Page 1

VOL. 78 SEP 11

F cover


be Editor

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ก็ ค งเป็ น อย่ า งที ่ ห ลายๆ ท่ า นทราบข่ า วมาว่ า บ้ า นผมเกิ ด ไฟไหม้ ข ึ ้ น เหตุ เ กิ ด ขึ ้ น ในคื น วั น อั ง คารที ่ 23 ที ่ ผ ่ า นมา สาเหตุ ก ็ น ่ า จะเป็ น ไฟฟ้ า ลั ด วงจร แต่ เ จ้ า หน้ า ที ่ ก ็ ย ั ง ไม่ ไ ด้ ส รุ ป เป็ น ที ่ แ น่ น อน ทุ ก คนในบ้ า นปลอดภั ย ดี อาจจะมี ต กใจนิ ด หน่ อ ย ส่ ว นหลาน ชายอายุ 10 ขวบที ่ อ ยู ่ ช ั ้ น 3 ชั ้ น ที ่ เ กิ ด เหตุ เนื ่ อ งจากสู ด ควั น เข้ า ไปเยอะ เลยยั ง ต้ อ งนอ นอยโรงพยาบาล แต่ ต อนนี ้ เ ด็ ก รู ้ ส ึ ก ตั ว และตอบสนองและออกจากโรงพยาบาลแล้ ว ก็ ต ้ อ ง ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที ่ โ ทรเข้ า มาเยี ่ ย ม และเป็ น กำ � ลั ง ใจให้ แต่ เ นื ่ อ งจากยุ ่ ง วุ ่ น วายในเหตุ การที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จึ ง อาจจะทำ � ให้ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ โทรศั พ ท์ ไ ปบ้ า ง ต้ อ งขออภั ย ด้ ว ย แต่ ข ณะนี ้ ท ุ ก อย่ า ง เรี ย บร้ อ ยดี ตั ว บ้ า นไม่ ไ ด้ เ สี ย หายมาก พอเจ้ า หน้ า ที ่ เ ข้ า มาตรวจแล้ ว ก็ น ่ า จะเข้ า อยู ่ ไ ด้ เหมื อ นเดิ ม ต้ อ งขอขอบคุ ณ ในกำ � ลั ง ใจและความหวั ง ดี ท ี ่ ท ุ ก คนมี ใ ห้ ด ้ ว ยครั บ ถึ ง จะมี เ รื ่ อ งร้ า ยๆ เข้ า มา แต่ ท ุ ก อย่ า งก็ ย ั ง ต้ อ งดำ � เนิ น ต่ อ ไป สำ � หรั บ ในเดื อ น ตุ ล าคมนี ้ ก ็ จ ะมี ว งดนตรี ย อดนิ ย มมาเยื อ นบอสตั น อี ก ครั ้ ง นั ่ น ก็ ค ื อ วงโปเตโต้ เป็ น วง ดนตรี ร ็ อ กสั ง กั ด ค่ า ยแกรมมี ่ เป็ น วงดนตรี ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ความนิ ย มสู ง มากในหมู ่ ว ั ย รุ ่ น ไทยในปั จ จุ บ ั น มี ผ ลงานเพลงออกมาหลายอั ล บั ม และมี เ พลงฮิ ต ติ ด หู เ ป็ น จำ � นวนมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น เพลงในอั ล บั ม หรื อ เพลงประกอบละคร ก็ จ ะมาทำ � การแสดง กั น ในวั น พุ ธ ที ่ 5 ตุ ล าคม ที ่ The Estate ก็ เ ป็ น สถานที ่ เ ดิ ม ที ่ เ คยจั ด ๆ กั น มา ส่ ว นบั ต รนั ้ น ก็ จ ำ � หน่ า ยราคา $60 หน้ า งาน $70 แต่ ท ี ม งานและเบี ย ร์ ช ้ า ง จะมี บ ั ต รราคาพิ เ ศษจำ � หน่ ว ย ในวั น เสาร์ ท ี ่ 17 กั น ยายน ณ ร้ า นมณเฑี ย ร ตั ้ ง แต่ เ วลา 5ทุ ่ ม ถึ ง ตี ส อง ในราคา $49 บั ต รมี จ ำ � นวนจำ � กั ด นะ ครั บ แล้ ว ราคานี ้ ก ็ ข ายวั น นั ้ น วั น เดี ่ ย วอย่ า ลื ม พลาดไม่ ไ ด้ น ะครั บ เดื อ นตุ ล าคมนี ้ นอกจากจะมี ว งโปเตโต้ ม าแล้ ว ยั ง เป็ น เดื อ นที ่ ม ี ก ารประกวด Thai Boston Karaoke Contest อี ก ด้ ว ยซื ่ ง ปี น ี ้ ก ็ จ ั ด เป็ น ปี ท ี ่ 4 แล้ ว ก็ ค าดว่ า คงจะได้ รบความสนใจเหมื อ นเช่ น ที ่ ผ ่ า นมา ใครที ่ ช อบร้ อ งเพลง และหลงไหลในเสี ย งเพลงก็ ข อเชิ ญ สมั ค รร่ ว มประกวดได้ เ ลยนะครั บ เงิ น รางวั ล รวมสู ง ถึ ง $5,500 เลยที เ ดี ย วสำ � หรั บ ปี น ี ้ อี ก เรื ่ อ งที ่ ข อฝากไว้ คื อ สลากบำ � รุ ง สมาคมไทย สำ � หรั บ ปี น ี ้ ท างสมาคมมี ม ติ ใ ห้ นำ � เงิ น จำ � หน่ า ยสลาก ถวายวั ด บอสตั น พุ ท ธวารามเพื ่ อ สร้ า งถนนเข้ า วั ด ซึ ่ ง จำ � เป็ น เร่ ง ด่ ว นต้ อ งสร้ า งให้ เ สร็ จ ในปี น ี ้ ดั ง นั ้ น ปี น ึ ้ ร างวั ล จึ ง พิ เ ศษกว่ า ปี อ ื ่ น ๆ คื อ นอกจาก รางวั ล ที ่ 1 $2,000 / รางวั ล ที ่ 2 $1,000 /เลขท้ า ย 3 ตั ว $500/ เลขท้ า ย 2 ตั ว $100 ยั ง มี รางวั ล พี เ ศษจากผู ้ ใ จบุ ญ แต่ ไ ม่ ป ระสงค์ อ อกนาม เป็ น พระพุ ท ธชิ น ราชหน้ า ตั ก 9นิ ้ ว สวย งานเป็ น อย่ า งยิ ่ ง ใครอยากเห็ น ตอนนี ้ ก็ ต ้ อ งไปที ่ ว ั ด บอสตั น พุ ท ธวาราม เข้ า ไปชมได้ แล้ ว เราจะได้ ร ู ้ ก ั น ว่ า ใครจะเป็ น ผู ้ ใ จบุ ญ และผู ้ โ ชคดี ไ ด้ ร ั บ รางวั ล ต่ า งๆ เหล่ า นี ้ ไ ป ในปี น ี ้ ใ น งานThai Night 2011 เราจำ � หน่ า ยกั น ใบละ $5 เท่ า นั ้ น นะครั บ ช่ ว ยกั น ซื ้ อ เยอะนะครั บ ซื ้ อ เยอะได้ บ ุ ญ เยอะ และยั ง มี โ อกาสถู ก รางวั ล มากอี ก ด้ ว ยครั บ สำ � หรั บ แบบสำ � รวจสำ � มะโนประชากรเราก็ ย ั ง เปิ ด รั บ อยู ่ จ นถึ ง เดื อ นพฤจิ ก ายน อย่ า ลื ม ช่ ว ยๆ กั น นะครั บ เสี ย เวลาไม่ น านหลอกครั บ เพื ่ อ มั น จะช่ ว ยทำ � ให้ ส ั ง คมเราดี ข ึ ้ น สำ�หรับนางแบบปกฉบับนี้เธอชือ “แพร” จริงๆ แล้วผมเจอเธอตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่แล้วตอนเธอมาที่นี่ใหม่ๆ ก็ตั้งใจว่าอยากได้เธอมาขึ้นปก แต่เธอก็ยุ่งๆ เรื่องที่จะต้องเข้าเรียน ก็เลยไม่มีโอกาส จนกระทั้งเธอย้าย ไป New Hampshire ก็เลยหมดโอกาส ก็มาสบโอกาสอีกทีก็ช่วงที่ไปถ่ายที่ New Hampshire เมื่อ สองเดือนก่อน เธอเป็นคนสวยน่ารัก เธอบอกว่าไม่เคยถ่ายแบบหรือทำ� อะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลย แต่ เธอก็ทำ�ได้ดีในการถ่ายครั้งนี้ เรียกว่าทำ�งานง่ายไม่ต้องบอกอะไรมากเลย ก็ได้ความน่ารัก สวยและเป็น ธรรมชาติออกมาให้ได้เห็นกันอย่างที่เห็นที่และครับ ก็เหมือนเคยอยากชมภาพเธอเยอะก็ต้องไปชมในเวบ ไซต์ครับ ต่อ ต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล 2


be Around

วาไรตี้ อารมณ์ดี

4


be Interview

วาไรตี้ อารมณ์ดี

Arnie Anattapon Pethjan “ ไม่มีคำ�ว่าสายสำ�หรับ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ “ บทสัมภาษณ์ โดย Little Cranker ภาพประกอบ โดย น้องพลอย คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับ คุณ Arnie เพราะเค้าทำ�กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมร่วมกับสมาคมไทย บอสตัน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลง Boston Thai Karaoke Singing Contest 2009 ตามต่อมาด้วย Thai Got Talent คืน Thai Night ในปีเดียวกัน และยังเป็นระยะเวลาพอสมควรที่เค้าคนนี้ได้ฝากฝีมือการ แต่งหน้าทำ�ผมให้กับนิตยสารเล่มเล็กๆ ที่อยู่ในมือของคุณ ผลงานที่เค้าสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ปรากฏใน นิตยสาร Be Variety เท่านั้นแต่เค้ายังมีโอกาสแสดงฝีมือการเป็น Make Up Artist ให้กับผู้มีชื่อ เสียงอีกหลายท่าน รวมถึงงานแฟชั่นโชว์ต่าง ๆ บทสัมภาษณ์ของ Be Variety จึงอยากให้คุณๆ รู้จัก เค้ามากขึ้นค่ะ Q: อะไรคือเหตุผลที่ทำ�ให้คุณ Arnie เข้ามาในสายงานนี้ได้คะ A: จริงๆ แล้วเป็นความชอบ ความหลงรักในเรื่องของศิลปะและความสวยความงามมานานแล้ว แต่ ด้วยเรื่องของเวลาและปัจจัยหลายๆ อย่างทำ� ให้ไม่สามารถเริ่มต้นลงมือทำ�ได้เร็วกว่านี้ พอเริ่มมีเวลาและ อะไรๆ เริ่มเข้าที่เข้าทางจึงมีโอกาสไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราว พยายามศึกษาหาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้กับ การทำ�งานอยู่ตลอดเวลา เพราะงานสายนี้ต้องตามเทรนด์ตลอดเวลา ถ้าหากว่าเราไม่พยายามขวนขวาย เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เราก็เสี่ยงที่จะอยู่ในอาชีพนี้ได้ไม่นาน Q: บอกว่าไม่สามารถเริ่มได้เร็วกว่านี้ เพราะว่าตอนนั้นทำ�อะไร ที่ไหน อย่างไร พอจะบอกได้มั้ยคะ A: งานที่ทำ�อยู่ตอนนั้นยังไม่อำ�นวยให้ไปเรียนได้ เพราะว่าตอนนั้นเป็น Manager อยู่ที่ร้าน Gap และ ยังทำ�ร้านอาหารไปด้วย ตารางเวลาทำ�งานและ ตาราง(อยาก)เรียนจึงไม่ลงตัวเสียที เราก็คอย สอบถามที่สถาบันตลอดเวลาว่าเปิดเมื่อไหร่ สอน เวลาไหน แต่ก็ยังไม่สามารถทำ�ทุกอย่างให้ลงตัวได้ ก็เลยต้องพับโครงการไปก่อน จนเมื่อคิดว่าถ้าจะ ยังรอต่อไปแล้วเราจะได้เริ่มต้นทำ�สิ่งที่เราชอบ เมื่อไหร่ เท่านั้นแหละจึงตัดสินใจลดตารางงาน ลงเพื่อให้เราไปเรียนได้ 8


Q: เรียนยากมั้ยคะ A: ไม่ยากนะ ถ้าใจรักและมีความอดทน เพราะไม่ใช่เรียนแค่แต่งออกมาให้สวยเท่านั้น แต่ต้องเรียนถึง โครงสร้างทั้งหมดของผม ผิว เล็บ เหมือนเรียนชีววิทยาของมนุษย์ ทั้งกระดูก กล้ามเนื้อ เส้น ประสาทต่าง ๆ รวมถึงการรักษาความสะอาดเพราะอาชีพเราต้องสัมผัสเนื้อตัวผู้คนเหมือนสาย อาชีพแพทย์ และต้องเรียนทั้งหมด 1000 ชั่งโมงตามกฎหมายของรัฐ Massachusetts ถึงจะมีสิทธิ์สอบ ใบอณุญาตได้ จริงๆ แล้วถ้าเรียนแบบ Full Time ก็จะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน แต่อย่างที่บอกว่าต้อง ทำ�งานไปด้วยก็เลยต้องเรียนแบบ Part Time ดังนั้นมันก็เลยยืดเวลาการจบให้ช้าลงไปอีก Q: บอกหน่อยได้มั้ยคะว่าเหตุการณ์ตอนไหนที่ทำ�ให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นช่างแต่งหน้า ทำ�ผม A: มีโอกาสแต่งหน้าทำ�ผมให้กับเจ้าสาวหลาย ๆ คน พอเห็นหน้าเค้าตอนที่แต่งเสร็จแล้วก็เลยคิดว่า “เออ... เราก็แต่งสวยแฮะ” เหตุการณ์นั้นก็เลยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจ ให้เราว่าอยากทำ�งานทางด้านนี้เพราะมีความสุขที่ทำ�ให้คนอื่นสวย ต้อง ขอบคุณนะที่พวกเค้าเหล่านั้นเชื่อในตัวเราว่าเราทำ� ได้ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ไป เรียนอะไรเลย ดังนั้นจึงมีความคิดเรื่อยมาว่าอยากเรียนให้เป็นเรื่องเป็น ราว (ยิ้ม) Q: เรียนจบแล้ว มีงานอะไรที่เป็นความภูมิใจของคุณ Arnie A: มีหลายงานมาก (ลากเสียง) เพราะทุกงานที่ทำ� ทำ� ด้วยความตั้งใจ เหมือนเป็นการสร้างงานศิลปะ เสก สรรค์ให้ผืนผ้าใบเรียบๆ มีมิติและสีสันขึ้นมา ก็ภูมิใจทุกงานแหละ แต่ ถ้าถามว่าตื่นเต้นและประทับใจคงเป็นตอนที่แต่งหน้าให้ คุณ Gail Huff ภรรยาของคุณ Scott Brown (Republican Junior Senator from Massachusetts) ขึ้นปกนิตยสาร Southern New England Living ฉบับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แล้วก็เมื่อปีที่แล้วแต่งหน้าให้ กับ Miss Teen Massachusetts 2010 เพื่อนร่วมงานบอกว่าเธอคงจะไม่ ได้ตำ�แหน่งแน่นอน ปรากฏว่าเธอชนะได้ตำ�แหน่งมาเราก็ดีใจ ล่าสุดแต่ง หน้าให้กับภรรยาของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลทีม Patriot ตอนงาน ครบรอบวันแต่งงานก็รู้สึกประทับใจได้เจอคนดัง (ยิ้ม) Q: เจอคนดังหลายคนนะคะ A: ก็ประมาณหนึ่ง ถือว่างานนี้เปิดโลกของเราให้กว้าง ขึ้น มีโอกาสไปร่วมงาน International Make Up Show ที่ New York ได้เข้า Class จากช่างแต่งหน้าชื่อดังมากมาย อย่าง Billy B. ช่างแต่งหน้าของ Lady Gaga และ Eve 9


Pearl ช่างแต่งหน้ารางวัล Emmy Award ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ดี เพราะเราได้รู้ทักษะใหม่ๆ เป็นการ ฝึกฝนไปในตัว ที่ไหนมี Make Up Show ที่นั่นก็จะมี Arnie ด้วยตลอด (หัวเราะ) คือพยายามไปเกือบทุก งาน เพราะถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่หาไม่ได้ง่าย ๆ Q: งาน Fashion Show ล่ะคะ ผ่านมาท้าทายความสามารถบ้างมั้ย A: มีบ้าง เคยช่วยงาน Boston Fashion Week ของพี่เอ๋ Designer (อ่านบทสัมภาษณ์คุณเอ๋ย้อนหลังได้ที่ฉบับเดือนตุลาคม 2010) สนุกมาก ๆ อีกงานก็เป็นงาน Wrentham Outlet Fashion Show เมื่อตอนต้นปี เหนื่อยแต่ก็สนุกเหมือนกัน Q: ปัญหาจากการทำ�งานก็คงมี A: มี (เสียงสูง) เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูง บางครั้งลูกค้า ไม่ชอบที่เราแต่ง ทั้งๆ ที่ได้ลองแต่งไปแล้ว แต่ว่าเกิดเปลี่ยนใจ ทีหลัง ยอมรับว่าบางทีก็แอบโกรธนิดนึง แต่พยายามไม่เก็บเอามา เป็นอารมณ์ เพราะความรู้สึกด้านลบนั้นรับรองได้ว่ามีผลกับงาน แน่นอน คิดเสียว่า “เค้าอยากสวยที่สุด มันเป็นวันของเค้า” งานก็เลยผ่านพ้นไปได้ด้วยดี Q: แล้วตอนนี้ทำ�งานประจำ�ร้านไหนคะ และมีแผนสำ�หรับอนาคตอย่างไรคะ A: ตอนนี้ทำ�งานประจำ�ที่ร้าน Salon Gina Cho ในเมือง Milford เป็น Make Up Artist ประจำ�ร้าน แล้วก็เป็นช่างนวดหน้า ทำ�ผม ด้วย ส่วนอนาคตนั้นคิดอยู่เสมอว่าจะทำ�อย่างไรให้ตัวเอง เติบโตจากงานที่เราทำ� อยากจะมีผลิตภัณฑ์ Make Up และ Skin Care ที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง ตอนนี้ก็กำ�ลังช่วยกัน ศึกษากับเพื่อนที่ทำ�งานวิจัยซึ่งเค้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เรียกว่ายังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ยังต้องใช้เวลา ความอดทนและความพยายามรวมกัน Q: ทำ�งานมามาก ได้เดินตามฝันของตัวเอง คุณ Arnie ยึดคติอะไรคะ A: (ยิ้มเขิน)... ข้อคิดอันนึงที่ได้มาจากขนม Fortune Cookie บอกว่า “โอกาสดีๆ ในชีวิตจะไม่เดินมา หาเรา แต่เราต้องเดินไปหามันเอง” ก็เลยเอาข้อคิดนี้มาใช้กับตัวเองตลอดเวลา อีก อย่างที่อยากฝากท่านผู้อ่านก็คือ “ไม่มีคำ� ว่าสายสำ�หรับการเริ่มต้นทำ�สิ่งใหม่” เค้าคนนี้เลือกทำ�ในสิ่งที่เค้ามีความสุข และเค้าก็ทำ�สิ่งนั้นได้ดีทีเดียว ดูผลงาน ของเค้าได้ที่หน้า Fashion ของนิตยสารได้ค่ะ... 10


be Smart

วาไรตี้ อารมณ์ดี

โรคที่พบบ่อยในคนอ้วน ภายในเรือนร่างที่ฉาบทาด้วยความอุดมสมบูรณ์ตามความคิดผู้ที่ไม่รู้ แต่โรคผู้มีอันจะกินนี้ มักจะรวบรวมพรรคพวกไว้มากมายล้วนแต่โรคเด็ดๆ ทั้งนั้น 1.ไขมันในเลือดสูงซึ่งนำ�ไปสู่ความผิดปกติของ ระบบอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อเจ้าเม็ดไขมันไปเกาะตามผนังหลอด เลือด ยิ่งหนามากขึ้นๆถนนของเจ้าเลือดก็เดินไม่สะดวก ตามไป ก็เลือดต้องไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกส่วนของร่างกาย และเราก็ขาดเลือดไม่ได้ แน่นอนจะมีปัญหาต่อสุขภาพตามมา อีกมาก ทั้งโรคหัวใจวายความดันโลหิตสูง เหนื่อยหอบ มึน งงบ่อยๆ เป็นลมเมื่อเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไม่ดี เซลล์ก็เสื่อมโทรมลงอนุมูลอิสระก็เกิดเร็วขึ้น ทีนี้แหละแก่เร็วอย่างเห็นได้ชัด 2.ความดันโลหิตสูงเมื่อไขมันเคลือบผนังหลอดเลือด บางจุดอาจตีบมาก หัวใจมีหน้าที่ เหมือนปั๊มน้ำ�ก็ต้องขับดันเลือดวิ่งไปให้ทั่วร่างกายทุกซอกทุกมุม เมื่อบางจุดโดนบีบให้แคบแต่ร่างกาย ต้องการเลือด มันอาจออกแรงผลักดันเลือด อาจทำ� ให้เส้นเลือดในสมองแตกถึงแก่ชีวิต หรือพิการเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ 3.โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศอุตสาหกรรม รวมทั้ง ประเทศไทยด้วยเนื่องจากไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำ� ให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตันหัวใจ ทำ�งานเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นกับเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจก็ทำ� ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดและหัวใจวาย 4.โรคเบาหวานพบว่าคนไทยเป็นเบาหวานกันประมาณ 3 ล้านคน ลองคิดดูว่าไม่น้อยวันหน้าถ้ายังใช้ชีวิตเผอเรอ มีหวังได้เป็น เบาหวานด้วยอีกคนโรคนี้เป็นเพื่อนคู่ซี้กับโรคอ้วน ที่มักพบควบคู่กัน เสมอเบาหวานนั้นเพราะระบบควบคุมระดับน้ำ� ตาลในร่างกายผิดปกติ เมื่อเป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดเป็นแผลก็มักรักษาไม่หาย กลายเป็นแผล เรื้อรัง บางทีก็เป็นแผลกดทับประกอบกับเสี่ยงต่อการติดเชื้อราง่ายขึ้น เพราะมีการอับชื้นของซอกแขนและซอกขามากกว่าปกติ 5.โรคข้อกระดูกเสื่อมโดยเฉพาะข้อเข่าและข้อเท้า เนื่องจากต้องรับน้ำ�หนักตัวมากเกินพิกัด บางคนที่อ้วนมากๆ อาจจะยืนหรือเดินไม่ได้เลย เพราะข้อเท้าไม่สามารถรับน้ำ� หนักได้คนอ้วนมากๆ จะเดิน ก็ลำ�บาก โยกเยกซ้ายขวาเดินไปเหนื่อยหอบไป 6.โรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากในคนอ้วนมักมีการเคลื่อนไหวน้อย ชอบนั่งหรือนอน ปอดจึงขยายตัวไม่เต็มที่ทำ�ให้เกิดการติดเชื้อของทาง เดินหายใจได้มากขึ้น บางครั้งถึงกับมีภาวะการหายใจ ลดลงหายใจติดขัด ทำ�ให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง ในปอด คนอ้วนมากเหนื่อยง่ายง่วงนอนตลอดเวลา อาจพบภาวะของโรคอารมณ์เศร้าหมองร่วมไปด้วย ก็กินซึ่งอาจจะช่วยให้อารมณ์ช่วงนั้นดีขึ้นแต่ในขณะ เดียวกันก็เป็นการทำ�ร้ายตัวเองมากยิ่งขึ้น 7.โรคมะเร็งบางชนิดคนอ้วนมีอัตราการ เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งได้ 12


8.โรคนิ่วในถุงน้ำ�ดีและไขมันแทรกในตับเมื่อมีไขมันมากการทำ�งานของตับก็ลดลง เพราะไข มันเข้าไปแทรกอยู่ จนทำ�ให้เกิดนิ่วในถุงน้ำ�ดี

10 นิสัย ควบคุมน้ำ�หนัก แบบง่ายๆ การเปลี่ยนแปลงนิสัยเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำ�ให้เกิดความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง การ ควบคุมน้ำ�หนักเป็นเรื่องของการสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณสามารถทำ�ไปได้ตลอดชีวิตและต่อไป นี้คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ 10 อย่างที่จะช่วยทำ�ให้น้ำ�หนักในฝันของคุณกลายเป็นจริงได้ 1. ประเมินนิสัยการกินของคุณ คุณชอบกินตอนดึกๆ หรือเปล่า หรือกินของเหลือของแฟน หรือกินไปชิมไปตอนทำ�กับข้าว ลองมองดูให้ถ้วนทั่ว และมันจะง่ายมากในการแยกแยะพฤติกรรมที่คุณสามารถ เปลี่ยนแปลงที่จะเพิ่มการประหยัดแคลอรีได้ขนานใหญ่ 2. รับมือความล้มเหลว คุณต้องมีกลยุทธ์สำ�หรับการเผชิญกับมารผจญ เตรียมของว่างที่ดีต่อ สุขภาพเอาไว้สำ�หรับช่วงเวลาที่คุณรู้ว่าคุณมักจะหิว และอาจหลุดจากแผนการกินของตัวเองได้ง่ายดาย 3. ไปซื้อของเวลาท้องอิ่ม มันเป็นสูตรลับของหายนะที่ไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตในเวลาที่คุณ กำ�ลังหิว ซื้อของตามรายการที่เตรียมไว้ เพื่อไม่ให้มีการซื้อของตามใจอยาก การกินที่ดีเริ่มด้วยการกัดตุนอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพเอาไว้ในครัว 4. กินอาหารตามปกติ ลองพิจารณาดูว่าการกินอาหารที่มื้อได้ผลดีที่สุดในชีวิตของคุณ และยึด ตามนั้นมื้ออาหารปกติจะช่วยลดการกินจูบกินจิบได้ 5. กินที่โต๊ะอาหาร และกินจากจาน อาหารที่กินจากห่อโดยตรง และในขณะที่ยืนอยู่ จะทำ�ให้ลืมตัวได้ จนคุณอาจลงเอยด้วยการกินมากกว่าเวลาที่คุณนั่งกินและอร่อยกับอาหารอย่างรู้ตัว 6. เสิร์ฟอาหารเฉพาะหนึ่งที่ และเก็บอาหารที่เหลือเอาไว้ในครัว การเห็นอาหารเยอะๆ ตรงหน้า มัก เรียกร้องไห้กินจานที่สอง และมันยังใช้เวลาราว 20 นาทีกว่าที่สมองของคุณจะรับสัญญาณว่าอิ่มจากสมอง 7.กินช้าๆ เคี้ยวช้าๆ และอร่อยไปกับรสชาติของอาหาร ลองวางช้อนลงบ้างระหว่างแต่ละคำ� และ ดื่มน้ำ�เยอะๆ ระหว่างกินอาหาร 8. อย่ากินหลังมื้อค่ำ� นี่คือช่วงเวลาที่มักทำ�ให้เราน้ำ�หนักเพิ่ม ถ้าคุณหิว ลองสนองความอยากกิน ด้วยเครื่องดื่มแบบไร้แคลอรีหรือลูกกวาดสักชิ้น และการแปรงฟันหลังมื้ออาหารก็ช่วยลดความอยากที่จะกินได้ 9. ถ้าคุณกินของว่างระหว่างวัน ลองคิดว่าของว่าง เป็นอาหารมื้อเล็กๆ มื้อหนึ่ง ด้วยการเลือกของว่างที่อุดมด้วย คาร์โบไฮเดรตแบบไม่ขัดสี และโปรตีนกับไขมันเล็กน้อย 10. เริ่มวันด้วยอาหารเช้าเสมอ มันเป็นมื้อสำ�คัญที่สุดของ วัน หลังการอดมาตลอดทั้งคืน ร่างกายคุณต้องการเชื้อเพลิงเพื่อเดิน เครื่องระบบเผาผลาญอีกครั้ง และให้พลังงานคุณไปตลอดทั้งวัน 13


be Writing

วาไรตี้ อารมณ์ดี

14


15


16


17


รู ้ ไ ว้ ก ็ ด ี น ะ... Hurricane, เฮอร์ริเคน, Hurricane, เฮอร์ริเคน ในที่สุด Hurricane Irene ก็จากไปแบบไม่กลับ มาอีก แต่ก็ทำ�ความเสียหายทิ้งเอาไว้ไม่น้อย ทุก รัฐที่ Irene แวะเดินผ่าน ได้รับความเสียหายมหาศาล ประมาณคร่าวๆ ก็เป็นหลายพันล้านเหรียญครับ ก่ อ นหน้ า ที่ ไ อรี น จะมาถึ ง พวกเราที่ อ ยู่ ใ นนิ ว อิ ง แลนด์ เธอก็ขึ้นแผ่นดินที่รัฐ North Carolina, แล้วต่อมาที่ Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, New York, ไอรีนเดินทางเข้าเขตนิวอิลแลนด์ที่ รัฐ Connecticut เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้ ตอน ที่ไอรีนมาถึง เธอก็ลดความโกรธาลงมาแบบเบาๆ แล้วนะ จนเขาไม่จัดให้อยู่ระดับพายุ เฮอร์ริเคนแล้ว มัน ลดระดับลงมาเป็นแค่พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เท่านั้น ฟังดูแล้วมันไม่น่าจะมีพิษมีภัยมาก แต่เธอก็พัด แรงประมาณ 50-60 ไมล์ต่อชั่งโมง แล้วที่สำ�คัญเอาฝนมาด้วยแบบห่าใหญ่ๆ เลย บริเวณที่เธอเดินผ่าน คือตอนกลางไปจนถึงตะวันตกของรัฐแมสซาชูเซ็ทส์ แล้วตรงขึ้นรัฐเวอร์ม้อนท์ (Vermont) บริเวณ ที่เธอเดินผ่านโดยตรงก็ได้รับฝนกันมากขนาด 4-6 นิ้วจนทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมแบบฉับพลัน ถนน หนทางบางสายถูกน้ำ�พัดเซาะขาด สะพาน บ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำ�พัดหายไปก็มี ส่วน เขตตะวันออก ของรัฐและ บอสตันนั้นก็เจอแค่ชายกระโปรงของ ไอรีนเท่านั้น ก็ยังโค่นต้นไม้ใหญ่ๆ หักกิ่งไม้ให้มาทับ สายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์, สายเคเบิ้ล ที่หนักหน่อยก็ลงมาทับหลังคาบ้านเสียหายไม่น้อย เห็นชื่อเพราะๆ หวานๆ อย่างนี้ ไอรีนเหนี่ยะก็ได้ทำ�ให้คนเสียชีวิตไปอย่างน้อยก็ 45 คนจาก 13 รัฐที่อยู่บนชายฝั่งตะวัน ออกของประเทศสหรัฐฯ เรามาทำ�ความรู้จักกับพายุ Hurricane ว่ามันมาจากไหน แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ามัน ชื่ออะไร เฮอร์ริเคนก็เหมือนกับพายุไต้ฝุ่น (Typhoon) ที่เรียกชื่อต่างกันเพราะว่าจุดกำ�เนิดมันต่างกัน ไต้ฝุ่นนั้นมันเกิดที่มหาสมุทร แปซิฟิค (Pacific Ocean) ส่วน เฮอร์ริเคนนั้นแหล่งกำ�เนิดอยู่ที่ มหาสมุทร แอทแลนติค (Atlantic Ocean) แถวๆ ทะเล ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอาฟริกา (Africa Continent) ใกล้กับหมู่เกาะ Cape Verde ฤดูเฮอร์ริเคน (Hurricane Season) นั้นก็เริ่มที่วันที่ 1 มิถุนายน และ จนลงราว เดือน พฤศจิกายน เพราะฉะนั้นถ้า มีแผนการท่องเที่ยวในแถบทะเล Caribbean ใน ช่วงนี้ก็เตรียมใจว่าอาจจะเจอกับพายุ เฮอร์ริ เคนได้ เรามาดูว่าชื่อของพายุนี้มันมาจาก ไหน ที่มีการตั้งชื่อก็เพื่อจะได้แยกแยะและ จำ� ได้ง่ายว่าพายุลูกไหนมีความรุ นแรงแค่ ไหนและ ทำ�ความเสียหายแค่ไหน องค์การพยากรณ์ อากาศโลก (World Meteorological Organi18


zation) ก็เลยเริ่มมีการตั้งชื่อพายุขึ้นตั้งแต่ปี 1950 เขาให้พายุลูก แรกมีชื่อว่า Able เพื่อให้จำ�ง่ายขื้น อีกสามปีต่อมาเขาตั้งชื่อ พายุลูกแรกที่เป็นคน เอ๊อไม่ใช่ ที่มีชื่อเหมือนคน คือ Alice เมื่อปี 1953 ซึ่งเป็นชื่อผู้หญิง พอลูกที่สองก็จะชื่อเป็นผู้ชาย แล้วก็เป็น ชื่อผู้หญิง สลับไปสลับมาอย่างนี้ และชื่อพายุได้ถูกตั้งชื่อไว้ล่วง หน้าจนถึงปี 2024 ทุกๆ ปีชื่อจะเริ่มที่อักษร A, B, C, D ตาม ลำ�ดับไป แต่ละปีเขาจะตั้งชื่อเอาไว้ 21 ชื่อ สำ�หรับปี 2011 นี้ก็เริ่ม ที่ นางสาวArlene แล้วตามด้วย นาย Bret ตามด้วย Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irene, Jose, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince, Whitney หลังจาก Irene หนุ่ม Jose ตายเร็วหน่อย นางสาว Katia (อ่านว่า คาทิอา) ก็ กำ�ลังขู่อยู่ว่าจะแวะเข้ามาดีไหมหรือว่าท่องเที่ยวแค่ในมหาสมุทรดี แต่ถ้าแวะเฉียดเข้าชายฝั่งนิดหน่อย รอบนี้ เกาะ Martha Vineyard, เกาะ Nantucket และ Cape Cod คงเจอเต็มๆ นั่นก็หมายความว่า South Shore, Boston, และ North Shore ตลอดไปจนถึง Maine ก็คงงอมพระรามกันพอสมควร ครั้งสุดท้ายที่ เจอกันงอม ก็เมื่อปี 1991 เจอพายุเฮอร์ริเคน Bob ก็ทำ� ความเสียหายไปเป็นพันล้านเหมือนกัน เนื่องจากปี 2011 พายุลูกแรกมีชื่อเป็นหญิง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ ปี 2012 ก็ให้ พายุลูกแรกมีชื่อเป็นชายว่า Alberto บ้าง แล้วตาม สาวBeryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sandy, Tony, Valerie, William ชื่อของพายุเขาก็มีการปลดระวางเหมือนกันกับเบอร์ของนักกีฬา เช่น เบอร์ 33 ของ Boston Celtics นั้นจะเป็นของ Larry Bird เท่านั้นเพราะว่า Larry Bird เป็นนักบาสเก็ตบอลยอดเยี่ยมคนหนึ่ง ของทีม Celtics พายุก็เหมือนกันถ้าพายุลูกไหนทำ� ความเสียหายมากเป็นประวัติศาสตร์ ชื่อพายุลูกนั้นก็ จะปลดระวางและถูกจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ เช่น Katrina และ เข้าใจว่า Irene ก็จะถูก retiredเหมือนกัน ไอ้ที่ได้ยินว่าตอนนี้ มันเป็น category 1, 2, 3, 4 สูงสุดคือ 5 อะไรพวกนี้มันเป็นอย่างไงกัน มันก็เป็น อย่างนี้ครับ มันคือระดับชั้นของความรุนแรงของพายุ เลขสูงก็รุนแรงมากเลขต่ำ�ลงมาก็รุนแรงน้อยลง มา Category ความเร็วของลม (ไมล์/ชม) ระดับความเสียหาย 1 74-95 น้อยสุด (ไม่ใช่น้อยอย่างที่คิดนะ) 2 96-110 ปานกลาง (ขนาดพังบ้าน, ยกเรือนขึ้นฝั่ง) 3 111-130 รุนแรง (ต้องย้ายหนี้เตรียมสร้างใหม่) 4 131-155 รุนแรงมากๆ ราบเรียบเป็นหน้ากอง 5 เกิน 155 ขึ้นไป นึกภาพเอาเองว่าจะราบเรียบแค่ไหน ไอ้ที่พวกเราเจอเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม นั้นมันต่ำ�กว่า Hurricane ที่เขาเรียกว่า Tropical Storm นั้นมันยังมากขนาดที่เราเจอกัน ถ้ามันเป็น cat 1 hurricane ก็คงจะเสียมากกว่านี้มาก แต่ถ้าเป็น Cat 2, 3, 4 หรือ 5 ดึกใหญ่คงพังได้เหมือนกันนะ ความเสีย หายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ รัฐบาลกลางก็ได้เสนอให้ความช่วย เหลือกับรัฐต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย ก็หวังว่าเราจะ กลับคืนสู่ภาวะปกติใน วันสองวันนี้ ไม่อย่างนี้ผู้ทีอยู่ อาศัยในบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้า, ไม่มีน้ำ�ใช้ ก็จะเดือนร้อนกันหนัก เฮ้อชีวิตคนเรา มันมีขึ้นมันมีลง นี่หล่ะคือ ธรรมชาติ 19


Movies Move Along วัดเส้าหลิน ใน 2 ยุคสมัย กับหนังกังฟูที่เปลี่ยนไป หากกล่าวถึงชื่อวัดเส้าหลิน หรือ Shaolin Monastery หลายๆ คนก็จะต้องนึกถึงวัดในตำ�นานที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีน อยู่บนเทือก เขาซงซาน มีหลวงจีนเรียงแถวฝึกกังฟู และมี 18 อรหันต์ กับค่ายกล มนุษย์ทองคำ� เป็นด่านเฝ้ารอผู้มาทดสอบฝีมือ ซึ่งภาพเหล่านี้ ประทับ อยู่ในความทรงจำ�ของผู้ชมภาพยนตร์ชาวไทย ตั้งแต่ปี 1976 หรือ พ.ศ. 2519 ที่เป็นปีเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่อง 18 มนุษย์ทองคำ� (18 Bronze Men) วันที่ 9 กันยายน ปี 2011 ภาพยนตร์จากฮ่องกงเรื่อง Shaolin จะเข้าฉายในสหรัฐอเมริกา แต่จริงๆ แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้เข้าฉาย ไปที่ฮ่องกง ในวันที่ 27 มกราคม ปี 2011 รวมถึงได้เข้าฉายในประเทศไทย ไปเรียบร้อยแล้วด้วย แต่ที่เพิ่งจะมาเข้าฉายในสหรัฐอเมริกา อาจจะเป็นเพราะในช่วง Summer ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาประจำ�ของหนังใหญ่ทุนสูงของ Hollywood จึงอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก หากนำ�หนังภาษา ต่างประเทศมาเข้าฉายในช่วงนั้น ภาพยนตร์ Shaolin เรื่องใหม่นี้ คล้ายๆ จะเป็นการนำ�กลับมาสร้าง ใหม่ (remake) ของภาพยนตร์เรื่อง The Shaolin Temple หรือ เสี้ยวลิ้มยี่ ของปี 1982 ที่ในตอนนั้น นำ�แสดงโดย Jet Li และนั่น ก็เป็น ภาพยนตร์เรื่องแรกของ Jet Li ด้วย ผู้กำ�กับภาพยนตร์เรื่อง Shaolin คือ Benny Chan (ไม่ทราบชื่อภาษา จีน ที่อ่านเป็นไทย) ซึ่งผลงานเรื่องแรกของเขา คือ A Moment of Romance (1990) หรือ ที่รู้จักกันดีในประเทศไทยว่า “ผู้หญิงข้า ใครอย่า แตะ” นำ�แสดงโดย หลิว เต๋อ หัว นั่นเอง โดยใน Shaolin นี้ ก็ได้ หลิว เต๋อ หัว คนเดิม กลับมาเป็นพระเอกอีกครั้ง แถมยังมีเฉินหลงมาร่วม แสดงด้วย เนื่องจาก Shaolin ได้ออกฉายไปนานแล้ว การจะหามารับชม จึงไม่น่า จะยาก ส่วน The Shaolin Temple ที่เป็นต้นฉบับในปี 1982 ก็ยังสามารถหามารับ ชมได้ โดยการค้นหาด้วยชื่อของภาพยนตร์ใน youtube แถมเป็นพากย์ภาษา ไทยด้วย ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นการ remake กระนั้น Shaolin ก็ไม่ได้ใช้โครงเรื่อง ทั้งหมดของ The Shaolin Temple โดยในเนื้อหาของต้นฉบับนั้น พ่อพระเอกโดนฆ่า แล้วตัวเองก็หนีตายมา พระในวัดเส้าหลินก็ช่วยชีวิตไว้ ต่อมา พระเอกก็ขอบวช เป็นพระในวัด เพราะอยากฝึกกังฟู เพื่อนำ�ไปแก้แค้นให้พ่อ 20


ส่วนฉบับ remake ที่มีหลิว เต๋อ หัว เป็นพระเอก จะออกแนว drama กว่านิดหน่อย ประมาณว่า ลูกสาว ตาย ครอบครัวแตก ลูกน้องทรยศ สูญเสียทุกอย่าง บาดเจ็บหนีตาย มา อาศัยวัดเส้าหลิน แล้วเกิดทำ�ใจได้ เลยอยากบวช เพื่อตัดขาดทางโลก

แต่ส่วนหนึ่งของโครงเรื่องที่เหมือนกันในทั้ง 2 ฉบับคือ ในตอน สุดท้าย จะมีกองทัพบุกมาวัดเส้าหลิน เพื่อหวังจะทำ�ลาย เหล่าหลวงจีนทั้ง หลาย จึงต้องช่วยกันจับอาวุธขึ้นสู้

จากการได้รับชมทั้ง The Shaolin Temple ที่เป็นต้นฉบับ และ Shaolin ที่เป็น remake ข้าน้อย รู้สึกได้ถึงอีกหนึ่งข้อแตกต่างของทั้ง 2 ฉบับ คือ The Shaolin Temple นั้น นำ�แสดงโดย Jet Li ซึ่งเป็น ภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา หลังจากที่เขาโด่งดังจากการชนะเลิศการแข่งขัน Wushu ในระดับประเทศ และได้แสดงกังฟูที่ทำ�เนียบขาวในสมัยประธานาธิบดี Richard Nixon หลังจากนั้น Jet Li จึงได้แสดงภาพยนตร์

ส่วน Shaolin ฉบับทำ�ใหม่นี้ นำ�แสดงโดย หลิว เต๋อ หัว ซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นเก่า ที่ยังคง ความเป็นดาราดังอยู่ และถึงแม้ Shaolin จะมีเฉินหลง กระนั้น เฉินหลงในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ไม่ได้ออก ลีลาการต่อสู้ในแบบฉบับของเขาเท่าใดนัก หรือก็คือ ไม่ค่อยได้เล่นเอง เจ็บเอง แต่มีเทคนิคพิเศษช่วยใน ฉากบู๊ ส่วนนักแสดงนำ�หนุ่มหล่ออีกคน คือ เซียะ ถิง ฟง ก็โด่งดังมาจากการเป็นนักร้อง แล้วในภาย หลังจึงได้มาเป็นนักแสดง สิ่งที่ข้าน้อยรู้สึกสงสัยคือ The Shaolin Temple ที่เป็นภาพยนตร์กังฟูบู๊ๆ ที่สร้างใน ยุคเก่า ในสมัยที่เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ยังไม่ล้ำ�หน้าเหมือนทุกวันนี้ กลับทำ�ฉากต่อสู้ออกมาได้ ดูจริงกว่าภาพยนตร์กังฟู หรือภาพยนตร์บู๊ๆ ในยุคหลังปี 2000 นี้ ที่มักจะอาศัยเทคนิคพิเศษเข้าช่วย นักแสดง ทำ�ให้นักแสดงดูกระโดดได้สูงขึ้น หรือลอยตัวได้นานขึ้น แต่เทคนิคพิเศษของสมัยใหม่เหล่า นั้น กลับทำ�ให้ฉากต่อสู้ในภาพยนตร์ ดูเกินความจริง และไม่เป็นธรรมชาติ เลยกลายเป็นว่า หลังจากยุคของ เฉินหลง และ Jet Li ภาพยนตร์ แนวกังฟูจากฮ่องกง ก็เปลี่ยนไป เพราะยังไม่มีนักแสดงคนไหน ที่เป็นนักกัง ฟูจริงๆ มาก่อน แล้วจึงค่อยเข้าสู่วงการภาพยนตร์ เหมือน Jet Li กับ เฉิน หลง โดยสมัยนี้ ขอแค่ว่านักแสดงหน้าตาดี มีชื่อเสียง ก็มีเทคนิคพิเศษ ช่วยให้กลายเป็นนักกังฟูได้ 21


We’re #1

In One color printing T

A O

K R

E A

O N

U Y

T T

M H

E I N

N G

U

B

E

T

F L W

Y

E E

E

R N

ร้านเปิดใหม่ รับไปเลย 1000 ฉบับฟรี บริการสุดด่วน - ราคาถูกสุดใจ

39

$

.00/1000

พิมพ์หนึ่งด้าน - สองด้าน พับ - ไม่พับ - ราคาเดียว พิมพ์บนกระดาษขาว หมึกดํา หนา 24 ปอนด์

ประหยั ด แบบยั้ งไม่อยู่

สําหรับร้านอาหารไทย

ลูกค้าบริษัท HIPPO รับไปเลยอีก15%ฟรี

ครั้ งแรกออกแบบให้ฟรี

บริการฟรี - ด่วนทันใจ - แถมด่าได้

CALL: DIRT CHEAP PRINTING

517 THAMES ST, NEWPORT, RI 02840

กระดาษขาว กระดาษสี หมึกสี หมึกดํา 1000 ฉบับ 1000 ฉบับ 1000 ฉบับ

LETTER 8.5x11

39.00

+3.00

LEGAL 8.5x14

44.00

+4.00

LEDGER 11x17

49.00

+5.00

COMPARE TO KINKO’S UNFOLD/WH PAPER PER COPY/1 SIDE

+5.00

0.11 Price on 3/29/10

+8.00

0.11 Price on 3/29/10

+11.00

0.20 Price on 3/29/10

THIS OFFER FOR CAMERA READY ART WORK ONLY! UP LOAD YOUR FILE TO EMAIL: DirtCheapPrinting@gmail.com Mail your clean crisp copy to address below or fax (401) 845-8338 AVAILABLE INK COLOR: Green - Hunter green - Purple - Burgundy - Brown - Blue Medium blue - Bright red - Teal - Flat gold - Orange

FREE SHIPPING IF ORDER MORE THAN $150.-

(401)515-4554 ข้าวกล่อง

650-395-8424

8424 650-395- THAI

ข้าว กล่อง khao klong.com

ขนาดกระดาษ #60/24

TM.

ถูก-สะดวก สะอาด-อรอย ่

“กิินทั้งบ้านไม่ถึง20” เริ่มรับ order 10 ธันวานี้

รับ Order Minimum order 30.00 สำหรับ X’Mas / New year สั่งวันนี้ รับพรุ่งนี้ หลัง 5 pm ่ แล้วนะคะ ค่าส่ง $2.00 ในระยะ 2 mile จาก Boston ใหม

วิธีสั่งอาหารข้าวกล่อง

อย่าลืมให้กำลังใจคน Delivery นะคะ

ถ้าไกลกว่านั้นกรุณาสอบถามราคาค่าส่งก่อนนะคะ เริ่มส่ง Vermont - New Hampshire - Massachusetts Rhode Island - Connecticut - Maine - New York ผ่าน UPS หลังกลางเดือน มกราคม 2011

ร าหา ือน อ ร กา ุกเด ราย ิ่มขึ้นท เพ

khao Glong.com


Model


Model


be Test

วาไรตี้ อารมณ์ดี

แบบทดสอบ: เคยสงสัยไม๊ว่าคุณ เป็นคนขี้เหงาหรือเปล่า เคยสงสัยไม๊ ว่าการที่ คุณอยู่ไม่ติดบ้านหมายความว่าคุณเป็นคน ขี้เหงาหรือเปล่าหากไม่แน่ใจเชิญพิสูจน์ด้วย ตัวคุณเองสิ 1.คุณชอบไปชมภาพยนตร์คนเดียว ใช่ไปที่ข้อ 2 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 6 2.ชอบความครื้นเครงสนุกสนาน ใช่ไปที่ข้อ 7 ไม่ใช่ไปที่ข้อ3

3.ชอบเขียนจดหมายถึงเพื่อน ใช่ไปที่ข้อ 8 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 4 4.ชอบไปไหนมาไหนเพียงคนเดียว ใช่ไปที่ข้อ 5 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 9 5.ชอบทานข้าวคนเดียว ใช่ไปที่ข้อ 10 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 9

6.เมื่อไปทานข้าวนอกบ้านต้องมีคนเป็นเพื่อน ใช่ไปที่ข้อ 11 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 7 7.ไม่มีเพื่อนที่รู้ใจ ใช่ไปที่ข้อ 12 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 8 8.เมื่ออารมณ์ไม่ดีมักจะไปหาเพื่อน

ใช่ไปที่ข้อ 13 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 9 9.ชอบพูดคุยเล่นทางโทรศัพท์ ใช่ไปที่ข้อ 14 ไม่ใช่ไปที่ข้อ10 10.ชอบเดินเล่นคลายกลุ้มคนเดียว ใช่ไปที่ข้อ 15 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 14 11.ชอบนั่งคิดคนเดียว ใช่ไปที่ข้อ 12 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 16 12.ต้องการความรู้สึกปลอดภัยมาก ใช่ไปที่ข้อ 17 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 13 13.มีของดี ๆ ต้องแบ่งกัน ใช่ไปที่ข้อ 18 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 14 14.หวังอยากให้ฝ่ายตรงข้ามสนใจคุณ ใช่ไปที่ข้อ 18 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 19 15.เบื่อหน่ายเพื่อนที่มารบกวนถึงบ้าน ใช่ไปที่ข้อ 20 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 19 16.เรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กต่าง ๆ ต้องหาเพื่อน ใช่ไปที่ข้อ A ไม่ใช่ไปที่ข้อ17 17.คิดจะไปหาเพื่อนก็กลัวถูกปฎิเสธ ใช่ไปที่ข้อ B ไม่ใช่ไปที่ข้อ 18 18.ต้องพบหน้าเพื่อนทุกวัน ใช่ไปที่ข้อ B ไม่ใช่ไปที่ข้อ C 19.พยายามที่จะไม่ไปรบกวนผู้อื่น ใช่ไปที่ข้อ 20 ไม่ใช่ไปที่ข้อ 18 20.ไม่ยืมเงินผู้อื่นโดยเด็ดขาด ใช่ไปที่ข้อD ไม่ใช่ไปที่ข้อ A A.ประเภทพึ่งพาอาศัย คุณชอบไปไหนมาไหนกับเพื่อน ไม่ว่าจะ ไปชมภาพยนต์หรือไปชอปปิ้งคุณต่างชอบให้มีใคร อยู่เป็นเพื่อนคุณ โดยเฉพาะในขณะที่อารมณ์คุณดี หรือไม่ดี คุณยิ่งต้องการให้เพื่อนๆ อยู่ข้างๆ โดย ปกติคุณจะเป็นคนที่ไม่รู้สึกว่าต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อน เพียงแต่มีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นคนโชคดีที่มีเพื่อน ดี ๆ มากมายเช่นนี้ แต่ถ้าวันใดที่คุณทะเลาะกับเพื่อน หรือติดธุระไปไหนกับเพื่อนไม่ได้ คุณจะรู้สึก โดดเดี่ยว เงียบเหงาอย่างยิ่ง ขณะนี้ คุ ณจึ งยอมรั บ ว่ าคุ ณเป็ น ประเภทพึ่ งพาอาศั ย เพื่อน

26


B.ประเภทเปล่าเปลี่ยวใจ ความเปล่าเปลี่ยวใจคือโรคจิตของคุณชนิดหนึ่ง และคือโรคประจำ�ตัวของคุณภายในใจของคุณ กลัวถูกเพื่อน ๆ หรือ หมู่คณะทอดทิ้งด้วยเหตุนี้คุณจึงพยายามรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับทุก ๆ คนไม่กล้าทำ�ให้ ผู้อื่นโกรธเคือง เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าคุณขาดความเชื่อมั่นในตนเองเพราะฉะนั้นจึงต้องการ ให้ผู้อื่นให้ความมั่นใจแก่คุณด้วยเหตุนี้แม้ความเคลื่อนไหวบางอย่าง ที่คุณไม่ชื่นชอบแต่คุณก็ต้องจำ�ใจเข้าร่วม มิเช่นนั้น คุณก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจทางด้านมนุษยสัมพันธ์ อาจกล่าวว่า คุณไม่มีความรู้สึกปลอดภัย และเป็นคนไม่มีบุคลิกภาพ C.ประเภทระบายความในใจ ในชีวิตแห่งความเป็นจริงคุณมีอิสระมากแต่ว่าทางด้านจิตใจคุณยังต้องการความสนับสนุน จากเพื่อนปกติอยู่คนเดียวคุณจะไม่รู้สึกเหงา การเคลื่อนไหวก็อิสระไม่ได้พบหน้าเพื่อนที่ดีเดือนสองเดือน ก็ไม่รู้ สึกเงียบเหงาแต่พวกคุณยังคงรักใคร่สนิทสนมกันเหมือนเดิมบางครั้งมีธุระหรือไม่สบายใจ พวกคุณก็นัดพบปะ พูดคุยกันถ้าหากอยู่ห่างกันไม่สะดวกในการนัดพบก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์หรือจดหมาย แม้ว่าจะไม่ได้พบหน้า กันแต่พลังจิตที่ได้รับอาจได้มากกว่าพบหน้ากันทุกวันคุณจึงไม่ต้องอยู่กับเพื่อนคุณทุกวันรูปแบบของการ พบเพื่อนประเภทคุณคือ ต่างคนต่างอยู่แต่จิตใจทะลุถึงกันคือคนประเภทระบายความในใจ D.ประเภทอิสระเสรี คุณคือแบบอย่างของคนใจเพชร คุณไม่ชอบให้ผู้อื่นติดสอย ห้อยตาม คุณคือคนปิดตัวเอง คุณไม่เอ่ยปาก ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนง่าย กล่าวทางด้านจิตใจของ คุณ คุณมักจะรู้สึกการป็นหนี้บุญคุณเป็นการที่ เสียใจมาก และเป็นการลดคุณค่าของตัวเองให้ต่ำ�ลงผู้คนที่ไม่เข้าใจคุณ จะคิดว่า คุณเป็นคนมีนิสัยสันโดษและเอาแต่ใจตัว เอง แต่ผู้คนที่เข้าใกล้คุณ มักจะชมเชยความเด็ด เดี่ยวของคุณ นิสัยและ ชีวิตของคุณมีเสน่ห์ รัดรึงใจมาก ฺBy Aommy

27


be Talk

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ก็เป็นข่าวครึกโครมกันใหญ่ ออกโทรทัศน์ทุกช่อง ออกกันทุกชั่วโมงทั้งวัน แถมลง หนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับ สำ�หรับข่าวเพลิงไหม้บ้านนายกสมาคมไทย ผมก็เลยต้องมารายงาน ข่าวกันให้ทราบ เผื่อหลายท่านจะไม่ทราบหรือยังไม่ทราบรายละเอียด เหตุเกิดขึ้นในคือวันอังคารที่ 23 สิงหาคม เวลาประมาณ 5 ทุ่ม ซึ่งตัวพี่ต่อไม่อยู่บ้าน ออกไปประชุมที่ร้านมณเฑียน เพลิงไหมเกิดขึ้นที่ชั้น 3 ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมาก แต่มีหลานชายอายุ 10 ขวบ ที่สูดควันเข้าไปมาก ต้องไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาล แต่ตอนนี้อาการไม่น่าเป็นห่วงแล้ว ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับความโชคร้ายของพี่ ต่อด้วย แต่ในความโชคร้าย ก็อาจจะมีเรื่องอะไรดีๆ ตามมาก็เป็นไปได้ สำ�หรับในเดือนตุลาคมนี้ เราก็จะมี concert ใหญ่ ของโปเตโต้ ซึ่งจะมาทำ�การแสดงที่ บอสตันนี้ ที่ The Estate สำ�หรับวงนี้ก็เป็นวงขวัญใจวัยรุ่นเลยทีเดียว ใครไม่รู้จักวงนี้ก็คงต้องพ้นวัย รุ่นไปแล้ว แต่ก็คงมีผู้ใหญ่หลายท่านพอรู้จักกันอยู่บ้างเพราะวงนี้ร้องเพลงประกอบละครอยู่หลายต่อ หลายเรื่อง สำ�หรับงานนี้ก็จำ�หน่ายบัตรกันในราคา $60 หน้าประตู $70 แต่มีบัตร early ticket จำ�หน่ายใน วันที่ 17 กันยายนนี้ที่ร้านมณเฑียรในราคา $49 สำ�หรับบัตรราคานี้จำ�หน่ายวันที่ 17 เพียงวันเดียว เท่านั้น พลาดไม่ได้นะครับ สำ�หรับคนรักโปเตโต้ รีบไปจับจองบัตร เพราะบัตรมีจำ�นวนจำ�กัด Thai Boston KARAOKE Contest ในปีนี้ ก็จะเริ่มรอบคัดเลือกกันในเดือนตุลาคมเช่น เดียวกัน สำ�หรับการประกวดในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 4 แล้ว ก็คาดว่าจะมีอะไรสนุกๆ ให้ได้ชมกันเหมือน 3 ปีที่ ผ่านมา สำ�หรับ การประกวดคาราโอเกะในปีนี้ในระเบียบการระบุไว้ว่าผู้ที่เคยลงประกวดแล้ว 2 ครั้ง ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ อีก แต่ก็มีหลายท่านคิดว่าลงประกวดมาแล้ว 2 ครั้งไม่ ชนะแล้วจะชนะหรือ จริงๆ แล้วผู้เข้าประกวดที่เคยประกวดมาแล้ว ย่อมจะได้เปรียบมากกว่า เพราะ คุ้นเคยกับเวทีการประกวด ผมเห็นมาหลายท่าน ร้องตอนไม่ขึ้นเวที เสียงนี่สุดยอด แต่พอขึ้นเวทีแล้วก็ ร้องตกลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยก็มี อีกอย่างคนเคยผ่านเวทีประกวดนี้มาก่อนย่อมทราบดีว่าวิธีการและ ระเบียบประกวด ต่างๆ นั้นเป็นยังไง อย่างเช่นมีการร้องในรับคัดเลือกสองเพลง มีหลายท่านที่พอขึ้น รอบคัดเลือกเพลงแรกก็เลือกเอาเพลงที่เราร้องดีที่สุดออกมา หรือว่าเอาเพลงเด็ดออกมา พอถึงรอบ ชิงก็แป้ก ไม่มีเพลงจะร้อง บางท่านก็พอทราบผลคะแนนเพลงว่าอยู่อันดับที่ต่ำ� ก็ตกใจพอขึ้นร้องเพลง ที่สองก็เอาเพลงที่เตรียมไว้ในรอบชิงมาร้อง แล้วพอรอบชิง ก็แป๊กเหมือนกันไม่มีเพลงจะร้อง ในสามปี ที่ผ่านมามีแค่ปีที่สามนี้เท่านั้นที่ผู้เข้าประกวด มีคะแนนนำ�ในรอบคัดเลือกและชนะการประกวด แต่ผู้ที่ชนะ การประกวดในปีที่สามนี้ ลงประกวดมาแล้วสองครั้ง และเคยได้รองชนะเลิศมาแล้ว ที่เหลือ ผู้ที่ได้คะแนน อันดับต้นๆ ไม่ได้เคยชนะในการประกวดหรือติดอันดับใดๆเลย และที่สำ�คัญผู้เข้าประกวดจะได้รับบัตรผู้ เข้าประกวดซึ่งจะเข้าชมการประกวดได้ฟรีทุกวันประกวดในรอบคัดเลือก และงานThai Night 2011 ซึ่ง เป็นรอบชิงชนะเลิศ อีกอย่างที่มีระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันในทุกๆปีที่ผ่านมา ก็คือในรอบชิงชนะเลิศอนุญาติ ให้ผู้เข้าประกวดนำ�อุปกรณ์เสริมต่างๆ ขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี chorus หางเครื่อง แดน เซอร์ หรืออื่นใด ก็เลยมีคนกล่าวว่าคนที่พวกมากหรือเพื่อนมากก็ได้เปรียบซิ ที่คณะผู้จัดบอกว่าให้เอา อุปกรณ์เสริมต่างๆ ขึ้นเวทีได้ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาขึ้น ถ้าตัวนักร้องเองสามารถสะกด ผู้ชม ด้วยน้ำ�เสียงและลีลาของตนเองได้ ก็ไม่มีปัญหาแต่ด้วยเราเป็นมือสมัครเล่น ไม่ใช่นักร้องอาชีพ ที่มี ประสบการณ์การขึ้นเวที่แล้วนับครั้งไม่ถ้วน ถ้าเราไม่สามารถสะกดผู้ชมได้ด้วยตัวเอง เราก็สามารถ ใช้สิ่งพวกนี้ในการเพื่อดึงดูผู้ชม อีกอย่างการประกวดนี้มีเงินรางวัลสูง ถ้าคิดจะชนะเอาเงินรางวัล ก็ต้องลงทุนซักนิด หนึ่ง วางแผนเตรียมเพลงที่จะใช้ร้องตั้งแต่รอบคัดเลือก และโดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศด้วย ผม เห็นมาหลายคนแล้วในปีก่อนๆ ที่เลือกเพลงที่ไม่เหมาะกับตัวเอง เราไม่ได้ประกวด THE STAR หรือ AF ที่ ผู้เข้าประกวดต้องมีความสามารถร้องเพลงได้ทุกแนว แต่เราใช้แค่เพลงเดียว ในการประกวด ผมว่าเรา 32


เลือกเพลงที่ใช่กับเรา ซ้อมร้องพร้อมออกทาทางซะหน่อย หรือซ้อมคู่กับแดนเซอร์ ให้พร้อมเพียง ซะหน่อยก็ชนะใจผู้ชมและกรรมการได้แล้ว ของแบบนี้จะเอาเงินเขาก็ต้องลงทุนซักนิดหนึ่งนะครับ สำ�หรับช่วงนี้ รู้สึกว่า web board ของ BeVariety ได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจำ�นวน มาก โดยเฉพาะ หางาน หาคนงาน และห้องพัก ซึ่งได้ผลทำ�ให้ผู้เข้ามาโพสไว้ไม่ผิดหวัง ใครที่มีงาน หรือห้องว่าง ก็เชิญเข้ามาโพสได้เลยนะครับฟรี เป็นบริการของสมาคมไทยบอสตัน เพียงแต่ต้อง ลง ทะเบียนก่อน หลังจากลงทะเบียนแล้ว ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก็จะได้รับอีเมล์ตอบยืนยัน แต่ถ้าไม่ได้รับหรือ มีปัญหาใดก็อีเมล์เขามาได้ที่ bangkokentertainment@hotmail.com ที่ต้องให้ลงทะเบียนก่อนเพราะเพื่อ ป้องกันพวกโฆษณาแอบแฝงและอื่นๆ แต่ถ้าใครไม่ถัดใช่คอมหรือขี้เกี่ยรติยุ่งยาก ก็โทรเข้ามาได้ครับเรา มีเจ้าหน้าที่คอยรับโพสให้ครับ ตอนนี้ web board ของ BeVariety ก็เป็นศูนย์กลางสำ�หรับคนไทยใน New England ไปแล้ว และก็ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง ลองดูนะครับ ใครมีปัญหาเรื่องหาคนงานห้องเช้า หรือ แม้กระทั่งขายร้านค้ากิจการ ใช้งานได้เลยทีเดียวครับ สำ�หรับแบบสำ�รวจสำ�มะโนประชาการที่ได้พูดถึงกันไปในฉบับที่แล้วนั้น ในช่วงเดือน ที่ผ่านมา ก็ยังได้รับกลับมาน้อยมาก ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด แต่เรายังมีเวลาอยู่อีก 2 เดือน ช่วย กันกรอกหน่อยนะครับ และสำ�หรับเด็กที่เกิดที่นี่แล้วแจ้งเกิดเป็นคนไทย หรือคิดจะแจ้งเกิด ก็ขอให้นับ รวมด้วย สำ�หรับใครที่กรอกส่งมาแล้วนั้น ผมต้องกราบขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง แล้วผมก็หวังว่า คงจะมีคนกรอกส่งเขามาอีกเรื่อยๆ ช่วยกันนะครับ เพื่ออะไรๆ จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อย่าให้ล้มเหลว เหมือนแบบสำ�รวจที่เคยผ่านมาเลยครับ อีกเรื่องที่อยากมาเล่าสู่กันฟัง ก็เรื่องบริษัทประกันDadga ซึ่งปีที่แล้วเป็นผู้สนับสนุน หลักให้กลับงานThai Night และสมาคมไทย ก็ได้ตัดความช่วยเหลือลงในปีนี้ เนื่องจากยอดของผู้ทำ� ประกันไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่งจริงๆ พอผมได้ยินก็ตกใจว่าเป็นไปได้ยังไง ว่าร้านอาหารไทยใน นิวอิงแลนนี้ มีประมาณ 300 ร้านแต่เขาได้ประกันไม่ถึง 80 ร้าน ผมนึกว่าได้ร้อยกว่าร้านไปแล้ว เพราะประกันนี้ถูก ว่าบริษัทอื่น แต่ว่าคุ้มครองผู้ประกันได้เท่ากัน เท่าที่ทราบก็ไม่เคยมีใครว่าบริษัทนี้ไม่ดี มีแต่ชมว่าดีๆ และไม่เคยได้ยินเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับบริษทนี้เลย โดยเฉพาคุณจอนห์ ที่เป็นลูกชายเจ้าของบริษท พูด ไทยก็ได้ เข้าใจง่ายเป็นคนนิสัยดีใจเย็นแล้วก็น่ารักมาก แต่ทำ�ไมรู้ไหมครับ ก็นิสัยคนไทย ก็พอเขาเข้าไป หาไปสอบถามว่าจะทำ�ประกันไหม ถ้าจะไม่ทำ�หรือทำ�กันใครที่รู้จักกันคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่อยากเปลีย นก็บอกเขาไปว่าไม่อยากเปลี่ยน แต่มีบ้างประเภทซิครับ เคยเสียค่าประกันอยู่แล้วปีละ $4,000 พอเขา ไปถามก็บอกว่ารอทำ�มาดูซิ เขาก็เสียเวลาไปทำ�มาทำ�ให้ในราคา $2,000 ถูกว่าเก่าครึ่งหนึ่ง แต่คุ้มครอง เท่าเดิม แทนที่จะทำ�กับเขา กับเอาของที่เขาทำ�ไปให้บริษทเก่าดู บริษัทเก่าก็ไปทำ�มาใหม่ให้เท่ากันหรือ ถูกว่าไม่กีสิบ ก็ไปทำ�บริษัทเก่า นี้แหละนะคนไทย แล้วท่านไม่เคยคิดบ้างหรือว่าไอ้บริษทเก่านะหลอก รับประทานท่านมานานแค่ไหนแล้วยังไปเชื่อใจเขาอีกหรือ บริษัทนี้นะครับพอมีเรื่องต้องเคมประกันก็ ง่ายและเร็วด้วย มีมาแล้วหลายร้านแล้วที่มีเรื่องต้องเคมแล้วแจ้งให้ทราบ และที่สำ�คัญบริษที้เป็นผู้ในการ สนับสนุนหลักแก่สมาคมในปีที่แล้ว และทำ�ให้สมาคมเจริญมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ ปีที่แล้วบริษทนี้ให้เงิน ช่วยเหลือสมาคมเป็นเงินถึง $10,000 เลยที่เดี่ยวใช่แล้วครับท่านนับศูนย์ไม่ผิดหลอกหนึ่งหมื่น แต่ปีนี้เขาตัดมาเหลือแค่พันห้าเท่านั้น ผมอยากทราบว่าเคยมีคนไทยคนไหนเคยให้สมาคมมากขนาดนี้ไหม ครับ แค่ร้อยสองร้อยยังยากเลย แต่พอมีเรื่องก็สมาคมเป็นอย่างแรกไม่ว่าเรื่องอะไร ผมอยากให้เราให้โอกาสเขาด้วย เราได้ช่วยเขา เขาก็ช่วยเรา ถ้าบริษทนี้ทำ�อะไรไม่ดี หรือไม่ ถูกใจอะไร กรุณาโทรแจ้งให้ทราบด้วย แต่เท่าที่ผมทราบไม่มีเลย มีแต่ทำ�ประโยชน์ช่วยลดเงินประกัน ให้กับหลายร้านมาแล้ว ถ้าใครจะต้องทำ�ประกันครั้งหน้าก็ขอให้นึกถึงบริษทนี้เป็นลำ� ดับแรก และกระทำ� ประกันกับเขาก็ถือว่ามีส่วนช่วยสมาคมอีกทางหนึ่งเช่นกัน

33


34


be Fortune ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ จ ะ มี โ ชคใหญ่ เ ข้ า มาแบบเบิ้ ล เลยทีเดียว มีเรื่องดีๆ เข้า มาให้อิ่มเอมใจ ตอนนี้ทำ� อะไรก็มือขึ้น จะไปหยิบจับ อะไร ก็จะรุ่งเรื่องสมบูรณ์ ปลูกต้นไม้ก็ได้ดอกผล จับ ง า น ไ ห น ก็ ก ล า ย เ ป็ น เ งิ น เดือนนี้ต้องรีบเดินหน้าโปร เจคต่างๆ ที่มี เพราะจะนำ� ผลดีที่สุดมาให้ การงาน ควรจะเอาเงิน ไปลงทุน ซื้อหุ้น ซื้อทอง ลงทุ น ระยะยาวเพิ่ ม เติ ม สร้ า งผลตอบแทนใหม่ ๆ งอกเงย งานทำ�แค่นิด เดียว แต่ผลตอบแทนกลับ มามากมาย บางทีงานที่คิด ว่าไม่น่าได้เงิน ก็กลายเป็น ทำ�เงินก้อนใหญ่เข้ามาให้ การเงิน ถ้ามีโอกาสได้ทำ� อะไรให้ลุยได้เลย เพราะจะ นำ�เงินก้อนใหญ่ โชคก้อน ใหญ่เข้ามาให้ เดือนนี้หยิบ จั บ อะไรจะเป็ น เงิ น เป็ น ทอง หรือได้โชคลาภดีๆ ที่มา แบบไม่คาดคิด เผลอๆ หยิ บ ล๊ อ ตเตอรี่ ยั ง อาจจะ ถูกได้ รวมทั้งอาจจะได้ซื้อ รถใหม่ บ้านใหม่ ความรัก คนโสดจะมีคนที่ ถูกใจเข้ามา ที่สำ�คัญเข้ามา แล้วยังมาส่งเสริมให้พากัน รวยขึ้นไปอีก ถ้าคนที่มีคู่ อยู่ ก็อยู่กันอย่างมีความ สุข ส่งเสริมอุปถัมภ์กัน เป็นอย่างดี สุขภาพ แข็งแรง

ท่านที่เกิดวันจันทร์ ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ น นี้ พ ร้ อ มจะลุ ย อย่ า งเต็ ม ที่ มีความฮึกเหิม ความ เด็ ด เดี่ ย วและเด็ ด ขาด กล้ า ที่ จ ะลุ ย อะไรใหม่ ๆ หรื อ ตั ด สิ น ใจเรี ย กได้ ว่ า จะมี พ ลั ง ในการทำ � งาน อย่างเต็มเปี่ยม การงาน ต้องเหนื่อย ต้องลุย แต่ถึงจะเหนื่อย ก็ จ ะมี โ อกาสที่ ดี ทำ � ให้ มี ก า ร ข ย า ย ตั ว ใ น เ รื่ อ ง ของการงานมากยิ่ ง ขึ้ น งานที่จะมาใหม่ๆ ในช่วง นี้ ก็ จ ะเป็ น งานที่ ดี ทั้ ง นั้ น งานใหม่ โ ปรเจคใหม่ ที่ เ ข้ า มาก็ จ ะเป็ น บั น ไดให้ ก้ า ว ต่อไปในอนาคตได้ การเงิน อาจจะไม่ได้ อย่ า งที่ ใ จต้ อ งการนั ก เพราะงานที่ ไ ด้ เ งิ นดี ต้ อ ง มีความอดทน ต่อสู้ มุ ม า น ะ บ า ก บั่ น ใ ห้ ม า ก อย่ า เพิ่ ง ท้ อ ถอยห รื อ ถอดใจไปเสียก่อน ความรัก ความรักไม่โดด เด่น คนที่มีคู่ก็ไม่ได้ส่ง เสริ ม หรื อ เป็ น กำ � ลั ง ใจ ให้เป็นพิเศษอะไร คนโสด ยั ง ไม่ มี แ ววจะเจอรั ก แท้ ร้องเพลงรอต่อไปก่อน สุขภาพ ระวังเรื่อง อาการปวดหลัง 40

ท่านที่เกิดวันอังคาร ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ น นี้ เ รื่ อ งการเงิ น จะเป็ น ปั ญ หาเพราะรายจ่ า ย และรายรั บ ที่ ยั ง ไม่ ค่ อ ย จะลงตัว แต่ว่าถ้ามอง โดยรวมในเรื่ อ งอื่ น ๆ ทุกๆ อย่างกำ�ลังจะมี การเริ่มต้นไปในทางที่ดี การงาน มีอะไรใหม่ๆ เข้ามา จะเริ่มดีขึ้นซึ่งจะ ทำ � ให้ ส ถานการณ์ ก าร เงิ น จะดี ขึ้ น ตามมาเอง ในอนาคต ธุรกิจเกี่ยว กับการบริการ จะมีผล ในทางที่ ดี จ ะมี โ อกาส ก้าวหน้าสูง การเงิน อย่าให้ใครกู้ ยื ม เงิ น หรื อ เป็ น ผู้ ค้ำ � ประกันผู้ใด ส่วนถ้ามี คนมาขอยืมเงิน คิดว่า ให้ แ บบช่ ว ยเหลื อ กั น จะ ดีกว่า อย่าคาดหวังว่า จะได้เงินคืน ความรัก คนโสดช่วงนี้ กำ � ลั ง จะมี ค นเข้ า มาและ เป็ น การเริ่ ม ต้ น ความ สัมพันธ์ในทางที่ดี เจอ คนที่คุยกันรู้เรื่อง อาจ จะเป็ น คนที่ อ ายุ น้ อ ย กว่า หรืออาจจะอายุ เท่ากันแต่หน้าเด็ก ส่วน ค น ที่ มี คู่ อ ยู่ ก็ จ ะ ก ลั บ มารั ก กั น หวานแหวว อย่ า งกั บ เป็ น ข้ า วใหม่ ปลามัน สุขภาพ แข็งแรง

ท่านที่เกิดวันพุธ ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ น นี้ มี ข่ า วดี ใ นเรื่ อ งความ รัก ไม่ว่าจะเป็นการ ได้ลูกคนใหม่ หรือ เ ต รี ย ม ตั ว จั ด ง า น วิวาห์ มีการส่งผู้ใหญ่ ไปทาบทามขอแต่ ง งาน ห รื อ เ กิ ด ค ว า ม รั ก ใหม่ๆ สดชื่นสดใส การงาน ท่านอยู่สภาพ ที่ เ ป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ ประสาน งาน ต้องดำ�เนินทุก อ ย่ า ง ด้ ว ย ตั ว เ อ ง ค่อยเป็นค่อยไป รับ ประกั น ประสบความ สำ � เร็ จ แน่ น อนและผล งานออกมาดีเสียด้วย การเงิน เหมือน เป็ น การเสี ย เงิ น ก้ อ น เพื่อได้มา ต่อผล ประโยชน์ ใ นข้ า งหน้ า เปรี ย บเสมื อ นตกปลา ตั ว ใหญ่ ต้ อ งใช้ เ หยื่ อ ก้อนใหญ่เช่นกัน ความรัก สดใสดี คน รั ก ได้ ค วามประทั บ ใจ ใหม่ๆ มาสร้างความ สุขได้ตลอดเวลา คน โสดที่ กำ � ลั ง เล็ ง ใครอยู่ เป็นพิเศษ เข้าไปแนะนำ� ตั ว แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม สัมพันธ์ได้ ช่วงขณะนี้ เป็นช่วงที่ดี สุขภาพ โรคเก่าที่เคย หายไป กลับมาสร้าง ความเจ็ บ ปวดได้ อี ก ครั้ง


ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ น นี้ จ ะ เ จ อ เ พื่ อ น เ พ ศ เดี ย วกั น ไม่ ว่ า จะต่ า งวั ย หรือไม่ แต่นิสัย รสนิยม เหมือนกันเข้ากันได้ดี ใน ทุกๆ เรื่อง ถือว่าได้ มิ ต รใหม่ ที่ เ ป็ น มิ ต รแท้ ที่ ดีต่อกัน การงาน มีงานพิเศษเข้า มาและเป็ น งานที่ ถ นั ด คุ้นเคยเป็นอย่างดี จะ เป็ น งานประเภทใช้ ฝี มื อ ความชำ � นาญสู ง ถึ ง ราย ได้ จ ะไม่ คุ้ ม แต่ ท่ า นก็ มี ค ว า ม สุ ข กั บ ง า น เ ป็ น อย่างมาก การเงิน จะมีเพื่อนหรือ คนรู้จักจะขอรับบริจาค เ งิ น ไ ม่ ว่ า จ ะ เ กี่ ย ว กั บ วัด มูลนิธิ หรือบุคคล ที่ยากไร้ ไม่ควรที่จะ ปฏิเสธในการทำ�บุญ มี น้อยให้น้อย มีมากให้ มาก ตามกำ�ลังที่จะช่วย ได้ ความรัก ไม่ค่อยจะ สดชื่นเท่าที่ควร ถ้าอยู่ ห่างกันในระวัง ช่วง เ ว ล า ที่ ห่ า ง กั น นั้ น จ ะ ทำ � ให้ เ กิ ด ความห่ า งเหิ น ได้ง่าย ระวังการทะเลาะ ไม่เข้าใจกัน ผิดใจกัน ในเรื่องไม่เป็นเรื่อง จะ พาไปถึ ง จุ ด ที่ แ ยกกั น ได้ ง่าย สุขภาพ ระวังเรื่อง เลือดกำ�เดาไหล

ท่านที่เกิดวันศุกร์ ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ ชี วิ ต กลั บ มาสู่ ค วามยาก ลำ�บากอีกครั้ง จะทำ�อะไร ก็ไม่สำ�เร็จสมหวัง ทั้งยัง โดนคนที่ อิ จ ฉาริ ษ าคอย ก ลั่ น แ ก ล้ ง ไ ม่ ใ ห้ สำ � เ ร็ จ อีก เดือนนี้ต้องอดทนอด กลั้นให้มาก หลีกเลี่ยงการ เผชิ ญ หน้ า กั น ด้ ว ยอารมณ์ จะส่งผลเสีย การงาน อย่าปล่อยให้ โอกาสที่ดีผ่านไปเฉยๆ ไม่ เช่นนั้นปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ได้ทำ� อะไรเลย พึงระลึกเสมอว่า ดวงดีไม่ได้อยู่นาน โอกาส ไม่รอใคร ดังนั้นต้องใช้ ความสามารถของตนเอง เป็นหลัก ฝึกฝนให้มีความ ชำ�นาญในด้านต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์กับงาน การเงิน มีสีสันดีขึ้น เป็น ช่ ว งที่ เ หมาะกั บ การลงทุ น ข ย า ย กิ จ ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม รายรับเข้ามา แต่ควรทำ� แต่พอดี ไม่เกินตัวเกิน ความสามารถ เพราะจะเกิด ปัญหาตามมาได้ ความรัก คุณอาจได้พบ กั บ คนถุ ก ใจเข้ า มามากหน้ า หลายตา และหนึ่งในนั้น จะเป็นคนที่คุณถูกใจ และ คบหาต่อไปในที่สุด จึง เป็ น โอกาสเหมาะที่ จ ะสาน สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่อยไป สุขภาพ แข็งแรงดี 41

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ท่านที่เกิดวันเสาร์ ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ จะต้ อ งระวั ง การคบหา ส ม า ค ม กั บ ค น ใ ห้ ม า ก อย่ า ให้ ค นอื่ น เอาเงิ น มา ปิ ด ตาทำ � ให้ ต้ อ งหลงกล ติดกับ เพราะความเสีย หายจะมากกว่ า ที่ คิ ด เอา ไว้ การงาน ปัญหาต่างๆ ถูกแก้ไขด้วยดี การ งานการค้ า เริ่ ม กระเตื้ อ ง ขึ้น และมีโอาสใหม่ๆ เข้า มามากที่ สำ � คั ญ ตอนนี้ ต้ อ ง ร ว ม กำ � ลั ง ส ร้ า ง ความสามัคคีเอาไว้ เพื่อ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด พ ลั ง สร้ า งผลงานชิ้ น ใหญ่ ใ ห้ เกิดผลสำ�เร็จ การเงิน ดีพอใช้มีเงิน ใช้ไม่ขัดสน แต่รายจ่าย ก็ยังมีมากมาย ควร บริ ห ารรายรั บ และราย จ่ายให้สมดุลกัน รายรับ ควรจะมากกว่ า รายจ่ า ย เพื่ อ เก็ บ ออมไว้ ใ ช้ ใ นยาม แก่ชรา ความรัก หวานชื่นเบ่ง บานจนคนอื่นอิจฉา แต่ก็ อย่ า ทุ่ ม เทให้ กั บ ความรั ก จนลืมงานการ คนที่ยัง โสดอย่าริเล่นกับไฟ ควร ศึกษาดูใจกันให้ดี มิฉะนั้น จะกลายเป็ น แมงเม่ า บิ น เข้ากองไฟ สุขภาพ แข็งแรง


be Classified

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ร้านไทยใน Bellingham ต้องการาขาย ราคาถูก ดาวห์ต่ำ� สนใจติดต่อ 617-840-6372 ต้องการขายร้านอาหารพร้อมตึกในเมีิอง worcester MA ชั้น 2, 3 เป็น apartment ให้เช่า มีที่จอดรถ 18 คัน ร้านอาหารมี beer and wine license ราคาขาย 425,000$ สนใจติดต่อและต่อรองราคาได้ที่ ลุง Joe 857 205-2040 ต้องการขายร้านอาหาร ในเมิอง worcester มี 50 ที่นั่ง , beer and wine license 65,000$ ค่าเช่า 2,850 / month สนใจ ติดต่อ Jennifer (พุดไทย) at 617 851-6111 ร้าน Bangkok Hill Lunenburg,ma 01462 ร้าน 36 ที่นั่ง พร้อม beer wine ต้องการขาย $150,000 ค่าเช่า $1,430 สนใจติดต่อ คุณเม 617-342-9093, 978-343-0555 ต้องการขายร้านในราคา $35,000 ค่าเช่า $800 ใกล้ Stop&Shopสนใจติตต่อ 617-543-2366 ขายร้านอาหารไทย.เกาหลี.ญี่ปุ่น ใน NH65 ที่นั่ง พร้อมเบียร์ไวน์ มีลูกค้าประจำ� ค่าเช่าไม่แพง สามารถให้ดูยอดขายได้ ราคา $48,000 สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ 603-715-7873 ด่วนนนนนน ! ร้านอาหารไทย 50 ที่นั่ง เหมาะสำ�หรับผู้อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ราคา 35,000 เหรียญ ติดต่อคุยรายละเอียดได้ หน่อง 518-253-4590 Japanese Restaurants for Sale in Newton for $135,000Take Out&Diningin19 seat Beer&WineCall 617-517-6013 2:30pm-4:30 pm ร้าน Sala Cafe. 25 ที่นั้ง Full Bar อยู่ใน Massเป็น ตึกเดี่ยว alone Building และมี Drive throughเจ้าของมี 2 ร้าน ดูแล ไม่ไหวสนใจติดต่อ 617-797-5400 ต้องการขายรถ Honda Accord 20056500 MileFull Option $9,000 Call 617-823-5716 รับสอนร้องเพลงโดยครูนัท Berklee College of Music (Vocal Performance)contact : 857-249-6789 เรียนกีตาร์กับครูแนท (เรียนเอกกีตาร์ที่ Berklee College of Music) ราคา 30 $/ชั่วโมง สนใจติดต่อ 857-318-9115 เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ จินตคณิตคิดเร็ว และเคมี กับพี่ทราย ประสบการณ์: เคยสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชาชื่อดัง สนใจ ติดต่อ พี่ทราย ได้ทุกเวลาที่ 617-909-3996 ค่าเรียน 15$-20$/ชั่วโมง ต้องการคนครัวหน้าผัดไทย สนใจติดต่อ 781-354-4893 รับสมัคร พ่อครัวแม่ครัว และพนักงานเสิรฟ สนใจติดต่อ 617-543-2366 ร้านญี่ปุ่นเปิดใหม่ใน Natick Mall รับสมัครพนักงานทุกตำ�แหน่ง บุคคลทั่วไปและนักศึกษาที่มีใบทำ�งาน ติดต่อที่ Thao (Manager) 804-938-7100 ร้านนอกเมืองต้องการรรับสมัครพ่อครัว มีประสบการณ์ สนใจติดต่อ 508-999-2527 ร้าน Ph&I ต้องการพนักงานเสิรฟ ติดต่อ 617-262-0011 ต้องการคนเลี้ยงเด็กมีรถรับส่งสถาณีรถไฟ สนใจติดต่อ 917-952-8478 ร้าน Thaimarket Restaurant 26 Hawkes st Marblehead, ma สนใจติดต่อ 860-857-1133 ต้องการ Delivery ร้านGodenTemple สนใจติดต่อ เมธา 617-277-9722 ต้องการพนักงานเสิรฟ Full Time, Past Time ร้านอาหาร Asian ในเมือง Belmont Center สนใจติดต่อ Mrs.Le 617-489-6333 ร้านที่ Beach Town RI ต้องการพนักงานเสิรฟ full time มีที่พักให้สนใจติดต่อ 617-308-8028 รับพนักงานนวด ญ และ ช ร้านอยู่ที่ Woburn มีรสบัสไปถึงหน้าร้านจาก Downtown Crossing. ถ้าต้องการย้ายจากรัฐอื่นหรือไม่มีที่อยู่ เรามีอพาร์ทเมนท์ให้อยู่ไกล้ร้าน อยู่ได้ถึง 4 คน ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ รายได้ดีโทร 718-309-0383 รับสมัครหมอนวดหญิง หรือสาวประเภทสอง รายได้ดี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์์สอนสนใจติดต่อ617-365-5321 รับสมัครพนักงานขับรถ ไม่ใช่งานประจำ�เป็นรายได้เสริม สนใจติดต่อ 617-314-0987 ห้องว่าง ติด Blue Line เดิน 1 นาที จอดรถได้ 1 คัน $450/เดือน ร่วมน้ำ�ไฟ อินเตอร์เน็ท สนใจติดต่อ 617-331-4615 กลางวัน โทร 617-578-0089 ต้องการ roommate 1 คน at Gardner st (B line) Super88 market 450$ รวม water, hot water, heater สนใจ ติดต่อ 617-909-3996 Master bedroom Quincy เดิน 5 นาที ถึงT อยู่ได้ 2-3 คน ห้องน้ำ�ส่่วนตัว มีเฟนิจอร์ครบ สองคน 1,000/สามคน 1,200 รวมน้ำ�ไฟ สนใจติดต่อ617-853-0443 617-331-7616 ต้องการ Roommate $350 รวมน้ำ�ไฟ ฮิตใกล้ _ B Line Havard Ave. สนใจติดต่อ 617-699-6406 ห้องว่างให้เช่า Quincy (เฉพาะนักเรียน) ติดต่อ 617-990-4450 ห้องว่าง Quincy ใกล้ Subway ราคา $450 $550 สนใจติดต่อ 617-953-5216 Thai food Directรับทำ�เวฟไซต์ ร้านอาหาร สั่งอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต ในราคาเริ่มต้นที่ $99 Update ฟรี มีชื่อโดเมนเป็น ของตนเอง สนใจติดต่อ 617-642-8117

44


be Going on

วาไรตี้ อารมณ์ดี

. . .Fun & Events. . .

9/17/11 Montien KARAOKE Night 9/18/11 วันเสารทไทย วัดบอสตันพุทธวราราม 9/24/11 Montien KARAOKE Night 9/25/11 วันสารทไทย วัดนวมินทรราชูทิศ 10/1/11 Montien KARAOKE Night 10/1/11 บูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกาย 10/5/11 Potato 2011 Tour in Boston 10/8/11 Boston Thai KARAOKE Contest 10/9/11 Boston Thai KARAOKE Contest

46


ส่งของกลับเมืองไทย มั่นใจใน

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย

INTERNATIONAL BAGGAGE TRADE & FREIGHT FORWARDER BY SEA AND BY AIR

DOOR TO DOOR SERVICE

บริการส่งของใช้ส่วนตัว เครื่องไฟฟ้า รถยนต์และสินค้าทั่วไปกลับเมืองไทย และทั่วโลก โดยทางเรือ-ทางอากาศ มีศูนย์บริการรับของทั่วทุกรัฐใน USA ตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟ 220 Volt 50Hz โดยตรงจากโรงงาน มีสินค้าให้เลือกชมในโชว์รูม บริษัทมีพื้นที่ 10,000 ตารางฟุต มีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย เมือ่ ถึงกรุงเทพฯมีบริการรับออกของจาก ท่าเรือ และจัดส่งถึงบ้านทัว่ ประเทศไทย

RAMA

ENTERPRISES INC.

36-06 48th Avenue Long Island City, NY 11101

Tel. 718-932-2226-7 Fax. 718-932-2228 Rama World Co., Ltd. ประเทศไทย 52/3 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000 โทร. 02-589-3708, 02-589-4925, 02-591-0891, 02-314-5850, 081-448-4411 แฟ็กซ์. 02-591-4995 Rama International Inc. Rama Export Inc. N.Hollywood, CA San Francisco, CA

Toll Free: 1-800-334-1737 www.ramanyusa.com ramanyusa@aol.com


Be Vareity Vol.78  

Be Variety Vol. 78 Sep,2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you