Page 1

VOL. 77 Aug 11

F cover


be Editor

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ก็ จ บไปอย่ า งเงี ย บเหงา สำ � หรั บ Thai Sports Day ในปี น ี ้ ถึ ง จะมี ผ ู ้ ม าร่ ว มน้ อ ย กว่ า ที ่ ค าดไว้ แต่ ก ็ ไ ด้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี เหมื อ นเช่ น เคย จากร้ า นค้ า ต่ า งๆ ที ่ ไ ด้ ให้ อ าหารมาในงานนี ้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ร้ า นนิ ว รสดี , มณเฑี ย ร, Pho & I, ดอกบั ว , Thai Place, S&I, Thai Hut, Giant of Siam, Nisa’s Thai, ร้ า นนั ด พบ และรวมถึ ง ร้ า น Chili Duck, Thai Basil ที ่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เรื ่ อ งเครื ่ อ งดื ่ ม ต่ า งๆ ก็ ต ้ อ งขอขอบคุ ณ มา ณ โอกาสนี ้ ด ้ ว ย ถึ ง จะผู ้ ม าร่ ว มงานน้ อ ยกว่ า ที ่ ค าดคิ ด ไว้ แต่ ผ มเชื ่ อ ว่ า ทุ ก คนที ่ ไ ปในงานก็ ม ี ค วามสุ ข และ สนุ ก กั น ทุ ก ท่ า น แต่ เ นื ่ อ งจากมี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มน้ อ ยลงทุ ก ปี จึ ง มี ผ ลทำ � ให้ อ าจจะมี ก ารพิ จ ารณา ใหม่ ใ นปี ห น้ า ว่ า จะมี ก ารจั ด อี ก หรื อ ไม่ ก็ ต ้ อ งคอยดู ก ั น ต่ อ ไป มี อ ยู ่ ค ำ � ถามหนึ ่ ง ที ่ ผ มได้ ร ั บ อยู ่ เ สมอระหว่ า งที ่ ไ ด้ ร ั บ ตำ � แหน่ ง นายกสมาคมไทย บอสตั น นั ้ น ก็ ค ื อ “มี ค นไทยอาศั ย อยู ่ ท ี ่ น ี ่ เ ท่ า ไหร่ ” ซึ ่ ง ผมเองหรื อ ใคร ก็ ห าคำ � ตอบที ่ แน่ น อน หรื อ ว่ า พอจะมี ห ลั ก ฐานยื น ยั น ในจำ � นวนที ่ ใ กล้ เ คี ย งไม่ ไ ด้ เ ลย คราวนี ้ พ อเอาเรื ่ อ ง นี ้ เ ข้ า ที ่ ป ระชุ ม สมาคม ที ่ ป ระชุ ม ก็ เ ห็ น ว่ า น่ า จะเป็ น หน้ า ที ่ ข องสมาคม ในการจั ด ทำ � แบบ สำ � รวจสำ � มะโนประชากรขึ ้ น เพราะฉะนั ้ น หน้ า หนึ ่ ง ในหนั ง สื อ บี ว าไรตี ้ น ี ้ จะเป็ น แบบสำ � รวจสำ � มะโนประชากร ของคนไทยในเขตนิ ว อิ ง แลนด์ เราไม่ ต ้ อ งการชื ่ อ หรื อ ที ่ อ ยู ่ ข องท่ า น ที ่ เ ราต้ อ งการเป็ น เพี ย ง เพศ อายุ เมื อ ง และรั ฐ ที ่ ท ่ า นอาศั ย เท่ า นั ้ น เมื ่ อ ท่ า นอ่ า นมาถึ ง ตรงนี ้ แ ล้ ว ก็ ขอให้ เ ปิ ด ไปยั ง หน้ า แบบสำ � รวจดั ง กล่ า ว แล้ ว ตั ด แบบสำ � รวจออกมา แล้ ว เริ ่ ม ลงมื อ กรอก แค่ เ ลื อ กว่ า เพศอะไร ช่ ว งอายุ เ ท่ า ไร อาศั ย อยู ่ เ มื อ งอะไร รั ฐ ไหน ถ้ า ท่ า นทำ � งานอยู ่ ใ น ร้ า นอาหาร ท่ า นก็ ด ู ซ ิ ว ่ า มี เ พื ่ อ นร่ ว มงานของท่ า นอี ก กี ่ ค น เพศอะไร อายุ เ ท่ า ไหร่ แล้ ว ก็ เริ ่ ม เขี ย นให้ เ พื ่ อ นด้ ว ย โดยแจ้ ง ให้ เ ขาทราบด้ ว ยว่ า เราได้ ท ำ � การกรอกแบบสำ � รวจสำ � มะโน ประชากรให้ เ ขาแล้ ว เพื ่ อ เขาจะได้ ไ ม่ ท ำ � ซ้ ำ � อี ก ก็ ใ ส่ ก ั น ทั ้ ง ร้ า นรวมไปถึ ง ญาติ พ ี ่ น ้ อ งที ่ บ ้ า น ด้ ว ย ในกรณี ท ี ่ เ ป็ น ร้ า นอาหาร หรื อ ถ้ า อยู ่ ใ นบ้ า น ก็ ก รอกกั น ทั ้ ง บ้ า นเลย ลู ก หลานลงให้ หมด เพื ่ อ เราจะได้ ข ้ อ มู ล ที ่ ใ กล้ เ คี ย งความจริ ง มากที ่ ส ุ ด ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การยกเว้ น ไม่ ต ้ อ ง กรอกได้ แ ก่ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที ่ ถ ื อ วี ซ ่ า F1 B1 หรื อ J1 รู ้ จ ั ก ใครที ่ เ ป็ น คนไทย ถาม เขาว่ า กรอกหรื อ ยั ง ถ้ า ยั ง บอกให้ เ ขากรอกซะ หรื อ ช่ ว ยเขากรอก ในแบบสอบถามนี ้ จ ะมี ทั ้ ง หมด 15 อั น ดั บ นั ่ น หมายถึ ง จะใส่ ไ ด้ ท ั ้ ง สิ ้ น 15 ท่ า นใน 1 แบบสอบถาม ในกรณี ท ี ่ ใน หน่ ว ยงานหรื อ ร้ า นค้ า ของท่ า นมี ม ากกว่ า ท่ า นสามารถถ่ า ยเอกสารเพิ ่ ม เติ ม เองได้ เมื ่ อ เสร็ จ แล้ ว ก็ น ำ � ส่ ง มาที ่ ส มาคมไทยตามที ่ อ ยู ่ ท ี ่ แ จ้ ง ไว้ ใ นแบบสำ � รวจดั ง กล่ า ว หรื อ พบเจอผม ที ่ ไ หนก็ ใ ห้ ส ่ ง ให้ ผ มได้ น ะครั บ แบบสำ � รวจนี ้ จ ะทำ � การสำ � รวจกั น เป็ น เวลา 3 เดื อ น ผมหวั ง เป็ น อย่ า งยิ ่ ง ว่ า ทางสมาคมจะได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคนไทยที ่ อ าศั ย อยู ่ ที ่ น ี ่ ท ุ ก ท่ า น แบบสำ � รวจนี ้ จ ะเป็ น ผลประโยชน์ ท ี ่ ช าวไทยจะได้ ร ั บ ในภายภาคหน้ า ต่ อ ไป ขอให้ ช ่ ว ยกั น ด้ ว ยนะครั บ นางแบบฉบับนี้เธอชื่อ “กุล” เธอเป็นเพื่อนสนิทกับนางแบบปกที่เคยถ่ายไปแล้วแนะนำ� มา จริงๆแล้วผมเคยเจอเธอที่งานคอนเสิร์ต “กรู๊ฟไรเดอร์” ที่ผ่านมา พอผมเห็นผมก็ทราบเลยว่า น้อง คนนี้น่าจะถ่ายปกได้ ก็เลยได้โอกาสนัดถ่ายกัน แต่มาได้วันเดียวกับที่ผมต้องไปถ่ายนางแบบอีกสองคน ที่นิวแฮมเชียร์ ผมเลยไม่ได้ถ่ายเองทั้งๆที่อยากจะลงมือถ่ายเอง แต่ก็ได้คุณโต้งที่เป็นตากล้องถ่าย งานอีเว้นท์ประจำ�ให้บีวาไรตี้ มาถ่ายปกให้ในครั้งนี้ ถึงจะเป็นงานแรกในการถ่ายปกของโต้ง แต่ก็ ทำ�ได้ดีเลยทีเดียว สำ�หรับนางแบบก็เป็นคนนิสัยสนุกสนานร่าเริง ยิ้มง่าย บอกให้ทำ� อะไรก็ทำ� เรียกได้ว่า ทำ�งานด้วยง่าย เราก็เลยได้งานถ่ายปกงานแรกของคุณโต้งมาให้ท่านได้ชมกันชมอย่างที่เห็นนี้แหละครับ ชอบไม่ชอบประการใดก็บอกกล่าวได้นะครับ ต่อ ต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล 2


be Around

วาไรตี้ อารมณ์ดี

4


be Smart

วาไรตี้ อารมณ์ดี

รู ้ จ ั ก เลื อ ก...รู ้ จ ั ก เลี ่ ย ง ไม่ เ สี ่ ย งเป็ น ”ความดั น โลหิ ต สู ง ” ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต สร้างความบั่นทอน ร่างกายและจิตใจให้ถดถอยลง ส่งผลให้ความดันโลหิตในร่างกายสูงตามไปด้วย ภาวะความดันโลหิตสูง นับเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำ�คัญที่กำ�ลังคุกคามโลก โดย ในปัจจุบันมี ประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลกมีภาวะความดันโลหิตสูง และมีการคาดการณ์ว่าในอีก 16 ปีข้างหน้า หรือใน ปี พ.ศ. 2568 ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านคน นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ ให้ความรู้ว่า ความ ดันโลหิต หมายถึง แรงดันเลือดที่เกิดจากการ ที่หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่ว ร่างกาย ซึ่งหัวใจคนเราจะเต้น 60-80 ครั้ง ความดันก็จะเพิ่มขณะที่หัวใจบีบตัวและลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่ เท่ากันตลอดเวลาขึ้นอยู่กับท่าของผู้ถูกวัดด้วย โดย ท่านอนความดันโลหิตมักจะสูงกว่าท่ายืน นอกจากนั้น แล้ว ยังขึ้นกับสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น การออกกำ�ลังกาย การทานอาหาร การนอนหลับ กิจกรรมที่ทำ�อยู่ รวม ทั้งสภาพจิตใจด้วย โดยปกติคนจะมีระดับความดันโลหิต 120/80-139/89 มิลลิเมตรปรอท หากมีค่าความดันมากกว่านี้จัดว่าเป็นผู้ที่มีภาวะ ความดันโลหิตสูง ส่วนสาเหตุของความดันโลหิตสูง 90% ของผู้ที่มี ภาวะดังกล่าวไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน พบมากในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้น ไป นอกจากนั้น เกิดจากอาการป่วยบางอย่าง เช่น อาการป่วยเกี่ยวกับ สมอง ต่อมหมวกไต และต่อมไร้ท่อบางประเภท “ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่ปรากฏ อาการใด ๆ จึงไม่ได้เข้ารับการรักษาและไม่มีการควบคุมความดันโลหิต ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม ซึ่งในรายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมาก ๆ อาจนำ�ไปสู่การเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้ ดังนั้นความดันโลหิตสูงจึงเปรียบเสมือนเพชฌฆาตเงียบที่คร่าชีวิตคนจำ�นวนมาก ไปแบบไม่รู้ตัว” โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของโรคอัมพาตและยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของ โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โดย ผู้ที่ไม่ได้รักษาความดันโลหิตสูงจะมีโอกาสเกิดโรคหลอด เลือดหัวใจตีบเพิ่ม ขึ้น 3 เท่า มีโอกาสเกิดโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้น 6 เท่า และมีโอกาสเกิดโรคอัมพาตเพิ่มขึ้น 7 เท่า “ภาวะความดันโลหิตสูงจะค่อยๆ ทำ�ให้หลอดเลือดภายในร่างกายค่อยๆ เสื่อมไป โดยเฉพาะ 3 อวัยวะสำ�คัญ คือ หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ รวมทั้งไต ซึ่งเมื่อมีการตีบหรือ แตกของหลอดเลือดในอวัยวะสำ�คัญเหล่านี้จะทำ�ให้เสียชีวิตได้แบบเฉียบพลัน หรือทำ�ให้เป็นอัมพาตได้ ดังนั้น แม้ในคนปกติ หรือผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจวัดความดันโลหิตสูงอยู่ อย่างสม่ำ�เสมอ เนื่องจาก หากได้รับการรักษาหรือปรับการปฏิบัติตัวแต่เนิ่นๆ จะทำ�ให้หลอดเลือดไม่ผิดปกติเร็วเกินไปนัก สำ�หรับผู้ที่มี ความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนั้น หากมิได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้” ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะ ความดันโลหิตสูง นพ.ธวัชชัย กล่าวว่า ได้แก่ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ได้ประมาณ 30- 40% รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เคร่งเครียด รีบเร่งมีผลต่อการ 10


ก่อโรคได้เร็วขึ้น ด้าน อายุ มักพบในอายุตั้งแต่ 40-50 ปี ขึ้นไป เพศ ซึ่งมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวัยหมดประจำ�เดือน รูปร่าง พบมากในผู้ที่มีภาวะน้ำ�หนักเกินหรือโรคอ้วนมากกว่าคน ผอม ส่วน เชื้อชาติ พบมากที่สุดในคนอเมริกันเชื้อสายคนดำ�แอฟริกัน รวมไปถึงผู้ที่ทานเกลือสูงหรือชอบกิน เค็มมีโอกาสเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ได้ สำ�หรับการรักษาผู้ที่มีภาวะความดัน โลหิตสูงมี 2 ทางเลือกด้วยกัน คือ การใช้ยา และ ไม่ใช้ยา ในผู้ป่วย ซึ่งในรายที่เริ่มรู้ตัวว่าเป็น แพทย์จะสามารถรักษาได้โดยป้องกัน ไม่ให้เกิดโรค แทรกซ้อน แต่สำ�หรับผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนร่วมด้วย แพทย์จะต้องให้ยาและพยายามควบคุมระดับความ ดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถ ตรวจวัดความดันโลหิต ได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ได้ที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยทราบระดับความดันโลหิต ของตนเองตลอดเวลา หากมี ระดับสูงผิดปกติก็สามารถรีบไปพบแพทย์หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะ สม อันจะนำ�ไปสู่การควบคุมระดับ ความดันโลหิตที่ดีขึ้น ตลอดจนลดปัญหาจากการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ความดันโลหิต สูงเป็นเพชฌฆาต เงียบ เป็นแล้ว ไม่หายขาด ต้องดูแลรักษา ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นจึงคุ้มที่จะป้องกันและรักษาก่อนที่จะสายเกิน แก้ ทุกคนสามารถป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ โดยการเลือกทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยง อาหารเค็มจัด เพราะเกลือทำ�ให้ความตึงตัวของผนังหลอดโลหิตแดงเพิ่มขึ้น รวมทั้ง อาหารกลุ่ม ไขมัน ควรให้อยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ� ควรหลีกเลี่ยงไขมันจากสัตว์และจำ�พวกกะทิ อีกทั้ง อาหารกลุ่มแป้ง และน้ำ�ตาลขัดขาวทุกชนิด เพราะจะทำ�ให้น้ำ�หนักตัวและระดับไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยง การสูบบุหรี่ และ แอลกอฮอล์ หรือดื่มได้ในปริมาณที่พอเหมาะ (วิสกี้ 2 ออนซ์หรือ ไวน์ 8 ออนซ์) รวมทั้งพยายามควบคุมน้ำ�หนักตัว เพราะความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการ เกิดโรค และออกกำ�ลังกาย ให้พอควรและสม่ำ�เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด และมีการตรวจวัดความดัน โลหิตอย่างสม่ำ�เสมอ “อยากให้ทุกคน ตระหนักและเข้าใจถึงความสำ�คัญของความดันโลหิตสูง ถ้าสามารถรักษา ควบคุมให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม อย่าละเลย อย่าประมาท ก็จะมีโอกาสลด การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ต่อหัวใจ สมอง และไตได้ แล้วคุณจะห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูง” นพ. ธวัชชัย กล่าวทิ้งท้าย ไม่ใช่เรื่องยากที่จะดูแลรักษาระดับของความดันโลหิต... เพียงแค่คุณใส่ใจ

11


be Writing

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ลูกน้อยหอยสังข์

Baby Sign Language Baby Sign Language คือภาษามือสำ�หรับเด็กทารก เป็นลักษณะคล้ายกับภาษาใบ้สำ�หรับผู้ ที่บกพร่องทางการฟังเสียง ดูแล้วเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับคนไทย (ในบางกลุ่ม) แต่สำ�หรับคนอเมริกันแล้วจะถือว่า การสอนชนิดนี้เป็นเรื่องที่แพร่หลาย มีหลายสถาบันเปิดสอนเป็นคอร์ส สามารถที่จะสอนให้กับเด็กทารกเริ่มต้น จากเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ในแต่ละประเทศการสอนภาษามือจะมีความแตกต่างกันไป แต่วัตถุประสงค์จะตรงกัน คือ ทารกที่ยังพูดไม่ได้ ต้องการสื่อสารให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้รับรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ คุณแม่เริ่มสนใจเรื่องนี้จากประสบการณ์ที่เจ้าเสือน้อยต้องการบอกว่าอยากออกไปเที่ยว นอกบ้าน เบื่อที่จะอยู่ในบ้านเหลือเกิน ร้องโยเย้ สะบัดหัวไปมาพร้อมกับกำ�มือไปทางประตูทั้งที่ยังชี้นิ้วไม่ เป็น สัญชาติญาณความเป็นแม่บ่งบอกให้รู้ว่าลูกน้อยต้องการออกไปเดินเที่ยวนอกบ้าน จากนั้นลองทดลองดู ใหม่ว่า เมื่อไหร่ที่อุ้มยืนใกล้ประตู จะพูดกับลูกว่า “จะไปทางไหนชี้สิครับ” ได้ผลแฮะ เจ้าตัวน้อยรีบชี้ไปทางประตู ซึ่งในตอนนั้นคุณแม่รู้แล้วว่า ลูกรู้เรื่องที่เราพูดแต่ไม่สามารถโต้ตอบกลับมาเป็นคำ�พูดให้เราได้ยิน จากนั้นเริ่มหา หนังสือเกี่ยวกับ Baby Sign Language แม้กระทั่งดูวิธีการสอนจาก YouTube ก็ตาม

การเรียนรู้ Baby Signs ต้องอาศัยความพยายามจากคุณแม่ คุณพ่อ รวมไปถึงคนในบ้านด้วย การสอนกับทารกจะดูเหมือนเป็นเรื่องยาก บางครั้งจะสนใจ บางครั้งดูเป็นเรื่องตลกสำ�หรับเสือน้อย ก็มี โดยส่วนตัวจะพูดภาษาไทยทุกคำ�กับลูกน้อย แม้แต่การสอน Baby Signs จะใช้คำ�ศัพท์เป็นภาษาไทย ซึ่งใน หนังสือที่ศึกษามาก็กล่าวถึงการสอนไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือภาษา ไม่ได้ทำ�ให้เด็กสับสน ส่วนงานวิจัยได้พิสูจน์ แล้วว่า Baby Signs สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารกได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทาง ภาษาและสติปัญญา โดยการติดตามผลในเด็กโตวัย 8-9 ปี ขึ้นไป ที่เคยฝึก Baby Signs พบว่า เด็กที่ได้รับการฝึก มีพัฒนาการทางภาษาดีกว่าเด็กคนอื่นๆ ที่ไม่เคยได้รับการฝึก ส่วนประโยชน์ในการสอนนี้ เป็นประโยชน์เบื้องต้น อย่างแรกที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับ นอกเหนือจากเรื่องระดับสติปัญญา เพราะเมื่อใดที่ลูกน้อยได้ฟังและเรียนรู้ถึงคำ� ศัพท์ต่างๆ มากขึ้น จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กให้รู้จักคิดอยู่ตลอดเวลา และยังมีประโยชน์ อีกหลายด้านเช่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่ คุณพ่อกับคุณลูก ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ สำ�หรับ ครอบครัวที่ได้ทำ�ร่วมกันนั่นเอง เป็นแบบฝึกหัดอย่างง่ายสำ�หรับทารก ที่ช่วยกระตุ้นอวัยวะส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย อย่างนิ้วมือ หน้าตา ได้แสดงท่าทางออกมา เพื่อสื่อสารแทนภาษาพูด และเมื่อเด็กๆสามารถสื่อได้ถึง ความต้องการของตัวเอง อาการเกรี้ยวกราด โมโห ร้องไห้โยเย ก็จะลดลง 14


เมื่อไม่นานนักมีโอกาสได้คุยกับล่ามภาษามือและผู้บกพร่องทางการฟังเสียง เล่าให้ฟังถึงว่ากำ�ลัง สอน Baby Signs ให้กับเจ้าเสือน้อย ทั้งสองชมเชยคุณแม่ว่ารู้จักที่จะสอนลูก พร้อมกับสอนคำ�ศัพท์เพิ่มให้ กับคุณแม่เช่นคำ�ว่าหยุด (Stop) ขอบคุณ (Thank you) ฯลฯ ซึ่งก็ตรงกับในหนังสือที่ได้อ่านและศึกษามา ทำ�ให้ เข้าใจได้ว่าเป็นภาษาสากล เข้าใจได้ง่าย ส่วนคำ�ศัพท์ใดที่ควรจะเริ่มต้นสอนให้กับลูกน้อยหอยสังข์นั้น เรามาเรียน รู้กันนะคะ คุณพ่อคุณแม่คงเคยเห็นเด็กน้อยทำ�ท่า Bye ที่แสนง่ายแค่ไหวมือไปมา และเป็นสากล ไม่ว่าจะลูกไทย หรือลูกฝรั่ง ทำ�เหมือนกันหมด นั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วว่า ลูกน้อยหอยสังข์ของคุณพ่อคุณแม่รู้จัก Baby Sign Language แล้วค่ะ ส่วนความหมายอื่นๆ และคำ�ศัพท์อื่นๆ คงต้องเริ่มต้นจากทำ�ง่ายๆ ก่อน 3 คำ� คือ

เอาอีก (more) เอามือทั้งสอง ข้างกำ�หลวมๆ แล้วเอามาชน กันทำ�ซ้ำ�ๆ

นม (milk) กำ�มือแล้วแบมือออกไป หม่ำ�หมำ�(eat) จีบนิ้วมือไว้ ระหว่างหน้าอกแล้วค่อยๆ ยก ทำ�ซ้ำ�ๆ, ไปโดนปากของตัวเอง 1 ครั้ง

สามคำ�สากลและเบสิคนี้ ค่อยๆ เริ่มสอนไปทีจะเล็กทีละน้อย ไม่ต้องเร่งรีบให้ กับลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ ข้อที่สำ�คัญที่สุดคือ คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมที่จะให้รางวัล ปรบมือ ชมเชยเมื่อลูกทำ�ได้ด้วยนะคะ....

เด็กดีแม่รัก


TIME October 4, 2010 The Womb. Your Mother. Yourself By Annie Murphy Paul Translation by Chalermpol Intha มดลูก แม่ ตัวท่าน

มะเร็ง โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคโศกซึมเศร้า ปัจจุบันนักวิทยาสาตร์สามารถ อธิบายโรคเหล่านี้โดยการมองกลับไปที่จุดเริ่มต้นเมื่อ ๙ เดือน ก่อนเราเกิด เรื่องนี้เขียนโดย แอนนี่ เมอฟี่ พอล

แหล่งที่มาของความเครียด(ต่อ) แม้ อ าจเป็ น ไปได้ ว่ า สภาพอารมณ์ จิ ต ใจของหญิ ง ผู้ ตั้ ง ครรภ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ ม ใน อนาคต ของลูกที่จะเจ็บป่วยเป็นโรคทางจิตได้ “เรารู้ว่าบางคนมีแนวโน้มทางกรรมพันธุ์ที่จะมีสภาพ ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล” แคทเธอรีน มั้งค์ กล่าว “และเรารู้ว่าลูกที่ได้รับการเลี้ยงดูจาก พ่อแม่ที่ ป่วยเป็นโรคทางจิตจะมีความเสี่ยงเพิ่มต่อการที่จะป่วยเป็นโรคจิต อาจเป็นได้ว่า สภาพแวดล้อมในครรภ์ ของทารกเป็นทางที่สามที่โรคป่วยทางจิตจะส่งต่อๆกันลงมาในครอบครัว” การวิจัยประเภทนี้ แคทเธอ รีน มั้งค์ กล่าวว่า “กำ�ลังผลักดันจุดเริ่มต้นให้กลับไป ที่ต้นตอที่เราเป็นใครอย่างทุกวันนี้”

กลับไปในอนาคต สิ บ ปี ที่ ผ่ า น ม า เ มื่ อ แ ม ทธิว กิลล์แมน (Matthew Gillman) ศาสตราจารย์ด้าน การแพทย์ประชากร ที่ มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด (Harvard University) เริ่มโครงการชื่อวิว่า (Viva) – การศึกษาติดตามเด็กพื้นที่ในบอส ตั้น (Boston) กว่า ๒,๐๐๐ คนตั้งแต่ เป็นทารก -- เขารู้ว่าเขาต้องการสำ�รวจ ผลหรืออิทธิพลของประสบการณ์วัยเด็กโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ สุขภาพที่ตามมาในภายหลัง “แต่การวิจัย ของเดวิด บาร์คเคอร์ (David Barker) ทำ�ให้ ข้าพเจ้าเริ่มสงสัยว่าประสบการณ์ำ�เหล่านี้จริงๆเริ่ม ต้นเมื่อไร?” แมทธิว กิลล์แมน กล่าว “ข้าพเจ้ามาคิดได้ว่าประสบการณ์ำ�เหล่านี้เริ่มต้นก่อนเด็กเกิดและ เมื่อเป็นดังนั้นการศึกษาของข้าพเจ้าจะต้องเริ่มต้นที่นั่นด้วย” โครงการได้เริ่มให้ข้อมูล “จุดเริ่มต้นของ ชีวิต” เรียบร้อยแล้วในโรคหอบหืด, โรคภูมิแพ้ โรคอ้วน และโรคหัวใจ ตลอดจนบทบาท ในครรภ์ที่เป็น ปัจจัยในการพัฒนาสมองเด็ก มีข้อมูลที่เปิดเผยมากขึ้นกำ�ลังจะมาถึง ปีนี้กลุ่มแรก ๑๐๐,๐๐๐ คนของหญิงตั้งครรภ์ เริ่มลงทะเบียนในการศึกษาเด็กแห่งชาติ (National Children’s Study) โครงการใหญ่ มหึมา ที่ได้รับเงิน สนับสนุนจากรัฐบาลกลาง เพื่อค้นพบรากเง่าพัฒนาของสุขภาพและ โรคภัยไข้เจ็บ นักวิจัยกำ�ลัง ดำ�เนินการสัมภาษณ์กับผู้หญิงเหล่านั้น เกี่ยวกับพฤติกรรม ในระหว่างการตั้งครรภ์ เก็บตัวอย่างผม, น้ำ�ลาย เลือด และปัสสาวะ และการทดสอบน้ำ� และฝุ่นละอองในบ้าน โครงการนี้จะติดตามแม่และเด็กไปจน 16


ลูกอายุ ๒๑ ปี และรายงานผล ของการศึกษาครั้งแรก เกี่ยวกับสาเหตุการคลอดก่อนกำ� หนด และการเกิด ไม่ครบถ้วน คาด หมายว่าจะได้ในปี ๒๐๑๒ สายงานวิจัยอีกชนิดหนึงคือการพัฒนาการแทรกแซงเพื่อป้องกันโรค เดวิด วิลเลี่ยมส์ (David Williams) หัวหน้านักวิจัย ที่สถาับันลินัสพอลลิ่ง (Linus Pauling Institute) ที่มหาวิทยาลัยของรัฐโอเร กอน (Oregon State University) กำ�ลังทดสอบความคิดที่ว่า สารบางอย่างเมื่อใช้ในระหว่างการตั้ง ครรภ์จะสามารถสร้างภูิมิต้านทานทางด้านเคมี (chemoprotection) ป้องกันลูกที่เกิดไม่ให้เจ็บป่วย ตลอดชีวิต ในการวิจัยของ เดวิด วิลเลียมส์ ลูกหนูทดลองที่ ได้รับพฤกษเคมี (Cruciferuos vegetable) ที่ได้จากผัก ตระกูลกะหล่ำ�บรอคโคลี่และ กะหล่ำ�ปลี จากแม่ในระหว่างที่อยู่ในท้อง มีโอกาสน้อย ที่ จะเป็นมะเร็ง แม้เมื่อสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) หลังจากที่หย่านม ลูกหนู ทดลองเหล่านี้ไม่ เคยได้พบปะกับสารป้องกันเคมีชนิดนี้อีกเลย แต่การที่ได้รับสารนี้ เมื่ออยู่ในท้องแม่ ลูกหนูเหล่าี้นี้ได้รับ การป้องกันจากโรคมะเร็งได้ดีจนเติบโตเป็นหนูใหญ่ เขาคาดการณ์ว่าวันหนึ่งหญิงมีครรภ์จะได้รับการ กำ�หนดอาหารเสริมที่จะให้ความคุ้มครอง เด็กในอนาคตจากโรคมะเร็ง “มันไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์” เดวิด วิลเลี่ยมส์ กล่าว “ข้าพเจ้าคิดว่าทิศทางนี้เป็นที่ๆเรากำ�ลังมุ่งหน้าไป” ความรู้เล็กๆน้อยๆเก็บตกจากการวิจัย “จุดเริ่มต้นของชีวิต” อาจให้ประโยชน์เราที่เกิดมา แล้ว “ดิฉันมักจะถามคนไข้ของดิฉัน ว่าตอนเกิดน้ำ�หนักตัวเท่าไร” แมรี่ เอลิซาเบธ แพตี้ (Mary - Elizabeth Patti) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยในเครือ โจสลิน ศูนย์เบาหวาน (Joslin Diebetes Center) กล่าว “ผู้ป่วยมักจะแปลกใจในคำ�ถาม พวกเขา คิดว่าดิฉันจะถามเกี่ยวกับชีวิตประจำ� วันปัจจุบัน แต่เรารู้ว่า ผู้ที่เกิดด้วยน้ำ�หนักต่ำ�จะเป็นผู้ที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน ดังนั้นการมี ตัวเลขเรื่องน้ำ�หนักแรกเกิดทำ� ให้ดิฉันมีภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นในกรณีของคนไข้” แมรี่ เอลิซาเบธ แพตี้ กำ�ลังศึกษาว่าน้ำ� หนักแรกเกิดของคนไข้จะช่วยดัดแปลงการรักษาที่เหมาะสมแก่คนไข้แต่ละคนได้ อย่างไร เรื่องเหล่านี้อาจดูประหลาดและน่าแปลกใจ แต่แล้วความคิดที่ว่าเราเป็นหนี้ประสบการณ์ใน วัย เด็กของเรานั้นก็ดูเป็นสิ่งประหลาดเหมือนกัน ก่อนนั้นซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้แรกสร้าง ความสนใจของเราไปในปีที่เราเริ่มพัฒนา ด้วยกาลเวลาและหลักฐาน ที่มองเห็น ความคิดที่ว่าสุขภาพ อนามัยและความเป็นอยู่ของเราถูกหล่อเหลาในระหว่าง ที่เราอยู่ในครรภ์แม่สามารถเห็นเป็นสิ่ง ธรรมดาสามัญ ลูกของเรา เป็นความคิดทีไม่แปลก อะไรใน “จุดเริ่มต้นของชีวิต” ที่รูปถ่ายคร้ง แรกของเขาไม่ได้อยู่ในเปลเด็กในโรงพยาบาล แต่อยู่ในมดลูก สำ�หรับดิฉัน ลูกในท้อง ๙ เดือนตอนนี้มาเป็นเด็กเดินเตาะแตะ มีผมสีทรายที่ชื่อกัส (Gus) คุณภาพประจำ�ตัวของเขามาจากไหน เขาจะแข็งแรงหรือขี้โรค เป็นคนตื่นเต้นง่ายหรือ เงียบสงบ? อนาคต ของเขาจะเป็นอย่าไร? เหล่านี้เป็นคำ�ถามที่พ่อแม่ไตร่ตรองมาเป็นเวลานาน ผลที่สุดดูเหมือนว่า หลายคำ�ตอบมีอยู่ในมดลูก

17


be Skin

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ผมร่วง (ผมบาง, Alopecia) สวัสดีครับผู้อ่านที่รักทุกท่าน ฉบับนี้ขอนำ�เสนอ เรื่องปัญหาผมร่วง ผมบางนะครับ เส้นผมบนหนังศีรษะ ของมนุษย์เรานั้นมีประโยชน์ในการป้องกันแดดและรังสี UV ประโยชน์ ด้ า นนี้ ส ามารถทดแทนได้ ง่ า ยๆด้ ว ยการใช้ ห มวกหรื อ ร่ม แต่ประโยชน์ด้านความสวยงาม และผลต่อบุคลิกภาพดูจะ เป็นปัญหาที่ยากจะทดแทนได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจ และความรู้สึกของผู้มีผมบาง ผมร่วงเป็นอย่างมาก สาเหตุของผมร่วงนั้นมีหลายอย่าง มีทั้งประเภทที่ก่อให้เกิดแผลเป็นแก่รากผมซึ่งมักจะ คงอยู่ถาวรและประเภทซึ่งไม่ก่อให้เกิดแผลเป็นซึ่ง เส้นผมอาจงอกเพิ่มหนาขึ้นได้ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ ผมร่วง, ผมบางแบบพันธุกรรม ผมร่วงแบบพันธุกรรม (Androgenetic alopecia) เป็นภาวะที่มีผมบางไปจนถึงศีรษะล้าน การบางของเส้นผมได้รับ อิทธิพลจากฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งเห็นได้ชัดในเพศชาย แต่ก็พบ ได้ ใ นเพศหญิ ง เช่ น กั น และมั ก มี ป ระวั ติ ศี ร ษะล้ า นของญาติ พี่ น้ อ ง ทางพันธุกรรมร่วมด้วย ภาวะนี้พบได้มากถึง 80% ในผู้ชาย และ อาจถึง 60% ในผู้หญิง เมื่อมีอายุ 60 ปี ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นแบบ ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปมี ลั ก ษณะเฉพาะแตกต่ า งกั น ในเพศชายและหญิ ง แต่อาจจะพบ overlap กันได้ ในเพศชาย (Male pattern) มักเริ่มจากการร่นขึ้นของแนวเส้นผมด้านหน้าและด้านข้าง และผมบางลงตรงกระหม่อมด้านหลัง (Vertex) และสุดท้ายก็จะร่นมารวมกัน (ดังภาพ) ในเพศหญิง (Female pattern) มักจะเริ่มจากการบางลงของผมบนศีรษะตำ�แหน่งกลาง กระหม่อม (ดังภาพ)

18


การรักษา ขึ้นกับความรุนแรงและความต้องการของผู้ป่วย ขั้นแรกมักเริ่มต้นจากยาประเภททา ซึ่ง มีผลข้างเคียงน้อยและสะดวก ยาชนิดอื่น ได้แก่ ยาทานชนิดเม็ดและสุดท้ายคือการผ่าตัดปลูกรากผม

1. ยา Minoxidil 2-5% วางจำ�หน่ายในร้านขายยาที่นี่ เช่น Rogaine สามารถช่วยชะลอการ หลุดร่วงของเส้นผมได้และอาจเพิ่ม, กระตุ้นการเติบโตของเส้นผมใหม่ได้ แต่จำ�เป็นต้องใช้ต่อเนื่อง และจะ เห็นผลชัดเจนได้ต้องใช้เป็นเวลา 4-12 เดือน ผลข้างเคียงที่อาจพบได้คือ การคันระคายเคือง มีขนขึ้นบน ใบหน้า หรือการร่วงของผมมากขึ้นในช่วงเดือนแรก 2. ยารับประทานชนิดเม็ด เช่น Finasteride (สำ�หรับผู้ชาย) และ Spironolactone สำ�หรับผู้หญิง ยาเหล่านี้ต้องทานติดต่อกันทุกวัน และควรใช้ภายใต้คำ� แนะนำ�ของแพทย์ผิวหนัง 3. Hair transplantation การผ่าตัดปลูกถ่ายรากผม เหมาะสำ�หรับผู้มีผมบางมากๆหรือ ศีรษะล้าน ซึ่งมักจะยังมีรากผมที่ปกติบริเวณด้านหลังของศีรษะ ซึ่งแพทย์ผ่าตัดจะนำ�รากผมจาก บริเวณนี้มาปลูกถ่ายในบริเวณที่ต้องการ

ฉบับนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ อยากทราบเกี่ยวกับโรคผิวหนังเรื่องใด email มาบอก ได้นะครับ พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับ สวัสดีครับ MDerm (mderm9@gmail.com) 19


Movies Move Along Planet of th Apes วิวัฒนาการลิง ลิ ง ชิ ม แปนซี เ ป็ น สั ต ว์ ต ระกู ล เดี ย วกั บ กอ ริลล่า อุรังอุตัง และมนุษย์ ซึ่งชิมแปนซีถือว่าเป็นสัตว์สาย พันธุ์ที่วิวัฒนาการได้ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุด เนื่องจากมียีน และ DNA คล้ายกับมนุษย์มากกว่าร้อยละ 90 โดยในอดีต มนุษย์ วิ วั ฒนาการแยกออกมาจากสายพั น ธุ์ ของชิ ม แปนซี เ มื่ อ ประมาณ 4 ล้าน - 6 ล้านปีที่แล้ว กระนั้น ช่วงเวลา ที่ประมาณการออกมา ก็ยังไม่ แน่ชัด เนื่องจากการนำ�ฟอสซิลของสัตว์ประเภทวานรที่ค้นพบ ไป ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆ วิธี เพื่อหาอายุที่แท้จริง ยังให้ ผลที่หลากหลาย แต่ก็อยู่ในช่วงอายุดังกล่าว คือ 4 ล้าน - 6 ล้าน ปี วิวัฒนาการที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่มีมากกว่าสัตว์ในตระกูลเดียวกันคือ น้ำ� หนักของสมองเทียบกับน้ำ�หนักตัวและ cephalization factor (ตัวแปรอะไรสักอย่าง ที่เกี่ยวกับการใช้ สมองควบคุมร่างกาย) ซึ่งในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammal) ทั้งหมด มนุษย์อยู่อันดับ 1 ปลา โลมาอยู่อันดับ 2 และลิงชิมแปนซีอยู่อันดับ 3 โดยมนุษย์มีอัตราส่วนของสมองมากกว่าลิงเกือบสามเท่า ความแตกต่ า งอี ก อย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ กั บ ชิมแปนซี คือ อัตราการเจริญเติบโตของสมอง โดยสมอง ส่วนใหญ่ของชิมแปนซี หลังจากที่เกิดออกมาจากครรภ์แล้ว จะมีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่าในช่วงก่อนเกิด ซึ่งตรง กันข้ามกับมนุษย์ ที่สมองส่วนใหญ่จะพัฒนาในอัตราที่สูงกว่า หลังจากเกิดออกมาจากครรภ์แล้ว ซึ่งก็น่าจะทำ�ให้มนุษย์มี ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ์ แต่แตกต่างกันที่พัฒนาการ คือ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ (tool usage) โดยก่อนปี 1960 เป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์เพียงสายพันธุ์เดียว ที่รู้จักใช้เครื่องมือ จนกระทั่ง ในเดือนตุลาคม ปี 1960 Jane Goodall นักวิจัยที่มีชื่อเสียงในด้านของการศึกษาลิงชิมแปนซี 20


ได้ค้นพบว่าชิมแปนซีรู้จักใช้กิ่งไม้ในการแหย่รูปลวก เพื่อให้ปลวกติดออกมากับกิ่งไม้ และกินปลวกที่ติด ออกมา ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่ได้รู้จักใช้เครื่องมือ โดยปราศจากความช่วยเหลือของมนุษย์ วันที่ 5 สิงหาคม ปี 2011 เป็นวันเข้าฉายของ ภาพยนตร์เรื่อง Rise of the Planet of the Apes ซึ่งก็เป็น ภาพยนตร์เรื่องที่ 7 แล้ว สำ�หรับภาพยนตร์ชุดลิงสู้คน โดยภาคแรก สุดดั้งเดิม ออกฉายในปี 1968 และเป็นภาคที่ทำ�รายได้ไว้มากที่สุด จน กระทั่งภาคของ Tim Burton ที่ออกฉายในปี 2001 จะมาทำ�รายได้แทรง ไป ก็ได้ James Franco ที่ล่าสุด ได้เป็น nominee เข้าชิง Oscar สาขานัก แสดงนำ�ชายยอดเยี่ยมจาก 127 hours นอกจากนั้น ยังมี Tom Felton เจ้าของบทบาท Draco Malfoy จากภาพยนตร์ชุด Harry Potter ทั้ง 8 ตอนอีกด้วย ประมาณว่า โผล่มาให้เห็นในตัวอย่างภาพยนตร์อยู่สอง สามวินาที เพื่อเรียกแฟนๆ ของ Harry Potter เข้าโรงไปดูหนังเรื่องนี้ ย้ อ น ก ลั บ ไปที่ภาคของ Tim Burton เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เป็นการเล่า เรื่ อ งหลั ง จากที่ ลิ ง ทำ � การปฏิ วั ติ โ ค่ น ล้ ม เผ่ า พั น ธุ์ ม นุ ษ ย์ เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มเรื่อง ณ ดาวดวงหนึ่ง ที่มีเผ่าพันธุ์ ลิงปกครองเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ แล้วจึงค่อยๆ เปิดเผยทีหลัง ว่า เหตุใด ทำ�ไมอยู่ๆ ลิงถึงมามีอำ�นาจเหนือมนุษย์ได้ ซึ่ง เป็นการลำ�ดับเรื่องที่ตรงกับนิยายต้นฉบับที่แต่งโดย ปิแอ บูเล่ ชาวฝรั่งเศส (Pierre Boulle) ใน Rise of the Planet of the Apes นี้ จะนำ�เสนอ เรื่องราวแรกเริ่มที่เป็นต้นเหตุ ว่าทำ�ไมลิงถึงวิวัฒนาการมา สู้คนได้ โดยตามเส้นเวลา (time line) ของเรื่อง จะเริ่มในช่วงเวลา ของอนาคตอันใกล้กับเวลาในปัจจุบัน (near future) โดยเริ่มจากการ ที่มนุษย์พยายามหาวิธีรักษาโรคความจำ� เสื่อม หรือ Alzheimer’s แล้ว ก็นำ�วิธีรักษานั้น มาทดลองกับลิงชิมแปนซี ผลข้างเคียงคือ ทำ�ให้ลิง ฉลาดขึ้นมาก จนเทียบเท่ากับสติปัญญาของมนุษย์ และแล้วจับพลัด จับผลู พวกฝูงลิงที่ถูกมนุษย์กดขี่ ก็ทำ�การปฏิวัติ และทำ�สงครามกับ มนุษย์ ก็ต้องมาดูกันว่า ลิง ที่อยู่ๆ ฉลาดขึ้นมา จะเอาชนะมนุษย์ ที่ฉลาดมาตั้งนานแล้ว ได้อย่างไร

21


We’re #1

In One color printing T

A O

K R

E A

O N

U Y

T T

M H

E I N

N G

U

B

E

T

F L W

Y

E E

E

R N

ร้านเปิดใหม่ รับไปเลย 1000 ฉบับฟรี บริการสุดด่วน - ราคาถูกสุดใจ

39

$

.00/1000

พิมพ์หนึ่งด้าน - สองด้าน พับ - ไม่พับ - ราคาเดียว พิมพ์บนกระดาษขาว หมึกดํา หนา 24 ปอนด์

ประหยั ด แบบยั้ งไม่อยู่

สําหรับร้านอาหารไทย

ลูกค้าบริษัท HIPPO รับไปเลยอีก15%ฟรี

ครั้ งแรกออกแบบให้ฟรี

บริการฟรี - ด่วนทันใจ - แถมด่าได้

CALL: DIRT CHEAP PRINTING

517 THAMES ST, NEWPORT, RI 02840

กระดาษขาว กระดาษสี หมึกสี หมึกดํา 1000 ฉบับ 1000 ฉบับ 1000 ฉบับ

LETTER 8.5x11

39.00

+3.00

LEGAL 8.5x14

44.00

+4.00

LEDGER 11x17

49.00

+5.00

COMPARE TO KINKO’S UNFOLD/WH PAPER PER COPY/1 SIDE

+5.00

0.11 Price on 3/29/10

+8.00

0.11 Price on 3/29/10

+11.00

0.20 Price on 3/29/10

THIS OFFER FOR CAMERA READY ART WORK ONLY! UP LOAD YOUR FILE TO EMAIL: DirtCheapPrinting@gmail.com Mail your clean crisp copy to address below or fax (401) 845-8338 AVAILABLE INK COLOR: Green - Hunter green - Purple - Burgundy - Brown - Blue Medium blue - Bright red - Teal - Flat gold - Orange

FREE SHIPPING IF ORDER MORE THAN $150.-

(401)515-4554 ข้าวกล่อง

650-395-8424

8424 650-395- THAI

ข้าว กล่อง khao klong.com

ขนาดกระดาษ #60/24

TM.

ถูก-สะดวก สะอาด-อรอย ่

“กิินทั้งบ้านไม่ถึง20” เริ่มรับ order 10 ธันวานี้

รับ Order Minimum order 30.00 สำหรับ X’Mas / New year สั่งวันนี้ รับพรุ่งนี้ หลัง 5 pm ่ แล้วนะคะ ค่าส่ง $2.00 ในระยะ 2 mile จาก Boston ใหม

วิธีสั่งอาหารข้าวกล่อง

อย่าลืมให้กำลังใจคน Delivery นะคะ

ถ้าไกลกว่านั้นกรุณาสอบถามราคาค่าส่งก่อนนะคะ เริ่มส่ง Vermont - New Hampshire - Massachusetts Rhode Island - Connecticut - Maine - New York ผ่าน UPS หลังกลางเดือน มกราคม 2011

ร าหา ือน อ ร กา ุกเด ราย ิ่มขึ้นท เพ

khao Glong.com


Model


Model


be Fun

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สมัครงาน หนุ่มนักศึกษาจบใหม่ไปสมัครงาน ด้วยความที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง จึงมีปัญหากับการกรอกใบสมัคร เเจ้าหน้าที่เดินมาเจอตอนที่เขากำ�ลังกรอกข้อความ “อาทิตย์ละ2-3ครั้ง” ลงในช่อง “SEX” “ไม่ใช่อย่างง้าน...” เจ้าหน้าที่หัวเราะก๊าก “เอาแค่ว่าชายหรือหญิงก็พอ” ชายหนุ่มยิ้มเขินๆก่อนขีดฆ่าข้อความเดิมแล้ว เขียนลงไปใหม่ว่า “ไม่เกี่ยง” ’

ควันบุหรี่อาจทำ�ให้เป็นมะเร็ง หนุ่มคนหนึ่งอายมากที่สัญลักษณ์แห่งความเป็น ชายของตนเล็กผิดปกติ เล็กจนอายที่จะให้แฟนสาวเห็นพราะกลัวเธอจะ ทิ้งเขาไป เมื่อเห็นขนาดของมัน คืนหนึ่งขณะที่เขากับเธอพลอดรักกันอย่างมีอารมณ์ในมุมมืดสนิทแห่ง หนึ่ง เขาจึงตัดสินใจอาศัยความมืดช่วย ให้เธอรู้ความจริงเสียที เขารูดซิปกางเกง เอาเจ้าตัวน้อยวางบนฝ่ามือของเธอ แล้วคอยอย่าง กระวนกระวายว่าเธอจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแฟนสาวหันมากระซิบอย่างอ่อน หวานว่า ’ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อแต่ฉันไม่สูบบุหรี่ค่ะ’

รถโฟร์วิล เฮียอำ�นวยแกไปถอยรถโฟร์วีลมือสองมา หลังจากไปทำ�สีแกก็ไปซื้อสติกเกอร์ 4 x 4 มาติดโชว์ให้รู้ ว่าเป็นรถโฟร์วีลไดรว์ แล้วแกก็จอดไว้หน้าประตูบ้าน วันรุ่งขึ้นลงมาดูรถก็ต้องโมโหเพราะมีคนมาเติมต่อท้าย 4 x 4 ว่า = 16 แกก็จัดการลบแล้วก็ ด่าในใจ “ใครวะแม่ม.....อย่าให้กูจับได้นะ” ตกเย็นยันดึกแกนั่งเฝ้ารถจนง่วงเลยขึ้นนอน ตื่นมาตอนเช้าก็ต้องโมโหอีก เพราะมีคำ� = 16 มาต่อท้ายเหมือนเดิม แกจึงไปให้ช่างทำ�สติกเกอร์ใหม่ ว่า 4 x 4 = 16 มันซะเลย แล้วก็นึกในใจ “มึงไม่ได้กินกู หรอก 555” แล้วก็ขึ้นนอนอย่างสบายใจ ตึ้นเช้าขึ้นมา เฮียแกก็ต้องโมโหสุดขีด เพราะเสือกมีคนมาเติมต่อท้ายว่า “ ถุถุถุถุถุ ถูกต้องแล้วคร้าบ “ 26

โดย Dome


รู ้ ไ ว้ ก ็ ด ี น ะ... เล่ากันคุยกันเรื่องวุ่นๆ ชวนปวดหัวในเดือนกรกฎาคม 2554 เมื่ อ ช่ ว งเดื อ นสองเดื อ นที่ ผ่ า นมาชาวไทยทั้ ง ที่ อ ยู่ ใ นและนอกประเทศก็ ลุ้ น กั บ การเลิ อกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นี้ ผลการเลือกตั้งนั้นก็เป็นที่รู้กันอย่างคร่าวๆ แล้ว ว่า พรรคการเมืองพรรคไหนได้รับเลือกมากน้อยแค่ไหน ที่เรายังไม่รู้แน่นอนเพราะว่าคณะกรรมการการเลือก ตั้ง (กกต) ได้รับรองผลการเลือกตั้งไปเพียงบางส่วน กว่าจะหมดทั้งประเทศก็คงใช้เวลาเป็นเดือน แต่ อย่างไรก็ตามก็ได้มีการแจกใบเหลืองกันไปบ้างแล้ว ก็ประเดิมด้วยผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จ.หนองคาย นายสมคิด บาลไธสง ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยถูกใบเหลืองรายแรกของการเลือกตั้งครั้งนี้ นั่นก็หมายความว่า ตำ�แหน่ง ส,ส,ในเขต 2 จ,หนองคาย 1 ตำ�แหน่ง ซึ่งจังหวัดจะต้องจัดให้มีการเลือก ตั้งใหม่ ใบเหลืองอีกใบที่ กกต เพิ่งแจกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ให้กับ นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ผู้ สมัคร ส,ส, เขต 3 จังหวัดสุโขทัย พรรคภูมิใจไทย และคาดว่าคงจะมีการเลือกตั้งใหม่กันในวันที่ 31 กรกฎาคม ตามผลที่ออกมาคร่าวๆ ก็คือว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียงมากสุด ก็คาดว่าคงจะเป็น พรรคที่จัดตั้งรัฐบาล ในระหว่างนี้รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ก็ทำ�หน้ารักษาการจนกว่า กกต จะรับรองผลการ เลือกตั้งครบ 95 เปอร์เซ็น สภาผู้แทนก็จะมีการเปิดสมัยประชุมกัน และเป็นวันที่มีการเลือกประธาน สภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาฯ และตำ�แหน่งอื่นๆ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายก รัฐมนตรีคนต่อไป ซึ่งที่คาดการณ์ตอนนี้ก็คงจะเป็น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (น้องสาวคนสุดท้อง ของคุณทักษิน) และก็มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีให้สภาฯ รับรอง แล้วจึงนำ�รายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูล เกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เพื่อได้รับการแต่งตั้ง ก็หวังว่า กกต จะสามารถรับรองได้ครบอย่างน้อย 95 เปอร์เซ็นเร็วๆ นี้ ก็คอยลุ้นกันเอานะครับ หันมามองการเมืองของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ชวนปวดหัวไม่น้อย ความขัดแย้ง ระหว่างพรรคดีโมแคร็ท ซึ่งมีประธานาธิบดีโอบาม่า และ เสียงข้างมากในวุฒิสภา กับพรรครีพับบลิกัน ซึ่งมีเสียงช้างมากใน สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายจอห์น เบเนอร์ (John Boehner) เป็นประธานสภาผู้แทน (Speaker of the House) ซึ่งตำ�แหน่งที่สำ�คัญเป็นลำ�ดับที่ 3 ของประเทศ (ลำ�ดับ 1 คือ ประธานาธิบดี, 2 คือ รองประธานาธิบดี) ความขัดแย้งมันอยู่ที่การผ่านกฎหมายงบประมาณของประเทศ เนื่องจาก ในปัจจุบันนี้รัฐบาลขาดงบดุลมาก หนี้สินของประเทศปัจจุบันนี้ เป็นจำ�นวน 14 ล้านล้านเหรียญ (Trillion) หนี้สินมากขนาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นใน 1-2 ปี แต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2001 ที่รัฐบาลของประธานาธิบดี จอร์จ บุช ได้นำ�ประเทศเข้าสงครามที่ อาฟกานิสถาน และ อีรัค ก่อนหน้านั้นรัฐบาลมิเงินเกินดุลย์อยู่ สามพันกว่าล้านเหรียญ ประธาธิบดี จอร์จ บุข ก็กฎหมายลดหย่อนภาษีให้ คนทั่ ว ประเทศรวมทั้ ง เศรษฐี แ ละมหา เศรษฐีเงินล้าน ร้อยล้าน พันล้านด้วย และจนถึงปัจจุบันเศรษฐีทั้งหลายเหล่า นี้ ก็ ยั ง ได้ รั บ การต่ อ อายุ ก ารลดหย่ อ น ภาษีเมื่อปี 2010 จนถึงสิ้นปี 2012 ปัญหาเรื่องหนี้สิน ทั้ง ประธานาธิบดี และ สมาชิกสภาคอง เกรส (หมายถึงทั้งวุฒิสภา และ สภา ผู้แทนฯ) รู้ดีว่ามันคือปัญหาใหญ่ 27


ที่ต้องแก้ไข และก็ได้มีการนำ�เสนอความคิดกันขึ้นมาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรที่ทำ� ให้ งบประมาณของ ประเทศสมดุลย์ ถ้าเรามาว่ากันตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆ ก็คือ ถ้าเรามีหนี้มากก็ใช้จ่ายให้น้อยลง และ หารายได้เพิ่ม ก็จะทำ�ให้หนี้หมดเร็วขึ้น อ่านมาถึงตรงนี้ก็ไม่เห็นว่ามันน่าจะเป็นปัญหาอะไรเลย แต่มัน ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้น ตรงกันข้ามตรงนี้แหละที่ปัญหามันเริ่มขึ้น เพราะอะไร เรามาเริ่มดูไอ้ที่ว่าจะลดค่าใช้ จ่ายนั้นจะลดที่ตรงไหน ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็พอตกลงกันได้ให้ตัด งบประมาณทางการทหารลง โดยการถอนทหารออกจากอีรัค และ อาฟกานิสถาน เพราะรัฐบาลสหรัฐฯ เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ ประเทศทั้งสองนี้ต้องเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้น และรัฐบาลสหรัฐฯ ก็จะลดความช่วยเหลือลง จะตัดเลยที เดียวนั้นก็คงไม่ได้ ว่าก็ช่วยได้ไม่น้อย เพราะว่างบประมาณทางการทหารนั้นมันมากกว่า ของงบ ประมาณทั้งหมดแต่มันไม่พอ เรื่องที่ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันมากจนพูดกันไม่รู้เรื่องและมีอาการโมโห ฉุนเฉียวใส่กัน อันดับแรก พรรครีพับบลิกันไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีที่จะยกเลิกการลดหย่อน ภาษีให้เศรษฐีและมหาเศรษฐี เพราะเชื่อว่าการยกเลิกการลดหย่อนภาษีคือการเพิ่มภาษี และมุ่งเน้น ไปที่ตัดค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นอย่างเดียว และต้องการประวิงการลดหนี้สินให้ช้าลง แต่ประธานาธิบดีโอบา ม่า เห็นว่าการยกเลิกการลดหย่อนภาษีนั้นเศรษฐีและมหา เศรษฐีเดือดร้อนอะไร และถึงเวลาแล้วที่พวกเศรษฐี มหาเศรษฐี จ ะต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ประเทศชาติ ในภาวะคั บ ขั น อย่างนี้ และรายได้จากการตัดการลดหย่อนภาษีให้ผู้มีอัน จะกินเหล่านี้จะช่วยลดหนี้สินของประเทศได้มากขึ้นถึง 4 ล้านล้านเหรียญ (4 Trillions) และที่ขัดกันมากอีกเรื่อง ก็ คื อ ทางฝ่ า ยพรรคดี โ มแคร็ ท ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การเพิ่ ม ความเดื อ ดร้ อ นด้ ว ยการตั ด เงิ น สวั ส ดิ ก ารสั ง คนที่ ใ ห้ กับคนสูงอายุ, คนพิการทุบพลภาพ,ทหารผ่านศึกที่ทุบ พลภาพ และเด็กๆ ที่พ่อแม่ยากจน เหล่านี้ ซึ่งที่จริง แล้ ว เงิ น สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ พ วกเขาได้ รั บ แต่ ล ะเดื อ นมั น ก็ ไ ม่ มากอยู่แล้ว นอกจากนั้นพรรคดีโมแคร็ทการตัดการประกัน สุขภาพมันจะทำ�ให้คนจนๆ เหล่านี้เดือดร้อนมาก ตัวอย่าง เช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องเช็คระดับน้ำ�ตาลทุกวันและต้อง ใช้ยาเข้าช่วยควบคุมระดับน้ำ�ตาล ถ้ารัฐบาลตัดความช่วย เหลือตรงนี้ออกไปคนเหล่านี้จะไปหาเงินที่ไหนมาจ่าย และ การรักษาพยาบาลมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิต มันไม่ใช่ เป็นความฟุ่มเฟือย ช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำ�ว่า Debt Default จากสมาชิกทั้งสองพรรค และรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์, นักธุรกิจ, นักลงทุน, นายธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ออก มาพูดกัน แล้วไอ้ Debt Default นี้มันมีความหมายว่าอย่างนี้ คือผู้กู้ไม่ชำ�ระหนี้ตามเวลาที่กำ�หนด เพื่อให้เข้าใจง่ายกับชีวิตประจำ�วันของเราๆ ก็คือ คนที่ใช้เครดิทคาร์ด แล้วไม่จ่ายตามวันที่กำ�หนดจ่าย (Payment Due Date) แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเจ้าของเครดิทคาร์ด ก็อย่างที่พวกเราทุกคนรู้ ก็คือต้องเจอ ค่าปรับที่จ่ายช้ากว่ากำ�หนด (Passed Due) ที่ตามมาก็คืออัตราดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นตามมาด้วย ผลพวง จากตรงนี้ก็ทำ�ให้ credit scores ของเราต่ำ�ลงด้วย ซึ่งก็หมายความว่าทำ�ให้เราไปกู้เงินได้ยากขึ้น ซึ่งสิ่ง เหล่านี้ก็เกิดได้ถ้ารัฐบาลไม่ชำ�ระหนี้สินตามกำ�หนด แล้วการเพิ่มเพดานหนี้ (Debt Ceiling) หล่ะมัน ก็หมายถึงการเพิ่ม credit line ของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาความไม่คล่องตัวทางการเงินของรัฐบาล ที่จะนำ�มาใช้จ่ายในการบริหารประเทศ ซึ่งก็เหมือนกับคนทำ�ธุรกิจถ้าการเงินในกิจการมันฝืดก็ต้องเพิ่ม Credit Line เพื่อให้การประกอบการไม่ติดขัด ประธานาธิบดีได้เสนอกฎหมายงบประมาณซึ่งรวมการ เพิ่มเพดานหนี้สินเข้าไปด้วย และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Debt Default สภาคองเกรสจะต้องออก กฎหมายงบประมาณภายในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ วันที่ท่านได้อ่านบทความนี้ก็คงรู้แล้ว การเมืองมันได้ หมุนไปทิศทางไหน 28


ที่ประธานาธิบดีโอบาม่าและพรรคดีโมแคร็ท ต้องการที่จะให้การรวมเพดานหนี้สินเข้าอยู่ใน กฎหมายงบประมาณด้วยเพราะต้องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกทุกๆ 6 เดือน แต่ทาง พรรครี พั บ บลิ กั น นั้ น ต้ อ งการแยกโดยจะให้ อำ � นาจประธานาธิ บ ดี ใ นการเพิ่ ม เพดานหนี้ สิ น ได้ โ ดยไม่ ต้ อ ง ผ่านสภาก่อน แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ประธานาธิบดีต้องการ เพราะนั่นเป็นการแก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอด ทุกๆ 6 เดือนก็ต้องมาพูดกันอีก พูดง่ายๆ ก็คือเลี่ยงที่จะแก้ปัญหาเรื่องการใช้คืนหนี้สินให้เร็วขึ้น สรุปกันให้เข้าใจง่ายๆ ความแตกต่างในการแก้ปัญหาเรื่องการขาดดุลย์งบประมาณ ของสอง พรรค นั้นก็คือ พรรคดีโมแคร็ทโดยการนำ�ของประธานาธิบดีโอบาม่า ต้องการตัดค่าใช้จ่ายลง จากเดิม และรวมถึงการปรับโครงสร้างในการบริหารจักการเกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคม ของประเทศใหม่ และต้องการเพิ่มรายได้ขอประเทศโดยการยกเลิกการลดหย่อนภาษีให้กับผู้มี รายได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญต่อปี ส่วนพรรครีพับบลิกันโดยการนำ�ของนาย จอห์น เบเนอร์, ประธาร สภาผู้แทนราษฎร นั้นต้องการ ตัดการใช้จ่ายของภาครัฐบาลลงให้มากกว่าที่พรรคดีโมแคร็ทนำ� เสนอ แต่จะไม่มีการยกเลิกการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่รายได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญต่อปี อย่าง เด็ดขาด ความแตกแยกทางความคิดของทั้งสองฝ่ายด้วยมีทิฐิจนไม่สามารถหาจุดที่ทั้งสองฝ่าย สามารถลอมชอมกันได้ ก็เลยถึงจุดที่ต้องมาโต้กันทางจอทีวีเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม ระหว่าง ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า กัน ประธานสภาฯ จอห์น เบเนอร์ ข่าวล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม นี้ จอห์น เบเนอร์ ยังไม่สามารถรวบรวมคะแนน เสียงในสภาฯ ได้เพียงพอที่จะผ่านกฎหมายนี้ที่ร่าง ขึ้นตามแนวคิดของพรรครีพับบลิกัน เพราะมีส.ส. ใน พรรครีพับบลิกันเอง 2 คน ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ นายจอห์น เบเนอร์ และ ส.ส. ของพรรคดีโมแคร็ทที่เรียก ตัวเองว่า “Blue dogs” ซึ่งปกตดเคยโวตร่วมตามพรรค รีพับบลิกัน คราวนี้ประกาศชัดว่าไม่ร่วมด้วย แล้วถ้ากฎหมายงบประมาณนี้ยังไม่ผ่านอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง เช็คสวัสดิการสังคมก็ไม่ สามารถจ่ายได้ คนสูงอายุ, คนพิการ, เด็กๆ ที่ครอบครัวยากจน, ทหารผ่านศึกที่ทุบพลภาพ สำ�นักงานรัฐบาลกลางก็ต้องปิดตัวลง เงินที่ต้องจ่ายให้กับห้างร้านบริษัทที่มีสัญญากับรัฐบาลก็ ต้องรอจนกว่ารัฐบาลออกกฎหมายงบประมาณ แต่ผลที่ตามมาอย่างอื่นเช่นภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้รับการพยากรณ์ว่าจะระส่ำ�ระสาย ซึ่งอาจจะไม่ใช่แต่สหรัฐอเมริกา แต่อาจส่งผลกระทบทั่วโลก ได้ ดอกเบี้ยเงินกู้ต่างๆ ตอนนี้ยังต่ำ�อยู่ก็อาจพุ่งพรวดขึ้นมา เราประชาชนตาดำ�ๆ บ้าง, ฟ้าบ้าง, น้ำ�ตาลบ้าง หรือ สีเหล็กบ้าง ก็คงนั่งดูกันตาปิปๆ รับกรรมไป ตามประวัติการเมืองของสหรัฐฯ ที่ผ่าน มา ทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามที่จะลอมชอมเพื่อแก้ปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนอย่าง รุนแรงกับประเทศอย่างนี้ คราวนี้ความทิฐิดูจะมีมากขึ้นคงจะมาจากกลุ่ม ส.ส. น้องใหม่ที่ได้รับเลือก เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ ซึ่งมาจากพรรครีพับบลิกันเป็นส่วนมาก ซึ่งน้องใหม่ของพรรครีพับบ ลิกันนี้เรียกตัวเอง Tea Party (Express) ซึ่งเป็นพวกที่มีความคิดต่อต้านการจัดเก็บภาษี และไม่ต้องการ ให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมด้วยการสร้างกฎระเบียบมาควบคุมการทำ� งานของเอกชน ผมก็ ห วั ง ว่ า บทความนี้ จ ะช่ ว ยสร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ ผู้ อ่ า นเกี่ ย วกั บ การเมื อ งของ สหรัฐฯ ได้บ้าง และคงช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่าในเกมส์การเมืองรอบนี้ นั้นนักการเมืองค่ายไหนที่เป็น ตัวปัญหา ที่นำ�ประเทศไปสู่ภาวะของความไม่มั่นคงเช่นนี้ ตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะหาจุดที่ อยู่ร่วมกันได้ก่อนที่สถานะการณ์มันจะเลวร้ายไปกว่านี้ 29


be Talk

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ฉบับนี้ก็ขอเริ่มด้วย แบบสำ�รวจสำ�มะโนประชากรของสมาคมไทยบอสตัน เพื่อจะได้ทราบ ว่า จำ�นวนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนิวอิงแลนด์นี้มีกี่คนกันแน่ ผมเองก็ไม่ทราบ แล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีใคร ทราบ หรือว่าทราบตัวเลขประมาณการที่แน่นอนได้ พี่ต่อเองที่เป็นนายกสมาคมก็ได้รับคำ�ถามนี้บ่อยๆ ถ้า จะมีใครต้องทำ�แบบสำ�รวจนี้ ก็น่าจะเป็นสมาคมไทยบอสตันที่จะทำ� ทางสมาคมก็เลยมีมติให้จัดทำ�แบบ สำ�รวจนี้ขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วในความคิดเห็นส่วนตัวผม มันคงไม่ได้ผลอะไร เพราะคนไทยที่นี่คงไม่มี ใครใส่ใจ หรือสนใจจะกรอกแบบสำ�รวจอะไรแบบนี้ เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำ�มาหากินกันไป ผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะครับ แบบสำ�รวจนี้จะเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิงได้ในการที่จะ ขอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะของรัฐบาลไทย หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเอง ว่าเรามีสังคมที่มีขนาด ใหญ่แค่ไหน และมีอัตราการเจริญเติบโตมากแค่ไหน ตอนนี้เราอาจจะยังมีจำ�นวนน้อยอยู่ แต่ต่อไป ข้างหน้าเราอาจจะมีมากกว่านี้ ซึ่งจริงๆแล้ว ก็ไม่มีใครทราบเลยว่าคนไทยที่นี่มีจำ�นวนเท่าไร ได้แต่มีการ ประมาณการว่า มีร้านอาหารไทยในนิวอิงแลนด์นี้ประมาณ 300 ร้าน น่าจะมีคนไทยอยู่เฉลี่ยร้านละ 8 คน ก็น่าจะประมาณ 2400 คน และคนไทยที่ประกาบอาชีพอื่นๆอีก น่าจะ 600 คนก็น่าจะมีคนที่อาศัยอยู่ที่ นี่ ที่ไม่รวมนักเรียนนักศึกษาที่ถือวีซ่า F1 B1 หรือ J1 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3000-3500 คน แต่นั่นก็คือ ประมาณการไม่ใช่ตัวเลขจริงที่มีหลักฐานยืนยันได้ คราวนี้ถ้าเราต้องการตัวเลขที่แน่นอนกว่านี้ ก็ต้อง ทำ�แบบสำ�รวจกัน แต่มันจะสำ�เร็จไม่สำ�เร็จก็ต้องให้ทุกคนช่วยกัน ผมก็ได้แต่หวังว่า การทำ�แบบสำ�รวจนี้ คงจะได้ผล ไม่ล้มเหลวอย่างที่ผ่านๆมา มาถึงว่าจะกรอกกันยังไง หน้าหนึ่งของหนังสือฉบับนี้ จะเป็นแบบสำ�รวจเมื่อท่านอ่านถึง ตรงนี้แล้ว ก็เปิดหน้านั้นแล้วตัดออกมา กรอกตัวท่านเองก่อนเป็นอันดับแรก เลือกที่ช่องว่าท่านเพศอะไร ช่วงอายุเท่าไร อาศัยอยู่ที่เมือง และรัฐอะไร ชื่อนามสกุลและที่อยู่เบอร์โทร เราไม่ต้องการ เพราะเรารู้ว่า ถึงเราต้องการท่านก็จะไม่ให้ หลังจากนั้นถ้าท่านทำ�งานอยู่ในร้านอาหาร ก็หันไปดูเพื่อนร่วมงาน ทั้งใน ครัวและหน้าบ้าน แล้วก็กรอกให้เขา ถามเขาว่าอยู่เมืองไหน แล้วบอกเขาด้วยว่า เรากรอกแบบสำ�รวจ สำ�มะโนประชากรให้เขาแล้วนะ จะได้ไม่มีการทำ�ซ้ำ�กับที่อื่น ในกรณีที่ทำ�งานหลายร้าน เพื่อลดจำ�นวนข้อ ผิดพลาดให้น้อยที่สุด อาจจะเลยไปถึงลูกหรือสามี ภรรยา ญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านด้วยเลยก็ได้ ลูกเด็ก เล็กแดง เอาหมดครับ ยกเว้นแต่นักศึกษาที่ถือวีซ่า B1 F1 หรือ J1 เท่านั้นที่ไม่ต้องกรอก ผมไม่คิดว่าคนไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่ จะใส่ใจในการทำ�แบบสำ�รวจนี้ แต่ผมเชื่อว่ามีแฟนคลับ ของหนังสือฉบับนี้ และของผมเองอยู่เป็นจำ�นวนมาก ถ้าเป็นแฟนคลับกันจริง เราต้องช่วยกัน เพื่อนเราเขาไม่อยากกรอก เรากรอกให้เขาซะ เราต้องการทราบว่ามีคนไทยที่นี่เท่าไร ถ้าท่านทราบว่ามีคน ไทยที่ไหน กรุณาให้เขาทำ�แบบสำ�รวจนี้นะครับ แบบสำ�รวจนี้จะใส่ได้ 15 ท่านต่อ 1 แบบสำ�รวจ ถ้าท่านมี มากกว่านั้น ก็ให้ทำ� copy ได้ แล้วส่งกลับมาตามที่อยู่ในแบบสำ� รวจ หรือเจอพี่ต่อที่ไหนเอาให้แกได้เลย ช่วยกันนะครับ ผมไม่อยากให้ล้มเหลวอย่างที่ผ่านๆมา แค่ร้านอาหารไทยที่รับหนังสือนี้ 300 ร้านตอบ กับมา ผมก็ดีใจแล้วครับ รับหนังสือไปอ่านอยู่ตั้งหลายปี คงมีแฟนหนังสือช่วยกันกรอกแบบสำ�รวจ นี้อยู่บ้างนะครับ แล้วทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะกลับมาหาท่าน หรือลูกหลานของท่านในอนาคตต่อ ไปครับ มาถึงงานThai Sports Day ที่ถึงจบไปกันบ้าง ก็จบไปอย่างไม่คึกคักซะเท่าไหร่เพราะมีผู้ มาร่วมงานน้อยกว่าที่คิดไว้ ก็เลยทำ�ให้พี่ต่อถอดใจ รวมถึงคณะกรรมการท่านอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น พี่เปี่ยม ร้านมณเฑียร รองนายกสมาคม ช่วยทั้งเงินช่วยทั้งแรง ป้าละเมียด รองนายกสมาคม ช่วย เรื่องขอใบอนุญาติในการจองสนามต่างๆ ป้าอี๊ด รสดี รองนายก และป้าจิตร กรรมการสมาคม สอง ท่านนี้ช่วยงานด้านแผนกอาหารของสมาคมมาด้วยตลอด เรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมก็ว่าได้ แต่เพิ่ง จะยอมรับตำ�แหน่งสมาคมในปีนี้ ซึ่งเรียกได้ว่าปิดทองหลังพระมาโดยตลอด จริงๆแล้วก็มีบุคคลที่ ปิดทองหลังพระอยู่ในสังคมคนบอสตันนี้อีกหลายท่าน ช่วยทั้งเงิน ช่วยทั้งแรง ไม่ใช่แต่ช่วยงานสมาคม อย่างเดียว ยังช่วย วัด และอื่นๆ อีกด้วย บุคคลเหล่านี้ทำ�ไปมิได้อยากจะมีชื่อเสียง หรือต้องการให้ ระบุชื่อ หรือตัวตน แค่ขอให้ได้ทำ� มิได้หวังผลอะไร แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับ ก็คือความสุขใจ 32


ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงทราบดี ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นใครบ้าง ผมเองก็ขอชื่นชม และเป็นกำ�ลังใจให้ เสมอครับ ก็อย่างที่ผมบอก งานแบบนี้ไม่ได้เงินได้ทองอะไร สิ่งเดียวที่อยากได้ คือกำ� ลังใจ สำ�หรับ Thai Sports day ในปีหน้า ก็คงต้องคิดกันใหม่ว่าจะเอายังไง แต่ผมว่าเห็นถ้าจะ ไม่มีแล้ว เห็นพี่ต่อแกบ่นเหลือเกินว่า “ทำ�ก็ทำ�ให้ทุกอย่างแล้ว แค่มารวมกันปีละครั้งยังไม่อยากจะ มากันเลย ต้องให้เชิญให้ชวน ลำ�บากนักก็ไม่ต้องจัด ก็คงไม่มีใครเดือดร้อนอะไร” ก็จริงอย่างเฮีย แกว่า จัดแล้วไม่มีคนมา จะจัดไปทำ�ไม ก็คอยดูปีหน้าแล้วกันครับ สำ�หรับงานต่อไปที่สมาคมจะจัดก็เป็นงาน Thai Night 2011 ซึ่งเป็นงานหารายได้ประจำ� ปีของสมาคม ซึ่งงานนี้คนมาร่วมงานก็น้อยลงๆ ทุกปีเหมือนกัน ผมว่าตอนนี้สมาคมก็เป็นที่ให้ ได้พึ่งพาให้กับหลายๆท่านได้มากขึ้น เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีตัวตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา มากแล้ว แต่พออะไรต่างๆ มันดูเหมือนจะดีขึ้น กลับเป็นว่าคนไทยเรากลับเริ่มใส่ใจมันน้อยลง แล้ว สมาคมจะอยู่ได้ยังไง ตอนนี้ทางสมาคมก็ไม่มีการเก็บค่าสมาชิก หรือค่าบำ�รุงอะไร อะไรที่ทางสมาคมทำ� หรือให้บริการ ก็ทำ�ให้ฟรีทุกอย่าง โดยคณะกรรมการสมาคม มีความเห็นว่าไม่อยากจะรบกวนกิจการร้าน ค้าต่างๆ ให้เป็นที่น่ารำ�คาญ จะขอก็แต่ใช้ในงานไทยไนท์ปีละครั้งอย่างเดืยว ซึ่งปีก่อนๆ ที่ผ่านมาทาง สมาคมก็ได้จัดทำ�หนังสือไทยไนท์ โดยให้ร้านค้าต่างๆ เป็นสปอนเซอร์ หน้าละ $100 แต่ปีนี้ทางสมาคม ก็ไม่ได้จัดทำ� เพียงแต่จะทำ�สูติบัตรในงานเท่านั้น ทางสมาคมต้องการขอให้ช่วยกันซื้อสลากบำ�รุง สมาคม แทนการเป็นสปอนเซอร์ในหนังสือไทยไนท์เหมือนเช่นทุกปี สลากบำ�รุงสมาคมก็จำ�หน่ายในราคา เพียงใบละ $5 โดยมีเงินรางวัล รางวัลที่ 1 $2,000 รางวัลที่ 2 $1,000 รางวัลเลขท้าย3ตัว $500 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว $100 เงินรายได้จากการจำ�หน่ายสลากบำ� รุงสมาคมในปีนี้ จะนำ�ไป ถวายวัดบอสตันพุทธวราราม ซึ่งมีปัญหาเร่งด่วน เรื่องการทำ�ถนนและพื้นที่จอดรถในวัด ซึ่งได้หมดอายุ ในการต่อใบอนุญาติไปแล้ว ต้องเร่งทำ� ให้เสร็จในปีนี้ และต้องใช้เงินเป็นจำ�นวนมาก เพราะฉะนั้นการซื้อฉลากนี้ ช่วยทั้งสมาคมไทย และยังได้บุญในการช่วยสร้างถนนให้วัด อีกทางหนึ่งด้วย สมาคมไทยมีคณะกรรมการที่เชื่อถือได้ เงินทุกบาทที่ได้รับจะมีการจดบันทึกลงบัญชี ได้โดยตลอด เพราะว่าสมาคมไทยบอสตัน เป็น Non Profit Organization เงินที่เหลือจากการใช้ใน การดำ�เนินกิจการทุกปี ต้องบริจาคให้องค์การกุศลต่างๆ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร จะไม่มีการเก็บสะสมไว้เป็นยอดกำ�ไรสะสม เพราะฉะนั้น การบริจาคเงินให้สมาคมก็เป็นการทำ�บุญอย่าง หนึ่งเช่นกัน อย่าไปคิดว่าบริจาคเงินให้สมาคมแล้วไม่ได้อะไร มันได้ทั้งช่วยเหลือสังคมที่ท่านอาศัยอยู่ และยังได้บุญกุศลอีกด้วย งานไทยไนท์ปีนี้ ก็ยังคงรูปแบบเดิมในปีที่แล้ว คือมีการประกวด Boston Thai KARAOKE Contest และอาจจะเพิ่มการประกวดนางนพมาศขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่างานไทยไนท์นี้ เป็นงานสำ�หรับ คนไทย เพื่อให้คนไทยได้มาสนุกสนาน และสังสรรค์กันประจำ�ปี ไม่ใช่งานไทยไนท์เหมือนที่อื่น ที่จัดแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย แล้วให้ชาวต่างชาติมาชม จึงจะเห็นได้ว่าปีหลังๆ ไทยไนท์จะไม่ค่อยมีการฟ้อนรำ� หรือแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยมากนัก ซึ่งจริงๆ สมาคมไทยก็มีนโยบายจะจัดงานไทยไนท์แบบแสดงศิลป วัฒนธรรมไทย แยกจากงานไทยไนท์ปกติ ที่จัดเป็นประจำ�เหมือนกัน แต่ยังติดปัญหาและความร่วมมืออีก หลายอย่าง แต่น่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ถ้าสมาคมมีเงินและกำ� ลังพอ ซึ่งในแต่ละปีที่จัดงาน ทางสมาคมก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่า จะมีคนมาร่วมงานกันหรือไม่ และ จะได้รับการสนับสนุนมากน้อยประการใด ซึ่งจริงๆแล้ว ร้านอาหารไทยในเขตนิวอิงแลนด์นี้มีอยู่ ประมาณ 300 ร้าน หากทุกร้านช่วยสนับสนุนสมาคมปีละ $100 สมาคมก็อยู่ได้แล้ว และยังมีเงิน เหลือ ไปช่วยเหลือองค์กรการกุศลอื่นๆ อีกด้วย เชื่อไหมครับว่า งานไทยไนท์มีมาตั้งแต่ปี 2001 นี้ก็ครบ 10 ปีพอดีคุณทราบไหมครับว่า มีใคร ซักกี่คนที่มางานไทยไนท์ทุกปี แทบจะไม่มีเลย ปกติการจัดงานไทยไนท์เราตั้งเป้าไว้ว่า เราจะจำ�หน่าย บัตรได้ 500 ใบ แต่ไม่เคยมีปีใดเลยที่ทำ�ยอดได้ทะลุเป้า การจัดงานที่จะต้องมีคนมากๆ มาร่วมงานนั้น คงทำ�ให้ถูกใจทุกท่านคงไม่ได้ แต่ผมอยากให้ท่าน มาร่วมงานในจิตใจที่อยากมาร่วมสนุก ถ้าท่านเคยได้ ไปร่วมงานของชาวไทยลื้อ หรือชาวลาวหรือ ชาวขมุก หรืออื่นๆ ท่านจะเห็นงานที่ไม่ได้มีอะไรเลย แต่มี แต่ความสนุกสนานมีแค่อิเลคโทนตัวเดียว เวทีก็ไม่ยกพื้น บางงานป้ายชื่องานยังไม่มีเลย ผ้าปูโต๊ะก็ไม่มี สถานที่ก็เล็ก แต่ทุกคนมาร่วมงานด้วยความอยากมาสนุก ผมเห็นหน้าคนมาร่วมงานแล้ว รู้สึกอยาก 33


สนุกขึ้นมาทันที พอเพลงขึ้นทุกคนก็ลุกขึ้นเต้น ทั้งงานก็ไม่มีอะไรเลย ก็มีแต่ร้องเพลงเต้นรำ�กับไอ้ อิเลคโทนแค่ตัวเดียวนั้นแหละครับ ก็สนุกกันได้ทั้งคืน ผมอยากให้งานเราเป็นแบบนี้บ้าง เอาหละไม่อยากจะพูดมากแล้ว มีแฟนคลับผมหลายคน บอกว่ าผมพูดมากพูดแต่เรื่องเดิม ถ้าอะไรมันจะดีเพราะพี่เขียนเรื่องพวกนี้ มันคงดีไปนานแล้ว ไม่ต้องบ่นมาก เอาเป็นว่าไทยไนท์ปีนี้ขอให้สมาคมขายบัตรทำ�ยอดทะลุ 500 ใบสักปีก็แล้วกันนะ ครับ สาธุ.... บีวาไรตี้ ตอนนี้ก็เปิดบริการรถเช่า มีทั้งรถนั่งส่วนบุคคล รถมินิแวน 7 ที่นั่ง รถแวน 15 ที่นั่ง มีให้เช่าเฉพาะรถ หรือพร้อมคนขับด้วย ราคาเป็นกันเอง สอบถามราคาและต่อรองได้ตาม ความเหมาะสม หรือดูจากในหนังสือหรือเว๊บไซต์ก็ได้ครับ เหมาะสำ�หรับผู้ไม่มีรถต้องการไปเที่ยวไหนต่อ ไหน ช่วงหน้าร้อนนี้ ก็มีโปรแกรมพิเศษพาเที่ยว เก็บผลไม้ Outlet คิดเป็นรายหัว สำ�หรับผู้ที่สนใจกลุ่ม เล็กไปร่วมกัน ก็ดูรายละเอียดได้ในหนังสือนะครับ Boston Thai Karaoke contest ปีนี้ เริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับ ปีนี้เหมือนปีที่แล้วครับ แบ่งการประกวดเป็นสองประเภท คือฟรีสไตล์ และลูกทุ่ง หมอลำ� สุนทราภรณ์ เงินรางวัลก็เท่าเดิม คือ รางวัลที่ 1 $1,500 รางวัลที่สอง $1,000 พร้อมโล่รางวัล ทั้งสองประเภท แถมด้วยรางวัล ขวัญใจมหาชน อีก $500 รวมมูลค่ารางวัลถึง $5,500 เลยทีเดียว ก็สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไปนะครับ พิเศษสุดสำ�หรับใครที่เคยลงสมัครแล้ว 2ครั้งขึ้นไป แล้วพลาดโอกาสรับรางวัลชนะเลิศ ปีนี้คณะ ผู้จัดยกเว้นไม่ต้องเสียค่าสมัครในปีนี้ การไม่เสียค่าสมัครนี้ หมายถึงท่านจะได้รับบัตรผู้เข้าประกวดและ เข้าชมการประกวดฟรี ไปจนถึงงานไทยไนท์ด้วยนะครับ รีบสมัครกันเยอะๆ นะครับ สำ�หรับในเดือนนี้วันที่ 16,17 สิงหาคมนี้ ก็มีการจัดสัมมนาทางธุรกิจ ใครว่าง หรือใครที่ มองหาโอกาศหารายได้เสริม หรือจะหารายได้ประจำ� ก็รองมาฟังดูได้ชอบไม่ชอบจะทำ�ไม่ทำ� เขาก็ไม่ได้ว่า อะไร แค่มาฟังแผนงานธุรกิจของเขาดูก่อน ฟังแล้วไม่ชอบ ไม่อยากทำ�ก็ไม่ต้องทำ� แต่ เกิดชอบแล้วทำ� สร้างรายได้ขึ้นมาก็ไม่เลวเลยที่เดี่ยวสนใจก็ติดต่อ 310-849-4373 จัดได้นัดเวลา และสถานที่ครับ

34


be Fortune ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน คงต้องระวัง เ ป็ น พิ เ ศ ษ ใ น เ รื่ อ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ต่ อ สื่อสารการเจรจา ไม่ ว่ า จะเป็ น ภายในที่ ทำ � งาน ร ว ม ถึ ง ส ถ า น ที่ อื่ น ด้วย ต้องชัดเจนในคำ� พูด สิ่งที่พูดรวมถึง สิ่งที่ต้องการสื่อ ทุก ค น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น ไ ด้ ระ มั ด ร ะ วั งใ น คำ � พู ด ที่ ควรพูดเท่านั้น การเงิน เงินหมุนเวียน ที่ เ ข้ า มาจะมาจากเรื่ อ ง ของงาน แต่เป็นการ ห มุ น ห รื อ ไ ด้ ม า แ บ บ มี เ งื่ อ น ไ ข ที่ ต้ อ ง ทำ � บ้ า ง อย่ า งแลกกั บ การได้ ม า ของเงิน รวมถึงจะมีคน เข้ามาขอความช่วยเหลือ ในเรื่ อ งของการหยิ บ ยื ม ให้ เ ลื อ กที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ตามความเหมาะสม และ กำ � ลั ง ความสามารถของ ตนเอง ความรัก ดูบอบบางและ อ่ อ นไหวต่ อ ความรู้ สึ ก เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ค น ที่ ยั ง ไ ม่ มี ค ว า ม รั ก หรื อ เริ่ ม ที่ จ ะรั ก ใครสั ก คน บางครั้งควรปล่อย ให้เป็นไปตามระบบและกล ไกลดี ก ว่ า ที่ จ ะไปเร่ ง รั ด แ ท น ที่ จ ะ ไ ด้ ใ ก ล้ ชิ ด กั บ ความรัก ยิ่งจะทำ�ให้เกิด ความเหินห่าง สุขภาพ แข็งแรง

ท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน ในช่วงกลาง เ ดื อ น นี้ จ ะ มี เ พิ่ ม เ ข้ า ม า ทำ � ให้ คุ ณ สั บ สนจึ ง ควร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ สถานการณ์ ทั้ ง คุ ณ และ ทีมงาน รวมถึงอุปกรณ์ ต่ า ง ๆ ค ว ร เ ช็ ค อี ก สั ก รอบก่ อ นการใช้ ง านจริ ง ระวั ง การนั ด หมายเจรจา ก า ร ง า น กั บ บุ ค ค ล ที่ ไ ม่ ควรนัด หรือไม่ควรที่จะ รั บ ปากจะทำ � ให้ เ สี ย หายทั้ ง คู่ได้ การเงิน รายได้เข้ามามาก แต่กว่าจะได้มา เหนื่อย ไม่ใช่เล่น ระวังเรื่องของ รายจ่ายจะหมดไปกับเรื่อง ไม่ เ ป็ น เรื่ อ งไม่ ค วรเสี ย ก็ต้องเสีย ประเภทหน้า ใหญ่เลี้ยงเพื่อน จัดงาน สรรสัน ซื้อของใช้อย่าง ไม่จำ�เป็น หมดไปกับสุรา ปาร์ตี้ ความรัก ยังคงไม่ค่อยมี เวลาให้ต่อกัน ต่างคนต่าง ต้ อ งมี ภ าระที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในตัวเอง ควรหาโอกาส และให้ เ วลากั บ คนรั ก คน ใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เนิ่น นานจะกลายเป็ น ช่ อ งว่ า ง ระหว่างกัน หนักไปกว่า นั้นจะมีบุคคลที่สาม เข้ามา แทรกกลางใจ สุขภาพ ระวังอาการท้อง อืดเฟ้อ 40

ท่านที่เกิดวันอังคาร ท่านที่เกิดวันพุธ การงาน ระวังในส่วน การงาน จะมีข่าวดี ของลูกน้อง เพื่อน ที่ท่านรอคอยอยู่ มี ร่วมงาน หรือคนสนิท ความหวังใหม่ๆ เกิด ที่ทำ�อะไรไม่ทันคิด ทำ�ให้ ขึ้ น มาทำ � ให้ ใ จชุ่ ม ชื่ น ได้ เกิ ด เรื่ อ งเดื อ ดร้ อ นถึ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของ เรื่องเอกสาร ตัวท่านได้ ถึงจะตั้งใจ งาน สั ญ ญาข้ อ ตกลงต่ า งๆ หรื อ ไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจก็ ค วร หาโอกาสเตื อ นบ้ า งจะ ที่ได้คุย ได้ยื่นก่อนหน้า ช่วยได้ อย่างน้อยเขา มี ข่ า วติ ด ต่ อ ทำ � ให้ ท่ า น คนนั้นก็ยินดีที่จะรับฟัง สามารถดำ � เนิ น การได้ อย่างต่อเนื่อง แต่ช่วง คำ�เตือนจากท่าน การเงิน สภาพคล่อง นี้ ใ ห้ ร ะ วั ง เ รื่ อ ง ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น ยั ง พ อ พูดหยอกล้อ ล้อเล่น หมุ น ได้ อ ย่ า งค่ อ ยเป็ น ทำ � ให้ เ สี ย งานพู ด ไปพู ด ค่อยไป ติดขัดในช่วง มากลายเป็นเรื่องได้ การเงินมี ต้นทำ�ให้เครียด เมื่อ การเงิน เข้ า ก้ อ นปกติ แ ต่ ค่ า ใช้ เครี ย ดมากๆก็ จ ะปลง ได้ แ ละคิ ด หาทางออกได้ จ่ า ยยั ง เป็ น เงาตามตั ว โดยสมองของท่ า นเอง มากกว่า ทำ�ให้ต้อง จะมองเห็ น วิ ถี ก ารวิ่ ง ควั ก เงิ น สำ � รองมาใช้ เข้ า ของการเงิ น จะก้ อ น ทำ � ให้ ไ ม่ พ อต้ อ งมี ก าร ไม่ ใ หญ่ นั ก แต่ ส ามารถ กู้หนี้ หยิบยืมผู้อื่น ให้ ทำ � ให้ ช่ ว งนี้ อุ่ น ใจได้ อี ก ระวั ง ช่ ว งปลายเดื อ น จะติ ด ขั ด มากกว่ า เดิ ม ครา ความรัก ความช่วย ถ้ า ไม่ รู้ จั ก ควบคุ ม ค่ า ใช้ เหลือในทุกๆด้าน เกิด จ่ายของตัวเอง ได้ จ ากเพศตรงข้ า มที่ ความรัก ยังหวาน สามารถเข้ า มาช่ ว ยได้ ชื่ น จั บ มื อ ถื อ แขนกั น ในทุ ก เรื่ อ งของในช่ ว ง แน่ น ว่ า อย่ า งไรว่ า ตาม นี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด กัน บางครั้งคนรัก ก็ ต ามสามารถร้ อ งขอ ของท่ า นไม่ เ คยขั ด อะไร ความเห็ น ใจและความ เลย ดูเหมือนจะปล่อย ช่ ว ยเหลื อ จากเพศตรง ใ ห้ คุ ณ ตั ด สิ น ใ จ ด้ ว ย ข้ามได้เสมอ ไม่จำ�เป็น ตัวเอง มีหน้าที่แค่ให้ ต้ อ งเป็ น ในฐานะคนรั ก กำ�ลังใจเท่านั้น สุขภาพ แข็งแรง เสมอไป สุขภาพ แข็งแรง


ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน เป็นอีกช่วงที่ ท่ า นต้ อ งระวั ง เรื่ อ งของ เอกสาร สิ่งใดที่คิดไว้ยัง ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ไ ด้ ว าง ไว้ก่อนหน้า แต่ไม่ทั้งหมด เสี ย ที่ เ ดี ย วส่ ว นไหนที่ ไ ม่ ได้ อ ย่ า งที่ ท่ า นคิ ด และคาด หวั ง ให้ ท่ า นตามเรื่ อ งด้ ว ย ตัวเองอย่างต่อเนื่อง จะ ได้รับข่าว ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึ ง มี เ อกสารบางส่ วน ขาดหายไปทำ � ให้ ท่ า นต้ อ ง วิ่งวุ่นสักหน่อย การเงิน มีช่องทางในการ ขยายถุ ง เงิ น ของท่ า นเพิ่ ม ขึ้น แนะนำ�งานทำ�ให้เกิด รายได้ เ ป็ น ที่ น่ า พอใจจาก การขายของให้ เ พื่ อ นและ คนรู้จัก ดูจะเหมือนเป็น เรื่ อ งที่ น่ า เบื่ อ สำ � หรั บ การ ธุรกิจการขายตรง แต่ สำ�หรับท่านไม่ใช่ งานเสริม ประเภทนี้ คื อ รายได้ เ ข้ า มา อย่างดี ความรัก อย่างนิ่งนอนใจ หรื อ ทำ � เพิ ก เฉยต่ อ คนรั ก ห รื อ ถ้ า กำ � ลั ง ส น ใ จ ใ ค ร เมื่ อ เข้ า จู่ โ จมแล้ ว แต่ อ ยู่ ดี ดี ท่านก็นิ่งไปทำ�ให้อีกฝ่าย รู้ สึ ก ไม่ เ ข้ า ใจจากการกระ ทำ�ของตัวท่าน ยังคงมีคน ที่ต้องการคบ ต้องการ พู ด คุ ย และเจอท่ า นอยู่ ต่ อ เนื่อง สุขภาพ แข็งแรงดี

ท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน กิจกรรมโดยรวม คุณมีมากเพิ่มขึ้นมาอีก ที่ว่า มากอยู่แล้วนั้นยังไม่พอ จะ มีทั้งงานใหม่ เพื่อนร่วมงาน หน้าใหม่ หลายอย่างที่ต้อง เริ่มเรียนรู้ใหม่ เป็นช่วง ที่ เ จ อ อ ะ ไ ร ใ ห ม่ ๆ สิ่ ง ที่ คุ ณ ต้ อ งเตรี ย มคื อ ความพร้ อ ม ทั้งร่างกาย จิตใจและการ รั บ สภาพให้ ไ ด้ ถึ ง จะอยู่ ร อด ปลอดภัย ยังมีการเดินทาง ติดต่อเจรจาค้าขาย เป็นนาย หน้า มีหลายงานที่เข้าทาง คุณและทำ�ให้รายได้ดีขึ้น การเงิน ระวังรายจ่าย ซ่อมแซมเรื่องรถ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ของใช้ภายในบ้าน ต่างๆจะเสียหาย ของใช้ใน การเกิดอาการชำ�รุด แตกหัก พัง ถึงไม่อยากจะเสียเงิน ซ่อมหรือซื้อใหม่ก็ตาม ยังไง ต้ อ งคงต้ อ งใช้ ข องจำ � พวกนี้ อยู่ดี ไม่มีทางที่จะไม่เสียเงิน ความรัก ถึงเวลาที่ต้องหัน หาใครเป็ น ที่ ป รึ ก ษาแล้ ว นั้ น ไม่ ค วรมองข้ า มเพื่ อ นสนิ ท หรือคนรัก คนๆ นี้แหละที่จะ ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี มี โอกาสที่ ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ งกั นและกั นในเรื่ อ งที่ ติ ด ขั ด ได้เป็นอย่างดี สุขภาพ ระวังโรคที่เกี่ยว ท้อง

41

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ท่านที่เกิดวันเสาร์ การงาน ในช่วงนี้เรื่องที่ต้อง ระวังคือเวลา เมื่อเทียบกับ ง า น ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ รวมเรื่ อ งส่ ว นตั ว ทั้ ง หมดทั้ ง มวล เวลาไม่พอกับทุกเรื่องที่ มีอยู่ในมือท่าน เป็นเรื่องเร่ง ด่วนที่ท่านต้องจัดการให้ลงตัว มากที่สุด อีกประการลูกน้อง บริวาร หรือเพื่อนร่วมงาน สั่ง อย่างได้งานอีกอย่าง จำ�เป็น ที่ ต้ อ งลงไปดู ร ายละเอี ย ดหรื อ โทรถามเป็นระยะ ให้เบื่อกันไป ข้างเลยทีเดียว การเงิน รายจ่ายเกิดจากญาติ พี่น้องมากเป็นพิเศษ ทั้งที่เป็น ญาติสนิทหรือไม่ก็ตาม จะเข้า มาตี ส นิ ท กั บ ท่ า นก่ อ นจากนั้ น จะ เอ่ ย ปากหยิ บ ยื ม เรื่ อ งของเงิ น ทอง หรือถ้าไม่เช่นนั้นจะเข้าหา ทางคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ใหญ่ ที่ท่านเกรงใจจะทำ�ให้ท่านไม่กล้า ที่จะปฏิเสธการหยิบยืม ความรัก แฮปปี้มีความสุขจน ล้น แต่ขอให้ระวังการถูกหลอก ลวง เผลอให้ความสนิทสนม กั บ คนที่ มี เ จ้ า ของอยู่ แ ล้ ว บาง ครั้ ง ท่ า นก็ รู้ อ ยู่ แ ก่ ใ จหรื อ ไม่ รู้ เลยก็ตาม ทางที่ดีควรออกให้ ห่างๆจะดีที่สุด สุขภาพ ระวังเรื่องกระดูก กล้ามเนื้ออักเสบ


be Classified

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ขายร้านอาหารไทย.เกาหลี.ญี่ปุ่น ใน NH65 ที่นั่ง พร้อมเบียร์ไวน์ มีลูกค้าประจำ� ค่าเช่าไม่แพง สามารถให้ดูยอดขายได้ ราคา $48,000 สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ 603-715-7873 ด่วนนนนนน ! ร้านอาหารไทย 50 ที่นั่ง เหมาะสำ�หรับผู้อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ราคา 35,000 เหรียญ ติดต่อคุยรายละเอียดได้ หน่อง 518-253-4590 Japanese Restaurants for Sale in Newton for $135,000Take Out&Diningin19 seat Beer&WineCall 617-517-6013 2:30pm-4:30 pm ร้าน Sala Cafe. 25 ที่นั้ง Full Bar อยู่ใน Massเป็น ตึกเดี่ยว alone Building และมี Drive throughเจ้าของมี 2 ร้าน ดูแล ไม่ไหวสนใจติดต่อ 617-797-5400 ต้องการขายร้าน 30 ที่นั้ง พร้อม Beer wine และ Sushi Bar ในเมือง Dover, NH สนใจติดต่อ 978-676-1156, 603-767-1156 -------------------------------------------------------------------------------------บริการรับโอนเงินกลับประเทศไทย ธนาคารต่อธนาคาร$1,000 to $10,000 ค่าบริการ $85 / $100 to $900 ค่าบริการ $55สนใจติดต่อ . 1-607-651-8535 บริการฃื้อของ จากเมืองไทยเเละส่งให้ที่อเมริกา ราคาสินค้าตามบิล ราคาส่งตามบิลที่ได้รับ ค่าบริการ จัดส่งของทุกชนิด ราคา 350 บาท - 500 บาท สนใจติดต่อ หมีได้ค่ะ เบอร์1607-651-8535 หรือ email mee_115@hotmail.com รับสอนร้องเพลงโดยครูนัท จบการศึกษาจากศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Trained artist กับ RS promotionJudge (Thai karaoke singing contest)สอนเปียโน ร้องเพลง ทฤษฎีดนตรี ที่ Yamaha, KPN music Academyปัจจุบันศึกษาที่ Berklee College of Music (Vocal Performance)contact : 857-249-6789 เรียนกีตาร์กับครูแนท (เรียนเอกกีตาร์ที่ Berklee College of Music) ในสไตล์ pop, rock, funk, blues, acoustic, bossa nova ราคา 30 $/ชั่วโมง รับสอนทั้งคนไทยและต่างชาติ สนใจติดต่อ 857-318-9115 เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ จินตคณิตคิดเร็ว และเคมี กับพี่ทราย ประสบการณ์: เคยสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชาชื่อดัง สนใจ ติดต่อ พี่ทราย ได้ทุกเวลาที่ 617-909-3996 ค่าเรียน 15$-20$/ชั่วโมง ร้าน Spicy เสริฟ Full Time 2 ตำ�แหน่ง Host Full Time, Past Time 1 ตำ�แหน่งสนใจติดต่อ 857-236-3696 ร้านเปิดใหม่ต้องการพนักงาน อยู่เมือง Melrose ต้องการพนักงานในครัวสามารถ ผัดได้ 1 ตำ�แหน่ง ต้องการพนักงานเสริฟ Full time, Past time สนใจติดต่อ 917-952-8478 ต้องการwaiter or waitress ที่มีexperience โปรดโทร978-443-2267 ต้องการ Delivery และ Pack Togo สนใจติดต่อ 617-455-8578 This is a Japanese and Korean restaurant in Andover, Massachusetts.We now are hiring full time and parttime waitress and waiter.If interested, please call: 978-886-9205 ร้านนอกเมืองต้องการพนักงานเสริป full time past time มีรถรับส่งสถานนี malden สนใจติดต่อ 617-838-5636 รับพนักงานนวด ญ และ ช ร้านอยู่ที่ Woburn มีรสบัสไปถึงหน้าร้านจาก Downtown Crossing.ถ้าต้องการย้ายจากรัฐอื่น หรือไม่มีที่อยู่ เรามีอพาร์ทเมนท์ให้อยู่ไกล้ร้าน อยู่ได้ถึง 4 คนไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ รายได้ดีโทร 718-309-0383 รับสมัครหมอนวดหญิง หรือสาวประเภทสอง รายได้ดี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์์สอนสนใจติดต่อ617-365-5321 รับสมัครพนักงานขับรถ ไม่ใช่งานประจำ�เป็นรายได้เสริม สนใจติดต่อ 617-314-0987 ต้องการหางานWaiterในBoston ทำ�บาร์ได้ มีประสบการณ์2ปีครึ่ง อยู่Allston อายุ26 #617-849-4182 บ้านว่างในกลางเดือนสิงหาคมนี้ 10 นาทีถึง Subway ห้องครัว Living Room เครื่องซักและอบผ้า ที่จอดรถ $1,200 / เดือนสนใจติดต่อ คุณสุวรรณา (พูดไทย ) 617 372 1032 คุณเล้ง (พูดอังกฤษ ) 617 955 3271 apartment 3 BR แบ่งเช่า 1 ห้องขนาดใหญ่สุด $ 575 /เดือน รวม heat and hotwater เริ่มเข้าอยู่ 1 sept 1 min ถึง B train สนจัยติดต่อ857-654-7973 ห้องว่าง บน ถนน Com Ave 1คน $625 ร่วมน้ำ�ไฟ 2คน $700 ไม่ร่วมน้ำ�ไฟ สนใจติดต่อคุณเพชร 857-445-5032 ต้องการ Roomate หญิง เดิน 3 นาที่ถึงสถานี้ Wollaston Quincyราคา $550สนใจติดต่อ 617-750-8435 หารูมเมทหญิงแชร์ แถว Washington st.ใกล้สาย B สนใจติดต่อ เอก 857-266-2072 ห้องว่างให้เช่า Quincy (เฉพาะนักเรียน) ติดต่อ 617-990-4450 ห้องว่าง Quincy ใกล้ Subway ราคา $450 $550 สนใจติดต่อ 617-953-5216 ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า Amway Ladda U. Arun Tel. 978-397-5002 Thai food Directรับทำ�เวฟไซต์ ร้านอาหาร สั่งอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต ในราคาเริ่มต้นที่ $99 Update ฟรี มีชื่อโดเมนเป็น ของตนเอง สนใจติดต่อ 617-642-8117

44


be Going on

วาไรตี้ อารมณ์ดี

. . .Fun & Events. . .

8/13/11 Montien KARAOKE Night 8/14/11 งานวันแม่ วัดบอสตันพุทธวราราม 8/14/11 งานวันแม่ วัดนวมินทรราชูทิศ 8/20/11 Montien KARAOKE Night 8/21/11 be Transportation Connors Farm $25 8/27/11 Montien KARAOKE Night 8/28/11 be Transportation Wrentham Premium Outlets $25 9/3/11 Montien KARAOKE Night 9/3/11 บูชาข้าวพระ วัดภาวนาบอสตัน 9/4/11 be Transportation Woodbury Premium Outlets $49

46


INTERNATIONAL BAGGAGE TRADE AND FREIGHT FORWARDER BY SEA AND BY AIR

DOOR TO DOOR SERVICE

RAMA

ENTERPRISES INC. 36-06 48th Ave. Long Island City, NY 11101 Tel. 718-932-2226-7

Fax. 718-932-2228

Toll Free: 1-800-334-1737 1-888-RAMA-NYC RAMA INTERNATIONAL INC. N. HOLLYWOOD, CA

RAMA EXPORT INC. SAN FRANCISCO, CA

www.ramanyusa.com e-mail: ramanyusa@aol.com


Be Variety Vol.77  
Be Variety Vol.77  

Ve Variety Vol.77 August, 2011

Advertisement