Page 1

โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐานโครงการ (Facts) ศูนย์วิจยั บริษัทไทยออยล์ เป็ นโครงการสาหรับวิจยั น ้ามันของบริ ษัทไทยออยล์ และยังเป็ นแหล่ง เรี ยนรู้ของผู้ที่สนใจในด้ าน ปิ โตรเลียม ซึ่งโครงการนี ้เป็ นลักษณะการใช้ งานในด้ านสานักงาน เป็ นหลัก และโครงการเป็ นโครงการที่เกิดขึ ้นจริ งในประเทศไทย ดังนันในการศึ ้ กษาและวิเคราะห์ ข้ อมูล จะอ้ างอิงมาจากกรณีศกึ ษาที่มีความใกล้ เคียง ประกอบกับข้ อมูลต่างๆที่มาจากการ การ ลงพื น้ ที่ และข้ อมูล ทางด้ านสถิติ เพื่อนามาวิเคราะห์ใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานโครงการ ซึ่ง ประกอบด้ วยด้ านต่างๆดังนี ้ 2.1. ข้ อมูลพื ้นฐานด้ านหน้ าที่ใช้ สอย (Function Facts) 2.2. ข้ อมูลพื ้นฐานด้ านรูปแบบ (Form Facts) 2.3. ข้ อมูลพื ้นฐานด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic Facts) 2.4. ข้ อมูลพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยี (Technology Facts) 2.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านหน้ าที่ใช้ สอย ในการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานด้ านหน้ าที่ใช้ สอยของโครงการนัน้ ได้ ทาการวิเคราะห์ใน หัวข้ อและรายละเอียดจากข้ อมูลที่เป็ นสถิติ เอกสารทางวิชาการ การสารวจ การ สังเกตการณ์และกรณีศกึ ษา โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้ 2.1.1. ผู้ใช้ โครงการ (Users) 2.1.2. กิจกรรม (Activities) 2.1.1 ผู้ใช้ โครงการ 1) ผู้ใช้ โครงการประจา - พนักงาน - ผู้บริหาร - นักวิจยั โครงการ 2) ผู้ใช้ โครงการชัว่ คราว - ผู้ทาธุรกิจกับบริ ษัท ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2-1


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

- ผู้ที่มีความสนใจโครงการวิจยั 2.1.2 กิจกรรม 1) พฤติกรรมของผู้ใช้ โครงการ จากการศึกษารู ปแบบพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ กับผู้ใช้ โครงการ ประเภทสถาบันวิจยั ที่มีส่วนของการจัดแสดงเป็ นองค์ประกอบของ โครงการนัน้ พบว่าโดยมากผู้ใช้ โครงการจะมีพฤติกรรมในลักษณะที่ คล้ ายๆ กัน ซึ่งสามารถเขียนแสดงออกมาในรูปแบบของ DIAGRAM แสดงความสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้ ห้ องไฟฟ้า เข้ า ออก

ห้ องเก็บของ โถง

ห้ องน ้า ห้ องเก็บขวด

ห้ องทิ ้งขยะสารพิษ

โถงลิฟท์ SERVICE โถงลิฟท์

ห้ องล้ างขวด

ห้ องวิจยั

ห้ องอาหาร ห้ องวิจยั

ประชาสัมพันธ์ AUDITRORIUM

ส่วนพักคอย

โถงลิฟท์

ออฟฟิ ต

เข้ า ออก พนักงานบริการ

พนักงานบริษัท

ผู้ศกึ ษาดูงาน ลูกค้ า

แผนภูมิที่ 2. 1แสดงพฤติกรรมการใช้ งานของผู้ใช้ โครงการ ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2-2


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

2.2. ข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านรู ปแบบ (Form Facts) ในการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานด้ านรูปแบบของโครงการ จะทาการศึกษาในส่วนของที่ตงั ้ โครงการ สภาพแวดล้ อมโดยรอบ และอัตลักษณ์ของโครงการ ซึ่ง เป็ นปั จจัยในการ ออกแบบโครงการ ดังนี ้ 2.2.1. ที่ตงและสภาพแวดล้ ั้ อม(Environment) 2.2.2. จินตภาพ(Image) 2.2.1.ที่ตงั ้ และสภาพแวดล้ อม(Environment) เป็ นการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานที่เกี่ยวกับที่ตงและสภาพแวดล้ ั้ อมของโครงการ และนามาวิเคราะห์ตาแหน่งการวางอาคารให้ เหมาะสม 2.2.2. จินตภาพ(Image) การศึกษาข้ อมูลของลักษณะภายนอกและภายในที่ปรากฏออกมาใน งานสถาปั ตยกรรม ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านรูปทรง สี องค์วสั ดุ หรื อประกอบอื่นๆ ที่มองเห็นแล้ วก็ให้ เกิดจินตภาพที่สอดคล้ องกับแนวความคิดของโครงการ โดยโครงการศูนย์วิจัยเตือนภัยพิบตั ิและพิพิธภัณฑ์ได้ ทาการศึกษา ทางด้ านจินตภาพของโครงการที่สอดคล้ องกับลักษณะของโครงที่เป็ นสถาบัน การวิจยั โดยอ้ างอิงถึงโครงการประเทศต่างๆที่มีคณ ุ ภาพทางด้ านจินตภาพ โครงการ เพื่ อ นามาประยุก ต์ใ ช้ กับ โครงการสถาบันศิลปศาสตร์ แฟชั่น นานาชาติอย่างมี ประสิทธิ ภาพมากที่สุด โดยมีหัวข้ อรายละเอียดในการ พิจารณา ดังนี ้ 1) จินตภาพภายนอก(External Image) 2) จินตภาพภายใน(Internal Image)

ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2-3


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

1) จินตภาพภายนอก(External Image) ศึกษาภาพรวมที่ปรากฏอยู่ภายนอกของงานสถาปั ตยกรรมของอาคารที่ เป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อให้ ทราบถึงหลักเกณฑ์ แนวความคิด วิธีการจัดการ และวิธีการออกแบบให้ ได้ ตามแนวความคิดที่วางไว้ โดยมีรายละเอียด ย่อยในการพิจารณาดังนี ้ - รู ปร่ างและรู ปทรง(Configulation and Image) - ลักษณะ(Characteristic) สถาปั ตยกรรมที่สะท้ อนถึงการอยู่รวมกับธรรมชาติ และบ่ง บอกความเป็ นโครงการ ทังในส่ ้ วนของรูปทรง พื ้นที่ว่าง วัสดุ และองค์ประกอบ การสร้ างภาพลักษณ์เฉพาะตัวให้ แก่งาน สถาปั ตยกรรม ลักษณะของงานสถาปั ตยกรรมที่สะท้ อน อัตลักษณ์ออกมาได้ อย่างโดดเด่น และความนาสมัย ในเรื่ อง วัส ดุ เทคโนโลยี ใ หม่ ซึ่ง สามารถบ่ง บอกประเภทของ โครงการออกมาได้ อย่ า งชั ด เจนในรู ป ลั ก ษณ์ ข องงาน สถาปั ตยกรรม - รู ปแบบ(Style) เป็ นโครงการที่มีรูปแบบที่เรี ยบง่าย ดูทนั สมัยและผสมผสาน กับ ความเป็ นธรรมชาติ ซึ่ ง จะออกมาในรู ป แบบที่ ดูเ ป็ น โครงการและดูโดดเด่นในองค์กร - สัดส่ วน(Proportion) จังหวะ(Rhythm)และลาดับ (Order/Hierarchy) โครงการที่มีสดั ส่วนของอาคารที่สวยงาม สามารถบ่งบอกถึง ประโยชน์ใช้ สอยภายในอาคารได้ อย่างชั ดเจน ซึ่งจะทาให้ การสัญจรภายในอาคารนันเป็ ้ นไปได้ ง่ายและการเล่นจังหว่ะ ของฟั งก์ชนั่ ทาให้ ดตู ื่นตาของผู้ใช้ โครงการได้

ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2-4


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

- สภาพแวดล้ อมโครงการ(Landscape) โครงการที่ มี ส ภาพแวดล้ อมที่ ส วยงาม โดยเฉพาะการ ออกแบบอาคารให้ เข้ ากับธรรมชาติโดยรอบได้ อย่างลงตัว และสามารถใช้ ส ภาพแวดล้ อ มมาเสริ ม สร้ างภาพลัก ษณ์ โครงการให้ โดดเด่นยิ่งขึ ้น 2) จินตภาพภายใน (Internal Image) เป็ นการศึกษาถึงจินตภาพหรื อรูปแบบภายในอาคารของอาคาร กรณีศกึ ษา โดยมีหวั ข้ อในการพิจารณา ดังนี ้ - ลักษณะและคุณภาพของที่ว่าง(Character and Quality of Space) จากการศึกษาจะพบว่าปริ ม าตรและขนาดของที่ว่าง ควรจะ มีความเหมาะสมกับองค์ประกอบแต่ละหน้ าที่ และต้ องมี การเชื่อมโยงที่ว่างต่างๆ ให้ มีความต่อเนื่องและเป็ นอันหนึ่ง อันเดียวกันตลอดโครงการเพราะว่าจะสามารถสื่อถึง สิ่ง ที่ โครงการต้ อ งการจะน าเสนอต่อ ผู้ใ ช้ โ ครงการได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ - จังหวะ (Rhythm) หรือลาดับ (Order / Hierarchy) จากการศึกษาจะพบว่าการสร้ างจังหวะให้ กับที่ว่างภายใน อาคาร จะต้ องใช้ การจัดพื ้นที่ให้ เกิดการโอบล้ อมของที่ว่าง จากกิจกรรม หรื อจาก เนื ้อหาของกิจกรรมที่แตกต่างกันโดย การใช้ Pattern , Plane ให้ เกิดทิศทางและความต่อเนื่อง มี การวางลาดับการรับรู้ที่วา่ งตามที่โครงการต้ องการจะสื่อสาร กับผู้เข้ าชมโครงการ

ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2-5


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

2.3 ข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic Facts) ในการศึกษาข้ อมูลทางเศรษฐศาสตร์ นนั ้ จะทาการศึกษาข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ลงทุน การเงินของโครงการและระดับคุณภาพของอาคาร ซึ่งจะนาเอาข้ อเท็จจริ ง เหล่านี ้มาใช้ เป็ นพื ้นฐานสาหรับการกาหนดคุณภาพ งบประมาณและการคานวณ รายละเอียดของโครงการในขันต่ ้ อไป โดยนี ้ จะทาการค้ นหาข้ อมูลจากกรณีศึกษา เพราะเป็ นโครงการจริ ง ที่ อ ยู่ภ ายในประเทศที่ เ ป็ นโครงการของเอกชน โดยมี รายละเอียด ดังนี ้ 2.3.1 การลงทุนโครงการ จากการศึกษาและการวิเคราะห์จะพบว่าโครงการเพื่อการศึกษาวิจยั และการ วิจยั ทดลอง เป็ นโครงการที่มีต้นทุนสูง เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีการนาเข้ าถึง เทคโนโลยีที่นาสมัยและเป็ นโครงการที่คานึงถึง งบประมาณในการลงทุน 2.4. ข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านเทคโนโลยี(Technology Facts) 2.4.1.ด้ านพลังงาน 2.4.2.ด้ านระบบระบายอากาศ ระบบรักษา (Security Management) 2.4.4.ระบบบริหารความปลอดภัยของผู้ใช้ งาน(Occupant Safety Management ) 2.4.5.ระบบบริหารสายสัญญาณ ( Cable Management) 2.4.6.ด้ านระบบโครงสร้ างอาคาร

2.4.1. ด้ านพลังงาน ทาหน้ าที่วางแผนและควบคุมการใช้ พลังงานของอาคารที่ได้ มาจากพลังงาน แสงอาทิตย์และระบบอิเล็กโทรนิกที่ช่วยควบคุมพลังงานภายในอาคาร เช่น ระบบแสงสว่างเปิ ด-ปิ ด อัตโนมัติ โดยจะบริ หารให้ ได้ ประโยชน์สงู สุด ให้ เสีย ค่าใช้ จา่ ยต่าสุด ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2-6


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

2.4.2. ด้ านระบบระบายอากาศ ทาหน้ าที่ระบายอากาศเสียหรื อควันพิษที่เกิดจากการทดลอง และการ ระบายความร้ อนที่เกิดขึ ้นภายในอาคาร โดยใช้ เทคโนโลยีการดูดควันและ อากาศออกจากตัวอาคาร 2.4.3 ด้ านระบบรักษาความปลอดภัย ( Security Management ) ทาหน้ าที่ตรวจตรา และตรวจสอบ การเข้ า-ออกอาคารของบุคคลประเภท ต่างๆ โดยใช้ อปุ กรณ์ ตังแต่ ้ ระบบควบคุมทางเข้ า-ออก (Access Control) , อุปกรณ์ตรวจสอบความร้ อน ,กล้ องวงจรปิ ด ,ระบบตรวจสอบการเคลื่อนไหว ฯลฯ โดยจะต่อสัญญาณเข้ ากับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนกลาง ซึ่ง ควบคุมด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ 2.4.4.ระบบบริหารความปลอดภัยของผู้ใช้ งาน(Occupant Safety Management ) ทาหน้ าที่ควบคุมระบบแจ้ งเตือนไฟไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบอัดอากาศ และ ระบายควัน โดยการทางานจะประสานกันทังหมด ้ เพื่อให้ ระบบการป้องกันภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.4.5. ระบบบริหารสายสัญญาณ ( Cable Management) สายสัญญาณเป็ นสิ่งที่ มีความสาคัญ ซึ่งการวางระบบสายสัญญาณจะไม่ เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว แต่จะเกิดขึ ้นค่อยเป็ นค่อยไปในระหว่างการใช้ อาคาร ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนชนิดและตาแหน่งของอุปกรณ์ เพื่อรองรับเทคโนโลยี ใหม่ที่เข้ ามาในอาคาร ซึ่งจะใช้ โปรแกรมเก็บข้ อมูลการวางสายสัญญาณของ อาคารทังหมด ้ เพื่อช่วยในการวางแผน แก้ ไขเพิ่มเติมสายสัญญาณต่างๆ ใน อนาคต

2.4.6.ด้ านระบบโครงสร้ างอาคาร ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2-7


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

1) ระบบโครงสร้ าง(Structure) - ระบบโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก(Reinforced Concrete) จากกรณีศกึ ษา จะใช้ ในส่วนของฐานรากและส่วนที่ติด กับพื ้นดิน เนื่องจากช่วยป้องกันเรื่ องของความชื ้นได้ ดี รวมไปถึ ง ใช้ เป็ นแกนของอาคาร ซึ่ ง ได้ ผลดี ก ว่ า โครงสร้ างเหล็กเนื่องจาก กรณีศกึ ษาส่วนใหญ่จะมีการ วางห้ องนา้ หรื อส่วนที่มีความเกี่ ยวข้ องกับงานระบบ สุขาภิบาล - ระบบโครงสร้ าง Long Span เนื่องจากโครงการมีการใช้ งานหน้ ากว้ าง หลายการใช้ งาน จึง มีการคานึง โครงสร้ างที่ ม ารองรั บส่วนที่เป็ น หลังคา ที่มีความกว้ างโดยกรณีศึกษา มีการใช้ หลาย รูปแบบ เช่นระบบ Truss หรื อระบบโครงข้ อหมุนสามมิติ Space Frame และมีเทคโนโลยีการก่อสร้ าง เช่น ระบบ Leading Edge ซึ่งเป็ นระบบการก่อสร้ างที่คล้ ายกับ เทคโนโลยีการทาปี กเครื่ องบิน 2) ระบบปรับอากาศ(Air-Conditioning) - ระบบปรับอากาศ VRV System หรื อระบบ Variable Refrigerant Volume ระบบปรับ อากาศชนิดนี ้ คือระบบปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดใหญ่โดยได้ คงส่วนดีของระบบ Split Type เดิมไว้ แล้ วเพิ่ม ความสามารถใหม่ๆเข้ าไปในระบบอี กหลาย อย่ า ง เพื่ อ ให้ ร ะบบนี ส้ ามารถท างานอย่ า งมี ประสิทธิภาพ ใช้ งานสะดวก และ ยืดหยุ่นมากขึ ้นกว่า

ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2-8


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

ระบบ Sprite Type เดิม มีการพัฒนาให้ ท่อน ้ายาเดินไป ได้ ไกลขึ ้น

ภาพที่ 2. 1แสดงระบบระบบปรับอากาศ VRV System ที่มา : สื่อนาเสนอการสอนวิชา ระบบควบคุมสภาวะ แวดล้ อม โดย ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพนั ธ์ 3) .ระบบสุขาภิบาล(Sanitary) - ระบบประปา เป็ นระบบ Up Feed System โดยระบบจ่ายน ้าประปาขึ ้น จากชันล่ ้ างของอาคารไปแจกจ่ายทัว่ อาคาร จนถึงชันบน ้ ของอาคาร - ระบบนา้ เสีย เป็ นระบบ Aerobic Treatment เป็ นระบบที่มีความ เหมาะสมกับโครงการมากที่สดุ เนื่องจากมีประสิทธิภาพ สูง ใช้ เนื ้อที่ในการก่อสร้ างน้ อย โดยเหมาะสมกับอาคาร ขนาดใหญ่และอาคารสูง โดยมีหลักการคือการเติมจุลชีพ ลงไป เพื่ อย่อยสลายอินทรี ย์ในนา้ เสียที่เป็ นตะกอนโย เครื่ องเติม อากาศทางานตลอดเวลาโดยน้ าเสี ยที่ บาบัด แล้ วจะไหลลงสูทอ่ สาธารณะ ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2-9


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

4) ระบบไฟฟ้ากาลัง(Electricity) - ระบบไฟฟ้ากาลังแบบ Sub-Station เป็ นระบบที่เหมาะสมกับโครงการที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจาก ต้ องการใช้ ไฟฟ้าจานวนมาก และระบบนี ้สามารถซ่อม บารุงได้ ง่าย เพราะเป็ นของเฉพาะที่ใช้ ในโครงการ 5) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน(Emergency System) 6) ระบบป้องกันฟ้าผ่ า(Lighting Protection System) 7) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม(communication) - ระบบโทรศัพท์ (Telephone System) PABX เป็ นระบบที่นามาใช้ ภายในองค์กรของโครงการ เนื่องจากเป็ นระบบที่เป็ นการจาลองชุมสายโทรศัพท์ และ กระจายตามหน่วยย่อยภายในโครงการ ซึง่ จะเป็ นการ จัดการควบคุมส่วนต่างๆของโครงการ และประหยัดกว่า ระบบโทรศัพท์ปกติ - ระบบอินเตอร์ เน็ต โดยโครงการจะเป็ นการใช้ ระบบไร้ สาย Internet-Wireless ซึง่ ครอบคลุมในระยะสัญญาณในระยะใกล้ และมีการ ควบคุสญ ั ญาณได้ ประหยัดการใช้ สายสัญญาณ และการ ดูแลรักษา เน้ นการใช้ งานภายในองค์กร และผู้มาติดต่อใน โครงการ และระบบ Wi-Fi สาหรับการกระจายสัญญาณ ระยะไกล ครอบคลุมโครงการและบริเวณโดยรอบ โดย ควบคลุมจากศูนย์บริการโทรคมนาคมสื่อสารของโครงการ - ระบบกระจายเสียง โดยเป็ นการกระจายเสียงไปยังส่วนต่างๆ โดยมาจากส่วน ประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความสะดวกด้ าน การประกาศ

ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2 - 10


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ แก่คนในองค์กรและกลุม่ ผู้ใช้ โครงการ 8) ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง(Fire Protection Extinguishers) 9) ระบบแสงสว่ าง(Lighting) 10) ระบบบันไดเลื่อน(Escalator) 11) ระบบลิฟต์ ขนส่ ง(Elevator) 2.4.7. เนื่องจากโครงการนี ้ที่ตงอยู ั ้ ใ่ นประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้ อนชื ้น และมีอณ ุ หภูมิ สูงเกือบตลอดปี ปั ญหาในการออกแบบ คือ การลดปริ มาณความร้ อนที่จะเข้ า มาภายในอาคาร (Cooling Load) ดังนันเพื ้ ่อลดปริ มาณความร้ อนจาเป็ นต้ อง เลือกวัสดุที่จะนามาใช้ กับอาคารที่เหมาะสม ซึ่งควรมีลักษณะ ในการกัน ความร้ อนได้ ดี ไม่เป็ นอันตรายกับสิ่งแวดล้ อม ราคาประหยัด สวยงามและ ทนนทานต่อสภาวะอากาศ ได้ แบ่งออกเป็ นประเภทการใช้ งานดังนี ้

1) กระจก กระจกฮีตสต๊ อป (Heat Stop) เป็ นกระจกที่ใช้ ในส่วนที่มีการปรับ อากาศ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายนอกอาคาร ช่วยในการลดภาระการปรับอากาศในอาคารได้ เป็ นอย่างดีกระจก ฮีตสต๊ อปที่มีใช้ มี 2 แบบ โดยเรี ยกตามชื่อทางการค้ าแตกต่างกันดังนี ้ - Heat-stop-E-RSCAZ เป็ นกระจกที่ใช้ ในส่วนปรับอากาศ ทังหมดในอาคารวิ ้ จยั คือ ส่วนของห้ องวิจยั และส่วนพัก คอย

- Heat-stop-E-VGN ใช้ ในบางส่ว นของโครงการในทิ ศ ตะวันออกและตะวันตก

ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2 - 11


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

2) ผนัง - ผนังระบบกันความร้ อนภายนอก (EIFS) ผนังระบบ EIFS มีการใช้ ฉนวนประเภทโฟม ไฟเบอร์ กลาส และระบบเคลือบกันความเสียหายจากความร้ อนและ ความชื ้นด้ านนอกอาคารไว้ โดยรอบ และยังมีน ้าหนักเบา ทาให้ ทางานได้ ง่าย จุดเด่นของระบบผนัง EIFS คือ เมื่อ นาไปใช้ กบั ผนังภายนอกอาคารแล้ วสามารถป้องกันการ แตกร้ าวได้ ดีมาก อีกทังวั ้ สดุที่ใช้ เคลือบภายนอกก็เป็ นสาร ผสมทรายที่กนั รังสี UV ได้ ดี กับมีสารบางตัวซึง่ ทาหน้ าที่ ป้องกันผนังจากรอยร้ าวและความชื ้น ทาให้ ผนังมีสภาพ คงทนสวยงามได้ มากกว่า 30 ปี จะใช้ กบั ผนังในส่วนทิศ ตะวันออกและทิศตะวันตก - ผนังก่ ออิฐฉาบปูน ผนังประเภทนี ้มีลกั ษณะคล้ ายผนังก่ออิฐฉาบปูน จะใช้ กบั ผนังทุกส่วนในอาคาร 3) พืน้ ถ้ าบริเวณโดยรอบอาคารมีการปรับแต่งสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม และมีอณ ุ หภูมิดนิ ที่เย็นแล้ ว สามารถเลือกใช้ วสั ดุพื ้นที่ดงึ เอาความ เย็นจากดินมาใช้ ในอาคาร ทาให้ ผิวของพื ้นของอาคารนันมี ้ อณ ุ หภูมิ ต่ากว่าผิวกายของมนุษย์และเกิดการแลกเปลี่ยนความร้ อนระหว่าง ผิวกายกับสภาพแวดล้ อมทาให้ ร้ ูสกึ เย็นกว่าปกติ ซึง่ เป็ นการใช้ เทคนิคของการถ่ายเทความร้ อนระหว่างตัวคนกับสภาพแวดล้ อม หรื อ MRT Effect เพราะถ้ าอุณหภูมิรอบข้ างโดยเฉลี่ยต่ากว่าผิวกาย 1 องศาเซลเซียส มนุษย์จะรู้สกึ เย็นกว่าปกติ 1.4 องศาเซลเซียส เทคนิคของการทาผิวของสภาพแวดล้ อมให้ เย็นนี ้ เป็ นเอกลักษณ์ที่ พบได้ ในสถาปั ตยกรรมไทย เช่น พื ้นใต้ ถนุ บ้ าน พื ้นโบสถ์ วัสดุพื ้น ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2 - 12


โครงการศูนย์วิจยั บริ ษทั ไทยออยล์ THAI OIL LABORATORY BUIDING

ชนิดอื่น ๆ ก็สามารถนามาใช้ ในอาคารได้ ถ้ ามีความเข้ าใจใน คุณสมบัตขิ องวัสดุ และนาไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เช่น - ไม้ มีคณ ุ สมบัติเป็ นฉนวนในระดับหนึ่ง ถ้ านามาใช้ กบั พื ้น ชันล่ ้ างจะลดค่าการนาความร้ อนจากดินลงไปมากทาให้ สูญ เสี ย ความรู้ สึ ก เย็ น จากสภาพแวดล้ อ มลงไปเมื่ อ เปรี ยบเทียบกับการใช้ หินชนิดต่าง ๆ - หินแกรนิ ต มี ความคงทนแต่ให้ ความรู้ สึกที่ แข็งกระด้ าง เหมาะกับการใช้ งานในบริเวณพื ้นนอกอาคาร - กระเบือ้ งเคลือบ มีความคงทน และดูแลรักษาง่าย จะใช้ ในส่วนของห้ องวิจยั 4) วัสดุมุงหลังคา ให้ ในส่วนของหลังคานันเป็ ้ น อีกวิธีหนึง่ Green roofs ที่หมายถึง หลังคาที่เป็ นสีเขียวจากการมีพืชพันธุ์ ปก คลุมอยูข่ ้ างบนไม่วา่ จะเป็ นพืชพรรณในลักษณะพืชคลุมดิน ไม้ เลื ้อย หรื อลักษณะใดๆก็ตามเน้ นคานึงผลกระทบต่สภาพแวดล้ อมโดยตรง นอกเหนือไปจากการสร้ างสภาวะสบายและการลดการใช้ พลังงาน ของอาคารซึง่ อาจแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ - Green roofs ที่เป็ นสวนหลังคา (Roof garden สามารถออกมาใช้ สอยพื ้นที่ได้ - Green roofs ที่เน้ นการปลูกพืชพันธุ์บนหลังคไม่ได้ เน้ นที่ประโยชน์ใช้ สอย ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ

2 - 13

บทที่2  

วิทยานิพนธ์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you