Page 1

VOL. 82 JAN 12


be Editor

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ขึ ้ น ปี ใ หม่ อ ี ก แล้ ว อะไรๆ มั น ช่ า งผ่ า นไปเร็ ว จริ ง ไหมครั บ ท่ า นผู ้ อ ่ า น ก่ อ นอื ่ น ก็ ต้ อ งขออวยพรปี ใ หม่ ให้ ก ั บ ท่ า นผู ้ อ ่ า นก่ อ นเลย ก็ ข อให้ ท ุ ก ท่ า น และครอบครั ว คิ ด อะไร ก็ ข อให้ ส มปรารถนา มี ค วามสุ ข ความเจริ ญ กั น ทุ ก คนนะครั บ สำ � หรั บ หนั ง สื อ BE Variety นี ้ ก ็ ค งจะมี อ ะไรเปลี ย นแปลงในไม่ ช ้ า นี ้ จริ ง ๆ ก็ ตั ้ ง ใจไว้ ว ่ า จะเปลี ่ ย นกั น ตั ้ ง แต่ ฉ บั บ ปี ใ หม่ น ี ้ เ ลย แต่ เ ราคงยั ง เตรี ย มตั ว ไม่ พ ร้ อ ม แล้ ว ก็ ย ั ง ไม่ แ น่ ใ จเต็ ม ที ่ ด ้ ว ยว่ า จะ เปลี ่ ย นไปในแนวทางใด และมากน้ อ ยเพี ย งใด แต่ ก ็ ค อยติ ด ตาม ดู แ ล้ ว กั น นะครั บ ว่ า จะได้ เ ห็ น อะไรใหม่ ๆ ในอี ก สองสามเดื อ นข้ า งหน้ า นี ้ ถ้ า ไม่ ม ี อ ะไร เปลี ่ ย นแปลง สำ � หรั บ สมาคมไทย ในปี ใ หม่ น ี ้ ก็ ม ี แ ผนงานว่ า จะจั ด งานขึ ้ น เพื ่ อ นำ � เงิ น ไปช่ ว ย เหลื อ น้ ำ � ท่ ว มกั น อี ก รอบ แต่ ค ราวนี ้ ค งจั ด งานแบบแสดงศิ ล ปะวั ฒ นะธรรมแล้ ว จำ � หน่ า ย บั ต รให้ ช าวต่ า งชาติ ก็ น ่ า จะเรี ย กว่ า เอาเงิ น ชาวต่ า งชาติ มาช่ ว ยคนไทย แต่ ง านนี ้ เ ป็ น งานใหญ่ ถ ้ า จะจั ด ต้ อ งใช้ ค วามร่ ว มมื อ จากหลายๆ ฝ่ า ย แต่ ว ่ า ถ้ า จั ด งานตามที ่ ค ิ ด ไว้ น่ า จะได้ เ งิ น ไปช่ ว ยน้ ำ � ท่ ว มไม่ ต ่ ำ � กว่ า $20,000 แน่ น อน แต่ ย ั ง ต้ อ งดู ค วามน่ า จะเป็ น ก่ อ นว่ า จะ เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ก็ อ ย่ า งที ่ บ อกครั บ ต้ อ งใช่ ค วามร่ ว มมื อ จากหลายๆ ฝ่ า ย ก็ ต ้ อ งดู ว ่ า ทุ ก ฝ่ า ยมี ค วามพร้ อ มกั น มากน้ อ ยแค่ ไ หน อี ก เรื ่ อ งที ่ อ ยากฝากไว้ อ ี ก ครั ้ ง เรื ่ อ ง webboard ของ BE Variety ซึ ่ ง ขณะนี ้ มี ผ ู ้ เ ข้ า ไปใช้ บ ริ ก ารกั น มาก สำ � หรั บ ในการตั ้ ง กระทู ้ เ พื ่ อ หางาน หรื อ อื ่ น ๆ ก็ ต ้ อ งสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ก่ อ น หลั ง จากสมั ค รแล้ ว ปกติ ก ็ ไ ม่ เ กิ น 24 ชั ่ ว โมง ก็ จ ะได้ ร ั บ อี เ มล์ ย ื น ยั น หลั ง จากเปิ ด อี เ มล์ ย ื น ยั น แล้ ว ก็ ส ามารถ login แล้ ว post ข้ อ ความต่ า งๆ ได้ หรื อ ว่ า ใคร สมั ค รแล้ ว ไม่ ไ ด้ ร ั บ e-mail หรื อ ประการใดก็ ต าม รวมถึ ง ถ้ า ต้ อ งการให้ ล งโฆษณาให้ สามารถ Text ข้ อ ความมาที ่ เ บอร์ 617-314-0987 หรื อ ติ ด ต่ อ ได้ ท าง e-mail bangkokentertainment@hotmail.com ซึ ่ ง จะเป็ น การดี ท ี ่ ส ุ ด เพราะข้ อ ความและเบอร์ โ ทรจะได้ ไ ม่ ตกหล่ น และสำ � หรั บ ผู ้ ท ี ่ ซ ื ้ อ สลากบำ � รุ ง สมาคมไทยบอสตั น ปี น ี ้ ไ ป เราจะหมดเขตการ รั บ รางวั ล ในวั น ที ่ 15 มกราคมนี ้ เงิ น ที ่ ไ ด้ จ ากการจำ � หน่ า ยหลั ง จากหั ก เงิ น รางวั ล แล้ ว ทางสมาคมก็ จ ะนำ � ส่ ง วั ด บอสตั น พุ ท ธวราราม เพื ่ อ เป็ น เงิ น กองทุ น สร้ า งถนน ดั ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ไ ด้ ต ั ้ ง ไว้ ต ่ อ ไป สำ�หรับปกนี้ ก็มาจาก Connecticut เข่นกันเพราะได้ไปถ่ายมาพร้อมกับน้องผักกาด นางแบบ ฉบับที่แล้ว นางแบบปกนี้เธอชื่อ “เปิ้ล” ซึ่งอยู่ร้าน Jasmine Thai เช่นกัน ถึงจะเป็นการถ่าย ใน location เดียวกัน แต่เราก็ถ่ายกัน สองแบบ สอง style สำ�หรับน้องเปิ้ล จริงๆ แล้วเป็นคนน่ารัก สนุกสนาน ร่าเริง ขี้เล่น แต่ภาพที่ออกมาออกจะดูขรึมๆ ไปสักนิด แต่ก็ดูเธอสวยไปอีกแบบ ก็อย่าลืมไปตามชมภาพ เธอเพิ่มเติมอีกใน website นะครับ 2

ต่อ

ต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล


be Around

วาไรตี้ อารมณ์ดี

4


5


be Smart

วาไรตี้ อารมณ์ดี

รู้ไว้ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอ้วนๆ ขอเริ่มที่ ‘เซลล์ไขมัน’ ชื่อที่ฟังแล้วแสนจะแสลง หูก่อน คุณทราบหรือไม่ว่า ในร่างกายของคนปกติทั่วไป จะ มีเซลล์ไขมันอยู่ราว 40 พันล้านเซลล์ จำ�นวนเซลล์ที่มาก ขนาดนี้ไม่ได้มีมาแต่แรกเกิด แต่ร่างกายมาทยอยสร้างเอาภาย หลัง ว่ากันว่าในชั่วชีวิตหนึ่งของคนเรา เซลล์ไขมันจะมีการ เพิ่มจำ�นวนตามช่วงวัยดังนี้ วัยทารก วัยเด็ก และช่วงย่าง เข้าวัยรุ่น พอถึงวัยผู้ใหญ่ก็จะมีจำ�นวนคงที่ไปตลอดชั่วชีวิต โดยเซลล์เก่าที่ตายไปบางส่วน (ประมาณ 10%) จะมีเซลล์ไขมัน ใหม่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทน นอกจากคุณสมบัติยืดได้ ขยายได้ดังกล่าว เซลล์ไขมันยังสามารถแบ่งเซลล์เพิ่มจนเกิน จำ�นวนที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติได้ด้วย อย่างในกรณีร่างกายได้รับพลังงานล้นเกินมากๆ ในช่วง ที่เซลล์ไขมันกำ�ลังเพิ่มขึ้นตามวัย (เช่น ในช่วงวัยเด็ก) ไม่เพียงเซลล์ไขมันจะขยายขนาด เพื่อรองรับ ไขมันส่วนเกิน ขณะเดียวกันก็จะแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับไขมันให้ได้มากขึ้น ด้วย บางตำ�ราก็ว่าเพิ่มได้กว่าสองเท่าตัวเลยทีเดียว (เพิ่มได้ถึง 100 พันล้านเซลล์) แถมเซลล์ไขมัน เหล่านี้ยังเข้าข่ายทนทายาด นั่นก็คือลองมันได้เพิ่มจำ�นวนแล้วก็ยากที่จะลดจำ�นวนลงได้ง่ายๆ เด็กที่เคยอ้วนมาก่อนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ (ถึงจะไม่อ้วนแล้วก็ตาม) จึงมีจำ� นวนเซลล์ไขมันในร่างกายสูง กว่าผู้ใหญ่ทั่วไปมาก นี่เป็นเหตุผลว่าทำ�ไมเด็กอ้วนถึงมีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนได้ง่ายในอนาคต ไม่เพียงแต่จะเป็นคนอ้วนง่ายเมื่อโตขึ้นเท่านั้น ผู้ใหญ่ที่เคยอ้วนในวัยเด็กแล้วมาอ้วนเมื่อโตเป็น ผู้ใหญ่ การจะลดความอ้วนจะทำ�ได้ยากมากๆ เพราะจำ�นวนเซลล์ไขมันมีมากและยังมีขนาดใหญ่ เจอ สองเด้งอย่างนี้ก็เตรียมทำ�ใจไว้เลย ว่าต้องใช้ความพยายามในการรีดน้ำ�หนักมากกว่าคนอื่น คนอื่น ที่ว่านี้หมายถึง คนที่มาอ้วนภายหลังจากโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เพราะคนกลุ่มนี้จะมีจำ� นวนเซลล์ไขมันใน ร่างกายไม่ต่างจากคนปกติคือประมาณ 40 พันล้านเซลล์ ถ้าจะมีเพิ่มก็เพิ่มไม่มากนัก ที่อ้วนเป็นเพราะ เซลล์ไขมันขยายขนาดใหญ่ขึ้น อย่างนี้นี่ลดไม่ยากเท่าไหร่ แค่ทำ� ให้เซลล์ไขมันมีขนาดเล็กลงก็ผอมได้ ทีนี้มาดูเรื่องของ ‘เซลล์กล้าม เนื้อ’ บ้าง คงสงสัยกันล่ะสิว่า เซลล์กล้ามเนื้อ เกี่ยวข้องกับการ ลดความอ้วนยังไง เกี่ยว แน่นอน เพราะเซลล์กล้ามเนื้อเป็นเซลล์ที่ต้องการ พลังงานมากและต้องใช้พลังงานตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่เวลานั่งหรือเวลานอน หากเทียบ กับเซลล์ไขมันแล้ว เซลล์กล้ามเนื้อใช้พลังงาน มากกว่าเซลล์ไขมันประมาณ 25-30 เท่าเลยที เดียว เซลล์กล้ามเนื้อจึงเปรียบเหมือน ‘เตา 6


เผาพลังงาน’ ของร่างกายดีๆ นี่เอง ฉะนั้น ยิ่งคุณมีมวลกล้ามเนื้อในร่างกายมาก การเผาผลาญ พลังงานก็จะยิ่งมากตามไปด้วย จึงเป็นผลดีต่อการรีดพลังงานหรือไขมันส่วนเกินในร่างกายแต่คนส่วน ใหญ่มักไม่ค่อยรู้ถึงข้อดีของมวลกล้ามเนื้อในจุดนี้ แถมยังลดน้ำ�หนักด้วยวิธีผิดๆ อย่าง ‘การอด อาหาร’ แบบเร่งด่วนเพื่อให้น้ำ�หนักลดลงเร็วๆ วิธีนี้จะเป็นการช็อคร่างกายทำ� ให้ร่างกายพยายามเซฟ พลังงานเอาไว้ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้อดตาย โดยพยายามลดเซลล์ที่ต้องการพลังงานมากๆ ซึ่งก็คือ เซลล์กล้ามเนื้อลง และถ้าคุณยังคงอดอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ร่างกายก็จะดึงเอากล้ามเนื้อ ออกมา เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานด้วย ทำ�ให้มวลกล้ามเนื้อค่อยๆ สลายและลดจำ� นวนลง การที่มวลกล้ามเนื้อลดลง พอคุณเลิกอดอาหารกลับมากินเหมือนเดิม พลังงานที่กินเข้าไป แม้จะไม่มากนัก ก็ยังเป็นส่วนเกินอยู่ดี เพราะร่างกายขาดเตาเผาพลังงานชั้นดีไปเยอะ พลังงานส่วนเกิน ก็จะถูกดึงไปสะสมที่เซลล์ไขมัน และอย่างที่บอกไปว่าเซลล์ไขมันเก็บไขมันได้ไม่จำ�กัด คราวนี้คุณก็จะ กลับมาอ้วนเหมือนเดิม แถมยังจะเจอ โย-โย่ เอฟเฟ็กต์ จนอ้วนกว่าเก่าเสียอีก เห็นความสำ�คัญของมวลกล้ามเนื้ออย่างนี้แล้ว ใครคิดจะลดความอ้วนก็อย่าเลือกวิธีที่ทำ� ให้ มวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างการอดอาหาร วิธีง่ายๆ ที่จะคงมวลกล้ามเนื้อไว้ได้ก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ คือ การควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิค ซึ่งไม่เพียงช่วยคงมวลกล้าม เนื้อเอาไว้ยังอาจช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ด้วยถือเป็นกำ� ไรสองเด้ง อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว ก็ได้แต่หวังว่า คุณผู้อ่านจะรับมือกับไขมันส่วนเกินอย่างเข้าใจ มากขึ้น ยังไงก็ขอเป็นกำ�ลังใจให้ใครก็ตามที่กำ�ลังประกาศสงครามกับเจ้าไขมันส่วนเกิน จำ�ไว้ว่า ไม่มีอะไรยากเกินความพยายาม

ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำ�ให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้ วารสาร European Journal of Epidemiology ฉบับล่าสุดได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาใหม่ถึง 16 ชิ้นจากประเทศอิตาลี ซึ่งศึกษาจากอาสาสมัครกว่า 200,000 คน โดยนักวิจัยพบว่า กลุ่มผู้คนที่ ดื่มเบียร์วันละ 1 ไพนท์ จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจน้อยลงกว่าคนทั่วไปถึงร้อยละ 31 ในขณะเดียวกัน หากบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็น เบียร์ ไวน์ หรือเหล้า ก็ตาม กลับทำ�ให้อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจมากขึ้น นอกจากนี้ เบียร์ยังมีประโยชน์ที่ไม่สามารถหาได้ในไวน์ เนื่องจากเบียร์มีส่วนผสมของ น้ำ�มากกว่า ทำ�ให้ผู้ที่บริโภคเบียร์ค่อยๆ ซึมซับแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายและสามารถควบคุมปริมาณ แอลกอฮอล์ที่ดื่มได้ดีกว่า ถึงแม้ว่านี่อาจเป็นข่าวดีสำ�หรับนักดื่มแอลกอฮอล์ แต่นักวิจัยยังคงตักเตือนว่า การดื่ม แอลกอฮอล์ยังมีอันตรายอยู่ถ้าหากบริโภค เข้าไปอย่างหนักและจริงจัง ซึ่งหนทางการบริโภค แอลกอฮอล์เช่น เบียร์ หรือ ไวน์ให้สร้างประโยชน์แก่ร่างกายนั้น ได้แก่การบริโภคในปริมาณพอเหมาะต่อ วัน โดยอาจจับคู่กับอาหารสุขภาพ งดการดื่ม ในมื้อดึก เน้นการดื่มเพื่อสังสรรค์กับครอบครัว และกลุ่มเพื่อนในปริมาณพอดี 7


be Writing

วาไรตี้ อารมณ์ดี

10 อันดับ สุดยอดแห่งปี 2011

สำ�หรับฉบับปีใหม่นี้เราก็รวบรวม 10 อันดับ สุดยอดแห่งปี 2011 มาเสนอกัน เรามาเริ่มจากสาว เซ็กซี่แห่งปี 2011 กันเลยดีกว่าเป็นเป็นใครกันบ้าง อันดับ 10 อาเดรียน่า ลิม่า (Adriana Lima) นางแบบสาวรายนี้ถืออีกหนึ่งคนที่ มีความเซ็กซี่และสมควรติดอันดับสาวฮอตแห่งปี 2011 นี้มาก ๆ ถึงขนาดเป็นนางแบบให้กับชุดชั้นในแบรนด์ดังอย่าง “Victoria’s Secret” มาอย่าง ต่อเนื่อง เป็นเครื่องการันตีความเซ็กซี่ได้เป็นอย่างดี อันดับ 9 แจนยัวรี่ โจนส์ (January Jones) หากใครที่ยังนึกผลงานการแสดงของดาราสาวรายนี้ไม่ออกแล้วล่ะก็ ขอให้หาภาพยนตร์เรื่อง “X-Men: First Class” มาชมโดยไว เพราะจะทำ�ให้คุณถึงกับบางอ้อ พร้อมกับตกตะลึงไปกับความเซ็กซี่ของเธอกับการ สวมชุดชั้นในที่สร้างความฮือฮาเอาไว้ จนลืมกระพริบตาไปเลยทีเดียวเชียว อันดับ 8 เจสสิก้า บีล (Jessica Biel) แฟนสาวของ จัสติน ทิมเบอร์เล็ค คนนี้ มีดีกรีความเซ็กซี่ที่ไม่ น้อยหน้าใครเช่นกัน เพราะเธอเคยได้รับตำ�แหน่งผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดจากนิตยสาร Esquire มาครองแล้ว และเป็นนักแสดงที่ฮอลลีวู้ดต้องการตัวไปร่วมงานมากที่สุดอีกด้วย อันดับ 7 เจนนิเฟอร์ อนิสตัน (Jennifer Aniston) เธอคนนี้แจ้งเกิดจากละครซิทคอมสุดฮิตของสหรัฐฯ จากเรื่อง “Friends” ได้รับรางวัลจากผลงานการแสดงมากมาย และแม้ว่าจะมีอายุปาเข้าเลขสี่แล้ว แต่ทรวดทรงของเธอยังคงฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนสมัยวัยรุ่นมาก ๆ เรียกได้ว่าหุ่นเซ็กซี่ ขนาดนี้ หนุ่มคนไหนไม่เหลียวมามอง ก็ต้องพิจารณากันหน่อยแล้วล่ะ อันดับ 6 เมแกน ฟ็อกซ์ (Megan Fox) ขึ้นชื่อว่า “เมแกน ฟ็อกซ์” นางเอกสาวซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกกับบท นางเอกจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ อย่าง “ทรานฟอร์เมอร์ส” แล้ว รับรองได้เลยว่าเธอคน นี้ไม่เป็นสองรองใครในเรื่องของความฮอต ดีกรีความเซ็กซี่ของเธอถึงขนาดคิดอันดับสาว เซ็กซี่ของสองนิตยสารทั้ง Maxim และ FHM มาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยที เดียว อันดับ 5 มิล่า คูนิส (Mila Kunis) อีกหนึ่งดาราสาวสุดเซ็กซี่ชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะนัก แสดงสาวจากเรื่อง “Black Swan” นอกจากนี้เธอยังมีงานบันเทิงอีกมากมาย ไม่ว่าจะ เป็นการถ่ายแบบ แสดงละคร ภาพยนตร์ ไปจนถึงการลงเสียงในวิดีโอเกม แถมยังเคย ติดอันดับผู้หญิงเซ็กซี่การันตีโดยนิตยสาร Maxim และ FHM มาแล้วเช่นกัน อันดับ 4 ริฮานน่า (Rihanna) ริฮานน่า นักร้องสาวแนวฮิปฮอป อาร์แอนด์บี แต่ในทุก ๆ อัลบั้ม เธอก็ได้ผสมผสานเพลงป๊อปได้อย่างลงตัว กวาดรางวัลมากมายจากหลากหลายเวที เจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง “Umbrella”, “Love the way you lie” และบทเพลงอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากจะมีเสียงร้องที่ไพเราะ จนมีแฟนคลับมากมายทั่วโลกแล้ว ริฮาน น่า ยังได้เคยอวดหุ่นสวยให้หนุ่ม ๆ ได้น้ำ�ลายไหลกันมาแล้ว และยังเป็นไอดอลอันดับต้น ๆ ของสาวผิวแทนไปโดยปริยาย 8


อันดับ 3 จีเซล บุนด์เชน (Gisele Bundchen) นางแบบสาวชาวบราซิลคนนี้ไม่ได้มีดีแค่รูปร่าง หรือสัดส่วนที่สวยงามและดูดี เท่านั้น แต่เธอยังติดอันดับเป็นดาราทรงอิทธิพลในโลกบันเทิงจากการจัดอันดับของ “ฟอร์บส์” (Forbes) ถึง 7 สมัยซ้อนอีกด้วย อันดับ 2 คิม คาร์ดาเชียน (Kim Kardashan) นางแบบสาวบั้ น ท้ า ยดิ น ระเบิ ด คนนี้ โ ด่ ง ดั ง จากรายการ เรียลลิตี้ “Keeping Up with the Kardashians” แต่ที่ทำ�ให้ เธอได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกมากเป็นพิเศษคือ เรื่องอื้อ ฉาวของเธอกับแฟนหนุ่มนักร้องหนุ่ม “เรย์ เจ” (Ray J) ที่ดันมีคลิปวิดีโอสุดสยิวเผย แพร่ให้ได้ชมกันอย่างไม่มียั้งเลยทีเดียว อันดับ 1 โอลิเวีย มุนน์ (Olivia Munn) โอลิเวีย มุนน์ เป็นดาราตลก นางแบบ และนักประพันธ์สาวชื่อดังชาวอเมริกัน แถม ยังเป็นหนึ่งในนักแสดงหนังเรื่อง “Iron Man 2″ อีกด้วย โดยเธอมีหุ่นที่สวยงาม เซ็กซี่ และเย้ายวนใจอย่างมาก นี่เองจึงทำ�ให้เธอเป็นที่จับตามองของผู้ชายทั้งหลาย ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

10 อันดับ เศรษฐีโลกปี 2011 ของไทยเราเจ้าสัวซีพี ธนินท์ เจียรวน นท์ คว้าอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 152 ของโลก อันดับที่ 10. คริสตี้ วอลตัน และครอบครัว หนึ่งในผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของวอลมาร์ท มินิมาร์ทชื่อดังของอเมริกา เป็นลูกสะใภ้คนเก่ง ของ แซม วอลตัน ผู้ก่อตั้ง วอลมาร์ท มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยประมาณ 8.03 แสนล้านบาท) อันดับที่ 9. มูเกช อัมบานี เจ้าของธุรกิจปิโตรเคมีและน้่ำ�มันชาวอินเดีย มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 2.7 หมื่นล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยประมาณ 8.18 แสนล้านบาท) อันดับที่ 8. ไอค์ บาติสต้า นักธุรกิจชาวบราซิล เจ้าของธุรกิจเหมืองแร่และน้ำ� มัน มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 3 หมื่น ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยประมาณ 9.09 แสนล้านบาท) อันดับที่ 7. อามันซิโอ ออร์เตก้า เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดัง “ซาร่า” ชาวสเปน มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 3.10 หมื่นล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยประมาณ 9.4 แสนล้านบาท) อันดับที่ 6. ลักษมี มิทตาล มหาเศรษฐีชาวอินเดีย เจ้าของธุรกิจเหล็กยักษ์ใหญ่ในอินเดีย มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 3.11 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยประมาณ 9.43 แสนล้านบาท) อันดับที่ 5. แลร์รี่ เอลลิสัน หรือ ลอว์เรนซ์ โจเซฟ เอลลิสัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทออร์ราเคิล คอร์เปอเรชั่น ผู้จัดจำ�หน่ายซอฟต์แวร์ระดับโลกอีกรายหนึ่ง มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 3.95 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยประมาณ 1.198 ล้านล้านบาท) 9


อันดับที่ 4. เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท LVMH ชาวฝรั่งเศส ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์หรู ระดับโลกอย่าง หลุยส์ วิตตอง, ดิออร์, เฟนดิ, จีวองชี่, เคนโซ่, มาร์ค จาค็อบ, บุ ลการี่ และยังมีธุรกิจผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกหลายแบรนด์ ที่เป็นที่รู้จักในบ้าน เรา เช่น เฮนเนสซี่ มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 4.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตีเป็น เงินไทยประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท) อันดับที่ 3. วอร์เรน บัฟเฟต์ ซีอีโอและผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของบริษัทเบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ บริษัททางด้านการลงทุน อันดับต้น ๆ ของอเมริกา มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตี เป็นเงินไทยประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท) อันดับที่ 2. บิล เกตส์ หรือ วิลเลี่ยม แฮร์รี่ “บิล” เกตส์ ที่ 3 เจ้าของบริษัทไมโครซอฟต์ บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ชื่อดังของโลก มีทรัพย์สินทั้งหมด ประมาณ 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) อันดับที่ 1. คาร์ลอส สลิม เฮลู และครอบครัว เจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของบราซิล มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 7.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท)

10 อันดับภาพยนตร์ที่ถูกดาวน์โหลดแบบผิดกฎหมายมากที่สุดในปี 2011 อันดับที่ 10. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 ดาวน์โหลด 6,030,000 ครั้ง รายได้ 1,328,111,219 ล้าน ดอลลาร์ อันดับที่ 9. The King’s Speech ดาวน์โหลด 6,250,000 ครั้ง รายได้ 414,211,549 ล้าน ดอลลาร์ อันดับที่ 8. Rango ดาวน์โหลด 6,480,000 ครั้ง รายได้ 245,155,348 ล้านดอลลาร์ อันดับที่ 7. 127 Hours ดาวน์โหลด 6,910,000 ครั้ง รายได้ 60,738,797 ล้านดอลลาร์ อันดับที่ 6. Sucker Punch ดาวน์โหลด 7,200,000 ครั้ง รายได้ 89,792,502 ล้านดอลลาร์ 10


อันดับที่ 5. I Am Number Four ดาวน์โหลด 7,670,000 ครั้ง รายได้ 144,500,437 ล้านดอลลาร์ อันดับที่ 4. Source Code ดาวน์โหลด 7,910,000 ครั้ง รายได้ 123,278,618 ล้านดอลลาร์ อันดับที่ 3. Thor ดาวน์โหลด 8,330,000 ครั้ง รายได้ 449,326,618 ล้านดอลลาร์ อันดับที่ 2. The Hangover II ดาวน์โหลด 8,840,000 ครั้ง รายได้ 581,464,305 ล้านดอลลาร์

อันดับที่ 1. Fast Five ดาวน์โหลด 9,260,000 ครั้ง รายได้ 626,137,675 ล้านดอลลาร์

10 อันดับ เกมส์ที่ฮิตที่สุดในFackbook ในปี 2011 อันดับที่ 10. Diamond Dash อันดับที่ 9. Slotomania-Slot Machines

อันดับที่ 8. Empires & Allies 11


อันดับที่ 7 Bingo Blitz อันดับที่ 6 Words With Friends

อันดับที่ 5 Indiana Jones Adventure World

อันดับที่ 4. DoubleDown Casino อันดับที่ 3 Cityville

อันดับที่ 2. The Sims Social อันดับที่ 1. Gardens of Time

10 อันดับ เมืองทีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกปี 2011 อันดับที่ 10 เบิร์น สวิซเซอร์แลนด์ อาหารจานด่วน: $28.80 คิดเป็นเงินไทย 870 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : $7.46 ข้าว1 กิโล : $4.70 ไข่ โหล ละ : $8.40 ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ : $19.10 12


อันดับที่ 9 โคเบะ ประเทศญี่ปุึ่น อาหารจานด่วน: $15.60 คิดเป็นเงินไทย 480 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : $8.69 ข้าว1 กิโล : $9.30 ไข่ โหล ละ : $3.10 ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ : $20.80 อันดับที่ 8 เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาหารจานด่วน: $33.70 คิดเป็นเงินไทย 1,020 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : $9.12 ข้าว1 กิโล : $4.70 ไข่ โหล ละ : $8.60 ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ : $19.20 อันดับที่ 7 ลูอันดา ประเทศแองโกลา อาหารจานด่วน: $52.40 คิดเป็นเงินไทย 1,590 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : $6.62 ข้าว1 กิโล : $4.60 ไข่ โหล ละ : $5.20 ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ : $13.90 อันดับที่ 6 เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาหารจานด่วน: $32.90 คิดเป็นเงินไทย 1,200 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : $10.54ข้าว1 กิโล : $3.70 ไข่ โหล ละ : $7.90 ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ : $19.60 อันดับที่ 5 โยโกฮ่ามา ประเทศญี่ปุ่น อาหารจานด่วน: $16.90 คิดเป็นเงินไทย 507 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : $6.59 ข้าว1 กิโล : $4.20 ไข่ โหล ละ : $2.50 ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ : $21.70 อันดับที่ 4 สตาแวนเกอร์ ประเทศนอร์เวย์ อาหารจานด่วน: $32.30 คิดเป็นเงินไทย 969 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : $ 12.80 ข้าว1 กิโล : $ 5.70 ไข่ โหล ละ : $ 6.80 ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ : $ 17.30 อันดับที่ 3 นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น อาหารจานด่วน : $19 คิดเป็นเงินไทย 570 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : $11.37 ข้าว1 กิโล : $8.50 ไข่ โหล ละ : $3.60 ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ : $21.80 13


อันดับที่ 2 เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ อาหารจานด่วน: $45.20 คิดเป็นเงินไทย 1,395 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : $13.18 ข้าว1 กิโล : $6.10 ไข่ โหล ละ : $8.50 ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ :$18.80 อันดับที่ 1 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อาหารจานด่วน: 20.80 $ คิดเป็นเงินไทย 624 บาท เบียร์ ที่บาร์/ขวด : 10.56 $ ข้าว1 กิโล : 9.80 $ ไข่ โหล ละ : 4.50 $ ตั๋วภาพยนตร์ 1 ใบ :23.80 $

10 อับดับน้ำ�หอมกลิ่นยอดนิยม

อันดับที่ 10 Lovely Sarah Jessica Parker

อันดับที่ 9 Burberry

อันดับที่ 8 CK one

อันดับที่ 7 DKNY Red Delicious

14


อันดับที่ 6 J’adore eau de perfume

อันดับที่ 5 Armani code donna

อันดับที่ 4 POLO Black

อันดับที่ 3 Hypn se By Lancome

อันดับที่ 2 Tommy Hilfiger

อันดับที่ 1 Dior Addict 2

ข้อมูลประกอบทาง internet ภาพประกอบ internet by: Dommy 15


We’re #1

In One color printing T

A O

K R

E A

O N

U Y

T T

M H

E I N

N G

U

B

E

T

F L W

Y

E E

E

R N

ร้านเปิดใหม่ รับไปเลย 1000 ฉบับฟรี บริการสุดด่วน - ราคาถูกสุดใจ

39

$

.00/1000

พิมพ์หนึ่งด้าน - สองด้าน พับ - ไม่พับ - ราคาเดียว พิมพ์บนกระดาษขาว หมึกดํา หนา 24 ปอนด์

ประหยั ด แบบยั้ งไม่อยู่

สําหรับร้านอาหารไทย

ลูกค้าบริษัท HIPPO รับไปเลยอีก15%ฟรี

ครั้ งแรกออกแบบให้ฟรี

บริการฟรี - ด่วนทันใจ - แถมด่าได้

CALL: DIRT CHEAP PRINTING

517 THAMES ST, NEWPORT, RI 02840

กระดาษขาว กระดาษสี หมึกสี หมึกดํา 1000 ฉบับ 1000 ฉบับ 1000 ฉบับ

LETTER 8.5x11

39.00

+3.00

LEGAL 8.5x14

44.00

+4.00

LEDGER 11x17

49.00

+5.00

COMPARE TO KINKO’S UNFOLD/WH PAPER PER COPY/1 SIDE

+5.00

0.11 Price on 3/29/10

+8.00

0.11 Price on 3/29/10

+11.00

0.20 Price on 3/29/10

THIS OFFER FOR CAMERA READY ART WORK ONLY! UP LOAD YOUR FILE TO EMAIL: DirtCheapPrinting@gmail.com Mail your clean crisp copy to address below or fax (401) 845-8338 AVAILABLE INK COLOR: Green - Hunter green - Purple - Burgundy - Brown - Blue Medium blue - Bright red - Teal - Flat gold - Orange

FREE SHIPPING IF ORDER MORE THAN $150.-

(401)515-4554 ข้าวกล่อง

650-395-8424

8424 650-395- THAI

ข้าว กล่อง khao klong.com

ขนาดกระดาษ #60/24

TM.

ถูก-สะดวก สะอาด-อรอย ่

“กิินทั้งบ้านไม่ถึง20” เริ่มรับ order 10 ธันวานี้

รับ Order Minimum order 30.00 สำหรับ X’Mas / New year สั่งวันนี้ รับพรุ่งนี้ หลัง 5 pm ่ แล้วนะคะ ค่าส่ง $2.00 ในระยะ 2 mile จาก Boston ใหม

วิธีสั่งอาหารข้าวกล่อง

อย่าลืมให้กำลังใจคน Delivery นะคะ

ถ้าไกลกว่านั้นกรุณาสอบถามราคาค่าส่งก่อนนะคะ เริ่มส่ง Vermont - New Hampshire - Massachusetts Rhode Island - Connecticut - Maine - New York ผ่าน UPS หลังกลางเดือน มกราคม 2011

ร าหา ือน อ ร กา ุกเด ราย ิ่มขึ้นท เพ

khao Glong.com


ลูกน้อยหอยสังข์

ของเล่น

คุณแม่หลายคนคงเคยคิดว่าของเล่นอะไรที่จะเหมาะสม กับวัยของลูกบ้างมั้ยค่ะ บ่อยครั้งที่คุณแม่ซื้อของเล่นที่คิดว่า “โอ๊!! มันน่ารักดี สมัยเรายังไม่มีของเล่นแบบนี้เลย” ด้วยความที่รักลูก อยากให้ลูกมีของเล่นที่ดี ทันสมัย ปลอดภัย แต่ไม่เคยคำ�นึงถึง ผลข้างเคียงการพัฒนาสมองของลูกเลย ... การให้ลูกเล่นของ เล่นที่ไม่สมวัยจะสร้างนิสัยกร้าวร้าว ขี้โมโห รวมถึงเป็นคนเบื่อง่าย ด้วย เพราะอะไรหรอคะ ... เป็นเพราะคุณแม่ไม่ได้ศึกษาการซื้อของ เล่นให้ลูกน้อยอย่างจริงจัง เห็นเพียงแต่ตามใจตน ซึ่งเป็นการกระทำ� ที่ผิด ถ้าลูกน้อยเล่นของเล่นเกินวัยที่พัฒนา เด็กจะทำ�ไม่ได้ จะเกิดอาการโมโห สะสมอารมณ์กร้าวร้าว ไปเรื่อยๆ คุณแม่เลยต้องศึกษาอย่างเอาจริงเอาจัง และได้ทราบของข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้คุณแม่มือใหม่ได้ เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันนะคะ อายุ 0-2 เดือน การเล่นและของเล่น ทารกยังเล่นไม่เป็น แต่สามารถตอบสนองต่อเสียงและหันศีรษะหาเสียง ควรพูดคุย หรือร้องเพลงเห่กล่อม ประโยชน์ของเล่นเด็ก : กระตุ้นการรับรู้ เสียงและประสาทสัมผัส อายุ 2-2.5 เดือน การเล่นและของเล่น ทารกชอบจับตาดูของที่เคลื่อนไหว ควรแขวนของเล่นที่มีสีฉูดฉาดและ มีเสียงไว้ให้ดู ในระยะไม่เกิน 8 นิ้ว เช่น โมบาย เศษผ้าสีต่างๆ มีเสียงดังเมื่อเขย่า ไม้ทาสีสดใสผูกเรียงใกล้ ๆ กัน และมีเสียงเวลาลมพัด และทารกชอบเล่นกับมือของตัวเอง รู้จักขยำ�นิ้วมือเล่น ควรหาของเล่นที่มีสีสดใส และมี เสียงกรุ๋งกริ๋งใส่ในมือเด็กเช่น ลูกเขย่ากลม ๆ ข้างในมีเสียงเวลาที่ขยับไปมาเด็กจะชอบมาก ประโยชน์ของเล่นเด็ก กระตุ้นการใช้สายตา และการฟังเสียงเมื่อเคาะหรือเขย่าเสียงจะดังและทำ�ให้เด็กสนใจดูมือ ช่วยให้ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้มือกับสายตาพัฒนาไปเร็วขึ้น อายุ 2.5-3 เดือน การเล่นและของเล่น ทารกชอบเล่นปัดวัตถุที่มองเห็นและมือยื่นไปถึง ของเล่นควรเป็นลูก บอลนิ่มๆ แขวนไว้เหนือเปลหรือเตียงให้ห่างจากตาประมาณ 10 นิ้ว เวลาเด็กจับหรือปัดไปมา ถ้ามีเสียงด้วยยิ่ง ดี ประโยชน์ของเล่นเด็ก ฝึกสายตากับการใช้มือให้สัมพันธ์ กันดียิ่งขึ้น และฝึกสังเกตเสียงที่ได้ยินเวลาลูกบอล ถูกปัดไปมา อายุ 3-4 เดือน การเล่นและของเล่น ทารกชอบเล่นและจับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว ของเล่นควรเป็นแบบสิ่งของ ที่เคลื่อนไหวได้ ม้านั่งที่มีของเล่นโยกไปมา เหนี่ยวจับได้ง่าย ประโยชน์ของเล่นเด็ก ฝึกให้เด็กใช้มือจับสิ่งต่างๆ และสังเกตด้วยการสัมผัส ได้ความรู้สึก แข็ง นิ่ม อายุ 4-6 เดือน การเล่นและของเล่น ทารกเริ่มการเรียนรู้ อยากดู อยากยื่นแขนออกไปแตะและจับวัตถุต่างๆ มากขึ้น ควรหาของต่างๆ ให้เด็กดู และจับมาก ๆ เช่น ตุ๊กตายางเป็นรูปต่างๆ มีผิวหยาบแต่ นุ่มนิ่ม ลูกบอล ทำ�ด้วยผ้าสำ�ลี หรือผ้าลื่นๆ ถ้ามีเสียงดังเวลาที่กำ�บีบ เขย่าเด็กยิ่งชอบ ของเล่นอาจเป็นกล่อง กระดาษแข็งสี ต่างๆ บรรจุเมล็ดผลไม้ไว้ข้างในก็ได้ แต่สิ่งที่ให้เด็กจับต้องเป็นวัตถุที่ไม่มีพิษภัย หรือเป็นอันตรายเมื่อเด็กเอา ใส่ปากเด็กวัยนี้จะเริ่มนั่งได้และชอบเล่นน้ำ�เวลาอาบน้ำ� ควรให้ของเล่นที่ลอยน้ำ�ได้ เช่น ตุ๊กตาทำ�ด้วยยางหรือ พลาสติก ลูกบอลใส ๆ มีของอยู่ข้างในและมีเสียงเวลาน้ำ�กระเพื่อม ประโยชน์ของเล่นเด็ก ฝึกการใช้ มือ นิ้ว มือ หยิบจับสิ่งต่างๆ ได้ ความรู้สึกหยาบ แข็ง นิ่ม ลื่น และฝึกสังเกตฟังเสียง สังเกตการเคลื่อนไหวของสิ่ง ที่ลอยน้ำ�ได้ 20


อายุ 6-8 เดือน การเล่นของเล่น เด็กจะรู้สึกคันเหงือกเมื่อฟัน ใกล้ขึ้น ควรให้ยางหรือพลาสติกสำ�หรับกัด อาจใช้ผักสดชิ้นโต ๆ ก็ ได้ เช่น แตงกวา คว้านเมล็ดออก ล้างให้สะอาด ชอบเล่น กับเงาตัวเองในกระจก เล่นจ๊ะเอ๋ หรือซ่อนหา ของเล่นอาจเป็น พลาสติกในแบบกลอกกลิ้งลูกแก้ว ชอบเสียงกระทบกัน ของ เล่นควรเป็นของไม่แตก และทำ�ให้เกิดเสียงดังได้ เช่น ของเล่น ไขลานเดินได้ หมุนได้ มีเสียง ประโยชน์ของเล่นเด็ก ช่วยให้เด็ก คลายคัดเหงือกได้ ยิ่งคัดมากยิ่งอยากใช้เหงือกย้ำ� ทำ�ให้เหงือก แข็งแรง ฝึกการสังเกตและเคลื่อนไหวของสายตา ฝึกการใช้มือ นิ้วมือให้คล่องแคล่วขึ้น อายุ 8-9 เดือน การเล่นของเล่น เด็กชอบโยกตัวเป็นจังหวะเวลาได้ยินเสียงเพลงควรเปิดเพลงให้เด็กฟังชอบ จับต้องสิ่งของต่างๆ สนใจในเรื่องน้ำ�หนัก รูปร่าง พยายามนำ�สิ่งของต่างๆมารวมเข้าด้วยกันและจับแยกออก ของเล่นควรเป็นวัสดุที่ทำ� เป็นรูปต่างๆ ประโยชน์ของเล่นเด็ก ฝึกการสังเกตรูปร่างต่างๆ ถ้าหากวัสดุนั้นมีอะไร อยู่ข้างใน ก็จะจับเคาะ เขย่า ฝึกการฟังเสียงและรู้สึกถึงน้ำ�หนักของวัสดุนั้นด้วย อายุ 9-10 เดือน การเล่นของเล่น เด็กจะชอบหยิบของเล็ก ๆ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ขอบเล่นรูและซอก ต่างๆ ตามเก้าอี้ ของเล่นควรเป็นพวกกล่องหรือหีบเจาะรู้ไว้ข้างบน ใหญ่พอที่เด็กจะหยิบของชิ้นเล็ก ๆ เช่น หมุดไม้ หรือพลาสติกสีต่างๆ ใส่ลงไป ชอบเล่นดึงเชือกที่ติดกับของเล่น ทำ�ให้ของเล่นเคลื่อนที่ได้ ประโยชน์ของเล่นเด็ก ฝึกการใช้ปลายนิ้วหยิบใส่ กดลงไปในรูหรือช่องที่เจาะไว้บนกล่อง และฝึกการใช้สายตาและ มือให้สัมพันธ์กัน อายุ 10 เดือน 1 ปี การเล่นและของเล่น ชอบเล่นตบแผละ และเลียนแบบการกระทำ�ของผู้ใหญ่ เล่นซนมาก ชอบ รื้อของ ประโยชน์ของเล่นเด็ก ฝึกการ ใช้มือและแขน การสังเกตและส่งเสริมการเรียนรู้ อายุ 1-1.5 ปี การเล่นและของเล่น เด็กจะสนุกกับสิ่งใหม่ ๆ ที่พบเห็น ชอบปีนป่ายขั้นบันได มุดใต้โต๊ะ เข้าไป ใต้ตู้ ชอบขว้าง ปา ตอก ถอดให้หลุด ของเล่นควรเป็นพวกกล่อง กระป๋อง ภาชนะต่างๆ ที่ไม่แตก ซึ่งมีรูปร่าง ต่างๆ หีบไม้ใหญ่มีล้อเลื่อนให้เด็กผลักเล่น ปีนขึ้นไปนั่ง หรือขว้างของลงไปในหีบและกระดานฆ้อนตอก เมื่อเด็ก ชอบเดิน ของเล่นควรเป็นประเภทที่ลากไปมาได้ เช่น ขบวนรถไฟที่ทำ�ด้วยไม้แล้วโยกเป็นคันๆ ได้ ชอบเล่นน้ำ� มัก เอามือตีน้ำ� เทน้ำ�เล่น อาจนำ�ขาดพลาสติกที่ตัด และเจาะรู้ให้น้ำ�ไหลได้มาให้เด็กเล่น นอกจากนี้เด็กชอบทดลองทิ้ง ของต่างๆ ลงไปในน้ำ�เพื่อดูว่าอะไรบ้างลอยน้ำ�หรือจมน้ำ� ประโยชน์ของเล่นเด็ก ฝึกการสังเกตด้วยการ สัมผัส ลูบคลำ� เรียนรู้รูปทรง และฝึกกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ แขน ขา ให้แข็งแรง ฝึก การกะระยะ และการใช้ตาและมือให้ทำ�งานประสานกัน ประโยชน์ของเครื่อง เล่นเด็ก: ฝึก การทรงตัวได้อย่างดีเมื่อเด็กหันมาดู บ่อยๆ ว่ารถที่ลากเล่น ตามปกติหรือไม่ และทำ�ให้เด็กเกิดความรู้สึกภูมิใจในความสำ�เร็จเมื่อนำ�รถ แต่ละคันมาต่อกันและ ลากไปมาได้ คุณแม่จะนำ�ข้อมูลของเล่นให้เหมาะสมกัยวัยมาต่อในฉบับ หน้านะคะ

21

เด็กดีแม่รัก


be Test

วาไรตี้ อารมณ์ดี

แบบทดสอบ : ทำ�นายว่าคุณจะได้แฟนอายุเท่าไหร่ สำ�หรับแบบทดสอบในฉบับนี้ จะเป็นสำ�หรับคุณสาวๆ โดยเฉพาะ แต่ถ้าเราเป็นชายหนุ่มก็ลองให้ สาวๆ ทำ�ดูจะได้รู้ว่า สาวคนไหนจะได้แฟนอายุเท่าไร เป็นคนอย่างไรจะเข้ากันกับสาวๆ ได้หรือไม่ มาลอง ทำ�แบบ ทดสอบกันดีกว่า 1.คุณอยากเปรี๊ยวด้วย วิธีไหน? ก. คอนแท็กเลนส์สี ต่างๆ ไปข้อ 3 ข. แว่นกันแดด ขนาดใหญ่ ไปข้อ 5 2.เครื่องประดับที่คุณ มีอยู่ ประมาณกี่ชิ้น? ก. มากกว่า 5 ชิ้น ไปข้อ6 ข. 2-3 ชิ้น ไปข้อ11 3.คุณคิดอย่างไรกับ ผู้หญิงที่เพ้นท์เล็บ? ก. เท่ ดี ไปข้อ9 ข. ไม่เห็นสวยเลย ไป ข้อ7 4.ของที่คุณอยากได้จาก แฟนคุณ มากที่สุด? ก. นาฬิกา ไป ข้อ 2 ข. แหวน ไป ข้อ8 5.เธอจะเน้นแต่งสวยตรง ไหนมากกว่ากัน? ก. ดวงตา-การใช้ อายชาโดว์ ไปข้อ 7 ข. ริมฝีปาก- สีของลิปสติก ไปข้อ4 6.เธออยากลองทำ�อะไร เป็นอย่างแรก? ก. เจาะหู ไป ข้อ10 ข. สวมสร้อยข้อเท้า ไป ข้อ11 7.เข็มกลัดติดเสื้อของ เธอ.. ก. ใช้บ่อยๆ ไป ข้อ2 ข. แทบไม่เคยใช้เลย ไป ข้อ9 8.ถ้าเธอสวมสร้อยข้อ มือหรือกำ�ไล เธอจะสวมใส่ลักษณะใด? ก. ใส่ทีละหลายๆเส้น ไป ข้อ 12 ข. เลือกแบบเรีบย และใส่ แค่เส้นเดียว ไปข้อ13 9.ถ้าเธอทาทั้งเล็บมือ และเท้า เธอจะเลือกสีอย่างไร? ก. เลือกสีเดียวกัน ไปข้อ2 ข. อยากทาคนละสี ไปข้อ6 10.เธอชอบต่างหูแบบ ไหน? ก. แบบติดหู ไป ข้อ 11 ข. แบบตุ้งติ้ง ไป แบบ A 24


11.ถ้าให้เธอเลือกสวม แหวนเพียงวงเดียวนิ้วกลางมือขวา เธอจะเลือกสวม..? ก. แหวนหัวลายดอกไม้ แบบแฟชั่น ไปแบบ A ข. แหวนทองแบบเรียบๆ ไปแบบ C 12.ถ้าให้เธอใช้ผ้าพัน คอแต่งเป็นจุดเด่นของเธอ เธอจะ..? ก. เลือกผืนใหญ่ๆ และคลุมไหล่ ไว้ ไปแบบ B ข. เลือกผืนเล็ก แล้วผูกไว้ที่ปกเสื้อ ไปแบบ D 13.เธอชอบแบบไหน ระหว่าง..? ก. สร้อยคอเส้นโตๆ แบบเปรี๊ยว ไปข้อ 12 ข. สร้อยคอ ห้อยจี้เส้นเล็กๆ น่ารัก ไปแบบ D เฉลย.. แบบ A เค้าอายุมากกว่าเธอมาก คนขี้อ้อน ต้องการการดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาอย่างเธอ เหมาะที่จะเลือก ผู้ชายที่มีวุฒิภาวะและอายุมากกว่าเธอ มากๆ อย่างน้อย 5 ปี ซึ่งจะ ทำ�ให้เธออุ่นใจได้ โดยที่หนุ่มวัยเดียวกับเธอคงยากที่ให้ได้ ช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างกันมากอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ถ้าหาก เธอนิยาม ว่าความรักคือศรัทธา และเค้าก็เป็นผู้ใหญ่ที่ ตามใจเด็กงอแงอย่างเธอ เธอจะติดใจจนไม่อยากมีแฟน เด็กอิกเลยล่ะ แบบ B เขาอายุมากกว่าเธอ 3-5 ปี อย่างเธอนี่ ถ้าเป็นผู้ชายอายุเท่ากันๆ เธอจะรู้สึกว่าเค้าเด็กจัง แต่ถ้าอายุ ห่างกันมากไปก็จะเกิดช่องว่างระหว่างวัย อีก ซึ่ง ถ้าเค้าโตกว่าเธอซัก 3- 4 ปี คงกำ�ลังดี เธอกับเค้าจึงสามารถเป็นได้ทั้งแฟนและพี่ น้องที่เข้าใจกันได้ ไม่ใช้น้า หลานที่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะ อายุห่างกันเกินไป แบบ C เขาอายุไล่เลี่ยกัน เธอชอบที่จะคบกับเพศตรงข้าม แบบเพื่อนมากกว่า จะได้คุยกัน ได้ในทุกๆเรื่อง ความ คิด อ่าน คล้ายคลึงกัน คบกันแบบไม่ต้องมีพิธี รีตรองมาก เธอ จึงควรเลือกหนุ่มที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เพราะเธอต้องการแฟนที่ให้ ความเป็นเพื่อนสูง ต้องการการ พูดคุยและสิทธิที่เสมอภาคกัน แฟนที่อายุเท่าๆกัน จึงเป็นคำ�ตอบสุดท้ายของเธอ แบบ D เขาเด็กกว่า เธอ เป็นผู้หญิงที่มี สัณชาตญาณ ความเป็นแม่สูง ชอบดูแลเป็นธุระให้ใครๆ แม้แต่แฟน เธอ จะมีความสุขมากเมื่อได้คอยเอาใจใส่และ ทำ�อะไรๆให้กับแฟนซึ่งจะให้เหมาะก็ควรเลือกแฟนที่เป็นเหมือนน้องชาย ไปด้วย ซึ่ง ก็ต้องอายุน้อยกว่าเธอ นั่นเองก็ต้องยอมรับว่าเธอ ผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆ ที่สามารถทำ�ให้รุ่นน้องหลงใหล ได้ปลื้ม จนใครๆต้องอิจฉาเธอเปรียบได้ กับคู่รักฮอลลีวูดอย่างเดมี่ มัวร์ กับ แอชตัน คุชเช่อร์ รักต่างวัย 10 ปี ที่ดูดดื่มจนสาวๆอิจฉา ตาลุก เป็นไฟ เพราะสาวแก่ งาบไก่อ่อนสุดหล่อไปทานสบาย ปาก

BY: Aommy 25


be Talk

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ปีนี้ไม่ทราบอากาศเป็นยังไง เดือนธันวาแล้วยังไม่หนาวมากเลย หิมะก็ยังไม่ตกอีกด้วย ผม ก็เลยเดาเอาว่าดินฟ้าอากาศคงเป็นใจให้พี่ต่อผม เพราะจนขณะนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายเข้าบ้านเลยหลังจาก บ้านเกิดไฟไหม้ ตอนเช้าแกต้องถอดสังขารเดินจากบ้านน้องที่ไปอาศัยอยู่ใกล้ๆ ไปทำ�งานที่บ้าน พอฟ้า มืดก็กลับ บ้านยังโดนตัดน้ำ�ตัดไฟอยู่ ต้องรอซ่อมเสร็จ เจ้าหน้าที่ถึงจะมาเปิดให้ใช้ได้ ตอนนี้ก็ขโมยต่อ ไปที่เขาต่อชึ้นมาให้ใช้กับตู้เย็นเอา ก็ต่อใช้เปิดคอมใช้ทำ�งานไปก่อน เห็นบ่นอยู่เหมือนกันว่า ถ้าหิมะตกก็ ยังไม่รู้จะทำ�ยังไงเลย ก็ได้แต่หวังว่าจะได้ย้ายกลับเข้าไปก่อนหิมะจะตก เพราะถ้าหิมะตก แกเดินไปบ้านไม่ ได้ ท่าทางหนังสือฉบับหน้าคงออกยากแหละครับคราวนี้ ก็ขอให้เฮียผมได้กลับเข้าบ้านเร็วๆ ด้วย นะครับ เข้าเรื่องเลยดีกว่า เดือนที่ผ่านมามีอะไรบ้าง ก็วันพ่อแห่งชาติก็มีการจัดงานกันทุกวัด แต่ สำ�หรับวัดบอสตันพุทธวราราม ปีนี้ก็จัดให้มีการประกวดภาพถ่าย “My dad and I “ ขึ้น ก็มีผู้ส่งภาพ เข้าประกวดกันอยู่หลายภาพแต่ภาพที่ได้รางวัลได้แก่

รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และปีนี้พิเศษเนื่องจากในหลวงของเรามีพระชนมายุครบ 84 พรรษา หรือครบ 6 รอบ มูล นิธี KTBF และสมาคมไทยบอสตัน เลยได้เชิญตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ร่วมถวายพระพร หน้าจตุ รัสภูมิพล ก็มีผู้คนให้ความสนใจไปร่วมถวายพระพรกันมากมาย รู้สึกว่าจะมีคลิปวิดีโอให้ดูกันด้วยใน Website ก็ไปตามดูกันนะครับ สำ�หรับปีใหม่ปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์น่าจะเรียกได้ว่าทุกวัดมีการนั่งสมาธิกันข้ามปีเลย ทีเดียว ผมก็ไม่ทราบว่าตากล้อง BE Variety คนไหน จะว่างไม่ติดงานฉลองปีใหม่ที่ไหน แล้วสามารถ ไปเก็บภาพ ฉลองปีใหม่ในตอนเช้าวันที่ 1 มาลงหนังสือได้บ้างหรือเปล่า แต่ถ้าปีใหม่นี้ใครตื่นไปทำ�บุญใน เช้าวันที่ 1 ก็คงมีจิตใจแจมใส่ได้ทำ�ความดี และมีความสุขตลอดทั้งปี แต่ถึงใครจะไม่ได้ไป ผมก็ยังขอ ให้แฟน BE Variety และครอบครัวมีความสุขความเจริญและคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุก ประการ ทุกท่าน ในปีใหม่นี้ มีอีกเรื่องที่มีหลายท่านถามเข้ามาว่า ถ่ายปกหนังสือ BE Variety นี้ ทำ�กันอย่างไรบ้าง ก็ ง่ายๆ ไม่ยาก ท่านไหนสนใจก็โทรเข้าไปหาพี่ต่อแกดู แล้วส่งรูปให้แกดูซักนิดหนึ่ง แต่ว่าจริงๆ แล้ว ส่วนใหญ่ หรือเกือบจะทั้งหมด เป็นพี่ต่อ หรือทีมงานไปเจอตามงานต่างๆ แล้วชักชวนมา พอเห็นว่าคน ไหน ที่พอเข้าตา ถ้าเราไม่รู้จักกันมาก่อน เราจะไม่ใช่วิธีเข้าไปยื่นนามบัตรให้แล้วชวนเอาดื้อๆ หรอกนะ 28


ครับ ซึ่งเคยลองแล้วหลายหน ไม่เคยได้ผล ซึ่งโดยเฉพาะกับพี่ต่อเอง ซึ่งพอเข้าไปก็จะดูเป็นเฒ่าหัวงู ไป แต่เราจะใช้วิธิสอบถามว่าเป็นเพื่อนของใคร มีเพื่อนเราที่เรารู้จักหรือเปล่า ถ้าใช่ก็ให้ไปพูดนำ�ให้ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะได้ผลมากกว่า แล้วต้องสวยขนาดไหนหรือ ถึงจะถ่ายปก BE Variety ได้ ผมเคยถามพี่ต่อ ก็ได้คำ�ตอบ ว่า ไม่จำ�เป็นต้องสวยมาก แต่ต้องดูแล้วสามารถทำ�ให้สวยมากขึ้นได้ จริงๆ แล้วไม่ค่อยชอบนางแบบที่ สวยมากๆ เพราะถ้านางแบบสวยมา 100% อยู่แล้ว ถ่ายยังไงก็ได้แค่ 100% ทำ�ให้มากไปกว่านี้คงไม่ได้ แถมถ้าเกิดทำ�ไม่ดีไปถ่ายให้เธอสวยน้องลง ก็จะถูกต่อว่า บอกว่าทีมงานถ่ายไม่ดี (แต่ไม่ใช่ไม่ชอบ นาง แบบสวยๆ นะ ชอบ เพราะทำ�งานง่ายดี) แต่ถ้านางแบบสวยมาสัก 60-70% แล้วเรามาทำ�ให้เธอสวยขึ้น เป็น 90-100% ก็น่าจะดีกว่า การถ่ายก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อแม้หลายๆ อย่าง เพราะการถ่ายแต่ละครั้งก็ต้องใช้ทีมงานหลาย คน ซึ่งถึงเราจะมีทีมงานหลายท่าน แต่ก็เป็นอาสาสมัครทั้งหมด แต่ละคนก็มีงาน และต้องเรียน หนังสือ เพราะฉะนั้นการที่จะนัดให้ช่างแต่งหน้า ช่างกล้องภาพนิ่ง ช่างกล้องวีดีโอ และผู้ช่วยพร้อมกัน ได้ ก็เป็นเรื่องยาก ถ้ายิ่งต้องไปถ่ายนอกสถานที่ ต้องนัดกับเจ้าของสถานที่อีก ปกติแล้ว เราจะมีราย ชื่อนางแบบที่พร้อมจะถ่ายกับเราไว้หลายคน แต่ถ้าถึงวันที่พร้อมจะถ่ายทุกคนพร้อมแต่นางแบบไม่พร้อม เราก็จะโทรตามนางแบบคนอื่นๆ ที่จะพร้อมได้วันนั้นมา ให้นางแบบสวยขนาดไหน ถ้าว่างไม่พร้อมกับ ทีมงานก็ถ่ายกันยากครับ คราวนี้พอนัดได้แล้วก็มาคุยกันว่าเราจะถ่ายกันยังไง ปกติเราจะไม่อยากถ่ายนางแบบออก มาเป็นเธอที่ไปไหนมาไหนอยู่ทุกวัน แต่เราจะพยายามเปลี่ยนเธอ ไปในทางที่ดีขึ้น เอาเป็นว่าคุณถือ หนังสืออยู่ในมือแล้วเธอเดินเข้ามา คุณไม่รู้ว่าเป็นเธอ หรือไม่แน่ใจ หรือว่าคนที่รู้จักสนิทสนมกับนาง แบบไม่แน่ใจว่าใช่เธอหรือเปล่า ที่ถ่ายปก อะไรแบบนี้ นะถือว่าใช่ได้เลย คราวนี้นางแบบที่มาไม่ถึง 100% ซึ่งไม่ได้เป็นนางแบบอาชีพก็ต้องมีบางส่วนที่บกพร่อง เราก็มีหน้าที่ปกปิดส่วนที่บกพร่อง แล้วเอาส่วนที่เธอเด่นออกมา ผมว่าผู้หญิงสวยทุกคนเพียงแต่ ว่าถ้าคุณสวยมาก มุมถ่ายภาพก็มีมากไม่ต้องหาเยอะ อย่างนางแบบอาชีพไม่ต้องให้ตากล้องเก่งหรอก ครับ พอเธอแต่งหน้าแต่ตัวเสร็จก็มายืนโพสท่าให้แล้วไม่ต้องบอกด้วยซ้ำ� ไปว่าต้องโพสยังไง ผมว่าถ่าย ให้ไม่สวยยังยากกว่าถ่ายให้สวยอีกนะครับ คราวนี้ถ้านางแบบไม่ใช่มืออาชีพ เราก็ต้องใช้มุมกล้อง แสงและเงาในการปกปิดส่วนที่เราไม่อยากให้เห็น ถ้าเรามีจุดเสียไม่มากนัก ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ถ้าเรา มีจุดเสียมาก เป็นความลำ�บากขอตากล้อง ที่ต้องทำ�งานหนัก แต่ไม่เป็นไร นั่นเป็นหน้าที่ของตากล้อง ไม่ใช่เรา ผู้หญิงเราเกิดมาก็ต้องรักความสวยความงาม ถ้ามีโอกาสได้ถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้ ผมว่าก็ ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร ถ้าเราไม่สวยขนาดนางแบบที่ต้องให้เขามาจ้างเราไปถ่าย โดยปกติแล้วเรา ต้องไปจ้างให้เข้าถ่ายด้วยซ้ำ�ไป แต่นี้ไม่ต้องจ้างด้วย ผมว่าถ้าเราเป็นคนชอบถ่ายภาพก็น่าจะหาโอกาส ถ่ายไว้นะครับ สนใจก็โทรเข้ามาหรือ ติดต่อหรือส่งรูปมาทาง facebook ก็ได้ หรือเรา อยากเห็นเพื่อนเราคนไหนขึ้นปกก็ส่งมาได้เลยครับ ฉบับนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับแล้ว พบกันฉบับหน้าครับ 29


be Fortune ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ดวง ชะตาในช่ ว งปลายเดื อ นนี้ ดู แ ลวุ่ น วายยั ง ไม่ เ ลิ ก ทั้ ง ในเรื่ อ งของงานและส่ ว น ตัวที่ทำ�ไม่ทัน จำ�เป็นใน วั น หยุ ด นี้ ที่ ต้ อ งเตรี ย ม ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งของงาน ติ ด ตั ว ไปด้ ว ยอย่ า งเลี่ ย ง ไม่ได้ เรียกได้ว่าเที่ยวไป ทำ�งานไป การงาน ท่านจะมีไอเดีย เ กิ ด ขึ้ น ใ น ก า ร พั ก ผ่ อ น ต้ อ งเก็ บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ น อนาคตได้ ขอให้ช่วงนี้เก็บ เกี่ ย วประสบการณ์ ใ ห้ ม าก ที่สุด การเงิน มีเงินพิเศษทั้ง ง า น ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ง า น ประจำ� เน้นงานพิเศษ ที่ร่วมกับคนรัก หรือ ทำ�งานที่เดียวกับคนรัก ความรัก คนรักจะเพิ่ม ความชั ด เจนจนเด่ น ชั ด ให้ ท่านได้รู้สึกว่าคนๆนี้แหละ ที่ จ ะอยู่ กั บ เราไปได้ ต ลอด และเข้าใจเรามากที่สุด ทน กับเราได้มากที่สุด คนนี้ คือคนที่ใช่เลย!! สุขภาพ แข็งแรง

ท่านที่เกิดวันจันทร์ ดวง ชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ ข่ า ว คราวสิ่งใดที่ท่านรอคอย หรื อ ติ ด ตามอยู่ ยั ง เชื่ อ ถือไม่ได้ จะมีการบิดพลิ้ว ก ลั บ ไ ป ก ลั บ ม า อ ยู่ ไ ด้ ตลอดจึ ง ต้ อ งฟั ง หู ไ ว้ หู บ้าง การงาน ระบบของงาน ในบางช่ ว งในบางตอน จะทำ � ให้ ลำ � บากใจในการ ตัดสินใจเรื่องใดๆ อย่าง เร่งด่วน ทางออกคือ ให้ใช้เอกสารเก่า รวม ถึ ง การหาข้ อ มู ล นำ � มา อ้างอิงได้ในเบื้องต้น ไม่ ควรนำ � เสนอเรื่ อ งใดๆ ด้วยปากเปล่า การเงิน ระวังการอยาก ได้ อยากมี อยากเป็น อย่างคนอื่นเช่นอุปกรณ์ สื่อสาร อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยทำ�ให้ ท่านเกิดกิเลสอยากได้แต่ ยังไม่จำ�เป็นในช่วงนี้ ความรัก คนรักยังคง รักและห่วงใยท่าน เพียง แต่ เ รื่ อ งของครอบครั ว คนรักที่ท่านยังมีอารมณ์ ห่ ว งหน้ า พะวงหลั ง อยู่ จำ � เป็ น ต้ อ งเคลี ย ร์ เ รื่ อ ง ใกล้ตัวให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยเริ่มที่คนไกลตัว ปัญหาจะได้น้อยลง สุขภาพ แข็งแรง 36

ท่ า นที่ เ กิ ด วั น อั ง คาร ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ น นี้ ง านจะสนุ ก แบบร้ อ น ก้น เหมือนมีคนเอา ไฟมาจี้ ม าไล่ ห ลั ง อยู่ ตลอดเวลา หาทาง รี บ เคลี ย ร์ โ ดยไวอย่ า ประมาท มีอีกหลาย อย่างที่ยังไม่แน่ไม่นอน การงาน ยังมีความ รั บ ผิ ด ช อ บ เ ป็ น เ ง า ตามตัว ตัวท่านเองก็ เช่ น เดี ย วกั น ความรั บ ผิ ด ชอบยั ง ไม่ ส ามารถ ปล่อยให้เป็นใครตัดสิน ใจได้อีกทั้งยังต้องตาม เหตุการณ์ ในเรื่องที่ รับผิดชอบในส่วนของ ต น เ อ ง แ ล ะ อ ง ค์ ก ร อย่างต่อเนื่อง การเงิน เป็นเงินหมุนใน ส่วนของงานความรับ ผิ ด ชอบทำ � มากเข้ า มา มากในช่วงนี้ ดีที่ว่าท่าน คอยดู แ ลและควบคุ ม ระบบการเงินได้ จึงไม่มี ปัญหาตามมา ความรัก คนรักจะ ทำ � ให้ สุ ข ใจมี เ รื่ อ งให้ คลายเครียดได้ แต่ ร ะ วั ง อี ก ค น ที่ ท่ า น ซุ ก ซ่ อ นเอาไว้ ปิ ด บั ง เอาไว้ จ ะทำ � ให้ ท่ า นวิ ต ก กังวลมีเรื่องต้องแก้ไข ส่วนตัวกับเขาหรือเธอ จะต้องเตรียมใจกับสิ่ง หนึ่งสิ่งใดในอนาคตอัน ใกล้ด้วย สุขภาพ แข็งแรง

ท่านที่เกิดวันพุธ ดวง ช ะ ต า ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น นี้ ข้ อ มู ล ห รื อ ค ว า ม ลั บ ต่างๆ เก็บไว้ จะถูกล้วง ความลับ หรือโดนกล่าว ถึงได้ มีการรั่วไหลออก ไป อย่าไว้ใจคนอื่นให้มาก จนเกินไป การงาน การเดินทางไป ไหนก็ ต ามควรตามงาน ตามข่ า วอยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่อง และข่าวที่เข้ามา ต้องเช็คข่าว ก่อนนำ�ไป ใช้อย่างมั่นใจ การเงิน มีเงินเข้ามา จากการเจรจาทั้ ง ทาง ต ร ง แ ล ะ ท า ง อ้ อ ม มี เรื่ อ งที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ ใน เชิงลับ เรื่องส่วนตัว จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ท่ า น และองค์ ก รในอนาคต แ ต่ ค ว ร มี ผู้ ใ ห ญ่ รั บ รู้ รั บ ทราบก่ อ นแล้ ว จะ ปลอดภัย ความรัก คนรักคนใกล้ ตัวพูดจาไม่เข้าหูกันบ้าง ก็ให้อภัยกัน ระวังเรื่อง ของความเครียดที่สะสม ทีละน้อย จะทำ�ให้ท่าน เครียด นอนไม่ได้ สุขภาพ แข็งแรง


วาไรตี้ อารมณ์ดี

ท่ า น ที่ เ กิ ด วั น พ ฤ หั ส บ ดี ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ จะต้ อ งเร่ ง รี บ เกื อ บจะทุ ก เรื่อง ไม่มีคนช่วยเหลือ แต่ สุดท้ายก็จะเคลียร์ทุกอย่าง ได้จนนาทีสุดท้าย การงาน เหตุด้วยเป็นวัน หยุดแต่ท่านไม่สามารถหยุด ได้เต็มเหมือนคนอื่น ด้วย หน้าที่การงานความรับผิด ชอบที่ ไ ปไหนยั ง ต้ อ งแบบ ตามไปด้ ว ยวั น นี้ เ ช่ น กั น ควรเช็คความเรียบร้อยใน เรื่ อ งของการมอบหมาย งานใดๆก็ ต ามแต่ ต้ อ งย้ำ � และซ้ำ�ก่อนจะเดินทาง การเงิน มีเข้ามาให้ใช้สอย ก่ อ นปี ใ หม่ ดี ขึ้ น กว่ า ที่ ผ่ า น มารวมถึงเครดิตที่ได้สร้าง ไว้กลับมาสร้างประโยชน์ให้ ท่านได้ ความรัก ควรหาโอกาสพัก ผ่ อ นปฎิ ษั ติ ต ามคำ � รั บ ปาก ที่เคยให้ไว้กับคนรัก ท่าน ที่หวังมีบุตรในช่วงนี้ จะ ได้ดังใจปรารถนา ท่านที่ หวังขอคนรักแต่ งงานเป็ น โอกาสที่ดีแล้ว สุขภาพ แข็งแรง

ท่านที่เกิดวันศุกร์ ดวง ชะตาในช่วงเดือนนี้เป็นการ เริ่ ม ต้ น วั น หยุ ด ยาวก่ อ นที่ จะออกเดินทาง ให้เตรียม เ รื่ อ ง ข อ ง ง า น ที่ ค้ า ง ไ ว้ หรื อ ฝากฝั ง ไว้ กั บ ลู ก น้ อ ง เพื่อนสนิท การงาน โอกาสใหม่ๆเดิน เ ข้ า ม า ห า ใ น ช่ ว ง ป ล า ย ปี อย่างต่อเนื่อง เตรียมแผน งานของปีหน้าเพื่อนำ�เสนอ สิ่ ง ที่ ดี ต่ อ เ จ้ า น า ย ห รื อ องค์กรจะทำ�ให้การยอมรับ ในสังคมของท่านจะดีขึ้น การเงิน จะจ่ายออกอย่าง คล่ อ งมื อ ควรทำ � บั ญ ชี รั บ จ่ายให้ดี จะต้องมีกระเป๋า สำ � รองจั ด สรรทำ � บั ญ ชี อย่ า งดี เ พราะรายจ่ า ยนอก ระบบจะมากจนคุมไม่อยู่ ความรัก มีเวลาในส่วน ของคนรั ก และครอบครั ว อย่างเต็มที่สักที แต่เรื่อง ที่ ต้ อ งระมั ด ระวั ง ยั ง เป็ น เรื่ อ งของการปะทะคารม แล้ ว ทำ � ให้ อ ารมณ์ ห รื อ การ พูดจาแรงๆต่อกันได้ สุขภาพ แข็งแรง

37

ท่านที่เกิดวันเสาร์ ดวง ช ะ ต า ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น มี แ ต่ เรื่ อ งของงานและเรื่ อ ง ของการเดินทางแบบไม่ทัน ตั้ ง ตั ว เข้ า มาเป็ น ระยะๆ ควรดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยการ หาอาหาร ยาบำ�รุงที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย การงาน เป็นอีกหนึ่งช่วง วั น หยุ ด ที่ จำ � เป็ น ต้ อ งพก งานในความรั บ ผิ ด ชอบ ติ ด ตั ว ไปด้ ว ยไม่ ส ามารถ วางทิ้ ง เสี ย ที เ ดี ย วหรื อ อย่ า งน้ อ ยควรมี ข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ และจำ � เป็ น มี ไ ว้ ใ กล้ ตั ว มี โ อกาสที่ จ ะได้ ต อบ คำ � ถ า ม ทั้ ง ใ น ส่ ว น ข อ ง หัวหน้าและลูกค้า การเงิน การเงินยังหมุน ทั้ ง เข้ า และออกอย่ า งต่ อ เนื่อง แต่ไม่ต้องวิตก กังวลใจ ยังคงมีคนยื่น มื อ เ ข้ า ม า ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เหลือท่านอยู่ตลอดเวลา ความรัก เป็นช่วงที่มี โอกาสปรั บ ความเข้ า ใจ และสานความสั ม พั น ธ์ กั บ คนรั ก คนใกล้ ชิ ด มากขึ้ น ระวั ง อุ ป สรรคในการเดิ น ทางที่ จ ะพบรั ก ในต่ า งแดน เดิ น ทางควรเช็ ค เส้ น ทาง ให้ ชั ด เจนและเตรี ย มแผน สำ�รองในการเดินทาง สุขภาพ ระวังเรื่องของ การกิน ท้องร่วง


be Classified

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ร้านต้องการขายที่ Maynard, Ma อยู่ main stรับ Golden Award ทุกปี เจ้าของร้านต้องการรีทาย ยอดขายดีตรวจสอบได้ 42 ที่นั้ง พร้อมBeer&Wineสนใจติดต่อ978-897-2984 ต้องการขาย ร้าน yummy thai cuisine ติดต่อ คุณ ถวิล 207-615-3792 ขายเพราะทำ�คนเดียวไม่ไหว ต้องการขายเตาwok เตาผัด เตาทอด และตู้เย็น ร้านอาหารไหนสนใจที่จะซื้อสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 978-975-3199 หากต้องของอย่างอื่นที่ไม่ได้ลงขายสามารถโทรไปสอบถามได้ ต้องการซื้อร้านอาหารไทย ใน MA. หรือ NH. ถ้าทางร้านต้องการที่จะขายหรือรู้จักใครที่อยากจะขายร้านอาหารไทย กรุณาติดต่อกลับ คุณปลาที่เบอร์ 6176829466 Asian Restaurant แถว Waltham ต้องการขาย 100 ทีนั่ง พร้อม Beer Wine พึงตบแต่ง และทำ�ใหม่เสร็จสนใจติดต่อ Joe 617-447-3556 ขายร้านไทย Brunswick, ME ผ่อนได้ Tel: 207-450-1067 www.thaiparadiseme.com ขายร้านไทย $38,000 ผ่อนได้ ดาว์น $8,000 20 ที่นั่งร้านใหม่ Rhode Island Tel: 617-308-8028 ขายร้านอาหารเวียดนามในเมือง Worcesterทำ�เลดีใกล้มหาวิทยาลัย Clark มี Beer & Wine จอดรถ 18 คัน ราคาขาย $65,000 ค่าเช่า $2,150 สัญญาเช่า 10 ปี ติดต่อ 617-851-6111 จริยา ต้องการขายร้านอาหารไทย เจ้าของมี 2 ร้าน ดูแลไม่ไหว ราคา $75,000 สนใจติดต่อ 978-975-3199 ร้านอาหารจะเปิดใหม่ ต้องการหัวหน้าคุมร้านพร้อมเป็นหุ้นส่วน ทำ�เลเยี่ยม ราคาลงทุนน้อย อยู่ ในมหาวิทยาลัย Rhode Island 617-780-6573 ต้องการขายร้าน East Asia Someville,MA สนใจติดต่อ Kevin 781-883-3156 ต้องการขายร้านไทย ใน DownTown Postland ME 30 ที่นั่ง beer wine ค่าเช่าถูก ราคาคุยกันได้ สนใจติดต่อ แจ๊ค 603-986-5828 ร้านไทยใน Bellingham ต้องการาขาย ราคาถูก ดาวห์ต่ำ� สนใจติดต่อ 617-840-6372 ต้องการขายร้านอาหารพร้อมตึกในเมีิอง Worcester MA ชั้น 2 และ 3 เป็น apartment ให้เช่า เป็นตึกเดี่ยว มีที่จอดรถ ส่วนตัวสามารถจอดรถได้ 18 คัน ร้านอาหารมี beer and wine license ราคาขาย 425,000$ สนใจติดต่อและต่อรอง ราคาได้ที่ ลุง Joe 857 205-2040 ร้าน Bangkok Hill Lunenburg,ma 01462 ร้าน 36 ที่นั่ง พร้อม beer wine ต้องการขาย $150,000 ค่าเช่า $1,430 สนใจติดต่อ คุณเม 617-342-9093, 978-343-0555 -------------------------------------------------------------------------------------บริการนวด ตามบ้านและที่ทำ�งาน นวดไทยและอื่นๆ คอล์ละ 90 นาที่ $70 และรับนวดแก้อาการ สนใจติดต่อ 978-798-4129 I am looking for a babysitter to take care my son 2 years old. Nuch 617-233-6816 ต้องการรับสมัครพนักงานเสริฟ และแม่ครัว Concord, New Hampshive ติดต่อคุณ pat 1-603-765-5559 รับสมัครพนักงานขับรถ ไม่ใช่งานประจำ�เป็นรายได้เสริม สนใจติดต่อ 617-314-0987 ต้องการช่างนวด อายุไม่เกิด 35 ปี มีเงินเดือนสูง + คอมมิชั่น สนใจติดต่อ 617-859-0443 ต้องการคนเลี้ยงเด็ก ด่วน สนใจติดต่อ 917-952-8478 รับสมัครผู้หญืงทำ�งานสปาร์ที่ Quincy รายได้ดีติดต่อน้องพลอย 781-6904345 We are looking for full-time and part-time wait staff. located North of Boston.We do not provide transportation, so people with a car is preferable. If interested, please call me @ 978-886-9205 ต้องการ Delivery `ร้าน Lime Leaf Weymouth ติดต่อ 339-499-5350 ต้องการพนักงานในครัว ร้านที่ Belmont 617 4841118 ร้านนอกเมืองต้องการคนทำ� App มีที่พัก ติดต่อ857-753-6362 รับสมัคร APP Fulltime เมือง Belmont MA ติดต่อ 617-309-0752 คนผัด ทำ�app ใบทำ�งาน ที่พักฟริ 207-8919631 ร้านไทยใน NY มีที่พักต้องการพนักงานเสิรฟ สนใจติดต่อ 631-816-1880, 631-880-9559 ต้องการพ่อครัวหรือแม่ครัวหลายตำ�แหน่ง ร่้านอยู่แถว Hamton กับ Newburyport ติดต่อคุณตุ้ม 603-929-1110 3-BR Apt. for $1700 (Malden, MA) Heat + Hot Water included, 3-BR, Living Rm, Full Bathroom, Kitchen, On-Street Parking Please: No pets; No smoking; Do Not disturb the neighbors (Loud parties, Etc.) Contact: sky9rising@yahoo.com ห้องว่าง South Boston ราคา $500-$700 ใกล้ Andrew SQ สายแดงสนใจติดต่อ 617-334-5685 ห้องว่าง Quincy เดิน 5 นาที ถึงT 1 คน $750/สอง คน $850 รวมน้ำ�ไฟสนใจติดต่อ617-853-0443 ห้องว่าง Quincy ใกล้ Subway ราคา $450 $550 สนใจติดต่อ 617-953-5216 ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า Amway Ladda U. Arun Tel. 978-397-5002 Thai food Directรับทำ�เวฟไซต์ ร้านอาหาร สั่งอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต ในราคาเริ่มต้นที่ $99 Update ฟรี มีชื่อโดเมน เป็นของตนเอง สนใจติดต่อ 617-642-8117

40


be Going on

วาไรตี้ อารมณ์ดี

. . .Fun & Events. . .

1/15/12 วัดเด็ก วันครู วัดนวมินทรราชูทิศ 1/16/12 Martin Luther King Day 1/19/12 103 ปี คุณยาย วัดพระธรรมกาย 1/23/12 ตรุษจีน

2/ 4/12 บูชาข้าวพระ วัพพระธรรมกาย 2/ 5/12 ทำ�บุญผ้าป่า วัดบอสตันพุทธวราราม 2/14/12 Valentine’s Day

42


ส่งของกลับเมืองไทย มั่นใจใน

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย

INTERNATIONAL BAGGAGE TRADE & FREIGHT FORWARDER BY SEA AND BY AIR

DOOR TO DOOR SERVICE

บริการส่งของใช้ส่วนตัว เครื่องไฟฟ้า รถยนต์และสินค้าทั่วไปกลับเมืองไทย และทั่วโลก โดยทางเรือ-ทางอากาศ มีศูนย์บริการรับของทั่วทุกรัฐใน USA ตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟ 220 Volt 50Hz โดยตรงจากโรงงาน มีสินค้าให้เลือกชมในโชว์รูม บริษัทมีพื้นที่ 10,000 ตารางฟุต มีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย เมือ่ ถึงกรุงเทพฯมีบริการรับออกของจาก ท่าเรือ และจัดส่งถึงบ้านทัว่ ประเทศไทย

RAMA

ENTERPRISES INC.

36-06 48th Avenue Long Island City, NY 11101

Tel. 718-932-2226-7 Fax. 718-932-2228 Rama World Co., Ltd. ประเทศไทย 52/3 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000 โทร. 02-589-3708, 02-589-4925, 02-591-0891, 02-314-5850, 081-448-4411 แฟ็กซ์. 02-591-4995 Rama International Inc. Rama Export Inc. N.Hollywood, CA San Francisco, CA

Toll Free: 1-800-334-1737 www.ramanyusa.com ramanyusa@aol.com


.. ส่ ง ของกลั บ เมื อ งไทย .. สะดวก กล่องเดียวก็ส่งได้ ไม่จำกัดขนาดและน้ำหนัก บ ส่ ง แบบ “พาเลทไม้ ” ราคาพิ เ ศษต่ ำ สุ ด ถึ ง $28/box เท่ า นั ้ น ถู ก สำหรั (minimum required โทรสอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ) ปลอดภั ย

มี ร ั บ ประกั น ของทุ ก กล่ อ ง สำหรั บ ของเสี ย หาย, สู ญ หาย, และของเปี ย ก ใช้ ร ะยะเวลาส่ ง ของ 6 สั ป ดาห์ เ ท่ า นั ้ น

Shipping เรามีเรือออกทุกๆ 2 สัปดาห์ สามารถรับของถึงบ้านได้ทุกวัน

มี ศ ู น ย์ บ ริ ก ารรั บ ของในบอสตั น และ Estimate ราคาถึ ง บ้ า น ฟรี !

บริ ก ารอื่ น ๆ: ขนของ-ย้ า ยบ้ า น ภายในรั ฐ และระหว่ า งรั ฐ รถตู ้ ใ ห้ เ ช่ า 15 ที ่ น ั ่ ง พร้ อ มคนขั บ รั บ ส่ ง สนามบิ น โทรกลั บ เมื อ งไทยไม่ จ ำกั ด นาที $9.99/month

Lanna Shipping Corp, Boston Office Map: www.lannashippingny.com

สอบถามเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ :

ธีรเดช เวชธนากร

Office : 161 Harvard Ave.,Suite 3 Allston MA 02134 โทร. (617) 595-0499 :: tv.1980@ yahoo.com


Be Variety Vol.82  

Be Variety Vol.82 Jan 2012

Be Variety Vol.82  

Be Variety Vol.82 Jan 2012