Page 1

New Staff Manual Basic information for Double A new comer


อ้างอิงจาก หลักสูตร “ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ” ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครัง้ ที่ 1 ประจําปี 2556


สารบัญ


Introduction to Double A (1991) Public Company Limited

บริษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)


ประวัติความเป็นมาของ Double A ประวัติการจัดตัง้ และการพัฒนาการที่สาํ คัญ บริษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ

(1991) จํากัด

(มหาชน) มีประวัตกิ ารจัดตัง้ และการพัฒนาการที่สาํ คัญ

ปรากฏดังนี้ มีนาคม 2532 จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั มิถุนายน 2533 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั 99 กรุป ๊ เซ็นเตอร์ จํากัด ขึน้ เพื่อดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหน่าย กระดาษให้แก่ผบู้ ริโภคขัน้ สุดท้าย และจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ไฮ-เทค เปเปอร์ จํากัด เพื่อก่อสร้าง โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิวที่ บ้านแหลมเขาจันทร์ ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนม สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กําลังการผลิต 41,000 ตันต่อปี เพื่อเป็ นโรงเรียนก่อนการสร้าง ความสําเร็จของโรงเยื่อและกระดาษใหญ่ในปราจีนบุรี กันยายน 2536 ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนชนิดเคลือบผิว กับบริษทั โอจิ เปเปอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตกระดาษคุณภาพดีรายใหญ่แห่งหนึง่ ของประเทศญี่ปุ่น ธันวาคม 2536 ลงนามในสัญญาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาในการบริหารโครงการเยื่อและกระดาษ (Project Management Service) กับบริษทั Jaakko Pyry Oy จํากัด ประเทศฟิ นแลนด์ ซึ่งเป็ นบริษทั ที่มีชื่อเสียง รายหนึง่ ในวงการอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษโลก กุมภาพันธ์ 2537 จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน จํากัด พร้อมทัง้ เปลี่ยนชื่อบริษทั เป็ น บริษทั แอ๊ด วานซ์ อะโกร จํากัด (มหาชน) กุมภาพันธ์ 2538 เริ่มติดตัง้ เครื่องจักรในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1


สิงหาคม 2538 การก่อสร้างโรงบําบัดนํา้ เสียแล้วเสร็จสมบูรณ์ โรงบําบัดนํา้ เสียของบริษทั ฯ เป็ นฯระบบการ บําบัดนํา้ เสีย โดยใช้แบคทีเรียย่อยสลายสิ่งสกปรกด้วยกระบวนการ Extended Aeration Activated Sludge Process ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีจากประเทศสวีเดน กันยายน 2538 บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อซื้อและ จําหน่ายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าฯ พฤศจิกายน 2538 บริษทั ฯ ทดลองเดินเครื่องผลิตกระดาษ เพื่อผลิตกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิว โรงงานกระดาษ โรงที่ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2538 การก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถเริ่มดําเนินการผลิตได้ โดยมีกาํ ลังการ ผลิตรวม 74 เมกะวัตต์ ไตรมาสที่ โรงที่ 1

4 ปี 2538 เริ่มติดตัง้ เครื่องจักรโรงงานกระดาษเคลือบผิวของโรงกระดาษ

กุมภาพันธ์ 2539 โรงเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 เริ่มทําการผลิต กรกฎาคม 2539 เปิ ดตัวบริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากัด (มหาชน) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2539 กรกฎาคม 2539 โรงงานผลิตกระดาษชนิดเคลือบผิว ได้เริ่มทดลองการผลิตกระดาษและเริ่มผลิตเพื่อจําหน่าย ในไตรมาสที่ 4 ในปี เดียวกัน ธันวาคม 2539 โรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิว โรงงานกระดาษ โรงที่ 2 ในนาม บริษทั แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ จํากัด เริ่มทดลองการผลิต ปี 2539


บริษทั ฯได้รบั รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจําปี 2539 ประเภทการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พฤศจิกายน 2540 บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตเยื่อกระดาษและกระดาษครบวงจรรายแรก ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ได้รบั ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็ นมาตรฐานระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม จากสถาบัน AJA EQS ประเทศอังกฤษ ในแบบแผนของ UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 เมษายน 2541 โรงเยื่อกระดาษ โรงที่ 2 ในนามบริษทั เอ.เอ. พัลพ์มิลล์ 2 เริ่มทําการผลิตและส่งออกเยื่อ กระดาษสูย่ โุ รปได้ตงั้ แต่งพฤษภาคมปี เดียวกัน ปี 2541 บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็ นพันธมิตรกับบริษทั สคอราเอ็นโซ่ จํากัด ผูผ้ ลิตเยื่อกระดาษรายใหญ่และมีสว่ นแบ่งตลาด สูงที่สดุ ในยุโรป และบริษทั โอจิ เปเปอร์ จํากัด ผูผ้ ลิตเยื่อกระดาษรายแรก และรายใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย กุมภาพันธ์ 2543 เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กระดาษ ดับ๊ เบิ้ล เอ ขนาด A4 80 แกรม ในงาน BOI Fair ณ อิมแพค อารี น่า เมืองทองธานี มีนาคม 2544 บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากัด (มหาชน) ได้รบั ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่ง เป็ นมาตรฐาน การจัดการคุณภาพจากสถาบัน AJA EQS ประเทศอังกฤษ ในแบบแผนของ UKAS (UINTED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ปี 2545 ก่อตัง้ ศูนย์ถ่ายเอกสาร ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ปี 2548 บริษทั ฯออกหุน้ กูส้ กุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 250 ล้านเหรียญ วันที่ 19 ธันวาคม ปี 2551 บริษทั ฯ ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่

17 เมษายน


ปี 2553 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) วันที่ 3 พฤษภาคม บริษทั ฯออกหุน้ กูส้ กุลเงินบาทมูลค่า 5,000 ล้านบาท วันที่ 11 มิถนุ ายน บริษทั ฯออก หุน้ กูส้ กุลเงินบาทมูลค่า 2,500 ล้านบาท วันที่ 27 สิงหาคม

New staff manual (test)  

just first draft for test

New staff manual (test)  

just first draft for test

Advertisement