Issuu on Google+

- ,"Ê£ / ,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

- ,"Ê£ / ,,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

-ޘ̅mÃiÊ`iÃÊÃVj˜>ÀˆœÃ -Vj˜>ÀˆœÊ“jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê\ -Vj˜>ÀˆœÊ`iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ\ -Vj˜>ÀˆœÊ`iʏ½…Þ«iÀ‡ >Ê œÕÀ}œ}˜iʓˆÃi >Ê œÕÀ}œ}˜iÊVՏ̈Ûi œÕÀ}œ}˜iÊ\Ê>Ê œÕÀ}œ}˜i ÃÕÀÊ ˆœ˜ ÃiÃʓˆˆiÕÝ ÌˆÃÃiÊÃiÃÊÀjÃi>ÕÝ

œ`miÊ`i `jÛiœ««i“i˜Ì Àj}ˆœ˜>

jÛiœ««i“i˜ÌÊiݜ}m˜i «>ÀÊÀi«œÀÌÃÊ`iÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ vÀ>˜Vˆˆi˜˜iÊiÌÊÀ…ž˜>«ˆ˜i°Ê Vœ˜œ“ˆiÊ«Àœ`ÕV̈ÛiÊiÌʘˆV…ià `iÊëjVˆ>ˆÃ>̈œ˜]ʓ>ˆÃÊLi>ÕVœÕ«Ê i˜ÊÜÕÇÌÀ>ˆÌ>˜ViʜÕÊ>ÕÊÃiˆ˜ `iÊ}ÀœÕ«iÃÊiÝÌjÀˆiÕÀÃÊDʏ>ÊÀj}ˆœ˜° >Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌÊ՘iÊ«jÀˆ«…jÀˆi «Àœ`ÕV̈Ûi]ʈ˜`ÕÃÌÀˆiiÊiÌ >}ÀˆVœi°

jÛiœ««i“i˜ÌʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê\ VÀœˆÃÃ>˜ViÊ`iÃÊvœ˜V̈œ˜ÃÊiÌÊ`iÃÊ i“«œˆÃÊ`iÊÃiÀۈViÃÊÃÕ«jÀˆiÕÀà iÌÊ`½ˆ˜ÌiÀ“j`ˆ>̈œ˜Ê­“j˜>}iÃÊiÌ i˜ÌÀi«ÀˆÃiî°Ê vviÌÊ`½i˜ÌÀ>Š˜i“i˜Ì ÃÕÀʏiÃÊ>ÕÌÀiÃÊۈiÃÊÀi>ˆÃ° >Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌÊ̈ÀjiÊ«>ÀÊ ˆœ˜] Vi˜ÌÀiÊÌiÀ̈>ˆÀiÊÃÕ«jÀˆiÕÀÊ`½>LœÀ`°

jÛiœ««i“i˜ÌʏœV>]Êi˜`œ}m˜i] ëjVˆwÊjÊ«>ÀʏiÃʓˆˆiÕÝʏœV>ÕÝ°Ê

jÛiœ««i“i˜ÌÊDÊ«>À̈À `iʘœÕÛiiÃÊÀiÃÜÕÀViÃ] i˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>iÃ] «>ÌÀˆ“œ˜ˆ>iÃ]Ê>}Àœ˜œ“ˆµÕiÃ]ÊiÌV°

jÛiœ««i“i˜ÌÊ`ˆvvÕð >Ê œÕÀ}œ}˜iʍœÕiʏ½jµÕˆˆLÀi `>˜ÃʏiÊ`jÛiœ««i“i˜Ì°

*>ÃÊ`iʓœ`miÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜Ì >Ê«ÀˆœÀˆ°Ê½ˆ“«œÀÌ>˜ViÊ`ià ÀjÃi>ÕÝÊ­“>ÌjÀˆiÃ]ÊÌiV…˜ˆµÕiÃ] ÜVˆ>ÕÝ]ÊۈÀÌÕiÃ]ÊiÌV°®ÊÃ̈“Տi ½œÕÛiÀÌÕÀiÊÀj}ˆœ˜>iÊiÌʏiÃÊ«ÀœiÌà Vœ˜˜iVÌjðÊ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌ Õ˜iÊvÀ>V̈œ˜Ê`iÊViÃÊÀjÃi>ÕÝʵՈ >Ê`jLœÀ`i˜Ì°

/i˜`>˜Vià `½>“j˜>}i“i˜Ì Àj}ˆœ˜>

*>ÃÊ`iÊ«>À̈Ê`½>“j˜>}i“i˜Ì >Ê«ÀˆœÀˆ°ÊiÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ>VVÕiˆi˜Ì >ÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ«ÕÃʜÕʓœˆ˜Ã Lˆi˜°Ê"˜Ê}mÀiʏ>Ê«ÀiÃȜ˜]ÊÃ>˜Ã >ÊVœ˜ÌÀžiÀ°Ê/œÕÃʏiÃʁʫ>ÞÃʂ LœÕÀ}Ո}˜œ˜ÃÊDÊ`iÕÝʅiÕÀià `iÊ*>ÀˆÃʜÕÊޜ˜ÊÃiÊÀi`i˜ÃˆwÊi˜ÌÊ\ vœÀÌÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊÀjÈ`i˜ÌˆiÊiÌ ˜œÕÛi>ÕÝÊië>ViÃÊjVœ˜œ“ˆµÕiÃ] >ÕÊ}ÀjÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝ°

˜Êv>ÛiÕÀÊ`iÃÊۈiÃÊi˜Ê}j˜jÀ> iÌÊ`iʏ½>ˆÀiÊ`ˆœ˜˜>ˆÃiÊi˜Ê«>À̈VՏˆiÀ° œÀÌÊ«œÕۜˆÀÊÃÌÀÕVÌÕÀ>˜Ì `iÃÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌÊVœiV̈v°Ê ,i̜ÕÀÊDÊ՘iÊViÀÌ>ˆ˜iÊVœ“«>VˆÌj ÕÀL>ˆ˜iÊiÌÊ>ÕÝÊV>“«>}˜iÃÊ>Û>˜Ì ̜ÕÌÊ>}ÀˆVœiðÊiÃÊV…ivǏˆiÕÝ `j«>ÀÌi“i˜Ì>ÕÝÊV>«Ìi˜Ì iÃÊÃiÀۈViÃ°Ê ˆœ˜ÊœÀ}>˜ˆÃi ܘÊ>ˆÀiÊÕÀL>ˆ˜iÊÀ>`ˆœVœ˜Vi˜ÌÀˆµÕiÊ iÌʓՏ̈«œ>ˆÀi°

“j˜>}i“i˜ÌÊÜLÀi]ÊjVœ˜œ“i `½ië>ViÃ]Ê>ÛiVÊ«ÀˆœÀˆÌjÊD >Ê}iÃ̈œ˜Ê`iÃÊÀiÃÜÕÀVià ˜>ÌÕÀiiÃÊDʏœ˜}ÊÌiÀ“i°ÊœÀÌià «œˆÌˆµÕiÃÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>̈œ˜ÊiÌ `iÊÛ>œÀˆÃ>̈œ˜Ê>}Àœ˜œ“ˆµÕi iÌÊi˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>i°Ê ˜Ìi˜Ìià ۈiÇV>“«>}˜iÃÊ`>˜ÃʏiÊV>`Ài `iÊ«ÀœiÌÃʏœV>ÕÝ]Êv>ۜÀˆÃ>˜Ì ՘iÊViÀÌ>ˆ˜iÊ`ˆÃ«iÀȜ˜Ê`>˜Ã ½œVVÕ«>̈œ˜Ê`iʏ½ië>Vi°

˜Ìi˜ÃiÊ>“j˜>}i“i˜ÌʘՓjÀˆµÕi `iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃ]Ê>˜ÌˆVˆ«>˜Ìʏià Ã>ÕÌÃÊÌiV…˜œœ}ˆµÕiÃÊÃÕVViÃÈvð "À}>˜ˆÃ>̈œ˜Ê`iÃÊÃiÀۈViÃÊi˜ ÀjÃi>ÕÊiÌÊi˜Ê>VVmÃÊDÊ`ˆÃÌ>˜Vi° iÃÊÀjÃi>ÕÝÊv>ۜÀˆÃi˜Ì >ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>̈œ˜Ê`ˆœ˜˜>ˆÃi]Ê “>ˆÃʏiÃÊV>“«>}˜iÃÊ̈Ài˜ÌÊ>ÕÃÈ «ÀœwÊÌÊ`ÕʁÊDÊ`ˆÃÌ>˜Viʂ°

œ`>ˆÌjÃÊ`i }œÕÛiÀ˜>˜Vi Àj}ˆœ˜>i

*œÕۜˆÀÊÀj}ˆœ˜>Ê`iÊÀj}Տ>̈œ˜ ˆ˜ÌiÀ˜iʏˆ“ˆÌj°Ê>Ê,j}ˆœ˜ÊÃÕˆÌ iʓœÕÛi“i˜Ì]ʓ>ˆÃʏ½ˆ˜ˆÌˆ>̈Ûi iÃÌÊ>ÕÝÊ>VÌiÕÀÃÊ«ÀˆÛjÃÊiÌÊ>ÕÝ ÌiÀÀˆÌœˆÀiÃʏœV>ÕÝÊ­Vœ““Õ˜iÃ] ˆ˜ÌiÀVœ““Õ˜>ˆÌjî]ÊۜˆÀiÊ>ÕÝ `j«>ÀÌi“i˜ÌÃʏiÃÊ«ÕÃÊVœ˜ViÀ˜jà «>Àʏ>Ê«ÀiÃȜ˜Êiݜ}m˜i°Ê iÃÊ ˆ˜ÌjÀkÌÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝÊ«ÕLˆVÇ«ÀˆÛjà ÃiÊVœ˜Ã̈ÌÕi˜ÌÊÃÕÀÊViÃÊL>Ãið

iÊVœÕ«iÊ,j}ˆœ˜‡“jÌÀœ«œi `ˆœ˜˜>ˆÃiÊiÃÌÊ`jVˆÃˆv°ÊiÊVÕLÊ `iÃÊۈiÃÊiÌÊ>}}œ“jÀ>̈œ˜Ã LœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÃÊÛiˆiÊD >ÊÀi`ˆÃÌÀˆLṎœ˜Ê`iÃÊivviÌÃÊ`iÊ >ʓjÌÀœ«œˆÃ>̈œ˜°ÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊ `iʏ½jVœ˜œ“ˆiʈ˜`ÕÃÌÀˆiiÊ>««Õˆi ViÌÌiÊ}œÕÛiÀ˜>˜ViʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜i Àj}ˆœ˜>i°ÊiÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊÀÕÀ>ÕÝÊ ÀiÛi˜`ˆµÕi˜Ìʏ>Ê܏ˆ`>ÀˆÌj°

iÃÊ>VÌiÕÀÃʏœV>ÕÝÊiÌÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝ Ãœ˜ÌÊDʏ>ʓ>˜ ÕÛÀiÊ\Ê«>ÞÃ] ˆ˜ÌiÀVœ““Õ˜>ˆÌjÃ]ÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ`i «ÀœiÌ]ÊiÌV°]Ê>ÛiVÊ՘iÊ«>À̈Vˆ«>̈œ˜ `iʏ>ÊÜVˆjÌjÊVˆÛˆiʈ˜j}>iʓ>ˆÃ }œL>i“i˜ÌÊvœÀÌi° iÃÊ`j«>ÀÌi“i˜ÌÃÊܘÌÊ>ÌÌi˜ÌˆvÃÊD iÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÀÊiÌÊDÊVœ˜ÌÀ>VÌÕ>ˆÃiÀ >ÛiVÊiÕÝ°ÊiÃÊ«œÕۜˆÀà `½>}}œ“jÀ>̈œ˜Êœ˜ÌÊ`iÃÊÀiÃÜÀÌà ÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝʏˆ“ˆÌjðÊ>Ê,j}ˆœ˜ œÕiÊ՘ÊÀžiÊ`½ˆ˜VˆÌ>ÌiÕÀÊiÌÊ`½>««Õˆ ÃjiV̈vÊ>ÕÝʈ˜ˆÌˆ>̈Ûið

iÃʜ«jÀ>ÌiÕÀÃÊ`iÊÀjÃi>ÕÝʜ˜Ì >Õʓœˆ˜ÃÊ>ÕÌ>˜ÌÊ`iÊ«œÕۜˆÀʵÕi iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiðÊ>ʵÕiÃ̈œ˜Ê`i iÕÀÊVœœÀ`ˆ˜>̈œ˜ÊiÃÌÊ«œÃjiÊ\Ê Õ˜iÊÕ̜ÀˆÌjÊ"À}>˜ˆÃ>ÌÀˆViÊ `iÃÊ/ ]ʓ>ˆÃÊDʵÕiiÊjV…iiʶ iÃÊ«>ÀÌi˜>Àˆ>ÌÃÊ«ÕLˆV‡«ÀˆÛj ܘÌÊiÃÃi˜ÌˆiÃÊDʏ½>V̈œ˜ `iÃÊVœiV̈ۈÌjÃʏœV>ið

-ˆÌÕ>̈œ˜ `½ˆ˜ÃiÀ̈œ˜ }œL>i

˜ÃiÀ̈œ˜ÊvœÀÌiÊ`>˜ÃʏiÊÃÞÃÌm“i «Àœ`ÕV̈vÊiÌÊvœ˜V̈œ˜˜iÊ˜>̈œ˜> iÌÊiÕÀœ«ji˜]ʓ>ˆÃÊ`>˜ÃÊ՘ÊÀži `½jV…>˜}iʈ˜j}>Ê­«>ÀÊiÝi“«i >ÕÊ«>˜Ê`j“œ}À>«…ˆµÕiÊ`ÕÊLˆ>˜ }j˜jÀ>̈œ˜˜i®°Ê>Ê œÕÀ}œ}˜i ÀiÃÌiÊ՘ÊÃÞÃÌm“iÊVi˜ÌÀˆvÕ}i°

œÕLiʈ˜Ìj}À>̈œ˜Ê\ œÕÀ}œ}˜iÊqÊÀ>˜V…i‡ œ“Ìj]Ê iÌÊ ˆœ˜ÊqÊ iÃ>˜Xœ˜°Ê"ÕÛiÀÌÕÀi VÀœˆÃÃ>˜ÌiÊÛiÀÃʏiʓœ˜`iÊÀ…j˜>˜Ê iÌʏ>Ê-ՈÃÃi°Ê ˆÛiÀ}i˜ViÊ`iʏ½"ÕiÃÌ µÕˆÊýˆ˜Ìm}ÀiʏՈÊ>ÕÊ >ÃȘʫ>ÀˆÃˆi˜°

1˜iÊ œÕÀ}œ}˜iÊ>VVÕiˆ>˜Ìi]Ê«>À «>ViÃ]ÊiÌʈ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>ˆÃjiÊ}À@Vi DÊ՘iÊLœ˜˜iʈ“>}iÊi˜Ê ÕÀœ«i] “>ˆÃÊ«ÕÃÊÜÕVˆiÕÃiÊ`½ii‡“k“i µÕiÊ`iʏˆi˜ÃÊiÝÌiÀ˜ið

˜ÃiÀ̈œ˜Ê}œL>iÊÛ>Àˆ>LiÊÃiœ˜ iÃÊÀjÃi>ÕÝÊVœ˜ViÀ˜jÃ]Ê«>ÀvœˆÃ `½ÕÃ>}iʏœV>]ÊۜˆÀiÊVœ˜wÊ`i˜Ìˆi]Ê «>ÀvœˆÃÊÛ>œÀˆÃ>˜Ìʏ½iÝVii˜Vi LœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iʍÕõսDʏ½jV…ii “œ˜`ˆ>i°Ê½i˜Ãi“LiʘiÊv>ˆÌÊ«>à Àjii“i˜ÌʁÊÀj}ˆœ˜Ê‚°

>ÊۈiÊ`ià LœÕÀ}Ո}˜œ˜Ã

i>ÕVœÕ«Ê`iʘœÕÛi>ÕÝʓj˜>}ià i˜Ê«ÀœÛi˜>˜ViÊ`½i‡`i‡À>˜Vi] i˜Ê“>œÀˆÌjÊ`iÃÊVœÕ«iÃÊLˆ‡>V̈và «Õ̞ÌÊi˜Ê`iÕ݈m“iÊ«>À̈iÊ`iÊۈi «ÀœviÃȜ˜˜ii]Ê>ˆ˜ÃˆÊµÕiÊ`ià ÀiÌÀ>ˆÌjðÊiÃÊjÌÕ`ˆ>˜ÌÃʵՈÌÌi˜Ì ̜ՍœÕÀÃʏ>ÊÀj}ˆœ˜ÊiÌʏiÃʍi՘ià `ˆ«ž“jÃÊÌ>À`i˜ÌÊDÊÞÊÀiÛi˜ˆÀ° ½ˆ`i˜ÌˆÌjÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÊÃiÊ`ˆÕi] “>ˆÃʏiÃʘœÕÛi>ÕÝÊ>ÀÀˆÛ>˜Ìà >ÊÀiÛi˜`ˆµÕi˜ÌÊۜœ˜ÌˆiÀðÊ>Êۈi `iʁÊÌÀmÃÊ}À>˜`ÊL>˜ˆiÕÃ>À`Ê‚Ê ˜iÊVœ˜Ûˆi˜ÌÊ«>ÃÊDÊ̜ÕÃÊt

ÃÊۈÛi˜Ìʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÃÊۈiÃÊ\ V…>V՘ʏ>ÊÈi˜˜i]ÊiÌÊV…>V՘ÊÜ˜Ê µÕ>À̈iÀ]Ê>ÛiVÊ՘iÊ«Àˆ“iÊ«œÕÀ ½ÕÀL>˜ˆÌjʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜iÊ`iÊ

ˆœ˜]Ê«>À̈VՏˆmÀi“i˜ÌÊ>««ÀjVˆji `iÃʍi՘iÃÊiÌÊ`iÃÊV>Ìj}œÀˆià ÃÕ«jÀˆiÕÀiðÊ>ˆÃÊVœ““iÊ `>˜ÃÊ̜ÕÌiÊÜVˆjÌjÊÕÀL>ˆ˜i]ʏiÃÊ ˆ˜j}>ˆÌjÃÊ«iÀÈÃÌi˜Ì]Ê}j˜jÀ>˜Ì ՘iÊ`i“>˜`iÊ`iÊ܏ˆ`>ÀˆÌjÊi˜ÌÀi LœÕÀ}Ո}˜œ˜Ã°Ê Ìʜ˜ÊÃiÊ`ˆÌÊ«Õà ۜœ˜ÌˆiÀÃÊ ˆœ˜˜>ˆÃ]Ê …>œ˜˜>ˆÃÊ œÕÊ ˆÛiÀ˜>ˆÃ]ʵÕiÊ œÕÀ}Ո}˜œ˜°

ÃÊýˆ`i˜ÌˆwÊi˜ÌÊۜœ˜ÌˆiÀà >ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀiʜÙʈÃÊۈÛi˜Ì]ÊۜˆÀi Dʏ>ÊVœ““Õ˜>ÕÌjʵսˆÃʜ˜ÌÊ V…œˆÃˆiʜÕÊVÀjji]Ê`>˜Ãʏ>µÕii ˆÃʘœÕÀÀˆÃÃi˜ÌÊiÌÊ`jvi˜`i˜Ì iÕÀÃʈ˜ÌjÀkÌÃ°Ê i>ÕVœÕ«Ê`i «ïÌÃÊ}ÀœÕ«iÃÊÛ>ÀˆjÃ]ʜÀˆ}ˆ˜>ÕÝ] `ޘ>“ˆµÕiÃ]ÊÀi˜œÕÛijÃÊ«>ÀÊ`ià >««œÀÌÃÊiÝÌjÀˆiÕÀÃ]ʵՈÊVՏ̈Ûi˜Ì ½>˜VÀ>}iʏœV>°Ê>ˆÃÊ>ÕÃÈ `iÃÊiÝVÕÃÊ`ÕÊ`jÛiœ««i“i˜Ì «>ÀÊ«ÀœiÌ]Ê`>˜ÃʏiÃÊۈiÃÊVœ““i `>˜ÃʏiÃÊV>“«>}˜ið

iÃÊ`ˆvvjÀi˜ViÃÊÜVˆ>iÃ] VՏÌÕÀiiÃÊiÌÊ`iʓœ`iÊ`iÊۈi]ÊÃi vœ˜ÌÊÃiœ˜ÊiÃÊÕÃ>}iÃʵսœ˜Êv>ˆÌ `iÃÊÀjÃi>ÕÝÊÆÊÌ>˜ÌʏiÃÊÀjÃi>ÕÝ ÛˆÀÌÕiÃÊ`iÊÌjjVœ““Õ˜ˆV>̈œ˜] µÕiʏiÃÊÀjÃi>ÕÝÊÜVˆ>ÕÝ] «ÀœviÃȜ˜˜iÃʜÕÊ>ÕÌÀiÃ]ʵՈ ÃÌÀÕVÌÕÀi˜ÌÊ̜ÕÌiʏ>ÊÜVˆjÌj° >ʓ>À}ˆ˜>ˆÌj]ÊÃÕLˆiʜÕÊV…œˆÃˆi]Ê ÌœÕÌÊVœ““iʏ½ˆ˜Ìj}À>̈œ˜Ê`>˜Ã iʓœÕÛi“i˜ÌÊVœiV̈v]ÊÃiʍœÕi˜Ì `>˜Ãʏ>Ê«œÃˆÌˆœ˜]ʓ>ÌjÀˆiiÊiÌÊ VՏÌÕÀii]ÊۈÇD‡ÛˆÃÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝ°

ÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÀj}ˆœ˜>iÊ`½>“j˜>}i“i˜ÌÊ iÌÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ`ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀi

ÕÀ>˜ÌʏiÃÊÓäÊ«ÀœV…>ˆ˜iÃÊ>˜˜jiÃ]ʏ>Ê`ˆÃ«iÀȜ˜Ê`iÃÊ«œ«Õ>̈œ˜ÃÊ œ˜Ê`iÃÊ«œ« `iÃÊ>V̈ۈÌjÃÊDÊ«>À̈ÀÊiÌÊ>Õ̜ÕÀÊ`iʏ>ÊÀj}ˆœ˜ÊvÀ>˜Vˆˆi˜˜iÊiÌÊ`iÊ j}ˆœ˜ÊvÀ> j}ˆœ˜ÊÞœ˜˜>ˆÃiÊÃiÊ«œÕÀÃՈÛÀ>°Ê iÊ>VVi˜ÌÕiÀ>ʏ½ˆ˜Ìj}À>̈œ˜Ê iÊ>VV >Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`>˜ÃÊViÃÊ`iÕÝÊ}À>˜`ÃÊÃÞÃÌm“iÃʓjÌÀœ«œˆ‡ ÝÊ}À>˜` ˜ÃʵՈʏ½i˜V>`Ài˜ÌÊ>ÕʘœÀ`ÊiÌÊ>ÕÊÃÕ`° ÊiÌÊ>Õ «ÕÃÊi˜Ê«ÕÃÊ`j«i˜`>˜ÌiÊ`iÊViÃÊ`iÕÝʓœÌiÕÀÃÊiÝÌjÀˆiÕÀÃ]ʏ>Ê iÊ`iÊ ÕÀ}œ}˜iÊ ÛˆÛÀ>Ê Õ˜iÊ «…>ÃiÊ ÃiÊ `iÊ ` VÀœˆÃÃ>˜ViÊ ivviV̈Ûi]Ê }À@ViÊ >ÕÝÊ œÀÌÃÊ `½>V̈ۈÌjÃ]Ê ˜œÌ>““i˜ÌÊ >““ «Àœ`ÕV̈ÛiÃ]Ê iÌÊ `iÊ “j˜>}ià Û>LiÃ°Ê >Ê œÕÀ}œ}˜iÊ }˜iÊ «ÀœwÊÌiÀ>Ê `ÕÊ Ûi˜ÌÊ `ÕÊ >À}i]Ê “>ˆÃÊ iÃÊ ˆÌ>ˆ˜iÃÊÃiÀœ˜Ì]Ê«œÕÀʏ½ ˆÌ>ˆ˜ ˆÌ>ˆ ÕÀʏ½iÃÃi˜Ìˆi]Êi˜Ê`i…œÀÃÊ`iʏ>ÊÀj}ˆœ˜° vœÀÌiÃÊ«Ài ÃÊ«ÀiÃȜ˜ÃÊýiÝiÀViÀœ˜ÌÊÃÕÀÊܘÊië>Vi]ʏ>ÊµÕ ÃÊ«Ài ÃÊýi µÕ>ˆÌjÊ Ãœ˜ÊÌiÀÀˆÌœˆÀi]Ê ˆÀi]Êà Ài]ÊÃiÃʓ>ÀV…jÃÊ`iʏ½i“«œˆ]ÊܘÊÃÞà iÃÊ ˜ÊÃÞÃÌm“iÊ`i VՏ>̈œ˜ >̈œ˜°Ê Ê `ˆvvjÀi˜ÌÃÊ ië>Vià ië>ViÃÊ >Vià iiÌÊ >Vi iÌÌÊ }ÀœÕ«iÃÊ }ÀœÕ«ià ÜVˆ>ÕÝÊ `iÊ >Ê œÕÀ}œ}˜i œ˜ÌÊ `iÃÊ >ۈÃÊ œ««œÃjÃÊ ««œ iÌÊ ``iÃÊ ÃÌÀ>Ìj}ˆiÃÊ `ˆvvjÀi˜ÌiÃÊ Ãiœ˜ ÃÊ«ÀœwÊÌiÀœ˜ÌÊ`iÊViÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊiݜ}m˜iʜÕÊ>ÕÊVœ˜ÌÀ>ˆÀiÊ Vi ««i ˆÃÊÃiÀœ˜ÌÊÀj`ՈÌÃÊDÊi˜ÊÃÕLˆÀʏiÃÊ«ÀiÃȜ˜Ã°Ê iÃÊÌi˜Ãˆœ˜ÃÊ ÌÃÊD i iÀ˜iÃÊ Ã½iÝiÀViÀœ˜ÌÊ ˜ÌÊ >>ˆ˜ÃˆÊ i˜ÌÀiÊ }> }>}˜>˜ÌÃÊ iÌÊ «iÀ`>˜ÌÃÊ `i ÌiÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ`½>ÕL>ˆ˜iÊiÌÊ`iÊViÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊiÝÌÀ>ÛiÀ L>ˆ˜ jÛi ÌÀ>ÛiÀ̈°

*Àˆ˜Vˆ«>iÃʏœ}ˆµÕiÃÊ ÃÌÀÕVÌÕÀ>˜ÌiÃÊ\

*Àˆ˜Vˆ«>ÕÝÊivviÌÃ]ʈ“«>VÌÃÊ iÌÊi˜iÕÝ

/i˜`>˜ViÊDʏ½>LÜÀ«Ìˆœ˜Ê>ÕʘœÀ`Ê­i‡`i‡À>˜Vi® ½>LÜÀ«Ìˆœ˜Ê> ÜÀ«Ìˆœ˜Ê>Õʘ iÌÊ>ÕÊÃÕ`Ê­,…ž˜i‡«iîʫ>ÀʏiÃÊ}À>˜`ÃÊۜˆÃˆ˜Ã ˜i‡«iîʫ> Ã®Ê “jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ã°

ÀœˆÃÃ>˜ViÊiÝ«>˜ÃˆÛiÊ\ÊjÌ>i“i˜ÌÊÀjÈ`i˜Ìˆi] «>˜ÃˆÛiÊ\ÊjÌ> >˜ÃˆÛiÊ\ÊjÌ> iÊ\Êj Ài«œÀÌÊ`iÃÊ>V̈ۈÌjÃÊi˜ÊÌÀmÃÊ}À>˜`iÊVœÕÀœ˜˜i >V̈ۈÌjÃÊi˜ÊÌÀmÃÊ}À>˜` ۈÌjÃÊi˜ÊÌÀmÃÊ ˜ÊÌÀm “jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜i]Ê`œ˜VÊi˜Ê œÕÀ}œ}˜i° «œˆÌ>ˆ˜i]Ê`œ˜VÊi˜Ê œÕÀ}œ}˜i° `œ˜VÊi˜Ê œÕ ˜Ê ˜Ìj}À>̈œ˜Ê`>˜ÃʏiÃÊÃÞÃÌm“iÃÊvœ˜V̈œ˜˜iÃ ˜Ìj}À>̈œ˜Ê`>˜ÃʏiÃÊÃÞÃÌm“iÃÊvœ˜V̈œ˜˜i ˜ÃʏiÃÊÃÞÃÌm ÃÞà `œ“ˆ˜>˜ÌÃÊ\Ê՘iÊjVœ˜œ“ˆiʓœˆ˜ÃÊëjVˆw ÃÊ\Ê՘iÊjVœ˜œ“ˆiʓœˆ˜ÃÊà iÊjVœ˜œ“ˆiʓ œ“ ʵÕi] «ÕÃʈ˜Ìj}ÀjiÊiÌÊ«ÕÃÊÜÕÇÌÀ>ˆÌ>˜Ìi° ÀjiÊiÌÊ«ÕÃÊÜÕÇÌÀ>ˆÌ>˜Ì ÌÊ«ÕÃÊÜÕÇÌÀ> œÕ

ÀœˆÃÃ>˜ViÊ` ÀœˆÃÃ>˜ViÊ`j“œ}À>«…ˆµÕiÊiÌÊjVœ˜œ“ˆµÕi]Ê >VVÕiˆÊ`iʘœÕÛiiÃÊ«œ«Õ>̈œ˜ÃÊiÌʘœÕÛiià >VÌ̈ۈÌjÃÊ«Àœ`ÕV̈Ûið /ii˜Ãˆœ˜ÃÊ`iÊ̜ÕÃʜÀ`ÀiÃÊ\ʓ>ÀV…jÃÊ`iʏ½i“«œˆ ­ˆ˜˜>`jµÕ>̈œ˜ÊÃÌÀÕVÌÕÀiiÊi˜ÌÀiÊvœÀ“>̈œ˜ÊÉÊ œvvvÀiÊ`½i“«œˆÃ®ÊÆʓ>ÀV…jÃÊvœ˜VˆiÀÃÊÆʓ>ÀV…j `iiÃÊÃiÀۈViÃÊVœiV̈vÃÊiÌÊ`œ“iÃ̈µÕiÃÊÆÊÀjÃi>ÕÝ `iiÊVˆÀVՏ>̈œ˜ÊiÌÊÌÀ>˜Ã«œÀÌÃ]ÊiÌV°

jVÀœV…>}iÊ«Àœvœ˜`Ê`iÃʈ܏>ÌÃÊÀÕÀ>ÕÝÊDʏ½jV>ÀÌ `iiÃÊ>VVmÃÊ>ÕÝÊÀjÃi>ÕÝʈ˜ÌiÀ‡“jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ã] iÌʓ>À}ˆ˜>ˆÃ>̈œ˜Ê`iÊ}ÀœÕ«iÃÊ`iÊ«œ«Õ>̈œ˜ÃÊ «iÕ «iÕʓœLˆið

ˆÛiÀ

ˆÛiÀ}i˜ViÊi˜ÌÀiÊÜÕÇi˜Ãi“Lià `iʏ>Ê œÕÀ}œ} >Ê œÕÀ}œ}˜i]ÊÃiœ˜ÊiÃÊLj˜jwÊViÃÊ̈Àjà `ÕÊ«ÀœViÃÃÕÃÊ`iÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ«>Àʈ˜Ìj}À>̈œ˜° ÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÀj}ˆœ˜>iÊ `½>“j˜>}i“i˜ÌÊ iÌÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ `ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀi

1 ʇ "

-Vj˜>ÀˆœÊVi˜ÌÀˆvÕ}iÊ\ >Ê œÕÀ}œ}˜iÊ«ÀœwÊÌiÊ `iÃÊÛi˜ÌÃÊ«œÀÌ>˜ÌÃ

iÊÃVj˜>ÀˆœÊVi˜ÌÀˆvÕ}iÊ\Ê >Ê œÕÀ}œ}˜iÊ«ÀœwÊÌiÊ`iÃÊÛi˜ÌÃÊ«œÀÌ>˜ÌÃ

"1,"


- ,"Ê£ / ,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

ˆV̈œ˜

ÕÀÊ`ÕÀÊ`½kÌÀiÊ՘iÊÛ>œ˜˜>ˆÃiÊi˜ÊÓäÎä]Ê«i˜ÃiÊ>Àˆi] Viʓ>̈˜Ê`ÕÊÛi˜`Ài`ˆÊÓäʜV̜LÀi]Êi˜Ê̜ÕÌÊV>ÃÊ`ÕÀÊ`i ÃiÊ iÛiÀÊ i˜VœÀiÊ Õ˜iÊ vœˆÃÊ DÊ ½>ÕLi]Ê `iÊ wʏiÀÊ «œÃiÀÊ iÃÊ i˜v>˜ÌÃÊV…iâÊÃiÃÊ>ÀÀˆmÀi‡}À>˜`Ç«>Ài˜ÌÃÊ>Û>˜Ìʏ½jVœiÊ­Ãià «>Ài˜ÌÃÊ ÌÀ>Û>ˆi˜ÌÊ i˜VœÀi]Ê ÃiÃÊ }À>˜`Ç«>Ài˜ÌÃÊ ÛœÞ>}i˜Ì] ˆ“«œÃÈLiÊ `iÊ Vœ“«ÌiÀÊ ÃÕÀÊ iÕÝ]Ê ÀiÃÌiÊ iÃÊ >ÀÀˆmÀi‡}À>˜`Ç «>Ài˜ÌÃ]Ê ÌœÕœÕÀÃÊ `jۜÕjî]Ê `½>iÀÊ ÌÀœÕÛiÀÊ Õ˜iÊ «>ViÊ ÃÕÀ iÊ«>ÀŽˆ˜}ÊÀi>ˆÃÊÃ>ÌÕÀjÊ`iÊœ˜ÌL>À`]ÊiÌÊ`iÊÃiÊv>ÕwʏiÀÊÛiÀÃ Õ˜Ê Ãˆm}iÊ «>À“ˆÊ iÃÊ Vœm}ÕiÃÊ µÕˆÊ vœ˜ÌÊ Vœ““iÊ iiÊ >Ê ��>ÛiÌÌiÊ /6Ê«œÕÀÊ*>ÀˆÃ°Ê>ˆÃÊViʵսiiÊ>««ÀjVˆiÊi˜Ê œÕÀ}œ}˜i]ÊV½iÃÌÊ`iÊ Ài˜ÌÀiÀÊ>ÕÊV>“i]ʏiÊ܈À]ÊiÌÊ`iÊ«ÀœwÊÌiÀÊ«iˆ˜i“i˜ÌÊ`iÊÃiÃʘՈÌð ˜Êv>ˆÌ]Êiiʘ½>Ê«>ÃÊiÕÊÌii“i˜ÌʏiÊV…œˆÝÊ\Ê«œÕÀÊ«œÕۜˆÀÊÌÀœÕ‡ ÛiÀÊ՘iʏœV>̈œ˜Êˆ˜`ˆÛˆ`ÕiiʵՈʫ>ˆÃiÊDÊ̜ÕÌiʏ>Êv>“ˆi]ʈÊ >Êv>ÕÊ«œÕÃÃiÀʍÕõսDÊViÌÌiÊÃi«Ìˆm“iÊVœÕÀœ˜˜iÊ`ÕÊ >ÃȘ «>ÀˆÃˆi˜]ÊV½iÃ̇D‡`ˆÀiʏ½>Û>˜Ì‡`iÀ˜ˆmÀiÊ✘iÊ`iÊÌ>ÀˆwÊV>̈œ˜Ê`ià ÌÀ>˜Ã«œÀÌÃÊ ˆ˜ÌiÀÀj}ˆœ˜>ÕÝÊ “jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ã°Ê *ÕÃÊ «ÀmÃ]Ê V½iÃÌ `iÛi˜Õʈ˜>LœÀ`>Li°Ê1˜iÊ>“ˆiʏՈÊ>Ê«>ÀjÊ`iÃʏœÞiÀÃÊ`>˜ÃʏiÃÊ jVœ‡œÌˆÃÃi“i˜ÌÃÊ`iÃÊLœÀ`ÃÊ`iʏ½9œ˜˜i]ÊÛiÀÃÊœˆ}˜ÞÊ\ÊiÝVii˜Ìà ÃiÀۈViÃÊi˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>ÕÝ]ʓ>ˆÃÊViʘ½iÃÌÊ«>ÃÊ>ÛiVÊܘÊÃ>>ˆÀi iÌÊViÕˆÊ`iÊܘÊVœ“«>}˜œ˜ÊµÕ½iiÊ«iÕÌÊÞÊÀkÛiÀ°Ê+Õ>˜`Êii «i˜ÃiʵÕiÊÃiÃÊ«>Ài˜ÌÃÊܘÌÊi˜VœÀiÊ«Àœ«ÀˆjÌ>ˆÀiÃÊ`iʏiÕÀʏœ‡ }i“i˜Ì]ÊV½iÃÌÊvœÕÊVœ““iʏiÃÊÌi“«Ãʜ˜ÌÊV…>˜}jÊۈÌiÊt ÌÊi˜VœÀi]ÊViʘ½iÃÌÊ«>ÃÊi˜Ê œÕÀ}œ}˜iʵÕiʏ>ÊÈÌÕ>̈œ˜ÊiÃÌʏ> «ÕÃÊ`ˆvwÊVˆi]Ê>Õʓœˆ˜ÃʈVˆÊˆÊÞÊ>Êi˜VœÀiÊ`iʏ½ië>Vi°Ê>Ê«Àœ‡ Lm“iÊV½iÃÌÊ`iÊ`iۜˆÀÊÃiÊÀi˜`ÀiÊ̜ÕÃʏiÃʍœÕÀÃ]Ê̜ÕÃÊ`>˜Ãʏ>Ê “kji]Êi˜Ê«iˆ˜iÊÀj}ˆœ˜Ê«>ÀˆÃˆi˜˜i°Êk“iÊi˜Ê`iÃVi˜`>˜ÌÊD iÕ˜]Ê œÙÊ iiÊ ÌÀ>Û>ˆiÊ ­iÌÊ œÙÊ iiÊ iÃÌÊ ˜ji®]Ê >ÀˆiÊ Vœ˜˜>ŠÌ >Ê v>̈}ÕiÊ `iÃÊ ÀjÃi>ÕÝ]Ê Vœ““iÊ ½>««ii˜ÌÊ >ՍœÕÀ`½…ÕˆÊ ià “j`iVˆ˜Ã°Ê1˜Ê“j>˜}iÊ`iÊÃÌÀiÃÃÊ«iÀ“>˜i˜Ì]Ê`iÊ«ÀœLm“ià ÀiëˆÀ>̜ˆÀiÃÊiÌÊ`iÊÌÀœÕLiÃÊ`iʏ½jµÕˆˆLÀiʵՈÊÀjÃՏÌi˜Ì]Ê«>À>ŠÌ‡ ˆ]Ê `iÃÊ œ˜}ÕiÃÊ …iÕÀiÃÊ «>ÃÃjiÃÊ DÊ ÃiÊ `j«>ViÀÊ «>ÀÊ ÌœÕÃÊ ià “œÞi˜Ã°

½>ˆiÕÀÃÊ̜ÕÌÊÃi“LiÊv>̈}ÕjÊViʓ>̈˜Ê\Êii]ÊÃiÃÊۜˆÃˆ˜Ã]ʏ>Ê À>“iÊ/6Êii‡“k“i]ÊDʏ½iÃ̅j̈µÕiÊ`jÃÕmÌiÊ`ÕÊÈmViÊ«>ÃÃj]Ê iÌʏiÊ«>ÞÃ>}iʵՈÊ`jwʏiÊiÌÊýjV>ˆÀiÊ«ïÌÊDÊ«ïÌÊ>Õʓ>ˆ}Ài ܏iˆÊ`½>Õ̜“˜i]Ê>ÛiVÊܘÊ>ÌiÀ˜>˜ViÊ`iÊ✘iÃÊÀjÈ`i˜ÌˆiiÃ]Ê `iÊ âœ˜iÃÊ œ}ˆÃ̈µÕiÃ]Ê `iÊ âœ˜iÃÊ Vœ““iÀVˆ>iÃ]Ê µÕ½œ˜Ê `ˆÀ>ˆÌ «œÃjiÃÊ >ÕÊ «ïÌÊ Lœ˜…iÕÀÊ >Ê V…>˜Vi°Ê >Àˆi]Ê µÕˆÊ iÃÌÊ œ«jÀ>ÌÀˆViÊ ÜiLÊ`>˜ÃÊ՘iÊi˜ÌÀi«ÀˆÃiÊ`iÊVœ““iÀViÊDÊ`ˆÃÌ>˜Vi]ÊÃiÊ`i“>˜`iÊ ÃœÕÛi˜ÌÊ ÃˆÊ µÕiµÕ½Õ˜]Ê µÕiµÕiÊ «>ÀÌ]Ê œÀ}>˜ˆÃiÊ ÌœÕÌÊ Vi>]Ê iÌÊ ViÊ µÕiÊ «iÕÛi˜ÌÊ v>ˆÀiÊ iÃÊ jÕÃÊ œV>ÕÝÊ `iÛ>˜ÌÊ ViÌÌiÊ “>ÀjiÊ ÕÀL>ˆ˜iʵՈÊÀi“œ˜Ìiʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÊVˆÊ`iʏD° iâÊ >Àˆi]Ê ˜iÊ ˜œˆÀVˆÃÊ «>ÃÊ ÌÀœ«Ê iÊ Ì>Li>ÕÊ tÊ ½>LœÀ`Ê V½iÃÌÊ Ûi˜`Ài`ˆÊ\ÊLˆi˜ÌžÌʏiÊÜiiŽ‡i˜`]Ê՘Ê`iÊViÕÝʜÙÊ>ÝʘiÊÌÀ>Û>ˆi «>Ã]ʜ˜ÊÛ>Ê«œÕۜˆÀÊÜÕvyÊiÀÊ՘ʫiÕ]Ê«ÀœwÊÌiÀÊ`Õʍ>À`ˆ˜°Ê*iÕ̇

kÌÀiÊ՘iÊL>>`iÊ`>˜ÃÊViÃÊVœˆ˜ÃÊ«iÀ`ÕÃÊ`iʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iʵՈ Ãi“Li˜ÌÊ>L>˜`œ˜˜jÃÊ`iÊ̜ÕÌÊiÌÊ`iÊ̜ÕÃ]ʵÕiµÕiÊ«>ÀÌÊ`>˜ÃÊ iÊ œÀÛ>˜Ê ¶Ê «ÀmÃÊ ÌœÕÌ]Ê >ÛiVÊ >Ê ÛœˆÌÕÀiÊ jiVÌÀˆµÕiÊ ÀiV…>À‡ }i>LiÊÃÕÀʏiÃÊ«>˜˜i>ÕÝÊ܏>ˆÀiÃÊ`iʏ>ʓ>ˆÃœ˜]ÊV½iÃÌʵÕ>˜` “k“iÊ՘ʏÕÝiʵսœ˜Ê«iÕÌÊÃiÊ«iÀ“iÌÌÀi°Ê ÌʫՈÃʏiÃÊi˜v>˜ÌÃÊ >`œÀi˜Ìʏ½>“Lˆ>˜ViÊ`iÊViÃÊvœÀkÌÃÊ«ÀiõÕiÊÃ>ÕÛ>}iÃ]ʓk“i Èʓ>ˆ˜Ìi˜>˜ÌʵÕiʏiÃÊV…i“ˆ˜ÃʘiÊܘÌÊ«ÕÃÊi˜ÌÀiÌi˜ÕÃ]ʈÃ ˜iÊ Ãœ˜ÌÊ «>ÃÊ v>VˆiÃÊ DÊ >LœÀ`iÀ°Ê Ê ÃiÊ `ˆÌÊ `½>ˆiÕÀÃÊ Li>ÕVœÕ« µÕ½œ˜ÊÞÊ>ÕÀ>ˆÌÊÀiÛÕÊ՘ʜÕÊ`iÃʏœÕ«Ã]ÊViʵՈʘiʓ>˜µÕiÊ«>à `½iÝVˆÌiÀʏ½ˆ“>}ˆ˜>̈œ˜Ê`iÃÊi˜v>˜ÌÃÊ>ÕÊ«ÕÃʅ>ÕÌÊ«œˆ˜Ì°Ê+Õii j«œµÕi]Ê«i˜ÃiÊ>ÀˆiÊ\ʍiÊwʏiÊDÊÎääÊDʏ½…iÕÀiÊ̜ÕÃʏiÃʓ>̈˜Ã Àiœˆ˜`Àiʓœ˜ÊÌÀ>Û>ˆÊDÊÓääʎ“Ê`iÊV…iâʓœˆ]ÊiÌʜ˜Êý>“ÕÃiÊD ÀiV…iÀV…iÀʏ>ÊVœ“«>}˜ˆiÊ`iÃʏœÕ«ÃʏiÊÜiiŽ‡i˜`Êi˜Êv>“ˆiÊt

œ““iÊ̜ÕÃʏiÃʍœÕÀÃ]Ê>Àˆiʈ˜ÌiÀÀœ“«ÌÊÃ>ÊÀkÛiÀˆiÊ`Õʓ>̈˜ «œÕÀÊ«ÀœwÊÌiÀÊ`iÃÊLœÀ˜iÃʈ˜ÌiÀ>V̈ÛiÃÊi“L>ÀµÕjiÃÊ`ÕÊ/6ÊiÌÊ «>ÃÃiÀÊ՘iÊVœ““>˜`iÊ`iÊÃÕÀ}ijÃÊ«œÕÀʏiÊ܈À]Ê>ÛiVʏˆÛÀ>ˆ‡ ܘÊDÊ`œ“ˆVˆi°Ê ½iÃÌÊDÊ«iˆ˜iÊ«ÕÃÊV…iÀʵս>Õʓ>ÊVœ““iÀVˆ> `iʏ½>ˆÀiÊ`½>Õ̜ÀœÕÌiÊ`½Û>œ˜]ÊiÌÊX>ʏՈÊjۈÌiÊ՘ÊVÀœV…iÌ°Ê1˜iÊ V…>˜ViʵÕiÊ>ÝÊ>ˆÌÊÀiÌÀœÕÛjÊÈÊۈÌiÊ`ÕÊÌÀ>Û>ˆÊ>«ÀmÃʏiÊÀ>V…>ÌÊ V…>Ì «>ÀʏiÃÊ …ˆ˜œˆÃÊ`iʏ½i˜ÌÀi«ÀˆÃiÊ«œÕÀʏ>µÕiiʈÃÊ>Û>ˆi˜ÌÊV…œˆÃˆ ˜ÌÊV ëjVˆ>i“i˜ÌÊÛ>œ˜]Êi˜Ê œÕÀ}œ}˜i°Ê ½iÃÌÊÛÀ>ˆÊµÕiÊ«œÕÀʏՈ]Ê µÕiÊ Viʘ½iÃÌÊ«>ÃÊ`ÀžiÊ`½>iÀÊ>ÃÃÕÀiÀÊ`iʏœ˜}ÕiÃÊ>ÃÌÀiˆ˜ÌiÃÊÃÕÀʏ> ÃÌÀ ✘iʏœ}ˆÃ̈µÕiÊ`iÊ i>՘iʜÙʈÊ>ÊܘʘœÕÛiÊi“«œˆ]ʓ>ˆÃÊ>Õ iÊi “œˆ˜ÃÊ>ÛiVÊ`iÕÝÊÃ>>ˆÀiÃ]ʜ˜Êýi˜ÊÜÀÌ°Ê Ê«>À>ŠÌʵսi˜ÊÀj}ˆœ˜Ê«>ÀˆÃˆi˜˜iÊ`½œÙÊiiÊiÃÌʜÀˆ}ˆ˜>ˆÀi]ʏià i }i˜ÃÊ«>À>ˆi˜Ìʍ>`ˆÃÊ`ÕʁʓjÌÀœ‡LœÕœÌ‡`œ`œÊ‚ʵՈÊÀjÃՓ>ˆÌ œ iÕÀÊ Ûˆi°Ê ÕÊ vœ˜`]Ê X>Ê ˜½>Ê «>ÃÊ Ìii“i˜ÌÊ “i V…>˜}j°Ê >ˆÃÊ ˜½i“‡ «kV…iʵսi˜ÌÀiÊX>ÊiÌʅ>LˆÌiÀʏ>ÊÀj}ˆœ˜Ê«>ÀˆÃˆi˜˜i]Ê>Àˆiʘi j} `œÕÌiÊ«>ÃÊ`½>ۜˆÀÊv>ˆÌʏiÊLœ˜ÊV…œˆÝ]ʵՈÊ`½>ˆiÕÀÃÊýiÃÌʈ“«œÃj Ý] `iʏՈ‡“k“i°Ê ½iÃÌÊ«iÕ̇kÌÀiÊ՘ʫiÕÊX>ʏ>ÊۈiÊ\Ê`iÃʁÊLœ˜ÃÊ ˜ V…œˆÝÊ ‚Ê µÕˆÊ ýˆ“«œÃi˜ÌÊ `½iÕ݇“k“iÃ]Ê ‡“ V½iÃ̇D‡`ˆÀiÊ >ÕÊ vœ˜` ½>LÃi˜ViÊ`iÊV…œˆÝ° /ˆi˜Ã]ÊDÊViÊ«Àœ«œÃ]Ê`ˆ“>˜V…iʈÊÞÊ>ʏiÃÊjiV̈œ˜ÃÊÀj}ˆœ˜>iÃÊ iÊ >˜ÌˆVˆ«jiÃ]Ê«œÕÀÊV>ÕÃiÊ`iÊVՓՏÊ`iÊV>i˜`ÀˆiÀÊjiV̜À>Ê>ÛiV “ iÊÃVÀṎ˜ÊiÕÀœ«ji˜°Ê>ÊV>“«>}˜iʘ½>Ê«>ÃÊjÌjÊ«>ÃȜ˜˜>˜Ìi] > œ˜Ê >Ê ÃÕÀ̜ÕÌÊ i˜Ìi˜`ÕÊ «>ÀiÀÊ `iÊ *>ÀˆÃ°Ê ÌÊ `iÊ ޜ˜]Ê V½iÃÌÊ `ÕÊ “œˆ˜ÃÊViʵÕiʏՈÊ>Ê`ˆÌÊܘÊVœÕȘʵՈÊۈi˜ÌÊ`iÊýˆ˜ÃÌ>iÀÊi˜ Õ ÀiÃÃi°Ê "˜Ê >Ê “k“iÊ «>ÀvœˆÃÊ iÕÊ i ½ˆ“«ÀiÃȜ˜Ê µÕiÊ iÊ ÃœÀÌÊ `i >Ê œÕÀ}œ}˜iÊÃiÊ`jVˆ`>ˆÌÊ>ˆiÕÀÃÊtÊ ˜Ê,j}ˆœ˜Êi‡`i‡À>˜Vi]Ê Õ iiÊÃiÀ>ˆÌÊ«iÕ̇kÌÀiÊ>jiÊۜÌiÀ]ʓ>ˆÃʏDÊ¶Ê >Ê`j«i˜`À>Ê`iʏ>Ê À]Ê “jÌjœ]ÊVœ““iÊ`ˆÃ>ˆi˜ÌÊÃiÃÊ«>Ài˜ÌÃ]ÊX>ʘœ˜Ê«ÕÃÊX>ʘ½>Ê«>ÃÊ Ài V…>˜}j°

«ÀœViÃÃÕÃÊ

Vœ“Lˆ˜jà £

 -",*/" " *,-‡9" 9"

Ç n ££

," ,"

 /Ê" - -/" Ê /,/"

6 "** 6 /Ê 8* -

"Àˆi˜Ì>̈œ˜ÃÊÃÌÀ>Ìj}ˆµÕiÃÊ -ˆÊiÊÃVj˜>ÀˆœÊVi˜ÌÀˆvÕ}iÊ`iÛ>ˆÌÊÃiʓiÌÌÀiÊi˜Ê«>Vi]Ê>œÀÃʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÛÀ>ˆÌÊV…œˆÃˆÀÊi˜ÌÀiÊ\ Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÌi˜`>˜VˆiiÊ\ VVÀœV…iÀʏiÊÜ>}œ˜ÊÊ œÕÀ}œ}˜iʂÊ>ÕÝʏœVœ“œÌˆÛiÃʁÊ*>ÀˆÃʂÊiÌʁÊޜ˜Ê‚°Ê Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i]Êië>ViÊ`iÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊt Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊVœ˜ÌÀi‡Ìi˜`>˜VˆiiÊ\ -½œ««œÃiÀÊDʏ½ˆ˜Ìj}À>̈œ˜Ê“jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜iÊiÌÊDʏ>Ê`ˆÃ«>ÀˆÌˆœ˜Ê`iÊv>ˆÌÊ`iʏ>ÊÀj}ˆœ˜°Ê Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ«ÀjÃiÀÛjiÊt Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊVœ˜`ˆÌˆœ˜˜iiÊ\Ê j}œVˆiÀʏiÊÀžiÊ`iʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`>˜Ãʏ½ië>ViʓjÌÀœ«œˆÃjʏi‡`i‡À>˜ViÊqÊ œÕÀ}œ}˜iÊqÊ,…ž˜i‡«iÃ°Ê Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i]Ê«>ÀÌi˜>ˆÀiÊÃjiV̈vÊt


- ,"ÊÓ / ,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

- ,"ÊÓ / ,,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

-ޘ̅mÃiÊ`iÃÊÃVj˜>ÀˆœÃ -Vj˜>ÀˆœÊ“jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê\ -Vj˜>ÀˆœÊ`iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ\ -Vj˜>ÀˆœÊ`iʏ½…Þ«iÀ‡ >Ê œÕÀ}œ}˜iʓˆÃiÊ >Ê œÕÀ}œ}˜iÊVՏ̈Ûi œÕÀ}œ}˜iÊ\Ê>Ê œÕÀ}œ}˜i ÃÕÀÊ ˆœ˜ ÃiÃʓˆˆiÕÝ ÌˆÃÃiÊÃiÃÊÀjÃi>ÕÝ

œ`miÊ`i `jÛiœ««i“i˜Ì Àj}ˆœ˜>

jÛiœ««i“i˜ÌÊiݜ}m˜i «>ÀÊÀi«œÀÌÃÊ`iÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ vÀ>˜Vˆˆi˜˜iÊiÌÊÀ…ž˜>«ˆ˜i°Ê Vœ˜œ“ˆiÊ«Àœ`ÕV̈ÛiÊiÌʘˆV…ià `iÊëjVˆ>ˆÃ>̈œ˜]ʓ>ˆÃÊLi>ÕVœÕ«Ê i˜ÊÜÕÇÌÀ>ˆÌ>˜ViʜÕÊ>ÕÊÃiˆ˜ `iÊ}ÀœÕ«iÃÊiÝÌjÀˆiÕÀÃÊDʏ>ÊÀj}ˆœ˜° >Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌÊ՘iÊ«jÀˆ«…jÀˆi «Àœ`ÕV̈Ûi]ʈ˜`ÕÃÌÀˆiiÊiÌ >}ÀˆVœi°

jÛiœ««i“i˜ÌʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê\ VÀœˆÃÃ>˜ViÊ`iÃÊvœ˜V̈œ˜ÃÊiÌÊ`iÃÊ i“«œˆÃÊ`iÊÃiÀۈViÃÊÃÕ«jÀˆiÕÀà iÌÊ`½ˆ˜ÌiÀ“j`ˆ>̈œ˜Ê­“j˜>}iÃÊiÌ i˜ÌÀi«ÀˆÃiî°Ê vviÌÊ`½i˜ÌÀ>Š˜i“i˜Ì ÃÕÀʏiÃÊ>ÕÌÀiÃÊۈiÃÊÀi>ˆÃ° >Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌÊ̈ÀjiÊ«>ÀÊ ˆœ˜] Vi˜ÌÀiÊÌiÀ̈>ˆÀiÊÃÕ«jÀˆiÕÀÊ`½>LœÀ`°

jÛiœ««i“i˜ÌʏœV>]Êi˜`œ}m˜i] ëjVˆwÊjÊ«>ÀʏiÃʓˆˆiÕÝʏœV>ÕÝ°Ê

jÛiœ««i“i˜ÌÊDÊ«>À̈À `iʘœÕÛiiÃÊÀiÃÜÕÀViÃ] i˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>iÃ] «>ÌÀˆ“œ˜ˆ>iÃ]Ê>}Àœ˜œ“ˆµÕiÃ]ÊiÌV°

jÛiœ««i“i˜ÌÊ`ˆvvÕð >Ê œÕÀ}œ}˜iʍœÕiʏ½jµÕˆˆLÀi `>˜ÃʏiÊ`jÛiœ««i“i˜Ì°

*>ÃÊ`iʓœ`miÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜Ì >Ê«ÀˆœÀˆ°Ê½ˆ“«œÀÌ>˜ViÊ`ià ÀjÃi>ÕÝÊ­“>ÌjÀˆiÃ]ÊÌiV…˜ˆµÕiÃ] ÜVˆ>ÕÝ]ÊۈÀÌÕiÃ]ÊiÌV°®ÊÃ̈“Տi ½œÕÛiÀÌÕÀiÊÀj}ˆœ˜>iÊiÌʏiÃÊ«ÀœiÌà Vœ˜˜iVÌjðÊ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌ Õ˜iÊvÀ>V̈œ˜Ê`iÊViÃÊÀjÃi>ÕÝʵՈ >Ê`jLœÀ`i˜Ì°

/i˜`>˜Vià `½>“j˜>}i“i˜Ì Àj}ˆœ˜>

*>ÃÊ`iÊ«>À̈Ê`½>“j˜>}i“i˜Ì >Ê«ÀˆœÀˆ°ÊiÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ>VVÕiˆi˜Ì >ÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ«ÕÃʜÕʓœˆ˜Ã Lˆi˜°Ê"˜Ê}mÀiʏ>Ê«ÀiÃȜ˜]ÊÃ>˜Ã >ÊVœ˜ÌÀžiÀ°Ê/œÕÃʏiÃʁʫ>ÞÃʂ LœÕÀ}Ո}˜œ˜ÃÊDÊ`iÕÝʅiÕÀià `iÊ*>ÀˆÃʜÕÊޜ˜ÊÃiÊÀi`i˜ÃˆwÊi˜ÌÊ\ vœÀÌÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊÀjÈ`i˜ÌˆiÊiÌ ˜œÕÛi>ÕÝÊië>ViÃÊjVœ˜œ“ˆµÕiÃ] >ÕÊ}ÀjÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝ°

˜Êv>ÛiÕÀÊ`iÃÊۈiÃÊi˜Ê}j˜jÀ> iÌÊ`iʏ½>ˆÀiÊ`ˆœ˜˜>ˆÃiÊi˜Ê«>À̈VՏˆiÀ° œÀÌÊ«œÕۜˆÀÊÃÌÀÕVÌÕÀ>˜Ì `iÃÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌÊVœiV̈v°Ê ,i̜ÕÀÊDÊ՘iÊViÀÌ>ˆ˜iÊVœ“«>VˆÌj ÕÀL>ˆ˜iÊiÌÊ>ÕÝÊV>“«>}˜iÃÊ>Û>˜Ì ̜ÕÌÊ>}ÀˆVœiðÊiÃÊV…ivǏˆiÕÝ `j«>ÀÌi“i˜Ì>ÕÝÊV>«Ìi˜Ì iÃÊÃiÀۈViÃ°Ê ˆœ˜ÊœÀ}>˜ˆÃi ܘÊ>ˆÀiÊÕÀL>ˆ˜iÊÀ>`ˆœVœ˜Vi˜ÌÀˆµÕiÊ iÌʓՏ̈«œ>ˆÀi°

“j˜>}i“i˜ÌÊÜLÀi]ÊjVœ˜œ“i `½ië>ViÃ]Ê>ÛiVÊ«ÀˆœÀˆÌjÊD >Ê}iÃ̈œ˜Ê`iÃÊÀiÃÜÕÀVià ˜>ÌÕÀiiÃÊDʏœ˜}ÊÌiÀ“i°ÊœÀÌià «œˆÌˆµÕiÃÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>̈œ˜ÊiÌ `iÊÛ>œÀˆÃ>̈œ˜Ê>}Àœ˜œ“ˆµÕi iÌÊi˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>i°Ê ˜Ìi˜Ìià ۈiÇV>“«>}˜iÃÊ`>˜ÃʏiÊV>`Ài `iÊ«ÀœiÌÃʏœV>ÕÝ]Êv>ۜÀˆÃ>˜Ì ՘iÊViÀÌ>ˆ˜iÊ`ˆÃ«iÀȜ˜Ê`>˜Ã ½œVVÕ«>̈œ˜Ê`iʏ½ië>Vi°

˜Ìi˜ÃiÊ>“j˜>}i“i˜ÌʘՓjÀˆµÕi `iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃ]Ê>˜ÌˆVˆ«>˜Ìʏià Ã>ÕÌÃÊÌiV…˜œœ}ˆµÕiÃÊÃÕVViÃÈvð "À}>˜ˆÃ>̈œ˜Ê`iÃÊÃiÀۈViÃÊi˜ ÀjÃi>ÕÊiÌÊi˜Ê>VVmÃÊDÊ`ˆÃÌ>˜Vi° iÃÊÀjÃi>ÕÝÊv>ۜÀˆÃi˜Ì >ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>̈œ˜Ê`ˆœ˜˜>ˆÃi]Ê “>ˆÃʏiÃÊV>“«>}˜iÃÊ̈Ài˜ÌÊ>ÕÃÈ «ÀœwÊÌÊ`ÕʁÊDÊ`ˆÃÌ>˜Viʂ°

œ`>ˆÌjÃÊ`i }œÕÛiÀ˜>˜Vi Àj}ˆœ˜>i

*œÕۜˆÀÊÀj}ˆœ˜>Ê`iÊÀj}Տ>̈œ˜ ˆ˜ÌiÀ˜iʏˆ“ˆÌj°Ê>Ê,j}ˆœ˜ÊÃÕˆÌ iʓœÕÛi“i˜Ì]ʓ>ˆÃʏ½ˆ˜ˆÌˆ>̈Ûi iÃÌÊ>ÕÝÊ>VÌiÕÀÃÊ«ÀˆÛjÃÊiÌÊ>ÕÝ ÌiÀÀˆÌœˆÀiÃʏœV>ÕÝÊ­Vœ““Õ˜iÃ] ˆ˜ÌiÀVœ““Õ˜>ˆÌjî]ÊۜˆÀiÊ>ÕÝ `j«>ÀÌi“i˜ÌÃʏiÃÊ«ÕÃÊVœ˜ViÀ˜jà «>Àʏ>Ê«ÀiÃȜ˜Êiݜ}m˜i°Ê iÃÊ ˆ˜ÌjÀkÌÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝÊ«ÕLˆVÇ«ÀˆÛjà ÃiÊVœ˜Ã̈ÌÕi˜ÌÊÃÕÀÊViÃÊL>Ãið

iÊVœÕ«iÊ,j}ˆœ˜‡“jÌÀœ«œi `ˆœ˜˜>ˆÃiÊiÃÌÊ`jVˆÃˆv°ÊiÊVÕLÊ `iÃÊۈiÃÊiÌÊ>}}œ“jÀ>̈œ˜Ã LœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÃÊÛiˆiÊD >ÊÀi`ˆÃÌÀˆLṎœ˜Ê`iÃÊivviÌÃÊ`iÊ >ʓjÌÀœ«œˆÃ>̈œ˜°ÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊ `iʏ½jVœ˜œ“ˆiʈ˜`ÕÃÌÀˆiiÊ>««Õˆi ViÌÌiÊ}œÕÛiÀ˜>˜ViʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜i Àj}ˆœ˜>i°ÊiÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊÀÕÀ>ÕÝÊ ÀiÛi˜`ˆµÕi˜Ìʏ>Ê܏ˆ`>ÀˆÌj°

iÃÊ>VÌiÕÀÃʏœV>ÕÝÊiÌÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝ Ãœ˜ÌÊDʏ>ʓ>˜ ÕÛÀiÊ\Ê«>ÞÃ] ˆ˜ÌiÀVœ““Õ˜>ˆÌjÃ]ÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ`i «ÀœiÌ]ÊiÌV°]Ê>ÛiVÊ՘iÊ«>À̈Vˆ«>̈œ˜ `iʏ>ÊÜVˆjÌjÊVˆÛˆiʈ˜j}>iʓ>ˆÃ }œL>i“i˜ÌÊvœÀÌi° iÃÊ`j«>ÀÌi“i˜ÌÃÊܘÌÊ>ÌÌi˜ÌˆvÃÊD iÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÀÊiÌÊDÊVœ˜ÌÀ>VÌÕ>ˆÃiÀ >ÛiVÊiÕÝ°ÊiÃÊ«œÕۜˆÀà `½>}}œ“jÀ>̈œ˜Êœ˜ÌÊ`iÃÊÀiÃÜÀÌà ÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝʏˆ“ˆÌjðÊ>Ê,j}ˆœ˜ œÕiÊ՘ÊÀžiÊ`½ˆ˜VˆÌ>ÌiÕÀÊiÌÊ`½>««Õˆ ÃjiV̈vÊ>ÕÝʈ˜ˆÌˆ>̈Ûið

iÃʜ«jÀ>ÌiÕÀÃÊ`iÊÀjÃi>ÕÝʜ˜Ì >Õʓœˆ˜ÃÊ>ÕÌ>˜ÌÊ`iÊ«œÕۜˆÀʵÕi iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiðÊ>ʵÕiÃ̈œ˜Ê`i iÕÀÊVœœÀ`ˆ˜>̈œ˜ÊiÃÌÊ«œÃjiÊ\Ê Õ˜iÊÕ̜ÀˆÌjÊ"À}>˜ˆÃ>ÌÀˆViÊ `iÃÊ/ ]ʓ>ˆÃÊDʵÕiiÊjV…iiʶ iÃÊ«>ÀÌi˜>Àˆ>ÌÃÊ«ÕLˆV‡«ÀˆÛj ܘÌÊiÃÃi˜ÌˆiÃÊDʏ½>V̈œ˜ `iÃÊVœiV̈ۈÌjÃʏœV>ið

-ˆÌÕ>̈œ˜ `½ˆ˜ÃiÀ̈œ˜ }œL>i

˜ÃiÀ̈œ˜ÊvœÀÌiÊ`>˜ÃʏiÊÃÞÃÌm“i «Àœ`ÕV̈vÊiÌÊvœ˜V̈œ˜˜iÊ˜>̈œ˜> iÌÊiÕÀœ«ji˜]ʓ>ˆÃÊ`>˜ÃÊ՘ÊÀži `½jV…>˜}iʈ˜j}>Ê­«>ÀÊiÝi“«i >ÕÊ«>˜Ê`j“œ}À>«…ˆµÕiÊ`ÕÊLˆ>˜ }j˜jÀ>̈œ˜˜i®°Ê>Ê œÕÀ}œ}˜i ÀiÃÌiÊ՘ÊÃÞÃÌm“iÊVi˜ÌÀˆvÕ}i°

œÕLiʈ˜Ìj}À>̈œ˜Ê\ œÕÀ}œ}˜iÊqÊÀ>˜V…i‡ œ“Ìj]Ê iÌÊ ˆœ˜ÊqÊ iÃ>˜Xœ˜°Ê"ÕÛiÀÌÕÀi VÀœˆÃÃ>˜ÌiÊÛiÀÃʏiʓœ˜`iÊÀ…j˜>˜Ê iÌʏ>Ê-ՈÃÃi°Ê ˆÛiÀ}i˜ViÊ`iʏ½"ÕiÃÌ µÕˆÊýˆ˜Ìm}ÀiʏՈÊ>ÕÊ >ÃȘʫ>ÀˆÃˆi˜°

1˜iÊ œÕÀ}œ}˜iÊ>VVÕiˆ>˜Ìi]Ê«>À «>ViÃ]ÊiÌʈ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>ˆÃjiÊ}À@Vi DÊ՘iÊLœ˜˜iʈ“>}iÊi˜Ê ÕÀœ«i] “>ˆÃÊ«ÕÃÊÜÕVˆiÕÃiÊ`½ii‡“k“i µÕiÊ`iʏˆi˜ÃÊiÝÌiÀ˜ið

˜ÃiÀ̈œ˜Ê}œL>iÊÛ>Àˆ>LiÊÃiœ˜ iÃÊÀjÃi>ÕÝÊVœ˜ViÀ˜jÃ]Ê«>ÀvœˆÃ `½ÕÃ>}iʏœV>]ÊۜˆÀiÊVœ˜wÊ`i˜Ìˆi]Ê «>ÀvœˆÃÊÛ>œÀˆÃ>˜Ìʏ½iÝVii˜Vi LœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iʍÕõսDʏ½jV…ii “œ˜`ˆ>i°Ê½i˜Ãi“LiʘiÊv>ˆÌÊ«>à Àjii“i˜ÌʁÊÀj}ˆœ˜Ê‚°

>ÊۈiÊ`ià LœÕÀ}Ո}˜œ˜Ã

i>ÕVœÕ«Ê`iʘœÕÛi>ÕÝʓj˜>}ià i˜Ê«ÀœÛi˜>˜ViÊ`½i‡`i‡À>˜Vi] i˜Ê“>œÀˆÌjÊ`iÃÊVœÕ«iÃÊLˆ‡>V̈và «Õ̞ÌÊi˜Ê`iÕ݈m“iÊ«>À̈iÊ`iÊۈi «ÀœviÃȜ˜˜ii]Ê>ˆ˜ÃˆÊµÕiÊ`ià ÀiÌÀ>ˆÌjðÊiÃÊjÌÕ`ˆ>˜ÌÃʵՈÌÌi˜Ì ̜ՍœÕÀÃʏ>ÊÀj}ˆœ˜ÊiÌʏiÃʍi՘ià `ˆ«ž“jÃÊÌ>À`i˜ÌÊDÊÞÊÀiÛi˜ˆÀ° ½ˆ`i˜ÌˆÌjÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÊÃiÊ`ˆÕi] “>ˆÃʏiÃʘœÕÛi>ÕÝÊ>ÀÀˆÛ>˜Ìà >ÊÀiÛi˜`ˆµÕi˜ÌÊۜœ˜ÌˆiÀðÊ>Êۈi `iʁÊÌÀmÃÊ}À>˜`ÊL>˜ˆiÕÃ>À`Ê‚Ê ˜iÊVœ˜Ûˆi˜ÌÊ«>ÃÊDÊ̜ÕÃÊt

ÃÊۈÛi˜Ìʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÃÊۈiÃÊ\ V…>V՘ʏ>ÊÈi˜˜i]ÊiÌÊV…>V՘ÊÜ˜Ê µÕ>À̈iÀ]Ê>ÛiVÊ՘iÊ«Àˆ“iÊ«œÕÀ ½ÕÀL>˜ˆÌjʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜iÊ`iÊ

ˆœ˜]Ê«>À̈VՏˆmÀi“i˜ÌÊ>««ÀjVˆji `iÃʍi՘iÃÊiÌÊ`iÃÊV>Ìj}œÀˆià ÃÕ«jÀˆiÕÀiðÊ>ˆÃÊVœ““iÊ `>˜ÃÊ̜ÕÌiÊÜVˆjÌjÊÕÀL>ˆ˜i]ʏiÃÊ ˆ˜j}>ˆÌjÃÊ«iÀÈÃÌi˜Ì]Ê}j˜jÀ>˜Ì ՘iÊ`i“>˜`iÊ`iÊ܏ˆ`>ÀˆÌjÊi˜ÌÀi LœÕÀ}Ո}˜œ˜Ã°Ê Ìʜ˜ÊÃiÊ`ˆÌÊ«Õà ۜœ˜ÌˆiÀÃÊ ˆœ˜˜>ˆÃ]Ê …>œ˜˜>ˆÃÊ œÕÊ ˆÛiÀ˜>ˆÃ]ʵÕiÊ œÕÀ}Ո}˜œ˜°

ÃÊýˆ`i˜ÌˆwÊi˜ÌÊۜœ˜ÌˆiÀà >ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀiʜÙʈÃÊۈÛi˜Ì]ÊۜˆÀi Dʏ>ÊVœ““Õ˜>ÕÌjʵսˆÃʜ˜ÌÊ V…œˆÃˆiʜÕÊVÀjji]Ê`>˜Ãʏ>µÕii ˆÃʘœÕÀÀˆÃÃi˜ÌÊiÌÊ`jvi˜`i˜Ì iÕÀÃʈ˜ÌjÀkÌÃ°Ê i>ÕVœÕ«Ê`i «ïÌÃÊ}ÀœÕ«iÃÊÛ>ÀˆjÃ]ʜÀˆ}ˆ˜>ÕÝ] `ޘ>“ˆµÕiÃ]ÊÀi˜œÕÛijÃÊ«>ÀÊ`ià >««œÀÌÃÊiÝÌjÀˆiÕÀÃ]ʵՈÊVՏ̈Ûi˜Ì ½>˜VÀ>}iʏœV>°Ê>ˆÃÊ>ÕÃÈ `iÃÊiÝVÕÃÊ`ÕÊ`jÛiœ««i“i˜Ì «>ÀÊ«ÀœiÌ]Ê`>˜ÃʏiÃÊۈiÃÊVœ““i `>˜ÃʏiÃÊV>“«>}˜ið

iÃÊ`ˆvvjÀi˜ViÃÊÜVˆ>iÃ] VՏÌÕÀiiÃÊiÌÊ`iʓœ`iÊ`iÊۈi]ÊÃi vœ˜ÌÊÃiœ˜ÊiÃÊÕÃ>}iÃʵսœ˜Êv>ˆÌ `iÃÊÀjÃi>ÕÝÊÆÊÌ>˜ÌʏiÃÊÀjÃi>ÕÝ ÛˆÀÌÕiÃÊ`iÊÌjjVœ““Õ˜ˆV>̈œ˜] µÕiʏiÃÊÀjÃi>ÕÝÊÜVˆ>ÕÝ] «ÀœviÃȜ˜˜iÃʜÕÊ>ÕÌÀiÃ]ʵՈ ÃÌÀÕVÌÕÀi˜ÌÊ̜ÕÌiʏ>ÊÜVˆjÌj° >ʓ>À}ˆ˜>ˆÌj]ÊÃÕLˆiʜÕÊV…œˆÃˆi]Ê ÌœÕÌÊVœ““iʏ½ˆ˜Ìj}À>̈œ˜Ê`>˜Ã iʓœÕÛi“i˜ÌÊVœiV̈v]ÊÃiʍœÕi˜Ì `>˜Ãʏ>Ê«œÃˆÌˆœ˜]ʓ>ÌjÀˆiiÊiÌÊ VՏÌÕÀii]ÊۈÇD‡ÛˆÃÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝ°

ÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÀj}ˆœ˜>iÊ`½>“j˜>}i“i˜ÌÊ iÌÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ`ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀi

ÕÀ>˜ÌʏiÃÊÓäÊ«ÀœV…>ˆ˜iÃÊ>˜˜jiÃ]Ê ˆœ˜ÊÛ>Ê>vw >Ê>vwÊÀ“iÀ ÊÀ“iÀÊ՘ÊÀži Àj}ˆœ˜>Ê`iÊ«ÕÃÊi˜Ê«ÕÃʓœÌiÕÀÊ}À@ViÊ>ÕÊÀi˜vœÀVi“i˜ÌÊ`i ViÊ>ÕÊÀi ܘÊ>VViÃÈLˆˆÌjÊiÌÊ`iÊÃ>Ê«œÃˆÌˆœ˜Ê`iÊV>ÀÀivœÕÀ° `iÊV>À iÊLj˜jwÊVˆiÀ>Ê`iʏ½i˜}œÕi“i˜ÌÊ`iÃÊÀ>˜X>ˆÃÊ«œÕÀʏiÃÊ}À>˜`ià Ê`iÃÊ ۈiÃʓœÞi˜˜iÃ]ÊV>«ˆÌ>iÃÊVՏÌÕÀiiÃÊÀj}ˆœ˜>iÃÊiÌÊVi˜ÌÀià VՏÌÕÀ `iÊÃiÀۈViÃÊÃÕ«jÀˆiÕÀðÊÊ>Ê`ˆÛiÀÈw >Ê`ˆÛ ÊV>̈œ˜Ê`iÊܘÊ̈ÃÃÕÊ«Àœ‡ `ÕV̈vÊ ÃiÊ “>ˆ˜Ìˆi˜`À>Ê ÌœÕÌÊ i˜Ê œÕ>˜ÌÊ >Ê Vœ“«j“i˜Ì>ÀˆÌjÊ >ÛiVÊ iÃ>˜Xœ˜° /œÕÌiʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iʘiÊ«Àœw iÊ«À ÊÌiÀ>Ê«>ÃÊj}>i“i˜ÌÊ`ÕÊÀ>ޜ˜˜i‡ “i˜ÌÊ`iʏ>ÊV>«ˆÌ>iÊÀj}ˆœ˜>i°Ê>ʓœˆÌˆjÊ ÃÌÊ`iʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i “i˜ÌÊ` Àj}ˆ }˜iÊ «ÀœwÊÌiÀ>Ê >Ê `ˆÀi `ˆÀiVÌi“i˜ÌÊ `ˆÀ i˜ÌÊ `iÊ ViÌÌiÊ «Àœ“œÌˆœ˜Ê “jÌÀœ«œˆÌ «œˆÌ>ˆ˜i Àj}ˆ Àj}ˆœ˜>i]Ê`>˜ÃÊÕ ˜ÃÊ՘ ÃÊ՘ÊÀ>ޜ˜Ê`½Õ˜iʅiÕÀiÊ>Õ̜ÕÀÊ`iÊ

ÊÀ> `iÊ ˆœ˜]ÊÜˆÌ ՘iÊVi˜Ì>ˆ i˜Ì>ˆ˜iÊ`iʎˆœ“ œ“ “mÌÀiÃÊDʏ>ÊÀœ˜`i°Ê>ʓœ >ʓœˆÌˆjÊ"ÕiÃÌÊ`iʏ> œÕÀ}œ}˜iÊ ÃiÀ>Ê > “œˆ˜ “œˆ˜Ã “œˆ˜ÃÊ ii˜ÌÀ>Š˜jiÊ i˜ÌÀ>Š˜ji i˜˜ « ˆœ˜Ê iÌÊ ÌÀœÕÛiÀ>Ê `iÃÊ «>ÀÊ ÀiÃÜÕÀViÃʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜iÃÊ­ÃiÀۈViÃ]ʜvvÀiÊVՏÌÕÀii]ÊiÌV°® «œ iÃÊ­ …œÀÃÊ`iʏ>ÊÀj}ˆœ˜°

iÊViÊv>ˆÌʏ>ÊÀj}ˆœ˜Ê«iˆ˜iÀ>ÊDÊVœ˜ÃiÀÛiÀÊܘÊ՘ˆÌj° «iˆ ˜Ãi ˜Ê>««ÕˆÊÃÕÀÊ ˆœ˜]ʏiÃÊۈiÃʓœÞi˜˜iÃÊ`iÊ …>œ˜‡ÃÕÀ‡->ž˜i] iÃÊÛ ˜˜ i] @Vœ˜]ÊiÊ ÀiÕÜ̇œ˜ÌVi>ՇiLj˜iÃʍœÕiÀœ˜ÌÊDʏ>ÊvœˆÃ œ˜ ˜i >ÊvœˆÃʏiÊ Ài>ˆÃÊ i>ˆÃÊ iÌÊ >Ê Vœ˜VÕÀÀi˜Vi°Ê ˜Vi >Ê œÕÀ}œ}˜iÊ }˜ `iÃÊ «iÌ «ïÌiÃÊ ÛˆiÃÊ «ÀœwÊÌiÀ>Ê}œL>i“i˜ÌÊ`iʏ>ʘjViÃÈÌjʘ>̈œ˜>iÊ`iÊÀiÃÃiÀÀiÀÊ i“i˜Ì `iʏ> `i > ˜jViÃÈÌj >Ì ½œvvÀiÊ`iÊÃiÀۈViÃÊiÌÊ`iÊÀ>̈œ˜>ˆÃiÀʏ>ʓœLˆˆÌjʵ՜̈`ˆi˜˜i°Ê À>̈œ “œ >Ê œÕÀ}œ}˜iÊýœÀ}>˜ˆÃiÀ>Ê`iÀÀˆmÀiÊ ˆœ˜]ʓ>ˆÃÊ«>ÀvœˆÃʏœˆ˜] >Ê`iÀ ]ʓ ÌÀœ«Ê œˆ˜]Ê `iÀÀˆmÀi°Ê iÀÌ>ˆ˜iÃÊ ÃÊ V>“ V>“«>}˜iÃÊÊ LœÕÀ}Ո}˜œ˜˜ià «ÀœÌiÃÌiÀœ˜ÌÊÀj}ՏˆmÀi“i˜ÌÊVœ˜ÌÀiÊÊ ˆœ˜ÊiÌʏiÊ`jÃiÀÌÊLœÕÀ‡ ˜ÌÀiÊÊ iÌ }Ո}˜œ˜Ê‚° *Àˆ˜Vˆ«>iÃʏœ}ˆµÕiÃÊ ÃÌÀÕVÌÕÀ>˜ÌiÃÊ\

*Àˆ˜Vˆ«>ÕÝÊivviÌÃ]ʈ“«>VÌÃÊ iÌÊi˜iÕÝ

,i˜vœÀVi“i˜ÌʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê`iÊ ˆœ˜] “jÌÀœ«œˆÌ> Àœ««œ i˜Ê>««ÕˆÊÃÕÀÊܘÊ>ˆÀiÊÕÀL>ˆ˜iÊj>À}ˆÊiÌ ˜Ê>ˆÀiÊÕÀL>ˆ˜ ˜Ê>ˆÀiÊÕÀL>ˆ˜iÊ ÕÀL i˜ÊLˆ˜ž“iÊ>ÛiVÊ iÃ>˜Xœ˜ >ÛiVÊ VÊ iÃ>˜Xœ˜° ˜Xœ UÊvwÊÀ“>̈œ˜Ê`iʏ½ ÃÌÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜]ÊDʏ>ÊVÀœˆÃjiÊ “>̈œ˜Ê`iʏ½ ÃÌÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜]ÊDʏ>Ê iʏ½ ÃÌÊLœÕÀ}Õ œÕ `iʏ½>ÝiÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ,…ˆ˜‡,…ž˜i ½>ÝiÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ,…ˆ˜‡,…ž˜i iœ««i“i˜ÌÊ, “i˜ iÌÊ`iʏ½>ÝiÊV>ÃȵÕiÊ*>ÀˆÃ‡ޜ˜‡>ÀÃiˆi° V>ÃȵÕiÊ*>ÀˆÃ‡ޜ˜‡> ȵÕiÊ*>ÀˆÃ‡ >ÀˆÃ UÊ"À}>˜ˆÃ>̈œ˜Ê`iÃÊۈiÃÊi˜Ê}À>««iʏiʏœ˜} ̈œ˜Ê`iÃÊۈiÃÊi˜Ê}À>««i iÃÊۈiÃÊi˜Ê}À> iÃÊi `iÃÊÃÞÃÌm“iÃÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌÊVœiV̈vÃÊiÌÊ`>˜Ã “iÃÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌÊVœiVÌ Ã«œ ՘ʫ>ÀÌ>}iÊÀj}ՏjÊ`iÃÊvœ˜V̈œ˜ÃÊ`iÊÃiÀۈVið iÊÀj}ՏjÊ`iÃÊvœ˜V̈œ˜ÃÊ`i vœ˜

ˆœ˜ÊœVœ“œÌˆÛiÊýj«>˜œÕˆÌÊ`>˜ÃÊÃiÃÊvœ˜V̈œ˜Ã “jjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜iÃ]ÊܘʜÕÛiÀÌÕÀiÊDʏ½ ÃÌ] iÌÊܘÊÀžiÊ`iÊÌkÌiÊ`iÊÀjÃi>ÕÊjVœ˜œ“ˆµÕi `iiʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i° UÊiÊVœÕ«iÊ ˆœ˜‡ iÃ>˜Xœ˜Êý>vwÊÀ“iÊ i˜˜ÊÀ>˜Vi]ʓ>ˆÃÊÀˆi˜Ê˜½iÃÌÊȓ«iÆ UÊiÃÊۈiÃÊÃÌÀÕVÌÕÀi˜ÌʓˆiÕÝʏ½ië>Vi Àj}}ˆœ˜>]ʓ>ˆÃÊiiÃÊÀˆÛ>ˆÃi˜ÌÊ̜ՍœÕÀð UÊ

iÀÌ>ˆ˜iÃÊV>“«>}˜iÃÊ`jVÀœV…i˜Ì]ÊÌÀœ«Êœˆ˜ `iÃÊ `iÃÊۈiÃ]ʓ>Ê`iÃÃiÀۈiÃÊ«>ÀʏiÕÀÃÊÀjÃi>ÕÝ° Uʽ"Õi Uʽ"ÕiÃÌÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜Êýˆ˜ÌiÀÀœ}i ÃÕÀÊÃ>ÊVœ““ ÃÕÀÊÃ>ÊVœ““Õ˜>ÕÌjÊ`iÊ`iÃ̈˜Ê>ÛiVÊ ˆœ˜°

ÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÀj}ˆœ˜>iÊ `½>“j˜>}i“i˜ÌÊ iÌÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ `ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀi 1 ʇ "

-Vj˜>ÀˆœÊVi˜ÌÀˆvÕ}iÊ\ >Ê œÕÀ}œ}˜iÊ«ÀœwÊÌiÊ `iÃÊÛi˜ÌÃÊ«œÀÌ>˜ÌÃ

iÊÃVj˜>ÀˆœÊ“jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜ÊÊ\Ê >Ê œÕÀ}œ}˜iʓˆÃiÊÃÕÀÊ ˆœ˜

"1,"


- ,"ÊÊÓ / ,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

ˆV̈œ˜

>˜ÃÊ Ãœ˜Ê >}i˜`>Ê Ì>V̈iÊ ˆ˜Ìj}ÀjÊ >ÕÊ JLœœŽÊ “ˆÃÊ DÊ Ã> `ˆÃ«œÃˆÌˆœ˜Ê«>Àʏ½Õ˜ˆÛiÀÈÌj]Ê ˜âœÊˆÌÊViÊÛi˜`Ài`ˆÊÓä œV̜LÀiÊÓäÎäÊDÊ£ÈʅiÕÀiÃÊ\ʁÊۈ`jœ‡Vœ˜vjÀi˜ViÊ`ÕÊ «ÀœviÃÃiÕÀÊ Ûˆi̘>“ˆi˜Ê ÕÊ Õ>ˆ]Ê i˜Ê `ˆÀiVÌÊ `iÊ žÊ …ˆÊ ˆ˜…‡ 6ˆi]Ê ÃÕÀÊ iÊ ÀiVœÕÀÃÊ >ÕÝÊ ˜Ìiˆ}i˜ViÃÊ À̈wÊVˆiiÃÊ `>˜ÃÊ iÃÊ ÃˆÌÕ>̈œ˜ÃÊ`iÊVœ˜yʈÌÃʂ°ÊÊ…jÈÌiÊ\ÊV½iÃÌÊ>ÕÃÈʏ½…iÕÀiÊ`iÊܘ i˜ÌÀ>Š˜i“i˜ÌÊ`iʘœÕÛiiÃÊ}ˆÃÃiÃÊÃÕÀʏiÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊVœ“‡ «œÃˆÌiÃÊ`iʏ>Ê}À>˜`iʅ>iÊ՘ˆÛiÀÈÌ>ˆÀiÊ`iÃÊëœÀÌÃ]ÊVœ““iÊ V…>µÕiÊwʘÊ`iÊÃi“>ˆ˜i°Ê ˜Ìiˆ}i˜ViÃÊ>À̈wÊVˆiiÃʜÕʘœÕÛiiÃÊ}ˆÃÃiÃʶÊ>ÊۈiÊ`½jÌՇ `ˆ>˜ÌÊ>ʵÕ>˜`ʓk“iÊ`ÕÊLœ˜]ÊÃiÊ`ˆÌÊ ˜âœ]ÊiÌʏiÊV…œˆÝÊ`iʏ½Õ˜ˆ‡ ÛiÀÈÌjÊ,…ˆ˜‡,…ž˜iÊýiÃÌÊ>ÛjÀjÊv>“iÕÝÊDÊViÌÊj}>À`°ÊÊjÌ>ˆÌ `½>ˆiÕÀÃÊ ÀiVœ““>˜`jÊ «>ÀÊ iÊ V>ÃÃi“i˜ÌÊ `iÊ >Ê j`jÀ>̈œ˜ 1˜ˆÛiÀÈÌ>ˆÀiÊ ÕÀœ«ji˜˜iÊ µÕˆÊ È}˜>>ˆÌÊ Õ˜iÊ Ê ՘ˆÛiÀÈÌjÊ D Ì>ˆiʅՓ>ˆ˜iʜvvÀ>˜Ìʏ>Ê«œÃÈLˆˆÌjÊ`iÊ«œÕÀÃՈÛÀiʏiÃÊvœÀ“>‡ ̈œ˜ÃÊ`i«ÕˆÃÊ«ÕÈiÕÀÃÊۈiÃʓœÞi˜˜iÃÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÃÊœÕ vÀ>˜V‡Vœ“ÌœˆÃiÃÊ>Õʓ>ÀV…jÊ`Õʏœ}i“i˜ÌÊÌÀmÃÊ>VViÃÈLiʂ°Ê-i œ}iÀÊ\Ê`jVˆ`j“i˜Ìʏ>Ê}>mÀiÊ«œÕÀÊ̜ÕÃÊÃiÃʘœÕÛi>ÕÝÊVœ«>ˆ˜ÃÊ µÕˆÊ>ÀÀˆÛi˜ÌÊ`iÃʵÕ>ÌÀiÊVœˆ˜ÃÊ`iÊÀ>˜Vi]ÊiÌÊ«>ÀvœˆÃÊ`½ ÕÀœ«i iÌÊ`Õʓœ˜`i]Ê>Ì̈ÀjÃÊ«>Àʏ½ˆ“>}iʓœ˜Ì>˜ÌiÊ`iÊ ˆœ˜Ê“>ˆÃʵՈ Ã>ÌÕÀi˜ÌÊ V…>µÕiÊ >˜˜jiÊ iÊ “>ˆ}ÀiÊ “>ÀV…jÊ œV>̈vÊ `iÊ ½>ˆÀi ÕÀL>ˆ˜i° ,iÃÌiÊi˜ÃՈÌiʏiÊV…œˆÝÊ`½Õ˜iʏœV>ˆÃ>̈œ˜Ê`>˜ÃÊ՘iÊ`iÃÊ`iÕÝ >˜Ìi˜˜iÃÊ`jVi˜ÌÀ>ˆÃjiÃÊ`iÊ …>œ˜‡ÃÕÀ‡->ž˜iʜÕÊ`ÕÊ ÀiÕÃœÌ œ˜ÌVi>ՇiLj˜iÃ]Ê “>ˆÃÊ iÃÊ >ۈÃÊ `ˆÛiÀ}i˜ÌÊ «>À“ˆÊ Ãià V>“>À>`iÃʵÕ>˜ÌÊ>ÕÝÊ>Û>˜Ì>}iÃÊiÌÊ>ÕÝʈ˜Vœ˜Ûj˜ˆi˜ÌÃÊ`iÊVià V…œˆÝ°Ê iÀÌ>ˆ˜ÃÊ«ÀjÌi˜`i˜Ìʓk“iʵÕiÊ`>˜ÃÊViÃÊVœ˜`ˆÌˆœ˜Ã] ˆÃÊ «ÀjvmÀiÀ>ˆi˜ÌÊ DÊ ÌœÕÌÊ «Ài˜`ÀiÊ «œÕÀÃՈÛÀiÊ iÕÀÃÊ jÌÕ`iÃÊ DÊ iÛiÀÃ]ʜÕÊDÊÕÝiÀÀi]ʵՈʜ˜ÌÊÀiœˆ˜Ì]ÊiiÃ]ʏiÊÀjÃi>ÕÊ՘ˆÛiÀȇ Ì>ˆÀiÊ`iʏ½i‡`i‡À>˜Vi]ÊiÌʜ˜Ìʏ½>̜ÕÌÊ`iÊÃiÊÌÀœÕÛiÀÊ̜ÕÌÊ«Àmà `iÊ*>ÀˆÃÊ«>ÀʏiÃÊLÕÃÊÀ>«ˆ`iÃÊ>Õ̜ÀœṎiÀðÊ>ˆÃÊ ˜âœÊ˜½>Ê«>ÃÊ ÛÀ>ˆ“i˜ÌÊ`½ˆ`jiÃÊÃÕÀʏ>ʵÕiÃ̈œ˜Ê\ÊVœ““iʏ>Ê«Õ«>ÀÌÊ`iÃÊjÌՇ `ˆ>˜ÌÃÊDÊ ˆœ˜]ʈÊ˜½iÃÌʍ>“>ˆÃÊ>jÊ>Շ`iDÊ`ÕÊœÀÛ>˜]ÊiÌÊiÃÌÊ `>Û>˜Ì>}iÊ ˆ˜ÌjÀiÃÃjÊ «>ÀÊ `iÃÊ iÃV>«>`iÃÊ ÛiÀÃÊ ½ ÕÀœÀj}ˆœ˜ œÌ…>Àˆ˜}ˆi˜˜iʵÕiÊ«>ÀʏiÊÀiÃÌiÊ`iʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i° ÌʫՈÃÊ ˆœ˜]ÊܘʘœÕÛi>ÕʵÕ>À̈iÀÊviÃ̈vÊ>ÕÊ«ˆi`Ê`iʏ>Ê̜ÕÀ `iÊÓääʓmÌÀiÃÊ`ÕÊ}ÀœÕ«iÊÊ œÕÀ}œ}˜iÃÊ,j՘ˆÃʂ]ÊÃiÃÊL>Àà “ÕÈV>ÕÝʏiʏœ˜}Ê`ÕÊÌÀœˆÃˆm“iÊ>ÝiÊ«>ÞÃ>}iÀÊ`ÕÊÌÀ>“Ü>Þ]ʏià ëiVÌ>ViÃÊ`iÊÀÕiÊ`iÛ>˜ÌʏiÊ«>ÀۈÃÊ`ÕÊ*žiÊÊ ÕÌÕÀiÊiÌÊVÀj>‡ ̈œ˜ÊVœ˜Ìi“«œÀ>ˆ˜iʂÊ`iÊ œÕÀ}œ}˜iÊ­ ˜âœÊ˜iʏiÊvÀjµÕi˜Ìi }ÕmÀi]Ê “>ˆÃÊ Vœ““iÊ ÌœÕÃÊ iÃÊ ˆœ˜˜>ˆÃ]Ê ˆÊ iÃÌÊ wÊiÀÊ `iÊ ViÌÌi œ«jÀ>̈œ˜Ê>LiˆÃjiÊ>ÕʘˆÛi>Õʈ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>®]Ê̜ÕÌÊVi>Êv>ˆÌʏ> `ˆvvjÀi˜ViÊtÊ->˜ÃÊ«>ÀiÀÊ`iʏ>Ê ˆœ˜Ê ˆÌÞÊ*Àˆ`i]ʏiÊviÃ̈Û>Ê`ià ˆiÀÌjÃÊ ˆœ˜˜>ˆÃiÃ]ʵՈÊi˜yÊ>““iʏ>ÊۈiÊDÊV…>µÕiÊ>Õ̜“˜i iÌʵՈÊ>««ÀœV…i°

œ˜]Ê ˜âœÊ ÀiÃÌiÊ ÕVˆ`i°Ê ÌÕ`ˆ>˜ÌÊ i˜Ê ˆ˜}j˜ˆiÀˆiÊ `iÃÊ vœÀ“>‡ ̈œ˜ÃÊDÊ`ˆÃÌ>˜Vi]ʈÊÃ>ˆÌʵÕiÊ̜ÕÃʏiÃʍi՘iÃÊ`iʏ>ÊÀj}ˆœ˜Ê˜iÊ Ãœ˜ÌÊ«>Ãʏœ}jÃÊDʏ>ʓk“iÊi˜Ãiˆ}˜i°ÊÊ>ÊÃՈۈÊVœ““iÊ̜ÕÌʏi “œ˜`i]ʏiÃÊjÛm˜i“i˜ÌÃÊۈœi˜ÌÃʵՈʜ˜Ìʓ>ÀµÕjʏiÃʵÕ>À̈iÀà -Õ`Ê`iʏ½>}}œ“jÀ>̈œ˜Ê½>˜˜jiÊ`iÀ˜ˆmÀi]ÊiÌʵՈʜ˜ÌÊÃÕÀ«ÀˆÃÊ̜Õà iÃÊ œÕÀ}Ո}˜œ˜ÃÊ «>ÀÊ iÕÀÊ LÀÕÌ>ˆÌjÊ iÌÊ iÕÀÊ >“«iÕÀ°Ê ˆœ˜Ê jÌÀœ«œi]Ê V½iÃÌÊ Lˆi˜]Ê “>ˆÃÊ ÌœÕÌÊ iÊ “œ˜`iÊ ˜½i˜Ê «ÀœwÊÌiÊ «>Ã] ˆÊiÊÃ>ˆÌÊLˆi˜°Ê>}ÀjʏiÃÊivvœÀÌÃÊ`iʏ>Ê œ““Õ˜>ÕÌjÊÕÀL>ˆ˜i]Ê iÃʈ˜j}>ˆÌjÃÊÜVˆ>iÃÊÀiÃÌi˜ÌÊ`½>ÕÌ>˜ÌÊ«ÕÃÊۈÛiÃʵÕiÊ ˆœ˜ >Ê>Ì̈ÀjÊ«>Ãʓ>Ê`iʓj˜>}iÃÊ>ˆÃjÃÊViÃÊ`iÀ˜ˆiÀÃÊÌi“«Ã]ÊViÊ µÕˆÊÜՏˆ}˜iÊi˜VœÀiÊ`>Û>˜Ì>}iʏiÃÊjV>ÀÌð

½>ˆiÕÀÃ]ʏœÀõսˆÊÛ>Ê`iÊÌi“«ÃÊDÊ>ÕÌÀiÊDÊ ˆ}œˆ˜Ê«œÕÀÊÀi˜`ÀiÊ Õ˜iÊ«ïÌiÊۈÈÌiÊDÊܘÊ>ÀÀˆmÀiÊ}À>˜`‡“mÀi]ʈÊiÃÌÊ ÃÌÕ«jv>ˆÌÊ «>ÀÊ >Ê `ˆvvjÀi˜ViÊ i˜ÌÀiÊ iÃÊ ÀÞ̅“iÃÊ `iÊ Ûˆi]Ê iÃÊ Vœ“«œÀÌi‡ “i˜ÌÃÊ`iÃÊ}i˜Ã]ʏ½>“Lˆ>˜ViÊ`>˜ÃʏiÃʓ>}>ȘÃ]ÊiÌÊ«>Àʏià `ˆÃVœÕÀÃÊ`iÃÊ՘ÃÊiÌÊ`iÃÊ>ÕÌÀiÃÊ\ÊDʏiÃÊi˜Ìi˜`Ài]Ê ˆœ˜ÊV½iÃÌ œÃʘ}iiÃ]ʓk“iÊ̜ÕÀLˆœ˜]ʓk“iÃÊ`>˜}iÀÃÊtÊ iÃÊ«ïÌià ˆ˜VÕÀȜ˜ÃÊ`>˜Ãʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊÌÀ>`ˆÌˆœ˜˜iiʏՈÊvœ˜ÌʵÕ>˜`Ê “k“iÊ`ÕÊLˆi˜]ÊiÌʈÊ>««ÀjVˆiÊ`iÊÀiÌÀœÕÛiÀÊ՘iÊ >ÕÌÀiÊ œÕÀ‡ }œ}˜i]Ê`>˜Ãʏ>µÕiiʈÊ˜iÊ«œÕÀÀ>ˆÌÊ«>ÃÊۈÛÀi]ʓ>ˆÃÊ`œ˜ÌʈÊ> `œ˜ Li܈˜Ê>ÕÊvœ˜`° ÌÊ `i“>ˆ˜Ê ¶Ê iÊ ˜½iÃÌÊ «iÕ̇kÌÀiÊ «>ÃÊ >Ê µÕiÃ̈œ˜Ê iÃ̈ “>iÕÀi `½Õ˜ÊÛi˜`Ài`ˆÊ܈ÀÊ­Ã>ÕvÊDÊ`jÈ}˜iÀÊ«>ÀʏDʏ½œÀ}>˜ˆÃ>̈œ˜Ê`Õ Ê½œ ÜiiŽÊi˜`Êt®]ʓ>ˆÃÊ ˜âœÊÞÊ«i˜ÃiÊÀj}ՏˆmÀi“i˜Ì°ÊÊÃ>ˆÌʵÕiÊ mÀi iÊ “>ÀV…jÊ `ÕÊ ÌÀ>Û>ˆÊ iÃÌÊ «Õ̞ÌÊ ˆ˜ÌjÀiÃÃ>˜ÌÊ iÃà i˜Ê ViÊ “œ“i˜ÌÊ `>˜ÃÊܘÊ`œ“>ˆ˜i]ÊDÊV>ÕÃiÊ`iÃÊi˜ÌÀi«ÀˆÃiÃÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÃÊ i« µÕˆÊ`œˆÛi˜ÌÊÀj}ՏˆmÀi“i˜ÌÊÀi“iÌÌÀiÊDʘˆÛi>ÕʏiÕÀÃÊÃ>>ÀˆjÃÊ ÀiÊ `>˜ÃÊ iÕÀÃÊ `ˆvvjÀi˜ÌiÃÊ jÌ>LˆÃÃi“i˜ÌÃ]Ê “ i˜Ê À>˜ViÊ iÌÊ `>˜Ã iʓœ˜`i]Ê«œÕÀÊÃՈÛÀiʏiÃÊjۜṎœ˜ÃÊÌiV…˜œœ}ˆµÕiÃÊVœ˜Ã‡ Ṏ Ì>˜ÌiÃ°Ê ½iÃÌʏ½>Û>˜Ì>}iÊ`½…>LˆÌiÀÊ՘iÊÀj}ˆœ˜ÊµÕˆÊiÃÌÊÀiÃÌji i ˆ˜`ÕÃÌÀˆii°ÊÊ˜iÊýˆ˜µÕˆmÌiÊ«>ÃʜÕÌÀiʓiÃÕÀiÊ`iÊܘʈ˜ÃiÀ̈œ˜Ê œ «ÀœviÃȜ˜˜ii°Ê ½>ˆiÕÀÃÊ Ã½ˆÊÊ ˜iÊ ÌÀœÕÛiÊ `½i“«œˆÊ «>ÃÊ ÃÕÀ

ˆœ˜]ʈÊi˜ÛˆÃ>}iÊ>ÛiVÊÃjÀj˜ˆ��jÊ`iÊ}ˆÃÃiÀÊ՘ʫiÕÊ«ÕÃÊDʏ½ ÃÌ] j ÛiÀÃʏ>ÊÀ>˜V…iÊ œ“Ìj]ÊiÌÊ«œÕÀµÕœˆÊ«>Ãʏ>Ê-ՈÃÃi°ÊÊ«>À>ŠÌÊ œ Vi«i˜`>˜ÌÊ µÕiÊ >Ê ,j}ˆœ˜Ê iÌÊ >Ê œ““Õ˜>ÕÌjÊ ÕÀL>ˆ˜iÊ ÃœÕ‡ ̈i˜˜i˜Ìʏ½ˆ˜ÃÌ>>̈œ˜ÊœV>iÊ`iÃʍi՘iÃÊi˜ÌÀi«Ài˜iÕÀÃʈÃÃÕà `i `iʏ½Õ˜ˆÛiÀÈÌjÊ,…ˆ˜‡,…ž˜i]Êi˜Ê>ˆ>˜ViÊ>ÛiVʏiÕÀÃÊjµÕˆÛ>i˜Ìià > vÀ>˜V‡Vœ“ÌœˆÃið ˜Êܓ“i]Ê«œÕÀÊ ˜âœ]Ê ˆœ˜ÊV½iÃÌÊÃ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊDʏՈ]ʜÕÛiÀÌi ià iÌÊj>À}ˆi]ÊiÌÊiiʏՈÊVœ˜Ûˆi˜ÌÊLˆi˜°Ê1˜iÊ œÕÀ}œ}˜iÊÃ>˜ÃÊ ˆœ˜ i jÌÀœ«œiʶÊ6œÕÃʘ½ÞÊ«i˜ÃiâÊ«>ÃÊt Ã

«ÀœViÃÃÕÃÊ

Vœ“Lˆ˜jà Ó

/,"*"-/" "- ," 

x Ç {

6 , , Ê," ," ," /-Ê" -*"9 "9 /,- Ê­®

"Àˆi˜Ì>̈œ˜ÃÊÃÌÀ>Ìj}ˆµÕiÃÊ -ˆÊiÊÃVj˜>ÀˆœÊ“jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê`iÛ>ˆÌÊÃiʓiÌÌÀiÊi˜Ê«>Vi]Ê>œÀÃʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÛÀ>ˆÌÊV…œˆÃˆÀÊi˜ÌÀiÊ\ Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÌi˜`>˜VˆiiÊ\

iʵՈÊiÃÌÊLœ˜Ê«œÕÀÊ ˆœ˜ÊiÃÌÊLœ˜Ê«œÕÀʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i°Ê Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i]ÊV>«ˆÌ>iÊ ˆœ˜Êt Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊVœ˜ÌÀi‡Ìi˜`>˜VˆiiÊ\ œ˜ÊDÊÊ ˆœ˜ÊiÌʏiÊ`jÃiÀÌÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜Ê‚]ʜՈÊ>ÕÝÊÀi`ˆÃÌÀˆLṎœ˜ÃÊiÌÊÀj«>À̈̈œ˜ÃÊ`iÃÊvœ˜V̈œ˜ÃÊiÌÊÀiÃÜÕÀViÃ°Ê Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊjµÕˆˆLÀjiÊiÌÊjµÕˆÌ>LiÊt Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊVœ˜`ˆÌˆœ˜˜iiÊ\Ê

ˆœ˜]ÊDÊVœ˜`ˆÌˆœ˜Ê`ÕÊ«œÞVi˜ÌÀˆÃ“iÊÀi>ˆÃ°Ê Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ«>ÀÊÃiÃÊVi˜ÌÀ>ˆÌjÃÊi˜ÊÀjÃi>Õ°


- ,"ÊÎ / ,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

- ,"ÊÎ / ,,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

-ޘ̅mÃiÊ`iÃÊÃVj˜>ÀˆœÃ -Vj˜>ÀˆœÊ“jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê\ -Vj˜>ÀˆœÊ`iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ\ -Vj˜>ÀˆœÊ`iʏ½…Þ«iÀ‡ >Ê œÕÀ}œ}˜iÊVՏ̈ÛiÊ >Ê œÕÀ}œ}˜iʓˆÃi œÕÀ}œ}˜iÊ\Ê>Ê œÕÀ}œ}˜i ÃiÃʓˆˆiÕÝ ÃÕÀÊ ˆœ˜ ̈ÃÃiÊÃiÃÊÀjÃi>ÕÝ

œ`miÊ`i `jÛiœ««i“i˜Ì Àj}ˆœ˜>

jÛiœ««i“i˜ÌÊiݜ}m˜i «>ÀÊÀi«œÀÌÃÊ`iÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ vÀ>˜Vˆˆi˜˜iÊiÌÊÀ…ž˜>«ˆ˜i°Ê Vœ˜œ“ˆiÊ«Àœ`ÕV̈ÛiÊiÌʘˆV…ià `iÊëjVˆ>ˆÃ>̈œ˜]ʓ>ˆÃÊLi>ÕVœÕ«Ê i˜ÊÜÕÇÌÀ>ˆÌ>˜ViʜÕÊ>ÕÊÃiˆ˜ `iÊ}ÀœÕ«iÃÊiÝÌjÀˆiÕÀÃÊDʏ>ÊÀj}ˆœ˜° >Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌÊ՘iÊ«jÀˆ«…jÀˆi «Àœ`ÕV̈Ûi]ʈ˜`ÕÃÌÀˆiiÊiÌ >}ÀˆVœi°

jÛiœ««i“i˜ÌʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê\ VÀœˆÃÃ>˜ViÊ`iÃÊvœ˜V̈œ˜ÃÊiÌÊ`iÃÊ i“«œˆÃÊ`iÊÃiÀۈViÃÊÃÕ«jÀˆiÕÀà iÌÊ`½ˆ˜ÌiÀ“j`ˆ>̈œ˜Ê­“j˜>}iÃÊiÌ i˜ÌÀi«ÀˆÃiî°Ê vviÌÊ`½i˜ÌÀ>Š˜i“i˜Ì ÃÕÀʏiÃÊ>ÕÌÀiÃÊۈiÃÊÀi>ˆÃ° >Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌÊ̈ÀjiÊ«>ÀÊ ˆœ˜] Vi˜ÌÀiÊÌiÀ̈>ˆÀiÊÃÕ«jÀˆiÕÀÊ`½>LœÀ`°

jÛiœ««i“i˜ÌʏœV>]Êi˜`œ}m˜i] ëjVˆwÊjÊ«>ÀʏiÃʓˆˆiÕÝʏœV>ÕÝ°Ê

jÛiœ««i“i˜ÌÊDÊ«>À̈À `iʘœÕÛiiÃÊÀiÃÜÕÀViÃ] i˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>iÃ] «>ÌÀˆ“œ˜ˆ>iÃ]Ê>}Àœ˜œ“ˆµÕiÃ]ÊiÌV°

jÛiœ««i“i˜ÌÊ`ˆvvÕð >Ê œÕÀ}œ}˜iʍœÕiʏ½jµÕˆˆLÀi `>˜ÃʏiÊ`jÛiœ««i“i˜Ì°

*>ÃÊ`iʓœ`miÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜Ì >Ê«ÀˆœÀˆ°Ê½ˆ“«œÀÌ>˜ViÊ`ià ÀjÃi>ÕÝÊ­“>ÌjÀˆiÃ]ÊÌiV…˜ˆµÕiÃ] ÜVˆ>ÕÝ]ÊۈÀÌÕiÃ]ÊiÌV°®ÊÃ̈“Տi ½œÕÛiÀÌÕÀiÊÀj}ˆœ˜>iÊiÌʏiÃÊ«ÀœiÌà Vœ˜˜iVÌjðÊ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌ Õ˜iÊvÀ>V̈œ˜Ê`iÊViÃÊÀjÃi>ÕÝʵՈ >Ê`jLœÀ`i˜Ì°

/i˜`>˜Vià `½>“j˜>}i“i˜Ì Àj}ˆœ˜>

*>ÃÊ`iÊ«>À̈Ê`½>“j˜>}i“i˜Ì >Ê«ÀˆœÀˆ°ÊiÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ>VVÕiˆi˜Ì >ÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ«ÕÃʜÕʓœˆ˜Ã Lˆi˜°Ê"˜Ê}mÀiʏ>Ê«ÀiÃȜ˜]ÊÃ>˜Ã >ÊVœ˜ÌÀžiÀ°Ê/œÕÃʏiÃʁʫ>ÞÃʂ LœÕÀ}Ո}˜œ˜ÃÊDÊ`iÕÝʅiÕÀià `iÊ*>ÀˆÃʜÕÊޜ˜ÊÃiÊÀi`i˜ÃˆwÊi˜ÌÊ\ vœÀÌÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊÀjÈ`i˜ÌˆiÊiÌ ˜œÕÛi>ÕÝÊië>ViÃÊjVœ˜œ“ˆµÕiÃ] >ÕÊ}ÀjÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝ°

˜Êv>ÛiÕÀÊ`iÃÊۈiÃÊi˜Ê}j˜jÀ> iÌÊ`iʏ½>ˆÀiÊ`ˆœ˜˜>ˆÃiÊi˜Ê«>À̈VՏˆiÀ° œÀÌÊ«œÕۜˆÀÊÃÌÀÕVÌÕÀ>˜Ì `iÃÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌÊVœiV̈v°Ê ,i̜ÕÀÊDÊ՘iÊViÀÌ>ˆ˜iÊVœ“«>VˆÌj ÕÀL>ˆ˜iÊiÌÊ>ÕÝÊV>“«>}˜iÃÊ>Û>˜Ì ̜ÕÌÊ>}ÀˆVœiðÊiÃÊV…ivǏˆiÕÝ `j«>ÀÌi“i˜Ì>ÕÝÊV>«Ìi˜Ì iÃÊÃiÀۈViÃ°Ê ˆœ˜ÊœÀ}>˜ˆÃi ܘÊ>ˆÀiÊÕÀL>ˆ˜iÊÀ>`ˆœVœ˜Vi˜ÌÀˆµÕiÊ iÌʓՏ̈«œ>ˆÀi°

“j˜>}i“i˜ÌÊÜLÀi]ÊjVœ˜œ“i `½ië>ViÃ]Ê>ÛiVÊ«ÀˆœÀˆÌjÊD >Ê}iÃ̈œ˜Ê`iÃÊÀiÃÜÕÀVià ˜>ÌÕÀiiÃÊDʏœ˜}ÊÌiÀ“i°ÊœÀÌià «œˆÌˆµÕiÃÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>̈œ˜ÊiÌ `iÊÛ>œÀˆÃ>̈œ˜Ê>}Àœ˜œ“ˆµÕi iÌÊi˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>i°Ê ˜Ìi˜Ìià ۈiÇV>“«>}˜iÃÊ`>˜ÃʏiÊV>`Ài `iÊ«ÀœiÌÃʏœV>ÕÝ]Êv>ۜÀˆÃ>˜Ì ՘iÊViÀÌ>ˆ˜iÊ`ˆÃ«iÀȜ˜Ê`>˜Ã ½œVVÕ«>̈œ˜Ê`iʏ½ië>Vi°

˜Ìi˜ÃiÊ>“j˜>}i“i˜ÌʘՓjÀˆµÕi `iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃ]Ê>˜ÌˆVˆ«>˜Ìʏià Ã>ÕÌÃÊÌiV…˜œœ}ˆµÕiÃÊÃÕVViÃÈvð "À}>˜ˆÃ>̈œ˜Ê`iÃÊÃiÀۈViÃÊi˜ ÀjÃi>ÕÊiÌÊi˜Ê>VVmÃÊDÊ`ˆÃÌ>˜Vi° iÃÊÀjÃi>ÕÝÊv>ۜÀˆÃi˜Ì >ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>̈œ˜Ê`ˆœ˜˜>ˆÃi]Ê “>ˆÃʏiÃÊV>“«>}˜iÃÊ̈Ài˜ÌÊ>ÕÃÈ «ÀœwÊÌÊ`ÕʁÊDÊ`ˆÃÌ>˜Viʂ°

œ`>ˆÌjÃÊ`i }œÕÛiÀ˜>˜Vi Àj}ˆœ˜>i

*œÕۜˆÀÊÀj}ˆœ˜>Ê`iÊÀj}Տ>̈œ˜ ˆ˜ÌiÀ˜iʏˆ“ˆÌj°Ê>Ê,j}ˆœ˜ÊÃÕˆÌ iʓœÕÛi“i˜Ì]ʓ>ˆÃʏ½ˆ˜ˆÌˆ>̈Ûi iÃÌÊ>ÕÝÊ>VÌiÕÀÃÊ«ÀˆÛjÃÊiÌÊ>ÕÝ ÌiÀÀˆÌœˆÀiÃʏœV>ÕÝÊ­Vœ““Õ˜iÃ] ˆ˜ÌiÀVœ““Õ˜>ˆÌjî]ÊۜˆÀiÊ>ÕÝ `j«>ÀÌi“i˜ÌÃʏiÃÊ«ÕÃÊVœ˜ViÀ˜jà «>Àʏ>Ê«ÀiÃȜ˜Êiݜ}m˜i°Ê iÃÊ ˆ˜ÌjÀkÌÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝÊ«ÕLˆVÇ«ÀˆÛjà ÃiÊVœ˜Ã̈ÌÕi˜ÌÊÃÕÀÊViÃÊL>Ãið

iÊVœÕ«iÊ,j}ˆœ˜‡“jÌÀœ«œi `ˆœ˜˜>ˆÃiÊiÃÌÊ`jVˆÃˆv°ÊiÊVÕLÊ `iÃÊۈiÃÊiÌÊ>}}œ“jÀ>̈œ˜Ã LœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÃÊÛiˆiÊD >ÊÀi`ˆÃÌÀˆLṎœ˜Ê`iÃÊivviÌÃÊ`iÊ >ʓjÌÀœ«œˆÃ>̈œ˜°ÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊ `iʏ½jVœ˜œ“ˆiʈ˜`ÕÃÌÀˆiiÊ>««Õˆi ViÌÌiÊ}œÕÛiÀ˜>˜ViʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜i Àj}ˆœ˜>i°ÊiÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊÀÕÀ>ÕÝÊ ÀiÛi˜`ˆµÕi˜Ìʏ>Ê܏ˆ`>ÀˆÌj°

iÃÊ>VÌiÕÀÃʏœV>ÕÝÊiÌÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝ Ãœ˜ÌÊDʏ>ʓ>˜ ÕÛÀiÊ\Ê«>ÞÃ] ˆ˜ÌiÀVœ““Õ˜>ˆÌjÃ]ÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ`i «ÀœiÌ]ÊiÌV°]Ê>ÛiVÊ՘iÊ«>À̈Vˆ«>̈œ˜ `iʏ>ÊÜVˆjÌjÊVˆÛˆiʈ˜j}>iʓ>ˆÃ }œL>i“i˜ÌÊvœÀÌi° iÃÊ`j«>ÀÌi“i˜ÌÃÊܘÌÊ>ÌÌi˜ÌˆvÃÊD iÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÀÊiÌÊDÊVœ˜ÌÀ>VÌÕ>ˆÃiÀ >ÛiVÊiÕÝ°ÊiÃÊ«œÕۜˆÀà `½>}}œ“jÀ>̈œ˜Êœ˜ÌÊ`iÃÊÀiÃÜÀÌà ÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝʏˆ“ˆÌjðÊ>Ê,j}ˆœ˜ œÕiÊ՘ÊÀžiÊ`½ˆ˜VˆÌ>ÌiÕÀÊiÌÊ`½>««Õˆ ÃjiV̈vÊ>ÕÝʈ˜ˆÌˆ>̈Ûið

iÃʜ«jÀ>ÌiÕÀÃÊ`iÊÀjÃi>ÕÝʜ˜Ì >Õʓœˆ˜ÃÊ>ÕÌ>˜ÌÊ`iÊ«œÕۜˆÀʵÕi iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiðÊ>ʵÕiÃ̈œ˜Ê`i iÕÀÊVœœÀ`ˆ˜>̈œ˜ÊiÃÌÊ«œÃjiÊ\Ê Õ˜iÊÕ̜ÀˆÌjÊ"À}>˜ˆÃ>ÌÀˆViÊ `iÃÊ/ ]ʓ>ˆÃÊDʵÕiiÊjV…iiʶ iÃÊ«>ÀÌi˜>Àˆ>ÌÃÊ«ÕLˆV‡«ÀˆÛj ܘÌÊiÃÃi˜ÌˆiÃÊDʏ½>V̈œ˜ `iÃÊVœiV̈ۈÌjÃʏœV>ið

-ˆÌÕ>̈œ˜ `½ˆ˜ÃiÀ̈œ˜ }œL>i

˜ÃiÀ̈œ˜ÊvœÀÌiÊ`>˜ÃʏiÊÃÞÃÌm“i «Àœ`ÕV̈vÊiÌÊvœ˜V̈œ˜˜iÊ˜>̈œ˜> iÌÊiÕÀœ«ji˜]ʓ>ˆÃÊ`>˜ÃÊ՘ÊÀži `½jV…>˜}iʈ˜j}>Ê­«>ÀÊiÝi“«i >ÕÊ«>˜Ê`j“œ}À>«…ˆµÕiÊ`ÕÊLˆ>˜ }j˜jÀ>̈œ˜˜i®°Ê>Ê œÕÀ}œ}˜i ÀiÃÌiÊ՘ÊÃÞÃÌm“iÊVi˜ÌÀˆvÕ}i°

œÕLiʈ˜Ìj}À>̈œ˜Ê\ œÕÀ}œ}˜iÊqÊÀ>˜V…i‡ œ“Ìj]Ê iÌÊ ˆœ˜ÊqÊ iÃ>˜Xœ˜°Ê"ÕÛiÀÌÕÀi VÀœˆÃÃ>˜ÌiÊÛiÀÃʏiʓœ˜`iÊÀ…j˜>˜Ê iÌʏ>Ê-ՈÃÃi°Ê ˆÛiÀ}i˜ViÊ`iʏ½"ÕiÃÌ µÕˆÊýˆ˜Ìm}ÀiʏՈÊ>ÕÊ >ÃȘʫ>ÀˆÃˆi˜°

1˜iÊ œÕÀ}œ}˜iÊ>VVÕiˆ>˜Ìi]Ê«>À «>ViÃ]ÊiÌʈ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>ˆÃjiÊ}À@Vi DÊ՘iÊLœ˜˜iʈ“>}iÊi˜Ê ÕÀœ«i] “>ˆÃÊ«ÕÃÊÜÕVˆiÕÃiÊ`½ii‡“k“i µÕiÊ`iʏˆi˜ÃÊiÝÌiÀ˜ið

˜ÃiÀ̈œ˜Ê}œL>iÊÛ>Àˆ>LiÊÃiœ˜ iÃÊÀjÃi>ÕÝÊVœ˜ViÀ˜jÃ]Ê«>ÀvœˆÃ `½ÕÃ>}iʏœV>]ÊۜˆÀiÊVœ˜wÊ`i˜Ìˆi]Ê «>ÀvœˆÃÊÛ>œÀˆÃ>˜Ìʏ½iÝVii˜Vi LœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iʍÕõսDʏ½jV…ii “œ˜`ˆ>i°Ê½i˜Ãi“LiʘiÊv>ˆÌÊ«>à Àjii“i˜ÌʁÊÀj}ˆœ˜Ê‚°

>ÊۈiÊ`ià LœÕÀ}Ո}˜œ˜Ã

i>ÕVœÕ«Ê`iʘœÕÛi>ÕÝʓj˜>}ià i˜Ê«ÀœÛi˜>˜ViÊ`½i‡`i‡À>˜Vi] i˜Ê“>œÀˆÌjÊ`iÃÊVœÕ«iÃÊLˆ‡>V̈và «Õ̞ÌÊi˜Ê`iÕ݈m“iÊ«>À̈iÊ`iÊۈi «ÀœviÃȜ˜˜ii]Ê>ˆ˜ÃˆÊµÕiÊ`ià ÀiÌÀ>ˆÌjðÊiÃÊjÌÕ`ˆ>˜ÌÃʵՈÌÌi˜Ì ̜ՍœÕÀÃʏ>ÊÀj}ˆœ˜ÊiÌʏiÃʍi՘ià `ˆ«ž“jÃÊÌ>À`i˜ÌÊDÊÞÊÀiÛi˜ˆÀ° ½ˆ`i˜ÌˆÌjÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÊÃiÊ`ˆÕi] “>ˆÃʏiÃʘœÕÛi>ÕÝÊ>ÀÀˆÛ>˜Ìà >ÊÀiÛi˜`ˆµÕi˜ÌÊۜœ˜ÌˆiÀðÊ>Êۈi `iʁÊÌÀmÃÊ}À>˜`ÊL>˜ˆiÕÃ>À`Ê‚Ê ˜iÊVœ˜Ûˆi˜ÌÊ«>ÃÊDÊ̜ÕÃÊt

ÃÊۈÛi˜Ìʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÃÊۈiÃÊ\ V…>V՘ʏ>ÊÈi˜˜i]ÊiÌÊV…>V՘ÊÜ˜Ê µÕ>À̈iÀ]Ê>ÛiVÊ՘iÊ«Àˆ“iÊ«œÕÀ ½ÕÀL>˜ˆÌjʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜iÊ`iÊ

ˆœ˜]Ê«>À̈VՏˆmÀi“i˜ÌÊ>««ÀjVˆji `iÃʍi՘iÃÊiÌÊ`iÃÊV>Ìj}œÀˆià ÃÕ«jÀˆiÕÀiðÊ>ˆÃÊVœ““iÊ `>˜ÃÊ̜ÕÌiÊÜVˆjÌjÊÕÀL>ˆ˜i]ʏiÃÊ ˆ˜j}>ˆÌjÃÊ«iÀÈÃÌi˜Ì]Ê}j˜jÀ>˜Ì ՘iÊ`i“>˜`iÊ`iÊ܏ˆ`>ÀˆÌjÊi˜ÌÀi LœÕÀ}Ո}˜œ˜Ã°Ê Ìʜ˜ÊÃiÊ`ˆÌÊ«Õà ۜœ˜ÌˆiÀÃÊ ˆœ˜˜>ˆÃ]Ê …>œ˜˜>ˆÃÊ œÕÊ ˆÛiÀ˜>ˆÃ]ʵÕiÊ œÕÀ}Ո}˜œ˜°

ÃÊýˆ`i˜ÌˆwÊi˜ÌÊۜœ˜ÌˆiÀà >ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀiʜÙʈÃÊۈÛi˜Ì]ÊۜˆÀi Dʏ>ÊVœ““Õ˜>ÕÌjʵսˆÃʜ˜ÌÊ V…œˆÃˆiʜÕÊVÀjji]Ê`>˜Ãʏ>µÕii ˆÃʘœÕÀÀˆÃÃi˜ÌÊiÌÊ`jvi˜`i˜Ì iÕÀÃʈ˜ÌjÀkÌÃ°Ê i>ÕVœÕ«Ê`i «ïÌÃÊ}ÀœÕ«iÃÊÛ>ÀˆjÃ]ʜÀˆ}ˆ˜>ÕÝ] `ޘ>“ˆµÕiÃ]ÊÀi˜œÕÛijÃÊ«>ÀÊ`ià >««œÀÌÃÊiÝÌjÀˆiÕÀÃ]ʵՈÊVՏ̈Ûi˜Ì ½>˜VÀ>}iʏœV>°Ê>ˆÃÊ>ÕÃÈ `iÃÊiÝVÕÃÊ`ÕÊ`jÛiœ««i“i˜Ì «>ÀÊ«ÀœiÌ]Ê`>˜ÃʏiÃÊۈiÃÊVœ““i `>˜ÃʏiÃÊV>“«>}˜ið

iÃÊ`ˆvvjÀi˜ViÃÊÜVˆ>iÃ] VՏÌÕÀiiÃÊiÌÊ`iʓœ`iÊ`iÊۈi]ÊÃi vœ˜ÌÊÃiœ˜ÊiÃÊÕÃ>}iÃʵսœ˜Êv>ˆÌ `iÃÊÀjÃi>ÕÝÊÆÊÌ>˜ÌʏiÃÊÀjÃi>ÕÝ ÛˆÀÌÕiÃÊ`iÊÌjjVœ““Õ˜ˆV>̈œ˜] µÕiʏiÃÊÀjÃi>ÕÝÊÜVˆ>ÕÝ] «ÀœviÃȜ˜˜iÃʜÕÊ>ÕÌÀiÃ]ʵՈ ÃÌÀÕVÌÕÀi˜ÌÊ̜ÕÌiʏ>ÊÜVˆjÌj° >ʓ>À}ˆ˜>ˆÌj]ÊÃÕLˆiʜÕÊV…œˆÃˆi]Ê ÌœÕÌÊVœ““iʏ½ˆ˜Ìj}À>̈œ˜Ê`>˜Ã iʓœÕÛi“i˜ÌÊVœiV̈v]ÊÃiʍœÕi˜Ì `>˜Ãʏ>Ê«œÃˆÌˆœ˜]ʓ>ÌjÀˆiiÊiÌÊ VՏÌÕÀii]ÊۈÇD‡ÛˆÃÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝ°

ÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÀj}ˆœ˜>iÊ`½>“j˜>}i“i˜ÌÊ iÌÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ`ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀi

>˜ÌÊ iÃÊ ÓäÊ «ÀœV…>ˆ˜iÃÊ >˜˜jiÃ]Ê iÃÊ >ÌiÀ˜>̈ÛiÃÊ ÌiÀ˜>̈Ûià «Àœ«œ‡ ÃÊ >ÕÊ ˜œ“Ê `ÕÊ `jÛiœ««i“i˜ÌÊ `ÕÀ>LiÊ ÕÀ>LiÊ Ûۜ˜ÌÊ ÀjœÀˆi˜ÌiÀ ˜ˆwÊV>̈Ûi“i˜Ìʏiʓœ`miÊ`iÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ`iʏ>ÊÀ>˜ViÊiÌÊ`iÊ œˆÃÃ>˜V Àœ«i°Ê,ˆV…iÊ`iÊÃiÃʓˆˆiÕÝ]Ê`iÊÃiÃÊV>“«>}˜iÃÊiÌÊ`iÊÃià `iÊÃi ˆÌiÃÊۈiÃ]Ê`iÊÃiÃÊ«Àœ`ՈÌÃÊëjVˆw ÃÊëj ʵÕiÃ]Ê`iʏ>ʵÕ>ˆÌjÊ`iÊۈiÊ ÃiÃÊië>ViÃ]ÊiÌÊ`iÊܘÊ>VViÃÈLˆˆÌj]Ê՘iÊÀj}ˆœ˜ÊVœ““i ˜Ê>VV œÕÀ}œ}˜iÊÃiÀ>ÊÌÀmÃÊVœ˜ViÀ˜jiÊ«>ÀÊViÌÌiÊÀjœÀˆi˜Ì>̈œ˜° œ˜Vi vjÀi˜ÌiÃÊvœÀ“iÃÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ`œÕÝÊÛ>œÀˆÃiÀœ˜ÌÊiÌ `jÛ ÃiÀÛiÀœ˜ÌÊÃiÃÊÀiÃÜÕÀViÃÊi˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>iÃ]Ê>}Àœ˜œ“ˆ‡ ÃœÕ iÃ]Ê«>ÌÀˆ“œ˜ˆ>iÃÊiÌÊVՏÌÕÀiið iÃ]Ê« iÃ]Ê iÌÊV ÊV>“«>} “«>}˜ «>}˜iÃʈ˜˜œÛ>˜ÌiÃ]ÊiÌʏiÕÀÃÊ«ïÌÃÊVi˜ÌÀiÃÊÕÀL ˜œÛ> ÕÀL>ˆ˜Ã µ µÕ>ˆÌj]Ê>VVÕiˆ VÕiˆ ÕiˆiÀœ˜ÌÊ՘iʓՏ̈ÌÕ`iÊ`iÊ«ÀœiÌÃʜ iÀœ iÌÃʜÀˆ}ˆ˜>ÕÝ]Ê iˆÃjÃ]Ê«> ÃjÃ]Ê«>ÀvœˆÃÊiÝi“ Ýi“ i“ “«>ˆÀiðÊiÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊýœ œˆÀiÃÊýœÀ}>˜ˆÃiÀœ˜ÌÊi˜Ê Õ«i“i˜ÌÃÊ `½ˆ˜ÌjÀkÌÊ ˆ˜ÌjÀkÌ jÀk jV jVœœ}ˆµÕi jjVœ VVœœ}ˆµÕi]Ê œ `½œÙÊ ` j“iÀ}iÀœ˜ÌÊ µÕiµÕià žiÃÊ`½iÝVii˜ViÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>iʂ]Ê`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊ«ÀœviÃȜ˜˜iÃ]Ê iÊÌ Àˆ>i ÕÃÈÊ`iÃʏœLLˆiÃʏœV>ÕÝÊÌÀmÃÊ>ÌÌi˜ÌˆvÃÊDʏiÕÀÊV>«ˆÌ>Êë>̈>ÊiÌ ÃʏœV ÃÊ>Ì ÕÀʁÊi˜ÌÀiÊ܈ʂ° ÕÝʵÕiÃ̈œ˜ÃÊ`ˆvwwVˆi ÊVˆiÃÊ>}ˆÌiÀœ˜ÌÊViÌÌiÊ œÕÀ}œ}˜iÊ`ÕÀ>LiÊ\Ê ÊVi iÊ\Ê iÊ`iʏ>Ê܏ˆ`>ÀˆÌjÊ>ÛiVʏiÃÊië>ViÃÊÃ>˜ÃʵÕ>ˆÌjʜÕʓœ >Ûi iÃÊ œÕʓœˆ˜Ã ÌjÃÊ«>Àʏ½ˆ˜˜œÛ>̈œ˜]Êi˜Ê`>˜}iÀÊ`½ˆÃœi“i˜ÌÊiÌÊ` ÌjÃÊ«>Àʏ½ˆ˜˜œÛ>̈œ˜]Êi˜Ê`>˜}iÀÊ`½ˆÃœi“i˜ÌÊiÌÊ`iÊÀi«ˆ]Êi˜Ê ˜]Êi œ ̈VՏˆiÀÊ`>˜ÃʏiÃÊië>ViÃÊÕÀL>ˆ˜ÃÊÆÊiÌÊViiÊ`iʏ½>VVi«Ì>̈œ˜ à ià ië>Vià >Vi ÕÀL>ˆ˜Ã Æ V >Vià Ê}À>˜`ÃÊ«ÀœiÌÃÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ­˜œÕÛiiÃʈ˜vÀ>ÃÌÀÕV‡ jÛiœ ˜œ ÌÕÀiÃ]Ê}À>˜`ÃÊjµÕˆ«i“i˜ÌÃ]ÊVÀœˆÃÃ>˜Viʈ˜`ÕÃÌÀˆii®ÊÃÕÃVi«‡ Ã]ÊVÀœ ` ̈LiÃÊ`iÊ«œÀÌiÀÊ`½>ÕÌÀiÃÊ>“LˆÌˆœ˜ÃÊ«œÕÀʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i]ʓ>ˆÃÊi˜ ̈œ˜ÃÊ œÕ LÕÌÌiÊ>ÕʘœÕÛi>Õʓœ`miÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜° jÛiœ« ˜Ì *Àˆ˜Vˆ«>iÃʏœ}ˆµÕiÃÊ ÃÌÀÕVÌÕÀ>˜ÌiÃÊ\

*Àˆ˜Vˆ«>ÕÝÊivviÌÃ]ʈ“«>VÌÃÊ iÌÊi˜iÕÝ

œ˜ÌjiÊ`½Õ˜Ê“œ`miÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜Ì “œ`miÊ`iÊ`j iÊ``iÊ >ÌiÀ˜>̈v]Ê«ÕÃÊjVœ˜œ“i]ʓœˆ˜ÃÊ«Àœ`ÕV̈ۈÃÌi] jVœ˜œ“i]ʓœ jVœ˜œ“i]ʓœˆ˜ “i]Ê `jVœ˜Vi˜ÌÀjÊiÌÊvÀˆ>˜`Ê`½ˆ˜˜œÛ>̈œ˜ÃÊÜVˆ>ià jÊiÌÊvÀˆ>˜`Ê`½ˆ˜˜œÛ>̈œ vÀˆ>˜`Ê`½ˆ˜˜œ `½ˆ˜ iÌÊi˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>ið Àœ˜˜i i˜ ° UÊ6>œÀˆÃ>̈œ˜Ê`iÃÊëjVˆw 6>œÀˆÃ>̈œ˜Ê`iÃÊëjVˆw iÃÊëjVˆw VˆwÊV ÊVˆÌ ÊVˆÌjÃ]Ê`iÃʓˆVÀœ‡ ˆ˜˜œÛ>̈œ˜Ã]Ê`iʏ½jVœ˜œ“ˆiÊ`iÃʏ>LiÃ Ã]Ê`iʏ½jVœ˜œ“ˆiÊ`iÃʏ>L ½jVœ˜œ“ˆiÊ œ“ iÌÊ`iÃÊ«Àœ`ՈÌÃÊ`iÊÌiÀÀœˆÀÃÊiÌÊ`iÊÌiÀÀˆÌœˆÀið `ՈÌÃÊ`iÊÌiÀÀœˆÀÃÊiÌÊ`iÊÌiÀ `iÊÌiÀÀœˆÀÃÊiÌÊ` œˆÀà UÊ œ˜ÛiÀ}i˜ViÊÃÌÀ>Ìj}ˆµÕiÊ`iÃÊۈiÃÊiÌÊ`ià i˜ViÊÃÌÀ>Ìj}ˆµÕiÊ`iÃÊۈ }ˆµÕ V>“«>}˜iÃÊ>ÕÊÃiˆ˜Ê`iÊ«ÀœiÌÃÊ`iÊÌiÀÀˆÌœˆÀið ÃÊ>ÕÊÃiˆ˜Ê`iÊ«ÀœiÌÃÊ`iÊÌ Ê«Àœ

 ˆÃiÊi˜Ê`jÛiœ««i“i˜ÌÊ`iʘœÕÛiià ÀiÃÃÜÕÀViÃÊi˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>iÃÊiÌÊ«>ÌÀˆ“œ˜ˆ>ià `iiʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i° UÊ, ,i˜œÕÛi>ÕÊ`iÃÊV>“«>}˜iÃ]ÊÞÊVœ“«ÀˆÃ iÃÃÊ«ÕÃÊi˜Ê`ˆvwÊVՏÌj° UÊ

jÛiœ««i“i˜ÌÊ`ˆvvjÀi˜Vˆj]Ê>ÛiV `iiÃÊÌi˜`>˜ViÃʏœV>ˆÃjiÃÊDʏ>Ê}i˜ÌÀˆwÊV>̈œ˜] Dʁ Ê½i“«ˆÀiÊ`iÃÊÃi˜ˆœÀÃʂ]Ê>ÕÝÊ>Ì̈ÌÕ`iÃʘޓLˆÃÌiÃ] œÕÊ>ÕÝÊÀjyÊiÝiÃÊ`½ˆ`i˜ÌˆÌjÊVœ““Õ˜>ÕÌ>ˆÀiÊ\Ê ÀˆÃµÕ ÀˆÃµÕiÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊvÀ>}“i˜Ìj°

ÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÀj}ˆœ˜>iÊ `½>“j˜>}i“i˜ÌÊ iÌÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ `ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀi 1 ʇ "

-Vj˜>ÀˆœÊVi˜ÌÀˆvÕ}iÊ\ >Ê œÕÀ}œ}˜iÊ«ÀœwÊÌiÊ `iÃÊÛi˜ÌÃÊ«œÀÌ>˜ÌÃ

iÊÃVj˜>ÀˆœÊ`iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ\ >Ê œÕÀ}œ}˜iÊVՏ̈ÛiÊÃiÃʓˆˆiÕÝ

"1,"


- ,"ÊÊÎ / ,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

ˆV̈œ˜ 

iÊ «Ài“ˆiÀÊ jVÀ>˜Ê `½ˆ˜vœÀ“>̈œ˜ÃÊ µÕiÊ Տˆi˜Ê œÕÛÀi ViÊ “>̈˜Ê `ÕÊ Ûi˜`Ài`ˆÊ ÓäÊ œV̜LÀiÊ ÓäÎä]Ê ÃÕÀÊ Ãœ˜Ê ÜiL‡œÕÀ˜>]Ê ÌœÕÌÊ i˜Ê Ã>ۜÕÀ>˜ÌÊ >Ê `iÀ˜ˆmÀiÊ Vœ˜wÊÌÕÀi Vœ˜XÕiÊ«>Àʏ>ÊVœœ«jÀ>̈ÛiʏœV>iÊ-œÕÌ…Ê ÕÀ}՘`Þ]Ê«œÀÌiÊÃÕÀÊ Õ˜iʘœÕÛiiÊi˜µÕkÌiÊiÕÀœ«ji˜˜iÊ\ʏiÊV>ÃÃi“i˜ÌÊ`iÃÊÎääÊ Àj}ˆœ˜ÃÊ`iʏ½ ÕÀœ«iÊ`iÃÊÎäÊÃiœ˜ÊiÕÀʈ˜`ˆViÊ`iÊLˆi˜‡kÌÀi°ÊՏˆi˜ ˜iÊVÀœˆÌÊ«>ÃÊLi>ÕVœÕ«ÊDÊViÃÊ«>“>ÀmÃÊ«ÃiÕ`œ‡œLiV̈vÃʵՈ yÊ>ÌÌi˜ÌÊ iÃÊ “œ`iÃÊ `ÕÊ “œ“i˜Ì°Ê >ˆÃÊ i˜wʘ]Ê «œÕÀÊ `j“>ÀÀiÀÊ Ã>ʓ>̈˜jiÊ`iʍi՘iÊÀiÌÀ>ˆÌjÊ`iÊÇäÊ>˜Ã]ÊViʘ½iÃÌÊ«>Ãʓ> `iÊýi˜Ìi˜`ÀiÊ`ˆÀiʵսˆÊ…>LˆÌiʏ>Ê£äiÊ«ÕÃÊ>}Àj>LiÊÀj}ˆœ˜Ê `½ ÕÀœ«iÊ ­iÌÊ >Ê Ói i˜Ê À>˜Vi]Ê ÕÃÌiÊ `iÀÀˆmÀiÊ ½µÕˆÌ>ˆ˜i®°Ê

½>ÕÌ>˜ÌʵÕiÊ«œÕÀʏՈ]ʵՈʏ½>ÊV…œˆÃˆiÊ«œÕÀÊÃ>ÊÀiÌÀ>ˆÌiÊi˜Ê>ÀÀˆÛ>˜ÌÊ `iʏ>Ê}À>˜`iÊL>˜ˆiÕiʏޜ˜˜>ˆÃi]ÊV½iÃÌÊ̜ÕÌÊȓ«i“i˜Ìʏ>Ê «ÕÃÊLiiÊ`Õʓœ˜`i° +Õ>˜`ʈÊ«i˜ÃiÊDÊViʵս>ÊjÌjÊÃ>ÊۈiÊ`½>V̈vÊÕÀL>ˆ˜]Ê>ÕÝÊ}À>˜`ià Ài“ˆÃiÃÊi˜ÊV>ÕÃiʵսˆÊ>Êv>ÕÊ>vvÀœ˜ÌiÀÊ>ÕÊVœÕÀÃÊ`iÃÊ>˜˜jià Óä£ä‡ÓäÓä]Ê>ÕÝʓœ“i˜ÌÃÊ`iÊ`œÕÌiÊVœiV̈vÊ«Àœvœ˜`ʵսˆÊ>Ê v>ÕÊ ÌÀ>ÛiÀÃiÀÊ «œÕÀÊ ÃœÀ̈ÀÊ `ÕÊ «Àœ`ÕV̈ۈÓiÊ j˜iÀ}j̈ۜÀiÊ iÌÊ«œÕÀÊwʘˆÀÊ«>Àʈ“«œÃiÀʏiÃÊ«Àˆ˜Vˆ«iÃÊ`½Õ˜Ê`jÛiœ««i“i˜ÌÊ ÃœLÀi]Ê ˆÊ ÃiÊ `ˆÌÊ µÕiÊ wʘ>i“i˜ÌÊ ViÊ }À>˜`Ê ÌœÕÀ˜>˜ÌÊ Û>>ˆÌÊ > «iˆ˜iÊ`½kÌÀiÊÛjVÕ°ÊՈʵՈÊ>ÊLi>ÕVœÕ«Ê“ˆˆÌjÊ̜ÕÌÊ>Õʏœ˜}Ê`iÊ Ã>Êۈi]ʈÊ>Ê՘ʫiÕʏ½ˆ“«ÀiÃȜ˜Ê`½>ۜˆÀÊÌÀœÕÛjÊ`iÃÊ܏Ṏœ˜Ã DÊÃiÃʈ`j>ÕÝ]Ê`>˜ÃÊViÊ«ïÌÊۈ>}iÊ`iÊ ˆÃÃއÃÕÀ‡iÞ]Êi˜ÌÀi

…>Àœ>ˆÃÊiÌÊ …>œ˜˜>ˆÃ°Ê Êv>>ˆÌʏiÊÌÀœÕÛiÀÊViÊۈ>}i]Ê>ÛiVÊܘʫ>ÌÀˆ“œˆ˜iÊL@̈]ÊÜ˜Ê VÕÀjÊ `iÊ «>ÞÃÊ `½œÀˆ}ˆ˜iÊ LÕÀŽˆ˜>Lj]Ê Ãœ˜Ê Vœ“ˆÌjÊ œV>Ê …Þ«iÀ `ޘ>“ˆµÕiÊ>vwʏˆjÊ>ÕÊÀœÕ«i“i˜ÌÊ`½˜ÌjÀkÌÊ-œVˆ>ÊÊ œÕÀ}œ}˜iÊ -œˆ`>ˆÀiʂÊiÌÊܘÊi˜ÌÀi«ÀˆÃiÊLˆœ‡“j`ˆV>iʏ>LiˆÃjiʁʈ˜`ÕÇ ÌÀˆiÊ«Àœ«Àiʂ°Ê ½iÃÌÊ`½>ˆiÕÀÃÊViÌÌiʈ“«>˜Ì>̈œ˜Êˆ˜>ÌÌi˜`ÕiÊ µÕˆÊ>Û>ˆÌÊÀiÌi˜ÕÊܘÊ>ÌÌi˜Ìˆœ˜ÊˆÊÞÊ>ʵÕiµÕiÃÊ>˜˜jiÃ]ʵÕ>˜`Ê ˆÊjÌ>ˆÌÊi˜VœÀiÊi˜ÊÀj}ˆœ˜ÊÞœ˜˜>ˆÃi°Ê½ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ê«>À>ˆÌÊ`i `jÛiœ««i“i˜ÌÊ `ˆvvÕÃÊ iÝi“«>ˆÀi]Ê `½…>À“œ˜ˆiÊ i˜ÌÀiÊ >V̈ۈÌjÃÊ iÌÊ`iÊÀjÃi>ÕÊVœ““Õ˜>ÕÌ>ˆÀi° œ˜]Ê̜ÕÌʘ½iÃÌÊ«>ÃÊ>ÕÃÈÊÀœÃiÊ`>˜Ãʏ>ÊÀj>ˆÌj]ÊiÌÊՏˆi˜Ê`jVœÕÛÀi «iÕÊDÊ«iÕʏiÃÊÌÀ>ÛiÀÃÊ`½Õ˜iÊ>“Lˆ>˜ViʵսˆÊÌÀœÕÛiÊÜÕÛi˜ÌÊ Õ˜Ê«iÕÊÌÀœ«Ê>Õ̜Vi˜ÌÀji°Ê½i˜ÌÀi‡ÃœˆÊV½iÃÌÊLˆi˜]ʓ>ˆÃʈÊ˜iÊv>Շ `À>ˆÌÊ«>ÃʜÕLˆiÀʏiÃÊ>ÕÌÀiðʏÊv>Õ`À>ʵսˆÊiÊ`ˆÃiÊi˜VœÀiʏœÀà `ÕÊ «ÀœV…>ˆ˜Ê vœÀÕ“Ê Àj}ˆœ˜>Ê `iÃÊ «>ÞÃÊ ÆÊ V½iÃÌÊ `½>ˆiÕÀÃÊ Õ˜i “ˆÃiÊi˜Ê}>À`iʵÕiÊv>ˆÌÊÜÕÛi˜ÌʏՈÊ>ÕÃÈʏiÊ«ÀjÈ`i˜ÌÊ`ÕÊ«>ÞÃÊ ÛœˆÃˆ˜Ê`iʏ½ÕÌ՘œˆÃÊœÀÛ>˜]Ê`½œÀˆ}ˆ˜iʘjiÀ>˜`>ˆÃi° «ÀmÃÊ ÌœÕÌ]Ê iÃÊ œ>˜`>ˆÃ]Ê «i˜ÃiÊ Տˆi˜Ê i˜Ê v>ˆÃ>˜ÌÊ `jwʏiÀ iÃÊ jVÀ>˜ÃÊ `iÊ Ãœ˜Ê ÜiL‡œÕÀ˜>]Ê ˆÃÊ ÃiÊ Ãœ˜ÌÊ Vœ“«mÌi“i˜Ì vœ˜`ÕÃÊ`>˜ÃʏiÊ«>ÞÃ>}i°Ê>ˆ˜Ìi˜>˜Ìʏ>ʵÕiÃ̈œ˜ÊV½iÃÌÊ`iÊLˆi˜ ˆ˜Ìj}ÀiÀʏiÃÊœ`>ÛiÃÊiÌʏiÃÊ1ŽÀ>ˆ˜ˆi˜ÃÊÆÊV½iÃÌÊ̜ÕÌÊ`iʓk“iÊ }À@ViÊDÊiÕÝ]ʵՈʜ˜ÌÊÀi«ÀˆÃʏiÃÊiÝ«œˆÌ>̈œ˜ÃÊ>}ÀˆVœiÃʵՈ

Ài`j“>ÀÀ>ˆi˜ÌÊi˜Ê“>ÃÃiÊ`>˜ÃʏiÃÊ>˜˜jiÃÊÓä£x‡ÓäÓä]ʵս> «ÕÊ kÌÀiÊ >˜VjÊ iÊ >LiÊ Ê ˆœ‡ œÕÀ}œ}˜iÊ ‚Ê ÃÕÀÊ iÃÊ “>ÀV…jÃÊ ˆ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>ÕÝ°Ê+ՈÊÃiÀœ˜ÌʏiÃÊ«ÀœV…>ˆ˜ÃÊۜˆÃˆ˜ÃʶÊ*iÕ̇kÌÀi iÃÊ …ˆ˜œˆÃÊ œÕÊ iÃÊ Àjȏˆi˜ÃÊ ¶Ê ÕÝÊ >ÕÃÃˆÊ `œˆÛi˜ÌÊ i˜Ê >ۜˆÀ >ÃÃiâÊ`iʏiÕÀÃʓj}>«œiÃ]ÊiÌʈÃʜ˜ÌÊ`×ÊwʘˆÀÊ«>ÀÊ>««Ài˜`ÀiÊ DÊ«ÀjÃiÀÛiÀʏiÃÊÀiÃÜÕÀViÃÊi˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>iÃÊ«ÀjVˆiÕÃiÃ] >ÛiVÊ̜ÕÌiÃÊViÃÊV>Ì>ÃÌÀœ«…iÃÊjVœœ}ˆµÕiÃʵսˆÃʜ˜ÌÊVœ˜˜ÕiÃÊt iÕÀiÕÃi“i˜ÌÊ >ÕÃÃˆÊ µÕiÊ Ãœ˜ÌÊ >ÀÀˆÛjÃÊ iÃÊ “j`iVˆ˜ÃÊ ˆL>‡ ˜>ˆÃÊ iÌÊ ÃÞÀˆi˜Ã]Ê iÌÊ ÌœÕÌÊ iÊ «iÀܘ˜iÊ jÌÀ>˜}iÀÊ `ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ `iÊ Ã>˜Ìj°Ê -½ˆÃÊ ˜½jÌ>ˆi˜ÌÊ «>ÃÊ D]Ê œ˜Ê ÃiÊ `i“>˜`iÊ Vœ““i˜ÌÊ vœ˜V̈œ˜˜iÀ>ˆÌʏ>ʓj`iVˆ˜iÊDÊ`œ“ˆVˆiʵՈÊVœ“«mÌiʏiÊ«ži …œÃ«ˆÌ>ˆiÀÊ `iÊ ˆœ˜]Ê µÕˆÊ ˜½iÃÌÊ µÕ>˜`Ê “k“iÊ «>ÃÊ >Ê «œÀÌiÊ DÊ VžÌj]Ê Ã>˜ÃÊ Vœ“«ÌiÀÊ iÊ Vœ×ÌÊ `ÕÊ `j«>Vi“i˜ÌÊ «iÀܘ˜i°Ê œ˜Ê`jVˆ`j“i˜Ì]ʈÊv>Õ`À>ÊLˆi˜Êˆ˜ÃˆÃÌiÀÊ>ÕÊvœÀՓÊ`iÃÊ«>ÞÃÊ\Ê >Li]ÊV½jÌ>ˆÌʏ>ʓ>ÀµÕiÊ`iÃÊۈiÃ]ÊV½iÃÌÊ`iÛi˜Õʏ>ÊV…>˜ViÊ`i ˜œÃÊV>“«>}˜iÃÊt “œÕÃ̈jÊDʏ½ˆ`jiÊ`iÊÃiÊÃiÀۈÀÊLˆi˜ÌžÌÊ`iÊViÌÌiÊ>ÃÌÕVˆiÕÃi vœÀ“ՏiÊi˜Ê«ÕLˆV]ÊՏˆi˜Ê>V…mÛiÊܘʫï̇`ji՘iÀÊiÌÊ>ÌÌ>‡ µÕiÊܘʈ˜Ìi˜ÃiʍœÕÀ˜jiÊ`iÊÀiÌÀ>ˆÌjÊ`jLœÀ`j]ÊVœ““iʏiÊܘÌÊ Ãœ˜Ì ViiÃÊ`iÊ̜ÕÌiÃÊÃiÃÊVœ˜˜>ˆÃÃ>˜ViÃÊ`>˜Ãʏ>ʓk“iÊÈÌÕ>̈œ˜°Ê ÌÕ> Ê >Ê «Àœ“ˆÃÊ >ÕÊ Vœ“ˆÌjÊ œV>Ê `iÊ «Àj«>ÀiÀÊ Õ˜Ê >À}Փi˜Ì>ˆÀi À}Փ «œÕÀÊiÃÃ>ÞiÀÊ`iÊv>ˆÀiÊ>Û>˜ViÀʏ>Ê}À>˜`iÊVœ˜ÌÀœÛiÀÃiÊ«ÕLˆ‡ ˜ÌÀœ µÕiÊi˜ÌÀiʜ««œÃ>˜ÌÃÊiÌÊ«>À̈Ã>˜ÃÊ`ÕÊ«ÀœiÌÊ`iÊ}À>˜`ÊV>˜> iÌÊ œˆÀi‡->ž˜i]ʵՈʫœÕÀÃՈÛÀ>ˆÌʏiʓ>ˆ>}iÊ`iÃÊۜˆiÃʘ>ۈ}>Lià `ià ˆ˜ÌjÀˆiÕÀiÃÊÀi>˜VjÊ>ÛiVʏ½ˆ˜>Õ}ÕÀ>̈œ˜Ê½>˜Ê«>ÃÃjÊ`ÕÊV>˜> ˜Ê ,…ˆ˜‡,…ž˜i°ÊiÊ`jL>ÌÊ̜ÕÀ˜iÊ>ÕÊۈ˜>ˆ}ÀiÊiÌʈÊ`iۈi˜ÌÊÕÀ}i˜Ì >ˆ} `½œÀ`œ˜˜iÀÊ iÃÊ «œˆ˜ÌÃÊ `iÊ ÛÕi]Ê >Û>˜ÌÊ ˜Ì µÕiÊ `iÃÊ V>“«ÃÊ `½ˆÀÀj‡ `ÕV̈LiÃʘiÊÃiÊÀiÌÀ>˜V…i˜ÌÊ`iÀÀˆmÀiʏ>Ê`jvi˜ÃiÊ`iÃʈ˜ÌjÀkÌà mÀ œV>ÕÝ°Ê ÕˆÊ «iÀܘ˜ii“i˜ÌÊ ˜½>Ê «>ÃÊ i˜ i˜VœÀiÊ `½ˆ`jiÊ >ÀÀkÌjiÊ ÃÕÀÊ >Ê µÕiÃ̈œ˜]ʓ>ˆÃʈÊÃiʓjwÊiÊ`iÃÊÀjy ÃÊ ÊiÝiÃÊ`iÊÀi«ˆÊ>Õʘœ“Ê`iÊ >Ê «ÀjÃiÀÛ>̈œ˜Ê `iÃÊ ÌiÀÀˆÌœˆÀiÃ]Ê ià iÌÊ ½ˆ`jiÊ `½Õ˜iÊ Û>ÃÌiÊ Ûœˆi `½i>ÕÊœˆÀi‡->ž˜iÊDÊÌÀ>ÛiÀÃʏiÊ`j«>ÀÌi“i˜ÌÊ`iÊ->ž˜i‡i̇  œˆÀiʘiʏՈʫ>À>ŠÌÊ«>ÃÊ>Ê«ÀˆœÀˆÊˆ˜Vœ˜}ÀÕi°Ê ˆi˜ÊÃ×À]ÊViÊܘÌÊDÊ ˆÊ ˜œÕÛi>ÕÊLi>ÕVœÕ«Ê`½ˆ˜ÛiÃ̈ÃÃi“i˜ÌÃ]ÊLi>ÕVœÕ«Ê`iÊV…>“‡ à LœÕi“i˜ÌÃ]Ê iÌÊ Li>ÕVœÕ«Ê `½>“LˆÌˆœ˜Ã°Ê > >ˆÃÊ >«ÀmÃÊ ÌœÕÌ]Ê iÊ Ê`jÛiœ««i“i˜ÌÊÜLÀiʂ]ÊV½iÃÌÊi˜VœÀiÊ`ÕÊ`jÛiœ««i“i˜Ì] i iÌʈÊv>ÕÌÊ«iÕ̇kÌÀiÊ>VVi«ÌiÀÊ«>ÀvœˆÃʵÕiµÕiÃÊ}À>˜`ÃÊ«ÀœiÌÃ] >À «œÕÀʓˆiÕÝÊÌÀ>Û>ˆiÀÊ«>ÀÊ>ˆiÕÀÃÊÃÕÀʏiÃÊ«ÕÃÊ«ïÌðÊ/œÕÌÊiÃÌ]Ê ÕÀ Vœ““iÊ̜ՍœÕÀÃ]ʵÕiÃ̈œ˜Ê`½jµÕˆˆLÀi° jµ

jVˆ`j“i˜ÌÊ ÃiÊ `ˆÌÊ Տˆi˜Ê i˜Ê «Ài˜>˜ÌÊ Ài «>ViÊ `iÛ>˜ÌÊ ½jVÀ>˜ Ì>V̈iÊ`iÊÃ>ˆÃˆiÊ`iÊÌiÝÌiÊ\ʓˆˆÌ>˜ÌÊ՘ʍœÕÀ]ʓˆˆÌ>˜ÌÊ̜ՍœÕÀÃ]Ê ˜Ì >œ˜Ã‡ÞÊt

«ÀœViÃÃÕÃÊ

Vœ“Lˆ˜jà Î

6",-/" /" ,1,

™ £ä £Ó

, " " Ê

Ê -Ê-* / 1-" 1- Ê -* ,-" -- -- /" Ê ""+1

"Àˆi˜Ì>̈œ˜ÃÊÃÌÀ>Ìj}ˆµÕiÃÊÊ -ˆÊiÊÃVj˜>ÀˆœÊ`iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ`iÛ>ˆÌÊÃiʓiÌÌÀiÊi˜Ê«>Vi]Ê>œÀÃʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÛÀ>ˆÌÊV…œˆÃˆÀÊi˜ÌÀiÊ\ Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÌi˜`>˜VˆiiÊ\ -œÕÌi˜ˆÀÊ«>À̜ÕÌʏ½>V̈œ˜ÊœV>iÊvœˆÃœ˜˜>˜ÌiÊ`iÃÊ>ÌiÀ˜>̈ÛiÃ°Ê Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÃÊ£äääÊ«ÀœiÌÃÊt Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊVœ˜ÌÀi‡Ìi˜`>˜VˆiiÊ\ ,i>˜ViÀÊÎʜÕÊ{Ê}À>˜`ÃÊ«ÀœiÌÃÊÃÌÀÕVÌÕÀ>˜ÌÃÊ«…>ÀiÃ]ÊiÃÃi˜ÌˆiÃÊ«œÕÀʏ>ÊÀj}ˆœ˜°Ê Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÃÊ}À>˜`ÃÊ«ÀœiÌÃÊt Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊVœ˜`ˆÌˆœ˜˜iiÊ\Ê ««ÕÞiÀÊiÌÊLœ˜ˆwÊiÀʏiÃʓiˆiÕÀÃÊ`iʏ>ʁʓ>ÀµÕiÊ œÕÀ}œ}˜iʂÊ`>˜ÃÊ̜ÕÃʏiÃÊ`œ“>ˆ˜iÃ°Ê Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ«>Àʏ½ˆ˜˜œÛ>̈œ˜ÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜˜i°


- ,"Ê{ / ,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

- ,"Ê{ / ,,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

-ޘ̅mÃiÊ`iÃÊÃVj˜>ÀˆœÃ -Vj˜>ÀˆœÊ“jÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê\ -Vj˜>ÀˆœÊ`iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ\ -Vj˜>ÀˆœÊ`iʏ½…Þ«iÀ‡ œÕÀ}œ}˜iÊ\Ê>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ >Ê œÕÀ}œ}˜iʓˆÃi >Ê œÕÀ}œ}˜iÊVՏ̈Ûi ̈ÃÃiÊÃiÃÊÀjÃi>ÕÝ ÃÕÀÊ ˆœ˜ ÃiÃʓˆˆiÕÝ

œ`miÊ`i `jÛiœ««i“i˜Ì Àj}ˆœ˜>

jÛiœ««i“i˜ÌÊiݜ}m˜i «>ÀÊÀi«œÀÌÃÊ`iÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ vÀ>˜Vˆˆi˜˜iÊiÌÊÀ…ž˜>«ˆ˜i°Ê Vœ˜œ“ˆiÊ«Àœ`ÕV̈ÛiÊiÌʘˆV…ià `iÊëjVˆ>ˆÃ>̈œ˜]ʓ>ˆÃÊLi>ÕVœÕ«Ê i˜ÊÜÕÇÌÀ>ˆÌ>˜ViʜÕÊ>ÕÊÃiˆ˜ `iÊ}ÀœÕ«iÃÊiÝÌjÀˆiÕÀÃÊDʏ>ÊÀj}ˆœ˜° >Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌÊ՘iÊ«jÀˆ«…jÀˆi «Àœ`ÕV̈Ûi]ʈ˜`ÕÃÌÀˆiiÊiÌ >}ÀˆVœi°

jÛiœ««i“i˜ÌʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜Ê\ VÀœˆÃÃ>˜ViÊ`iÃÊvœ˜V̈œ˜ÃÊiÌÊ`iÃÊ i“«œˆÃÊ`iÊÃiÀۈViÃÊÃÕ«jÀˆiÕÀà iÌÊ`½ˆ˜ÌiÀ“j`ˆ>̈œ˜Ê­“j˜>}iÃÊiÌ i˜ÌÀi«ÀˆÃiî°Ê vviÌÊ`½i˜ÌÀ>Š˜i“i˜Ì ÃÕÀʏiÃÊ>ÕÌÀiÃÊۈiÃÊÀi>ˆÃ° >Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌÊ̈ÀjiÊ«>ÀÊ ˆœ˜] Vi˜ÌÀiÊÌiÀ̈>ˆÀiÊÃÕ«jÀˆiÕÀÊ`½>LœÀ`°

jÛiœ««i“i˜ÌʏœV>]Êi˜`œ}m˜i] ëjVˆwÊjÊ«>ÀʏiÃʓˆˆiÕÝʏœV>ÕÝ°Ê

jÛiœ««i“i˜ÌÊDÊ«>À̈À `iʘœÕÛiiÃÊÀiÃÜÕÀViÃ] i˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>iÃ] «>ÌÀˆ“œ˜ˆ>iÃ]Ê>}Àœ˜œ“ˆµÕiÃ]ÊiÌV°

jÛiœ««i“i˜ÌÊ`ˆvvÕð >Ê œÕÀ}œ}˜iʍœÕiʏ½jµÕˆˆLÀi `>˜ÃʏiÊ`jÛiœ««i“i˜Ì°

*>ÃÊ`iʓœ`miÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜Ì >Ê«ÀˆœÀˆ°Ê½ˆ“«œÀÌ>˜ViÊ`ià ÀjÃi>ÕÝÊ­“>ÌjÀˆiÃ]ÊÌiV…˜ˆµÕiÃ] ÜVˆ>ÕÝ]ÊۈÀÌÕiÃ]ÊiÌV°®ÊÃ̈“Տi ½œÕÛiÀÌÕÀiÊÀj}ˆœ˜>iÊiÌʏiÃÊ«ÀœiÌà Vœ˜˜iVÌjðÊ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊiÃÌ Õ˜iÊvÀ>V̈œ˜Ê`iÊViÃÊÀjÃi>ÕÝʵՈ >Ê`jLœÀ`i˜Ì°

/i˜`>˜Vià `½>“j˜>}i“i˜Ì Àj}ˆœ˜>

*>ÃÊ`iÊ«>À̈Ê`½>“j˜>}i“i˜Ì >Ê«ÀˆœÀˆ°ÊiÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ>VVÕiˆi˜Ì >ÊVÀœˆÃÃ>˜ViÊ«ÕÃʜÕʓœˆ˜Ã Lˆi˜°Ê"˜Ê}mÀiʏ>Ê«ÀiÃȜ˜]ÊÃ>˜Ã >ÊVœ˜ÌÀžiÀ°Ê/œÕÃʏiÃʁʫ>ÞÃʂ LœÕÀ}Ո}˜œ˜ÃÊDÊ`iÕÝʅiÕÀià `iÊ*>ÀˆÃʜÕÊޜ˜ÊÃiÊÀi`i˜ÃˆwÊi˜ÌÊ\ vœÀÌÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊÀjÈ`i˜ÌˆiÊiÌ ˜œÕÛi>ÕÝÊië>ViÃÊjVœ˜œ“ˆµÕiÃ] >ÕÊ}ÀjÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝ°

˜Êv>ÛiÕÀÊ`iÃÊۈiÃÊi˜Ê}j˜jÀ> iÌÊ`iʏ½>ˆÀiÊ`ˆœ˜˜>ˆÃiÊi˜Ê«>À̈VՏˆiÀ° œÀÌÊ«œÕۜˆÀÊÃÌÀÕVÌÕÀ>˜Ì `iÃÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌÊVœiV̈v°Ê ,i̜ÕÀÊDÊ՘iÊViÀÌ>ˆ˜iÊVœ“«>VˆÌj ÕÀL>ˆ˜iÊiÌÊ>ÕÝÊV>“«>}˜iÃÊ>Û>˜Ì ̜ÕÌÊ>}ÀˆVœiðÊiÃÊV…ivǏˆiÕÝ `j«>ÀÌi“i˜Ì>ÕÝÊV>«Ìi˜Ì iÃÊÃiÀۈViÃ°Ê ˆœ˜ÊœÀ}>˜ˆÃi ܘÊ>ˆÀiÊÕÀL>ˆ˜iÊÀ>`ˆœVœ˜Vi˜ÌÀˆµÕiÊ iÌʓՏ̈«œ>ˆÀi°

“j˜>}i“i˜ÌÊÜLÀi]ÊjVœ˜œ“i `½ië>ViÃ]Ê>ÛiVÊ«ÀˆœÀˆÌjÊD >Ê}iÃ̈œ˜Ê`iÃÊÀiÃÜÕÀVià ˜>ÌÕÀiiÃÊDʏœ˜}ÊÌiÀ“i°ÊœÀÌià «œˆÌˆµÕiÃÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>̈œ˜ÊiÌ `iÊÛ>œÀˆÃ>̈œ˜Ê>}Àœ˜œ“ˆµÕi iÌÊi˜ÛˆÀœ˜˜i“i˜Ì>i°Ê ˜Ìi˜Ìià ۈiÇV>“«>}˜iÃÊ`>˜ÃʏiÊV>`Ài `iÊ«ÀœiÌÃʏœV>ÕÝ]Êv>ۜÀˆÃ>˜Ì ՘iÊViÀÌ>ˆ˜iÊ`ˆÃ«iÀȜ˜Ê`>˜Ã ½œVVÕ«>̈œ˜Ê`iʏ½ië>Vi°

˜Ìi˜ÃiÊ>“j˜>}i“i˜ÌʘՓjÀˆµÕi `iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃ]Ê>˜ÌˆVˆ«>˜Ìʏià Ã>ÕÌÃÊÌiV…˜œœ}ˆµÕiÃÊÃÕVViÃÈvð "À}>˜ˆÃ>̈œ˜Ê`iÃÊÃiÀۈViÃÊi˜ ÀjÃi>ÕÊiÌÊi˜Ê>VVmÃÊDÊ`ˆÃÌ>˜Vi° iÃÊÀjÃi>ÕÝÊv>ۜÀˆÃi˜Ì >ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>̈œ˜Ê`ˆœ˜˜>ˆÃi]Ê “>ˆÃʏiÃÊV>“«>}˜iÃÊ̈Ài˜ÌÊ>ÕÃÈ «ÀœwÊÌÊ`ÕʁÊDÊ`ˆÃÌ>˜Viʂ°

œ`>ˆÌjÃÊ`i }œÕÛiÀ˜>˜Vi Àj}ˆœ˜>i

*œÕۜˆÀÊÀj}ˆœ˜>Ê`iÊÀj}Տ>̈œ˜ ˆ˜ÌiÀ˜iʏˆ“ˆÌj°Ê>Ê,j}ˆœ˜ÊÃÕˆÌ iʓœÕÛi“i˜Ì]ʓ>ˆÃʏ½ˆ˜ˆÌˆ>̈Ûi iÃÌÊ>ÕÝÊ>VÌiÕÀÃÊ«ÀˆÛjÃÊiÌÊ>ÕÝ ÌiÀÀˆÌœˆÀiÃʏœV>ÕÝÊ­Vœ““Õ˜iÃ] ˆ˜ÌiÀVœ““Õ˜>ˆÌjî]ÊۜˆÀiÊ>ÕÝ `j«>ÀÌi“i˜ÌÃʏiÃÊ«ÕÃÊVœ˜ViÀ˜jà «>Àʏ>Ê«ÀiÃȜ˜Êiݜ}m˜i°Ê iÃÊ ˆ˜ÌjÀkÌÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝÊ«ÕLˆVÇ«ÀˆÛjà ÃiÊVœ˜Ã̈ÌÕi˜ÌÊÃÕÀÊViÃÊL>Ãið

iÊVœÕ«iÊ,j}ˆœ˜‡“jÌÀœ«œi `ˆœ˜˜>ˆÃiÊiÃÌÊ`jVˆÃˆv°ÊiÊVÕLÊ `iÃÊۈiÃÊiÌÊ>}}œ“jÀ>̈��˜Ã LœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÃÊÛiˆiÊD >ÊÀi`ˆÃÌÀˆLṎœ˜Ê`iÃÊivviÌÃÊ`iÊ >ʓjÌÀœ«œˆÃ>̈œ˜°ÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊ `iʏ½jVœ˜œ“ˆiʈ˜`ÕÃÌÀˆiiÊ>««Õˆi ViÌÌiÊ}œÕÛiÀ˜>˜ViʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜i Àj}ˆœ˜>i°ÊiÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊÀÕÀ>ÕÝÊ ÀiÛi˜`ˆµÕi˜Ìʏ>Ê܏ˆ`>ÀˆÌj°

iÃÊ>VÌiÕÀÃʏœV>ÕÝÊiÌÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝ Ãœ˜ÌÊDʏ>ʓ>˜ ÕÛÀiÊ\Ê«>ÞÃ] ˆ˜ÌiÀVœ““Õ˜>ˆÌjÃ]ÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ`i «ÀœiÌ]ÊiÌV°]Ê>ÛiVÊ՘iÊ«>À̈Vˆ«>̈œ˜ `iʏ>ÊÜVˆjÌjÊVˆÛˆiʈ˜j}>iʓ>ˆÃ }œL>i“i˜ÌÊvœÀÌi° iÃÊ`j«>ÀÌi“i˜ÌÃÊܘÌÊ>ÌÌi˜ÌˆvÃÊD iÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÀÊiÌÊDÊVœ˜ÌÀ>VÌÕ>ˆÃiÀ >ÛiVÊiÕÝ°ÊiÃÊ«œÕۜˆÀà `½>}}œ“jÀ>̈œ˜Êœ˜ÌÊ`iÃÊÀiÃÜÀÌà ÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÕÝʏˆ“ˆÌjðÊ>Ê,j}ˆœ˜ œÕiÊ՘ÊÀžiÊ`½ˆ˜VˆÌ>ÌiÕÀÊiÌÊ`½>««Õˆ ÃjiV̈vÊ>ÕÝʈ˜ˆÌˆ>̈Ûið

iÃʜ«jÀ>ÌiÕÀÃÊ`iÊÀjÃi>ÕÝʜ˜Ì >Õʓœˆ˜ÃÊ>ÕÌ>˜ÌÊ`iÊ«œÕۜˆÀʵÕi iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiðÊ>ʵÕiÃ̈œ˜Ê`i iÕÀÊVœœÀ`ˆ˜>̈œ˜ÊiÃÌÊ«œÃjiÊ\Ê Õ˜iÊÕ̜ÀˆÌjÊ"À}>˜ˆÃ>ÌÀˆViÊ `iÃÊ/ ]ʓ>ˆÃÊDʵÕiiÊjV…iiʶ iÃÊ«>ÀÌi˜>Àˆ>ÌÃÊ«ÕLˆV‡«ÀˆÛj ܘÌÊiÃÃi˜ÌˆiÃÊDʏ½>V̈œ˜ `iÃÊVœiV̈ۈÌjÃʏœV>ið

-ˆÌÕ>̈œ˜ `½ˆ˜ÃiÀ̈œ˜ }œL>i

˜ÃiÀ̈œ˜ÊvœÀÌiÊ`>˜ÃʏiÊÃÞÃÌm“i «Àœ`ÕV̈vÊiÌÊvœ˜V̈œ˜˜iÊ˜>̈œ˜> iÌÊiÕÀœ«ji˜]ʓ>ˆÃÊ`>˜ÃÊ՘ÊÀži `½jV…>˜}iʈ˜j}>Ê­«>ÀÊiÝi“«i >ÕÊ«>˜Ê`j“œ}À>«…ˆµÕiÊ`ÕÊLˆ>˜ }j˜jÀ>̈œ˜˜i®°Ê>Ê œÕÀ}œ}˜i ÀiÃÌiÊ՘ÊÃÞÃÌm“iÊVi˜ÌÀˆvÕ}i°

œÕLiʈ˜Ìj}À>̈œ˜Ê\ œÕÀ}œ}˜iÊqÊÀ>˜V…i‡ œ“Ìj]Ê iÌÊ ˆœ˜ÊqÊ iÃ>˜Xœ˜°Ê"ÕÛiÀÌÕÀi VÀœˆÃÃ>˜ÌiÊÛiÀÃʏiʓœ˜`iÊÀ…j˜>˜Ê iÌʏ>Ê-ՈÃÃi°Ê ˆÛiÀ}i˜ViÊ`iʏ½"ÕiÃÌ µÕˆÊýˆ˜Ìm}ÀiʏՈÊ>ÕÊ >ÃȘʫ>ÀˆÃˆi˜°

1˜iÊ œÕÀ}œ}˜iÊ>VVÕiˆ>˜Ìi]Ê«>À «>ViÃ]ÊiÌʈ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>ˆÃjiÊ}À@Vi DÊ՘iÊLœ˜˜iʈ“>}iÊi˜Ê ÕÀœ«i] “>ˆÃÊ«ÕÃÊÜÕVˆiÕÃiÊ`½ii‡“k“i µÕiÊ`iʏˆi˜ÃÊiÝÌiÀ˜ið

˜ÃiÀ̈œ˜Ê}œL>iÊÛ>Àˆ>LiÊÃiœ˜ iÃÊÀjÃi>ÕÝÊVœ˜ViÀ˜jÃ]Ê«>ÀvœˆÃ `½ÕÃ>}iʏœV>]ÊۜˆÀiÊVœ˜wÊ`i˜Ìˆi]Ê «>ÀvœˆÃÊÛ>œÀˆÃ>˜Ìʏ½iÝVii˜Vi LœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iʍÕõսDʏ½jV…ii “œ˜`ˆ>i°Ê½i˜Ãi“LiʘiÊv>ˆÌÊ«>à Àjii“i˜ÌʁÊÀj}ˆœ˜Ê‚°

>ÊۈiÊ`ià LœÕÀ}Ո}˜œ˜Ã

i>ÕVœÕ«Ê`iʘœÕÛi>ÕÝʓj˜>}ià i˜Ê«ÀœÛi˜>˜ViÊ`½i‡`i‡À>˜Vi] i˜Ê“>œÀˆÌjÊ`iÃÊVœÕ«iÃÊLˆ‡>V̈và «Õ̞ÌÊi˜Ê`iÕ݈m“iÊ«>À̈iÊ`iÊۈi «ÀœviÃȜ˜˜ii]Ê>ˆ˜ÃˆÊµÕiÊ`ià ÀiÌÀ>ˆÌjðÊiÃÊjÌÕ`ˆ>˜ÌÃʵՈÌÌi˜Ì ̜ՍœÕÀÃʏ>ÊÀj}ˆœ˜ÊiÌʏiÃʍi՘ià `ˆ«ž“jÃÊÌ>À`i˜ÌÊDÊÞÊÀiÛi˜ˆÀ° ½ˆ`i˜ÌˆÌjÊLœÕÀ}Ո}˜œ˜˜iÊÃiÊ`ˆÕi] “>ˆÃʏiÃʘœÕÛi>ÕÝÊ>ÀÀˆÛ>˜Ìà >ÊÀiÛi˜`ˆµÕi˜ÌÊۜœ˜ÌˆiÀðÊ>Êۈi `iʁÊÌÀmÃÊ}À>˜`ÊL>˜ˆiÕÃ>À`Ê‚Ê ˜iÊVœ˜Ûˆi˜ÌÊ«>ÃÊDÊ̜ÕÃÊt

ÃÊۈÛi˜Ìʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÃÊۈiÃÊ\ V…>V՘ʏ>ÊÈi˜˜i]ÊiÌÊV…>V՘ÊÜ˜Ê µÕ>À̈iÀ]Ê>ÛiVÊ՘iÊ«Àˆ“iÊ«œÕÀ ½ÕÀL>˜ˆÌjʓjÌÀœ«œˆÌ>ˆ˜iÊ`iÊ

ˆœ˜]Ê«>À̈VՏˆmÀi“i˜ÌÊ>««ÀjVˆji `iÃʍi՘iÃÊiÌÊ`iÃÊV>Ìj}œÀˆià ÃÕ«jÀˆiÕÀiðÊ>ˆÃÊVœ““iÊ `>˜ÃÊ̜ÕÌiÊÜVˆjÌjÊÕÀL>ˆ˜i]ʏiÃÊ ˆ˜j}>ˆÌjÃÊ«iÀÈÃÌi˜Ì]Ê}j˜jÀ>˜Ì ՘iÊ`i“>˜`iÊ`iÊ܏ˆ`>ÀˆÌjÊi˜ÌÀi LœÕÀ}Ո}˜œ˜Ã°Ê Ìʜ˜ÊÃiÊ`ˆÌÊ«Õà ۜœ˜ÌˆiÀÃÊ ˆœ˜˜>ˆÃ]Ê …>œ˜˜>ˆÃÊ œÕÊ ˆÛiÀ˜>ˆÃ]ʵÕiÊ œÕÀ}Ո}˜œ˜°

ÃÊýˆ`i˜ÌˆwÊi˜ÌÊۜœ˜ÌˆiÀà >ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀiʜÙʈÃÊۈÛi˜Ì]ÊۜˆÀi Dʏ>ÊVœ““Õ˜>ÕÌjʵսˆÃʜ˜ÌÊ V…œˆÃˆiʜÕÊVÀjji]Ê`>˜Ãʏ>µÕii ˆÃʘœÕÀÀˆÃÃi˜ÌÊiÌÊ`jvi˜`i˜Ì iÕÀÃʈ˜ÌjÀkÌÃ°Ê i>ÕVœÕ«Ê`i «ïÌÃÊ}ÀœÕ«iÃÊÛ>ÀˆjÃ]ʜÀˆ}ˆ˜>ÕÝ] `ޘ>“ˆµÕiÃ]ÊÀi˜œÕÛijÃÊ«>ÀÊ`ià >««œÀÌÃÊiÝÌjÀˆiÕÀÃ]ʵՈÊVՏ̈Ûi˜Ì ½>˜VÀ>}iʏœV>°Ê>ˆÃÊ>ÕÃÈ `iÃÊiÝVÕÃÊ`ÕÊ`jÛiœ««i“i˜Ì «>ÀÊ«ÀœiÌ]Ê`>˜ÃʏiÃÊۈiÃÊVœ““i `>˜ÃʏiÃÊV>“«>}˜ið

iÃÊ`ˆvvjÀi˜ViÃÊÜVˆ>iÃ] VՏÌÕÀiiÃÊiÌÊ`iʓœ`iÊ`iÊۈi]ÊÃi vœ˜ÌÊÃiœ˜ÊiÃÊÕÃ>}iÃʵսœ˜Êv>ˆÌ `iÃÊÀjÃi>ÕÝÊÆÊÌ>˜ÌʏiÃÊÀjÃi>ÕÝ ÛˆÀÌÕiÃÊ`iÊÌjjVœ““Õ˜ˆV>̈œ˜] µÕiʏiÃÊÀjÃi>ÕÝÊÜVˆ>ÕÝ] «ÀœviÃȜ˜˜iÃʜÕÊ>ÕÌÀiÃ]ʵՈ ÃÌÀÕVÌÕÀi˜ÌÊ̜ÕÌiʏ>ÊÜVˆjÌj° >ʓ>À}ˆ˜>ˆÌj]ÊÃÕLˆiʜÕÊV…œˆÃˆi]Ê ÌœÕÌÊVœ““iʏ½ˆ˜Ìj}À>̈œ˜Ê`>˜Ã iʓœÕÛi“i˜ÌÊVœiV̈v]ÊÃiʍœÕi˜Ì `>˜Ãʏ>Ê«œÃˆÌˆœ˜]ʓ>ÌjÀˆiiÊiÌÊ VՏÌÕÀii]ÊۈÇD‡ÛˆÃÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝ°

ÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÀj}ˆœ˜>iÊ`½>“j˜>}i“i˜ÌÊ iÌÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ`ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀi

ÕÀ>˜ÌʏiÃÊÓäÊ«ÀœV…>ˆ˜iÃÊ>˜˜jiÃ]ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊÛ>Ê>VVœ“‡ À}œ}˜iÊÛ>Ê «>}˜iÀʏiÊ`j«œˆi“i˜ÌÊ}j˜jÀ>Ê`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊ`½ˆ˜vœÀ“>̈œ˜] jÃi>ÕÝÊ `iÊVœ““Õ˜ˆV>̈œ˜ÊiÌÊ`iÊVœ˜˜>ˆÃÃ>˜ViÃ°Ê Ã>˜Vià iÊýÞʈ˜ÃVÀˆÀ>Ê`iÊv>Xœ˜Ê`½>ÕÌ>˜ÌÊ«ÕÃÊۜœ˜Ì>ˆÀiʵÕiÊÃiÀœ˜Ì >˜ÌÊ«Õ >ˆ˜ÃˆÊ ÃÕÀ“œ˜ÌjÃÊ µÕiµÕiÃÊ ÃÊ …>˜`ˆV>«ÃÊ …> `iÊ `ˆÃÌ>˜ViÊ ˆjÊ Dʏ½jÌi˜`ÕiÊ`iÊܘÊië>Vi° i° iÊ viÀ>Ê «ÀiÕÛiÊ `½ˆ˜ˆÌˆ>̈ÛiÊ ÌˆÛiÊ Ã«jVˆwʵÕiÊ iÌÊ œÀˆ}ˆ˜>iÊ `>˜ÃÊ Vi `œ“>ˆ˜i]Ê i˜Ê ý>««ÕÞ>˜ÌÊ >˜ÌÊ ÃÕÀÊ ÃiÃÊ ÀiÃÜÕÀViÃÊ «Àœ«ÀiÃ]Ê i˜Ê «>À̈VՏˆiÀÊܘʓ>ˆ>}iÊ`iÊۈiÃʓœÞi˜˜iÃÊiÌÊ«ïÌiÃ]ÊÌÀmà }iÊ` “œÌˆÛjiÃÊ«>Àʏ½œÀ}>˜ˆÃ>̈œ˜Ê«œÞVi˜ÌÀˆµÕi° “œÌˆÛji “œÌˆÛj ˆÃ>Ì >Ê œÕÀ}œ}˜ }œ}˜iÊ “œ˜ÌÀiÀ>Ê }œ}˜i ÌÀi `iÃÊ V>«>VˆÌjÃÊ ˜œÌ>LiÃÊ DÊ >`œ«ÌiÀ >`œ iÃÊ iÃÊÃiÀۈViÃÊDÊ`ˆÃ DÊ`ˆÃ `ˆÃÌ>˜Vi]ÊDÊL>˜>ˆÃiÀʏiÊÌjjÌÀ>Û>ˆ]Êi >˜V >ˆ]ÊiÌÊDÊv>ˆÀiÊ ÛˆÛÀiÊ`iÃÊ«Àœ `iÃÊ«ÀœiÌÃÊ«>Àʏi >Àʏi >Àʏ À iÃÊÀjÃi>ÕݰʽœvvÀiʘՓjÀ  ˜Õ“jÀˆµÕiÊ«iÀ“iÌÌÀ> DÊ >Ê «ÕÃÊ }À>˜`iÊ `i «>À «>ÀÌ «>ÀÌÊ ``ià `iiiÃÊ ÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ ÌiÀÀˆÌœˆÀ `½kÌÀiÊ Vœ˜˜iVÌjÃ°Ê > œÕÀ}œ}˜iʁÊLÀ>˜V…jiʂÊ`iÃÊۈiÃÊiÌÊ`iÃÊV>“«>}˜iÃÊÃiÀ> V… `ià ÌÀmÃʜÕÛiÀÌiÊÃÕÀʏiÊÀiÃÌiÊ`Õʓœ˜`i]ÊiÌÊ«ÕÃÊ>ÌÌi˜ÌˆÛiÊDÊÃiÃÊ iÊÀi “œ Ài>̈œ˜ÃÊiÝÌjÀˆiÕÀiÃʵսDÊÃ>ÊVœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜Êˆ˜ÌjÀˆiÕÀi° iÃʵ ˜ÃÌ

iÊ vœÀÌiÃÊ ˆ˜j}>ˆÌjÃÊ ÃÊ ``½>VVmÃÊ `i“iÕÀiÀœ˜Ì]Ê “i i˜Ê vœ˜V̈œ˜Ê `iÊ ½jµÕˆ«i“i˜ÌÊÌiV…˜ˆµÕiÊiÌÊ`iÃÊÀiÛi˜ÕÃÊ`iÃʓj˜>}iðÊ« µÕi ˜Õ iðÊ«Àmà ½mÀiÊ`iÃʈ˜j}>ˆÌjÃÊiÌÊ`iÃÊ`jÃjµÕˆˆLÀiÃÊi˜ÌÀiÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃ]ʏ>Ê mÀiÊ`iÃʈ˜j}>ˆÌjÃÊiÌÊ`iÃÊ`jÃjµÕˆˆLÀiÃÊi˜ÌÀiÊÌi ÌÊ`i Ài œÕÀ}œ}˜iÊÃiÀ>Êi˜ÌÀji]ÊVœ““iÊ`½>ÕÌÀiÃÊÀj}ˆœ˜Ã]Ê`>˜ÃÊVii À> i˜ÌÀjii]ÊVœ Vœ Vœ““i `½>Õ iÃÊ `iÃʈ˜j}>ˆÌjÃÊiÌÊ`iÃÊ`jÃjµÕˆˆLÀiÃÊi˜ÌÀiÊÀjÃi>ÕÝ°ÊÛiVʏià jÃjµ Ài ÀjÃi>ÕÝ]Ê iÃÊ }À>˜`iÃÊ µÕiÃ̈œ˜ÃÊ iÃ̈œ˜ ÜVˆ>iÃ]Ê Ã]Ê jVœ˜œ“ˆµÕiÃÊ iÌÊ ÌiÀÀˆÌœÀˆ>iÃÊV…>˜}iÀœ˜ÌÊ`iʘ>ÌÕÀi]ʓ>ˆÃÊ«>ÃÊ`½ˆ˜Ìi˜ÃˆÌj° >ÌÕÀi >Ã

*Àˆ˜Vˆ«>iÃʏœ}ˆµÕiÃÊ ÃÌÀÕVÌÕÀ>˜ÌiÃÊ\

*Àˆ˜Vˆ«>ÕÝÊivviÌÃ]ʈ“«>VÌÃÊ iÌÊi˜iÕÝ

iÃÊ / ]Ê«ÀjÃi˜ÌiÃÊ`>˜ÃÊ̜ÕÃʏiÃÊ`œ“>ˆ˜ià i˜ÌiÃÊ`>˜ÃÊÌ ÃÊ``>˜ `iʏ>Êۈi]ʁÊ>Õ}“i˜Ìi˜ÌʂʏiÊÌiÀÀˆÌœˆÀi “i˜Ìi˜Ìʂʏi “i˜Ìi˜ÌʂʏiÊÌi ˜Ìʂ LœÕÀ}Ո}˜œ˜]ÊÃiÃÊ«œÃÈLˆˆÌjÃ]ÊÃiÃÊv>VÌiÕÀà œ˜]ÊÃiÃÊ«œÃÈLˆˆÌjÃ]ÊÃià iÃÊ«œÃÈLˆˆÌj ÈLˆ `½>ÌÌÀ>V̈ۈÌjÊiÌÊ`½ivw V̈ۈÌj `½ivwÊV>VˆÌj° ÊV>VˆÌj >VˆÌ iÃÊ«œ«Õ>̈œ˜Ã]ʏiÃÊi˜ÌÀi«ÀˆÃiÃÊiÌ iÃÊ«œ«Õ>̈œ˜Ã]ʏiÃÊi˜ÌÀi«ÀˆÃiÃÊiÌ ˜Ã]ʏiÃÊi˜ÌÀi« i˜Ì iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊýœÀ}>˜ˆÃi˜ÌÊÃiœ˜Ê>ʏœ}ˆµÕi ÀiÃÊýœÀ}>˜ˆÃi˜ÌÊÃiœ˜Ê> œÀ}>˜ˆÃi˜ÌÊà Ãi˜ Ê`iÃÊÀjÃi>ÕÝ]Ê«Õ̞ÌʵÕiÊViiÊ`iʏ>Ê«ÀœÝˆ“ˆÌj ÕÝ]Ê«Õ̞ÌʵÕiÊViiÊ`iʏ> Õ̞ÌʵÕiÊViiÊ` ÕiÊV iÌÊÀi}>À`i˜Ìʏœˆ˜° ˜ÌÊ iÃÊÀjÃi>ÕÝÊv>ۜÀˆÃi˜ÌʏiÃʘ Õ`ÃÊ­iÃʅÕLî] >ÕÝÊv>ۜÀˆÃi˜ÌʏiÃʘ Õ`à ˜Ìʏi >À}i“i˜ÌÊiÝÌiÀ˜iÃÊDʏ>ÊÀj}ˆœ˜]ʓ>ˆÃ iÝÌiÀ˜iÃÊDʏ>ÊÀj}ˆœ˜]ʓ> >ÊÀj} «iÀ“iÌÌi˜ÌÊ>ÕÃÈʏ>Ê`ˆÃ«iÀȜ˜Êi˜ÊÀj`ՈÃ>˜Ì ÌÊ>ÕÃÈʏ>Ê`ˆÃ«iÀȜ˜Êi˜Ê iÀȜ˜Êi˜ÊÀj`ՈÃ>˜Ì iÃʅ>˜`ˆV>«ÃÊ`iʏ>Ê`ˆÃÌ>˜Vi° >«

>>Ê œÕÀ}œ}˜iÊVœ“Lˆ˜iʁʏ½ivviÌÊÀjÃi>Õʂ >ÛiVʏ>ʵÕ>ˆÌjÊ`iÃÊÌiÀÀˆÌœˆÀiÃÊ«œÕÀÊVœ˜˜>ŠÌÀiÊ Õ˜˜Ê`jÛiœ««i“i˜ÌÊëjVˆwʵÕi° iiÊ}À>˜`ʓ>ÀV…jÊ`iÃÊVœ˜Ìi˜ÕÃ]ʏ>ÊVœ“«j̈̈œ˜ `iiÃʜ«jÀ>ÌiÕÀÃ]ÊiÌʏ>ʓՏ̈ÌÕ`iÊ`iÃʈ˜ˆÌˆ>̈Ûià «ÀˆˆÛjiÃÊ­œÕÊܘÊ>LÃi˜Vi®ÊÀi˜`i˜ÌÊVœ“«ˆµÕji >ÊÌÌ@V…iÊÀj}Տ>ÌÀˆViÊ`iÃÊ«œÕۜˆÀÃÊ«ÕLˆVÃ] «>À̈VՏˆmÀi“i˜ÌÊi˜Ê œÕÀ}œ}˜iʵՈÊÀiÃÌi ՘˜iÊÀj}ˆœ˜Êˆ˜ÌiÀ“j`ˆ>ˆÀi°

ÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÀj}ˆœ˜>iÊ `½>“j˜>}i“i˜ÌÊ iÌÊ`iÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ `ÕÊÌiÀÀˆÌœˆÀi 1 ʇ "

-Vj˜>ÀˆœÊVi˜ÌÀˆvÕ}iÊ\ >Ê œÕÀ}œ}˜iÊ«ÀœwÊÌiÊ `iÃÊÛi˜ÌÃÊ«œÀÌ>˜ÌÃ

iÊÃVj˜>ÀˆœÊ`iʏ½…Þ«iÀ œÕÀ}œ}˜iÊ\Ê >Ê œÕÀ}œ}˜iÊ̈ÃÃiÊÃiÃÊÀjÃi>ÕÝ

"1,"


- ,"ÊÊ{ / ,-Ê -ÊäÎÊ /ÊÓÇÉ£äÉÓään

ˆV̈œ˜

˜Ê«iˆ˜iÊvœÀ“iÊ œ˜˜ˆiÊtÊ iÊ>ÊÌÀ>Û>ˆjÊ̜ÕÌiʏ>ʘՈÌ] iÌÊViʓ>̈˜Ê`ÕÊÓäʜV̜LÀiÊÓäÎäÊiiÊiÃÌÊi˜VœÀiÊ̜ÕÌi «iˆ˜iÊ`½j˜iÀ}ˆiÊiÌÊ`½>V̈ۈÌj]ÊÃiÃʘiÕÀœ˜iÃÊvœ˜V̈œ˜‡ ˜>˜ÌÊDÊ«iˆ˜ÊÀj}ˆ“i°Ê ½iÃÌʵÕi]ʓ>}ÀjÊܘʘœ“]Ê œ˜˜ˆiʘ½iÃÌ «>ÃÊ Õ˜iÊ «iÀܘ˜iÊ “>ˆÃÊ Õ˜iÊ Vœ““Õ˜>ÕÌjÊ ÛˆÀÌÕiiÊ ÃÕÀÊ i ˜iÌ]Ê Ê œÕÀ}œ}˜iÊ "«i˜Ê iÌܜÀŽÊ ˜ˆÌˆ>̈ÛiÊ ‚]Ê " ]Ê œ˜˜ˆi «œÕÀʏiÃʈ˜Ìˆ“iÃ]ÊiÌʈÃÊܘÌÊÌÀmÃʘœ“LÀiÕÝ° œ˜˜ˆiÊ>ÊÎÊ>˜Ã]ʏ½@}iʓ×ÀÊ«œÕÀʏiÃÊVœ““Õ˜>ÕÌjÃÊۈÀÌÕiiÃ] µÕˆÊ`ˆÃ«>À>ˆÃÃi˜ÌÊÜÕÛi˜ÌÊ`>˜ÃʏiÃÊ«Ài“ˆiÀÃʓœˆÃ°Ê œ˜˜ˆi] ii]Ê>Ê}À>˜`ˆÊiÌÊvœÀ̈wÊjÊÃ>˜ÃÊ`ˆÃVœ˜Ìˆ˜ÕiÀ]ÊÃ>˜ÃÊ`œÕÌiÊ«>ÀVi µÕiÊVœ““iÊܘʘœ“ʏ½ˆ˜`ˆµÕi]ÊV½iÃÌÊ՘ÊÀjÃi>ÕʜÕÛiÀÌ]ÊÃ>˜ÃÊ >`“ˆ˜ˆÃÌÀ>ÌiÕÀ]ÊÃiœ˜ÊiÃÊÀm}iÃʘœÕÛiiÃʵՈÊVœ““i˜Vi˜Ì DÊý>`œ«ÌiÀÊÃÕÀʏiÊÜiL°ÎÊÆʓ>ˆÃÊ>ÕÃÈ]ÊiÌÊ«iÕ̇kÌÀiÊÃÕÀ̜ÕÌ]Ê «>ÀViʵÕiÊV½iÃÌÊ՘ÊÀjÃi>ÕʵՈÊÃiÊ`jÛiœ««iÊÃÕÀÊ՘iÊVœ˜˜ˆ‡ Ûi˜ViÊ«>ÀÌ>}jiÊDʏ½j}>À`Ê`iʏ>ÊÊ œÕÀ}œ}˜iʂ]Ê«>ÃÃjiʵÕ>ȇ “i˜ÌÊ`ÕÊÃÌ>ÌÕÌÊ`iÊÀj}ˆœ˜ÊDÊViÕˆÊ`iÊVœ˜Vi«ÌÊt "˜Ê ÌÀœÕÛiÊ `iÊ ÌœÕÌÊ V…iâÊ œ˜˜ˆi]Ê µÕˆÊ …>LˆÌiÊ «>À̜ÕÌÊ iÌÊ ˜ÕiÊ «>ÀÌ°Ê iÃÊÌÀ>˜Ã>V̈œ˜ÃÊv>“iÕÃiÃÊÃÕÀÊ`iÃÊVÀÕÃÊÀ>ÀiÃÊ`ˆÃVÀm‡ Ìi“i˜ÌÊVœ““iÀVˆ>ˆÃjÃÊ>ÕÝÊi˜V…mÀiÃÊ`>˜Ãʏiʓœ˜`iÊi˜ÌˆiÀ]Ê `iÃÊVœÀÀiV̈œ˜ÃÊ̜ÕÌiÃÊ«ÀkÌiÃÊ«œÕÀÊ>˜ÌˆVˆ«iÀʏiÃÊiÝ>“i˜ÃÊ`ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ`iʏ½1˜ˆÛiÀÈÌjÊ,…ˆ˜‡,…ž˜i]ʏiÊ«>˜˜ˆ˜}Ê`iÃʈ˜wÊÀ“ˆmÀiÃÊ “œLˆiÃÊ«œÕÀʏiÃÊ܈˜ÃÊDÊ`œ“ˆVˆiÊ`iÃÊ«iÀܘ˜iÃÊDʓœLˆˆÌj Àj`ՈÌiÊL>ÃȘÊ`iÊÃ>˜ÌjÊ«>ÀÊL>ÃȘÊ`iÊÃ>˜Ìj]Ê`iÃʈ˜vœÀ“>‡ ̈œ˜ÃÊvÀ>ŠV…iÃÊÃÕÀʏiÊ«>ÃÃ>}iÊ`iÃÊ}À>˜`ÃÊViÀۈ`jÃÊi˜ÊvœÀkÌ `iÃÊ iÀÌÀ>˜}iÃÊiÌÊÃÕÀʏiÃÊ«jÀˆ“mÌÀiÃʓœLˆiÃÊ`iÊ«ÀœÌiV̈œ˜Ê µÕˆÊiÃÊÃՈÛi˜Ì]Ê`iÃʘœÕÛiiÃÊ`iÃÊVœ““Õ˜>ÕÌjÃÊ`œ˜ÌÊܘÌÊ œÀˆ}ˆ˜>ˆÀiÃÊ `iÕÝÊ }j˜jÀ>̈œ˜ÃÊ `iÊ œ>˜`>ˆÃÊ `ÕÊ œÀÛ>˜]Ê Õ˜ vœÀՓÊi˜`ˆ>LjÊ«œÕÀʜÕÊVœ˜ÌÀiʏiÊ«ÀœiÌÊ`iÊV>˜>ÊœˆÀi‡->ž˜i]Ê Õ˜Ê Vœ“«>À>̈vÊ >VÌÕ>ˆÃjÊ i˜Ê «iÀ“>˜i˜ViÊ `iÃÊ “iˆiÕÀÃÊ “œÞi˜ÃÊ«œÕÀʏiÃÊ œÕÀ}Ո}˜œ˜ÃÊ`½>ÌÌiˆ˜`ÀiʏiÊÛ>ÃÌiʓœ˜`i Ãiœ˜ÊµÕ½œ˜ÊV…œˆÃˆÌÊ`iÊ`jVœiÀÊ`iÊ*>ÀˆÃ]Êޜ˜Ê-̇ ÝÕ«jÀÞÊœÕ @i‡Տ…œÕÃi]ʏiÃʜvvÀiÃÊ`½i“«œˆÊ`iÊ«>À̈VՏˆiÀÊDÊ«>À̈VՏˆiÀ `>˜ÃʏiÊV>`ÀiÊ`ÕÊ«Àœ}À>““iÊ`iÊÜṎi˜ÊDʏ½jVœ˜œ“ˆiÊ`œ“iÇ ̈µÕiÊ`iÊÊ œÕÀ}œ}˜iÊ-œˆ`>ˆÀiʂ]Ê՘iÊLœÕÀÃiÊ`½jV…>˜}iÊ`i `œ“ˆVˆiÃÊ «œÕÀÊ iÃÊ ˆ˜}j˜ˆiÕÀÃÊ `ˆ«ž“jÃÊ `ÕÊ *œÞÌiV…˜ˆVÕ“Ê µÕˆÊ «œÕÀÃՈÛi˜ÌÊ iÕÀÊ V>ÀÀˆmÀiÊ DÊ ½jÌÀ>˜}iÀ]Ê `iÃÊ Ài˜`iâ‡ÛœÕà ÃÕÀÊ՘Ê>ÕÌÀiÊÀjÃi>Õ]ÊLˆi˜Ê“>ÌjÀˆiÊViÕˆ‡D]ÊViÕˆÊ`iÃÊjVÕÃiÃ] «œÕÀʏiÃÊi˜ÌÀiÌi˜ˆÀÊLj˜jۜi“i˜Ì]ÊiÌV°]ÊiÌV°]ÊiÌV° œ˜˜ˆiÊiÃÌÊVœ˜˜ÕiÊiÌÊ>««ÀjVˆjiÊ`iÊ̜ÕÃ]ÊÞÊVœ“«ÀˆÃÊ`iÊViÕÝ µÕˆÊ `j«i˜`i˜ÌÊ i˜VœÀiÊ `iÊ ½>ÀV…>‹µÕiÊ ÌiV…˜œœ}ˆiÊ `ÕÊ wÊÊ `iÊ VՈÛÀiÊ «œÕÀÊ ÃiÊ Vœ˜˜iVÌiÀÊ Ì>˜ÌÊ Lˆi˜Ê µÕiÊ “>]Ê iÌÊ ˆÃÊ ˜iÊ Ãœ˜Ì “>…iÕÀiÕÃi“i˜ÌÊ«>ÃÊÈÊÀ>ÀiÃÊi˜Ê œÕÀ}œ}˜i°Ê œ˜˜ˆiÊ>ÊÃiÃÊ i˜˜i“ˆÃ]Ê«>À“ˆÊViÕÝʵՈʜ˜ÌʁʫÀˆÃʏiʓ>µÕˆÃʘՓjÀˆµÕiÊ‚Ê Vœ““iÊ ˆÃÊ iÊ `ˆÃi˜ÌÊ iÕ݇“k“i]Ê «>ÀViÊ µÕ½ˆÃÊ ÀivÕÃi˜ÌÊ ½…Þ«iÀ ‡Vœ˜˜iV̈ۈÌj]ʏ½ˆ˜vœÀ“>̈œ˜Ê«iÀ“>˜i˜Ìi]ʏ>ʁÊ`ˆVÌ>ÌÕÀiÊۈÀÌÕiiʂ°Ê

iÕ݇DÊ >ÕÊ “œˆ˜ÃÊ >««ÀjVˆi˜ÌÊ iÌÊ ÀiV…iÀV…i˜ÌÊ ViÃÊ i˜`ÀœˆÌà ÀiVՏjÃÊ`iʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iʵÕiʏiÃÊÀjÃi>ÕÝʈÀÀˆ}Õi˜Ìʓ>°Ê>ˆÃÊ œ˜˜ˆiÊ>Ê>ÕÃÈÊÃiÃÊV…>Õ`ÃÊ«>À̈Ã>˜Ã]ÊÃiÃʈ˜Vœ˜`ˆÌˆœ˜˜iÃ] i˜Ê«>À̈VՏˆiÀÊ`>˜Ãʏ>Ê ˆmÛÀi]ʵՈÊ>Ê՘iÊۈiˆiÊVՏÌÕÀiÊi˜Ê“>̈mÀi `½>V̈ۈÌjÃʘՓjÀˆµÕiÃ]ÊiÌÊÃ>˜ÃÊ`œÕÌiÊ>ÕÃÈʫ>ÀViʵÕiʏià ˆÛiÀ˜>ˆÃ]ʵՈÊÃiÊܘÌÊÜÕÛi˜ÌÊÃi˜ÌˆÃÊ՘ʫiÕʏœˆ˜Ê`ÕÊÀiÃÌiÊ`i >Ê œÕÀ}œ}˜i]ÊVՏ̈Ûi˜ÌʏDÊ>ÛiVÊLœ˜…iÕÀʏiʓœÞi˜Ê`iÊýÞʏˆiÀ i˜ÌˆmÀi“i˜Ì]ÊiÌʓk“iÊ>Շ`iD° œ˜˜ˆiÊ v>ˆÌÊ «>ÀiÀÊ `½ii]Ê ÃÕÀÊ >Ê ÌœˆiÊ iÌÊ >ˆiÕÀÃ°Ê *œÕÀÊ iÃÊ Õ˜Ã]ÊiiÊVœ˜ÌÀˆLÕiÊDÊV…>˜}iÀÊLi>ÕVœÕ«Ê`iÊV…œÃiÃÊ`>˜Ãʏ>ÊۈiÊ VœÕÀ>˜ÌiÊ`iÃÊ œÕÀ}Ո}˜œ˜Ã]Ê«>À̜ÕÌʜÙʈÃÊܘÌ]Êi˜Ê œÕÀ}œ}˜i iÌÊ«ÕÃʏœˆ˜°ÊÃÊۜ˜ÌʍÕõսDÊ`ˆÀiʵÕiÊÈʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊi݈ÃÌiÊ i˜VœÀi]ÊV½iÃÌÊ«>ÀViʵսˆÊÞÊ>Ê`iÃÊ œ˜˜ˆiÊ«œÕÀʏ>Êv>ˆÀiÊۈÛÀiÊt *œÕÀʏiÃÊ>ÕÌÀiÃ]Ê œ˜˜ˆiʘiÊV…>˜}iÊÀˆi˜Ê\ÊÃÕÀʏiÊÀjÃi>Õ]ʈÊÞÊ >Ê̜ՍœÕÀÃÊ`iÃʈ˜j}>ˆÌjÃ]Ê̜ՍœÕÀÃÊ`iÃʈ˜ÕÃ̈ViÃ]Ê̜ՍœÕÀà `iÃÊ}>}˜>˜ÌÃÊiÌÊ`iÃÊ«iÀ`>˜ÌÃ]ÊiÌÊViʘ½iÃÌÊ«>ÃÊ`>˜Ãʏiʓœ˜`iÊ ÛˆÀÌÕiÊ µÕiÊ «iÕÛi˜ÌÊ ÃiÊ ÀjÜÕ`ÀiÊ iÃÊ «ÀœLm“iÃÊ `iÊ vœ˜`] Vœ““iÊ ViÕÝÊ µÕ½œ˜Ê Vœ˜˜>ŠÌÊ ÌœÕœÕÀÃÊ `>˜ÃÊ iÃÊ ÌÀ>˜Ã«œÀÌÃ]Ê ViÕÝÊ`ÕÊ}À>˜`ʈ܏i“i˜ÌÊ`iÃÊ«iÀܘ˜iÃÊ@}jiÃ]ʜÕÊViÕÝÊ`iÃÊ ÝÊ`ià VÀˆÃiÃÊÃ>˜ˆÌ>ˆÀiÃʵՈÊÀivœ˜ÌÊÀj}ՏˆmÀi“i˜ÌÊÃÕÀv>Vi]Ê>ÛiVÊœÕ >Ûi Ã>˜ÃÊÜiL° +Õ½i˜Ê«i˜ÃiÊ œ˜˜ˆiʶʈiÊiÌÊ՘iÊV…œÃiÃ]Ê>ÕÊ}ÀjÊ`iÃʜ«ˆ˜ˆœ˜Ã }ÀjÊ` `iÊViiÃÊiÌÊViÕÝʵՈʏ>Êvœ˜ÌÊۈÛÀi°Ê+ՈÊÃ>Ûi˜ÌÊ>ÕÃÈʵÕiÊ œ˜˜ˆi ÌÊ>Õ ˜½iÃÌÊ «>ÃÊ iÊ ÃiÕÊ ÀjÃi>ÕÊ i˜Ê œÕÀ}œ}˜i]Ê i]Ê iÌÊ µÕiÊ Li>ÕVœÕ« `½>ÕÌÀiÃÊ̈ÃÃi˜Ìʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i]Ê>ÕÌ>˜ÌʵÕiʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ̈ÃÃiÊ µÕi ÃiÃÊÀjÃi>ÕÝÊ\ÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊVˆÀVՏ>̈œ˜]ÊÀjÃi>ÕÝÊ«ÀœviÃȜ˜˜iÃ]Ê Àj ÀjÃi>ÕÝÊVՏÌÕÀiÃ]ÊÀjÃi>ÕÝÊ`½i˜ÌÀi«ÀˆÃiÃ]ÊÀjÃi>ÕÝʓˆˆÌ>˜ÌÃ] «À ÀjÃi>ÕÝÊ`iÊÀjÃi>ÕÝ]ÊiÌÊ«>À“ˆÊiÕÝ]Ê œ˜˜ˆi°Ê ÌÊ«œÕÀÊViʵՈʏ>Ê Ý]Ê Vœ˜ViÀ˜i]Ê՘iÊV…œÃiÊiÃÌÊViÀÌ>ˆ˜iÊ\ÊViʘ½iÃÌÊ«>ÃÊ ˜i i˜VœÀiÊ Vi ܈ÀʵսiiÊÛ>Êýi˜`œÀ“ˆÀ]ʓ>ˆÃÊX>]Ê«œÕÀʏ>Ê œÕÀ}œ}˜i]ÊV½iÃÌ ÊX «Õ̞ÌÊ՘iÊLœ˜˜iʘœÕÛii°

«ÀœViÃÃÕÃÊ

Vœ“Lˆ˜jà È

- /" " *,Ê -Ê,- 18 -Ê,

{ £ä ™Ê Î

*"9 9 /,- Ê­®

1-" 1- Ê -* ,-" , " " Ê -Ê-* /6",-/" Ê,1, 6"

"Àˆi˜Ì>̈œ˜ÃÊÃÌÀ>Ìj}ˆµÕiÃÊ -ˆÊiÊÃVj˜>ÀˆœÊ`iʏ½…Þ«iÀ œÕÀ}œ}˜iÊ`iÛ>ˆÌÊÃiʓiÌÌÀiÊi˜Ê«>Vi]Ê>œÀÃʏ>Ê,j}ˆœ˜Ê`iÛÀ>ˆÌÊV…œˆÃˆÀÊi˜ÌÀiÊ\ Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊÌi˜`>˜VˆiiÊ\ ««ÕÞiÀÊi˜Ê̜ÕÌiÊVˆÀVœ˜ÃÌ>˜ViʏiÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊiÌʏ>ÊÀjۜṎœ˜Ê˜Õ“jÀˆµÕi° Ê 3ÊiʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊ`iÃÊ>VVmÃÊt Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊVœ˜ÌÀi‡Ìi˜`>˜VˆiiÊ\ ,ivÕÃiÀʏ>ÊÃjiV̈œ˜ÊiÌʏiÃʘœÕÛiiÃÊiÝVÕȜ˜ÃÊ«>ÀʏiÃÊÀjÃi>ÕÝ° Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iÊDÊÃiÃÊÀÞ̅“iÃÊt Ê1˜iÊÃÌÀ>Ìj}ˆiÊVœ˜`ˆÌˆœ˜˜iiÊ\Ê ˜Ûi˜ÌiÀʏ½mÀiʘՓjÀˆµÕiÊ`ÕÀ>LiÊ«>ÀÊ՘iÊÀj}Տ>̈œ˜Ê`ÕÊ`jÛiœ««i“i˜ÌÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝ° Ê 3iʓœÌÊ`½œÀ`ÀiÊÀj}ˆœ˜>Ê\ʏ>Ê œÕÀ}œ}˜iʘՓjÀˆµÕiÊ`ÕÀ>LiÊtÊ


Scénarios du SRADT Bourgogne 2008