Page 1


PRODUKT

ZAWIERA:

1. INTRO………………………………………2 2. Xyxkae z Pksurfp Xkfufsmą….3 3. Bezkulturalna wyszukiwarka zot| uanfquv x skfck……………8 4. Narckq GaomsxsmkLiberum veto………………………...13 5. Nkcjao Fknkufm- Opener 2010 (ezkfr ssuauqk)…………………….16 6. Paulina KrzyzaniakSpotkanie w bibliotece………19 7. Sapsbtlsuxs x Lftqkfxkf……..29 8. Uramuam s ovsmaqkv sosqfczqkma…………………………..34 9. Utracona sztuka pisania esbrycj zamsrczfr……………….36 10. REDAKCJA e- zinu……………….38

1


INTRO informacja producenta Witaj

konsupfqckf

nvezksp

qkf

ufis

cjcf

qvpfrv!

Nkaoap

susrs

czyuad.

Dnaufis

uyp

skg

qauksad, razfp

anf

vqkmqg

absvreanqycj xsugutx. Osxstck x shfrckf qaszfl hkrpy: 1. Oe skfruqka shkclanqkf rvsza nfmmssuraxqy maqao xkefs e-zina, a qa qkp susrs paufrkaotx. 2. W

szeregi

mutra

zalpkf

ursevmutx. nas

reeamclk skg

xsuąuk msrfmuą

Oe ufis eqka

skargi

do

xf

xrzftqkv

k

usuraxą

mvcjarma smoaev

lv| abssnvuqkf qkmu

Ministerstwa

Ortografii

Niekrytym

Krytykiem

Mariolka,

qkfmutrycj

qkf zos|y czy

qa

Agencji

Psuraxqstck Spamv. 3. Nkgezy

qapk

a

esszos

es

xfifuarkarsmkfl kquframclk. Szczfitoy x qvpfrzf. 4. Ua

uvbnkmacla

zssuaoa

zqanfzksqa

x

susotxcf

urzfexslfqqfl

Psnsmk, zaufp ps|f byd suarsza qk| szxfezmkf pkgss eseaxaqf es ukfrs|mtx. Okf xkfpy mus uam qauraxeg uxsrzy ufraz „bez kultury”.

Chyba

douycjczassxa

rfeamcla

zssuaoa

zasuąuksqa

urzfz msspkutx sovcjalącycj LflekZiaik. Isuqkflf uf| jkusufza, xfenf mutrfl rfeamcla zssuaoa usesuguqkf survua urzfz zqaqą xsmanksumg usu. 5. Dna uycj mutrzy urzfczyualą se ukfrxszfl es ssuauqkfl sursqy nr 2.1 ufundujemy ekskluzywne, nowoczesne… [zapazaqf sosxs]

Smacznego!

Byoa |sqa rfeamusra qaczfnqfis.

2


Gryzącf xkfrszf

Bvnesi, urslfmu avusrsmk Pksura Xkfufsmk, pvzyma k pfqfe|fra, es ufl usry xkązaqfis iotxqkf z Kvnufp czy Kazkmkfp, use msqkfc kwietnia wyeao ervią uoyug. Zqalezkfpy

qa

qkfl ezkfxkgd ufmsutx

Jvnkaqa Uvxkpa, exa Suaqksoaxa Bararczama, lfefq Lfsusnea Suahha sraz lfefq Uspasza Koauuscza, sbfcqfis xsmanksuy irvuy. Zfsuax pkao uf| esufoqkad vuxtr Do Marka Aurelego, ale muzycy nie doszli do porozvpkfqka z xesxą us Zbkiqkfxkf Hfrbfrckf. Xszysumkf vuxsry vsoyszypy lfeqam qa msqcfruacj, qa mutrf xarus skg xybrad, cjsdby us

us,

by

vsoyszfd

lam

brzpk

sxa,

xybvcjsxa

pkfszaqma.

O

lfl

smoaezkf k sknf ra|fqka susxkaea nkefr hsrpaclk.

Jaki jest aktualny plan Buldoga?

Piotr

Wieteska:

Amuvanqkf

rszusczgnktpy

urzyisusxyxaqkf

paufrkaov qa msnflqą uoyug. Oa sbfcqą cjxkng papy 4 vuxsry mutrf z

ufxqstcką

qa

qką

xfleą.

Psza

uyp

qkf

ps|fpy

skg

esczfmad

listopadowo-irveqksxfl urasy msqcfrusxfl sbflpvlącfl 20 pkasu (caoa nksua essuguqa lfsu qa qaszfl shkclanqfl sursqkf www.buldog.pl)

Uspasz Koauuscz us qkfsapsxkuy kqufrurfuausr rsezkpfl usfzlk, czy xsutouraca z qkp pa cjaramufr eovisufrpkqsxy? Oczyxktckf ! Okf xysbra|apy lv| ssbkf Bvnesia bfz Uspma :)

Razfp

z qkp

xsutnqkf

barezs skg

ckfszypy, |f veaos qap skg

susumad

k

uxsrzyd, irad, urzfbyxad. Uspfm lfsu haquasuyczqyp czosxkfmkfp k aruysuą. Oaealfpy qa uycj sapycj hanacj, zartxqs pfquanqkf lam k aruysuyczqkf rszvpkfpy skg essmsqanf.

3


W

ssuauqkcj

nauacj

vmazvlf

skg

xkfnf

xyeaxqkcux

ustxkgcsqycj

polskim poetom (Xysukarsmk xyzxana, Brsqkfxsmk, Galcy …), czy macie w tym „bumie” ulubione wykonania? Przyzqap szczfrzf, |f usza xymsqaqkfp Galcfis urzfz Kazkma us qkf zqa uycj uoyu.

Kutra mspuszycla lfsu haxsryumą zfsusov? (ena pqkf us z ufxqstcką

Tekst do wygrawerowania… qa msqcfrckf, cs rzaemkf, pkaofp ckarmk) Hpp... qkf xkfp... qa ufl ssuauqkfl uoyckf xi pqkf ma|ey qvpfr lfsu uzx. skqinsxyp. Urveqs xybrad.... "Do

ifqfraotx", anf

"Deszcz lfsu

nvbkg

jesienny", "XI",

kqqy

k

pa

sxtl

uf|

"Ogeza", xoasqy

qalbarezkfl qstqy xyealf pk skg "Chrystusa

Miasta",

"Nkfszmarcy", txkau,

la

z

"Ostry

mvrczf, ma|ey

caofl

ufl

uoyuy

erotyk", z

lfsufp

barezs zaesxsnsqy, vxa|ap, |f qkf pa qa qkfl soabycj qvpfrtx :)

4

qkcj


Czy

ufmsuy

usfuycmkf

x

xaszyp

xyuaemv

xypaialą

se

mspuszyclk

xkgcfl qk| kqqf? Czy vxa|anktckf barezkfl by pvzyma qkf zamotcaoa sosxa, czy raczfl qa sexrtu? X

qaszyp

xyuaemv,

zaxszf

qalukfrx

qasurtl

pa

usxsualf

pvzyma,

ut{qkfl

dopasowujemy tekst.

Czyuasz usfzlg? Czasapk.

Gotxqkf

ptl

qa

us

xuoyx

:)

Okf

lfsufp

|aeqyp zqaxcą usfzlk. Jfsufp raczfl urssuyp czosxkfmkfp :) Psfzlg usnvbkofp ezkgmk pvzycf, iotxqkf x ufq susstb lą uszqaxaofp.

5


Xkfrszf, mutrf czgsus ssb kf urzyuspkqasz. Ufq zxrsu "czg sus ssb kf urzyuspkqa p" us x pskp urzyuaemv urzfsaea ;))) anf nvbkg Uvxkpa k iotxqkf us lfis ufpauy, mnkpa uy k ryupkma rsbk na pqkf xra|fqkf. Urzy z pskcj esuycjczas vnvbksqycj lfis xkfrszy irapy (Do

ifqfraotx,

Kamienice,

Nkfszmarcy).

Psza

uyp

ha lqf

lfszczf:

"Szczgtckf ", "Nauka ", "Humoreska " i np. tacy "Staruszkowie " uf| :)

Kutrfis z usnsmkcj xsutoczfsqycj usfutx urzfrsbkob yt qalcjg uqkfl? Okf

za pymapy

txka uy

:)

Oa

skg

x

qsxfl

mrgiv uoyckf

lfeqfis zqalea

avusra,

skg

lfsuftpy

ufxqkf

ufmsuy

suxarck

qa

k

k

Uspma

rt|qe kqqycj

avusrtx, ps|f qaxfu sbfcqkf zvufoqkf a qsqkpsxycj, lfszczf qkf xkfpy esmąe zaursxaezk qa s sbfcqa uraca. I us lfsu uf| x uyp qkfzpkfrqkf hascyqvlącf ! :)

Poyua skg

lfsu txkfuqa,

qa

qkfl ufxqfl |yxksosxfl,

(xsuspkqaqf cs

ma|ey zqa lezkf

qazxad

naualącfl xsnqstck z use

lv| Ds Gfqfraotx), qanf|aosb y

cjyba

uv cst ckfmaxfis. Ossb ktckf

esszvmvlg

zqa mv Ujf

Cnasj

qauvranqfl rfiiafsxfl smsczqstck k czfist, ufrhfmclą.

Czy

lfsuft

ufrhfmclsqksuą,

czy

ufxqyp rzfczsp uszxana sz vpymad? Uam, cjyba z uyp ufrhfmclsqkzpfp pa p lamkt ursbnfp. Oazyxap to problemem, bs us qkf lfsu xbrfx uszsrsp xcanf uama esbra cfcja. Czgsus zabiera raestd. Xyealf pk skg

lfeqa m, |f qa szczgtckf qkf es msrca lfsufp

tym perffmclsqksuą, uzq. raczfl usetxkaespkf eą|g es ufrhfmclk, anf czgsus pk

skg

us

qkf

vea lf.

Xkfp,

|f

sssb y

z

zfxqąurz

ussurzfialą

pqkf

jako

ufrhfmclsqksug anf la pap s ssbkf xrgcz urzfckxqf zeaqkf, vxa|a p, |f w

wielu

wypadkach

jestem

zb yt

chaotyczny

w

tym

co

robkg .

cjyba usycjka ura ptio urahqkf suksad ufis uyuv urzyuaemk :) es

uoyuy,

us

lfeqam

pap

txkaespstd,

|f

x

ufxqyp

Anf

us

lv|

Xracaląc

pspfqckf

urzfba

usxkfezkfd ssbkf SUOP. Oairyxaqkf, cyzfnsxaqkf e{xkg mtx, esukfszcza qkf ps|f urxad x qkfsmsrczsqstd. A k uam us uto rsmv, us rsmv aruysua zawsze pa

cjgd

cst zpkfqkd

usuraxkd

x sxskp ezkfnf. Us

lfsu qsr panqf

k

urzfba

pkfd ufis txkaespstd, x urzfckxqyp xyuaemv ps|qa skg zaug unkd k qkf xyead pvzymk

qkiey.

Psqkfxa | cs

kqqfis

czvlfpy

ufraz ,

a

czuli np. za 2 lata...

6

cs

kqqfis

bgezkfpy


Oa msqkfc z qkfcs kqqfl bfczmk. Czy x eqkv ezkskflszyp pvzym xcką| ps|f usxkfezkfd, |f zpkfqka txka u? Sxtl paoy nsmanqy txkau qa ufxqs, x smank insbanqfl? Oa razkf qkc takiego qkf

xkezg.

Anf

czfpv qke?

Skoro w latach

60/70-uycj

pvzyma

xuoyx qa txkau, us ps|f x urzyszostck uf| cst uamkfis qa suąuk :) Ps|ylfpy, zsbaczypy ;)

rszpaxkao: Naufvsz Daxkfc

7

psioa

pkfd


Bfzmvnuvranqa xyszvmkxarma zot| uanfquv x skfck: W

wirtualnel

ssbkf

|ylf

|yxkący

skg

sssbqkm

niedogotowanym x

urzfsurzfqk

eaxmacj,

serialowym

mutrf

pkgsfp

psioyby

ukfrxszy

smoae

przedszkola”

czy

zabkd

„Domowego nawet

Chucka

Norrisa wzmocnionego psychodelicznym kwasem

prosto

od

Pana

Kleksa.

Kim

jest ten nieprzenikniony demaskator telewizyjnej

idylli

lat

80

i

90?

Oazyxa skg Kryuym, Niekryty Krytyk. Ma konto na „jutube” k xkfrqą rzfszg xkeztx, mutrzy us sinąeqkgckv mknmv seckqmtx „PNK” sualą skg zxymnf lfis haqapk. X sxfl mryuycf zauvszcza skg qkfzxymnf daleko, eksplorvlf qaxfu Vszauma

sraz sfmsvanqypk

sbszary zxkązaqf z mvcjqką Nkska zaugeapk

Rvpcalsa

rfszug

ufmsuv

ocenzurowano. „bez

kultury”

ussuaqsxkos

smsrzysuad

s

smazlk

k

zaead

Okfmryufpv Kryuymsxk zaead mknma zlaenkxycj uyuar: bez kultury: Czy „mryuyczqstd” musk byd eszsxaqa?

Niekryty

Krytyk:

Kryuyczqstd

x

qaepkfrqycj

knstckacj

ps|f xyxsoad usxa|qf ursbnfpy z seeaxaqkfp psczv lfeqyp, zxaruyp survpkfqkfp. Oanf|y lą urzylpsxad uynms us msqsvnuaclk z nfmarzfp usycjkaurą.

bk: Czy lfsuft mryuymkfp 24/7?

NK: Kiedy lfp tqkaeaqkf mryuymvlg msqsysufqclg lalfczqkcy („Czy

ug

uaufnqkg

usukfr*****?!”), a

podczas seksu kobiety

zamoaealą sovcjaxmk, bs qkf psią

8


xyurzypad mspfquarzy qa ufpau zfzxkfrzgcfqka iauvqmv ludzkiego.

bk:

Cs

byt

zrsbko

z

exspa

pknionami

zielonych

apfrymarsmkcj bamstx?

NK: Za lfefq pknksq mvukobyp cyiars, a ervikp pknksqfp lf useuanao. Zaxszf skg zasuaqaxkaofp, lam spamvlf cyiars za pknksq esnartx useuanaqf pknksqfp esnartx.

bk: Jam sąezksz – knf sapsmryuymk palą x ssbkf czosqmswie redakcji e-zina „bez kultury”? Ns|fsz us smrftnkd x urscfquacj, urspknacj, voapmacj, lam chcesz.

NK:

Paurząc

iraqkcg

za

susukfr

sapsmryuymk

usiogbkaqa

rssqącą

efifqfraclk,

abssnvuqfl,

knstcką

mutra

urspknk

xf

urzfmrsczynktckf lfsu mrxk.

eseaumsxs Ps

ludzku

ptxkąc – lfsuftckf zersxk.

bk: Kto ci gotuje?

NK:

Sap

isuvlg.

Jam?

Bksrg

ufnfhsq,

zapaxkap

lfezfqkf,

cjxkng czfmap k… gotowe!

Pyuaqka zaeaqf urzfz xkeztx: Jam xuaeoft qa uspyso, |fby mrgckd "Przfpytnfqka Okfmryufis Kryuyma"? Iqsukrsxaoft skg mkpt? Niekryty Krytyk: Pspyso qa ursirap lfsu smnfuaqy lam unfcy Nfsskfis us esbryp pfczv. Oczarsxao pqkf Aqiry Wkefs Gapf Nerd – czfist uamkfis qkf xkezkaofp qkiey xczftqkfl. Apausr, 9


mutry uramuyczqkf x uslfeyqmg zrsbko nfuszy sjsx, qk| suaes scfqarzysutx x ev|fl ufnfxkzlk. Pt{qkfl zsbaczyofp, |f uamkcj xarkautx

lfsu

xkgcfl

Nostalgia

Critic

i

Ray

William

Jsjqssq, sbal hfqspfqanqk. Pssuaqsxkofp, |f surtbvlg zrsbkd cst uamkfis x qaszyp mralv. Ps rsmv xkezg, |f susrs sstb x barezs rt|qyp xkfmv nvbi takie poczucie humoru. Us zqaczy, |f sap urzyisusxvlfsz ma|ey seckqfm? NK: Uam. Pkszg scfqarkvsz, mrgcg, psquvlg. Us xbrfx uszsrsp susrs uracy. qa

exa

Suarap

skg mrgckd

uyiseqkf, anf czasapk

urzyqalpqkfl lfefq seckqfm

lfsu us hkzyczqkf qkfps|nkxf.

Najlfuszą psuyxaclą są uszyuyxqf mspfquarzf k paknf – wtedy tcksmap uyofm k bksrg skg es rsbsuy. Ps cs mrgcksz POK? Dna soaxy, ukfqkgezy, czy ps|f us uynms hobby? NK: Okfsufuy x sert|qkfqkv se AWGO, Ossuanika Crkukca i

Ray’a

nie

zarabiam

na

swoich

filmach.

Oczyxktckf

zazersszczg kp, bs qkf pa qkc cvesxqkflszfis, qk| zarabkaqkf qa czypt, cs skg vxkfnbka rsbkd. Oa usnsmkfl scfqkf ysvuvbf lfsu

xkfnv

zesnqycj

hknpsxctx,

mspkmtx

k

amusrtx,

usxkqqk pkfd zf sxslfl uracy cst xkgcfl, qk|

mutrzy

„oaumk x itrg”.

Nie chcg xuatd x usq „jaka ta Polska straszna”, ale w naszym mralv

ckg|ms

lfsu

rszxklad

uanfquy

k

zakqufrfssxaqka

pvsksz us rsbkd us isezkqacj. A raqs kezkfsz es uracy, mutra x qalpqkflszyp susuqkv qkf xymsrzysuvlf Uxskcj vpkflguqstck. Us

qa

szczgtckf

pqkf

qkf

esuyczy,

bs

pap

txkfuqą

uracg,

enaufis POK psig mrgckd uynms ena ukszczącycj haqfm:) Jam xyinąea urscfs usxsuaxaqka seckqma k knf us urxa? NK:

Suxsrzfqkf lfeqfis seckqma

seusxkfeqkfis

paufrkaov, mutry

zaczyqa skg sinąeap

k

se zqanfzkfqka ukszg

use

qkfis

temsuy. Jftnk escjsezg es xqkssmv, |f |aruy qkf są efqqkf |fqvlącf, zaczyqap mrgcfqkf. Osuauqk fuau us |pveqy psqua|, mutry

qkfsufuy

zalpvlf

qalxkgcfl

czasv.

X

svpkf

qa

lfefq

seckqfm urzfba urzfzqaczyd sm. 10-15 godzin pracy. Czy

x

urzyszostck

unaqvlfsz

suxsrzyd,

qazxklpy

us:

"Ufra{qkflszypk Przfpytnfqkapk"? O sfrkanacj czy uf| hknpacj xytxkfunaqycj xsutoczftqkf? NK: Okf, xyealf pk skg, |f qalzabaxqkflszf są „starocie”, es mutrycj papy sfquypfqu. 10


Czy vxa|asz, |f uf xszysumkf hknpy, balmk k ursirapy, mutrf mryuymvlfsz, są es qkczfis? NK: Oczyxktckf, |f qkf. Fsrpvoa ursirapv lfsu uama, |fby skg ustpkad

z

ufis,

cs

us

mknmvqasuv

nauacj

xyinąea

qkfcs

arcjakczqkf x YYI xkfmv. Us qkf pa qkc xsutnqfis z uyp, |f ptiobyp vxa|ad lf za soabf – Okfmsrcząca skg susxkftd us urzfckf| txkfuqy hknp! Czy ta dziewczyna z laptopa to twoja prawdziwa siostra? NK:

Dssualg

odpowiadam lfsuftpy

pqtsuxs uam,

txkfuqyp

uovmnktpy, a

xkaespstck

us

psla

z

uyp

rsezsqa

rsezfrsuxfp

uyuaqkfp,

skssura.

qkiey

skg

ufraz, pkps senfiostck, lama

xkgc

Vxa|ap,

sufclanqke

qas

|f nie

ezkfnk, papy

bardzo dobry kontakt. W moim programie Paulina robi z

skfbkf

keksumg,

anf

lam

urzfczyuackf

lfl

ukfrxszy

uspkm

xkfrszy, us zrszvpkfckf, |f baaarezs esbrzf ira:) Czy pytnaoft mkfeyt s uyp, by rfcfqzsxad iry x suynv POK? NK: Przfz pslf rgcf urzfszos usqae 20 rt|qycj msqssn, anf pkostd es ikfr, pkps k| iogbsma k eovisurxaoa, qkfcs xyiasoa k

surzgu

usszfeo

rfcfqzfqufp

use

posufm.

hknpsxyp

(pap

Psza

uyp,

iezkft

mkfeyt

byofp

qaxfu

nfikumg

dziennikarsmą, mutra irs{qkf xyinąeaoa x usruhfnv), xkgc ua ufpauyma lfsu pk lfeqam zqaczqkf bnk|sza. Kkp uy lfsuft z xymszuaocfqka? Rsbkoft lv| xczftqkfl lamkft hknpy urzfe uyp, zaqkp zssuaoft Kryuymkfp? NK:

Z

xymszuaocfqka

cjsezk

s

zaiaeqkfqka

hknp,

lfsufp

pap

xarszuauv

aqinksuą (ujrsvij...

uarg

usergczqkmtx,

mrgcfqka.

Jam

srv!).

mutrf

ma|ey

Jftni

spaxkalą

apausr

zabaxy

mapfrą pap qa msqckf uarg vqefrirsvqesxycj ursevmclk, anf qkf

pa

skg

czyp

cjxankd.

Nasz ezkfxczyqg? NK: Jftnk qkf pasz ufqksa k qkf irszk za Ckfbie prokurator, us qkiey qkf zaszmsezk xysoad nksuv psuyxacylqfis, CW k

mrtumkfis

Czy

w

wieku

hknpv. 10-15

nau

Okiey

qkc

xankoft

esbrf

qkf

xkaesps!

ufmsuy

k

byoft

powszechnie lubiany? NK: Okf, xyealf pk skg, |f byofp sussvqmsxs qsrpanqy, czynk bili

mnie

sknqkflsk

usurahknk seuysmsxad. 11

a

la

esmvczaofp

uyp,

mutrzy

qkf


Jamk lfsu uxtl vnvbksqy hknp? NK:

Pnaqvlg

zrsbkd

zfsuaxkfqkf

50

qalnfuszycj

hknptx

xszfcjczastx – xufey esxkfckf skg, lamkf hknpy vxa|ap za najlepsze. Czy odpowiadasz na maile? NK: Suarap skg seusxkaead qa paknf, anf essualf kcj ssuauqks qauraxeg susrs k ieybyp pkao seuksyxad qa ma|eą xkaespstd w

stylu

laeoft

„lamk

qa

pasz

msnaclg?”,

ursirap us

qkf

es

psqua|v?”

pkaobyp

albo

czasv

„co

qa

wczoraj

mrgcfqkf

Przfpytnfr. Smąe lfsuft? NK: Xycjsxaofp skg qa otezmkcj Baovuacj, sbfcqkf pkfszmap w Poznaniu. Barezs ezkgmvlfpy za uyuaqka k seusxkfezk, qs k urzybklapy ukąumg

z Nadmkfp

(Okfmryuyp

Kryuymkfp)

ssurzfialąc

urzfe

uyp, |fby qkf laeo |toufis tqkfiv.

Xfeovi rfcfuuvry: Przfpytnfqka Okekrytego Krytyka

us nfmmssuraxqy ursirap rszryxmsxy, nfczący qssuanikg za filmami oraz programami telewizyjnymi z lat 80' i 90'. Gtrqsnsuqf |aruy, boysmsunkxf rkussuy, iogbsmkf pfuahsry k urzysuslqy ursxaezący - tego tutaj nie ma. Jest za to

radosne

Krytyka.

pajacowanie

Uwaga!

i

powykrzywiana

Oinąeaqkf POK

twarz

irszk urxaoą

sraz qaioyp suaemkfp xyealqstck kqufnfmuvanqfl. http://www.youtube.com/user/Macfra84 Oalfezckf skg es syua!

12

Niekrytego

efpsrankzaclą


Liberum veto Narckq Gaomsxsmk Dzkxqf rzfczy

ezkflą skg

ssuauqks z uyp

txkaufp.

Okf,

qkf pap uv qa pytnk lam|f hascyqvlącycj susrtx iezkf, mspv, us

cs

k

enaczfis

czfismsnxkfm

fuc.

mrzy|, Us

x

mus

pa

msrcv

uzx.

psranqf

qauvranqa

msnfl

uraxs rzfczy,

es lv|

Hoasms uksao, |f z uraifekk barezs oauxs zrsbkd harsg. Okf bgeg uf| rszuaczao qae haną jaxalsmkcj vuaotx, lam lfsu zkpa us pvsk byd zkpqs, keąc xkgc uyp ursufp, aqansikczqkf – jest naus, pvsk byd ckfuos. Xoatqkf.

Laus.

Sosqfczms,

txkfrisu

uuasząu,

smąus

urzysezkaqf ezkfxkcf (?). Pkgmqa suraxa, uraxea? Out| qkf es msrca. Uam skg bsxkfp zos|yos, |f suaofp skg szczgtnkxyp praktykantem (rzfcz lasqa lfeyqą ps|nkxstcką zarsbmv byosby urzyqkfskfqkf

marusqv

bkvrmkfp

qkc

ra|fqka.

anf

Ra|fqka

eovisukstx

us)

k

lams

czfis

zapytacie.

k

uamk

smrgcaqkf

zqanazofp Wojna

kcj

skg

pod

x

usnv

nuklearna?

Nie...

urzyqalpqkfl lfszczf qkf. Xybvcj fnfmursxqk ląersxfl? Baqao. Us xszysums baqao k boajssuma x usrtxqaqkv z skoą ra|fqka wakacyjnych Przfz

przebojtx

ukfrxszy

urzfuvszczad

efnkmauqkf

uyezkfr

lf

urzfz

qkf

iosxg

sączącycj

zxracaofp x

skg

z

raeka.

vxaik, suaraofp

qaezkfk,

|f

qkf

skg

zefhsrpvlą

sufclanqkf lfl xqgurza. Byofp uxarey. Usnfraqcylqy. Hfrskzp ptl

lfeqam

susuqksxs

zacząo

xyiasad.

Bs, sosemk

Jfzv, knf|

ps|qa?! I uam ptl ezkfr zaczyqa skg se Laey Gaik (qkf pa us lam urscjg esbrfl pvzymk qa maca). Sxslą ersią, us estd ckfmaxf

zlaxksms.

sssbktckf

Anf

xkezkaobyp

qkf uv

ezkxpy qaxfu

skg

zacjxyusp

uxtrczf

mryuymtx,

rszxkqkgckf

kefk

Pkosvesmkfis. X msrcv lam skg qkf pa parpvrv us skg z... no, z nieco mniej szalchetnej, ale za to bardziej plastycznej pasy

rsbk

urzfsuaqg

psqvpfquy. usnkuycf

Dzkxkg

rsziostqk

skg

jfeqam

xszfnamkcj.

Us

k

ezkxkd

lasqf,

|f

qkf qkf

pvszg mscjad pvzymk, mutrą uvszczalą. Ossbktckf smoaqkaobyp skg mv suxkfrezfqkv, |f Gfrpaqsuua xyrząezkoa txkauv 13


mrzyxeg usrtxqyxanqą cjyba uynms z xslqą x Xkfuqapkf, anf sm. Us urzfckf| xsnqy mral. Uynms, ziqkoycj

tnfezk

k

paryqsxaqycj

es suv

msutx,

uyskgcy

enaczfis

ekabotx,

ma|ą

nam

/xap sovcjad ukgckv zaugunsqycj maxaomtx? Rszvpkfp, a| za

esbrzf,

|f

xyuxtrqka

uoack

za

xyurspsxaqkf

singla,

to

skqikfn pa nfckfd czgsus. Os anf bfz lal... Czy palą nvezk za

keksutx? Zrfszuą, ps|f k sovszqkf. X

ma|eyp

bąe{

razkf

ussuaqsxkofp brvuanqkf, bfz smrvuvotx k z mrxką zkpqą lam poranki

qa

Anascf

mkfey

lfsuft

usoaxkaczfp

mrabtx,

zapsresxad ukfrxszfis czosxkfma s kpkfqkv Alejandro jakiego poznam. Iqqą suraxą lfsu ufnfxkzla. Famu, |f us raczfl ursbnfp caosrsczqy anf x xamaclf lamst qabkfra, |f skg uam rszugev.

Psxutrmk

pewnego

ukgmqfis,

qkfxkqqy

lams

usxutrfm,

uf suraxy.

nkucsxfis uacjsng

Dsszos

xkfczsrv

urzfe

es

skaeofp

ufnfxkzsrfp,

xyra|g,

ufis, la

|f

ssbkf

cieplutko,

txkfrszczf, ukxms. I x uam ukgmqycj smsnkczqstckacj urzyrsey pkaofp

es

Nsquaqqaj

xybsrv: anbs

albo

seeap

zabaxkad

skg

bgezkf

ursirapsp

ena

pqkf

Haqqaj

urzfeszmsnamtx.

Przyzqap szczfrzf k bfz bkcka, |f bslg skg uycj xszysumkcj seriali pokolenia Disneya. Ale to zdaje skg zdrowy odruch, xącjaqka

mnflv

uf|

suraxg.

Smvumk,

qkf

vxa|ap

cjyba,

za

usesbqf.

szczfitnqkf

bfzukfczqą

Osuaufczqkf

xybraofp

ukgcksnaumtx. Byoy zefcyesxaqkf pąerzflszf. Fascyqvląca rzecz, fxsnvcla xsufczqa, svifrsxaobyp usxa|qą qavmsxą aqankzg ufis zjawiska. Vzqackf us xszysums za spvuy suarfis ezkaea, xkfp, zealg sobif z ufis suraxg. Anf qkf pap

zapkarv

eov|fl skfezkfd

ckcjs, msqkfc ufis esbrfis. Lkbfrvp wfus, uskapad! Ct| (uamkp,

uszssualf cs

rszrt|qkd szuvmg?

us

urtcz

lfszczf

Czy

nvezksp

bgeą

"ira"

suaqy us

qkfcs anbs

xra|nkxszyp "qkf

ustrfeqkf)

ssqik

dla

czy

ira"

qa

pvzymg

x

suaqkf

lamąmsnxkfm

starych

bab?

Ano

xysuarczy xybrad skg qa lamkt esbry hfsukxan a uycj qa szczgtckf Ck v qas dostatek. 14

kqqą nie,


rys. Kamil Lupus Boettcher


Nkcjao Fknkufm Relacja z trzeciego dnia Open`er Festival 2010 (4.07.2010) Bvezg skg x qkfezkfnqy usraqfm x usckąiv iezkft pkgezy Gearsmkfp

iotxqyp

a

Xrzfszczfp.

Jamkpt

cvefp

urzfz

caoą

ersig z Kramsxa pkfnktpy z pskp usxarzyszfp usert|y xsnqy urzfezkao

k

uyiseqka

uam

uracy,

|f

pscqs

suanktpy

us

qaxfu

msqevmusr

zqslv

pvskao

6-dniowego

qkf{nf

qapk

usszaruad cjcąc suraxezkd bknfuy. Prtbsxaofp xyrzvckd z

skfbkf

pytn,

|f

psig

byd

uynms

qa

ssuauqkp

eqkv

hfsukxanv. Przfnauvlącf urzfz pytn qazxy aruysutx, mutrycj qkf vlrzaofp: Pearl Jam, Ben Harper, Cypress Hill, Skunks Anansie, Massive Attack fuc. fuc. bsnaoy lam msnflqs xbklaqf ixs{ezkf x pslf ckaos. Btn ssuvezko spam mknmv ukx xyukuycj qa smxfrzf Kstckvszmk. Jfszczf pknfl zrsbkos skg, iey x vuanqf ususoveqkf esuarnktpy qa una|g x Babkcj Dsnacj k psinktpy ukfrxszy raz x uyp rsmv usuoyxad x psrzv, a

usufp

qasyckd

una|sxkczfm.

xzrsm

xkesmkfp

mknmv

qauraxeg

ukgmqycj

Lfqkxy qasurtl zpącko usxkfx xkfczsrqfl bryzy,

byo us zqam, |fby useqkftd qaszf czufry nkufry zf zosufis piasku i rvszyd qa sirspqf usna byofis nsuqksma qa Kssamsxkf. Przfpkfrzaląc eovią anflf ursxaezącą se urzfrt|qycj brap use scfqg, caoy er|g zf szczgtcka qa pytn s uyp, |f lv| qkfeovis pslf vszy rszukfszczad bgezkf The

Dead

qaukgckf Faith

rtxqs

No

trafiamy rsbkoa

Weather, surzfe

More. na

qa

lfeqsczftqkf

Zalpvląc

koncert

pqkf

rsmv,

mutrf

usxarzyszyos

msrzysuqf

Much.

xra|fqka.

xsuspkqaląc pkflscf

Uxtrczstck

Okc

irvuy

ezkxqfis

xkgc,

|f

kefquyczqe pk

urzfe

use

scfqą

qkiey

qkf

caoą

pslą

vxaig zxrtckoa qa skfbkf ufxqa ezkfxczyqa, mutra skfezkaoa obok i rozchyliwszy sxslf qsik, qkfcjcący vmazaoa sxslf osqs. Ckfmax byofp, mutra hsrpacla a| uam lą zalgoa, |f zauspqkaoa vbrad barezs

palufm. oaeqkf

Cjosucy skg

z

urtlpkflsmkfis

zacjsxank

xyuovpaczyo

hrsqupaq

-

sbearsxvląc

qkpk zamscjaqycj

rszealąc

esrabkalą

smoaev xkesxqk

uam 16

es

qauspkasu rt|f.

Jam

ukfrxszfis,


qa ssuscmkp Nsqckamv, z uyp |f se qkcj bksrą 10 pln. Z urzymrstcką suxkfrezap, k| msqcfru Archive koliduje mi z

The

Hives.

Jfsu

lfszczf

pspfqu

es

xysuguv

Szxfetx.

Ksrzysualąc z qkfis bkfiqg qa ufqu suaif. Uap qsrxfsmk evfu Kings

of

Convenience

balsamuje

delikatnymi

balladowymi

e{xkgmapk uovp zirspaezsqy x evszqyp qapksckf. Dna pqkf to takie Simon and Garfunkel XXI-wieku. Nkaofp x uyp eqkv lfeqam scjsug qa fnergetyczny „wygar”, xracap xkgc z usxrsufp use qalxkgmszą scfqg. THE HIVES urzfrstnk ufis wieczora

samych

siebie.

Przebrani

w

stroje

marynarzy

seuanknk sanxg sxskcj qalnfuszycj maxaomtx, qkczyp z ezkaoa na ORP „Boysmaxkca”. '”Main offender”, „How to say i told you so'',

„Die

Albright”

us

uynms

qkfmutrf

z

qalssurzflszycj

uscksmtx xysurzfnsqycj x jfkqfmfqsxycj haqtx urzfz zaosig kapitana

Howlina

rscm'q'rsnna

qkf

Pellego eank

Almqvista.

qap

qa

pspfqu

Szaleni

marynarze

seuscząd,

caoy

czas

xyealąc mspfqey es xszfnamkcj sezfxtx, zatukfxtx, uvezkf| es ikpqasuymk usnfialącfl qa qkfcjguqfis qalxy|szfis

zpvszank xysmsmv

qa

es

passxyp urzyskaezkf (ma|efis skaev

uscząufm

kqeyxkevanqkf) rfhrfqv.

k

Czaesxa

lam

pvszura

suraxezkoa skg qa sus urscfqu. Lvezkf baxknk skg qauraxeg xsuaqkanf. Oa sapą pytn s zpkaqkf xacjuy qa usmoaezkf rsbk pk

skg

lfszczf

isrgcfl.

Jv|

sapa

urtba

e{xkgmv

The

Dead

Weather xiqksuoa x zkfpkg. Oainf ufnfbkpy rsbką skg bkaosczarne. Tak to specjalne dopasowanie do imagu bandu. Po chwili oczekiwany z niecierpliwieniem kwartet z Nashville rozpoczyna bluesowym „60 feat tall”. Jftnk must sbrtcko urzyuaemkfp

iosxg

es

uyov

uam

lam

la

us

qa

unf

zacjsezącfis sosrca vuxtr qabrao qkfsapsxkufis mnkpauv. Ps usycjsefnkczqyp rszckąiqkguyp xsugukf uvbnkma rszjvnaoa skg qa esbrf urzy „Bad blood blues” i „Hang up from your heavens”. Ckfszyofp skg lam ezkfcms uaurząc qa smsmk Anison Nsssjaru us fmraqacj sesovcjsxycj. Fknkiraqsxa ezkfxczyqma zpkfqka

skg

x

scfqkczqfis

xapua,

mutry

bgeąc

usoączfqkfp

Iggiego Popa, Ozzego, Grace Slick i Micka Jaggera, odprawia urzy uyp lamkt szansqy ryuvao. Jacm Xjkuf z mrvczyp uktrfp x maufnvszv

xsuaqkanf palsursxao z ryupfp

x

„Cut

like a

Buffalo”. Dfaq Ffrukuua mvlącyp brzpkfqkfp sxskcj mnaxkszy 17


uarank|sxao

strsefm

sovcjsxy

qkczyp

iraqau

siovszalący.

Hksufryczqy uksm haqtx qa „Different beetwen us” i „Die by the drop”. Ja xuaeap x sxtl sssbksuy sboge urzy „Husstle and

cuss”.

Pksrvqvlącf xymsqaqkf

ufis|

vuxsrv

uszssuaxkos

pslą szczgmg suxaruą qa lamkt czas. Apsm urxao bfz urzfrxy, a| es urzfukgmqfis xymsqaqka „Will there be enough water”. Rszckąiqkguy cjyba es exvqasuv pkqvu xzrvszalący ssqi Jacm k

Ankssq

setukfxank

zaskaeo basksua

es

Jacm

lfeqfis

Laxrfqcf.

pkmrshsqv,

Xufey

a

za

xoatqkf

bgbqapk

sufqfrsxkczf

vpknmnk esealąc uynms ryupkczqf smnasmk (xczftqkfl mnasmank smrsuqkf qkfrtxqs). ssns

qa

sxskp

Nr Xjkuf

Grfuscjv.

sefirao

Byos

lasqf

lfszcze |f

fantastyczne

us

msqkfc

urzfe

bksapk, qa mutrf zssuank xrgcz „wyryczeni”. Ksrczący xkfnmkf txkgus

snescjssnsxfis

„Treat

me like your mother”

Jam

esbrzf,

|f

rscma

ksuqkflą

uam

ukgmqkf

qa

qsxs

esufoqkos ezkfoa

lfszczf

zfsusoy,

podanego

zqkszczfqka.

mutrf

usmazvlą

paosnauą s cs cjsezk x rscm'q'rsnnv. Okfsufuy uv| po msqcfrckf pvskfnktpy szybms usbkfc qa usckąi. Xymsrczsqy zqtx vsyukap x sbsmvrqym wagonie drugiej klasy. 4

lipca

Zlfeqsczsqycj

byo k

eqkfp

xybsrtx

qkfusenfiostck urfzyefqcmkcj,

qkf anf

uynms k

Suaqtx

skarczysufis

brveqfis rscma. Oae raqfp qa rtxqf qsik suaxka pqkf sprte Tnąsma. I uv lfsu ezkt efae xfaujfr. Xkaur, cjoseqs k vnfxa. Gdy

eslf|e|ap

es

Kramsxa

essualf

qkfcs

xkaespstd. Oarte xybrao za pqkf pqkflszf zos. Dzkgmk!

18

usckfszalącą


Paulina Krzyzaniak "Spotkanie w bibliotece" Otpkfnap skg urzyzqad, |f ufpau qa sxslą uracg qavmsxą

xybraoap

pfuseą

"Eqf

evf

rkmf

hamf".

Kstck

zssuaoy rzvcsqf, a xraz z qkpk ufpau uu. "Ksbkfua a psranqstd". Byoap zpvszsqa baxkd skg x filozofa z

epoki

romantyzmu

natchnionego

freudowskimi

teoriami. Urzfba xkfezkfd, |f usza hknszshką Kaqua i

kompleksem

Edypa

x

uycj

extcj

ezkfezkqacj

byoap

zauxarezkaoą kiqsraqumą. Zamsuaqa xtrte susstx mską|fm x pkflsmkfl bkbnksufcf, usuklaoap cs lamkt czas maxg z automatu w qaezkfk, |f usps|f pk sqa zpkfrzyd skg z

tematem.

Nslf

useqkssof

smvukfqkf

pącko

lfeyqkf

ersbqy pg|czyzqa, mutry zaląo susnkm qaurzfckx, xbklaląc we mnie sxtl qauarczyxy xzrsm. Ps cjxknk rszinąealąc skg cjyuryp suslrzfqkfp qa bsmk urzyskaeo skg es pfis susnkma. - Szvma uaqk xf xoatckxyp pkflscv lfeqam x qkfxoatckxy susstb - xyszfuuao szczfrząc zgby xvtmiechu. Rzvckoap pv vmraemsxf suslrzfqkf ealąc es zrszvpkfqka, k| lfsufp uscjosqkgua uracą. - Zqap xoatckxy susstb - usxkfezkao cjyurzf. - Xkgc ursszg usezkfnkd zqalevlącypk

skg

x

skg uyp z

czyufnqk

-

uszssuaoypk sssbapk

seuaroap

qkf

useqssząc

wzroku znad mską|mk. - Oxszfp... Ntiobyp us zrsbkd - zisezko skg - Jednak nie sąezg, by uycj sbfcqycj uvual byos qa us suad. Os tak. Omazvlf

skg,

|f

prochami. 19

qaxfu

x

bkbnksufcf

zaczgus

jaqensxad


- Okf lfsufp zakqufrfssxaqa |aeqypk "cve xsuspaiaczapk" - ucigoap. Ng|czyzqa |yxs mkxqąo iosxą x zaurzfczfqkv. - Nie

chodzi mi o narkotyki - xyszfuuao qkf useealąc

skg - Okf lfsufp eknfrfp. Nsig usptc uaqk zpkfrzyd skg z

nkufrauvrą

qapacanqkf.

Okf

bgezkf

pvskaoa

uaqk

ussovikxad skg lfeyqkf xysbra{qką nvb xysqvuypk przez skfbkf

ufsrkapk.

ussuack iosxkd

Na

uaqk

nkufrauvry skg

qae

!

smazlg

Dzkgmk

ursbnfpfp

"cs

uszqad

qalsoyqqkflszf

ufpv

urzfsuaqkf

avusr

pkao

qa

pani

pytnk?"

Rzvckoap pv ufoqf zqkfckfrunkxkfqka suslrzfqkf. - Rozumiem - usxkfezkaoap zapymaląc mską|mg - Niech pk

uaq

kquryisxad.

zeraezk Ps

ualfpqkcg,

czyp

pa

mutra

skg

zaczyqa

uamkfis

msua?

pqkf

Ng|czyzqa

sbrvszyo skg xsualąc z mrzfsoa. - Pani mi nie wierzy! - Anf| smąe! - zaurzfczyoap - Farmaceuci z podziemia cs rvsz uxsrzą qsxf, cjfpkczqf hsrpvoy. Jv| zbkfraoap skg es xyltcka iey tx kqurvz zauarassxao pk ersig. - Dla pani pierwszy pokaz gratis! - zaursusqsxao. -

Dsbrzf,

uynms

xkezk

uaq,

lfsufp

urzfckxqkczmą

za|yxaqka sufcyhkmtx es|ynqkf k esvsuqkf, z ufis co wiem, x bkbnksufcf sbsxkązvlf zamaz uanfqka, xkgc qa pqkf cjyba lv| czas… - Okf bgezkf uaqk pvskaoa qkczfis za|yxad - zaurzfczyo urtbvląc qaean ptxkd szfuufp by qkf zpąckd ciszy w

czytelni

-

Jfeyqf

cs

pvsk

uaqk

zrsbkd

us

zpkfqkd

pomieszczenie. Czfis ufq sboąmaqy hacfu sef pqkf cjcf? - Kkp uaq xoatckxkf lfst? - suyuaoap. -

Pracvlg

uvual

-

xylatqko

-

Jestem

bibliotekarzem.

Soabs uoacą xkgc esrabkap us isezkqacj. -

I

ptxk

uaq,

|f

bgeg

psioa

susumad

postaci literackie? 20

qalsoyqqkflszf


- Uam! Vsovia ufsusxa irauks! - Jf|fnk siraqkczy skg uaq es uvszczfqka pk fmraqkzaclk hknpsxfl

lamkflt

nfmuvry,

us

qkf

rgczg

za

skfbkf

ssurzfioap zefqfrxsxaqa. -

Xkezg, |f lfsu uaqk qaean scfuuyczqa, zrfszuą... Jam

xkgmszstd

pskcj

mnkfqutx

qa

uscząumv...

A

ptxką,

|f

nkufrack palą szfrsmkf jsryzsquy... Dssurzfialąc

qarasualącf

xf

pqkf

zqkfckfrunkxkfqkf, bfz sosxa xyursxaezko pqkf z czytelni. Zqalesxanktpy skg x qalxkgmszfl bkbnksufcf x pkftckf. Przfcjsezknktpy z sank es sank, pklaląc sfumk rfiaotx z mską|mapk. Gey zfsznktpy qa qalqk|szf ukgurs, dzkxaczqy bkbnksufmarz zaurzypao skg qaurzfckx rfiaov z fuymkfumą zauyuvosxaqą "Psfpauy haszysusxsmkf ". - Sonet Hitlera - usxkfezkao xysvxaląc lfeqą z mską|fm. Ps cjxknk rfiao urzfsvqąo skg sesoaqkaląc urzfe qapk ualqf urzfltckf. X uspkfszczfqkv suaczao qas mrok, a

x

usxkfurzv

vqssko

skg

urzylfpqy

zauacj

suarycj

mską|fm. Bkbnksufmarz mnasqąo exa razy x eosqkf, poczym sana

zanaoa

qkfpan

skg

lasqyp

kefquyczqą

txkauofp.

czyufnqkg,

x

Przfe

sczapk

mutrfl

pkaoap

lfszczf

uarg

pkqvu ufpv urzfbyxaoap. Przfz cjxkng suanktpy x pknczfqkv. Bkbnksufmarz suaqąo sbsm pqkf, xyczfmvląc pslfl rfamclk. Cjrząmqgoap by urzfrxad kryuvlącą ckszg usczyp usxkfezkaoap: -

Jfsufp

ufcjqsnsikk

use

xra|fqkfp

"Sfzapkf

suxtrz

zasusssxaqfl skg"

k

"Okfcj

urzfz

xas

suaqkf

skg

txkauostd", lfeqam qaxfu uf exkf szuvczmk qkf są x suaqkf sexkftd pqkf se ufis, by zrsbkd uaqv mrzyxeg. Oaxfu qkf cjcg xkfezkfd lamkf cvea mryoyby skg za

zauoauą...

Ct|...

Okfcj

mutrfl qkf rszxkmoap. 21

us

bgezkf

sosemą

ualfpqkcą,


Oexrtckoap

skg

x

sursqg

xyltcka,

zasuaqaxkaląc

skg lam psioap ead skg qaptxkd ufpv ezkxamsxk do

urzyltcka

uvual, iey qainf vsoyszaoap

za

ssbą lfis

surauksqy ioss: -

Jamk

zf

szybms

pqkf

iovukfc!

usebkfio

es

Zauspqkaofp

tckaqy

urzy

xoączyd

xyltckv

mse!

-

xcksmaląc

czterocyfrowy numer. Ps

cjxknk

czyufnqkmtx

czyufnqka

zaigtckoa

rszpaxkalącycj

z

skg

ezkxqkf

se

uovpv

xyinąealącypk

nve{pk vbraqypk x mssukvpy z rt|qycj fusm. - Xyqalpvlfckf amusrtx? - suyuaoap z qkfesxkfrzaqkfp. - Jv| uaqk ptxkofp- zaurzfczyo ptl usxarzysz– To są

najprawdziwsze

postaci

literackie,

stworzone

przez

qalsoyqqkflszycj avusrtx. Okf uynms uf hkmcylqf! Dzkgmk qalqsxszfl ufcjqsnsikk ps|fpy usrszpaxkad rtxqkf| z qalsoyqqkflszypk ussuackapk, mutrf zpkfqkoy jksusrkg txkaua!

Ns|f

uvual

uaqk

vckąd

usiaxgemg

z

ukerwszym

urfzyefqufp Suaqtx Zlfeqsczsqycj, z Ksnvpbfp a nawet... - qa

uf sosxa

rszflrzao skg essmsoa

uam by qkmu

qkf

vsoyszao - Z Narmkzfp ef Saef! Uynms ursszg vskątd x bfzukfczqfl senfiostck, lfsu sq qkfcs qaeusbvenkxy... Przfcjsezknktpy czyufnqkmtx

xzeov|

rszpaxkalącycj

rfiaotx, z

uaslą

sbsfrxvląc z

bsjaufrapk

qalrt|qkflszycj mską|fm. - Byofp txkaemkfp xsuaqkaoycj usnfpkm - suxkfrezko z rszparzfqkfp x iosskf bkbnksufmarz – Pewien student fuymk

x

zfszoyp

rsmv

vrząezko

ckfmaxą

msqhrsquaclg

pkgezy exkfpa smralqstckapk! Okfcj uaqk sobie wyobrazi, urzy

uyp

Hitler

i

susnf Emma

skfezkao Goldman!

qkf

mus

Faszyzm

kqqy

lam sap

kontra

Aesnh

anarchizm!

Okfsapsxkuf urzf|yckf! Zabaxqa msqhrsquacla sebyoa skg rtxqkf| x usxarzysuxkf Surkqebfria k Wkrikqkk Xssnh. 22


-

Żaruvlf

uaq!

-

xymrzymqgoap

xybaovszaląc

x

lfis

sursqg sczy - Cs skg ezkaos? - Os ct|, lam uaqk xkf Surkqebfri lfsu txkausxfl soaxy pkzsikqfp,

bfz

urzfrxy

usxuarzao

lam

sq

nienawidzi

msbkfu. Bkfeqa Wkrikqka essuaoa qauaev suazpauyczqfis uoaczv... Okfsufuy sbsxkązmk zpvskoy mnie do opuszczenia ufis

xsuaqkaofis

rszpsxy

urzysqąo,

xkesxksma...

Suvefqu

Surkqebfri

is

useczas

smraeo

k

kcj

zaurssko

Wkrikqkg qa maxg, usesbqs qkf{nf skg xyzyxank w

kawiarni

naprzeciwko.

Potem

esxkfezkaofp

skg,

|f

wynajgnk qkfeanfms suąe usmtl x jsufnv qa isezkqg, a

lv|

us

caoyp

zearzfqkv,

lfenk

ssbkf

z

ezktbmtx,

uxkfreząc |f sfms lfsu nfmarsuxfp qa xszfnmkf bogeqf stereotypy. - Przyzqap szczfrzf, |f lfsufp use xra|fqkfp - seuaroap ufoqa

zacjxyuv

sinąealąc

skg

za

Jtzfhfp

K.

mutry

uovpaczyo sxf absvreanqf usos|fqkf lamkflt czyufnqkczcf. - Jamk ufpau cjckaoaby uaqk ziogbkd? - suyuao z vtpkfcjfp bkbnksufmarz. - Ksbkfua a psranqstd - seuaroap usefmscyusxaqa. - Ocj, us qkf bgezkf smspunkmsxaqf... Prsusqvlg jrabkqg Izabfnng Mgcmą, cs uaqk qa us? - Txkfuqy

xybtr, pytnaoap

lfszczf

s

Dapkf

Kapfnksxfl,

Emmie Bovary... - Annie Kareninie, Nanie, Holly Golithly... - esmsrczyo za pqkf lamby zqao pslf pytnk. - Byosby cvesxqkf! - xymrzymqgoap. - Okfsufuy, s knf jrabkaqma Izabfnna Mgcma lfst gratis, qs uynf rfszua uar barezs skg cfqk... - Jak to? - suyuaoap parszcząc brxk. - Ntxkofp lv|, ukfrxszy usmaz lfsu irauks, rfszua za suoauą... - Ile? - suyuaoap. 23


- Ps sus zosuycj se eapy. Hsnny bkfrzf ukgdezkfskąu

-

seusxkfezkao bkbnksufmarz us cjxknk qapysov. - A| czufrysua ukgdezkfskąu zosuycj? - suyuaoap z niedowierzaniem. - Przymrs pk, nkufrauvra z itrqfl utomk lfsu x cfqkf... - xfsucjqąo - Jaka jest pani decyzja? - Przylpvlg shfrug - seuaroap qkfcjguqkf. Sapa

efcyzla

qkf

byoa

suswodowana

desperackim

krokiem suvefqumk, mutra qkf usurahkoa vusrad skg z

ufpaufp.

Kkfrsxaoa

pqą

raczfl

ckfmaxstd.

Ps

cjxknk

urzfsuaoap pytnfd knf ua ckfmaxstd pqkf msszuvlf i

usefmscyusxaqa

xyczfmkxaoap

bkbnksufmarza,

mutry

xmrtucf useszfeo es pslfis susnkka ze stosem mską|fm. - Jam us ezkaoa? - suyuaoap useryxaląc skg z pkflsca. -

Ocj,

us

xylatqko

baqanqf, z

pkqą

urzfba

lamby us

lfeyqkf byos

suxsrzyd

sczyxksuf

mską|mg

- Gdy

-

zechce

uaqk by mutrat z ussuack xrtckoa es mską|mk, xysuarczy lą usursskd by lfl esumqgoa. Us suaoy

byos

czufry

ksuqf

szanfrsuxs,

qalsoyqqkflszf

xmrtucf

msbkfuy,

urzfef

suxsrzsqf

pqą urzfz

xkfnmkcj uksarzy, mutrzy ezkgmk qkp zpkfqknk jksusrkg literatury. Oe Izabfnnk Mgcmkfl qa mknspfur xyczvxaos skg cjote. Xysknaoa skg qa mrtumkf seusxkfezk, ussyoaląc czasami

sxskp

Narivfrkuf

usxarzyszmsp

Gavukfr

skfezkaoa

cyqkczqf sbsm

qkfl

vtpkfszmk. z

cjvsumą

urzycktqkguą do ust. Oaqa ckąinf mkcjaoa urzfuraszaląc, k| qabaxkoa skg mauarv useczas sxycj xysugutx, a Eppa Bswary

qkf

usurahkąc smvukd

skg

qa

rszpsxkf, xsezkoa

xzrsmkfp za poseypk suvefquapk. Z

uscząumv

rszpsxa

urzfbkfiaoa

x

estd

pkofl

aupsshfrzf, suaraqqkf zauksyxaoap x qsufskf, usinąey 24


uycj

kquryivlącycj

ksusu,

qa

ufpau

psranqstck,

msbkfcstck, vxsezfqkv k kch konsekwencjach. Bibliotekarz zaląo

pkflscf

sbsm

pqkf

k

vxa|qkf

urzysovcjkxao

skg

rozmowie. Zeaxaos skg, |f qkc qkf lfsu x suaqkf zpąckd ufis pkofis

susumaqka,

mspunkmsxad, gdy

lfeqam

Izabfnna

xszysums

Mgcma

zaczgos

xytpkaoa

skg

usinąe Eppy

Bovary na temat kobiecych potrzeb. -

Ufis

rsezalv

usurzfby

smrftna

skg

lams

qkfrząe

-

zavxa|yoa z krsqką. - Xkezg, |f lfsuft txkfuqkf sbyua x ufpackf

- xyuankoa

Bovary - Zrfszuą es msis ua psxa? Jfsuft uvual jedynie gratisem! - Ja? Ja gratisem? Jakim prawem? - obrvszyoa skg Mgcma. - Os ct|, pqkf zqa caoy txkau, ckfbkf zanfexkf smraxfm zatpkaoa skg Bswary. Hrabkqa

Izabfnna

Mgcma

xsuaoa

zf

sxslfis

pkflsca,

usecjseząc es mską|mk szqalpkaląc: -

Cjcg

xrtckd

es

espv!

Okf

uszxsng

by

lamat

baqea

naeaczqkc pqkf sbra|aoa. Oa

uf

sosxa,

urzy

uszssuaof

xuaeoy

x

jksufrkg.

Narivfrkuf Gavukfr zaczgoa uoamad, k| lfsu ckg|ms cjsra i

nie

xsnqs

rszxkązof

lfl

|yckf

skg

efqfrxsxad,

ixaraquvlf

Oaqa

nvmsvs

k

urzyzqaoa, esbrą

|f

zabaxg,

rzvcaląc vxaig x sursqg Bswary, |f qkfmutrf qkfvesnne mrsxy

qkf

czfruką

usczfrxkfqkaoa

qa

uxarzy

z

ufis mrzycząc:

msrzytck. "Nqkf

Bswary

urzyqalpqkfl

qkmu za us qkf uoack, sovcjap sxslfis xfxqgurzqfis la! Okf pvszg surzfeaxad skg suaryp ukfrqkmsp!" Okf

usurahkąc

kcj

vsusmskd

przestraszona w sursqg bkbnksufmarza. - I co teraz? - suyuaoap. 25

usebkfioap


Bkbnksufmarzsxk

xcanf

qkf

vezkfnkos

skg

pslf

zefqfrxsxaqkf, xrgcz urzfckxqkf xyeaxao skg caomsxkckf rszbaxksqy caoą syuvaclą. - Prsszg skg qkf efqfrxsxad caoyp uyp zaltckfp, xoatqkf tego rodzajv msqhrsquaclf są qalckfmaxszf! – suxkfrezko - Dzkgmk ufpv vsoyszy uaqk kcj szczfrf usefltckf es ufpauv, mkfey są susmslqf mnfuką sxslf kwestie z mską|fm, pa uaqk smazlg qkf uynms es zauksaqka mknmv sursq x qsuauqkmv, anf rtxqkf| by zersxs skg ustpkad! A tfraz ursszg suxsrzyd Aqqg Karfqkqg! Xzrvszyoap rapksqapk k us cjxknk suxsrzyoap ukąuą mską|mg.

Gotxqa

bsjaufrma

xcanf

qkf

xyeaxaoa

skg byd

zakqufrfssxaqa motuqką uszssuaoycj msbkfu. Vskaeoa msos qas k ursxaezkoa

lamkt psqsusqqy

psqsnsi, susinąealąc

ugus x suto. Ds qaszfis susnkma usefszoa Izabfnna Mgcma. Zpgczsqa motuqką, zaczgoa urzysovcjkxad skg z zackfmaxkfqkfp sosxsp xyesbyxalącyp skg z vsu Aqqy. Bkfeqa Narivfrkuf rzvckoa skg qa hsufn vsuaxksqy pkgezy rfiaoapk iostqs uoacząc. Uypczasfp Eppa

Bovary

qaean motckoa skg zalaenf z Oaqą. -

Przyskgiap,

rzvcg

skg

use

usckąi

-

usxuarzaoa

bfz

przerwy Anna. Oa uf sosxa Izabfnna urąckoa pqkf rapkfqkfp. - Zqap ufis uyuv irs{by - szfuqgoa pk es vcja - Us lv| lamat

sbsfsla

z

uypk

msnflapk...

Suaszfm

ckąinf

wywija

podobne numery. Sami wariaci! -

Hrabkqa

Mgcma

pa

raclg

-

zavxa|yo

bkbnksufmarz

-

Chyba czas na Holly... Xyckąiqgoap rgmg x sursqg mską|mk "Tqkaeaqkf v

Ukhhaqkfiis".

Ps

cjxknk

xsmto

qaean

motcącycj

skg

kobiet urzysuaqgoa Hsnny, mutra seuanaląc uaukfrssa z

zakqufrfssxaqkfp

urzysovcjkxaoa

skg

wyzwiskom. 26

ukmaquqyp


- Do diaska! - mrzymqąo bkbnksufmarz - Holly x bkbnksufcf skg qkf uank. Oa

uf

sosxa

xyxklaląc

sczapk,

usefszoa

ussovszqkf

x

sursqg uaraufuv iasząc uaukfrssa x esqkczcf z kaktusem. - O cs kp usszos? - suyuaoa qkf mkfrvląc sxfis uyuaqka do nikogo konkretnego. -

O

usinąey

x

suraxkf

qkfrząev

-

seusxkfezkaoap

zqv|sqa jaoasfp. - A cs

uv

ev|s

ptxkd, hacfu

pa

byd

ezkaqy

k uynf!

-

seuaroa xzrvszaląc rapksqapk. - O ursszg! - mrzymqgoa Bswary - Mam do czynienia z samymi prostytutkami! -

O

xyuraszap

ssbkf!

Za

utltckf

es

usanfuy

kqmasvlg

ukgdezkfskąu esnartx! Us qkf urssuyuvcla, us zaraeqstd suxkfrezkoa Hsnny. Ps ufxqyp czaskf uaqqa Gsnkujny, zaczgoa uralmsuad s

sxskp

|yckv

x

Osxyp

Jsrmv

k

|aeqa

z

uszssuaoycj

bsjaufrfm qkf rszvpkaoa aqk sosxa. - Prsszg skg sukfszyd, czas pkla - seuaro bkbnksufmarz Za ma|eą pkqvug zxosmk esnkczg ezkfskgd zosuycj. - Ale z pana pijawka - symqgoap. Bkfiaoap us caofl czyufnqk zpvszaląc, by uaqkf xrtckoy do swoich txkautx. Eppa Bswary, qkf cjckaoa soyszfd s usxrsckf, iey| xoatqkf uszqaoa urzysuslqfis suvefqua hknszshkk,

mutry

zacząo

susxkaead

lfl

s

swej

ciekawej

rszpsxkf z Ksqhvclvszfp, qkfpan skoą xfucjqgoap lą es mską|mk. Us

byoa

bkbnksufcf, ussuaqsxkoap uracg

qae

lamą

qalezkxqkflsza mkfeymsnxkfm

lfszczf

raz

ufpaufp.

Zf

zalrzfd

xkzyua

x

urzf|yoap. es

zezkxkfqkfp

pkfjskiej Xkfczsrfp

nfmuvr,

msrcząc

semryoap

pewne

zpkaqy. Rszurzfuaqa Hsnny, qasusxkaeaoa rfszckf, k| w Nowym Jorku wielkim zainteresowaniem cieszy skg 27


surkuukz, usuf| wszystkim

Oaqa

qa

innowacyjny

taniec

Izabfnna

Mgcma

urssk

esnartx

xycjseząc

es

szczgtckf

v

bsmv

uscząumv

usxkftck urzfesuaxka na

rurze.

Xsmvnsmkfis

usanfuy,

usczckxfis

a

s

Hrabina

ukgdezkfskąu

Narivfrkuf

nfmarza

znajduje

xiejskiego, Bovary

qauspkasu uslaxka skg qainf x ufaurzf aesrvląc posefis arysusmraug. Przfz ufq caoy ustukfcj uspynkoap mską|mk i zapewne nie jeden czytelnik ezkxk skg zf zpkaq lamkf zaszoy

x

esbrzf

zqaqfl

pv

nfmuvrzf!

I

nagle

urzyuspqkaoap ssbkf s Aqqkf Karfqkqkf, caomsxkckf s

qkfl

zauspqkaoap.

Cjyba

qaean

skfezk

czfmaląc qa usckąi...

28

x

czytelni


Marian Butor - vr. 15 xrzftqka 1994 rsmv x Lftqkfxkf (xsl. Zacjseqksuspsrsmkf) qkqkflszfl

lfsu

aqusnsikk.

zefcyesxaqkf

Pspyso

qa

qalposeszyp x

„Sapsbtlsuxs

avusrem

Lftqkfxkf”

lfsu uraxfsuaclą anmsjsnkczqycj susxkaear lfis ezkaema.

Kaufisrka: Suary czosxkfm k… psrza qkf xkead Sapsbtlsuxs x Lftqkfxkf Ng|czyzqa

zacząo

xcjsezkd

qa

mspkq

ckfuosxqk

smsos

sztsufl raqs. Okmu qkf xkezkao, x lamk susstb essuao skg qa ufrfq zamoaev, aqk lam seqanazo xoatckxą ersig w labiryncie

bveyqmtx k

ervutx msnczasuycj.

I xrfszckf

lam veaos pv skg zpynkd scjrsqg k mapfry. Uypczassxs pytania

wagi

byoy

us,

xuraxezkf

eizysufqclanqfl.

nsmanqf,

Zaeaxaqs

lf

anf

estd

lfeqam

essaeqkf.

Oalukfrx mkfrsxqkm, zasuaqy k smacsxaqy, uspklaląc xszfnmkf msqxfqaqsf, urzfszfeo es sfeqa suraxy: - Cs us, mvrxa, pa zqaczyd?! Okmu

qkf

tpkao

seusxkfezkfd.

Kkfrsxqkm

xyrxao

mspvt

nsrqfumg z rąm. Suslrzao. - Okc qkf xkead! – mrzymqąo. - Szefie – usxkfezkao must zsrkfqusxaqy x syuvaclk – trzeba zeląd uf, qs… uf mtofczma… scjraqkalącf… -

Nsinktckf

zrsbkd

us

xczftqkfl!–

zirspko

usexoaeqycj,

sebfzukfczyo nsrqfumg k suslrzao. Ng|czyzqa byo lv| x usosxkf erabkqy, od szczytu komina ezkfnkos is lfszczf smsos suv pfurtx. Sxslą ersig usmsqyxao usxsnk, cs uarg pfurtx urzysuaxao, urzfxkfszao uvotx urzfz exa szczfbfnmk k seusczyxao. - Dzxsqkd us usnkclg – zarząezko mkfrsxqkm. O tspfl raqs zamoae urzf|yxao lv| rfivnarqf sbng|fqkf. Oauksad, |f zlaxkos skg usisusxkf, sura| us|arqa sraz usnkcla, 29


byosby x uyp xyuaemv zabkfikfp ursuaiaqesxyp, a co najmniej uproszczeniem. Pse

skfezkbg

ckfuosxqk

uselfcjaoa

qkfznkczsqa

knstd

sapscjsetx sssbsxycj, ckg|artxfm, maretek; przybyli i

tajniacy

i

umundurowani.

Psza

qkpk

za

brapą

zamoaev

zirspaezko skg uovp iauktx. Ufis essuank

eqka

skg

ususmk

es sov|b

qkfieyt

zpvszsqycj,

pvqevrsxycj z

uycj

usnfcfqka

mutrzy

slca

palsra

anbs xvla ifqfraoa, znaoy skg zf survpkfqkapk fpksariuszy, kefanksutx,

mutrzy

lv|

x

ukfrxszyp

eqkv

|ycka

bynk

usnkclaquapk, sura|amapk anbs rausxqkmapk pfeyczqypk – a

teraz

po

latach

przybyli

tutaj,

by

po

raz

qa

rszxtl

kolejny

usuxkfrezkd xaig sxfl |ycksxfl pkslk. Xszyscy

z

qkfusmslfp

sczfmkxank

xyearzfr.

Uypczasfp us erabkqkf zacząo xcjsezkd usnkcylqy qfisclausr… Byoa ukgmqa zosua, uspsrsma lfskfr. Dfnkmauqf urspkfqkf sosrca

usxsnk

bardziej

zsugusxaoy

malowniczych,

z qkfba, vmazvląc

niemal

caoą syuvaclg

impresjonistycznych

x

barwach.

Xkao nfmmk xkaur – mkfrsxqkm qaxfu qkf zavxa|yo, mkfey lfis pksufrqkf

xyczfsaqa

us|yczma

rszursszyoa

skg,

sesoaqkaląc

usma{qą oyskqg. -

Ech, kurwa

xfsucjqąo uynms k

zauanko uaukfrssa

Jak

|ylg qkf xkezkaofp czfist uamkfis. - A la xkezkaofp – seuaro must z uyov k qauycjmiast, niczym xyuraxqy

amusr,

xyosqko

skg

zza

mkfrsxqkczycj

unfctx.–

Czfsoax Bfrnkrsmk, mspksarz, eaxqkfl unvusqsxy – rzfmo. Kspksarz byo ugikp, qksmkp, czarqsxossyp pg|czyzqą s sisrzaofl uxarzy. -

Xkuap,

Darkvsz

Lftqkfxsmk,

mkfrsxqkm–

seuaro

trzydziestouarsnfuqk, xszfcjxoaeqy sufrqkm zamoaev. - Surtbvlfpy z qkp qfisclsxad – usxkfezkao Bfrnkrsmk. - Okf cjcg uv vparnama – seuaro mkfrsxqkm k zackąiqąo skg 30


uaukfrssfp. Przyurzypao eyp x uovcacj, us czyp xyuvtcko is qssfp. Ipusqvlącf spvik rszxkaoy skg x nfmmkp xkfurzf. -

X msrcv

usnkclaqu.

zflezkf, zqvezk Scjxycko

x

pv skg – smxkusxao estxkaeczsqy

eosr

pfiahsq

k

useą|yo

x

mkfrvqmv

komina. - Prsszg pqkf xysovcjad – zacząo – idzie do pana negocjator! - Coooo?! – pg|czyzqa seusxkfezkao urzfckągle. -

Gtxqs… -

szfuqąo zkryusxaqy Bfrnkrsmk. –

Idzie do pana

negocjator! -

A

po

coooo?!

zauyuao

uam

saps

urzfckąinf

usufqclanqy

sapsbtlca. - Niech pan nie skacze! Ng|czyzqa xsukqalący skg us erabkqkf mspkqa zatpkao skg qainf

k

urzfz

cjxkng

qkf

ptio

skg

vsusmskd.

Kkfrsxqkm

urzyos|yo nsrqfumg es sczv. - Zaraz skg zacjxkflf k bgezkf, qa pslfl zpkaqkf – uspytnao. Byo csraz barezkfl xtckfmoy. Lsmanqy anukqksua uypczasfp vsusmsko skg k zqtx useląo pszsnqą xgertxmg. qfisclausr.

Obal

Okfbaxfp xypkfqknk

zbnk|yo skg zf

ssbą

es qkfis usnkcylqy

mknma

sotx.

Ofisclausr

urzysuaqąo ssuaufczqkf qa lamkpt sus sskfpezkfskąuyp pfurzf, suslrzao x eto k usmkxao urzfczącs iosxą. Us szqaczaos uynms jedno. - Nie zejdzie – usxkfezkao urzfz mrtumshantxmg. Sapsbtlca

z

msnfk,

paląc

csraz

xkgmszą

txkaespstd

ufl

qkfzrgczqfl syuvaclk, urzysukfszyo. X qkfcaoą pkqvug usmsqao ukgd

ssuauqkcj

Pssoao

pfurtx

urzfiraqfpv

k

zqanazo

skg

qfisclausrsxk

qa

szczyckf

msqursnqf

mspkqa.

suslrzfqkf,

mutrf pkaos szqaczad: „uynms surtbvl!”. Kiersxqkm

zat

vsusmalao

skg.

Susinąeao

bfzqaezkflqkf

urzfz nsrqfumg, xkfeząc s sxslfl qkfpscy. Oerzvcko z sbrzyezfqkfp xyuansqfis es usosxy uaukfrssa.

31


Kspksarz Bfrnkrsmk laeo uypczasfp uaqkfis japbvrifra. Kkfey

smsrczyo,

qacjynko

skg

k

xyuaro

eosnie

o

resztki

lfskfqqfl uraxy. Xyra{qyp ifsufp, |vląc lfszczf, usurssko o mrtumshantxmg: - Bez zmian? – suyuao. -

Sam

nie wiem

seuaro qfisclausr us cjxknk

zaxajaqka –

skfezk qa sapfl itrzf k uam uaurzy urzfe skfbkf. Okf xkfp, co on tam widzi. - Ntxkoft, |fby znazo? Jv| exvqasua… I zaxksof

rzfczyxktckf, x

uszyclk

usoveqkf

zfqkuanqfl,

byos

x

rszmxkckf.

bfzxkfeqkf

siarqkaos

Sosrcf, ufrfqy

ckfuosxqk sraz uxarzf nvezk jkuqsuyczqkf xuaurzsqycj w jeden podniebny punkt. - Ntxkofp, usxkfezkao, |fbyp zssuao uvual, x senfiostck od niego, bo skoczy. - Na lamkft |ąeaqka? - Nie. Tylko… urscjg susmslv… Przfosp

qasuąuko

s

isezkqkf

szfsqasufl.

Psufqclanqy

sapsbtlca qainf zacząo zsugusxad us szczfbfnmacj – a byos us

oauxkflszf

miqvuacj

qk|

byo

lv|

vurzfeqkf qa

esnf.

xcjsezfqkf.

Bfrnkrsmk,

Ps

mknmvqasuv

zbvezsqy

z

auaukk,

qainf usrxao skg z urzfeqkfis hsufna raeksxszv k rvszyo x mkfrvqmv suraxcy zapkfszaqka. Us saps vczyqko mkfrsxqkm – ufq lfeqam, zaukqaląc rszusrfm, xybkfio z maqckauy surt|a. -

Ty

gnoju!

qkfsoycjaqą. zniszczony,

mrzymqąo

Okfesszoyp chuderlawy

mspksarz

k

sapsbtlcą staruszek

xufey

smazao w

vlrzao

skg

brudnych

rzfcz

caomsxkckf flanelowych

suseqkacj k e|kqssxfl mvrucf. Skfezkao ufraz qa zkfpk k eyszao ckg|ms. - Oq mkfeyt byo msxanfp x Lftqkfxkf – szfuqąo must z uyov. I rzfczyxktckf, mspksarz qauycjpkasu

sussurzfio kpusqvlącf,

irvbf k sknqf rgcf suarca. - Cs uaq uap rsbko es cjsnfry? – zauyuao Bfrnkrsmk. - Xoatqkf, mvrxa, uaqkf! – eseao mkfrsxqkm. - Okf pkaofp ukfqkgezy qa bknfu – seuaro suarszy pg|czyzqa. - Jaki bilet? – esuyuyxao mspksarz. 32


- Bilet? Bilet? – zauyuyxao sap skfbkf Darkvsz Lftqkfxsmk, suguarczs oaukąc skg za suscsqą czaszmg. - Okf pkaofp, |fby uslfcjad, mkfrsxca qkf cjckao xzkąd pqkf za earps, exa zosuf qkf pkaofp qa bknfu, ukgd mknspfurtx… – zfzqaqkf

suarca

byos

zvufoqkf

qkfsmoaene.

Powoli

jednak

vqsrpsxao seefcj. Psnkclaqck suank x ssovukfqkv. Sosrcf usxsnk zacjsezkos, czarqy uan mspkqa zeaxao skg urzfckqad lf qa uto. - A us raz ssuauqk x |yckv cjckaofp zsbaczyd psrzf… KONIEC dr hab. Celestyn: Butor w swoim pisarstwie zahacza o Koran,

bveeyzp

sraz lveakzp,

uyua

s sfqs

|ycka,

useealf

mryuycf

materializm oraz przeciwstawia sobie niezwykle wyrazistych bsjaufrtx,

ck

zat

ssbsxutrsxstck;

by

paradoksalnie lfeqam

us

usenfialą

zavxa|yd,

zabkfisxk

qkfzbgeqa

lfsu

xszfcjsursqqa, bfqfeymuyrsma nfmuvra.

Xkgcfl ufmsutx zqalezkf skg x „Aqusnsikk xsutoczfsqfl qsxfl prozy polskiej”, mutrą se xrzftqka es qabycka x qalnfuszycj mskgiarqkacj.

33


Lidia

Antoszkiewicz–

Dfbkvusxaoa Obfcqkf

rocznik

sxtl

ur.

w

Katowicach.

zfrs smtry na nodze („TK 2009”).

xkfrszfp

szmsnk

1990,

xarszuau

amusrsmk

qa

mramsxsmkfl

PWST. Uramuam s ovsmaqkv sosqfczqkma [hraip.] Kategoria: Realizm infantylny Życkf ufraz lfsu urzyiqgbkalącf lam uartxma z pvszuareą. Cs ezkfr bvezk pqkf mrzym ezkfcma z

czxarufis

ukgura,

uam

esqstqy

k

urzfra{nkxy,

|f

zaczyqap xkfrzyd, k| xoatqkf uap urzfqkftnk usrsetxmg. Jednak

w

chwilach

kryzysu

przypominam

sobie

tego

usczckxfis ezkaema, cs zabaxmk rfufrsxao lam skg usvoy. Nytng

s

qkp

ckfuos

qkczyp

s

mnvsmacj

tnąsmkcj.

Papkguap uf| pslą mspvqkg k ukfrxszy rsxfr z

uraxezkxfis

zearzfqka,

ufq

xsuaqkaoy

lfeqstnae,

zoapaqą rgmg k useuksy urzylackto qa ikuskf. Z uvzznk vmoaeaos skg xsuaqkaof xkesmk, qsxsczfsqf ckg|artxmk k cycmk uaqk Aqkfnk. I us vczvckf ckfuoa x usebrzvszv, iey

Enma

vskaeoa

qa

msnaqacj.

Cjsd

evumg

pkaoa

mstcksuą k susrs ukfitx, caosxaoa xytpkfqkckf. Dqk

pklalą,

Sosqfczqkm szsrsxaoy

e|fzzz.

skg

usisea msrczy.

ussaezmg

Jvnka

rszukqaos.

x

pkaoa

Xsnqs

skg

usvlf,

Drzfxkfl

mvcjqk, uamą

byos

a

smvufr byos

x

parzyd

nfukfl.

raeks

bnvzmg, k

qkf

seuana. Skssury

nfckao

uynms

skg

szybms

mutrą

parzyos

skg

bfz

ustukfcjv. Ng|czyzqa msrczyo x msbkfckf, a qkf uam lam ufraz.

Xoatqkf

ufis

xszysumkfis

rszezkao ukfrxszy uramuauv uu.

qkf

bgezkf

esuyczyo

usoączfqkf zfrxaqf .

Rszezkao 1 Jv|

uraxkf

xszyscy

usskaealą

ufnfhsqy,

a

x

pskp

pkftckf zaskgi qaean lfsu barezs soaby, cs byxa barezs hrvsurvlącf, bs

qkf czgsus ezxsqk Gra|yqa. A lam lv|

us rsbk k iossfp bfzqapkguqyp cst tam mamrocze o 34


xsutnqyp

|yckv,

pap

x

iosxkf

sbraz

lfl

extcj

ukfrsk,

mutrf tpkflą skg es pqkf, usesmamvlą raestqkf, są uamkf essmsqaof

k

pkfszczą

skg

x

eosqkacj.

- Czy uy pqkf sovcjasz?! -

Gra|yqms,

qasza

telefoniczqkf.

urzyszostd

Zbaqmrvuvlfpy,

us

uaqkf

lftnk

kcj

usoączfqka

qkf

xursxaezą

es msrca rsmv. -

Xkfsz,

qkf

susezkfxaoap

skg,

|f

bgezkfsz

vzanf|qkao

vczvcka se uam boajycj rzfczy. - Anf| msumv… Hans? Okfcj us erzxk tcksqą. Xkzla zssuad qkiey

sbcaosxyxaqka

urzfos|sqa. xkgcfl

qkf

brzvcja

Ufnfhsq

zivbko

zaezxsqkoa.

vmscjaqfl zaskgi.

Okiey!

Oaxfu

pvskaoa

Gra|yqa

lv|

xufey,

iey

byoy earpsxf usoączfqka z lfeqyp qvpfrfp x skfck. I

qkf

sefzxaoa

skg

useczas

urxaqka

soyqqfl

urspsclk:

urzylfdzie

Dagmara.

pknkare pkqvu qa suaof. Mvsmap

ufq

sosqfczqkm.

Jvurs

Oby uynms pkaoa ufnfhsq qa marug.

Tekst

pochodzi

polskiej”.

35

z

„Aqusnsikk

xsutoczfsqfl

qsxfl

urszy


Vuracsqa szuvma uksaqka esbrycj zamsrczfr Ps

usoveqkv

Pkfrxszyp

z

pslfis

surzaofp

prawie

pkfszmaqka

byo

zaczgoy

xsutonsmausr,

narkoman

zqkmad

uklam

k

rzfczy.

qkfcjnvl,

i

poeta.

- Gdzie jest moja gitara, moje ciuchy i gdzie do kurwy jest lfbaqa nsetxma? – qkc z ufis, Przfpfm tuk, us qkf ptio byd sq, esukfrs cs xrtcko, ekabfo xkf smąe. Ntl mrzym qaxfu is qkf usrvszyo. X pknczfqkv xrtckofp es skfbkf k zavxa|yofp bram msnflqycj urzfepksutx. Psosxa mską|fm z

mojej

kolekcji

mnasymk

xyuarsxaoa, cjsd

urzyskąiobyp,

lfszczf urzfe pspfqufp uaurzyofp qa Zbrseqkg k marg.

|f Okf

byos ot|ma, qkf byos mspuvufra, qkf byos bvutx. „Cojessssssk” – uspytnaofp eraukąc skg us pssumv, qa mutryp qkf eyqeao lv| Srfbrqy, sexrtcsqy mrzy|. - Kus uv lfsu! Kus uv lfsu! Xyoa{ |arusxqkskv, smnfukg ckg uam,

|f

skg

qkf

uszbkfrasz.

Okmu qkf xycjsezko, uynms cjrauaqkf Przfpma esbkfiaos zza tckaqy.

Obracaofp

skg

essmsoa

szvmaląc

csraz

us

kqqycj

rzfczy, rzfczy, s mutrycj ksuqkfqkv xkfezkaofp, mutrf urzfe cjxkną zanfexkf pkaofp urzfe sczapk. Ntl barfm k susląca qa

qkp

bvufnma

xkqa.

Okf

pa.

Pnfcam.

Zqkmqąo.

Fsufn,

szmkcsxqkm k harby. Jfszczf sfmvqeg ufpv urzypaofp x rgmv sxtl ufnfhsq msptrmsxy. O qkf, cst zf pqą qkf x usrząemv. Dyxaqv

use susuapk uf| lv| qkf xkead. X

erzxkacj bramvlf

klamki, w oknie nie powiewa firanka. Kaktus „Xoaeysoax IW” nie zssuaxko us ssbkf aqk irvemk zkfpk qa uaraufckf. -

Przemek,

Przemek!

mrzyczg

Cst

skg

zf

pqą

ezkflf,

Przemek! Kurna! Przemo!... Aaaaaa! – chrapanie przyjaciela nie esckfra lv| es pskcj vszv. Ksnczyma x xarezf qkf czvlg. Jfeyqą rzfczą xcką| ssaezsqą x usmslv smazvlf skg ptl suary, asupauyczqkf eyszący nauusu. Jednak bez zasknacza, bfz bkvrma, iezkf nf|ao xoączsqy. Na szczgtckf ezkaoa Kspvqkmausr.

Nsk

z baufrkk. Pkfrxszy rvcj nksua msquamutx. zqalspk...

pvszg

mspvt

usxkfezkfd,

qkfcj

ezxsqką us usnkclg, us marfumg. Zaraz zqalspk…znajomi. Znajomi z. Pracy? Uczelni? Rodzina? Jam qazyxa skg ua 36


ezkfxczyqa,

pap

lfl

kpkg

qa

msrcv

lgzyma.

Uypczasfp

mspvqkmausr |ąea jasoa k nsikqv…Okf psig ssbkf urzyuspqkfd. Susmslqkf, urzfckf| lfsu lfszczf ua sursqa – ptxkg ssbkf – ua, iezkf xszyscy nvezkf zqalevlą skg us szmsoach i klasach. Jam

us

byos,

lam

skg

urzfinąearma…prze…

xcjsezkos Ten

x

Iqufrqfu.

program

do

Przfinąearma,

pisania,

bach,

urzyqalpqkfl us. Ous rszussuaros skg urzfef pqą bkaof usnf k

czarqa

mrfsma.

Pksad,

uksad,

urzyleą

k

zqaleą

es

pqkf.

Xxkfezą skg. To. Moim

drodz,

Pkfrxszy

usoeqkv

surzaofp

z

psl

pkfszmar

xsutonsmausr,

uklf

zaczgo

zqkmad

qkf

rzfcz.

cjna,

uraqkf

narkotyk i poeta gdzie jest moja git, mo ciuch z szaf k

mvrxy

iezkf qa

nsetx qkc

Przfp

tu us qkf bd

sq urzf

pspfqu xrtdo eafo kf s. t mrm qfu iqkf usrzyo. X pczfqkv xkofp es kfbf k avxa|yp bm msnqcj urzfest. sxa mką|fm z fl mnfmk masy xarsxaa, cjd urzkąip f l fzf ue Ns pf ua uyf p q Z g ma. f b |ma, f bs ms ra, f s bvu. Cs lf ss s ssam vr xa up ec sk pv qa mp qf eo | y y m |

Paxfo Ksbza, vrsezsny 1979 absolwent filologii czeskiej na vqkxfrsyufckf xrscoaxsmkp, avusr zbksrtx susxkaear xszfeo

x

vzqaqkfp

uaqką”,

z

xkfnmkp

x Naosusnscf k qa Pspsrzv, es ufl usry

qkf xkf,

„Zqaczy

esmąe?”.

Susumao

skg

„Kosmos

dlaczego.

Tekst

pochodzi

polskiej”.

37

z

„Aqusnsikk

xsutoczesnej

nowej

prozy


REDAKCJA e- zinu Konrad Wicher (Sanestis Hombre)- amuvanqkf irzflf. Skg. Na wywczasach. Mateusz Dawiec- enigmatyczny niczym enigma. Albo nawet bardziej… Kamil „Lupus” Boettcher- ojciec wigmszstck zspbkamtx lam mral eovik k szfrsmk. Narckq

Gaomsxsmk

(iava)-

aktualne

miejsce

pobytu

qkfzqaqf (a uam qauraxeg nf|y v sutu Aqmk k s nkustd boaia). Anka Twardowska- urzyszoa xoaeczyqk txkaua. Apfq.

38


Kontakt:

pl.redaktor@gmail.com http://www.bez-kultury.ych.pl

PATRONAT:

39


bez kultury nr 2.1  

wakacyjny numer "bez kultury". podobno jest to mityczny, zaginiony pierwszy numer zinu, istny Święty Graal.