Page 1

KALENDARIUM KURSÓW DLA BRANŻY GÓRNICZEJ NA ROK 2014

GÓRNICTWO PODZIEMNE

SPAWALNICTWO

www.udt.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT Wydział Szkoleń w Chorzowie


Szanowni Państwo, Mając na uwadze naszą dotychczasową, wieloletnią współpracę oraz stałe kształcenie kadr, które sprzyja podniesieniu bezpieczeństwa pracy oraz minimalizowaniu zagrożeń w górnictwie, mam przyjemność poinformować, iż Urząd Dozoru Technicznego przygotował specjalnie dla Państwa: Kalendarium Seminariów dla branży górniczej na rok 2014 zawierające ofertę wybranych kursów otwartych Urzędu Dozoru Technicznego. Rozszerzana na bieżąco oferta zamieszczana będzie na stronie www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia). Zachęcamy do skorzystania z kursów specjalistycznych, adresowanych do: −− kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, −− osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, −− pracowników związanych z eksploatacją złóż oraz wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym i bezpiecznym prowadzeniem ruchu w zakładach górniczych. Oferowane dla Państwa kursy prowadzone są w Wydziale Szkoleń w Chorzowie. Kursy przeznaczone są dla kadry inżynieryjno – technicznej oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Celem organizowanych kursów jest podwyższenie kwalifikacji pracowników kierownictwa i dozoru górniczego, a także pracowników wykonujących czynności specjalistyczne. Urząd Dozoru Technicznego przykłada szczególną wagę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zakładów górniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do popularyzacji wiedzy z zakresu działań niezbędnych dla spełnienia wymagań prawnych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych i ich eksploatacji. Wykładowcami Akademii UDT z zakresu górnictwa są pracownicy naukowi Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, pracownicy instytutów naukowo-badawczych, przedstawiciele dozoru kopalń i zakładów górniczych. Firmy zamierzające przeszkolić większą liczbę swoich pracowników zapraszam do skorzystania z oferty kursów dostosowanych specjalnie do Państwa potrzeb. Łącząc życzenia wyniesienia istotnych korzyści z kursów UDT pozostaję z szacunkiem, Dyrektor Centrum Szkolenia UDT

Małgorzata Suś-Ryszkowska


Spis treści Wstęp.................................................................................... 5 Dane teleadresowe.............................................................. 6 Opłaty:.................................................................................. 6 Kursy z zakresu górnictwa podziemnego......................... 7 Informacje ogólne............................................................... 8 01. Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania dla górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych.............................. 11 02. Podstawowy kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych..... 12 03. Podstawowy kurs specjalistyczny instruktora strzałowego w podziemnych zakładach górniczych........................ 13 04. Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego w podziemnych zakładach górniczych..................................................... 14 05. Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych w podziemnych zakładach górniczych.............................. 16 06. Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych..................................................... 18 07. Kurs specjalistyczny z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego dla spawacza w ruchu podziemnych zakładów górniczych................................................................ 20 08. Kurs dla kandydatów na stanowisko kierownika (zastępcy) służby strzałowej w podziemnych zakładach górniczych..................................................................................... 21 09. Szkolenie dla osób wykonujących oraz osób dozoru ruchu górniczego nadzorujących roboty strzałowe wykonywane przy użyciu lontu detonującego............... 22 10. Kurs specjalistyczny dla osób wykonujących pomiary prądów błądzących w zakładach górniczych................... 23 11. Kurs dla kandydatów na osoby dozoru zatrudnione w służbie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w zakładach górniczych.................................. 24 12. Kurs specjalistyczny dla dozoru nadzorującego ruch wyciągów szybowych............................................................... 25

go, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał.. 31 19. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: zagrożenia tąpaniami .............................................. 32 20. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: podsadzania wyrobisk górniczych...................... 33 21. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: ruchu górniczych wyciągów szybowych .......... 34 22. Szkolenie dla osób nadzorujących pobieranie próbek pyłu kopalnianego dla oceny własności wybuchowych oraz osób pobierających próbki pyłu w zakładach mechanicznej przeróbki węgla.............................................. 35 23. Dozór wiertniczy......................................................................... 36 24. Kurs dyspozytorów metanometrii w zakładach górniczych eksploatujących złoża (pokłady) zaliczane do II, III i IV kat. zagrożenia metanowego........................... 37 25. Zabezpieczenie metanometryczne kopalń – obsługa i konserwacja urządzeń............................................................ 38 26. Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężenia zapylenia powietrza kopalnianego oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego........................... 39 27. Kurs monterów instalujących i eksploatujących urządzenia i sieci telekomunikacyjne w kopalniach...... 40 28. Kurs ratowników górniczych wiertaczy.............................. 41 29. Kurs wiertaczy wierceń dołowych........................................ 42 30. Obsługa stanowisk łączeniowych zakładowych central telefonicznych.............................................................................. 43 Kursy z zakresu spawalnictwa.......................................... 44 31. Kurs nadzoru i kontroli robót spawalniczych................... 46 32. Kurs specjalistyczny z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego dla spawacza w ruchu podziemnych zakładów górniczych................................................................ 47

13. Szkolenie dla osób dozoru działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych...................................................... 26 14. Szkolenie dla osób dozoru ruchu zatrudnionych w służbie ds. tąpań i dyspozytorów kopalnianych stacji geofizyki górniczej..................................................................... 27 15. Metanometria automatyczna w kopalniach gazowych dla dozoru .................................................................................... 28 16. Szkolenie dla osób dozoru zatrudnionych przy podsadzaniu wyrobisk.......................................................................... 29 17. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: techniki strzałowej .................................................... 30 18. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: przewietrzania i zwalczania zagrożeń pyłowe-

4

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


Wstęp Urząd Dozoru Technicznego organizuje kursy przeznaczone dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, pracowników związanych z eksploatacją złóż oraz wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym prowadzeniem ruchu i bezpieczeństwem urządzeń technicznych w zakładach górniczych.

Odbiorcami tego typu kursów UDT są przede wszystkim przedsiębiorstwa i zakłady górnicze. Kursy mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników zakładów górniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz popularyzację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa urządzeń technicznych i ich eksploatacji. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursach gwarantują: −− prawidłową interpretację przepisów prawa geologiczno – górniczego oraz rozporządzeń dotyczących bezpiecznej eksploatacji złóż, −− nabycie kwalifikacji właściwych do wykonywanych prac, −− szeroki kontakt z kadrą naukowo – badawczą oraz osobami dozoru górniczego podczas prowadzonych zajęć..

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

5


Dane teleadresowe Kontakt

(32) 246-67-33 Sekretariat Wydziału Szkoleń w. 42 FAX (32) 246-64-09 Centrala (32) 246-67-33 Kursy w. 39 Górnictwo w. 41 Badania Nieniszczące, (32) 246-60-55 w. 35 Spawanie (32) 246-14-22 Kasa (32) 246-64-09 Recepcja (czynna całą dobę)

Dojazd

z centrum Katowic tramwajem nr 7, 20 w kierunku Chorzowa - do dworca PKP Chorzów-Batory koleją - do stacji Chorzów-Batory

Zakwaterowanie i wyżywienie

Wydział Szkoleń posiada własne pokoje gościnne, stołówkę oraz dostęp do internetu

Opłaty: Za kursy: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: 91 1130 1017 0020 1214 7720 0005 Przedpłaty oraz wpłaty za wyżywienie i pobyt w pokojach gościnnych: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: 23 1130 1091 0020 1214 7720 0036 Istnieje także możliwość wpłat gotówkowych w kasie Wydziału Szkoleń w Chorzowie.

Zmiany i reklamacje faktur prosimy kierować do: Urząd Dozoru Technicznego Wydział Szkoleń w Chorzowie 41-506 Chorzów ul. Racławicka 19 Tel. (32) 246-14-22 lub (32) 246-67-33 wew. 34

6

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


KURSY Z ZAKRESU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

7


GÓRNICTWO PODZIEMNE

Informacje ogólne KURSY SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI SPECJALISTYCZNE ORAZ OSÓB KIEROWNICTWA I DOZORU RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO Akademia UDT Wydział Szkoleń w Chorzowie prowadzi kursy dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego: −− górnik strzałowy −− wydawca środków strzałowych −− instruktor strzałowy −− sygnalista szybowy −− rewident urządzeń wyciągowych −− rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa −− spawacz oraz kursy dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych, w drodze decyzji, przez właściwy organ nadzoru górniczego zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) art. 112 ust. 5.

UPRAWNIENIA OSÓB POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628 § 14.1, 14.2 i 14.3) −− ukończenie kursu przewidzianego dla stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, odbywanego na podstawie dotychczasowych przepisów, jest równoznaczne z ukończeniem podstawowego kursu specjalistycznego lub kursu specjalistycznego w danym zakresie. −− częstotliwość (co 5 lat) odbywania uzupełniających kursów przez osoby wykonujące czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego zakładu górniczego (górnicy strzałowi, wydawcy MW, instruktorzy strzałowi) oraz osoby, które odbywają jedynie kursy specjalistyczne (rewidenci, sygnaliści szybowi, spawacze) liczy się od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 01.01.2012 r. zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze −− pozostają w mocy decyzje, świadectwa, zaświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące kwalifikacji osób oraz ograniczeń dotyczących ich wykonywania, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, a uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za odpowiadające uprawnieniom tej samej kategorii uzyskanym po dniu wejścia w życie ustawy.

8

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

Kursy z zakresu Górnictwa realizowane w 2014 roku l.p 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

10. 11.

12. 13. 14.

15. 16.

Nazwa kursu

Termin realizacji

Cena (zł)

Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w za- 12-29.05.2014 kresie metod strzelania dla górnika strzałowego 13.11-02.12.2014 w podziemnych zakładach górniczych

520,-

Podstawowy kurs specjalistyczny wydawcy środków strza- 18.02-12.03.2014 14.10-05.11.2014 łowych w podziemnych zakładach górniczych

800,-

Podstawowy kurs specjalistyczny instruktora strzałowego 18.03-17.04.2014 23.09-23.10.2014 w podziemnych zakładach górniczych

860,-

Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego w podziemnych Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy zakładach górniczych

500,-

Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy wyciągowych w podziemnych zakładach górniczych

500,-

Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączno- Terminy do uzgodnienia po ści, alarmowania i bezpieczeństwa w podziemnych skompletowaniu grupy zakładach górniczych

500,-

Kurs specjalistyczny z zakresu zagrożeń: wybuchowego Terminy do uzgodnienia po i pożarowego dla spawacza w ruchu podziemnych zakła- skompletowaniu grupy dów górniczych

350,-

Kurs dla kandydatów na stanowisko kierownika (zastępcy) 07.05-17.06.2014 służby strzałowej w podziemnych zakładach górniczych

1 650,-

Szkolenie dla osób wykonujących oraz osób dozoru ruchu 09.04.2014 górniczego nadzorujących roboty strzałowe wykonywane 13.11.2014 przy użyciu lontu detonującego

210,-

Kurs specjalistyczny dla osób wykonujących pomiary prą- 13.03.2014 24.10.2014 dów błądzących w zakładach górniczych

210,-

Kurs dla kandydatów na osoby dozoru zatrudnione w służ- 14.05-05.06.2014 bie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w zakładach górniczych

930,-

Kurs specjalistyczny dla dozoru nadzorującego ruch wycią- Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy gów szybowych

930,-

Szkolenie dla osób dozoru działów wentylacji podziemnych Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy zakładów górniczych

720,-

Szkolenie dla osób dozoru ruchu zatrudnionych w służbie 18-27.03.2014 d/s tąpań i dyspozytorów kopalnianych stacji geofizyki 08-17.12.2014 górniczej

720,-

Metanometria automatyczna w kopalniach gazowych dla Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy dozoru

930,-

Szkolenie dla osób dozoru zatrudnionych przy podsadzaniu Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy wyrobisk

720,-

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(+ 23% VAT)

(+ 23% VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

9


GÓRNICTWO PODZIEMNE

l.p 17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Nazwa kursu

Termin realizacji

Cena (zł)

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w do- 14-15.04.2014 zorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: 06-07.10.2014 techniki strzałowej

230,-

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w do- 08-09.05.2014 zorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: 13-14.11.2014 przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał

230,-

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w do- 24-25.04.2014 zorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: 22-23.10.2014 zagrożenia tąpaniami

230,-

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w do- 05-06.02.2014 zorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: 06-07.11.2014 podsadzania wyrobisk górniczych

230,-

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w do- 13-14.03.2014 zorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: 04-05.11.2014 ruchu górniczych wyciągów szybowych

230,-

Szkolenie dla osób nadzorujących pobieranie próbek pyłu Terminy do uzgodnienia po kopalnianego dla oceny własności wybuchowych oraz osób skompletowaniu grupy pobierających próbki pyłu w zakładach mechanicznej przeróbki węgla

500,-

Dozór wiertniczy

830,-

12-28.11.2014

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(zwolnione z VAT)

(+ 23% VAT)

(+ 23% VAT)

24.

25. 26.

27. 28.

Kurs dyspozytorów metanometrii w zakładach górniczych 02-16.04.2014 eksploatujących złoża (pokłady) zaliczane do II, III i IV kat. 12-26.11.2014 zagrożenia metanowego

820,-

Zabezpieczenie metanometryczne kopalń – obsługa i kon- 11.02-07.03.2014 serwacja urządzeń

870,-

Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężenia zapylenia 26.03-09.04.2014 powietrza kopalnianego oraz oceny stopnia zagrożenia 09-23.10.2014 wybuchem pyłu węglowego

610,-

Kurs monterów instalujących i eksploatujących urządzenia 15.10-05.11.2014 i sieci telekomunikacyjne w kopalniach

680,-

Kurs ratowników górniczych wiertaczy

930,-

28.05-18.06.2014

(zwolnione z VAT)

(+ 23% VAT)

(+ 23% VAT)

(+ 23% VAT)

(+ 23% VAT)

29.

Kurs wiertaczy wierceń dołowych

19.02-12.03.2014

930,-

(+ 23% VAT)

30.

Obsługa stanowisk łączeniowych zakładowych central tele- Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy fonicznych

310,-

(+ 23% VAT)

Odpłatność za zakwaterowanie - 45 zł/dzień + 8% VAT, wyżywienie - 55 zł/dzień + 8% VAT

10

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

01.

Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania dla górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, pokaz, zajęcia ćwiczeniowe

−− przygotowanie słuchaczy do prawidłowej i bezpiecznej pracy na stanowisku górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych

Czas trwania: 14 dni, 78 godzin szkoleniowych

Termin: 12-29.05.2014 r. 13.11-02.12.2014 r

Cena wyjściowa: 520 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− spełnienie wymagań Ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163 poz. 981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 275 poz. 1628)

Warunki przyjęcia na kurs Określone zostały wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności górnika strzałowego: −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo, ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy” lub w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” albo, −− ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów (j.w.) −− 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika w oddziale, w którym są wykonywane roboty strzałowe

−− ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod strzelania a po 5 latach ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego w tym zakresie −− posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak zaburzeń psychicznych, wydawanego na podstawie badań psychiatrycznych −− posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego −− ukończenie 24 lat

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Charakterystyka robót górniczych

4

Wypadki przy wykonywaniu robót strzałowych w górnictwie

2

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

3 (2 ćw.)

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych i ich zwalczanie

6

Pomiary gazów. Ćwiczenia z praktycznego wykonywania tych pomiarów

3 (2 ćw.)

Środki strzałowe i sprzęt strzałowy

12 (5 ćw.)

Technika robót strzałowych

16 (6 ćw.)

Technika wiercenia, ładowania i odpalania otworów strzałowych

5 (2 ćw.)

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące robót strzałowych, gospodarki środkami strzałowymi i transportu

16

Dziennik strzałowy

2 (1 ćw.)

Ćwiczenia i pokazy w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (w tym wybuch pyłu węglowego)

6 (3 ćw.)

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń. Praktyczne gaszenie 3 (2 ćw.) pożaru

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

11


GÓRNICTWO PODZIEMNE

02.

Podstawowy kurs specjalistyczny wydawcy środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, pokaz, zajęcia ćwiczeniowe

−− przygotowanie słuchaczy do prawidłowej i bezpiecznej pracy na stanowisku wydawcy środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych

Czas trwania: 17 dni, 110 godzin szkoleniowych

Termin: 18.02-12.03.2014 r. 14.10-05.11.2014 r.

Cena wyjściowa: 800 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− spełnienie wymagań Ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163 poz.981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 275 poz. 1628)

Warunki przyjęcia na kurs Określone zostały wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności wydawcy środków strzałowych: −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo, −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy” lub w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” albo, −− ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów (j.w.) −− 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego

stycznego wydawcy środków strzałowych a po 5 latach ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego w tym zakresie −− posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak zaburzeń psychicznych, wydawanego na podstawie badań psychiatrycznych −− posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego −− ukończenie 21 lat

−− ukończenie podstawowego kursu specjali-

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Górnicze środki strzałowe oraz sprzęt strzałowy

18 (2 ćw.)

Składy MW i ich wyposażenie

18

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

3 (2 ćw.)

Obowiązująca dokumentacja obrotu środkami strzałowymi

18 (6 ćw.)

Odbiór i transport górniczych środków strzałowych

16

Przyjmowanie i wydawanie środków strzałowych

6 (2 ćw.)

Obowiązujące przepisy dotyczące transportu, przechowywania i gospodarki środkami strzałowymi

16

Ćwiczenia i pokazy w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (w tym wybuch pyłu węglowego)

6 (3 ćw.)

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych i ich zwalczanie

4

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru lub innych miejscach zagrożeń. Praktyczne gaszenie po- 3 (2 ćw.) żarów Wypadki związane ze stosowaniem środków strzałowych

12

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

2


GÓRNICTWO PODZIEMNE

03.

Podstawowy kurs specjalistyczny instruktora strzałowego w podziemnych zakładach górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, pokaz, zajęcia ćwiczeniowe

−− przygotowanie słuchaczy do prawidłowej i bezpiecznej pracy na stanowisku instruktora strzałowego w podziemnych zakładach górniczych

Czas trwania: 23 dni, 138 godzin szkoleniowych

Termin: 18.03-17.04.2014 r. 23.09-23.10.2014 r.

Cena wyjściowa: 860 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− spełnienie wymagań Ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163 poz. 981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 275 poz. 1628)

Warunki przyjęcia na kurs Określone zostały wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności instruktora strzałowego: −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo, −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy” lub w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” albo,

−− ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego instruktora strzałowego a po 5 latach ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego w tym zakresie −− posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak zaburzeń psychicznych, wydawanego na podstawie badań psychiatrycznych

−− ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów (j.w.)

−− posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego

−− 5 lat pracy w charakterze górnika strzałowego

−− ukończenie 29 lat

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Gospodarka środkami strzałowymi

8

Wypadki przy wykonywaniu robót strzałowych w górnictwie

2

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

3 (2 ćw.)

Górnicze środki strzałowe

24

Sprzęt strzałowy stosowany w górnictwie

16 (4 ćw.)

Prądy błądzące i elektryczność statyczna

4 (2 ćw.)

Technika robót strzałowych

42

Urządzenia i maszyny do wiercenia otworów strzałowych

6

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące robót strzałowych, gospodarki środkami strzałowymi i transportu

16

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych. Wybuchy metanu i pyłu węglowego oraz środki zapobiegające 8 (4 ćw.) ich powstaniu Ćwiczenia i pokazy w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (w tym wybuch pyłu węglowego)

6 (3 ćw.)

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń. Praktyczne gaszenie 3 (2 ćw.) pożaru

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

13


GÓRNICTWO PODZIEMNE

04.

Kurs specjalistyczny sygnalisty szybowego w podziemnych zakładach górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

−− przygotowanie słuchaczy do prawidłowej i bezpiecznej pracy na stanowisku sygnalisty szybowego w podziemnych zakładach górniczych

Czas trwania: 11 dni, 62 godziny szkoleniowe

Termin: Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Cena wyjściowa: 500 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− spełnienie wymagań Ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163 poz.981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 275 poz. 1628)

Warunki przyjęcia na kurs Określone zostały wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności sygnalisty szybowego: −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo,

−− 6 miesięcy pracy w szybowych brygadach remontowo - konserwacyjnych

−− ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy” lub w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” albo,

−− 6 miesięcy szkolenia praktycznego pod nadzorem sygnalisty szybowego

−− ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów (j.w.)

−− ukończenie kursu specjalistycznego sygnalisty szybowego −− posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego −− ukończenie 21 lat

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Wybrane postanowienia obowiązujących aktów prawnych w zakresie odnoszącym się do ruchu górniczych 2 wyciągów szybowych Górnicze wyciągi szybowe – ich rodzaje

3

Przyszybia wyciągów klatkowych i skipowych oraz zabezpieczenia szybowe

5 (2 ćw.)

Urządzenia sygnalizacji szybowej i iskrobezpiecznej sygnalizacji i łączności szybowej

7 (2 ćw.)

Stanowiska sygnałowe stałe i ruchome

5 (3 ćw.)

Urządzenia sterowniczo – sygnałowe (USS)

5 (2 ćw.)

Sygnalizacja alarmowa oraz układ blokad maszyny wyciągowej i sytuacje umożliwiające jej odhamowanie

5 (2 ćw.)

Elementy urządzeń sygnalizacji szybowej oraz urządzenia lokalnego systemu łączności

3 (2 ćw.)

Rejestracja sygnałów a urządzenia sygnalizacji szybowej a także stanów i przebiegów ruchowych w odniesieniu 3 (2 ćw.) do wyciągów szybowych Zasady obsługiwania urządzeń sygnalizacji szybowej

6 (3 ćw.)

Zagrożenia występujące w zakładach górniczych a w szczególności związane z ruchem wyciągów szybowych 2 Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń. Praktyczne gaszenie 3 (2 ćw.) pożaru

14

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

Temat cd.

Liczba godzin

Postanowienia obowiązujących przepisów, odnoszące się również do sygnalisty szybowego ujęte w załączniku 4 nr 4 do rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) Postanowienia obowiązujących przepisów dotyczące zasady prowadzenia jazdy ludzi

3

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla ruchu urządzeń wyciągowych awarii oraz wypadków związa- 3 nych z pracą sygnalisty szybowego, a także wynikająca z tych faktów profilaktyka Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach

3 (2 ćw.)

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

15


GÓRNICTWO PODZIEMNE

05.

Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych w podziemnych zakładach górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

−− przygotowanie słuchaczy do prawidłowej i bezpiecznej pracy na stanowisku rewidenta urządzeń wyciągowych w podziemnych zakładach górniczych

Czas trwania: 8 dni, 52 godziny szkoleniowe

Termin: Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Cena wyjściowa: 500 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− spełnienie wymagań Ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163 poz.981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 275 poz. 1628)

Warunki przyjęcia na kurs Określone zostały wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności rewidenta urządzeń wyciągowych: −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo, −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy” lub w grupie„ robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” albo,

−− 2 lata pracy w oddziale szybowym −− ukończenie kursu specjalistycznego rewidenta urządzeń wyciągowych −− posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego −− ukończenie 21 lat

−− ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów (j.w.)

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Wybrane postanowienia obowiązujących aktów prawnych w zakresie związanym z górniczymi wyciągami 3 szybowymi Zagrożenia naturalne i technologiczne występujące w zakładzie górniczym, a w szczególności odnoszące się 2 do ruchu wyciągów szybowych. Kontrola zawartości metanu w atmosferze kopalnianej w czasie wykonywania prac Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla ruchu urządzeń wyciągowych awarii i wypadków związanych 4 z pracą rewidenta urządzeń wyciągowych, a także wynikająca z tych faktów profilaktyka Zasady prowadzenia rewizji oraz zabezpieczenia się przed upadkiem z wysokości

2 (1 ćw.)

Podstawowe wiadomości z mechaniki: niezawodność, wytrzymałość, zużycie i zmęczenie materiałowe

3

Budowa górniczych wyciągów szybowych, wyciągi pomocnicze w szybach i windy frykcyjne

2

Kontrola stanu technicznego górniczego wyciągu szybowego: rodzaje, czasookresy kontroli i dokumentowanie 2 (1 ćw.) wyników kontroli Liny wyciągów szybowych – rodzaje, ich konstrukcje, eksploatacja, konserwacja i kontrola. Zakres i warunki 3 (1 ćw.) bezpiecznego przeprowadzania rewizji codziennej Wieże szybowe i głowice szybików wyciągów szybowych – rodzaje, konstrukcje. Zakres i warunki bezpiecznego 2 (1 ćw.) przeprowadzania rewizji codziennej Koła linowe-kierujące-odciskowe wyciągów szybowych - rodzaje, ich konstrukcje, eksploatacja, konserwacja 2 (1 ćw.) i kontrola. Zakres i warunki bezpiecznego przeprowadzania rewizji codziennej

16

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

Temat cd.

Liczba godzin

Sztywne/linowe prowadzenia naczyń i zbroje szybów – rodzaje, budowa, eksploatacja, konserwacja i kontrola. 2 (1 ćw.) Zakres i warunki bezpiecznego przeprowadzania rewizji codziennej Wyposażenie pomocnicze szybów: przedziały drabinowe, pomosty stałe, zabudowa kabli, lutniociągów i ruro- 2 (1 ćw.) ciągów, sztuczne dna szybu, rząpia szybu. Budowa, eksploatacja, konserwacja i kontrola. Zakres i warunki bezpiecznego przeprowadzania rewizji codziennej Maszyny wyciągowe: linopędnia z wałem i umocowaniem, układy hamulcowe i ich nastawy oraz inne elemen- 6 (2 ćw.) ty mechaniczne. Zakres i warunki bezpiecznego przeprowadzania rewizji codziennej Przyszybia wyciągów klatkowych: budowa, urządzenia załadowcze i układ ich wzajemnych blokad. Zakres 3 (1 ćw.) i warunki bezpiecznego przeprowadzania rewizji codziennej Przyszybia wyciągów skipowych: budowa, urządzenia załadowcze i układ ich wzajemnych blokad. Zakres i wa- 3 (1 ćw.) runki bezpiecznego przeprowadzania rewizji codziennej Zabezpieczenia szybowe – budowa, eksploatacja i kontrola

1

Naczynia wyciągowe/przeciwciężary – rodzaje, ich budowa, eksploatacja i konserwacja. Zakres i warunki bez- 2 (1 ćw.) piecznego przeprowadzania rewizji codziennej Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych oraz zawieszenia lin wyciągowych – rodzaje, budowa, eksploatacja, 2 (1 ćw.) konserwacja i kontrola. Zakres i warunki bezpiecznego przeprowadzania rewizji codziennej Urządzenia hamujące wyciągów szybowych – rodzaje, budowa, eksploatacja, konserwacja i kontrola. Zakres 2 (1 ćw.) i warunki bezpiecznego przeprowadzania rewizji codziennej Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń. Praktyczne gaszenie 2 (1 ćw.) pożaru Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach

2 (1 ćw.)

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

17


GÓRNICTWO PODZIEMNE

06.

Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

−− przygotowanie słuchaczy do prawidłowej i bezpiecznej pracy na stanowisku rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych

Czas trwania: 11 dni, 62 godziny szkoleniowe

Termin: Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Cena wyjściowa: 500 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− spełnienie wymagań Ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163 poz.981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 275 poz. 1628)

Warunki przyjęcia na kurs Określone zostały wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności rewidenta łączności, alarmowania i bezpieczeństwa: −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo, −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy” lub w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” albo, −− ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów (j,w,) −− 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,

−− ukończenie kursu specjalistycznego rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa (powtarzany co 5 lat) −− w przypadku zatrudnienia przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej ukończenie kursu specjalistycznego eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej (powtarzane co 5 lat) −− posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego −− ukończenie 21 lat

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Wybrane postanowienia obowiązujących aktów prawnych w zakresie związanym z urządzeniami systemów 3 łączności, bezpieczeństwa i alarmowania. Organizacja akcji ratowniczych Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla ruchu urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alar- 2 mowania awarii i wypadków związanych z pracą rewidenta urządzeń Zagrożenia naturalne i technologiczne występujące w zakładzie górniczym, a w szczególności odnoszące się 2 do ruchu systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania Budowa urządzeń systemów łączności i alarmowania

8 (2 ćw.)

Budowa urządzeń systemów bezpieczeństwa

8 (2 ćw.)

Zasady prowadzenia rewizji urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania

6 (2 ćw.)

Zasady prowadzenia rewizji urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania w przypadku prowa- 4 (2 ćw.) dzenia akcji ratowniczych

18

Rewizje systemów łączności i alarmowania

6 (1 ćw.)

Rewizje systemów bezpieczeństwa

6 (1 ćw.)

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

Temat cd.

Liczba godzin

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym od urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmo- 3 (1 ćw.) wania Rewizja urządzeń współpracujących z urządzeniami systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania

3 (1 ćw.)

Rewizja codzienna urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania

4 (2 ćw.)

Dokumentowanie wyników prowadzonych rewizji

1

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń. Praktyczne gaszenie 3 (2 ćw.) pożaru Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach

3 (2 ćw.)

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

19


GÓRNICTWO PODZIEMNE

07.

Kurs specjalistyczny z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego dla spawacza w ruchu podziemnych zakładów górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady

−− przygotowanie słuchaczy do prawidłowej i bezpiecznej pracy na stanowisku spawacza w ruchu zakładów górniczych

Czas trwania: 3 dni, 20 godzin szkoleniowych

−− spełnienie wymagań Ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163 poz.981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 275 poz. 1628)

Termin:

Warunki przyjęcia na kurs

Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Określone zostały wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności spawacza w ruchu zakładów górniczych:

Cena wyjściowa: 350 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo, −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy” lub w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” albo, −− ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów (j.w.)

−− 3 miesiące pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego spawacza −− ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych (powtarzany co 5 lat) −− posiadanie kwalifikacji spawacza −− posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego −− ukończenie 21 lat

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Zagrożenia naturalne techniczne i organizacyjne występujące w zakładach górniczych, a w szczególności od- 4 noszące się do prac spawalniczych Akty prawne obowiązujące w ruchu zakładów górniczych, bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach górni- 3 czych Akty prawne dotyczące prac spawalniczych, oraz dokumenty wymagane do wykonywania prac spawalniczych 1 w ruchu zakładów górniczych Zasady i sposób wykonywania prac spawalniczych w ruchu zakładów górniczych

4

Niebezpieczne wydarzenia (pożary, wybuchy metanu i pyłu węglowego) i wypadki zainicjowane pracami spa- 2 walniczymi w ruchu zakładów górniczych Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie wystąpienia pożaru lub innych miejscowych 3 zagrożeń. Praktyczne gaszenie pożaru Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

20

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

3


GÓRNICTWO PODZIEMNE

08.

Kurs dla kandydatów na stanowisko kierownika (zastępcy) służby strzałowej w podziemnych zakładach górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, pokaz, zajęcia ćwiczeniowe

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac kierownika służby strzałowej w podziemnym zakładzie górniczym, poprzez zapoznanie z:

Czas trwania:

−− obowiązującymi przepisami i zarządzeniami potrzebnymi do wykonywania funkcji kierownika służby strzałowej

30 dni, 176 godzin szkoleniowych

Termin: 07.05-17.06.2014 r.

Cena wyjściowa:

−− środkami strzałowymi, sprzętem strzałowym i techniką strzelniczą −− zagrożeniami występującymi przy używaniu i transporcie górniczych środków strzałowych

metanu i pyłu węglowego −− przepisami i warunkami związanymi z prowadzeniem robót strzałowych w podziemnych zakładach górniczych −− regułami gospodarki środkami strzałowymi i sprzętem strzałowym −− prowadzeniem robót strzałowych

−− bezpieczeństwem robót strzałowych wobec

1 650 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

Kwalifikacje Kandydaci na kurs powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego z dnia 15.12.2011 r. (Dz. U. Nr 275 poz.1628) oraz spełniający wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.)

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Górnicze środki strzałowe

30

Technika strzałowa

30

Bezpieczeństwo robót strzałowych wobec metanu i pyłu węglowego

20

Elektryczny sprzęt strzałowy oraz łączenie i odpalanie otworów strzałowych

24

Składy MW, transport i gospodarka środkami strzałowymi

18

Maszyny i urządzenia do wiercenia i ładowania otworów strzałowych oraz nieelektryczny sprzęt strzałowy

12

Przepisy dotyczące prowadzenia robót strzałowych w zakładach górnictwa podziemnego oraz gospodarka 24 środkami strzałowymi Badania górniczych środków strzałowych i pokazy ich działania

12 ćw.

Projektowanie i ekonomia robót strzałowych

6

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych. Wybuchy metanu i pyłu węglowego oraz środki zapobiegające 8 (4 ćw.) ich powstaniu Ćwiczenia i pokazy w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (w tym wybuch pyłu węglowego)

6 (3 ćw.)

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń. Praktyczne gaszenie 3 (2 ćw.) pożaru

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

21


GÓRNICTWO PODZIEMNE

09.

Szkolenie dla osób wykonujących oraz osób dozoru ruchu górniczego nadzorujących roboty strzałowe wykonywane przy użyciu lontu detonującego

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

−− przygotowanie słuchaczy do prawidłowej i bezpiecznej pracy przy wykonywaniu lub nadzorowaniu robót strzałowych wykonywanych przy użyciu lontu detonującego w górnictwie

Czas trwania:

−− zapoznanie słuchaczy z warunkami używania lontu detonującego w aspekcie występujących zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych

1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

Termin: 09.04.2014 r. 13.11.2014 r.

Cena wyjściowa:

Kurs spełnia wymóg § 136 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.).

Adresaci kursu Górnicy strzałowi, instruktorzy strzałowi lub osoby dozoru ruchu górniczego, którzy będą wykonywać lub nadzorować roboty strzałowe przy użyciu lontu detonującego.

210 zł/os + VAT

Zakres tematyczny kursu Temat

22

Liczba godzin

Regulacje prawne w zakresie używania lontu detonującego

2

Używanie lontu detonującego – warunki i zakres stosowania

1

Konstrukcja ładunku materiału wybuchowego w długich otworach strzałowych

2 ćw.

Wprowadzanie ładunków materiału wybuchowego do długich otworów strzałowych

1 ćw.

Zagrożenia występujące przy stosowaniu lontu detonującego. Charakterystyczne zdarzenia

2

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

10.

Kurs specjalistyczny dla osób wykonujących pomiary prądów błądzących w zakładach górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Przygotowanie słuchaczy do prawidłowych pomiarów i oceny dokonanych pomiarów prądów błądzących w zakładach górniczych oraz ograniczeniem ich powstawania i rozprzestrzeniania się a także likwidacji ryzyka zagrożenia stwarzanego przez prądy błądzące.

Czas trwania: 1 dzień, 10 godzin szkoleniowych

Adresaci kursu

Termin:

Pracownicy zakładów górniczych, którzy mają wykonywać pomiary prądów błądzących w miejscach używania zapalników elektrycznych lub ich przechowywania.

13.03.2014 r. 24.10.2014 r.

Cena wyjściowa: 210 zł/os + VAT

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Przepisy w zakresie zwalczania zagrożenia prądami błądzącymi w zakładach górniczych

5

Wymogi określone w PN-G-02700-1-3 w zakresie pomiarów prądów błądzących i przyrządów kontrolno – po- 2 miarowych: −− ograniczanie powstawania i rozprzestrzeniania się prądów błądzących, −− ocena zagrożenia w miejscach prowadzenia robót strzałowych i składowania środków strzałowych Zajęcia praktyczne w zakresie pomiarów prądów błądzących

3 ćw.

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

23


GÓRNICTWO PODZIEMNE

11.

Kurs dla kandydatów na osoby dozoru zatrudnione w służbie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w zakładach górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, pokaz, zajęcia ćwiczeniowe

Zapoznanie słuchacza z całokształtem zagadnień związanych ze zwalczaniem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych kopalniach węgla. Kurs jest zgodne z Ustawą prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981 z 09.06.2011 r.) oraz spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r. poz. 1169 z późn. zm.).

Czas trwania: 17 dni, 96 godzin szkoleniowych

Termin: 14.05-05.06.2014 r.

Cena wyjściowa:

Warunki przyjęcia na kurs Wykształcenie górnicze wyższe, z co najmniej jednoroczną praktyką na stanowisku nadgórnika lub równorzędnym lub wykształcenie górnicze średnie, z co najmniej 2-letnią praktyką na stanowisku nadgórnika lub równorzędnym.

930 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

Adresaci kursu Pracownicy kopalń chcący nabyć uprawnienia do kierowania służbą pyłową.

Zakres tematyczny kursu Temat

24

Liczba godzin

Zagrożenie pyłowe w górnictwie

6

Wybuchowość pyłu węglowego

18

Zwalczanie zagrożenia wybuchem pyłu w zakładzie górniczym

30 (6 ćw.)

Przepisy Prawa Górniczego i Geologicznego dotyczące zagrożenia wybuchem pyłu

24 (6 ćw.)

Zagrożenia metanowe; zapłon metanu

6

Pyły szkodliwe dla zdrowia

12 (6 ćw.)

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

12.

Kurs specjalistyczny dla dozoru nadzorującego ruch wyciągów szybowych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez zapoznanie z:

Czas trwania: 15 dni, 104 godziny szkoleniowe

Termin: Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Cena wyjściowa: 930 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w budowie maszyn wyciągowych, wież szybowych i zbrojenia szybów, −− metodami i sposobami przeprowadzenia kontroli poszczególnych elementów wyciągów szybowych

−− przepisami ruchowymi i przepisami budowy wyciągów szybowych −− zagrożeniami naturalnymi występującymi w górnictwie

Warunki przyjęcia na kurs Pracownicy posiadający, co najmniej wykształcenie średnie techniczne o specjalności mechanicznej przewidziani do zatwierdzenia przez Okręgowy Urząd Górniczy na osoby dozoru szybowego.

Adresaci kursu Pracownicy kopalń mający, co najmniej roczną praktykę w ruchu zakładu górniczego.

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Profilaktyka zdrowotna, sposoby postępowania w razie wypadku przy pracy, sposoby udzielania pierwszej 2 pomocy Zagrożenia naturalne w górnictwie, sposoby zapobiegania tym zagrożeniom

2

Przepisy ruchu i przepisy budowy górniczych wyciągów szybowych

14

Podstawowe pojęcia i wiadomości dotyczące górniczych wyciągów szybowych

7

Budowa, działanie i sposoby obliczania parametrów hamowania układów hamulcowych maszyn wyciągowych: 19 (4 ćw.) −− promieniowych (radialnych), −− osiowych (tarczowych) Zabezpieczenia stosowane w górniczych wyciągach szybowych - obwody bezpieczeństwa, elementy kontroli 12 (4 ćw.) ruchu i elementy wyzwalające hamulce bezpieczeństwa Rodzaje konstrukcji i właściwości typowych lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i od- 12 (4 ćw.) bojowych – sposoby doboru i obliczeń Zbrojenie szybów – sposoby doboru i obliczeń, zalety i wady w eksploatacji. Konstrukcje wież szybowych

6

Przeprowadzanie kontroli (badania i rewizje) górniczych wyciągów szybowych oraz prowadzenie ważniejszych 11 (4 ćw.) robót szybowych w oparciu o przepisy instrukcji prowadzenia tych robót Specjalistyczne badania elementów górniczych wyciągów szybowych badania magnetyczne, ultradźwiękowe 12 (4 ćw.) i inne Układy sygnalizacji szybowej oraz ich obsługa zgodnie z instrukcją dla sygnalisty szybowego

7

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

25


GÓRNICTWO PODZIEMNE

13.

Szkolenie dla osób dozoru działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady

Zapoznanie się z przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz przepisami wykonawczymi w zakresie:

Czas trwania: 7 dni, 42 godziny szkoleniowe

Termin: Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Cena wyjściowa: 720 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− przewietrzania kopalń −− z agrożeń gazowych przeciwpożarowej

−− ratownictwa górniczego i

profilaktyki

−− z agrożeń metanowego, klimatycznego

pyłowego,

−− zwalczania zagrożenia radiacyjnymi substancjami promieniotwórczymi

Kurs jest zgodne z Ustawą prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 09.06.2011 r.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U Nr 275, poz. 1628) oraz spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.).

Adresaci kursu Pracownicy podziemnych zakładów górniczych w celu uzyskania uprawnień do pracy w Działach Wentylacji w charakterze osób dozoru.

Zakres tematyczny kursu Temat

26

Liczba godzin

Przewietrzanie kopalń

12

Zagrożenia pyłowe

8

Zagrożenia metanowe

6

Zagrożenia klimatyczne

2

Zagrożenia radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi

2

Zagrożenia wyrzutami gazów i skał

2

Ratownictwo górnicze

4

Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska naturalnego

4

Pomoc medyczna

2

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

14.

Szkolenie dla osób dozoru ruchu zatrudnionych w służbie ds. tąpań i dyspozytorów kopalnianych stacji geofizyki górniczej

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Uzyskanie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności w zakresie:

Czas trwania:

−− kryteriów oceny zagrożeń naturalnych i stosowanej profilaktyki

8 dni, 54 godziny szkoleniowe

Termin: 18-27.03.2014 r. 08-17.12.2014 r.

Cena wyjściowa:

−− przepisów dotyczących prowadzenia ruchu

−− organizacji i zadań kopalnianych służb ds. tąpań

−− metod i oceny stanu zagrożenia tąpaniami oraz stosowanej profilaktyki −− stosowanej aparatury geofizycznej i jej obsługi

Kurs jest zgodny z Ustawą prawo geologiczne i górnicze (Dz. U Nr 163, poz.981 z 09.06.2011 r.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) oraz spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.).

720 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

Adresaci kursu Osoby, które mają być zatrudnione w charakterze dozoru ruchu w służbie ds. tąpań oraz pełniących funkcję obserwatorów kopalnianych stacji geofizyki górniczej.

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego oraz przepisy wykonawcze do tego prawa

6

Zagrożenia naturalne występujące w podziemnych zakładach górniczych, kryteria oceny oraz stosowana pro- 8 filaktyka Czynniki warunkujące zagrożenia tąpaniami

2

Organizacja i zadania kopalnianych służb d/s tąpań w świetle obowiązujących przepisów

6

Metody prowadzenia oceny stanu zagrożenia tąpaniami

6

Stosowana profilaktyka w zwalczaniu zagrożenia tąpaniami. Najnowsze rozwiązania w tym zakresie

2

Aparatura geofizyczna stosowana w kopalnianych stacjach geofizyki górniczej

8 (2 ćw.)

Zajęcia praktyczne w obsłudze aparatury sejsmicznej

16 ćw.

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

27


GÓRNICTWO PODZIEMNE

15.

Metanometria automatyczna w kopalniach gazowych dla dozoru

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Zapoznanie słuchaczy z:

Czas trwania: 20 dni, 123 godziny szkoleniowe

Termin: Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Cena wyjściowa: 930 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi urządzeń metanometrycznych oraz zabezpieczeniem metanometrycznym kopalń

−− konstrukcją aparatury eksplozymetrycznej, aparatury do pomiaru zawartości tlenu i gazów toksycznych oraz aparatury anemometrycznej

−− metodami pomiarów eksplozymetrycznych, zawartości metanu, tlenu, gazów toksycznych w powietrzu oraz prędkości powietrza

−− zasadami prawidłowej eksploatacji aparatury i urządzeń metanometrycznych oraz urządzeń do kontroli innych parametrów wentylacyjnych współpracujących z systemami zabezpieczenia metanometrycznego

−− konstrukcją aparatury do kontroli stężenia metanu i zabezpieczenia metanometrycznego

−− zasadami dokumentowania pracy urządzeń i systemów gazometrycznych

Kurs spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.).

Warunki przyjęcia na kurs Wykształcenie, co najmniej średnie w zakresie elektroniki, elektrotechniki lub automatyki, co najmniej 2 lata praktyki w metanowym zakładzie górniczym w oddziale metanometrii, łączności, automatyki lub dołowych urządzeniach elektrycznych.

Adresaci kursu Osoby dozoru oddziałów metanometrii zakładów górniczych oraz osoby dozoru wyższego, sprawujące nadzór nad eksploatacją urządzeń przeznaczonych do kontroli parametrów wentylacyjnych i zabezpieczeń metanometrycznych.

Zakres tematyczny kursu Temat

28

Liczba godzin

Klasyfikacja metanomierzy i systemów metanometrycznych

2

Elementy pomiarowe i ich zastosowanie w czujnikach telemetanometrycznych

6 (2 ćw.)

Metanomierze przenośne

14 (5 ćw.)

Metanomierze stacjonarne

9 (4 ćw.)

Metanomierze kombajnowe

6 (2 ćw.)

Dyspozytorskie systemy metanometryczne

60 (20 ćw.)

Układy sterowania i wyłączania energii elektrycznej w systemach metanometrii automatycznej

10 (3 ćw.)

Zasilanie elektryczne urządzeń i systemów metanometrycznych

6 (2 ćw.)

Przepisy, normy i instrukcje regulujące zasady eksploatacji urządzeń gazometrycznych

6

Służba metanometryczna

4

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

16.

Szkolenie dla osób dozoru zatrudnionych przy podsadzaniu wyrobisk

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Uzyskanie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności w zakresie:

Czas trwania:

−− kryteriów doboru rodzaju i technologii wykonywania podsadzki

10 dni, 64 godziny szkoleniowe

Termin: Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Cena wyjściowa: 720 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− celowości stosowania podsadzki

−− prowadzenia wydobycia z podsadzaniem wyrobisk

−− obowiązujących przepisów dotyczących podsadzania wyrobisk i lokowania odpadów w wyrobiskach górniczych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska przy wykonywaniu podsadzki wyrobisk w zakładach górniczych

Kurs jest zgodny z Ustawą prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 09.06.2011 r.) oraz spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.).

Adresaci kursu Osoby dozoru, które mają być zatrudnione przy podsadzaniu wyrobisk górniczych.

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Podsadzanie wyrobisk - cel i zadania. Rodzaje podsadzki

3

Podsadzka hydrauliczna

4 (1 ćw.)

Podsadzka pneumatyczna

4 (1 ćw.)

Podsadzka ręczna i miotana

1

Rodzaje tam podsadzkowych

6 (2 ćw.)

Materiały stosowane do wykonania podsadzki

6 (2 ćw.)

Obliczanie optymalnych parametrów przepływu mieszaniny podsadzkowej

6 (2 ćw.)

Przygotowanie materiału i urządzeń do wykonywania podsadzki pneumatycznej

6 (2 ćw.)

Organizacja robót górniczych przy wydobywaniu i podsadzaniu wyrobisk

6 (2 ćw.)

Przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego dotyczące podsadzania wyrobisk

10 (2 ćw.)

Przepisy dotyczące ochrony środowiska przy wykonywaniu podsadzki w zakładach górniczych

6

Zajęcia praktyczne w zakładach górniczych

6 ćw.

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

29


GÓRNICTWO PODZIEMNE

17.

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: techniki strzałowej

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady

Aktualizacja wiedzy w zakresie:

Czas trwania:

−− zasad bezpieczeństwa dotyczącego specyfiki przedmiotowej specjalności

2 dni, 16 godzin szkoleniowych

Termin: 14-15.04.2014 r. 06-07.10.2014 r.

Cena wyjściowa: 230 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych

−− obowiązujących wymogów prawnych Kurs jest zgodny z Ustawą prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 09.06.2011 r.) oraz spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.). Kurs jest powtarzany co 5 lat.

Adresaci kursu Osoby zatrudnione na stanowiskach Kierownika Służby Strzałowej (Inżynier strzałowy), Zastępcy Kierownika Służby Strzałowej, Nadsztygara ds. Gospodarki Środkami Strzałowymi (Nadsztygar Strzałowy), inne osoby dozoru zatrudnione w Dziale Techniki Strzałowej.

Zakres tematyczny kursu Temat Aktualne przepisy dotyczące techniki strzałowej

Liczba godzin 2

Zasady bezpiecznego wykonywania robót w zakresie techniki strzałowej w aspekcie występujących zagrożeń 2

30

Środki i sprzęt strzałowy – najnowsze technologie i rozwiązania techniczno – organizacyjne

5

Wykonywanie robót strzałowych

1

Transport i gospodarka środkami strzałowymi, składy MW w nawiązaniu do przepisów UE

1

Charakterystyczne, niebezpieczne zdarzenia związane z techniką strzałową – profilaktyka

2

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań

1

Ogólny stan bezpieczeństwa w górnictwie

1

Egzamin

1

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

18.

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: przewietrzania i zwalczania zagrożeń pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady

Aktualizacja wiedzy w zakresie:

Czas trwania:

−− zasad bezpieczeństwa dotyczącego specyfiki przedmiotowej specjalności

2 dni, 16 godzin szkoleniowych

Termin: 08-09.05.2014 r. 13-14.11.2014 r.

Cena wyjściowa: 230 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych

−− obowiązujących wymogów prawnych Kurs jest zgodny z Ustawą prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 09.06.2011 r.) oraz spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.). Kurs jest powtarzany co 5 lat.

Adresaci kursu Osoby zatrudnione na stanowiskach Nadsztygara Działu Wentylacji ds. przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał oraz inne osoby dozoru zatrudnione w dziale wentylacji.

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Aktualne przepisy dotyczące przewietrzania i zwalczania zagrożenia: pyłowego, pożarowego, metanowego, 1 wyrzutami gazów i skał Zasady bezpiecznego wykonywania robót w zakresie przewietrzania i zwalczania zagrożenia: pyłowego, poża- 1 rowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Organizacja i zadania służby wentylacyjnej w podziemnych zakładach górniczych, organizacja i zadania ratow- 1 nictwa górniczego Przewietrzanie kopalń w aspekcie występujących zagrożeń – najnowsze rozwiązania

3

Systemy nadzoru (monitoringu) nad parametrami bezpieczeństwa, możliwości wykorzystania i nowości w tym 1 zakresie Zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – profilaktyka

1

Zagrożenia metanowe, zagrożenia wyrzutami gazów i skał – profilaktyka

2

Zagrożenia skojarzone, sposoby zwalczania – profilaktyka

1

Charakterystyczne, niebezpieczne zdarzenia związane z przewietrzaniem i zwalczaniem zagrożenia: pyłowego, 2 pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał – profilaktyka Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań

1

Ogólny stan bezpieczeństwa w górnictwie

1

Egzamin

1

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

31


GÓRNICTWO PODZIEMNE

19.

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: zagrożenia tąpaniami

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady

Aktualizacja wiedzy w zakresie:

Czas trwania:

−− zasad bezpieczeństwa dotyczących specyfiki przedmiotowej specjalności

2 dni, 17 godzin szkoleniowych

Termin: 24-25.04.2014 r. 22-23.10.2014 r.

Cena wyjściowa: 230 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych

−− obowiązujących wymogów prawnych Kurs spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.). Kurs jest powtarzany co 5 lat.

Adresaci kursu Osoby zatrudnione na stanowiskach: Inżyniera (Nadsztygara) ds. tąpań, obudowy, kierowania stropem, kotwienia, wierceń i profilaktyki tąpaniowej, dozoru średniego i niższego oddziału wierceń i profilaktyki tąpaniowej, Inżyniera (Nadsztygara) ds. urządzeń teletechnicznych i automatyki, dyspozytorów (obserwatorów) stacji geofizyki oraz osoby dozoru ruchu w specjalności geofizycznej.

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Aktualne przepisy dotyczące zagrożenia tąpaniami

1

Organizacja i zadania kopalnianych służb ds. tąpań w świetle obowiązujących przepisów

2

Zagrożenia naturalne, w szczególności zagrożenia skojarzone z zagrożeniem tąpaniami, kryteria oceny oraz 3 stosowana profilaktyka

32

Metody prowadzenia oceny stanu zagrożenia tąpaniami

2

Aparatura geofizyczna stosowana w kopalnianych stacjach geofizyki – metody interpretacji, nowości

3

Charakterystyczne, niebezpieczne zdarzenia związane z zagrożeniem tąpaniami – profilaktyka

2

Ogólny stan bezpieczeństwa w górnictwie

1

Stosowana profilaktyka w zwalczaniu zagrożeń tąpaniami. Najnowsze rozwiązania w tym zakresie

2

Egzamin

1

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

20.

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: podsadzania wyrobisk górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady

Aktualizacja wiedzy w zakresie:

Czas trwania:

−− zasad bezpieczeństwa dotyczącego specyfiki przedmiotowej specjalności

2 dni, 16 godzin szkoleniowych

Termin: 05-06.02.2014 r. 06-07.11.2014 r.

Cena wyjściowa: 230 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych

−− obowiązujących wymogów prawnych Kurs spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002, poz. 1169 z późn. zm.). Kurs jest powtarzany co 5 lat.

Adresaci kursu Osoby zatrudnione na stanowiskach: Nadsztygara górniczego ds. podsadzki, Nadsztygara wentylacji oraz osoby średniego i niższego dozoru ruchu oddziału podsadzki i działu wentylacji ds. podsadzki.

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Aktualne przepisy regulujące prowadzenie podsadzania wyrobisk górniczych

2

Zasady bezpiecznego wykonywania robót w zakresie podsadzania wyrobisk

2

Cel i znaczenie podsadzki, rodzaje podsadzki, podsadzanie wyrobisk – najnowsze rozwiązania techniczno – 3 organizacyjne Organizacja i technologia podsadzania wyrobisk

3

Chodniki wygrodzeniowe i odprowadzenie wód podsadzkowych wraz z zagadnieniem systemu osadników

1

Charakterystyczne, niebezpieczne zdarzenia związane z podsadzaniem wyrobisk górniczych – profilaktyka

2

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań

1

Ogólny stan bezpieczeństwa w górnictwie

1

Egzamin

1

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

33


GÓRNICTWO PODZIEMNE

21.

Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: ruchu górniczych wyciągów szybowych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady

Aktualizacja wiedzy w zakresie:

Czas trwania:

−− zasad bezpieczeństwa dotyczącego specyfiki przedmiotowej specjalności

2 dni, 16 godzin szkoleniowych

Termin: 13-14.03.2014 r. 04-05.11.2014 r.

Cena wyjściowa: 230 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych

−− obowiązujących wymogów prawnych Kurs jest zgodny z Ustawą prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981 z 09.06.2011 r.) oraz spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.). Kurs jest powtarzane co 5 lat.

Adresaci kursu Osoby zatrudnione na stanowiskach: Kierownika Działu Energomechanicznego, Głównego Mechanika ds. Szybów, Nadsztygara i Sztygara Urządzeń Szybowych, Dozorcy Urządzeń Szybowych, Nadsztygara i Sztygara Urządzeń Elektrycznych, Dozorcy Urządzeń Elektrycznych.

Zakres tematyczny kursu Temat Aktualne przepisy dotyczące ruchu górniczych wyciągów szybowych

Liczba godzin 1

Zasady bezpiecznego wykonywania robót w zakresie ruchu górniczych wyciągów szybowych, sprzęt ochronny, 3 w szczególności chroniący przed upadkiem z wysokości, zasady korzystania Budowa górniczego wyciągu szybowego, sprzęt techniczny stosowany przy robotach szybowych – nowe roz- 2 wiązania techniczne Zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót szybowych, w tym przy robotach spawalniczych

2

Zasady przewietrzania kopalń i ochrony przeciwpożarowej w zakresie szybowym

1

Działanie i obsługa urządzeń sygnalizacyjnych – nowe rozwiązania techniczne

1

Kontrole stanu technicznego wyciągów szybowych

1

Charakterystyczne, niebezpieczne zdarzenia związane z ruchem górniczych wyciągów szybowych – profilakty- 2 ka

34

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań

1

Ogólny stan bezpieczeństwa w górnictwie

1

Egzamin

1

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

22.

Szkolenie dla osób nadzorujących pobieranie próbek pyłu kopalnianego dla oceny własności wybuchowych oraz osób pobierających próbki pyłu w zakładach mechanicznej przeróbki węgla

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Zapoznanie słuchaczy z:

Czas trwania: 6 dni, 37 godzin szkoleniowych

Termin: Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Cena wyjściowa:

−− metodami zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz zapylenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia −− obowiązującymi przepisami i normatywami w górnictwie podziemnym

−− nadzorowaniem pobierania próbek pyłów szkodliwych dla zdrowia −− obsługą i konserwacją przyrządów pomiarowych stosowanych w wyrobiskach górniczych

−− właściwym pobieraniem próbek pyłów na zawartość części niepalnych

Adresaci kursu Osoby nadzorujące pobieranie próbek pyłu kopalnianego oraz pobierające próbki pyłu w zakładach mechanicznej przeróbki węgla.

500 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Zagrożenia pyłowe w górnictwie

1

Właściwości fizyko – chemiczne pyłów kopalnianych

3 (1 ćw.)

Własności palne i wybuchowe pyłów

2

Wybuchy pyłu węglowego w zakładach mechanicznej przeróbki węgla

3

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe – neutralizacja pyłów osiadłych

3 (1 ćw.)

Strefy zagrożeń pożarowych i wybuchami

4 (1 ćw.)

Ocena zagrożenia wybuchem par i cieczy

3 (1 ćw.)

Pyły szkodliwe dla zdrowia

5 (2 ćw.)

Pyłometria – definicje, normatywy i podstawy prawne

3

Nadzorowanie poboru próbek pyłów szkodliwych dla zdrowia

5 (2 ćw.)

Ochrona dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem pyłów

5

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

35


GÓRNICTWO PODZIEMNE

23.

Dozór wiertniczy

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Przygotowanie słuchaczy do nadzorowania robót wiertniczych dołowych

Czas trwania:

Adresaci kursu

13 dni, 85 godzin szkoleniowych

Kurs jest zgodny z Ustawą prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981 z 09.06.2011 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz.1169). Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające wykształcenie górnicze, sprawujące nadzór nad wykonywaniem dołowych robót wiertniczych w zakresie wentylacyjno – ratowniczym i geologicznym oraz ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji na osobę dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności geofizycznej w zakresie wiertnictwa.

Termin: 12-28.11.2014 r.

Cena wyjściowa: 830 zł/os + VAT

Zakres tematyczny kursu Temat

36

Liczba godzin

Geologiczna obsługa wierceń dołowych

4

Wiercenia dołowe małośrednicowe i normalnośrednicowe

27 (6 ćw.)

Wiercenia dołowe wrzutowe i wielkośrednicowe

3

Urządzenia wiertnicze dołowe

27 (6 ćw.)

Pompy płuczkowe i urządzenia cementacyjne

3

Wiercenia ratownicze oraz sprzęt używany przy tych wierceniach

9 (6 ćw.)

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych i ich zwalczanie

3

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

3 (2 ćw.)

Zasady postępowania w sytuacjach wystąpienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń

3

Przepisy BHP związane z prowadzeniem robót wiertniczych dołowych

3

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

24.

Kurs dyspozytorów metanometrii w zakładach górniczych eksploatujących złoża (pokłady) zaliczane do II, III i IV kat. zagrożenia metanowego

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Zapoznanie słuchaczy z:

Czas trwania: 11 dni, 73 godziny szkoleniowe

Termin: 02-16.04.2014 r. 12-26.11.2014 r.

Cena wyjściowa: 820 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− podstawowymi zagrożeniami wentylacyjnymi występującymi w kopalniach węgla kamiennego oraz metodami i środkami mającymi na celu zwalczanie tych zagrożeń −− obowiązującymi przepisami i zarządzeniami regulującymi zagadnienia zagrożeń gazowych i pożarowych w kopalniach −− zasadami prowadzenia dokumentacji dyspozytorni metanometrycznych

−− zasadami działania i podstawowymi parametrami technicznymi oraz zakresem stosowania aparatury do kontroli parametrów wentylacyjnych i dyspozytorskich systemów metanometrycznych −− zasadami postępowania w razie wystąpienia stanów awaryjnych w systemach zabezpieczenia metanometrycznego oraz stanów wskazujących na wzrost zagrożenia gazowego lub pożarowego

Kurs spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.)

Adresaci kursu Kurs jest przeznaczony dla osób, które będą zatrudnione na stanowisku dyspozytora metanometrii, wyznaczonych przez osobę nadzorującą ich pracę zgodnie z § 287 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169).

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Przepisy, normy i instrukcje regulujące zasady eksploatacji urządzeń metanometrii

6

Dyrektywa ATEX w zakresie eksploatacji urządzeń pomiarowych stosowanych w górnictwie

3

Zagrożenia metanowe i pożarowe oraz metody ich zwalczania

14

Klasyfikacja metanomierzy i systemów metanometrycznych

2

Metanomierze indywidualne

3 (2 ćw.)

Aparatura przenośna i stacjonarna do kontroli parametrów wentylacyjnych

5

Urządzenia i dyspozytorskie systemy metanometrii automatycznej

37 (14 ćw.)

Dokumentacja dyspozytora metanometrii i zasady jej prowadzenia

3

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

37


GÓRNICTWO PODZIEMNE

25.

Zabezpieczenie metanometryczne kopalń – obsługa i konserwacja urządzeń

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Zapoznanie słuchaczy z:

Czas trwania: 19 dni, 123 godziny szkoleniowe

Termin: 11.02-07.03.2014 r.

−− obowiązującymi przepisami i normami oraz dyrektywą ATEX dotyczącymi urządzeń metanometrycznych oraz zabezpieczenia metanometrycznego kopalń

−− obsługą, konserwacją i kontrolą urządzeń metanometrycznych oraz urządzeń do kontroli innych parametrów atmosfery kopalnianej

−− metodami pomiaru zawartości metanu w powietrzu, aparaturą do kontroli stężenia metanu i zabezpieczenia metanometrycznego

Cena wyjściowa:

Adresaci kursu

870 zł/os + VAT

Technicy oraz wykwalifikowani elektrycy i elektronicy zatrudnieni w zakładach górniczych przy obsłudze, kontroli i konserwacji urządzeń zabezpieczenia metanometrycznego.

Warunki przyjęcia na kurs Co najmniej rok pracy w podziemnym zakładzie górniczym w oddziale metanometrii, łączności, automatyki lub przy dołowych urządzeniach elektrycznych.

Zakres tematyczny kursu Temat

38

Liczba godzin

Klasyfikacja metanomierzy i systemów metanometrycznych

2

Elementy pomiarowe i ich zastosowanie w czujnikach telemetrycznych

6 (2 ćw.)

Metanomierze przenośne

14 (5 ćw.)

Metanomierze stacjonarne

9 (4 ćw.)

Metanomierze kombajnowe

6 (2 ćw.)

Dyspozytorskie systemy metanometryczne

60 (20 ćw.)

Układy sterowania i wyłączania energii elektrycznej w systemach metanometrii automatycznej

10 (3 ćw.)

Zasilanie elektryczne urządzeń i systemów metanometrycznych

6 (2 ćw.)

Przepisy, normy i instrukcje regulujące zasady eksploatacji urządzeń gazometrycznych

6

Służba metanometryczna

4

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

26.

Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężenia zapylenia powietrza kopalnianego oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Nauczenie słuchaczy właściwego pobierania próbek pyłów oraz obsługi i konserwacji przyrządów pomiarowych stosowanych w wyrobiskach górniczych a także zapoznanie z:

Czas trwania:

−− metodami zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz zapylenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia

11 dni, 77 godzin szkoleniowych

Termin: 26.03-09.04.2014 r. 09-23.10.2014 r.

−− obowiązującymi przepisami i normatywami w górnictwie podziemnym

Adresaci kursu Kurs jest przeznaczony dla pracowników kopalń pobierających próbki pyłu kopalnianego dla oceny własności wybuchowych oraz pobierających próbki pyłów szkodliwych dla zdrowia w powietrzu kopalnianym.

Cena wyjściowa: 610 zł/os + VAT

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Pyłometria – definicje, normatywy i podstawy prawne

3

Pomiary stężenia zapylenia powietrza

12 (8 ćw.)

Nadzorowanie poboru próbek pyłów szkodliwych dla zdrowia

8

Fizyko - chemiczne własności pyłów

5 (4 ćw.)

Pomiar pochodnych radonu

8 (4 ćw.)

Oznaczenie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle kopalnianym

2

Przepisy w zakresie poboru próbek pyłów szkodliwych dla zdrowia

4

Sposoby zwalczania zapylenia powietrza kopalnianego

8 (4 ćw.)

Ochrona dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem pyłów

5

Wybuchy pyłu węglowego i jego zwalczanie

22 (6 ćw.)

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

39


GÓRNICTWO PODZIEMNE

27.

Kurs monterów instalujących i eksploatujących urządzenia i sieci telekomunikacyjne w kopalniach

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Zapewnienie elektromonterom o wykształceniu ogólnym elektrycznym odpowiednich kwalifikacji do wykonywania prac przy montażu, eksploatacji i kontroli urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, które to kwalifikacje są niezbędne do uzyskania upoważnienia kierownika ruchu zakładu górniczego do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czas trwania: 16 dni, 92 godziny szkoleniowe

Termin: 15.10-05.11.2014 r.

Warunki przyjęcia na kurs Osoby z wykształceniem zawodowym elektrycznym, minimum w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej i rocznym stażem pracy w kopalni przy urządzeniach teletechnicznych.

Cena wyjściowa: 680 zł/os + VAT

Zakres tematyczny kursu Temat Prawo Górnicze i Geologiczne;

Liczba godzin 6

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP i prowadzenia ruchu

40

Urządzenia budowy przeciwwybuchowej

2

Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych zapewniane przez obudowy

1

Elementy systemu telekomunikacyjnego w kopalni oraz ich powiązania i główne funkcje

3

Sygnały i ich transmisja w górniczych systemach telekomunikacyjnych

6

Rodzaje kabli i parametry techniczne kopalnianej sieci telekomunikacyjnej

18 (12 ćw.)

Abonenckie centrale telefoniczne

6

Iskrobezpieczne układy liniowe

3

Aparaty telefoniczne dołowe

6

Środki łączności do prowadzenia akcji ratowniczej

3

Systemy dyspozytorskiej łączności alarmowo – zgłoszeniowej

6

Przetworniki sygnałów

2

Systemy transmisji danych dwustanowych i analogowych oraz wspomagania pracy służb dyspozytorskich

4

Gazometria automatyczna

12

Systemy przewodowej i bezprzewodowej łączności lokalnej

6

Systemy sejsmologii i sejsmoakustyki górniczej

8

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

28.

Kurs ratowników górniczych wiertaczy

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Przygotowanie ratowników górniczych do wykonywania specjalistycznych robót wiertniczych, m.in. w czasie akcji ratowniczej, prowadzenia prac profilaktycznych i likwidacji zagrożeń naturalnych.

Czas trwania: 16 dni, 108 godzin szkoleniowych

Adresaci kursu Ratownicy górniczy skierowani do odbycia szkolenia przez Kopalniane Stacje Ratownictwa Górniczego.

Termin: 28.05-18.06.2014 r.

Cena wyjściowa: 930 zł/os + VAT

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Technika i technologia wierceń dołowych

40 (12 ćw.)

Wiercenia ratunkowe w górnictwie podziemnym

20 (6 ćw.)

Maszyny i urządzenia stosowane do wierceń podziemnych

30 (6 ćw.)

Pompy płuczkowe i urządzenia cementacyjne

3

Wybrane zagadnienia geologii związane z wierceniami dołowymi

3

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych i ich zwalczanie

5

Zasady BHP w zakresie prowadzenia robót wiertniczych podziemnych

4

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

3

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

41


GÓRNICTWO PODZIEMNE

29.

Kurs wiertaczy wierceń dołowych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

Przygotowanie słuchaczy do obsługi urządzeń wiertniczych dołowych.

Czas trwania:

Warunki przyjęcia na kurs

16 dni, 110 godzin szkoleniowych

Osoby z minimum półroczną praktyką w zakresie wierceń dołowych (pomocnik wiertacza).

Termin: 15.10-05.11.2014 r.

Cena wyjściowa: 930 zł/os + VAT

Zakres tematyczny kursu Temat

42

Liczba godzin

Wiercenia dołowe małośrednicowe i normalnośrednicowe

40 (12 ćw.)

Wiercenia dołowe wielkośrednicowe i wrzutowe

3

Urządzenia wiertnicze dołowe

40 (12 ćw.)

Pompy płuczkowe i urządzenia cementacyjne

3

Wiercenia ratownicze oraz sprzęt używany przy tych wierceniach

9 (6 ćw.)

Geologiczna obsługa wierceń dołowych

3

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych i ich zwalczanie

3

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

3 (2 ćw.)

Zasady postępowania w sytuacjach wystąpienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń

3

Przepisy BHP związane z prowadzeniem robót wiertniczych dołowych

3

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


GÓRNICTWO PODZIEMNE

30.

Obsługa stanowisk łączeniowych zakładowych central telefonicznych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady

Zapewnienie słuchaczom o wykształceniu ogólnym odpowiednich kwalifikacji do wykonywania prac przy obsłudze stanowisk łączeniowych zakładowych central telefonicznych, które to kwalifikacje są niezbędne do uzyskania upoważnienia kierownika ruchu zakładu górniczego do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czas trwania: 5 dni, 24 godziny szkoleniowe

Termin: Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Adresaci kursu Osoby chcące pracować przy obsłudze stanowisk łączeniowych zakładowych central telefonicznych w zakładach górniczych.

Cena wyjściowa: 310 zł/os + VAT

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Prawo Górnicze i Geologiczne; Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP i prowadzenia ruchu; Prawo 2 Telekomunikacyjne Ogólna struktura systemu telekomunikacyjnego

1

Struktura systemu telekomunikacyjnego w kopalni

2

Podział i typy central telefonicznych

3

Stanowiska łączeniowe central telefonicznych (awizo)

7

Budowa i zasada działania aparatów telefonicznych

3

Środki łączności do prowadzenia akcji ratowniczej

3

Zadania stanowiska łączeniowego przy prowadzeniu akcji ratowniczej

3

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

43


KURSY Z ZAKRESU SPAWALNICTWA


SPAWALNICTWO

Kursy z zakresu Górnictwa realizowane w 2014 roku l.p

Nazwa kursu

Termin realizacji

Cena (zł)

03-07.02.2014 - I sesja 03-07.03.2014 - II sesja

1.

Kurs nadzoru i kontroli robót spawalniczych

05-09.05.2014 - I sesja 02-06.06.2014 - II sesja

2 000,-

(+23% VAT)

15-19.09.2014 - I sesja 13-17.10.2014 - II sesja

2.

Kurs specjalistyczny z zakresu zagrożeń: wybuchowego Terminy do uzgodnienia i pożarowego dla spawacza w ruchu podziemnych zakła- po skompletowaniu grupy dów górniczych

350,-

(zwolniony z VAT)

Odpłatność za zakwaterowanie - 45 zł/dzień + 8% VAT, wyżywienie - 55 zł/dzień + 8% VAT

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

45


SPAWALNICTWO

31.

Kurs nadzoru i kontroli robót spawalniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady i ćwiczenia

Celem nauczania na kursie jest opanowanie przez uczestników:

Czas trwania:

−− wiadomości teoretycznych o spawalnictwie i materiałach metalowych na poziomie średniego wykształcenia technicznego

10 dni, 76 godzin szkoleniowych

Termin: 03-07.02.2014 r. - I sesja 03-07.03.2014 r. - II sesja

−− prawidłowej technologii i techniki wykonywania złączy spawanych −− wiadomości teoretycznych o sposobach i rodzajach badań złączy spawanych

−− praktycznej umiejętności oceny złączy spawanych z zastosowaniem metody VT −− umiejętność prowadzenia nadzoru nad robotami spawalniczymi −− umiejętność odbioru konstrukcji i urządzeń spawanych o uzgodnione warunki techniczne

05-09.05.2014 r. - I sesja 02-06.06.2014 r. - II sesja

Adresaci kursu

15-19.09.2014 r. - I sesja 13-17.10.2014 r. - II sesja

−− nadzór spawalniczy

Cena wyjściowa:

−− technolodzy biorący udział przy wytwarzaniu, montażu, naprawach urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych, stalowych konstrukcji budowlanych

2 000 zł/os + VAT

−− kontrolerzy robót spawalniczych

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Ogólne zagadnienia z spawalnictwa

2

Uprawnienia i egzaminowanie spawaczy

3

Urządzenia spawalnicze

4

Materiały stosowane na urządzenia ciśnieniowe. Kontrola dostaw materiałów

5

Technologia spawania stali

6

Organizacja kontroli i nadzoru spawalniczego

3

Kontrola robót spawalniczych. Plany spawania i badań, plany kontroli jakości

4

Podstawowe metody badań nieniszczących złączy spawanych

3

−− Klasyfikacja niezgodności wg PN-EN ISO 6520-1

5

−− Wpływ niezgodności na własności eksploatacyjne złączy spawanych

4

−− Badania wizualne złączy spawanych wg PN-EN 970

6

−− Przyrządy, sprawdziany i urządzenia do badań wizualnych

2

−− Klasyfikacja poziomu jakości wg zadanych kryteriów wymagań wg PN-EN ISO 5817

3

Badania niszczące złączy spawanych

3

Wymagania jakościowe wg przepisów WUDT/UC/2003, PN-B-06200, PN-EN 13480-5, PN-EN12732, dyrektywy 7 ciśnieniowej 97/23/WE

46

Instruktaż wstępny

1

Praktyczne ćwiczenia oceny jakości złączy spawanych na podstawie badań wizualnych

15

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323


SPAWALNICTWO

32.

Kurs specjalistyczny z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego dla spawacza w ruchu podziemnych zakładów górniczych

Froma zajęć:

Cel kursu

Wykłady

−− przygotowanie słuchaczy do prawidłowej i bezpiecznej pracy na stanowisku spawacza w ruchu zakładów górniczych

Czas trwania: 3 dni, 20 godzin szkoleniowych

−− spełnienie wymagań Ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163 poz.981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 275 poz. 1628)

Termin:

Warunki przyjęcia na kurs

Terminy do uzgodnienia po skompletowaniu grupy

Określone zostały wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności spawacza w ruchu zakładów górniczych:

Cena wyjściowa: 350 zł/os kurs zwolniony z podatku VAT

−− ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo, −− ukończenie szkoły ponadpodstawowej i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy” lub w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” albo, −− ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów (j.w.)

−− ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych (powtarzany co 5 lat) −− posiadanie kwalifikacji spawacza −− posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego −− ukończenie 21 lat

−− 3 miesiące pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego spawacza

Zakres tematyczny kursu Temat

Liczba godzin

Zagrożenia naturalne techniczne i organizacyjne występujące w zakładach górniczych, a w szczególności od- 4 noszące się do prac spawalniczych Akty prawne obowiązujące w ruchu zakładów górniczych, bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach górni- 3 czych Akty prawne dotyczące prac spawalniczych, oraz dokumenty wymagane do wykonywania prac spawalniczych 1 w ruchu zakładów górniczych Zasady i sposób wykonywania prac spawalniczych w ruchu zakładów górniczych

4

Niebezpieczne wydarzenia (pożary, wybuchy metanu i pyłu węglowego) i wypadki zainicjowane pracami spa- 2 walniczymi w ruchu zakładów górniczych Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie wystąpienia pożaru lub innych miejscowych 3 zagrożeń. Praktyczne gaszenie pożaru Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

3

Urząd Dozoru Technicznego, www.udt.gov.pl (Zakładka Szkolenia) e-mail: Aleksandra.Borys@udt.gov.pl, tel. (32) 246 67 33, kom. 728 423 323

47


Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT Wydział Szkoleń w Chorzowie e-mail: barbara.porwit@udt.gov.pl, tel. (32) 246 60 55, kom. 728 423 330

2014 kalendarium górnicze  

w trakcie akceptacji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you