Page 1

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.


Sanat; ‹lâhî s›rlar› ve “Mutlak Güzel’i Aray›fl”t›r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn› dili konuflan iki ayr› sanat dal›d›r. Ancak hat, mimarî ile ayn› dili konuflan sanat olmas›na karfl›n, hat temafla edilecek bir mimarî olarak bizim Medeniyetimize münhas›r hâs bir sanatt›r. Medeniyetimizin yaz›l› bir medeniyet olarak adland›r›lmas›n›n sebebi de hat sanat›d›r. Çünkü Medeniyetimize ait her eser en güzel hat yaz›lar› ile süslenmifltir. Hat; beyaz veya beyaza yak›n aharl› ka¤›t üzerine, siyah is mürekkebiyle kam›fl›n adeta harflere can verdi¤i ola¤anüstü bir estetik ve ahengin ifadesidir. Kadîm’e göre hat sanat›; “Cismanî aletlerle meydana getirilen ruhanî bir hendesedir.” Bunun içindir ki, hat, nokta hesab›yla oluflan harf boylar›, kavisleri, meyilleri, sat›r aralar›, istifleri ve kam›fl›n ka¤›t üzerindeki mükemmel k›vrakl›¤›n›n ortaya koydu¤u büyülü hendesesiyle herkesi kendisine hayran b›rakmaktad›r. 19. yüzy›la kadar zirvede kalan ve sonra fetret dönemine giren hat sanat›na, 20. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren ilgi ve alaka önemli ölçüde artarak, dünyan›n dört bir yan›nda nadide eserler veren hattatlar yetiflmeye bafllam›flt›r. 2005 y›l›nda sosyal sorumluluklar›m›z›n bir gere¤i olarak, hat sanat›n›n yaflat›lmas›, gelifltirilmesi, hat zevkinin tesisi ve özendirilmesi için; hat sanat›na gönül verenleri bir nebze olsun teflvik ederek bu sanata yeni eserler kazand›rmak ve bunlar› yeni kuflaklara ulaflt›rmak, bu güzide sanat›m›za hak etti¤i ilgi ve alakay› sa¤lamak amac›yla bir hat yar›flmas› düzenlemifltik. Klasikleflen ve her y›l sab›rs›zl›kla beklenen Albaraka Türk Takvimi; geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da, sözkonusu Hat Yar›flmas›’nda dereceye giren / teflvik ödülü kazanan ve takvim konseptine uygun 6 eserden oluflmaktad›r. Hat sanat›na teveccüh göstererek bir önceki y›la göre daha güzelini yapmaya bizleri teflvik ederek onurland›ran sizlere, hatlar›n tezhibini yapan müzehhiplerimize ve hattatlar›m›za teflekkür eder, 2006 y›l›n›n hay›rlara vesile olmas›n› dileriz.

ALBARAKA TÜRK

Editör:

Ekrem fiahin

Grafik:

Zübeyir Çifçi

Dia Çekim: Renk Ayr›m: Bask›:

Mustafa Dilaver Mehmet ‹brahima¤ao¤lu Posta Bas›m


“Allah sana nas›l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et.” (Kur’ân-› Kerîm, Kasas 77) a “Namaz› k›l›n, zekat› verin ve Allah’a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için gönderdi¤iniz her iyili¤i, Allah kat›nda daha hay›rl› ve sevapça daha büyük olarak bulacaks›n›z. Allah’dan af dileyin. fiüphesiz Allah çok ba¤›fllay›c›, çok esirgeyicidir.” (Kur’ân-› Kerîm, Müzzemmil 20) a “Allah yolunda harcay›n. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmay›n. Her türlü hareketinizde dürüst davran›n. Çünkü Allah dürüstleri sever.” (Kur’ân-› Kerîm, Bakara 195) a “Allah küfürde ve günahda ›srar eden hiç kimseyi sevmez.” (Kur’ân-› Kerîm, Bakara 276) a “O takvâ sahipleri ki, bollukta ve darl›k zamanlar›nda Allah için yard›m ederler, öfkelerini yutarlar ve insanlar› affederler. Allah da güzel davran›flta bulunanlar› sever.” (Kur’ân-› Kerîm, Ali ‹mran 134) Hat: Emine Sa¤man, Tezhip: Arzu Tozlu (Albaraka Türk Hat Yar›flmas›, Sülüs-Nesîh Teflvik Ödülü)

ALBARAKA TÜRK OCAK

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

2007 Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 fiUBAT

Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


“Kul kardefline yard›m etti¤i sürece Allah da onun yard›mc›s›d›r.” (Hadis-i fierîf, Buhari) Hat: Ali R›za Özcan, Tezhip: fiehnaz Özcan (Albaraka Türk Hat Yar›flmas›, Celî Sülüs Teflvik Ödülü)

ALBARAKA TÜRK MART

Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

2007 Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N‹SAN

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


“Allah sana nas›l iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et.” (Kur’ân-› Kerîm, Kasas 77) a “Veren el alan elden hay›rl›d›r. Yard›m etmeye, geçimini üstlendi¤in kimselerden baflla. Sadakan›n hay›rl›s›, ihtiyaç fazlas› maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k›lar.” (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) a “Sizin en hay›rl›n›z, borç ödeme konusunda en iyi olan›n›zd›r.” (Hadis-i fierîf, Müslim, Müsâkat 121) Hat: Ziyad Haydar al-Muhandis, Tezhip: Seher Afl›c› (Albaraka Türk Hat Yar›flmas›, Sülüs-Nesîh 3.’lük Ödülü)

ALBARAKA TÜRK MAYIS

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

2007 Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HAZ‹RAN

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


“Sadaka vermeyi sevenler sadaka kap›s›ndan (cennete girmeye) davet edilirler.” (Hadis-i fierîf, Buhari, Savm 4) a “Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa sak›n misli mislinden fazla bir fley almas›n.” (Hadis-i fierîf, Müslim, Müsâkat 92) a “Kim emanete (devlet mal›na) hiyanet ederse, k›yamet günü, hainlik etti¤i fleyin günah› boynuna as›l› olarak gelir.” (Kur’ân-› Kerîm, Ali ‹mran 161) a “Zenginlik mal çoklu¤undan ibaret de¤ildir (Hakiki) zenginlik, gönül zenginli¤idir.” (Hadis-i fierîf, Müslim, Zekat 130) a “Hiç kimse, asla kendi kazanc›ndan daha hay›rl› bir r›z›k yememifltir...” (Hadis-i fierîf, Buhari, Büyû 15) a “fiüphesiz her ümmetin bir fitnesi vard›r. Ümmetimin fitnesi (‹mtihan sebebi) de mald›r.” (Hadis-i fierîf, Tirmizi, Zühd 26) a “Veren el alan elden hay›rl›d›r. Yard›m etmeye, geçimini üstlendi¤in kimselerden baflla. Sadakan›n hay›rl›s›, ihtiyaç fazlas› maldan verilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k›lar.” (Hadis-i fierîf, Buhari, Zekat 18) a “Her kim ihtikâr yaparsa âsî olmufltur.” (Hadis-i fierîf, Müslim, Müsâkat 129) Hat: Bijar el-Hac Kerim el-Erbillî, Tezhip: Ayten Tiryaki (Albaraka Türk Hat Yar›flmas›, Sülüs-Nesîh Teflvik Ödülü)

ALBARAKA TÜRK TEMMUZ

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

2007 Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A⁄USTOS

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


“Ey iman edenler! Kazand›klar›n›z›n ve r›zk olarak size yerden ç›kard›klar›m›z›n iyisinden, temizinden fakirlere verin. Size verilse gözünüzü yummadan alamayaca¤›n›z kötü mal› hay›r diye vermeye kalk›flmay›n. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lay›kt›r.” (Kur’ân-› Kerîm, Bakara 267) Hat: Ziyad Haydar al-Muhandis, Tezhip: Zehra Durmufl (Albaraka Türk Hat Yar›flmas›, Sülüs Teflvik Ödülü)

ALBARAKA TÜRK EYLÜL

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

2007 Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 EK‹M

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


“Allah demiflti ki; “fiüphesiz, ben sizinle birlikteyim. E¤er namaz› k›lar, zekat› verirseniz”, peygamberlerime iman edip onlara yard›m eder ve Allah için güzel bir ödünç verirseniz elbette sizin günahlar›n›z› örterim ve sizi altlar›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokar›m. Bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, flüphesiz düz bir yolun ortas›ndan sapm›fl olur.” (Kur’ân-› Kerîm, Maide 12) a “Sadakalar› aç›ktan verirseniz ne güzel! E¤er onlar› yoksullara gizlice verirseniz sizin için daha iyidir ve sizin günahlar›n›z›n bir k›sm›n› örter. Allah yapt›klar›n›zdan haberdard›r.” (Kur’ân-› Kerîm, Bakara 271) Hat: Bijar el-Hac Kerim el-Erbillî, Tezhip: Hande Berra (Albaraka Türk Hat Yar›flmas›, Sülüs Teflvik Ödülü)

ALBARAKA TÜRK KASIM

Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

2007 Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ARALIK

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Sal›

Çarflamba Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2007 Takvim  
2007 Takvim  

tezhip takvimi

Advertisement