ“®“√¬å°Á «¡·À«π°≈—∫§◊π π‘È«°âÕ¬¢â“ߴ⓬¥—߇¥‘¡é

1†† ∑ƒ…Æ’≈”¥—∫¢—πÈ §«“¡μâÕß°“√††(Maslow's†† Hierarchy†† of Needs) ¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡† †¡“ ‚≈«å† (Abraham†† Maslow, †§.».†1908-1970)††: π—°®‘μ«‘∑¬“™“«Õ‡¡√‘°—π† † ‡√’¬ß≈”¥—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õß¡πÿ…¬å‰«â ¥—ßπ’È 1.†§«“¡μâÕß°“√¥â“π√à“ß°“¬††(Physiological needs) 2. †§«“¡μâÕß°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬† (Safety needs) 3.†§«“¡μâÕß°“√§«“¡√—°·≈–§«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õ߆†(Belongingness and love needs) 4. †§«“¡μâÕß°“√‰¥â√—∫§«“¡π—∫∂◊Õ¬°¬àÕß (Esteem needs)


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

47

5. †§«“¡μâÕß°“√∑’®Ë –‡¢â“„®μπ‡Õß·∑â®√‘ß (Self-actualization needs)


48

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

49

æ√–√“™“ºŸâ´÷¡‡»√â“ ‡¡◊ËÕ‡√‘ˡ查† °Á√Ÿâ ÷°‰¥â«à“μ—«‡Õß查‡√Á«·§à‰Àπ†† †º¡‡ªìπ ÿ¢ ‡À≈◊Õ‡°‘π† † æÕ§ÿ¬°—∫¶Õ√*‡¶à‰ª‡√◊Ëլʆ† º¡°Á‡√‘Ë¡®”‰¥â«à“ μ—«‡Õß∑”Õ–‰√‰ª∫â“ß„π™à«ß —ª¥“Àåπ—Èπ §√—Èßπ’È°Á‡™àπ‡¥’¬«°—∫À≈“¬§√—Èß∑’˺à“π¡“††§◊Õ† º¡ √Ÿâ ÷ ° «à “ μ— « ‡Õ߇À¡◊ Õ π´ÿ ª ‡ªÕ√å · ¡πºŸâ æ‘ ™‘ μ †††‡ªì π •π¡’ §«“¡ ÿ¢∑’ Ë ¥ÿ † † º¡°”≈—߇≈à“„Àâπ°— ®‘μ∫”∫—¥√à“ßÕâ«πøíß«à“ º¡¡’·ºπ®–∑”Õ–‰√„π«—πμàÕʆ‰ª†† ·≈–º¡√Ÿâ ÷°¡’∑—Èßæ≈—ß


50

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

·≈–‡√’ˬ«·√ßÕ—π‡μÁ¡‡ªïò¬¡ π—°®‘μœ†‡®â“‡π◊ÈÕ¬‘È¡Õ¬à“߇ªìπ ÿ¢·≈–¥Ÿ‡À¡◊Õπ®– §≈âÕ¬μ“¡ º¡√Ÿ«â “à ™“¬•ππ’®È –§Õ¬Õ¬Ÿ‡à §’¬ß¢â“߇ ¡Õ†† ‰¡à«“à º¡ ®–Õ¬Ÿà„π ¿“æÕ“√¡≥å„¥†† †°“√‰¥â∫Õ°‡≈à“§«“¡√Ÿâ ÷°¬‘π¥’ ‡™àππ—Èπ·°à¶Õ√*‡¶à‡ªìπÕ’°‡Àμÿº≈Àπ÷Ëß∑’Ë∑”„À⺡‡ªìπ ÿ¢ ∑ÿ°Õ¬à“ߺà“π‰ª√“∫√◊Ëπ† † ·≈–º¡°Á¬—ß«“ß·ºπμàÕ‡√◊ËÕ¬Ê ‡°‘¥„À¡à —° Õߧ√—Èߧ߬—߉¡à‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫∑ÿ° ‘Ëß∑’˺¡ §‘¥®–∑” 纡®–‡≈à“π‘∑“π‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß„Àâøíßé ‡¢“查 º¡®”‰¥â«à“≈”∫“°Õ¬Ÿà‡À¡◊Õπ°—π† † ·μà„π∑’Ë ÿ¥º¡°Á ß∫ª“°≈߉¥â

ç°“≈§√—ÈßÀπ÷Ë߆ †¡’æ√–√“™“ºŸâ∑√ßÕ”π“®ÕߧåÀπ÷Ëß ª°§√Õߪ√–‡∑»∑’ÕË ¬ŸÀà “à ߉°≈†† †æ√–Õߧ凪ìπæ√–√“™“∑’¥Ë ’ ·μà∑√ß¡’ªí≠À“Õ¬Ÿà¢âÕÀπ÷Ëߧ◊Õ† æ√–Õߧ塒 Õß∫ÿ§≈‘° ç∫“ß«—πæ√–Õߧå∑√ßμ◊πË ∫√√∑¡¥â«¬ªïμ ‘ ¢ÿ ¥™◊πË çμ—Èß·μà√ÿà߇™â“† †«—π‡À≈à“π—Èπ®–‡ªìπ«—π· 𫑇»… «π¢Õßæ√–√“™«—ß°Á¥Ÿß¥ß“¡°«à“∑’ˇ§¬† † ∫√√¥“¢â“√“™∫√‘æ“√°Á¥Ÿ‡ªìπ¡‘μ√·≈–¢¬—π¢—π·¢ÁßÕ¬à“ߪ√–À≈“¥


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

51

ç√–À«à“߇ «¬æ√–°√–¬“À“√‡™â“† †∑√߬◊π¬—π«à“ ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–Õߧåº≈‘μ·ªÑߥ’∑’Ë ÿ¥·≈–‡°Á∫‡°’ˬ«º≈‰¡â ¥’‡≈‘» ç™à«ß«—π‡«≈“‡À≈à“π—πÈ † † æ√–√“™“∑√ß≈¥Õ—μ√“¿“…’ ·∫àߪí𧫓¡¡—ßË §—ßË † † ªπŸ ∫”‡ÀπÁ®§«“¡™Õ∫†† †ÕÕ°°ÆÀ¡“¬ ‡æ◊Ë Õ — π μ‘ ¿ “æ·≈–§«“¡‡ªì π Õ¬Ÿà ∑’Ë ¥’ ¢ Õß•π·°à • π‡≤à “ √–À«à“ßπ—Èπ† † æ√–Õߧåæ√–√“™∑“π∑ÿ° ‘Ëß∑’˪√–™“°√·≈– æ√– À“¬¢Õßæ√–Õߧå∑Ÿ≈¢Õ çÕ¬à“߉√°Áμ“¡ ¬—ß¡’«—πÕ◊Ëπʆ†‡™àπ°—π ç«—π‡À≈à“π—Èπ‡ªìπ«—π¡◊¥¡π†† †μ—Èß·μà√ÿà߇™â“† æ√–Õߧå ∑√ß√Ÿâ ÷°«à“∑√ߪ√– ߧ宖∫√√∑¡μàÕ —°ÀπàÕ¬† †·μà‡¡◊ËÕ ¥”√‘‰¥âπ—Èπ°Á “¬‡°‘π‰ª‡ ’¬·≈⫆ † æ√–Õߧ剡à∑√ß√Ÿâ ÷°ßà«ß ·μàÕ¬à“ß„¥ ç·¡â®–∑√ß欓¬“¡†† æ√–Õߧå°Á‰¡àÕ“®‡¢â“æ√–∑—¬ ‰¥â«à“† †‡Àμÿ„¥∫√√¥“¢â“√“™∫√‘æ“√®÷ßÕ“√¡≥剡॒† †·≈– ‰¡à ∂ «“¬ª√ππ‘ ∫— μ‘ ¥â « ¬¥’† † ¥ «ßÕ“∑‘ μ ¬å ∑”„Àâ æ √–Õߧå ∑√ß√”§“≠‰¥â¡“°°«à“ “¬Ωπ‡ ’¬Õ’°† † æ√–°√–¬“À“√°Á ‰√â√ æ√– ÿ∏“√ °“·ø°Á‡¬Áπ™◊¥† †‡æ’¬ß¥”√‘«à“®–μâÕß√—∫ Õ“§—πμÿ°–°Á∑√ߪ«¥æ√–‡»’¬√¢÷Èπ¡“·≈â« ç„π™à«ß«—ππ—Èπ† † æ√–Õߧå∑√ßπ÷°∂÷ߧ” —≠≠“´÷Ëß


52

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

∑√ß„À≫â·μà§√—ßÈ °àÕπ†† †·≈–∑√ß«‘μ°«à“®–∑”„Àâ ß‘Ë ∑’ Ë ≠ — ≠“ ”‡√Á®≈ÿ≈à«ß‰ª‰¥âÕ¬à“߉√†† †√–À«à“ßπ—Èπæ√–Õߧå∑√߇æ‘Ë¡ Õ—μ√“¿“…’ ¬÷¥∑’Ë¥‘π °¥¢’ËΩÉ“¬μ√ߢⓡ--秫“¡°≈—«ªí®®ÿ∫—π·≈–Õπ“§μ†† †§«“¡º‘¥æ≈“¥ „πÕ¥’μ¬—ßμ“¡¡“À≈Õ°À≈Õπ†† †„π™à«ß«—π‡À≈à“π—πÈ æ√–Õß§å ®÷ß∑√ßÕÕ°°ÆÀ¡“¬‡ªìπªØ‘ªí°…åμàÕ√“…Æ√¢Õßæ√–Õß§å ‡Õß ·≈–§”∑’Ë∑√ß„™â∫àÕ¬∑’Ë ÿ¥§◊Õ† ù‰¡àû çæ√–Õߧå∑√ßμ√–Àπ—°∂÷ߪí≠À“Õ—π®–‡°‘¥®“° §«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ßÕ“√¡≥åπ’Ȇ † ®÷ß∑√߇√’¬°π—°ª√“™≠å æàÕ¡¥ ·≈–∑’˪√÷°…“∑ÿ°•π¡“ª√–™ÿ¡À“√◊Õ°—π çù∑à“π∑—ßÈ À≈“¬û†† æ√–Õߧåμ√— † †ù∑ÿ°∑à“π§ß∑√“∫¥’ ‡√◊ËÕߧ«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ßÕ“√¡≥å¢ÕߢⓆ † ∑ÿ°∑à“π‡§¬ ‰¥âª√–‚¬™π宓°§«“¡ ÿ¢¢ÕߢⓆ ·≈–‡§¬∑π∑ÿ°¢å¥â«¬ °“√‚°√∏‡§◊ÕߢÕߢⓆ † ·μຟâ∑ÿ°¢å∑√¡“π¬‘Ë߆ §◊Õ† μ—«¢â“‡Õß ‡æ√“–·μà≈–«—π† ¢â“μâÕ߬°‡≈‘° ‘Ëß∑’ˢⓉ¥â∑”‰«â§√—Èß°àÕπ† ‡¡◊ËբⓡÕß ‘Ëßμà“ßʆ„π¡ÿ¡∑’Ëμà“ßÕÕ°‰ª çù∑à“π∑—ßÈ À≈“¬†† †¢“â „§√à„Àâ∑“à π™à«¬°—πÀ“«‘∏·’ °â ®– ‡ªìπ¬“∑‘æ¬åÀ√◊Õ¡πμ√姓∂“„¥Ê†°Á‰¥â† † ∑’˙૬¢â“‰¡à„Àâ ¡Õß‚≈°„π·ß८’ π¢“¥ 쑉¡àπ°÷ ∂÷ß¿¬—πμ√“¬†† ·≈–‰¡à¡Õß ‚≈°„π·ßà√“â ¬®π∑”√⓬•π∑’¢Ë “â √—°† À√◊Õ∑”„Àâæ«°‡¢“μâÕß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

53


54

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

‡®Á∫™È”πÈ”„® ç∫√√¥“π—°ª√“™≠å√—∫ª“°®–‡º™‘≠‡√◊ËÕß∑â“∑“¬π’È ·≈–¡ÿßà ·°âª≠ í À“¢Õßæ√–√“™“π“πÀ≈“¬ —ª¥“Àå† † Õ¬à“߉√ °Áμ“¡†† †°“√‡≈àπ·√à·ª√∏“μÿ† † ¡πμ√å –°¥†† †À√◊Õ ¡ÿπ‰æ√ „¥°Á‰¡àÕ“®™à«¬„Àâ§âπæ∫§”μÕ∫ ”À√—∫‡√◊ËÕßπ’ȇ≈¬ 燡◊ÕË ‡ªìπ¥—ßπ—πÈ † † ‡À≈à“∑’ªË √÷°…“®÷߇¢â“æ∫æ√–√“™“ ·≈– “√¿“æμàÕæ√–Õߧå«à“ æ«°‡¢“≈⡇À≈« 燙⓫—π√ÿàߢ÷Èπ† ™“¬·ª≈°Àπâ“•πÀπ÷ËߢՇ¢â“‡ΩÑ“ æ√–√“™“†† †‡¢“‡ªìπ∫ÿ§§≈≈÷°≈—∫† † º«‘ ‡¢â¡† † «¡‡ ◊ÕÈ ºâ“‡°à“Ê ´÷Ëߧ√—ÈßÀπ÷Ë߇§¬‡ªìπ ’¢“« çù¢â“·μàæ√–√“™“û†† ™“¬ºŸâπ—Èπ°≈à“«†† †æ≈“ß∂«“¬ ∫—ߧ¡††ù≥††∑’Ë´÷Ëߢ⓮“°¡“π—Èπ† †ºŸâ•πμà“ß查∂÷ߧ«“¡‰¡à ∫“¬æ√–∑—¬·≈–§«“¡‡®Á∫ª«¥¢Õßæ√–Õß§å† † ¢â“¡“∑’Ëπ’Ë ‡æ◊ËÕπ”«‘∏’·°â¡“∂«“¬æ√–Õߧåû 燢“πâÕ¡»’√…–††æ≈“߬◊πË °≈àÕ߇≈Á°Ê††À¡ÿâ Àπ—ß∂«“¬ æ√–√“™“ ç¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°·ª≈°æ√–∑—¬·≈–¡’§«“¡À«—ß √–§π°—π† † æ√–√“™“‡ªî¥°≈àÕß·≈–¡ÕßÀ“ ‘ßË ´÷ßË Õ¬Ÿ¿à “¬„π æ√–Õߧå∑√߇ÀÁπ‡æ’¬ß·À«π‡ß‘π«ß‡¥’¬« çù¢Õ∫„®‡®â“π–û†† †æ√–√“™“μ√— Õ¬à“ßμ◊Ëπæ√–∑—¬


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

55

ù·À«π«‘‡»…À√◊Õ‰¡àû çù·πà·∑âæ√–‡®â“¢â“û†† †π—°‡¥‘π∑“ß∑Ÿ≈† † ù·μ৫“¡«‘‡»…¢Õß¡—π®–‰¡à ”·¥ßÕÕ°¡“‡æ’¬ß°“√ «¡‰«â∑’Ëπ‘È« æ√–‡®â“¢â“ çù∑ÿ°‡™â“† ‡¡◊ËÕæ√–Õߧåμ◊Ëπ∫√√∑¡†† †æ√–Õߧ姫√ Õà“π§”´÷ßË ≈—°‰«â∑·’Ë À«ππ’†È † ·≈–‚ª√¥√–≈÷°∂÷ß¡—π∑ÿ°§√—ßÈ ∑’Ëæ√–Õߧå∑Õ¥æ√–‡πμ√‡ÀÁπ·À«πû çæ√–√“™“À¬‘∫·À«π¢÷Èπ¡“††∑√ßÕà“π¥â«¬‡ ’¬ß Õ—π¥—ß«à“ ùæ÷ß√Ÿ‰â «â«“à ª√–‡¥’¬Î «‡√◊ÕË ßπ’°È ®Á –ºà“πæâπ‰ª¥ÿ®°—πûé


56

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

57

°∫μ—«πâÕ¬„π∂—ߧ√’¡ º¡Õ¬Ÿà„π™à«ß Õ∫†† μâÕß Õ∫ª≈“¬¿“§ Õß«‘™“†† Õ∫ °≈“ß¿“§Õ’°«‘™“†† «—π Õ∫∂—¥‰ª§◊Õ —ª¥“ÀåÀπⓆ †·≈–º¡ μâÕßÕà“πÀπ—ß ◊ÕÕ’°¡“°∑’‡¥’¬« 纡Õà“π‰¡à®∫À√հ醆º¡∫Õ°¶Õ√* ‡ ¶à † †††ç‰¡à ¡’ ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‡ ’¬·√߉ª‡ª≈à“ʆ† †º¡«à“∑“ß∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ „™â § «“¡√Ÿâ ‡ ∑à “ ∑’Ë ‡ √’ ¬ π¡“π—Ë π ·À≈–‡¢â “ Õ∫†††Õ¬à “ ßπâ Õ ¬ ∂â “ Õ∫μ°°Á ¬— ß ¥’ ∑’Ë ‰ ¡à ‡ ’ ¬ ‡«≈“‰ª∑—È ß — ª ¥“Àå π—Ë ß Õà “ π


58

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

Àπ—ß ◊Õé ç§ÿ≥√Ÿâ®—°‡√◊ËÕß°∫πâÕ¬ Õßμ—«‰À¡é†† †π—°®‘μ∫”∫—¥ √à“ßÕâ«π∂“¡

ç°“≈§√—ÈßÀπ÷Ëß °∫ Õßμ—«À≈àπ≈ß„π∂—ߧ√’¡ ç∑—ßÈ Õß√Ÿ∑â π— ∑’«“à °”≈—ß®–®¡†† †‰¡à¡∑’ “ß«à“¬πÈ”À√◊Õ ≈Õ¬μ— « π“πʆ„π à « πº ¡∑’Ë ¢â π §≈â “ ¬∑√“¬¥Ÿ ¥ ‡™à π π’È μÕπ·√°††∑—È ß §Ÿà ∂’ ∫ ¢“Õ¬Ÿà „ π§√’ ¡ π—È π ‡æ◊Ë Õ ®–‰ªÀ“¢Õ∫ ¿“™π–„À≥↠·μà‰¡à ”‡√Á®† † ∑—Èß Õ߉¥â·μàμ–‡°’¬°μ–°“¬ Õ¬Ÿà∑’ˇ¥‘¡·≈–®¡≈߇√◊Ëլʆ† †√Ÿâ ÷°«à“·μà≈–§√—Èß∑’Ë‚º≈à¢÷Èπ¡“ ¬—ßæ◊Èπº‘«‡æ◊ËÕÀ“¬„®π—Èπ™à“߬“°‡¬Áπ¢÷Èπ∑ÿ°∑’ ç°∫μ—«Àπ÷Ëß查‡ ’¬ß¥—ß«à“† ù©—π‰¡à‰À«·≈⫆ †∑” ¬—߉߰ÁÕÕ°‰ª®“°π’‰Ë ¡à‰¥â† † ‰¡à¡„’ §√«à“¬„π‰Õâ ß‘Ë π’‰È ¥âÀ√Õ° ‰Àπʆ°Á®–쓬·≈⫆ † ©—πμâÕ߬◊¥‡«≈“§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π π’ȉªÕ’°∑”‰¡†† †©—π‰¡à‡¢â“„®«à“† ¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√∑’Ë®–μâÕß ‡Àπ◊ËÕ¬μ“¬‡æ√“–§«“¡æ¬“¬“¡Õ—π‰√â§à“û 燡◊ËÕ°≈à“«®∫¡—π°ÁÀ¬ÿ¥∂’∫¢“·≈â«®¡≈ß‚¥¬‡√Á« ∂Ÿ°¢Õ߇À≈«¢âπ ’¢“«°≈◊π‰ª®√‘ßÊ ç à«π°∫Õ’°μ—«´÷ËßÕ¥∑π°«à“† †À√◊ÕÕ“®®–¥◊ÈÕ°«à“ 查°—∫μ—«‡Õß«à“† ù‚Õ䬆 †Àπ∑“ß¡◊¥¡π®√‘ßʆ† ∑”¬—߉߰Á¢¬—∫


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

59


60

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

‰ª‰Àπ„π‰Õâπ‰’Ë ¡à‰¥â‡≈¬†† †·μ෡⧫“¡μ“¬§◊∫§≈“π¡“„°≈â °Á¢Õ Ÿâ®π‡Œ◊Õ° ÿ¥∑⓬†† †©—π‰¡àÕ¬“°μ“¬°àÕπ‡«≈“¢Õß ©—π®–¡“∂÷ß·¡â‡æ’¬ß«‘π“±’‡¥’¬«û ç°∫μ—«π’Ȭ—ß∂’∫¢“·≈–μ–‡°’¬°μ–°“¬μàÕ‰ªÕ¬Ÿà ·μà∑’ˇ¥‘¡† † ‰¡à‡¢¬◊ÈÕπ‰ª¢â“ßÀπâ“·¡â —°‡´π쑇¡μ√†† †™—Ë«‚¡ß ·≈â«™—«Ë ‚¡ß‡≈à“ ç∑—π„¥π—Èπ† †‡æ√“–∂’∫¢“·≈–μ–°“¬‡∑â“π—∫§√—Èß ‰¡à∂â«π†† †∑—Èßμ–‡°’¬°μ–°“¬∑—Èß∂’∫† †§√’¡‡À≈«®÷ß°≈“¬‡ªìπ ‡π¬ 燮⓰∫°√–‚¥¥¢÷Èπ¥â«¬§«“¡ª√–À≈“¥„®†† ·≈– ‰∂≈‰ª®π∂÷ߢÕ∫∂—߆ † ®“°μ√ßπ—πÈ ¡—π°Á°≈—∫∫â“π‰¥â† †æ≈“ß à߇ ’¬ß√âÕßÕä∫Õ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢é


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

61

™“¬ºŸâ§‘¥«à“μπ쓬·≈â« º¡®”‰¥â«à“† π”‡√◊ËÕß°∫πâÕ¬ Õßμ—«π—Ëπ‰ªπ—Ëߢ∫§‘¥ ç¡—π‡À¡◊Õπ°≈Õπ∫∑π—πÈ ¢ÕßÕ—≈¡“øŸ‡Õ√å‡μ1é º¡ 查† çù®ßÕ¬à“¬Õ¡·æâ ‡¡◊ËÕ¬—߉¡à·æâûé ç°Á‡ªìπ‰ª‰¥âé π—°®‘μœ†√à“ß∑â«¡°≈à“«†† †ç·μà°√≥’π’È º¡§‘¥«à“† §ß‡¢â“∑”πÕ߆†ùÕ¬à“¬Õ¡·æâ°àÕπ®–·æâ®√‘ßÊû ¡“°°«à“† †À√◊Õ®–查·∫∫π’°È ‰Á ¥â†ù®ßÕ¬à“ª√–°“»«à“μπ‡ªìπ ºŸâ·æ↠†°àÕπ°“√μ—¥ ‘π¢—Èπ ÿ¥∑⓬û ‡æ√“–---é


62

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

‰Àπʆ‡√“°Áπ—ËßÕ¬Ÿà¥â«¬°—π·≈⫆ † ‡¢“®÷߇≈à“π‘∑“π ‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß„À⺡øíß

ç°“≈§√—ßÈ Àπ÷ßË π“π¡“·≈⫆ † ™“¬•πÀπ÷ßË °—ß«≈¡“° ‡√◊ÕË ß‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫¢Õßμπ†† †‡Àπ◊ÕÕ◊πË „¥††‡¢“°≈—««à“«—π쓬 ¢Õ߇¢“®–¡“∂÷ß ç«—πÀπ÷ßË † † ‡æ√“–¡’§«“¡§‘¥∫â“ʆ†Õ¬Ÿ‡à μÁ¡À—«† † ‡¢“‡°‘¥ §‘¥¢÷Èπ«à“† ∫“ß∑’‡¢“Õ“®®–쓬‰ª·≈â«°Á‰¥â ®÷ß∂“¡‡¡’¬«à“ ù∫Õ°¢â“∑’ π’ˢⓉ¡à‰¥â쓬‰ª·≈â«À√◊Õû 燡’¬¢Õ߇¢“¢”††∫Õ°„À⇢“≈Õß®—∫¡◊Õ·≈–®—∫‡∑â“ μ—«‡ÕߥŸ çù‡ÀÁπÀ√◊Õ‡ª≈à“† ¡π— ¬—ßÕÿπà † † ππ—Ë °ÁÀ¡“¬§«“¡«à“·° ¬—ß¡’™’«‘μ ∂â“·°μ“¬·≈â« ¡◊Õ‡∑â“®–‡¬Áπ‡©’¬∫û 燢“√Ÿâ ÷°«à“∑’ˇ¡’¬æŸ¥¡’‡Àμÿº≈†† ®÷ߧàլʆ ß∫®‘μ ß∫„®≈ß çÀ≈—ß®“°π—Èπ‰¡à°’Ë —ª¥“Àå† † „π«—πÀ‘¡–μ°«—πÀπ÷Ëß ™“¬ºŸπâ π—È ÕÕ°‰ªμ—¥øóπ„πªÉ“† † ‡¡◊ÕË ∂÷ߪɓ† †‡¢“°Á∂Õ¥∂ÿß¡◊Õ ·≈–≈ß¡◊Õ„™â¢«“πμ—¥μâπ‰¡â 燺Ց≠¡◊Õ¢Õ߇¢“·μ–‚¥πÀπ⓺“°‡¢â“† †®÷ß√Ÿâ ÷° ‰¥â«à“¡◊Õπ—Èπ‡¬Áπ‡©’¬∫†† †æÕπ÷°∂÷ß ‘Ëß∑’ˇ¡’¬‡§¬æŸ¥¢÷Èπ‰¥â


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

63

‡¢“®—¥·®ß∂Õ¥√Õ߇∑â“∂ÿ߇∑Ⓠ †·≈–μâÕßμ°„® ÿ¥¢’¥† †‡¡◊ËÕ √Ÿâ ÷°«à“‡∑Ⓡ¢“°Á‡¬Áπ‡©’¬∫‡™àπ°—π ç∫—¥π—Èπ‡Õ߆† ‡¢“√Ÿâμ—«∑’‡¥’¬««à“‡¢“쓬·≈⫆ † ‰¡à¡’ ¢âÕ ß —¬„¥Ê††‡≈¬ çù§ß‰¡à¥·’ πà∑•’Ë π쓬‡∑’¬Ë «‡¥‘πμ—¥øóπ·∫∫π’ûÈ † †‡¢“ ∫Õ°μ—«‡Õ߆† †∑ß‘È ¢«“π‰«â¢“â ßʆ†ÃÕÉ ¢Õßμπ††·≈–≈ßπÕπ·ºà Õ¬à“ß ß∫∫πæ◊ÈπÕ—π‡¬Áπ¬–‡¬◊Õ°†† ·≈⫪√– “π¡◊Õ‰«âμ√ß Àπâ“Õ°æ≈“ßÀ≈—∫μ“ çÀ≈—ß®“°πÕπ‰¥â —°æ—°† † À¡“≈à“‡π◊ÈÕΩŸßÀπ÷Ëß«‘Ëß „°≈⇢ⓡ“†† †¡ßÿà μ√߉ª¬—ß∂ÿ߇ ∫’¬ß†† †‡¡◊ÕË æ«°¡—π‡ÀÁπ«à“‰¡à¡’ „§√§Õ¬¢«“ß°Á®¥— °“√¢¬È”∂ÿ߇ ∫’¬ß†† †‡¢¡◊Õ∫∑ÿ° ‘ßË ∑’°Ë π‘ ‰¥â ®π‡√’¬∫†† †™“¬ºŸâπ—È𧑥„π„®«à“†ù‚™§¥’¢Õßæ«°¡—ππ–π’Ë∑’Ë ¢â“쓬·≈â« ‰¡àß—Èπ®–‡μ–„Àâ‡≈¬û çΩŸßÀ¡“≈à“‡π◊ÈÕ¬—ߧߥ¡°≈‘Ëπ·∂∫π—Èπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®π‡®ÕÃÉÕ∑’Ë∂Ÿ°ºŸ°‰«â°—∫μâπ‰¡â† † ÃÉÕμ—«π’ȧßμ°‡ªìπ‡À¬◊ËÕ øíπÕ—π·À≈¡§¡¢ÕßÀ¡“æ«°π—Èπ‰¡à¬“°†† †ÃÉÕ à߇ ’¬ß √â Õ ßæ≈“߇μ–∂’ ∫ ‡æ◊Ë Õ ‡Õ“μ— « √Õ¥††††·μà ™ “¬•ππ—È π °Á §‘ ¥ ‡æ’¬ß«à“† μπÕ¬“°ª°ªÑÕß¡—π‡À≈◊Õ‡°‘π† †∑«à“†πà“‡ ’¬¥“¬ ∑’ˇ¢“쓬‰ª·≈â« ç‡æ’¬ß‰¡à°π’Ë “±’† † À¡“≈à“‡π◊ÕÈ æ«°π—πÈ °Á¢¬È”ÃÉÕ‡ ’¬


64

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

65

‡√’¬∫√âÕ¬ ‡À≈◊Õ‰¡à°’Ëμ—«∑’ˬ—ß·∑–°√–¥Ÿ° çÀ¡“ΩŸßπ’Ȭ—ß°‘π‰¡àÕ‘Ë¡ ®÷ߥâաʆլŸà·∂«Ê†π—ÈπμàÕ ç‰¡àπ“ππ—°† † À¡“≈à“‡π◊ÈÕμ—«Àπ÷Ëß°Á‰¥â°≈‘Ëπ¡πÿ…¬å ¡—π‡À≈’¬«¡Õ߉ª√Õ∫ʆ† †‡ÀÁπ•πμ—¥øóππÕπÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ ‰¡à‰À«μ‘߆ † ¡—π‡¥‘π„°≈⇢ⓡ“™â“ʆ™â“ʆ† †‡æ√“– ”À√—∫¡—π ·≈â« ¡πÿ…¬åπ—Èπ√⓬°“®·≈–‰«â„®‰¡à‰¥â 燫≈“ºà“π‰ª‰¥â§√Ÿà‡¥’¬«†† À¡“≈à“‡π◊ÈÕ∑ÿ°μ—«°Á≈âÕ¡ ™“¬•ππ’ȉ«â† † ®âÕß¡Õ߇¢“æ≈“ßπÈ”≈“¬‰À≈¬◊¥ çùæ«°¡—π®–°‘π¢â“≈–§√“«π’ûÈ † †‡¢“§‘¥† † ùÀ“°¢â“¬—ß ‰¡à쓬†† †‡√◊ËÕß¡—π§ß‰¡à®∫·∫∫π’ÈÀ√Õ°û çΩŸßÀ¡“≈à“‡π◊ÈÕ‡¢¬‘∫„°≈⇢ⓡ“†† „°≈⇢ⓡ“ ç---·≈–‡¡◊ÕË ‡ÀÁπ«à“‡¢“πÕππ‘ßË ‰¡à‰À«μ‘߆ † æ«°¡—π °Á®—¥°“√‡¢¡◊Õ∫‡¢“‡ ’¬é

1†† Õ—≈¡“øŸ‡Õ√å‡μ†(Almafuerte)†† :† †π“¡·ΩߢÕ߇ª‚¥√†† ‚∫π‘ø“´‘‚Õ ª“≈“´‘‚Õ ††(Pedro Bonifacio Palacios,†† §.».1854-1917)†† °«’ ™“«Õ“√凮πμ‘π“


66

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

67

•π‡ΩÑ“ª√–μŸ´àÕß º¡‡√’¬π¡“‰¥â§√÷ßË ∑“ß·≈⫆ †Õ¬Ÿ¥à Ê’ †°‡Á °‘¥§‘¥‡À¡◊Õππ—°‡√’¬π Õ’°À≈“¬•π«à“† §«√®–‡√’¬πμàÕ¥’‰À¡ º¡æŸ ¥ ‡√◊Ë Õ ßπ’È °— ∫ π— ° ®‘ μ ∫”∫— ¥ ¢Õߺ¡††††º¡√Ÿâ «à “ μ—«º¡‡Õßπ—Ëπ·À≈–∑’˧լ°¥¥—π·≈–∫’∫∫—ߧ—∫μ—«‡Õß„Àâ ‡√’¬πμàÕ çπ—Ëπ·À≈–§◊Õªí≠À“≈–醆 †π—°®‘μœ†√à“ßÕâ«π°≈à“« çμ√“∫„¥∑’˧ÿ≥¬—ߧ‘¥«à“† §ÿ≥ùμâÕßû‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ† †·≈–


68

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

®∫ª√‘≠≠“μ√’† † §≥ ÿ ‰¡à¡∑’ “ß®–‡√’¬πÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢À√Õ° ·≈–μ√“∫„¥∑’ˉ¡à¡’§«“¡ ÿ¢† †·¡â‡æ’¬ßπâÕ¬π‘¥† † ∫“ß ‘Ëß ∫“ßÕ¬à“ß„πμ—«§ÿ≥°Á®–∑”„Àâ§ÿ≥√Ÿâ ÷°·¬àé ¶Õ√*‡¶à¬È”‡À≈◊Õ‡°‘π«à“† ‰¡à‡™◊ËÕ‡√◊ËÕߧ«“¡æ¬“¬“¡ ‡¢“∫Õ°«à“‰¡à¡ ’ ß‘Ë ∑’‡Ë ªìπª√–‚¬™π儥ʆ®–‰¥â¡“¥â«¬§«“¡æ¬“¬“¡†† †·μມ«à“‡¢“§‘¥º‘¥„π¢âÕπ’Ȇ † Õ¬à“ßπâÕ¬‡√◊ËÕßπ’È°Á πà“®–‡ªìπ¢âÕ¬°‡«âπ‰¥â ç·μà«à“† †À¡Õ†† †º¡‡≈‘°‡√’¬π‰¡à‰¥âÀ√հ醆 †º¡∫Õ° 纡«à“„π‚≈°∑’ºË ¡Õ¬Ÿπà †’È † º¡§ß‡ªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠‰¡à‰¥â·πà ∂Ⓣ¡à¡’ª√‘≠≠“∫—μ√†† †Õ¬à“ßπâÕ¬††°“√‡√’¬π¡À“«‘∑¬“≈—¬°Á ‡ªìπ‡§√◊ËÕß√—∫ª√–°—πÕ¬à“ßÀπ÷Ëßé ç°ÁÕ“®®–„™àé† † π—°®‘μœ†√à“ßÕâ«π°≈à“«†† †ç§ÿ≥√ŸâÀ√◊Õ ‰¡à«à“† æ√–§—¡¿’√μå —≈¡Ÿ¥1†§◊ÕÕ–‰√é ç√Ÿ§â √—∫é ç¡’‡√◊ËÕ߇≈à“Õ¬Ÿà‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß„πæ√–§—¡¿’√åμ—≈¡Ÿ¥† † °≈à“« ∂÷ß™“¬∏√√¡¥“ʆ†•πÀπ÷Ëß ‡¢“‡ªìπ•π‡ΩÑ“ª√–μŸ´àÕßé

ç„πÀ¡Ÿà∫â“π·Ààßπ—Èπ† † ‰¡à¡’Õ“™’æ„¥®–∂Ÿ°¥Ÿ·§≈π ·≈–‰¥â√—∫§à“®â“ßπâÕ¬‡∑à“•π‡ΩÑ“ª√–μŸ´àÕßÕ’°·≈⫆ † ·μà ™“¬ºŸâπ—Èπ®–∑”Õ–‰√‰¥â‡≈à“ πÕ°®“°Õ“™’æπ’È


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

69

燢“‰¡à‡§¬‡√’¬πÕà“π‡¢’¬π†† †‰¡à‡§¬∑”ß“πÕ–‰√ Õ—π∑’Ë®√‘߆ ‡¢“‰¥âß“ππ’ȇæ√“–æàÕ¢Õ߇¢“‡§¬‡ªìπ•π‡ΩÑ“ ª√–μŸ´àÕß·Ààßπ’Ȇ † ·≈–°àÕπÀπâ“æàÕ¢Õ߇¢“†† †ªŸÉ¢Õ߇¢“‡Õß °Á‡§¬∑”ß“ππ’È ç°‘®°“√´àÕß·Ààßπ’Èμ°∑Õ¥®“°√ÿàπæàÕ Ÿà√ÿàπ≈Ÿ°¡“ ‡ªìπ‡«≈“ ‘∫ʆ†ªï Àπâ“∑’ˇΩÑ“ª√–μŸ´àÕß°Á‡™àπ‡¥’¬«°—π ç«—πÀπ÷ßË † ‡®â“¢Õß´àÕ߇°à“·°à‡ ’¬™’«μ‘ ≈߆† †™“¬Àπÿ¡à ºŸâ°√–μ◊Õ√◊Õ√âπ·≈–¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å‡¢â“¡“√—∫ Àπâ“∑’Ë·∑π†† †‡¢“μ—¥ ‘π„®‡ª≈’Ë¬π‚©¡´àÕß„Àâ∑—π ¡—¬ 燢“ª√—∫ª√ÿ߇ª≈’ˬπ·ª≈ßÀâÕßμà“ßʆ† ·≈–‡√’¬° æπ—°ß“π¡“™’È·®ß°Æ√–‡∫’¬∫„À¡à 燢“°≈à“«·°à•π‡ΩÑ“ª√–μŸ´àÕß«à“† ùπ—∫·μà«—ππ’È πÕ°®“°‡ΩÑ“ª√–μŸ·≈⫆ †‡®â“μâÕß∑”√“¬ß“πª√–®” —ª¥“Àå àߢⓥ⫬†† †μâÕß®¥«à“¡’•π‡¢â“¡“„™â∫√‘°“√«—π≈–°’˧Ÿà† † ·≈– ∂“¡•πÀπ÷Ëß„π∑ÿ°ÀⓧŸà«à“† ∫√‘°“√¢Õß∑’Ëπ’ˇªìπÕ¬à“߉√†† †¡’ ¢âÕ‡ πÕ·π–Õ–‰√∫â“߆† †∑°ÿ —ª¥“À凮â“μâÕ߇ πÕ√“¬ß“ππ’È ·°à¢â“æ√âÕ¡¢âÕ·π–π”∑’ˇÀÁπ«à“‡¢â“∑’û 癓¬ºŸâπ—Èπ∂÷ß°—∫μ—« —Ëπ† † ‡¢“∑”ß“π‰¡à‡§¬Õ‘¥ÕÕ¥ ‡≈¬ ·μà«à“--çù°√–º¡°ÁÕ¬“°∑”„Àâ∑“à πæÕ„®π–¢Õ√—∫---û†† ‡¢“


70

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

æŸ¥μ–°ÿ°μ–°—°† † ù·μà°√–º¡---Õà“π‰¡àÕÕ°†† †‡¢’¬π‰¡à‰¥â ¢Õ√—∫û çùÕâ“«†† ¬—ßß—Èπ√÷† †¢Õ‚∑…∑’† † À«—ß«à“‡®â“®–‡¢â“„®π–«à“ ¢â“‰¡àÕ“®®à“¬‡ß‘π®â“ß•π¡“∑”Àπâ“∑’Ëπ’ȇæ‘Ë¡† † ·≈–¢â“°Á√Õ ®π°«à“‡®â“®–Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â‰¡à‰À« ‡æ√“–©–π—Èπû çù·μà∑à“π¢Õ√—∫ ∑à“π®–‰≈à°√–º¡ÕÕ°‰¥âÕ¬à“߉√ °√–º¡∑”ß“ππ’È¡“∑—Èß™’«‘μ† † ‡™àπ‡¥’¬«°—∫æàÕ·≈–ªŸÉ¢Õß °√–º¡û 燮ⓢÕß´àÕ߉¡à√Õ„À⇢“查®π®∫ çù¢â“‡¢â“„®†† †·μà¢â“™à«¬‡®â“‰¡à‰¥â®√‘ßʆ† †Õ¬à“߉√‡ ’¬ ¢â“®–®à“¬‡ß‘𙥇™¬„À↠† ‡ß‘π®”π«ππ’ȧßæÕ„À⇮⓬—ß™’æ Õ¬Ÿà‰¥â† ®π°«à“®–‰¥âß“π„À¡à† † ‡ ’¬„®π–†† †¢Õ„Àâ‚™§¥’û çæÕ查®∫ ‡¢“°ÁÀ—πÀ≈—ß·≈–‡¥‘π®“°‰ª 癓¬ºŸâπ—Èπ√Ÿâ ÷°√“«°—∫‚≈°∑—Èߥ«ß∂≈à¡≈ß¡“†† †‡¢“ °≈—∫∂÷ß∫â“π¥â«¬ ¿“æ•π«à“ßß“π§√—Èß·√°„π™’«‘μ† † ·≈â« ‡¢“®–∑”Õ–‰√¥’≈à–∑’π’È ç‡¢“®”‰¥â«“à † † ∫“ߧ√—ßÈ ‡¡◊ÕË ‡μ’¬ßæ—ßÀ√◊Õ¢“μŸ„â π´àÕß À—°† †‡¢“§‘¥À“∑“ß´àÕ¡¥â«¬«‘∏ß’ “à ¬Ê†† „™â¶Õâ π°—∫μ–ªŸ† † ‡¢“ §‘¥«à“† †ß“ππ’Èπà“®–‡ªìπß“π™—Ë«§√“«‰¥â®π°«à“®–¡’„§√¡“ ‡ πÕß“πÕ◊πË „Àâ


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

71

燢“‡∑’¬Ë «À“‡§√◊ÕË ß‰¡â‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑’®Ë ”‡ªìπ‰ª∑—«Ë ∫â“π ·μàæ∫‡æ’¬ßμ–ªŸ¢÷Èπ π‘¡‰¡à°’Ëμ—«† ·≈–§’¡ª“°°≈¡∫‘ËπÊ Àπ÷ËßÕ—π† † ‡¢“μâÕß´◊ÈÕ°≈àÕßÕÿª°√≥å∑—Èß™ÿ¥¥â«¬‡ß‘π∑’ˉ¥â¡“ ®”π«πÀπ÷Ëß ç∑’¡Ë ¡ÿ Àπ÷ßË ¢Õß∫â“π†† †‡¢“π÷°¢÷πÈ ‰¥â«“à † „πÀ¡Ÿ∫à “â π‰¡à¡’ √â“π¢“¬Õÿª°√≥噓à ß —°√â“π†† †μÕâ ߇¥‘π∑“ߢ’ÃË ÕÉ ∂÷ß Õß«—π ‡æ◊ËÕ‰ª´◊ÈÕ¢Õß∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π„°≈â ÿ¥† †ù·≈â«®–∑”Õ–‰√‰¥â‡≈à“û ‡¢“§‘¥·≈–‡√‘Ë¡ÕÕ°‡¥‘π∑“ß ç‡¢“°≈—∫¡“æ√âÕ¡°≈àÕßÕÿª°√≥å «¬ß“¡†† †‡¢“¬—ß ‰¡à∑—π∂Õ¥√Õ߇∑â“∫Ÿäμ°Á¡’•π¡“‡√’¬°∑’˪√–μŸ† † ‡æ◊ËÕπ∫â“π ¢Õ߇¢“π—Ëπ‡Õß çù¢â“·«–¡“∂“¡«à“† ‡®â“¡’¶âÕπ„Àâ¢â“¬◊¡‰À¡û çù¡’† ¢“â ‡æ‘ßË ‰ª´◊ÕÈ ¡“†† †·μ࢓⠮–μâÕß„™â∑”ß“π†† §Õ◊ «à“ μÕππ’È¢â“μ°ß“πû çù¢â“®–§◊π‡®â“æ√ÿàßπ’Ȇ †‡™â“μ√Ÿà‡≈¬û çù∂Ⓡ™àππ—Èπ† °Á‰¥âû 燙â“√ÿàߢ÷Èπ† † ‡æ◊ËÕπ∫â“π•ππ—Èπ¡“‡√’¬°‡¢“∑’˪√–μŸ μ“¡ —≠≠“ çù¢â“®”‡ªìπμâÕß„™â¶âÕπμàÕ ‡®â“®–¢“¬¢â“‰À¡≈à–û çù‰¡àÀ√Õ°††¢“â μâÕß„™â∑”ß“π†† ‰ª√â“π¢“¬Õÿª°√≥å∑’


72

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

°ÁμâÕ߇¥‘π∑“ߥ⫬ÃÉÕ∂÷ß Õß«—πû çù‡√“¡“μ°≈ß°—π¥’°«à“û††‡æ◊ËÕπ∫â“π°≈à“«†† †ù¢â“®– ®à“¬§à“‡¥‘π∑“ߢ“‰ª Õß«—π·≈–¢“°≈—∫Õ’° Õß«—π √«¡ §à“¶âÕπ¥â«¬†† †¬—߉߇®â“°Á‰¡à¡’ß“π∑”Õ¬Ÿà·≈â«π’ˆ † ‡®â“§‘¥«à“ Õ¬à“߉√û 秫“¡®√‘ß·≈⫆ †¢Õâ μ°≈ßπ’®È –∑”„À⇢“¡’ß“π∑”∂÷ß ’Ë«—π∑’‡¥’¬« 燢“μ°≈ß ç‡¡◊ÕË ‡¥‘π∑“ß°≈—∫¡“∂÷߆ † ‡æ◊ÕË π∫â“π•πÀπ÷ßË √Õ‡¢“ Õ¬ŸàÀπâ“∫â“π çù «— ¥’ ‡®â“¢“¬¶âÕπ„Àâ‡æ◊ËÕπ‡√“„™à‰À¡û çù„™àû çù¢â“Õ¬“°‰¥âÕÿª°√≥å∫“ßÕ¬à“߆† †¢â“æ√âÕ¡®–®à“¬ §à“‡¥‘π∑“ß ’Ë«—π·≈–‡æ‘Ë¡‡ß‘πÕ’°‡≈Á°πâÕ¬ ”À√—∫Õÿª°√≥å ·μà≈–™‘Èπ† † †‡®â“°Á√Ÿâ† †‰¡à„™à∑ÿ°•π∑’Ëæ√âÕ¡®–‡¥‘π∑“ß∂÷ß ’Ë«—π ‡æ◊ËÕ‰ª´◊ÈÕ¢Õßû ç•π∑’‡Ë §¬‡ΩÑ“ª√–μŸ´Õà ߇ªî¥°≈àÕßÕÿª°√≥å† † ‡æ◊ÕË π∫â“π¢Õ߇¢“‡≈◊Õ°§’¡† †‰¢§«ß†† ¶âÕπ†† ·≈– ‘Ë«† † ®à“¬‡ß‘π·≈â« °Á°≈—∫‰ª çù‰¡à ù‰¡à„™à∑ÿ°•π∑’Ëæ√âÕ¡®–‡¥‘π∑“ß∂÷ß ’Ë«—π‡æ◊ËÕ‰ª


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

73

´◊ÈÕ¢Õßû ‡¢“®”ª√–‚¬§π’ȉ¥â ç∂Ⓡªìπ¥—ßπ’®È √‘߆ † §ß¡’•π®”π«π¡“°∑’ÕË ¬“°„À⇢“ ‡¥‘π∑“߉ª´◊ÈÕ‡§√◊ËÕ߉¡â‡§√◊ËÕß¡◊Õ ç„π°“√‡¥‘π∑“ߧ√—ÈßμàÕ¡“†† †‡¢“μ—¥ ‘π„®‡ ’ˬ߂¥¬ „™â ‡ ß‘ 𠙥‡™¬°“√ÕÕ°®“°ß“π à « πÀπ÷Ë ß ´◊È Õ Õÿ ª °√≥å ª√–‡¿∑∑’Ë¢“¬„Àâ‡æ◊ËÕπ∫â“π®”π«π¡“°¢÷Èπ‡æ◊ËÕª√–À¬—¥ ‡«≈“‡¥‘π∑“ߥ⫬ 癓«∫â“π∫Õ°μàÕʆ†°π— ‰ª∑—«Ë ¬à“ππ—πÈ † † †‡æ◊ÕË π∫â“π À≈“¬•π‡≈‘°‡¥‘π∑“ß ·≈–À—π¡“´◊ÈÕ¢Õß®“°‡¢“·∑π çμÕππ’‡È ¢“°≈“¬‡ªìπ•π¢“¬Õÿª°√≥噓à ߆† †‡¥‘π∑“ß ‰ª´◊ÈÕ¢Õß∑’Ë∫√√¥“≈Ÿ°§â“μâÕß°“√ —ª¥“Àå≈–§√—È߆ † ‰¡àπ“π ‡¢“°Á‡°‘¥§«“¡§‘¥«à“† †À“°À“ ∂“π∑’‡Ë °Á∫‡§√◊ÕË ß‰¡â‡§√◊ÕË ß¡◊Õ‡À≈à“π’ȉ¥â† † ‡¢“®–ª√–À¬—¥‡«≈“‡¥‘π∑“ß·≈–¡’√“¬‰¥â ¡“°¢÷πÈ ¥â«¬†† †‡¡◊ÕË §‘¥‰¥â¥ß— π—πÈ † †‡¢“®÷߇™à“ ∂“π∑’·Ë ÀàßÀπ÷ßË çÀ≈—ß®“°π—πÈ ‡¢“‰¥â¢¬“¬∑“߇¢â“‚°¥—߆ † §√—πÈ À≈“¬ —ª¥“Àåºà“π‰ª†† †‡¢“°Á‡æ‘Ë¡μŸâ‚™«åÀπâ“√â“π†† † ∂“π∑’Ëπ’È®÷ß °≈“¬‡ªìπ√â“π¢“¬Õÿª°√≥å™à“ß·Ààß·√°¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π ç∑ÿ°•πμà“߇ªìπ ÿ¢°—π∂â«πÀπⓆ † ·≈–¡“®—∫®à“¬ ´◊ÈÕ¢Õß∑’Ë√â“π¢Õ߇¢“†† †μÕππ’ȇ¢“‰¡àμâÕ߇¥‘π∑“ßÕ’°·≈â« ‡æ√“–√â“π„πÀ¡Ÿà∫â“π„°≈⇧’¬ß àß ‘π§â“μ√ß¡“∑’Ë√â“π‡Õß


74

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

75

¥â«¬«à“‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°§â“∑’Ë¥’ 燡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ª†† †ºŸâ•π®“°À¡Ÿà∫â“π‡≈Á°Ê†∑’ËÕ¬Ÿà Àà“߉°≈†† †μ“à ßæÕ„®´◊ÕÈ ¢Õß®“°√â“π¢Õ߇¢“†† †‡æ◊ÕË ª√–À¬—¥ ‡«≈“‡¥‘π∑“ß Õß«—π ç«—πÀπ÷Ë߆ †‡¢“π÷°¢÷Èπ‰¥â«à“† †‡æ◊ËÕπ¢Õ߇¢“´÷Ë߇ªìπ ™à“ß°≈÷߆ †º≈‘μÀ—«¶âÕπ„À≥↠† ‡Àμÿ„¥®÷߉¡àº≈‘μ§’¡ª“°°≈¡ §’¡ª“°·À≈¡††·≈– ‘«Ë ¥â«¬‡≈à“† † μÕà ®“°π—πÈ °Áμ–ªŸ °√Ÿ--ç‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡√◊ËÕßπ’Ȭ◊¥¬“«‡°‘π‰ª††º¡∫Õ°§ÿ≥‡≈¬ °Á‰¥â«à“† „π‡«≈“ ‘∫ªï† † ™“¬•ππ’È°≈“¬‡ªìπ‡»√…∞’ºŸâº≈‘μ Õÿª°√≥å™à“ß‚¥¬μ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õߧ«“¡´◊ËÕ —μ¬å ¢¬—πÀ¡—πË ‡æ’¬√†† ¥ÿ ∑⓬‡¢“°Á‡ªìπ∂÷ßπ—°∏ÿ√°‘®∑√ßÕ‘∑∏‘æ≈ ∑’Ë ÿ¥¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§ 燢“∑√ßÕ‘∑∏‘æ≈¡“°†† †®π«—πÀπ÷Ë߆ „π‚Õ°“ ‡√‘Ë¡ ªï°“√»÷°…“„À¡à† † ‡¢“μ—¥ ‘π„®∫√‘®“§‚√߇√’¬πÀπ÷ßË ·Ààß„Àâ À¡Ÿà∫â“π†† †‚√߇√’¬ππ’ÈπÕ°®“°®– ÕπÕà“π Õπ‡¢’¬π·≈â« ¬—ß Õπ»‘≈ª–·≈–ß“π™à“ß∑’ˇªìπª√–‚¬™πå·°à¬ÿ§ ¡—¬π’È Õ’°¥â«¬ 纟â«à“°“√‡¡◊Õß·≈–𓬰‡∑»¡πμ√’®—¥ß“π‡≈’È¬ß ©≈Õ߇ªî¥‚√߇√’¬π†† †‡μ√’¬¡Õ“À“√§Ë”¡◊ÈÕ摇»…‡ªìπ‡°’¬√μ‘ ·°àº°Ÿâ Õà μ—ßÈ


76

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

çÀ≈—ß®“°°‘π¢ÕßÀ«“π†† †π“¬°‡∑»¡πμ√’°Á¡Õ∫ °ÿ≠·®‡¡◊Õß·°à‡¢“†† †ºŸâ«à“œ† «¡°Õ¥‡¢“·≈–∫Õ°«à“† ùπ—∫ ‡ªì𧫓¡¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–´“∫´÷ÈßÕ¬à“߬‘Ëß ”À√—∫‡√“†† †À“° ∑à“π°√ÿ≥“„À⇰’¬√μ‘≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„πÀπâ“·√°¢Õß ¡ÿ¥‡¬’ˬ¡ª√–®”‚√߇√’¬π·Ààßπ’Èû çùπ—∫‡ªìπ‡°’¬√μ‘¢Õߺ¡Õ¬à“߬‘Ëߧ√—∫û†† ™“¬ºŸâπ’È °≈à“«†† †ùº¡Õ¬“°‡´Áπ„Àâ‡À≈◊Õ‡°‘π† † ·μມÕà“π‰¡àÕÕ°·≈– ‡¢’¬π‰¡à‰¥â º¡‰¡à√ŸâÀπ—ß ◊Õû çù§ÿ≥πà–√÷û† †º«Ÿâ “à °“√‡¡◊Õ߇Õଆ † ‰¡à§Õà ¬‡™◊ÕË π—°†ù§ÿ≥ Õà“π‰¡àÕÕ°‡¢’¬π‰¡à‰¥â®√‘ßʆ†À√◊Õ† † §ÿ≥ √â“ßÕ“≥“®—°√ Õÿ μ “À°√√¡¢÷È π ∑—È ß Ê†∑’Ë ‰ ¡à √Ÿâ À π— ß ◊ Õ ‡™à π π—È π À√◊ Õ †††º¡ ·ª≈°„®®√‘߆ † º¡Õ¬“°√Ÿâπ—°«à“† ∂ⓧÿ≥√ŸâÀπ—ß ◊Õ§ÿ≥®–∑” Õ–‰√‰¥â¡“°¡“¬ —°·§à‰Àπ°—ππ’Ëû çùº¡μÕ∫§ÿ≥‰¥âû† † ‡¢“查լà“ß ß∫†† †ùÀ“°º¡Õà“π ÕÕ°‡¢’¬π‰¥â º¡§ß‡ªìπ·§à•π‡ΩÑ“ª√–μŸ´àÕß!ûé

1††§¡— ¿’√μå ≈— ¡Ÿ¥†(Talmud)†† :† †§¡— ¿’√∑å √’Ë «∫√«¡§”∫Õ°‡≈à“¢Õß·√Á∫‰∫ (∏√√¡“®“√¬å™“«¬‘«)††√–À«à“ß∑’Ë™“«¬‘«‡√à√àÕπÕ¬Ÿà„π∑–‡≈∑√“¬ π“ππ—∫√âÕ¬ªï† † ‡°‘¥®“°§«“¡À≈ߺ‘¥·≈–Õ§μ‘† † ∂◊Õ«à“‡ºà“æ—π∏ÿåμπ


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬ ¥’°«à“‡ºà“æ—π∏ÿåÕ◊Ëπ† † ‡ªìπ‡ºà“æ—π∏ÿå∑’Ëæ√–‡®â“∑√ߧ—¥‡≈◊Õ°

77


78

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

473

π‘∑“π·μà≈–‡√◊ËÕß∑’˧ÿ≥‡æ‘ËßÕà“π®∫ ‡ªìπ‡æ’¬ß°âÕπÀ‘π ®– ’‡¢’¬« ’‡À≈◊Õß À√◊Õ ’·¥ß°Áμ“¡ π‘∑“π‡À≈à“π’È ‡¢’¬π¢÷Èπ‡æ◊ËÕ ∫Õ°μ”·ÀπàßÀ√◊Õπ”∑“߇∑à“π—Èπ °“√§âπÀ“≈߉ª„𧫓¡≈÷°´÷Èß ¢Õßπ‘∑“π·μà≈–‡√◊ËÕß ‡æ◊ËÕ„Àâæ∫‡æ™√´÷Ëß∂Ÿ°´àÕπ‰«â-----∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß•π·μà≈–•π‡Õß
474

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

‡°’ˬ«°—∫ºŸâ‡¢’¬π ¶Õ√å‡¶à† † ∫Ÿ°“¬†† †‡ªìππ—°®‘μ∫”∫—¥·π«‡° μÕ≈μå† † π—°π“Ø°√√¡∫”∫—¥ ·≈–π—°‡¢’¬π™“«Õ“√凮πμ‘𓆆 †Àπ—ß ◊Õ¢Õ߇¢“®”Àπà“¬·≈â«¡“°°«à“ Õß≈â“π‡≈à¡∑—Ë«‚≈°†† †·ª≈‡ªìπ¿“…“μà“ßʆ†¡“°°«à“ 20 ¿“…“ ¶Õ√å‡¶à† ∫Ÿ°“¬†† ‡°‘¥∑’ˬà“πø≈Õ‡√ μⓆ † „π°√ÿß∫—«‚π ‰Õ‡√ ª√–‡∑» Õ“√凮πμ‘𓆆‡¡◊ÕË §.».1949†† †„π§√Õ∫§√—« ¡∂–†† †‡¢“∑”ß“πμ—ßÈ ·μ૬— ‡¥Á° ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ† 13††¢«∫†† †°“√‡√’¬π√Ÿâ‚≈°·≈–™’«‘μ®÷߇√‘Ë¡®“°‡ªìπæπ—°ß“π¢“¬ †‡√à‰ªμ“¡∂‘Ëπμà“ßʆ†¥â«¬°“√¢“¬∂ÿ߇∑Ⓠ † ¢“¬Àπ—ß ◊Õ† † ™ÿ¥°’Ó†† †√«¡∑—Èß ‡ªìπμ—«·∑π¢“¬ª√–°—π™’«‘μ† † •π¢—∫√∂·∑Á°´’ˆ † μ—«μ≈°„π§≥–≈–§√ æπ—°ß“πª√–®”‚°¥—߆ † ºŸâ·π–·π«°“√»÷°…“†† †π—°· ¥ß ®π°√–∑—Ë߇ªìπ ·æ∑¬åª√–®”°“√†† †‡ªìππ—°®—¥°‘®°√√¡‡¥Á°† † ºªŸâ √– “πß“π°≈ÿ¡à ®‘μ∫”∫—¥ ºŸâ®—¥√“¬°“√«‘∑¬ÿ·≈–®—¥√“¬°“√‚∑√∑—»πå „π†§.».1973†† †¶Õ√å‡¶à ”‡√Á®°“√»÷°…“·æ∑¬»“ μ√∫—≥±‘μ®“° ¡À“«‘∑¬“≈—¬∫—«‚π ‰Õ‡√ ·≈–‡ªìπ·æ∑¬åº‡Ÿâ ™’¬Ë «™“≠‡©æ“–¥â“π®‘쇫™ ª√–®”‚√ß欓∫“≈∫—«‚π ‰Õ‡√ ªî√“∫‘‚π ·≈–§≈’π‘§´“π쓆†‚¡π‘°â“ ¶Õ√凶à∑ÿࡇ∑™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬®‘쇫™†† †ªí®®ÿ∫—π† ‡¢“‡ªìπºŸâ‡™’ˬ«™“≠ ¥â“π®‘μ∫”∫—¥† † ∑”ß“π¥â“π°“√ Õπ·≈–∫”∫—¥ºŸâªÉ«¬®‘쇫™†† †∑—Èß√“¬ ∫ÿ§§≈·≈–‡¢â“°≈ÿࡆ † ‡ªìπºŸâ∫√√¬“¬√—∫‡™‘≠¥â“π®‘μ∫”∫—¥† † ‡¥‘π∑“߉ª ∑—Ë « ‚≈°††††·≈–‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ ߬‘Ë ß ß“π‡¢’ ¬ π¢Õ߇¢“‰¥â √— ∫ ‡≈◊ Õ °‡ªì 𠇧√◊ËÕß¡◊Õ ”À√—∫„™â∫”∫—¥∑“ß®‘쇫™Õ¬à“߉¥âº≈


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

475

‡°’ˬ«°—∫ºŸâ·ª≈ ‡æÁ≠æ‘ “¢å† †»√’«√π“√∂ ®∫™—πÈ ¡—∏¬¡»÷°…“®“°‚√߇√’¬π‡μ√’¬¡Õÿ¥¡»÷°…“ æ—≤π“°“√†( “¬»‘≈ªá§”π«≥) Õ—°…√»“ μ√∫—≥±‘μ† † “¢“«‘™“¿“…“ ‡ªπ†† †®“°§≥–Õ—°…√»“ μ√å† ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬†(‡°’¬√μ‘π‘¬¡ Õ—π¥—∫Àπ÷Ë߆ † ‡À√’¬≠∑Õß)†† †·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑†† † “¢“°“√ Õπ¿“…“ ‡ªπ‡ªìπ¿“…“μà“ߪ√–‡∑»††®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—≈°“≈“††ª√–‡∑» ‡ªπ ·≈– “¢“¿“…“·≈–«√√≥§¥’ ‡ªπ·≈–≈–μ‘πÕ‡¡√‘°“ ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∫“‡≈π‡´’¬† ª√–‡∑» ‡ªπ†† † ªí®®ÿ∫π— ‡ªìπÕ“®“√¬åª√–®” “¢“«‘™“¿“…“ ‡ªπ §≥–Õ—°…√»“ μ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡ ‡ªπ °“√·ª≈ ‡ªπ-‰∑¬ ‡ªìπºŸ·â ª≈¿“…“ ‡ªπ-‰∑¬-Õ—ß°ƒ… ª√–®”»Ÿπ¬å°“√·ª≈ ·≈–≈à“¡‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√쑆 † §≥–Õ—°…√»“ μ√å† † ®Ãÿ “≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢≥–π’°È ”≈—ß»÷°…“μàÕ√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°†† “¢“°“√ Õπ¿“…“ ‡ªπ ‡ªìπ¿“…“μà“ߪ√–‡∑» ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—≈°“≈“†† ª√–‡∑» ‡ªπ


476

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß ‡ ªì π ° “ √ ¬ “ ° ∑’Ë ® – ∫ Õ ° «à “ Àπ— ß ◊ Õ ¢Õß ”π— ° æ‘ ¡ æå º’ ‡ ◊È Õ ¥’ Õ ¬à “ ß ‰ √ ¥’ ¡ “ ° · §à ‰ À π ¡§«√´◊ÈÕÕà“π·≈–´◊ÈÕ‡°Á∫‰«â‡æ’¬ß„¥ ·μà ∂â “ ∑à “ π¡’ ≈Ÿ °.À≈“π.‡À≈π „π¿“¬Àπâ“ ≈Ÿ°À≈“π.‡À≈π≈◊ËÕ¢Õß∑à“π ®–√–≈÷°∂÷ß∑à“π¥â«¬ ”π÷°¢Õ∫æ√–§ÿ≥ À“°æ«°‡¢“‰¥âÕà“πÀπ—ß ◊Õ¢Õß ”π—°æ‘¡æåπ’È ∑’Ë ∑à “ π´◊È Õ ‡°Á ∫ ‰«â ‡ ªì π ¡∫— μ‘.‡ªìπ¡√¥° ‡√“¡‘ ‰ ¥â ∑”Àπ— ß ◊ Õ „Àâ ∑à “ πÕà “ π‡æ’ ¬ ß«— π π’È ‡¥◊ Õ ππ’È.À√◊ Õ ªï π’È..·μà À «— ß ®–„Àâ Õ ¬Ÿà ‡ π‘Ë π π“π ¡‘ „ ™à „ π™—Ë « ‡«≈“ ‘ ∫ ªï.¬’Ë ‘ ∫ ªï.À√◊ Õ Àâ “ ‘ ∫ ªï ∑«à “.Õ¬“°„Àâ Õ ¬Ÿà ∂÷ ß √âÕ ¬ªï À √◊ Õ °«à “ π—È π ‡À¡◊Õπ«√√≥°√√¡·≈–Àπ—ß ◊Õ¥’Ê.∑—ÈßÀ≈“¬ ∑’Ë¡—°®–Õ¬Ÿà„𧫓¡∑√ß®”¢ÕߺŸâÕà“π ◊ ∫ ∑Õ¥μà Õ °— π √ÿà π ·≈â « √ÿà π ‡≈à “ ®¥®”°— π ◊ ∫ ‰ª¡‘ √Ÿâ ‡ ≈◊ Õ π ‰¡à«à“‡«≈“®–ºà“π‰ªπ“π‡∑à“„¥ Àπ— ß ◊ Õ ∑ÿ ° ‡≈à ¡ ¢Õß ”π— ° æ‘ ¡ æå π’È °Á ‡ ™à π °— π ¥â«¬‡√“‡™◊ËÕ¡—Ëπª√–°“√Àπ÷Ëß«à“ °“√∑”Àπ—ß ◊Õ¥’°Á‡ ¡◊Õπ √â“ß‚∫ ∂å«‘À“√


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬ Àπ—ß ◊Õπ’Èæ‘¡æå¥â«¬°√–¥“…ªÕπ¥åº ¡ ’ ¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘¥Ÿ¥´—∫· ß ª√‘¡“≥°“√ –∑âÕπ· ßπâÕ¬ ‡æ◊ËÕ¡‘„À⇰‘¥º≈√⓬μàÕ “¬μ“¢ÕߺŸâÕà“π Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ‰¡à§«√Õà“πÀπ—ß ◊Õ°≈“ß· ߮ⓠÀ≈’°‡≈’ˬ߰“√Õà“πÀπ—ß ◊Õ¿“¬„μâ· ß·¥¥®—¥ ·≈–‰¡à§«√Õà“πÀπ—ß ◊Õ„π ∂“π∑’Ë¡’· ß «à“߉¡à‡æ’¬ßæÕ ß¥‡«âπ°“√Õà“πÀπ—ß ◊Õ¢≥–∑’Ë≈¡æ—¥·√ß ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¥«ßμ“·≈–∂πÕ¡ “¬μ“ Àπ—ß ◊Õπ’ȇ¢â“‡≈ࡥ⫬√–∫∫‡¬Á∫°’.Ë (√âÕ¬‡ âπ¥â“¬).·≈–∑”ª°·¢Áß ‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿª‡≈à¡·¢Áß·√ß¡—Ëπ§ß‚¥¬‰¡àÀ≈ÿ¥‡ªìπ·ºàπÊ μ≈Õ¥√–¬–‡«≈“¬“«π“π ‰¡àμË”°«à“.50.ªï À“°Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È¡’Àπâ“°√–¥“…À≈ÿ¥®“°‡≈ࡇªìπ·ºàπ‡¥’Ë¬«Ê ‡π◊ËÕß®“°¡‘‰¥â‡¬Á∫°’Ë(√âÕ¬‡ âπ¥â“¬) ‚ª√¥ à߉ª¬—ß ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ πÕ°®“°®–‰¥â√—∫‡≈à¡„À¡à‚¥¬‰¡àμâÕ߇ ’¬§à“ àß·≈â« ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ¬‘π¥’¡Õ∫Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡Õ◊ËπÊ.„ÀâÕ’°.10.‡≈à¡ „π°√≥’∑’ËÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡„¥‰¡à‰¥â¡“μ√∞“π¢Õß ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ Õ“∑‘ Àπâ“°√–¥“… ≈—∫°—π ‡≈¢Àπâ“ —∫ π Àπâ“¢“¥À“¬ ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ¬‘π¥’√—∫º‘¥™Õ∫ ‡ª≈’ˬπ„À¡à„Àâ ¢Õ„Àâ à߉ª‡ª≈’ˬπ∑’Ë ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ ”π—°æ‘¡æå®–¡Õ∫¢ÕßμÕ∫·∑π„Àâæ√âÕ¡°—∫Àπ—ß ◊Õ„À¡à¥â«¬ ‡æ◊ËÕ¢ÕÕ¿—¬.·≈–¢Õ∫§ÿ≥

477


478

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

™¡√¡Àπ—ß ◊Õ¥’ §◊Õ·À≈àß√«¡¢Õß ”π—°æ‘¡æå∑’˺≈‘μÀπ—ß ◊Õ¥’ Õ“∑‘ ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ ”π—°æ‘¡æå°–√—μ ”π—°æ‘¡æå¥Õ°‰¡â ”π—°æ‘¡æåÀ¡“¬‡≈¢Àâ“ ”π—°æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ‡¬“«™π ”π—°æ‘¡æåÀâÕß ¡ÿ¥ ·≈– ”π—°æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ‡≈ࡇ≈Á° ”π—°æ‘¡æå‡À≈à“π’ȇªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√æ‘¡æå ¢Õß∫√‘…—∑ ”π—°æ‘¡æ庒‡ ◊ÈÕ ®”°—¥ ®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊ÕÕ¬à“ߪ√–≥’μ ∑—Èß√Ÿª·∫∫ ‡π◊ÈÕÀ“ ß“π∫√√≥“∏‘°“√ ·≈–«‘∏’°“√º≈‘μ∑ÿ°¢—ÈπμÕπ §ÿ≥¿“æ∑—¥‡∑’¬¡°—∫Àπ—ß ◊Õ∑’Ëæ‘¡æ宓°μà“ߪ√–‡∑» À√◊ÕÕ“®®–¥’°«à“„π∫“ß°√≥’ ·μà®”Àπà“¬„π√“§“∂Ÿ°∑’Ë ÿ¥ ”À√—∫§ÿ≥¿“æ√–¥—∫π’È Àπ—ß ◊Õ·μà≈–‡≈à¡®–¡’Õ“¬ÿ∑ππ“πÀ≈“¬ ‘∫ªï À√◊ÕÕ“®®–Õ¬Ÿà‰¥â∂÷ß√âÕ¬ªï‚¥¬‰¡àÀ≈ÿ¥‡ªìπ·ºàπÊ ∂Ⓡ°Á∫√—°…“„π ¿“æÕ“°“»¥’ ‡√“¡‘‰¥âª√“√∂𓧫“¡√Ë”√«¬®“°°“√∑”Àπ—ß ◊Õ¢“¬ πÕ°®“°À«—ßΩ“°º≈ß“π‰«â„Àâπ—°Õà“π∑’Ë√—°Àπ—ß ◊Õ ·≈–¡’† ù√ π‘¬¡û††„πÀπ—ß ◊Õ∑”πÕ߇¥’¬«°—π ‡√“®÷ߺ≈‘μÀπ—ß ◊Õ∑ÿ°‡≈à¡Õ¬à“ß∑ÿࡇ∑ ¥â«¬™’«‘μ ®‘μ„®††·≈–«‘≠≠“≥ μ‘¥μàÕ¢Õ√“¬™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ¥’·≈–¢à“« “√™¡√¡Àπ—ß ◊Õ¥’‰¥â∑’Ë ™¡√¡Àπ—ß ◊Õ¥’† ≥† Õ“§“√À¡“¬‡≈¢Àâ“ 5/4 ∂ππ ÿ¢ÿ¡«‘∑ ´Õ¬††24 °√ÿ߇∑æœ 10110 (‚ª√¥·π∫· μ¡ªá§à“®—¥ à߆ 15††∫“∑ æ√âÕ¡·®âß™◊ËÕ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà‰ª¥â«¬) À√◊Õ‡¢â“™¡‡«Á∫‰´μå ‡æ◊ËÕ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫ ”π—°æ‘¡æå π∑π“«‘ “ – Õà“π∫∑§«“¡††À√◊Õ àß¢à“« “√‰¥â∑’Ë www.bflybook.com


¶Õ√*‡¶à ∫Ÿ°“¬

¡Ÿ≈π‘∏‘‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√ºà“μ—¥À—«„®‡¥Á° ¥”‡π‘πß“π‡æ◊ËÕºà“μ—¥™à«¬™’«‘쇥Á°¬“°®π ∑’ˇªìπ‚√§À—«„®æ‘°“√·μà°”‡π‘¥ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ◊ËÕ∫√‘®“§‡ß‘π μ‘¥μàÕ‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π¡Ÿ≈π‘∏‘œ ∂“∫—π‚√§À—«„® ‚√ß欓∫“≈√“™«‘∂’ √“™‡∑«’ °√ÿ߇∑æœ 10400†† ‚∑√»—æ∑å† 02††354††8149 email <heartsaver@saveblueheart.org> www.pcsf.org

¿“°“™“¥‰∑¬ ¥”‡π‘πß“π¥â“π∫√‘°“√‚≈À‘μ ·≈–°“√·æ∑¬å ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬∑—Ë«ª√–‡∑» ∫√‘®“§‡ß‘π‡æ◊Ëՙ૬‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ·≈–μ—«§ÿ≥‡Õß μ‘¥μàÕ‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π®—¥À“√“¬‰¥â ¿“°“™“¥‰∑¬ ‚∑√»—æ∑å† 02††255††9911, 02††256†4440-3 ‚∑√ “√††02††250††0312

479


480

®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß

ºŸâÕà“π∑’˪√– ߧ宖 π—∫ πÿπ UNICEF (¬Ÿπ‘‡´ø††:† Õߧ尓√∑ÿπ‡æ◊ËÕ‡¥Á°·Ààß Àª√–™“™“μ‘) ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õ‚§√ß°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ μ‘¥μàÕ‰¥â∑’Ë 19 ∂ππæ√–Õ“∑‘μ¬å °√ÿ߇∑æœ 10200 ‚∑√»—æ∑å 02†280†5931 ‚∑√ “√††02†281†6033

»‘√‘√“™¡Ÿ≈π‘∏‘ ¥”‡π‘πß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬¬“°‰√â ·≈–°“√»÷°…“ §âπ§«â“ «‘®—¬¥â“π°“√·æ∑¬å Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ À√◊Õ∫√‘®“§‡ß‘π μ‘¥μàÕ‰¥â∑’Ë ‚∑√»—æ∑å† 02†412†2009, 02†419†7658-60 μàÕ† 101-104 ‚∑√ “√ 02†411†2543, 02†411†2787