Page 1

ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

PROJECT BACKGROUND

บริษัทไทยออยล์ จากัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงกลัน่ น ้ามันปิ โตรเลียมเพื่อ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สาเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศโดย โรงงานนี ้ตั ้งอยู่ที่ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เป็ นโรงกลัน่ ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก โดยมุง่ เน้ นในด้ านสิง่ แวดล้ อมและการใช้ ทรัพยากรในทุกด้ าน อย่างเหมาะสมเพียงพอและอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมัน่ คงและความ เจริญรุ่งเรื องอย่างยัง่ ยืนของกิจการและทวีไว้ ซงึ่ ศักดิ์ศรีและชื่อเสียของบริษัทฯ ในฐานะผู้นาในด้ านพลังงานจึงจัดตั ้งโครงการวิจยั ที่มี ประสิทธิภาพและยังเป็ นสถานที่เรียนรู้ของผู้ที่มาศึกษาดูงาน ซึง่ โครงการนี ้ยัง เป็ นโครงการที่มงุ่ เน้ นไปในด้ าน ENERGYเพื่อส่งเสริมและปลูกฝั งให้ พนักงานและประชาชนให้ มีความรู้และผลิตผลที่มีคณ ุ ภาพ โครงการ ศูนย์การทดลองบริษัท ไทยออยล์ ฯ เป็ นโครงการ ที่จดั ทาขึ ้นสาหรับ ทดลองผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมุง่ เน้ นไปในด้ าน ENERGYการพัฒนา และการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมไปถึงเป็ นที่ สาหรับผู้ที่มีความสนใจมาศึกษาดูงาน การทดลองและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆของ บริษัท

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY USER

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

กลุ่มผูใ้ ช้หลัก - พนักงานบริ ษทั ไทยออยล์ กลุ่มผูใ้ ช้รอง - ลูกค้า -ผูม้ าศึกษาดูงาน กลุ่มผูบ้ ริ การ - พนักงานserviceบริ ษทั ไทยออยล์

ABORATORY FUNCTION AREA

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

MAIN LABORATORY

GREEN AREA

26%

20%

OFFICE BUILDING 15%

SERVICE BUILDING 13%

ADMIN BUILDING 12%

ENERGY 10%

P A N K K I N G

4%

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

SITE&SURROUNDING

ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

N

THAI OIL

SITE

ส่ วนโรงกลั่นนา้ มัน

อาคาร สูง 1 ชัน้

อาคาร สูง 2 ชัน้ BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY CONCEPT

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

เปลือกอาคารออกแบบให้ มีLayer ของการบังแดด3 ระดับเพื่อป้องกันความร้ อนเข้ าสูอ่ าคาร

ระแนงบังแดด ระเบียง ผนัง

Shading

Exploitations in Natural Ecology Zero carbon ลดปริ มาณการและควบคุมการปล่อยก๊ าซ คาร์ บอนมอนอกไซด์ ให้ น้อยที่สดุ

N

Natural Light

ออกแบบให้ ตวั อาคารมีด้านกว้ างหันไปทาง ทิศตะวันออก-ตะวันตก และให้ ด้านแคบอยู่ ในทิศใต้ เพื่อให้ ได้ รับแสงธรรมชาติได้ อย่างเต็มที่ โดย มีพื ้นที่สีเขียวเป็ นฉนวนของอาคารเพื่อ การลดอุณหภูมใิ ห้ กบั อาคารและเป็ นการนา แสงธรรมชาติเข้ าสู่ทางเดินส่วนกลางของ อาคารเพื่อลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้า

Reduce

ลดปริมาณของการใช้ พลังงาน การ เลือกใช้ หลอดไฟฟ้าทีป่ ระหยัด พลังงานเครื่องปรับอากาศเบอร์ ห้า

BY MISS SASITORN BURONG 51052


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

SURROUNDING LAYOUT

SITE 13,500 sq.m.

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY LAYOUT PLAN

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi N

A

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY GROUND PLAN

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi N

A

SDB

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY 2ND FLOOR

PLAN

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi N

A

ห้ องเก็บของ

ห้ องเก็บขวด ห้ องล้ าง ขวด

ห้ อง ไฟฟ้า

ห้ องพัก พนักงาน

ห้ องปั ม้ น ้า ห้ องเก็บ ก๊ าซ

ห้ องล้ างขวด

บริ เวณถัง น ้าใต้ ดิน

บริเวณบ่อบาบัด ของเสียจาก สารเคมี

SDB

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY 3RD FLOOR

PLAN

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi N

A

ห้ องช่าง ห้ อง เครื่ องกล เทคนิค

ห้ อง ไอที

ห้ องน ้า ห้ องน ้า SDB SDB

ห้ องอาหาร

SDB

ห้ องสมุด

ห้ องเก็บ สารเคมี

ห้ องเก็บ เอกสาร ถ่ายเอก สาร

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY 4TH FLOOR

PLAN

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi N

A

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY ROOF PLAN

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi N

A

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY SECTION A

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

24.50 23.50

13.50 9.00 4.50 0.00

ABORATORY SECTION B

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

24.50 23.50

13.50 9.00 4.50 0.00 BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY CONCEPT FROM

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

LINE

ลายเส้ นของบริบท นามาผสมผสานกับโลโก้ ของบริษัท

+

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY ELEVATION A

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

24.50 23.50

13.50 9.00 4.50 0.00

ABORATORY ELEVATION B

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

24.50 23.50

13.50

9.00 4.50 0.00 BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY ELEVATION C

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

24.50 23.50

13.50 9.00 4.50 0.00

ABORATORY ELEVATION D

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

24.50 23.50

13.50 9.00 4.50 0.00 BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY M&E

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

ระบบไฟฟ้ า

Transformer SDB

แผนโซล่าเซล

MDB

GEN

SDB

SDB

SDB

GEN

MDB

แผนโซล่าเซล

Transformer

ไฟฟ้าสาธารณะ

SDB SERVICE ชัน1 ้

MDB

SDB

UNIT

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

M&E ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศ ระบบ VRV

ระบบVRV เป็ นระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) ที่ชดุ ภายนอก(Outdoor Unit) 1 ชุดสามารถต่อเข้ ากับชุดภายในได้ หลายชุดโดยใช้ คอมเพรสเซอร์ เป็ นตัวขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยีการปรับน ้ายาทาความเย็นที่สง่ ออกจากตัวคอมเพรสเซอร์ เข้ าสู่ Fan Coil เปลี่ยนแปลงตามความต้ องการ ส่งผล ให้ สามารถควบคุมอุณหภูมิในพื ้นที่ปรับอากาศได้ ดีกว่าระบบเดิม ที่มา : http://www.airwatertechno.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539587422

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY M&E

ระบบน้ าดี

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

FHC

FHC

FHC

FHC

FHC

FHC

FHC

FHC

P

FHC

ตู้ดับเพลิง

P

ปั ้มนา้ ดี

FP

ปั ้มนา้ ดับเพลิง

M

มิเตอร์

FP Fire Tank

น ้าประปาสาธารณะ

M

Lower Tank

นา้ ดี นา้ ดับเพลิง WC

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY M&E

ระบบน้ าเสี ย

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

บ่ อบาบัดนา้ เสีย บ่ อบาบัด สาหรับห้ องทดลอง ท่ อระบายนา้ รอบอาคาร

นา้ เสีย นา้ เสีย(เคมี) WC

BY MISS SASITORN BURONG 5105243


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

STRUCTURE & BUILDING SYSTEM

พืน้ Post Tension โดยทัว่ ไปคื อระบบพืน้ คอนกรี ตที ่มีเหล็กเส้นที ร่ ับแรงดึงเสริ มอยู่ภายใน และทาการดึงเส้นเหล็กนัน้ ให้ตึงเมื ่อหล่อคอนกรี ตเสร็ จแล้ว เพือ่ เพิ่ม ความแข็งแรงของพืน้ ทาให้โครงสร้างชนิ ดนี ม้ ี หน้าตัดที บ่ างลง และไม่จาเป็ นต้องมี คานมารัดหัวเสาเพือ่ การถ่ายน้าหนัก จากพืน้ สู่เสา เพือ่ ให้โครงสร้างสามารถ รับแรงได้มากกว่าปกติ จนทาให้โครงสร้างพืน้ เห็นเป็ นเพียงแผ่นคอนกรี ตบาง ๆ (20-28 ซม.) ไม่มีคานมารับตามช่วงเสา และยังลดความสูงระหว่างชัน้ ได้ดว้ ย

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

STRUCTURE & BUILDING SYSTEM

ชนิดของต้ นไม้ ที่เลือกใช้ จะเลือกต้ นไม้ ที่อยู่แดด หรื อทนทานสภาวะอากาศได้ ดี เพราะบนดาดฟ้าจะมีความร้ อนมาก ความชื ้นน้ อย และลมที่แรงกว่าปกติ

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi N

A

STRUCTURE & BUILDING SYSTEM

พลังงานโซล่าเซลล์ใช้ ในส่วนของLobby และ Office

SOLAR CELL ระบบระบายอากาศและรับแสงธรรมชาติในส่วน ของ SERVICE LAB และห้ องสมุดโดยการ ติดตังหน้ ้ าต่างบางส่วนระบายอากาศอัตโนมัติ

ใช้ ในส่วนของ ล๊ อปปี แ้ ละห้ องสมุด SDB ชัน1 ้ กรณีฉกุ เฉินไฟไม่พอ

SDB ชัน2 ้

ไฟฟ้า

โซน pre function ห้ องรับประทานอาหารที่อยูท่ ิศตะวันตกได้ ใช้ ประโยชน์จาก พื ้นที่ที่เป็ นcontrol (ความชื ้นในดิน) ทาให้ อณ ุ ภูมิก่อนที่จะถึงห้ องอาหารลดลง

มิเตอร์ ไฟฟ้า

มิเตอร์ ไฟฟ้า

GROUND PLAN

หม้ อแปลงไฟฟ้า

MDB SDB ชัน3 ้

GEN

SDB ชัน4 ้

2ND FLOOR PLAN ห้ องเก็บของ

ห้ องเก็บขวด ห้ องล้ างขวด ห้ องพัก พนักงาน

ห้ องไฟฟ้ า

ห้ องปั ม้ นา้ ห้ องเก็บ ก๊ าซ

ห้ องล้ างขวด บ ริ เ ว ณ ถั ง น ้า ใ ต้ ดิ น

บริเวณบ่อ บาบัดของ เสียจาก สารเคมี

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

EXTERIOR PERSPECTIVE

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

EXTERIOR PERSPECTIVE

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

EXTERIOR PERSPECTIVE

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

INTERIOR PERSPECTIVE

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

INTERIOR PERSPECTIVE

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

INTERIOR PERSPECTIVE

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

INTERIOR PERSPECTIVE

BY MISS SASITORN BURONG 510524


ABORATORY

ND INNOVATION CENTER T Thaioil Chonburi

A

INTERIOR PERSPECTIVE

BY MISS SASITORN BURONG 510524

thesis present final  

thesis present final

thesis present final  

thesis present final

Advertisement