Page 1

VOL. 81 DEC 11


be Editor

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สำ � หรั บ งาน Thai Night ในปี น ี ้ ก็ ส ร้ า งความประทั บ ใจให้ ก ั บ แขกผู ้ ม าในงาน กั น เป็ น อย่ า งมาก ก็ ต ้ อ งขอขอบคุ ณ ผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ ก ท่ า น อาสาสมั ค รทุ ก ท่ า นที ่ ท ำ � ให้ งานนี ้ ส ำ � เร็ จ ลงได้ และรวมถึ ง ผู ้ เ ข้ า ประกวด ที ่ ส ร้ า งความประทั บ ใจไว้ ใ ห้ แ ก่ ผ ู ้ ม าใน งานไม่ น ้ อ ยเลยที เ ดี ย ว ก็ ค งมี ก ารประชุ ม ประเมิ น ผลและรายได้ จ ากงานนี ้ ใ นเดื อ นนี ้ และ คงมี ร ายงานการประชุ ม ออกมาให้ ด ู ก ั น ว่ า มี ร ายได้ ร ายจ่ า ยเท่ า ไร ก็ ห าดู ก ั น ได้ ใ น website สมาคม www.thaiboston.org ได้ น ะครั บ ช่ ว งนี ้ ก ็ ม ี ห ลายกลุ ่ ม หลายหน่ ว ยงานออกรณรงค์ เ พื ่ อ หาเงิ น และของบริ จ าค ช่ ว ยน้ ำ � ท่ ว มในประเทศไทย ซึ ่ ง สมาคมไทยบอสตั น เอง ก็ จ ั ด ทำ � กล่ อ งรั บ บริ จ าคนี ้ อ อกมา ด้ ว ย โดยได้ น ำ � ออกรั บ บริ จ าคตาม งานต่ า งๆ ตั ้ ง แต่ ต ้ น เดื อ นตุ ล าคมที ่ ผ ่ า นมา จนถึ ง งาน Thai Night ที ่ ผ ่ า น ก็ ไ ด้ เ งิ น มาจำ � นวนหนึ ่ ง ซึ ่ ง เงิ น ก้ อ นแรกนั ้ น ได้ ส ่ ง มอบให้ ท่ า นรอง กงสุ ล ในงาน Thai Night ที ่ ผ ่ า นมา เพื ่ อ นำ � ไปช่ ว ยเหลื อ น้ ำ � ท่ ว มที ่ ป ระเทศไทย โดยจะส่ ง ไปยั ง สภากาชาดไทย และจำ � นวนที ่ เ หลื อ ก็ จ ะรวบรวมนำ � ส่ ง ในต้ น ปี ห น้ า นี ้ นอกจากนั ้ น ก็ ย ั ง มี ก ลุ ่ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาจากหลายสถาบั น ออก มารณรงค์ เ รื ่ อ งนี ้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การทำ � เสื ้ อ ทำ � หนั ง สื อ ทำ � มื อ ทำ � wristband หรื อ ทำ � postcard ออกจำ � หน่ า ย และก็ ย ั ง มี ก ารเปิ ด การแสดงกลางแจ้ ง เพื ่ อ เรี ่ ย ไรเงิ น มาช่ ว ยในการนี ้ อ ี ก ด้ ว ย ไม่ ว ่ า เราจะช่ ว ยทางไหน จะ ซื ้ อ ของ หรื อ จะบริ จ าค เราก็ ถ ื อ ว่ า ได้ ช ่ ว ยพี ่ น ้ อ งชาวไทยด้ ว ยกั น ทั ้ ง นั ้ น ถ้ า เห็ น อะไรแบบนี ้ ที ่ ไ หน ช่ ว ยกั น นะครั บ แต่ ก ็ ฝ ากเตื อ นไว้ ซ ั ก นิ ด หนึ ่ ง ว่ า ระวั ง จะมี พ วกแอบแฝงมาหาผลประโยชน์ ใคร จะเอากล่ อ งรั บ บริ จ าค หรื อ เรี ่ ย ไรอะไร ก็ ซ ั ก ถามเขาหน่ อ ยว่ า มาจากไหน แล้ ว จะเอาเงิ น ไปไหนไปทำ � อะไร ดู น ่ า เชื ่ อ ถื อ หรื อ ไม่ หรื อ ไม่ ถ ้ า ไม่ แ น่ น ใจหรื ง สงสั ย ก็ โ ทรมาที ่ ส มาคมก็ ไ ด้ จะได้ ต รวจสอบให้ แต่ เ ท่ า ที ่ ท ราบถึ ง ตอนนี ้ ย ั ง ไม่ ม ี ร ายงานอะไรเข้ า มา แต่ ก ็ อ ย่ า งที ่ บ อก ระวั ง ไว้ ก ็ ไ ม่ เ สี ย หายอะไร และสำ � หรั บ ท่ า นใดที ่ ต ้ อ งการบริ จ าค และต้ อ งการ id หรื อ หลั ก ฐานเพื ่ อ ไปใช้ ห ั ก ภาษี ท ่ า น ก็ ส ามารถเขี ย นเช็ ค สั ่ ง จ่ า ย Thai Association of Boston โดยระบุ ว ่ า ช่ ว ยน้ ำ � ท่ ว ม และส่ ง มาที ่ Thai Association of Boston 4 Wadsworth St Allston, MA 02134 แล้ ว ทางสมาคมจะทำ � เงิ น ที ่ ท ่ า นบริ จ าคนำ � ไปช่ ว ยเหลื อ น้ ำ � ท่ ว มตาม วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ท ่ า นต้ อ งการและส่ ง ใบหั ก ภาษี ใ ห้ ท ่ า นอี ก ด้ ว ย คนไทยต้ อ งไม่ ท ิ ้ ง กั น ไม่ ใ ช่ แต่ พ วกเราที ่ ท ำ � กั น แต่ ช าวไทยที ่ อ ยู ่ ต ่ า งแดนทั ่ ว โลกกำ � ลั ง ช่ ว ยกั น ครั บ สำ�หรับนางแบบฉบับนี้เธอชื่อ ผักกาด ถ้าใครไปงาน Thai Night ปีนี้คงจะได้เห็นเธอ เพราะ เธอเป็นพิธีการในงานนี้ด้วย เดือนที่แล้วผมบ่นว่าอยากได้นางแบบจากรัฐอื่น บ้าง ก็เลยประจวบ เหมาะว่า มีทีมงานท่านหนึ่ง ได้ไปที่ Connecticut และได้ไปเจอน้องผักกาดซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของร้าน Jasmine Thai ที่ Connecticut พบปะพูดคุยก็เลยรู้เป็นแฟน BE Variety ด้วย ก็เลยชักชวนให้มาถ่ายปก เธอก็เต็มใจ พวกเราก็เลยต้องเดินทางไป Connecticut กัน ก็ออกเดินทางกันตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้า ก็ เรียกได้ว่า ทั้งวันเพราะว่ากล่าวจะกลับมาก็ค่ำ�แล้ว แต่การไปครั้งนี้ก็ถือว่าคุม เพราะนอกจากได้น้องผัก กาดมาเป็นนางแบบแล้ว ยังได้เธอมาเป็นพิธีกรในของ Thai Night อีกด้วย ได้ไปถ่ายที่รัฐอื่นบ้า ง ก็ได้วิว สวยๆ อยู่บ้าง ในหนังสือนี้ อาจจะไม่ได้เห็นวิวอะไรมากเท่าไร เพราะลงรูปได้น้อย และเราเน้นตัวนางแบบ มากกว่า แต่ถ้าอยากเห็นอะไรมากกว่านี้ก็ต้องมใน website ครับ ต่อ ต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล 2


be Around

วาไรตี้ อารมณ์ดี

4


12


13


14


15


be Smart

วาไรตี้ อารมณ์ดี

กินข้าวทุกมื้อทำ�ให้อ้วน..จริงหรือ? สมัยนี้คนจำ�นวนไม่น้อยหันมาสนใจดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลอรีและไขมันต่ำ� เพื่อรักษารูปร่างและควบคุมน้ำ�หนัก ดังนั้นหากใครมีสูตรอาหาร ที่ลองทานแล้วได้ผล ก็มักจะบอกต่อๆ กัน หนึ่งในสูตรอาหารที่ควบคุมน้ำ�หนักที่ได้ยินบ่อยๆ คือ การงดกินอาหารจำ�พวกแป้ง หรือคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว ขนมปัง บะหมี่ พาสต้า ถั่วอบแห้ง และ ผักที่ให้สารอาหารจำ�พวกแป้ง ได้แก่ มันฝรั่ง ข้าวโพด และ ฟักทอง หรือแม้แต่พวกผลไม้และผลิตภัณฑ์ จากนมที่มี ฟรุคโตส และแลคโตส พูดง่ายๆ ว่าหากอยาก ควบคุมน้ำ�หนักแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ชายตามองอาหารจำ�พวก แป้งหรืออาหารที่มีรสหวานได้เลย และก็เป็นที่น่าสังเกตว่า มีอาหารลดน้ำ�หนัก หลายสูตรแนะนำ�ให้กินอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ ได้มากเท่าที่อยากกิน แต่ห้ามกินพวกคาร์โบไฮเดรต โดย อ้างว่าการกินอาหารที่ให้โปรตีนสูงจะช่วยเร่งการเผา ผลาญไขมันได้ดีกว่าการกินอาหารที่มีอัตราไขมันต่ำ� อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเร็วๆ นี้พบว่าการกินอาหารที่เน้นโปรตีน หรือมีไขมันต่ำ� ต่างก็ให้ผลสำ�เร็จในการควบคุมน้ำ�หนักเหมือนกันหากทานต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี ขณะเดียวกันหาก มัวแต่งดกินอาหารพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอย่างจริงจัง จะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายดังนี้ - ร่างกายจะขาดวิตามิน บี ซึ่งจะทำ�ให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานช้าลง - หากงดกินผลไม้ หรือผักที่ให้สารอาหารประเภทแป้ง จะทำ�ให้ร่างกายขาดใยอาหาร วิตามิน เอ ซี และ อี ซึ่งก่อให้เกิดอาการท้องผูก การมองเห็นตอนกลางคืนไม่ชัด ภูมิต้านทานต่ำ� และอาจก่อให้เกิด มะเร็งได้ตามลำ�ดับ - หากงดดื่มนมจะทำ�ให้กระดูกพรุนเมื่ออายุมากขึ้น เนื่องจากร่างกายขาดแคลเซียม -การจำ�กัดอาหารประเภทแป้ง จะทำ�ให้คุณหันไปกินไขมัน โปรตีน และเกลือมากขึ้นซึ่งเสี่ยงทำ�ให้ระดับ โคเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้น โรคไต และความดันโลหิตสูง ดังนั้นผู้ที่กำ�ลังลดน้ำ�หนักหรือควบคุมอาหาร ไม่ควรมุ่งลดอาหารจำ�พวกแป้งอย่างเข้มงวด อีกต่อไป เพราะจริงๆ แล้ว คาร์โบไฮเดรตไม่ได้ทำ�ให้น้ำ�หนักตัวเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด แต่กลับเป็น พวกไขมันกับน้ำ�ตาลมากกว่าที่เป็นตัวการสำ�คัญ ดังนั้นเราควรเลือกกินอาหารที่มีคุณค่า มีสัดส่วน 16


ตามธงโภชนาการ นั่นคือกินอาหารจำ�พวกแป้ง เป็นจานหลัก เช่น ขนมปังโฮลวีท ข้าวกล้อง เป็นต้น เพื่อให้พลังงานเพียงพอต่อร่างกาย รวมถึงใยอาหารและวิตามินต่างๆ นอกจากนั้น ยังช่วยทำ�ให้อิ่ม ไม่หิวเร็ว และที่สำ�คัญคือ ไม่ กินมากเกินความจำ�เป็น กินผลไม้และผัก โดย ต้องให้ได้ 2- 3 ส่วนของปริมาณอาหาร แต่ละวัน เนื่องจากประกอบด้วยวิตามินที่ จำ�เป็นต่อร่างกาย ส่วนอาหารประเภทโปรตีน ควรทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันไม่มาก เช่น เนื้อปลา อกไก่ กินเต้าหู้ไม่เกิน 12 ช้อนโต๊ะต่อหนึ่งวัน กินผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อป้องกันการขาดแคลเซียม ที่สำ�คัญต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานและไขมันมาก เช่น ของทอด มันฝรั่งทอด เค้ก ของหวาน ไอศกรีม น้ำ�หวานต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมน้ำ�หนักให้ได้ผลสำ�เร็จ คือ เราต้องใช้พลังงาน ให้มากกว่าที่กินเข้าไปนะครับ ดังนั้นหากคุณเลือกกินอาหารที่ให้แคลอรีต่ำ� ควบคู่กับการออกกำ�ลัง กายแล้ว แน่นอนว่าสามารถควบคุมน้ำ�หนักได้แน่นอน วิธีนี้ทำ�ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอใครและไม่เปลือง เงินด้วยครับ

ควรงีบดีหรือไม่ ในเวลากลางวัน หากคุณไม่ได้ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับ แล้วการงีบหลับสักเล็กน้อยในช่วงเวลา 13.00 น.-16.00 น. ก็เป็นผลดีต่อร่างกายเหมือนกัน ครับ แต่ก่อนที่จะหาที่เหมาะๆเพื่องีบหลับคลาย ง่วงนั้นต้องไม่ลืมพิจารณาตามหลัก การต่อไป นี้คือ ต้องแน่ใจว่าคุณไม่เป็นโรคนอนไม่ หลับ เพราะคนที่นอนไม่หลับหากแอบงีบในตอนกลางวันแล้ว ในเวลากลางคืนคุณจะเป็นเวลาที่สุดแสน ทรมานสำ�หรับคุณมากทีเดียว หากต้องการงีบ ควรงีบในช่วงสั้นๆ สักแค่ครึ่งชั่วโมง ไม่ควรเกินกว่านั้น เพราะยิ่งนอน กลางวันนานเท่าใดร่างกายของคุณก็จะยิ่งตื่นตัวในเวลากลางคืน เวลาที่ควรงีบ คือในช่วงเที่ยงวันหลังรับประทานอาหารเสร็จ เพราะในช่วงเวลานี้เมื่อ ตื่นขึ้นมาร่างกายของคุณจะกระปรี้กระเปร่าขึ้นกว่าเวลาอื่น หากคุณง่วงนอนในตอนกลางวันแต่งีบไม่ได้ ขอแนะนำ�ให้คุณเดินไปมา หรือหากิจกรรมทำ�แทน เพราะเมื่อเลยเวลาไปแล้วร่างกายจะสามารถปรับตัวได้เอง 17


be Writing

กวางของซานตาคลอส

วาไรตี้ อารมณ์ดี

โดย monsoon

ตอนนี้ก็คงนับเวลาถอยหลังเพื่อรอวันเทศกาลคริสมาสกันแล้ว ดังนั้นผมเลยเอาความรู้อันเกี่ยว เนื่องกับวันคริสมาสมาฝากกันหน่อย ท่านผู้อ่านเคยสงสัย หรืออยากรู้กันบ้างไหมว่า กวางที่ลากเลื่อนของ ซานตาคลอส มีกี่ตัว และชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันบ้าง เรื่องนี้มีคำ�ตอบ ซึ่งค้นหาได้จากบทกลอน “A Visit from St.Nicholas” หรือที่รู้จักกันในนาม “The Night Before Christmas” ที่เขียนขึ้นโดย Clement Clarke Moore ตีพิมพ์ครั้งแรกโดยไม่ระบุนามในปี 1823 โดยในบทกลอนนั้นได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะของซานตาคลอส(ซึ่งผมขออนุญาตข้าม ไป) และกวางที่ลากเลื่อนให้กับซานตาคลอส ไว้ดังนี้

กวางของซานตาคลอส มีทั้งหมด 8 ตัว (รวดเร็วกว่านกอินทรีย์ด้วยนะ) คือ 1. Dasher 2. Dancer 3. Parncer 4. Vixen 5. Comet 6. Cupid 7. Donder 8. Blitzen สำ�หรับกวางตัวที่ 7 และ 8 นั้น ดั้งเดิมเลยในปี 1823 สะกดด้วยภาษาดัชท์(เนเธอร์แลนด์) เป็น Dunder และ Blixem ซึ่งแปลว่า ฟ้าร้อง และ ฟ้าผ่า 18


ถึงตรงนี้ผู้อ่านหลายๆ ท่านคงสงสัยว่ามันหายไปไหนตัวหนึ่งรึเปล่า เพราะเคยได้ยินเพลงที่เขาเปิดกันทั่วไปใน ช่วงเทศกาลวันคริสมาสซึ่งก็คือเพลง Rudolph the Red Nosed Reindeer อันหมายถึง รูดอฟกวางเรน เดียจมูกแดง เราก็ลองมาหาคำ�ตอบกัน ต่อมาในปี 1939 Robert L May แต่งเติมสีสรรของคริสมาส โดยสร้างกวางอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมา นั้น คือกวางที่ชื่อ Rudolph อันเป็นที่รู้จักกันในนาน รูดอฟกวางจมูกแดง (Rudolph the Red-Nosed Reindeer)

เรื่องสร้างขึ้นว่า ตอนซานตาคลอสเอาของขวัญไปให้รูดอฟที่บ้าน เขาเห็นว่าเจ้ารูดอฟมีจมูกสี แดงส่องแสงอยู่ในห้องนอนมืดๆ ซานตาจึงตัดสินใจว่าน่าจะเอามาเป็นตะเกียงนำ�ทางให้กับเลื่อนของเขา ซาน ตาจึงขอให้รูดอฟ ช่วยเป็นกวางจ่าฝูงนำ�ขบวนเลื่อนของเขาไปจนหมดค่ำ�คืน ซึ่งรูดอฟก็ตอบรับ และกลับสู่ บ้าน(ตอนเช้า)ในฐานะวีรบุรุษผู้ช่วยเหลือซานตา คลอส สรุป คือจริงๆ แล้วกวางที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสมีทั้งหมด 8 ตัวแค่นั้น แต่ต่อมาภาย หลัง(ปี 1939) ได้เพิ่มจ่าฝูงนำ�หน้าขบวนขึ้นมาอีกหนึ่งตัวทำ�ให้กลายเป็น 9 ตัว โดยคนส่วนใหญ่ทั่วโลก ก็ยังยึดถือว่า กวางลากเลือนให้ซานตาคลอส มีแค่ 8 ตัวเท่านั้น และจากการที่มีคนเพิ่มกวางจมูกแดงเข้าไปใน ขบวนของซานตา ทำ�ให้ในภายหลังมีผู้อื่นๆ ก็พยายามสร้างเรื่องต่อเติมเข้าไปอีกมากมาย เช่น ในปี 1958 นัก ร้องดังชื่อกระฉ่อน Chuck Berry เจ้าของเพลง Johnny B. Goode ก็แต่งเพลง Run Rudolph Run เนื้อหา เกี่ยวกับการแข่งขันกับ Randolph (แรนดอฟ) ซึ่งคาดคิดกันว่าเป็นพี่น้องกับรูดอฟ ยังไม่หมดแค่นั้น พวกเชื้อสายสเปนก็มีการแต่งเพลงชื่อ Donde Esta Santa Claus ในปีเดียวกัน (1958) เนื่อหาว่ายังมีกวางอีกสองตัวอยู่ในบทกลอน คือ Pancho และ Pedro ปี 1964 มีการลอกเลียนลักษณะพิเศษของรูดอฟออกมา เริ่มแตกเหล่าแตกกอ คือ Fireball ที่ มีผมสีแดงเพลิงเป็นลูกชายของ Blitzen และ Clarice ลูกสาวของ Comet แต่งเป็นเรื่องราวความรักที่ต้องห้าม ระหว่าง Clarice กับ Rudolph ส่วนด้านออสเตรเลีย ก็ไม่น้อยหน้า ปี 1961 Rolf Harris ก็แต่งเพลงเกี่ยวกับซานตาคลอส แต่ แทนที่จะเป็นกวางลากเลื่อน กลับกลายเป็นจิงโจ้ลากเลื่อนแทน หากใครสนใจอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติม ก็ลองศึกษาค้นคว้าดูจากในอินเทอร์เน็ท มีเรื่องสนุกๆ อีกมากมายเกี่ยวกับซานตาคลอส สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่ท่านผู้อ่านทุกๆ คน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำ�เร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง ร่ำ�รวย ร่ำ�รวย ครอบครัวมีความสุข และอย่าลืมเป็นกำ�ลังใจและสนับสนุน ผองเพื่อนน้องพี่ในประเทศไทยที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม ให้อดทนต่อสู้กับชีวิตกันต่อไป สวัสดีปีใหม่ 2555 แก่ผู้อ่านทุกๆ ท่าน … monsoon 19


We’re #1

In One color printing T

A O

K R

E A

O N

U Y

T T

M H

E I N

N G

U

B

E

T

F L W

Y

E E

E

R N

ร้านเปิดใหม่ รับไปเลย 1000 ฉบับฟรี บริการสุดด่วน - ราคาถูกสุดใจ

39

$

.00/1000

พิมพ์หนึ่งด้าน - สองด้าน พับ - ไม่พับ - ราคาเดียว พิมพ์บนกระดาษขาว หมึกดํา หนา 24 ปอนด์

ประหยั ด แบบยั้ งไม่อยู่

สําหรับร้านอาหารไทย

ลูกค้าบริษัท HIPPO รับไปเลยอีก15%ฟรี

ครั้ งแรกออกแบบให้ฟรี

บริการฟรี - ด่วนทันใจ - แถมด่าได้

CALL: DIRT CHEAP PRINTING

517 THAMES ST, NEWPORT, RI 02840

กระดาษขาว กระดาษสี หมึกสี หมึกดํา 1000 ฉบับ 1000 ฉบับ 1000 ฉบับ

LETTER 8.5x11

39.00

+3.00

LEGAL 8.5x14

44.00

+4.00

LEDGER 11x17

49.00

+5.00

COMPARE TO KINKO’S UNFOLD/WH PAPER PER COPY/1 SIDE

+5.00

0.11 Price on 3/29/10

+8.00

0.11 Price on 3/29/10

+11.00

0.20 Price on 3/29/10

THIS OFFER FOR CAMERA READY ART WORK ONLY! UP LOAD YOUR FILE TO EMAIL: DirtCheapPrinting@gmail.com Mail your clean crisp copy to address below or fax (401) 845-8338 AVAILABLE INK COLOR: Green - Hunter green - Purple - Burgundy - Brown - Blue Medium blue - Bright red - Teal - Flat gold - Orange

FREE SHIPPING IF ORDER MORE THAN $150.-

(401)515-4554 ข้าวกล่อง

650-395-8424

8424 650-395- THAI

ข้าว กล่อง khao klong.com

ขนาดกระดาษ #60/24

TM.

ถูก-สะดวก สะอาด-อรอย ่

“กิินทั้งบ้านไม่ถึง20” เริ่มรับ order 10 ธันวานี้

รับ Order Minimum order 30.00 สำหรับ X’Mas / New year สั่งวันนี้ รับพรุ่งนี้ หลัง 5 pm ่ แล้วนะคะ ค่าส่ง $2.00 ในระยะ 2 mile จาก Boston ใหม

วิธีสั่งอาหารข้าวกล่อง

อย่าลืมให้กำลังใจคน Delivery นะคะ

ถ้าไกลกว่านั้นกรุณาสอบถามราคาค่าส่งก่อนนะคะ เริ่มส่ง Vermont - New Hampshire - Massachusetts Rhode Island - Connecticut - Maine - New York ผ่าน UPS หลังกลางเดือน มกราคม 2011

ร าหา ือน อ ร กา ุกเด ราย ิ่มขึ้นท เพ

khao Glong.com


ลูกน้อยหอยสังข์

ไฮเปอร์

“เจ้าตัวยุ่ง ซนมากไม่เคยอยู่นิ่งเลย สงสัยจะเป็นไฮเปอร์” คำ�พูดจากคุณพ่อกล่าวขึ้นมาลอยๆ เมื่อเห็นลูกปีนโต๊ะวางโทรทัศน์ คำ�พูดคำ�นี้ทำ�ให้คุณแม่ต้องบอกให้คุณพ่อเข้าใจว่า การที่เด็กซนเป็นเรื่อง ธรรมชาติ แต่นั่นไม่ได้บ่งบอกว่า ลูกเป็นโรคสมาธิสั้นหรือ Attention Deficit Hyperactivity Disordes (ADHD) แต่ อย่างใด คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่คงเคยคิดว่าลูกเราเป็นโรคสมาธิสั้นหรือเปล่า งั้นเรามาทำ�ความเข้าใจกัน ว่า โรคสมาธิสั้นมีอาการเป็นอย่างไร ควรแก้ไขได้อย่างไรกันนะคะ อาการสมาธิสั้น เกิดจากความผิดปกติของ สมอง โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนว่าอะไรที่ทำ�ให้สมองมีความผิดปกติ แต่จากวิทยาการและวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันมีผลพอพิสูจน์ได้ว่าน่าจะเป็นผลมาจากพันธุกรรม แต่ว่าพันธุกรรมจะมีส่วนอย่างใดและมีการ ถ่ายทอดอย่างไร ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน แต่มีผลต่อสมองทำ�ให้การทำ�งานของสมองบางส่วนเกิดการ บกพร่อง โดยเฉพาะสมองส่วนที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับสมาธิของคนเรา ทำ�ให้เกิดการทำ�งานที่ไม่สัมพันธ์กันต่อ ระบบสั่งงานอื่นๆ อาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เราเรียกกลุ่มอาการต่างรวมมาเป็น Attention Defecit Hyperactivity Disorders (ADHD) หรือในบ้านเรา(เมืองไทย) นิยมเรียกว่า โรคเด็กไฮเปอร์ อาการที่สำ�คัญของเด็กกลุ่มสมาธิสั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ 1. อาการซนมากกว่าปกติ (Hyper Activity) ลักษณะความซนจะมากกว่าเด็กทั่วๆไป ซนแบบ ไม่อยู่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุข ลุกลี่ลุกล้นตลอดเวลา การทำ�อะไรซ้ำ�ๆ เช่น การตบมือซ้ำ�ๆ ไม่หยุด 2. อาการสมาธิสั้น (Attention Deficit) สามารถสังเกตุได้โดยเด็กจะมีความวอกแวกง่าย แม้แต่สิ่งเร้า เล็กๆน้อยก็สามารถทำ�ให้เด็กเสียสมาธิได้แล้ว เช่น ในขณะที่เด็กกำ�ลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ พอมีเสียงดังเบาๆ เช่นเสียงของตกพื้น หรือกิ่งไม้หล่นบนพื้น กลุ่มเด็กพวกนี้จะหันไปหาแหล่งต้นเสียงทันที นอกจากนั้นยังอาจ เกิดจากสิ่งเร้าภายในตัวของเด็กเอง ในกรณีนี้จะแสดงออกในลักษณะอาการเหม่อลอย นั่งนิ่งๆ เป็นระยะเวลา นานๆ เหม่อบ่อย 3. อาการหุนหันพลันแล่น (Impulsive) เด็กมักจะแสดงออกในลักษณะที่รอคอยไม่เป็น ยกตัวอย่าง เช่น ในขณะที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่กำ�ลังคุยกันอยู่ เมื่ออยากจะพูดเด็กก็จะพูดแทรกขึ้นมาในทันทีโดยไม่คำ�นึง ถึงความเหมาะสม โดยเด็กจะไม่สามารถอดใจทนรอให้การสนทนานั้นเสร็จเสียก่อน หรืออีกตัวอย่างเช่นผู้ปกครองเด็กบอกให้ช่วยหยิบน้ำ�ให้แก้วหนึ่ง ลุกจะรีบว่างไปหยิบเอาแต่แก้วมายื่น ให้ เหมือนกับยังไม่ทันฟังคำ�ร้องขอให้เสร็จก่อน ก็รีบวิ่งไปก่อนเสียแล้วจะแสดงออกในลักษณะรีบเร่ง หุนหันพลันแล่น รอคอยไม่เป็น มักเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุต่อกับตัวเด็กได้ง่าย ซึ่งลักษณะอาการสำ�คัญทั้ง 3 ของกลุ่มเด็กสมาธิสั้นข้างต้น เด็กอาจมีลักษณะครบทั้ง 3 กลุ่มได้ หรือ โดยอาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เด่นหรืออาจมีลักษณะเด่นร่วมกัน1-2 อาการเลยก็ได้ สรุปลักษณะที่สำ�คัญของเด็กสมาธิสั้นคือ วอกแวกง่าย ทำ�งานไม่ค่อยเสร็จ ซนไม่อยู่นิ่ง หุนหันพลันแล่น มีโลกส่วนตัวของตัวเอง ไม่ชอบเล่นกับเด็กวัยเดียวกัน หรือไม่ชอบเข้าสังคม เล่นกับคนอื่นไม่ได้ ชอบ รบกวนเด็กอื่นๆด้วยวิธีเล่นแบบรุนแรง แม้แต่ การเล่นของเล่นก็มักเล่นไม่จบ เช่นการต่อตัว ต่อเลโก้ โดยเด็กทั่วไปในวัย 7-8 ขวบ จะนั่งเล่น ตัวต่อเลโก้จนได้เป็นรูปเป็นร่างได้ แต่ในเด็กกลุ่ม สมาธิสั้นอาจทำ�ไม่สำ�เร็จ ในวั ย เรี ย นกลุ่ ม เด็ ก อาการสมาธิ สั้นจะมีผลกระทบต่อการเรียน มีแนวโน้ม ที่จะล้มเหลวในการเรียนสูงถ้าไม่ได้รับการดูแล และเข้าใจเป็นอย่างดี เช่นในการเรียนบทเรียน 22


วันนี้ยังไม่ทันจะทำ�ความเข้าใจดี ในวันรุ่งขึ้นก็มีบทเรียนใหม่ เข้ามาอีกแล้ว ทำ�ให้การเรียนไม่ค่อยทันเพื่อน แปรเปลี่ยน ไปเป็นการเบื่อไม่อยากเรียนไป อาจมีบ้างที่ให้ผลเป็นดีใน ทางกลับกันคือ เด็กมีพรสวรรค์ทางด้านไอคิว บวก กับอาการสมาธิสั้นทำ�ให้ สามารถฟังการสอนแบบผ่านๆ ก็ สามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ทั้งๆ ที่แสดงออกเหมือนไม่ได้ ตั้งใจฟังที่ครูสอนเลย ลักษณะอย่างนี้บางครั้งก็กลับกลาย ไปเป็นผลเสียต่อเพื่อนเรียนข้าง เพราะในช่วงไม่มีสมาธิก็ จะไปรบกวนสมาธิของเด็กข้างพลอยทำ�ให้ไม่มีสมาธิในการ เรียนไปด้วย อาจดูเหมือนเป็นตัวปัญหาของชั้นเรียน ทำ�ให้ความสัมพันธ์ต่อคนอื่นไม่ดีไปด้วย เมื่อเราสังเกตุลักษณะอาการของเด็กและสงสัยว่าน่าจะเป็นกลุ่มอาการสมาธิสั้นแล้ว ผู้ปกครอง ควรจะพาไปพบจิตแพทย์เพื่อให้ผู้ชำ�นาญทำ�การทดสอบวินิจฉัยให้ชัดเจนแน่นอนก่อน แล้วค่อยไปสู่การ ทำ�การรักษาต่อไป ในการรักษานอกจากการใช้ยาร่วมด้วยแล้วทางด้านคุณพ่อคุณแม่ต้องมีส่วนช่วยในการรักษา ในการตระเตรียมสภาพแวดล้อมโดยมีหัวข้อหลักๆ 3 ประการดังนี้ 1. ต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่มีสิ่งรบกวนและสิ่งเร้าต่อเด็กมากเกินไป พยายามจัด ห้องหรือบ้านให้มีระเบียบเช่นไม่มีของเล่นวางเกลื่อนไปหมด ไม่มีบรรยากาศวุ่นวายสับสน เสียงตะโกนโวก เหวกเปิดเสียงเพลงดัง จนเด็กไม่สามารถรวบรวมสมาธิได้เลย แม้แต่การพาไปเที่ยวนอกสถานที่ก็ไม่ ควรพาไปในที่อีกกระทึก วุ่นวายเสียงดัง เป็นต้น 2. การช่วยเสริมสร้างวินัยในตัวเด็ก เพราะจะเป็นตัวนำ�ไปสู่การรู้จักควบคุมตนเอง เป็นการ เสริมทางอ้อมให้รู้จักรวบรวมสมาธิได้แก่ - การสร้างเสริมวินัยในกิจวัตรประจำ�วัน โดยการจัดตารางงานให้ทำ�เป็นเวลา สร้างระเบียบพื้นฐานในบ้าน แบบกิจวัตรว่าใครจะช่วยจัดการอะไรบ้าง ใครถูพื้น ใครกวาดบ้าน ใครล้างจาน เป็นประจำ� - วินัยในการตรงต่อเวลา ฝึกให้เด็กมีตารางเวลาในการทำ�งาน ว่าควรทำ�อะไร ในเวลาไหนที่จะเสร็จเมื่อใด เป็นต้น การสร้างระเบียบต่างๆข้างต้น ควรเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีทางสำ�เร็จถ้าจะให้ทำ�ได้ ทุกอย่างในเวลาสั้นๆทันทีทันใด และที่สำ�คัญคุณพ่อคุณต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างในตอนเริ่มต้น และค่อยๆลดตนเองลงที่ละน้อย จนเด็กสามารถทำ�ด้วยตนเองทั้งหมด 3. การหากิจกรรมช่วยเสริมทักษะ เช่นการเรียนดนตรี การเรียนศิลปะ การอ่านหนังสือ เล่น กีฬา นั่งสมาธิ สวดมนต์ งดกิจกรรมที่มีความรุนแรงเพราะจะกลับกลายไปกระตุ้นอาการสมาธิสั้น เป็นการทำ�ให้ อาการแย่ลงไปอีก 4. เรื่องอาหารต้องหลีกเลี่ยงอาหารจำ�พวกน้ำ�ตาล เพราะอาหารที่หวานมากจะไปดึงสาร อินซูลินออกมา ทำ�ให้เกิดความว่องไวของร่างกายมากจนเกินเหตุ เราต้องทานอาหารที่มีแมกนีเซียมให้ มากๆ แทน สิ่งที่ควรทานควรทานสารอาหารครบถ้วน มีกรดอะมิโน เช่น ไข่ ข้าวโอ๊ต วิตามินที่มาจากพืชผัก ผลไม้ งดการทานอาหารปรุงแต่ง เลี่ยงการทานอาหารที่มีน้ำ�ตาลมาก และสิ่งที่เป็นสารกระตุ้น เช่น กาแฟ การ ออกกำ�ลังกายจะช่วยสร้างฮอร์โมน สร้างสารแอนโดรฟิน สร้างสารที่ช่วยเพิ่มความสบายใจ เพิ่มความสุขให้กับ ร่างกาย โรคสมาธิสั้นถ้าเราสามารถฝึกได้ควรแก้ด้วยการนั่งสมาธิ สวดมนต์ เพราะโรคสมาธิสั้นต้องแก้ด้วย สมาธิ คุณพ่อคุณแม่อย่าเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าลูกน้อยเป็นหรือไม่เป็น ควรได้รับการปรึกษา โดยตรงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ถ้าลูกน้อยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้ว ต้องมีความเข้าใจ อดทน มีความหนักแน่นในหลักการ และที่สำ�คัญต้องไม่ใช้ความรุนแรง ความรักเท่านั้นจะสร้าง ภูมิต้านทานให้ลูกน้อยได้ค่ะ 23

เด็กดีแม่รัก


รู ้ ไ ว้ ก ็ ด ี น ะ... เรากำ�ลังจะพ้นปี 2554 (2011) แล้ว ก็หวังว่าเมื่อเข้าสู่ปี 2555 (2012) อะไร อะไร มันจะดีขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจซึ่ง ยัง คงตกอยู่ในภาวะ แล้งงาน มีคนจำ�นวนมากยังตกงานอยู่ เฉลี่ยแล้วในสหรัฐฯ มีคนตกงาน 9 เปอร์เซ็น ท์ รัฐแมสซาชูเซ็ทส์ก็เป็นรัฐหนึ่งที่มีคนตกงานต่ำ�คือ 7.3 เปอร์เซ็นท์ อยู่ในลำ�ดับที่ 17 ของรัฐที่มีจำ�นวนคนตกงาน ในประเทศ รัฐเนวาดา (Nevada) มีเปอร์เซ็นท์คนตกงานถึง 13.4 ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ แคลิฟอร์เนีย (California) ตามมา แบบไม่ห่างนักที่ 11.7 เปอร์เซ็นท์ (จากรายงานประจำ�เดือน ตุลาคม 2554 จาก สำ�นักงานสถิติแรงงาน สหรัฐฯ – the U.S. Bureau of Labor Statistics) แต่ดูแนวโน้มแล้วภาวะการว่าง งานในประเทศก็น่าจะดีขึ้น เมื่อเทียบเปอร์เซ็นท์คนว่างงาน ในปี 2010 กับ 2011 แล้ว ปี 2011 มีคนว่างงานต่ำ�กว่า ปี 2010 เกือบ 1 เปอร์เซ็นท์ เมื่อเรามองไปที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะ กรีซ (Greece), อิตาลี (Italy) สเปญ (Spain) เป็นต้น ประเทศอยู่ในภาวะที่ใกล้ล้มละลาย เพราะไม่มีแม้เงินที่จะมาจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่และ พนักงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นภาวะที่น่ากลัวมาก ความระส่ำ�ระสายแบบนี้มันนำ�มาซึ่งความสั่นคลอนทาง เศรษฐกิจรุนแรงมากขึ้นไปอีก หลายประเทศในยุโรปคนตกงานถึง 30-40 เปอร์เซ็นท์ ตามมาก็คือ ตลาด หุ้นก็ตกฮวบฮาบ นี่ก็เป็นการมองโดยภาพรวม ถ้ามามองที่คนที่ได้รับผมกระทบโดยตรงเช่นคนที่ตกงาน และ ครอบครัวคนที่ตกงาน ถ้าตกงานระยะสั้นๆ เราก็พอกระเหม็ดกระแหม่ใช้เงินที่ได้จาก เงินสวัสดิการว่างงาน แต่ถ้ามันยาว เงินสวัสดิการฯ นั้นก็จะถูกตัดแล้วที่นี้จะไปเอาที่ไหนมากินมาใช้ ก็ทำ�ให้หลายคนต้องสูญเสีย บ้านที่ได้มาจากการเก็บออมมาทั้งชีวิต และหลาย ๆ คนก็จบด้วยการตกอยู่ในภาวะไร้บ้าน บางคนก็ได้ไป อาศัยอยู่ใน Homeless Shelters แต่ถ้าหา Shelter ไม่ได้ก็ต้องนอนในรถ หรือ ข้างถนน ถ้าลำ�พังแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ เท่าไหร่ที่หนักคือ คนที่มีลูกและลูกก็ยังเล็ก แล้วถ้าไม่มีที่พักนี่มันสาหัสจริง ๆๆๆ เฮ้ออออออออออ ขอถอนหายใจยาวอย่างนี้ก็ช่วยให้เราคลายเครียด คลายเศร้าได้บ้าง ในหมู่ชุมชนชาวไทย เราก็มีแถม คือ ก็ยังเจอภาวะน้ำ�ท่วมที่ประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นภาวะ น้ำ�ท่วมที่ยาวนานมาก ซึ่งนำ�มาด้วยการสูญเสียชีวิตคนไปแล้วกว่า 600 คน และความเสียหายโดย ประเมินที่ 800 พันล้านบาท (800,000,000,000) โดยรัฐบาลได้ประกาศให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะน้ำ�ท่วม ครัวเรือนละ 30,000 บาท (970 ดอลล่าร์) โดยเจ้า บ้านต้องมีรูปถ่ายมาพิสูจน์ว่าเสียหายจริง ผมไม่แน่ใจว่าภาวะน้ำ�ท่วมที่ยาวนานอย่างนี้ความทุกข์ของคนที่ ต้องอยู่ในภาวะน้ำ�ท่วมนั้นจะสาหัสสักแค่ไหน คนที่พอมีอันจะกินหน่อยก็อพยบหนีไปเช่าบ้านอยู่ตามเมืองใกล้ เคียงเช่น ชลบุรี, พัทยา, เพชรบุรี, ชะอำ�, หัวหิน เป็นต้น ก็ตกเดือนละ 2-3 หมื่นบาท แล้วคนที่ไม่มีหล่ะก็ต้อง ย้ายหนีเหมือนกันเพราะถ้าแช่น้ำ�อยู่ก็คงเป็นโรคผิวหนังอย่างรุนแรงเพราะน้ำ�นั้นสกปรกมากเนื่องจาก มันเป็นภาวะน้ำ�ขัง นี่เรายังไม่ต้องพูดถึงความเสียหายในทรัพย์สินส่วนตัวอีก ก็ยังดีที่สังคมในประเทศไทย 26


นั้นยังเป็นแบบครอบครัวญาติพี่น้องเกื้อกูลกันอยู่ ไม่มี เงินไปเช่าคอนโด หรือบ้าน ก็ไปอาศัยญาติ พี่น้อง เพื่อน ฝูง ตามแต่จะหาได้ หรือไม่ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในศูนย์อพยบที่ รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมา เช่นที่สนามบินดอนเมือง เฮ้อ สนาม บินดอนเมือง คนที่หนีน้ำ�เข้าไปอาศัยอยู่ศูนย์อพยบดอน เมืองก็เจอซวยแบบโรคซ้ากรรมซัดอีก น้ำ�ดันทะลักเข้า สนามบินดอนเมืองท่วมถึง 6-7 ฟุตอีก เลยก็คงต้องเลิก ร้องไห้ แล้วมาหัวเราะให้กับเคราะห์กรรมของชีวิตแทน ไม่อย่างนั้นคงบ้าแน่ แต่อย่างหนึ่งที่หน้ายินดีกับน้ำ�ใจ คนไทยและคนชาติอื่นๆ ที่มีการระดมเงินเข้าไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์จากภาวะน้ำ�ท่วมนี้มากพอสมควร ก็หวังว่าความช่วยเหลือจะไปถึงมือผู้ประสพเคราะห์ตามความตั้งใจของผู้บริจาค ข่าวล่าสุดก็ดูเหมือนว่า มันเป็นข่าวที่น่ายินดีคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล คงจะแห้งภายในปี 2554 นี้ (นี่มันก็นานพอแล้วก็ขอ อย่างให้มันเลยเข้าไปปี 2555 เลย) ครับ เราก็ถอนหายใจกันมานาน และ หลายรอบแล้วในปีนี้ ในปี 2555 ที่กำ�ลังจะมาถึง ก็ขอให้มัน เป็น song ha ha ha ก็แล้วกันนะครับ ไม่อย่างนั้นเราคงแย่ อย่างไรก็ตามอย่าท้อถอย คนเรามีวันที่เราล้ม แต่ถ้าไม่ยอมแพ้เราก็ลุกขึ้นมาสู้มันใหม่ได้ ถ้าใจเราไม่แพ้ ก็ไม่มีใครมาทำ�ให้เราแพ้ได้ ในโอกาสที่เราจะเข้าสู่เทศกาลวันหยุด ให้เราได้เฉลิมฉลองปีเก่าไป ปีใหม่มา ผมก็ขอให้ทุก ๆ ท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ สวัสดีปีใหม่ครับ


Movies Move Along เมื่อผู้หญิง เป็นผู้นำ� วันที่ 2 ธันวาคม ปี 2011 เป็นวันเข้าฉายของ ภาพยนตร์เรื่อง The Lady ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นเรื่องราวของ ออง ซานซูจี (Aung San Suu Kyi) ผู้ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คือ ปี 1991 เธอได้รับรางวัล Nobel สาขาสันติภาพ พร้อมกับเงิน รางวัล 1.3 ล้านดอลล่าสหรัฐ โดยเงินจำ�นวนนี้ อองซานซูจี ได้นำ�ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขของชาวพม่า ภาพยนตร์เรื่อง The Lady กำ�กับโดย Luc Besson ผู้กำ�กับภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ของเขาที่เป็นที่รู้จัก คือ Leon (1994) เรื่องของนักฆ่า ที่ ต้องรับดูแลเด็กข้างบ้าน ที่เพิ่งหนีตายจากการฆ่ายกครัว และ The Fifth Element (1997) หนัง Sci-Fi คนขับ taxi ทหารเก่า ดวงซวยต้องมากอบกู้โลก ให้ รอดพ้นจากวิกฤตลูกไฟยักษ์ถล่มจักรวาล ส่วนบทของ อองซานซูจี รับบทโดย Michelle Yeoh นักแสดงสาวชาวจีน ที่เคย ฝากผลงานไว้ใน Hollywood หลายเรื่อง เช่น Tomorrow Never Dies (1997), Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), Memoirs of Geisha (2005), Sunshine (2007), The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), และอื่นๆ อีกหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงคุณภาพจริงๆ ใน เว็บไซต์ MichelleYeoh.info กล่าว ว่า The Lady จะนำ�เสนอเรื่องราวในช่วง 10 ปีแรก ที่อองซานซูจีถูกคุมขัง คือตั้งแต่ปี 1989 จนถึง ประมาณปี 1999 ซึ่งเป็นปีที่ Dr. Michael Aris ผู้เป็น สามีของเธอเสียชีวิตลง จากการได้อ่านเรื่องย่อในเว็บไซต์ของ Michelle Yeoh ควบคู่ ไ ปกั บ การค้ น คว้ า เรื่ อ งราวจากประวั ติ ศ าสตร์ จ ริ ง ๆ ทำ�ให้ข้าน้อยพอจะเดาได้ว่า จุด climax สำ�คัญของ เรื่องคงจะเป็นช่วงที่ Dr. Aris สามีของอองซานซูจี ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูก หมากระยะสุดท้าย ไม่สามารถรักษาให้หายได้ บวกกับการที่รัฐบาลทหารพม่ายังคงกักขังอองซานซูจี และปฏิเสธที่จะให้วีซ่าเข้าประเทศแก่ Dr. Aris ด้วยเหตุผลที่ว่าพม่าไม่มีเทคโนโลยีที่จะรองรับอาการป่วย เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายของ Dr. Aris ได้ 28


กระนั้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลทหารพม่า ก็ ยื่นข้อเสนอให้กับอองซานซูจี ที่ในตอนนั้น ได้รับการ ปล่อยตัวชั่วคราว ว่าให้เดินทางออกนอกประเทศ ไป เพื่อจะได้ไปพบกับสามี แต่อองซานซูจีไม่ไว้ใจ รัฐบาลทหารพม่า เพราะเกรงว่าถ้าหากเธอออก จากพม่าไปแล้ว จะไม่ได้วีซ่ากลับเข้ามาอีก อองซานซูจี ในตอนนั้น จึงต้องตัดสินใจว่า จะเสี่ยงเดินทาง ออกนอกประเทศ เพื่อไปพบกับ ลูกชาย 2 คน ที่พลัดพรากกันไปนาน และดูใจสามี ที่ป่วยระยะสุดท้าย หรือจะยอมทิ้งครอบครัวไว้ เบื้องหลัง และเลือกอยู่ในพม่า เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยต่อไป แน่นอนว่า เรื่องราวทั้งหมดได้เกิดขึ้นไปแล้ว และอองซานซูจี ได้เลือกที่จะอยู่ในประเทศ พม่า และไม่ได้พบกับสามีของเธอก่อนที่เขาจะ เสียชีวิตลง กระนั้น จะมีสักกี่คน ที่รับรู้และเข้าใจ ความรู้สึกของเธอในตอนนั้นจริงๆ ว่าระหว่าง ความรู้สึกส่วนตัว ที่มีต่อครอบครัว กับความ รู้สึกของประชาชน ที่มีเธอเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจ เป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้อะไรบ้าง ถ้าวันหนึ่ง มีภาพยนตร์ดีๆ ที่นำ�เสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำ�หญิงของไทย จากผู้กำ�กับ ที่ไว้ใจได้ และทำ�ให้เป็นหนังคุณภาพออกมาอย่างนี้บ้าง ข้าน้อยจะดีใจ และปลื้มปิติเป็นอย่างมาก แต่ไม่ใช่ เพราะข้าน้อยชื่นชอบในตัวผู้นำ�หญิงท่านนี้ หรืออย่า งไร แต่ถ้าวันใดมีภาพยนตร์อย่างนี้ออกมาจริงๆ ข้าน้อยก็ จะรู้สึกว่าตลาดภาพยนตร์ของเมืองไทย ได้ฉีกแนวออกไป ที่ไม่ใช่ ภาพยนตร์ชีวิตรัก เรื่องราวสยองขวัญ หรือเนื้อหาตลกขบขัน ข้าน้อย ในฐานะผู้เขียนงานในหัวข้อภาพยนตร์มาให้กับนิตยสารรายเดือนฉบับนี้ มาร่วม 2 ปี เห็นจะได้ แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสรับรู้เลยว่า งานเขียนของข้าน้อยมีผู้ติดตามมากน้อยเพียงใด ข้าน้อยจึงอยากถือโอกาสนี้ สำ�รวจความนิยมของงานเขียน ด้วยการเชิญท่านผู้อ่านมา ร่วมสนุก และลุ้นรางวัล Gift Card AMC มูลค่า 25$ (ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดขอรับ) ด้วยการ ตอบคำ�ถามมาว่า ในนิตยสาร BeVariety ฉบับเดือน October, August, และ June ของปี 2011 นี้ ข้าน้อย ใช้ภาพยนตร์เรื่องที่มีชื่อว่าอะไรบ้าง ในแต่ละเดือน เพื่อมาเป็นหัวข้อหลักของงานเขียน (3 เดือน 3 เรื่อง) ท่านผู้อ่านที่สนใจร่วมสนุก สามารถส่งคำ�ตอบมาได้ที่ pakfinal@hotmail.com โดยตั้ง subject หรือหัว e-mail ว่า “ตอบคำ�ถาม SanJiKicK” ผู้ที่ส่งคำ�ตอบเข้ามาถูกต้อง เป็นลำ�ดับที่ 3 ของผู้ที่ส่งคำ� ตอบเข้ามาทั้งหมด จะได้รับของรางวัลไป 29


be Talk

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สำ�หรับเดือนนี้เราก็มาเกาะติดสถานการณ์น้ำ�ท่วมกันบ้าง ถึงน้ำ�เมืองไทยจะเริ่มลดแล้ว และคาดว่าคงจะแห้งทันต้อนรับปีใหม่ แต่ว่าความเสียหายต่างๆ ที่ตามมาที่คาดไม่ถึง ยังมีอีกเป็น จำ�นวนมาก ชาวไทยในต่างแดนอย่างเราๆ ก็มีหลายกลุ่ม หลายองศ์กร ออกมารณรงค์ขอรับ ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อส่งไปช่วยยังประเทศไทย ของเราในบอสตัน ก็มีกลุ่มนักศึกษา MIT ได้จัด ทำ�เสื้อออกจำ�หน่าย นักเรียน BU ก็ได้จัดทำ� wristband ออกจำ�หน่าย นอกจากนั้นยังมีกลุ่มนักศึกษา อื่นๆ จำ�ทำ�หนังสือทำ�มือและ postcard ออกจำ�หน่ายเพื่อหาเงินช่วยน้ำ�ท่วมเช่นกัน และยังมีกลุ่ม FUNIS ซื่นเป็นกลุ่มที่เป็น promoterจัดงาน ซึ่งนำ�โดย พรทิพ เป้าทอง (คุณสา) ชมพล บุนนาค (บุ๊ง) จองพล จูเจริญ (จิง) ดาฤทธ์ จันทร์เพ็ญ (เดียร์) ดนุวงศ์ บุญศรี (ป้อง)วง ณ บอสตัน ,วงมิยา บิ56, ทีมงานทุกๆท่าน ยังมอบเงินจำ�นวน $600 จากการจัดงาน Halloween ที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือ น้ำ�ท่วมอีกด้วย ทางสมาคมไทยบอสตันก็ไม่ได้นิ่งดูดาย ได้จำ�ทำ�กล่องรับบริจาคออกรับบริจาคตามงาน ต่างๆ มาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมคมแล้ว ก็ได้มอบเงินบางส่วนให้ท่านรองกงุสลไปเมื่องานไทยไนท์ที่ผ่าน มา เพื่อส่งไปช่วยน้ำ�ท่วมในประเทศไทย และยังกำ�ลังรวบรวมเงินบริจาค เพื่อส่งไปในต้นปีนี้อีกต่อไป ก็มีเรื่องอยากฝากไว้สำ�หรับเรื่องการบริจาคน้ำ�ท่วมนี้ ถ้าใครขอเอากล่องรับบริจาคอะไรมา ขอวางไว้ที่ร้าน ก็ตรวจสอบซักนิดหนึ่ง อย่าให้พวกมิจฉาชีพมาหาผลประโยชน์จากเรื่องพวกนี้ ถ้าเขา มาขอวางก็ถามเขาซักนิดว่ามาจากไหน แล้วเอาเงินไปทำ�อะไร ไม่ใช่แค่กล่องบริจาคน้ำ�ท่วมนี้อย่างเดียว นะครับ กล่องรับบริจาคอะไรก็ตาม จริงๆแล้วบนกล่องรับบริจาคพวกนี้ควรจะมีเบอร์โทร หรืออะไรให้ เราติดตามได้ ถ้าไม่แน่ใจก็รองโทรเข้ามาถามที่สมาคมไทยนะครับ เพื่อทางสมาคมจะช่วยตรวจสอบ ให้ได้ แต่เท่าที่ทราบยังไม่มีรายงานเรื่องนี้ แต่ระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับ มาถึงงาน Thai Night ที่เพิ่งผ่านไปกัน ก็รู้สึกว่าผู้มาร่วมงานก็สนุนสนานกันไปทั่วหน้า ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการตรวจนับจำ�นวนผู้เขางานกันอย่างจริงจัง ว่ามีจำ�นวนเท่าไร ปรากฏว่า มีผู้อยู่ ในงานนั้น ร่วมทั้งอาสาสมัคร และผู้เข้าประกวด ทั้งสิ้น มากกว่า 560 ท่าน ปีนี้ออกจะดูคึกคักเป็น พิเศษเพราะงาน Thai Night ว่างเว้นจากการ นำ�ศิลปินจากประเทศไทย มาแสดงหลายปี แต่ปีนี้เรา ได้คุณอาภาพร นครสวรรค์ ซึ่งเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่มีผลงานออกมามากมาย เลยมีผู้ให้ความ สนใจกันเป็นพิเศษ สำ�หรับงานในปีนี้ก็เป็นการประกวด Boston Thai KARAOKE Contest สลับกับคุณอาภาพร โดยเวลาประมาณทุ่มเศษคณะกรรมการผู้จัดสินก็ขื้นร้องเพลงเพื่อทดสอบเครื่องเสียง และขับกล่อม แขกที่มาในงาน เวลาประมาณสองทุ่มท่านรองกุงสุล ปรีชา แก่นสา กล่าวเปิดงาน เสร็จแล้วก็ ร่วมกันร้องเพลงชาติ ช่วงนี้แหละผมชอบที่สุด เพราะปีๆ หนึ่งคนไทยในต่างแดนอย่างเราๆ จะได้ยิน และได้ร่วมร้องเพลงชาติกันซักหน และสำ�หรับปีนี้พิเศษหน่อย เพราะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระ ชนมายุครบ 84 พรรษา หรือ ครบ 7 รอบ จึงได้มีการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อแสดง ถึงความจงรักภักดีที่เรามีต่อพระองค์ โดยได้บันทึกเทปการร่วมร้องเพลงสุดดีมหาราชานี้ไป ร่วมออก อากาศกันรัฐอื่นๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 5 ธันวาคมทางช่อง NAT TV และโทรศัพท์รวมการ 32


เฉพาะกิจแห่งประเทศทไทยด้วย หลังจากเสร็จพิธีเปิด ก็เริ่มประกวดร้องเพลง พอช่วงประกวดเพลงช้าจบลง ก็เป็นคิว ของคุณอาภาพร แขกผู้มาในงานก็เริ่มขยับเข้าไปใกล้เวทีมาขึ้น ก็ได้ใกล้ชิดกับศิลปิน และได้ร่วม ถ่ายภาพกันอย่างทั้วหน้า สำ�หรับผลการประกวดร้องเพลงนั้น ตำ�แหน่งขวัญใจมหาชน ก็เป็นไปตามที่ คาดไว้ได้แก่คุณเอ๋ ร้านต้มยำ�กุ้ง ซึ่งมาในเพลงเรามา sing พร้อม dancer 6 ท่าน และยังมี chorus อีก 3 ท่าน เรียกว่าเต็มเวทีกันเลย และสำ�หรับรองชนะเลิศประเภทลูกทุ่ง ได้แก่คุณเกด ซึ่งมาในเพลงยอยศ พระลอ นี้ก็เต็มเวที เรียกว่าจัดเต็มจริงๆ ส่วนรางวัลชนะเลิศ ก็ได้แก่คุณก้อยเธอมาในเพลงอื้อหือหล่อ จัง ของคุณพ่มพวงดวงจันทร์ ก็มีหางเครื่องมาช่วยสองท่าน แถวชุดที่ใส่มาร้องก็ได้ข่าวว่าสั่งตรง จากเมืองไทยมาเลย ก็ร้องได้ประทับใจกรรมการและแขกผู้มีเกีบรติมากเลยทีเดียว สำ�หรับการประกวด ประเภท free style ในปีนี้ เป็นเพลงช้าทั้งสองตำ�แหน่ง รองชนะเลิศ ก็ได้แค่คุณป๊อป มาในเพลงแทง ข้างหลังทะลุถึงหัวใจ จริงๆ แล้วคุณป๊อปคนนี้ทำ�คะแนนในรอบคัดเลือกดีที่สุด และมีหลายคนคิดว่าจะได้ รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ แต่ก็พลาดไป อาจจะเนื่องจากความไม่คุ้นเคยก็เป็นได้ ส่วนตำ�แหน่งชนะเลิศก็ได้ แก่คุณ Wilson ซึ่งเคยได้รับตำ�แหน่งรองชนะเลิศในปีที่แล้วมาแล้ว มาในเพลง เงียบๆ คนเดียว ส่วน รางวัลต่างๆ ของฉลากบำ�รุงสมาคม ก็หาดูได้จากหนังสือนี้นะครับหรือดูได้จากเวฟไซต์สมาคม www. thaiboston.org นะครับ สำ�หรับการจัดงาน Thai Night ในปีนี้ถึงจะมีแขกมาในงานเยอะ แต่ก็เนื่องด้วยเรามีค่าใช่จ่าย สูงในการจัดงาน ไหนจะค่าสถานที่ เครื่องแสงและเสียง เงินรางวัลการประกวด ค่าตัวศิลปิน และ อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหลังจะทำ�บัญชีแล้ว ผมว่าคงจะเหลือไม่เท่าไร ผมก็ยังไม่รู้ว่าสมาคมไทยจะมี กิจกรรมดีๆ อะไรได้อีกหรือไม่ในปีหน้านี้ ก็ต้องรอดูเอาคงจะการประชุมประเมินผลกันในเร็วๆ นี้มี และน่า จะหาดูรายละเอียดต่างๆ ได้จากรายงานการประชุม ใน website สมาคม ในไม่ช้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำ�หรับใครที่รักกีฬาฟุตบอล Thai Indoor Soccer ในปีนี้จะเริ่มกันใน เดือนมกราคมนี้ ปีนี้คาดว่าจะมีทีมร่วมแข่งขันถึง 7-8 ทีมเลยทีเดียว ใครสนใจก็สมัครได้ที่คุณเปา หัวหน้าฝ่ายกีฬาสมาคมไทยบอสตัน 401-489-5883 สำ�หรับ Thai Indoor Soccer ก็มีการแข่งขันติดต่อ กันมาหลายปีแล้ว ใครที่สนใจก็ไม่จำ�เป็นต้องสมัครทั้งทีมก็ได้ ไปคนเดี่ยว สองคนก็สมัครได้ ไป ร่วมสนุกกันได้ออกกำ�ลังกาย แล้วยังได้รู้จักเพื่อนใหม่อีกด้วย รู้สึกว่างานนี้เบียร์ช้าง และสมาคมไทยจะ เป็นผู้ให้การสนับสนุน น่าจะมีเงินรางวัลอัดฉีดซักนิดหน่อยสำ�หรับปีนี้ เผลอแป๊ปเดี่ยวก็จะสิ้นปีอีกแล้ว เร็วจริงๆ ปีที่ผ่านมา ก็มีอะไรเข้ามามากมาย อะไรที่มันผ่าน ไปแล้ว ก็ปล่อยให้ผ่านไป เราก็คงต้องทำ�วันใหม่ให้ดีที่สุด สำ�หรับหนังสือ BE Variety นี้ ก็จะพยายาม พัฒนาอะไรๆ ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในปีหน้านี้ ก่อนจาก็ขอ อวยพรปีใหม่ล่วงหน้ากันไปเลย ก็ขอให้ท่านผู้ท่านคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ทุกคนนะครับ

33


be Fortune ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ดวง ชะตาในช่วงเดือนนี้ไม่สู้ราบ รื่นนัก จะพบกับอุปสรรค หรื อ มี ปั ญ หาที่ ต้ อ งแก้ ไ ข จนเหนื่อยใจ รวมทั้งจะ มี เ รื่ อ ง ที่ ทำ � ใ ห้ ต้ อ ง เ สี ย ทรั พ ย์ อ ย่ า งไม่ ค าดหมาย ทีเดียว ระยะนี้ควรใช้ชีวิต อย่างสงบเสงี่ยมให้มาก จะ ได้ ล ดอุ ป สรรคที่ ไ ม่ จำ � เป็ น ลง การงาน ยังเป็นช่วงเวลา ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับการศึกษา การ ลงทุ น ในกิ จ การส่ ว นตั ว ห รื อ ก า ร ส อ บ แ ข่ ง ขั น ใ น เรื่ อ งการงานก็ จ ะเป็ น ผลดี ในช่วงนี้ด้วย ระยะเวลานี้ เป็นเหมือนน้ำ�ขึ้น ควรรีบ หาความก้าวหน้าให้เต็มที่ การเงิน ยังมีภาระในเรื่อง การใช้ จ่ า ยที่ ค่ อ นข้ า งสู ง อยู่ แต่ก็ยังไม่เป็นปัญหา กั บ ฐานะทางการเงิ น มาก นัก ยังสามารถจัดการ ใ ห้ ผ่ า น พ้ น ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ม่ ลำ � บากนั ก ในช่ ว งเวลานี้ แต่ ต้ อ งระมั ด ระวั ง จะเสี ย ทรัพย์เพราะเรื่องเสียรู้ ความรัก ยังไม่สู้จะราบรื่น นัก จะมีอุปสรรคในการ ติ ด ต่ อ กั น อาจจะเป็ น สาเหตุ ที่ต้องอยู่ไกลกัน หรือมี งานที่ ทำ � ให้ ต้ อ งห่ า งกั น ใน ช่วงนี้ แต่ก็ยังต้องระวัง ความไม่เข้าใจกันไว้บ้าง จะ ทำ�ให้เกิดปากเสียงกันขึ้นได้ สุขภาพ แข็งแรง

ท่านที่เกิดวันจันทร์ ดวง ชะตาในช่วงเดือนนี้จะพบ กั บ เรื่ อ งที่ ไ ม่ ร าบรื่ น อยู่ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงานที่ เ ป็ น ภาระและ มีงานมากขึ้น จะถูกคน หลอกลวงหรื อ พบกั บ เรื่ อ งที่ ไ ม่ จ ริ ง ใจทำ � ให้ เสียความรู้สึก ปักษ์นี้ คุ ณ อาจจะต้ อ งทำ � จิ ต ใจ ให้ ห นั ก แน่ น เพราะต้ อ ง พบกั บ เรื่ อ งผิ ด หวั ง อยู่ เสมอ การงาน ยังอยู่ในช่วงที่ ไม่ราบรื่นนัก ต้องระวัง ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ร่วมงานเป็นพิเศษ จะ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทำ � ให้ การงานมี อุ ป สรรคเพิ่ ม มากขึ้น จะมีบริวารต้อง ลาจากกันไป มีแนวโน้ม ที่ จ ะคิ ด เปลี่ ย นงานหรื อ ต้ อ งการโยกย้ า ยงานใน ช่วงนี้ การเงิน ยังราบรื่นดี ยั ง มี โ ช ค ท า ง ก า ร เ งิ น ร า ย รั บ อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ที่ เติบโตสม่ำ�เสมอ แต่ท่าน ก็ มี ภ าระที่ ต้ อ งใช้ จ่ า ยสู ง การเก็ บ ออมไม่ ส ามารถ ทำ�ได้อย่างเต็มที่ ช่วง นี้ กำ � ลั ง อยู่ ใ นช่ ว งสร้ า ง หลักฐาน เช่น เพิ่งได้เริ่ม ทำ�งาน เริ่มเปิดกิจการ ใหม่ หรือกำ�ลังจะมี บ้ า นหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของ ตนเอง ความรัก คนที่ยังโสดจะ มีโอกาสได้พบรักระหว่าง ศึกษา หรือพบรักในถิ่น ไกล ความรักจะราบรื่น หรือดำ�เนินไปด้วยดี ส่วน คนที่ มี ค รอบครั ว แล้ ว ช่วงนี้จะมีเวลาได้ปรึกษา ปัญหาในบ้าน หรือใช้เวลา อยู่กับครอบครัวมากขึ้น สุขภาพ แข็งแรง 40

ท่ า นที่ เ กิ ด วั น อั ง คาร ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ น นี้ จ ะมี แ ต่ เ รื่ อ งที่ ทำ � ให้ เครี ย ดและอึ ด อั ด ใจ หรื อ มี เ หตุ ที่ ทำ � ให้ ต้ อ ง ผิดหวังในระยะนี้ ท่าน ยั ง ต้ อ ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง เรื่ อ งเป็ น ปากเสี ย งกั บ คนใกล้ชิดไว้ด้วย ช่วง นี้ควรหาโอกาสไปผ่อน คลายความเครียดด้วย การงาน ที่ทำ�ก็ไม่สู้จะ สบายนัก ลำ�บากและ เหนื่ อ ยมากกว่ า เดิ ม ต้องใช้ความอดทน จะ ต้ อ ง พ บ กั บ ปั ญ ห า ที่ คาดไม่ถึงเสมอ ต้อง ร ะ วั ง เ รื่ อ ง ค ว า ม สัมพันธ์กับหัวหน้าของ ท่านให้มาก เพราะมี โอกาสที่จะเกิดเรื่องขัด แย้งกันได้ง่าย ๆ การเงิน ในช่วงนี้ยัง ราบรื่นดี จะมีโชค ทางการเงิ น จากคน รู้ จั ก เ ป็ น เ พื่ อ น ส นิ ท หรือเป็นคนใกล้ชิด จะ มี โ อกาสมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค น ที่ มี อาชี พ อิ ส ระจะได้ ผ ลดี ในเรื่องรายได้มากกว่า คนที่ทำ�งานประจำ� จะมี เรื่องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อ ทรัพย์สินหรือลงทุนใน ช่วงนี้ด้วย ความรัก ต้องระวัง ปัญหาเรื่องชู้สาว และ จะพบกั บ เรื่ อ งการใช้ อารมณ์ที่รุนแรงอย่าง ไม่มีเหตุผล มีความ เสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด เรื่ อ งขั ด แย้งกันรุนแรง และถ้า จิ ต ใจไม่ ห นั ก แน่ น หรื อ มีความอดทนไม่พอ ก็ มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด เรื่ อ ง แ ต ก แ ย ก กั น ใ น ช่ ว ง เวลานี้ สุขภาพ แข็งแรง

ท่านที่เกิดวันพุธ ดวง ชะตาในช่วงเดือนนี้ต้อง ดู แ ล สุ ข ภ า พ ตั ว เ อ ง ให้มากขึ้น การใช้ยาน พาหนะในระยะนี้ ต้ อ งไม่ ประมาท ช่วงนี้มีเคราะห์ ในเรื่ อ งความรู้ เ ท่ า ไม่ ถึงการณ์ในช่วงนี้ และ อาจจะเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ สี ย ทรัพย์หรือบาดเจ็บขึ้นได้ การงาน ไม่มีอะไรคืบ หน้า ผลงานไม่สู้ได้ผลอ ย่างที่ตั้งใจไว้ จะต้อง ใส่ ใ จและดู แ ลงานให้ ใ กล้ ชิดมากขึ้น ต้องระวัง เรื่ อ งผิ ด พลาดเลิ น เล่ อ ให้มากเป็นพิเศษ คนที่ ทำ � ง า น ต้ อ ง เ สี่ ย ง ภั ย อย่ า ทำ � การโดยประมาท จะเดื อ ดร้ อ นเสี ย งาน หรือเจ็บตัวได้ การเงิน จะมีเรื่องใช้จ่าย ที่ค่อนข้างสูง และอาจ จะเกิดปัญ หาเงินทองไม่ พอใช้ ควรงดเว้นการ ทำ � เรื่ อ งเสี่ ย งโชคเก็ ง กำ�ไรในระยะนี้ เพราะอาจ จะทำ � ให้ ต้ อ งเสี ย ทรั พ ย์ จำ�นวนมาก ๆ อย่างไม่ น่าจะเกิดขึ้นได้ ใช้จ่ายใน ช่ ว งนี้ ค วรรอบคอบให้ มาก ความรัก จะมีโชคในเรื่อง ความรั ก ในช่ ว งนี้ ด้ ว ย จะได้รับสิ่งดี ๆ จากคน รักไม่ว่าจะเป็นของขวัญ หรือเป็นทรัพย์สิน คน โสดมี โ อกาสที่ จ ะได้ รู้ จั ก คนที่ ถู ก ใจในช่ ว งนี้ ด้ ว ย เป็ น ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะ สมในการมองหาคนที่ รู้ ใจด้วย สุขภาพ ต้องระวังการ เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ อุ บั ติ เ หตุ อย่างกะทันหัน


ท่ า น ที่ เ กิ ด วั น พ ฤ หั ส บ ดี ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ จะมีอาการชีพจรลงเท้า มี ธุ ร ะที่ ต้ อ งเดิ น ทางไกลอยู่ เสมอ จะมีงานที่ต้องทุ่มเท อย่างหนัก เป็นช่วงที่ต้อง เหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษ มีแต่ เรื่องต้องกังวลใจอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่ต้อง กังวล แค่ทำ�อะไรไม่ได้ดังใจ ที่คิดไว้เท่านั้น การงาน จะมีแต่ธุระที่เพิ่ม ขึ้นจนล้นมือ มีเรื่องที่ คอยให้ต้องจัดการจนแบ่ง เวลาไม่ถูก จะเกิดอารมณ์ หงุดหงิดได้ง่าย ทำ�ให้เกิด เรื่องเข้าใจกันผิดกับคนใกล้ ชิดได้ ญาติผู้ใหญ่หรือพี่ น้องจะเกิดเรื่องร้าย ๆ เช่น เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย การเงิน จะมีเรื่องที่ต้อง ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ค่ อ น ข้ า ง สู ง มากกว่าปกติ แต่ก็พอมี โชคเรื่ อ งการเงิ น ในช่ ว งนี้ ด้วย จะมีโอกาสได้รับเงิน เป็ น ก้ อ นจากการงานใหม่ ๆ หรือมีโชคเป็นลาภลอย เรื่องเงินในปักษ์นี้ด้วย ความรัก ยังไม่มีอะไรที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก นัก คนที่มีครอบครัวจะ ต้ อ งใส่ ใ จคนรั ก เป็ น พิ เ ศษ จะมี เ รื่ อ งเดื อ ดร้ อ นใจจาก คำ�พูดของคนรัก ส่วนคน โสดจะมี เ สน่ ห์ กั บ คนสู ง วั ย ในช่วงนี้ จะพบรักกับคน สูงวัย สุขภาพ แข็งแรง

ท่านที่เกิดวันศุกร์ ดวง ชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ ที่ ต้ อ ง ให้ ร ะวั ง คื อ เรื่ อ งเครดิ ต ห รื อ ค น ห ยิ บ ยื ม เ งิ น ใ น ช่ ว ง นี้ ต้ อ ง ร ะ วั ง เ ป็ น พิเศษ ท่านมีโอกาสที่จะ เสียทรัพย์เพราะความใจดี ของตัวท่านเองได้ การงาน ไม่สู้ราบรื่นนักจะ พบกับอุปสรรค และกลาย เป็ น ปั ญ หาให้ เ กิ ด เรื่ อ งล้ ม เหลวขึ้นมาก็ได้ รวมทั้ง อาจจะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย น แผนงานใหม่ ในช่วงนี้ ต้ อ ง ร ะ วั ง จ ะ เ กิ ด ก า ร เปลี่ ย นแปลงหน้ า ที่ ก าร งานอย่างกะทันหัน หรือมี การเปลี่ยนงานอย่างไม่ได้ คาดหมายไว้ก่อน การเงิน ยังมีเรื่องที่ต้อง ใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่ แต่ ก็ จ ะมี ร ายได้ เ ข้ า มาอย่ า ง สม่ำ�เสมอ ต้องบริหาร รายรั บ ให้ เ กิ ด ความพอดี กับรายจ่าย คนที่ทำ�งาน อิ ส ระจะมี โ ชคทางการเงิ น เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ แต่ยัง ประมาทในเรื่ อ งการใช้ จ่ายไม่ได้ ความรัก ยังมีโอกาสเกิด เรื่ อ งขั ด ใจหรื อ เป็ น ปาก เสียงกันอยู่บ้าง พอกลาง เดื อ นก็ เ ริ่ ม ลด น้ อ ยล ง กว่าที่ผ่านมา แต่บางท่าน จะเกิ ด เรื่ อ งไม่ ส บายใจ จากปั ญ หาที่ ค นรั ก เจ็ บ ป่วยหรือเกิดเรื่องร้าย ๆ ในช่วงนี้ เรื่องความรัก ยังไม่ราบรื่นนัก สุขภาพ แข็งแรง

41

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ท่านที่เกิดวันเสาร์ ดวง ชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ จ ะมี เ รื่ อ ง วุ่ น ว า ย ที่ ม า จ า ก บริ ว ารหรื อ ลู ก หลานที่ นำ � เรื่ อ งที่ ทำ � ให้ ต้ อ งยุ่ ง ยาก เสี ย เวลามาให้ ช่ ว ยเหลื อ ต้ อ งระวั ง ความขั ด แย้ ง ใน ช่วงนี้เป็นพิเศษ และต้อง ระวังอุบัติเหตุด้วย การงาน จะได้รับการช่วย เหลือจากคนใกล้ชิด และ ได้ พ รรคพวกคอยช่ ว ยแก้ ปัญหาให้ แต่ก็ยังมีเรื่อง ที่ ไ ม่ ส บ า ย ใ จ จ า ก เ รื่ อ ง หั ว หน้ า หรื อ เจ้ า นายกดดั น ทำ�ให้เกิดอาการเครียด ๆ ไม่สบายใจในการทำ�งานนัก จะมีเรื่องที่ต้องเดินทางไป ติดต่องานในถิ่นไกล การเงิน ยังพอมีโชคอยู่ บ้าง ไม่ว่าจะเป็นโชคที่ได้ จากการงานของคุณ รวม ทั้ ง พอมี โ ชคในเรื่ อ งการ เสี่ยงโชค และโชคจากการ เก็งกำ�ไรก็พอมีโอกาสได้ใน ระยะนี้ด้วย แต่ต้องระวัง จ ะ ถู ก ค น ห ล อ ก ล ว ง ใ น เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ อย่า วางใจในเรื่องที่ไม่ชัดเจน ความรัก จะมีเรื่องที่ไม่ เข้ า ใจกั น ในช่ ว งต้ น เดื อ น แล้ ว จะเริ่ ม คลี่ ค ลายไปใน ทางที่ดีขึ้น เรื่องที่ไม่เข้าใจ กั น ก็ ส ามารถปรั บ ความ เข้าใจกันได้ แต่ต้องระวัง เรื่ อ งอารมณ์ ร้ อ นของตั ว เองไว้บ้าง สุขภาพ แข็งแรง


be Classified

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ขายร้านไทย Brunswick, ME ผ่อนได้ Tel: 207-450-1067 www.thaiparadiseme.com ขายร้านไทย $38,000 ผ่อนได้ ดาว์น $8,000 20 ที่นั่งร้านใหม่ Rhode Island Tel: 617-308-8028 ขายร้านอาหารเวียดนามในเมือง Worcesterทำ�เลดีใกล้มหาวิทยาลัย Clark มี Beer & Wine จอดรถ 18 คัน ราคาขาย $65,000 ค่าเช่า $2,150 สัญญาเช่า 10 ปี ติดต่อ 617-851-6111 จริยา ต้องการขายร้านอาหารไทย เจ้าของมี 2 ร้าน ดูแลไม่ไหว ราคา $75,000 สนใจติดต่อ 978-975-3199 ร้านอาหารจะเปิดใหม่ ต้องการหัวหน้าคุมร้านและเป็นหุ้นส่วน ทำ�เลดีอยู่ ในมหาวิทยาลัย Rhode Island 617-780-6573 ร้าน Dahra Thai Plainville ,Ma ต้องการขาย $70,000, 60 ที่นั่ง 2 คูหา ค่าเช่า $1,700 สนใจติดต่อ 401-419-4993 ต้องการขายร้าน East Asia Someville,MA สนใจติดต่อ Kevin 781-883-3156 ต้องการขายร้านไทย ใน DownTown Postland ME 30 ที่นั่ง beer wine ค่าเช่าถูก ราคาคุยกันได้ สนใจติดต่อ แจ๊ค 603-986-5828 ร้านไทยใน Bellingham ต้องการาขาย ราคาถูก ดาวห์ต่ำ� สนใจติดต่อ 617-840-6372 ต้องการขายร้านอาหารพร้อมตึกในเมีิอง Worcester MA ชั้น 2, 3 apartment ให้เช่า จอดรถได้้ 18 คัน ร้านอาหารมี beer and wine license ราคาขาย 425,000$ สนใจติดต่อและต่อรองราคาได้ที่ ลุง Joe 857 205-2040 ต้องการขายร้านอาหาร ในเมิอง Worcester มี 50 ที่นั่ง , beer and wine license 65,000$ ค่าเช่า 2,850 / month สนใจ ติดต่อ Jennifer (พุดไทย) at 617 851-6111 ร้าน Bangkok Hill Lunenburg,ma 01462 ร้าน 36 ที่นั่ง พร้อม beer wine ต้องการขาย $150,000 ค่าเช่า $1,430 สนใจติดต่อ คุณเม 617-342-9093, 978-343-0555 -------------------------------------------------------------------------------------บริการนวด ตามบ้านและที่ทำ�งาน นวดไทยและอื่นๆ คอล์ละ 90 นาที่ $70 และรับนวดแก้อาการ สนใจติดต่อ 978-798-4129 รับสอนร้องเพลงโดยครูนัท จบการศึกษาจากศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Trained artist กับ RS promotionJudge (Thai karaoke singing contest)สอนเปียโน ร้องเพลง ทฤษฎีดนตรี ที่ Yamaha, KPN music Academyปัจจุบันศึกษาที่ Berklee College of Music (Vocal Performance)contact : 857-249-6789 เรียนกีตาร์กับครูแนท (เรียนเอกกีตาร์ที่ Berklee College of Music) ในสไตล์ pop, rock, funk, blues, acoustic, bossa nova ราคา 30 $/ชั่วโมง รับสอนทั้งคนไทยและต่างชาติ สนใจติดต่อ 857-318-9115 ร้าน Siam Dilight ต้องการรับสมัคร พนักงานเสิรฟ full time ด่วน สนใจติดต่อ นุช 978-922-8514 ต้องการรับสมัครพนักงานเสริฟ และแม่ครัว Concord, New Hampshive ติดต่อคุณ pat 1-603-765-5559 รับสมัครพนักงานขับรถ ไม่ใช่งานประจำ�เป็นรายได้เสริม สนใจติดต่อ 617-314-0987 ต้องการช่างนวด อายุไม่เกิด 35 ปี มีเงินเดือนสูง + คอมมิชั่น สนใจติดต่อ 617-859-0443 ต้องการคนเลี้ยงเด็ก ด่วน สนใจติดต่อ 917-952-8478 รับสมัคร 2 ตำ�แหน่ง ผัดหน้าใหญ่ ข้าวผัด และผัดไทย สนใจติดต่อ 857-389-0766 พนักงานเสริป พุธ พฤหัส ทั้งวัน ร้าน 5 นาทีจากสถานี malden สนใจติดต่อ 917-952-8478 ร้านเปิดใหม่Allston ต้องการ Delivery สนใจติดต่อ 617-785-0803 คนผัด ทำ�app ใบทำ�งาน ที่พักฟริ 207-8919631 รับสมัครพนักงาน delivery past time ร้าน pho basil Tel 617 262-5377 ร้านไทยใน NY มีที่พักต้องการพนักงานเสิรฟ สนใจติดต่อ 631-816-1880, 631-880-9559 ต้องการพ่อครัวหรือแม่ครัว ร่้านอยู่แถว Hamton กับ Newburyport สนใจติดต่อคุณตุ้ม 603-929-1110 ห้องว่าง South Boston ราคา $500-$700 ใกล้ Andrew SQ สายแดงสนใจติดต่อ 617-334-5685 ห้องว่าง Quincy เดิน 5 นาที ถึงT 1 คน $750/สอง คน $850 รวมน้ำ�ไฟ สนใจติดต่อ617-853-0443 617-331-7616 ห้องว่างให้เช่า อยู่ใน Brookline ใกล้รถไฟสาย D และมีรถเมล์ผ่านหน้าบ้าน เดือนละ 600 รวมน้ำ�ไฟแก๊ส พร้อมเข้าอยู่ เดือนมกราคม ติดต่อ 617 710 9104 ห้องว่างบน Com Ave อยู่ติดรถไฟสาย B ใกล้ BC เดือนละ 600 ไม่รวมน้ำ�ไฟแก๊ส พร้อมเข้าอยู่เดือนมกราคม สนใจ ติดต่อ 857 445 5032 Allston ห้องว่างให้เช่าสำ�หรับหนึ่งคน $550 รวม heat &hot water เข้าอยู่ได้ Jan 1st ติดต่อ 857-919-8799 ห้องว่างย่านQuincy เดินจาก North Quincy Station 7 นาที $550 รวมทุกอย่าง ติดต่อ 617- 792-7663 ห้องว่างให้เช่า Quincy (เฉพาะนักเรียน) ติดต่อ 617-990-4450 ห้องว่าง Quincy ใกล้ Subway ราคา $450 $550 สนใจติดต่อ 617-953-5216 ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า Amway Ladda U. Arun Tel. 978-397-5002 Thai food Directรับทำ�เวฟไซต์ ร้านอาหาร สั่งอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต ในราคาเริ่มต้นที่ $99 Update ฟรี มีชื่อโดเมน เป็นของตนเอง สนใจติดต่อ 617-642-8117

44


be Going on

วาไรตี้ อารมณ์ดี

. . .Fun & Events. . .

12/17/11 Montien KARAOKE Night 12/24/11 Montien KARAOKE Night 12/17/11 Montien KARAOKE Night 12/31/12 บูชาข้าวพระวัดธรรมกายบอสตัน 1/ 8/12 พิธีปล่อยสรรพสัตว์วัดธรรมกายบอสตัน 1/ 1/12 ทำ�บุญปีใหม่ วัดบอสตันพุทธวราราม 1/14/12 Montien KARAOKE Night 1/ 1/12 ทำ�บุญปีใหม่ วัดนวมินทรราชูทิศ 1/19/12 ครบรอบ 103 ปี คุณยายอาจารย์ฯ 1/ 7/12 Montien KARAOKE Night วัดธรรมกายบอสตัน

46


ส่งของกลับเมืองไทย มั่นใจใน

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย

INTERNATIONAL BAGGAGE TRADE & FREIGHT FORWARDER BY SEA AND BY AIR

DOOR TO DOOR SERVICE

บริการส่งของใช้ส่วนตัว เครื่องไฟฟ้า รถยนต์และสินค้าทั่วไปกลับเมืองไทย และทั่วโลก โดยทางเรือ-ทางอากาศ มีศูนย์บริการรับของทั่วทุกรัฐใน USA ตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟ 220 Volt 50Hz โดยตรงจากโรงงาน มีสินค้าให้เลือกชมในโชว์รูม บริษัทมีพื้นที่ 10,000 ตารางฟุต มีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย เมือ่ ถึงกรุงเทพฯมีบริการรับออกของจาก ท่าเรือ และจัดส่งถึงบ้านทัว่ ประเทศไทย

RAMA

ENTERPRISES INC.

36-06 48th Avenue Long Island City, NY 11101

Tel. 718-932-2226-7 Fax. 718-932-2228 Rama World Co., Ltd. ประเทศไทย 52/3 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000 โทร. 02-589-3708, 02-589-4925, 02-591-0891, 02-314-5850, 081-448-4411 แฟ็กซ์. 02-591-4995 Rama International Inc. Rama Export Inc. N.Hollywood, CA San Francisco, CA

Toll Free: 1-800-334-1737 www.ramanyusa.com ramanyusa@aol.com


.. ส่ ง ของกลั บ เมื อ งไทย .. สะดวก กล่องเดียวก็ส่งได้ ไม่จำกัดขนาดและน้ำหนัก บ ส่ ง แบบ “พาเลทไม้ ” ราคาพิ เ ศษต่ ำ สุ ด ถึ ง $28/box เท่ า นั ้ น ถู ก สำหรั (minimum required โทรสอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ) ปลอดภั ย

มี ร ั บ ประกั น ของทุ ก กล่ อ ง สำหรั บ ของเสี ย หาย, สู ญ หาย, และของเปี ย ก ใช้ ร ะยะเวลาส่ ง ของ 6 สั ป ดาห์ เ ท่ า นั ้ น

Shipping เรามีเรือออกทุกๆ 2 สัปดาห์ สามารถรับของถึงบ้านได้ทุกวัน

มี ศ ู น ย์ บ ริ ก ารรั บ ของในบอสตั น และ Estimate ราคาถึ ง บ้ า น ฟรี !

บริ ก ารอื่ น ๆ: ขนของ-ย้ า ยบ้ า น ภายในรั ฐ และระหว่ า งรั ฐ รถตู ้ ใ ห้ เ ช่ า 15 ที ่ น ั ่ ง พร้ อ มคนขั บ รั บ ส่ ง สนามบิ น โทรกลั บ เมื อ งไทยไม่ จ ำกั ด นาที $9.99/month

Lanna Shipping Corp, Boston Office Map: www.lannashippingny.com

สอบถามเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ :

ธีรเดช เวชธนากร

Office : 161 Harvard Ave.,Suite 3 Allston MA 02134 โทร. (617) 595-0499 :: tv.1980@ yahoo.com


Be Variety Vol. 81  

Be Variety vol. 81 Dec, 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you