Page 1

VOL. 71 FEB 11

F cover


Montien


CONTENTS 2 be Editor 4 be Around 6 be Test 8 be Fun 10 be Skin 12 be Smart 20 be Writing 22 be Model 24 be Law 30 be Talk 36 be Fortune 40 be Classifieds 42 be Going on

Contents


be Editor

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สำ � หรั บ เดื อ นนี ้ ก ็ เ ป็ น เดื อ นแห่ ง ความรั ก สำ � หรั บ คนไทยในต่ า งแดนอย่ า งเราๆ ก็ คงไม่ ไ ด้ ม ี ก ิ จ กรรมอะไรกั น มากมายเหมื อ นเมื อ งไทย แต่ ย ั ง ไงก็ ข ออวรพรให้ ค ู ่ ร ั ก ทุ ก คู ่ ม ี ความสุ ข สมหวั ง ส่ ว นใครที ่ ย ั ง ไม่ ม ี ค ู ่ ก ็ ใ ห้ ม ี ค ู ่ แ ต่ โ ดยเร็ ว จะได้ ไ ม่ ต ้ อ งนอนหนาวคนเดี ย วใน สภาพอากาศหนาวแบบนี ้ สำ � หรั บ ผู ้ ท ี ่ โ ทรเข้ า มาสอบถามเรื ่ อ งกงสุ ล สั ญ จรนั ้ น ผมก็ ไ ด้ โ ทรเข้ า ไปที ่ ส ถาน กงสุ ล ใหญ่ กงสุ ล ทองเบิ ้ ม ท่ า นก็ แ จ้ ง ให้ ท ่ า นรองปรี ช า ก็ ก ำ � ลั ง เร่ ง ดำ � เนิ น การจั ด ตาราง การมาให้ เ ร็ ว ที ่ ส ุ ด ก็ ต ิ ด ตามข่ า วต่ า งๆ ได้ ใ นเวบไซต์ บ ี ว าไรตี ้ และเวบไซต์ ส มาคม หรื อ โทร เข้ า มาสอบถามได้ และทั น ที ที ่ เ ราได้ ร ั บ แจ้ ง วั น และเวลาที ่ แ น่ น อนแล้ ว จะแจ้ ง ให้ ท ราบโดย ทั ่ ว กั น คาดว่ า น่ า จะในเดื อ นสองเดื อ นนี ้ แน่ น อนครั บ อี ก เรื ่ อ งที ่ เ พื ่ อ นคนไทยแจ้ ง เข้ า มา ว่ า การเดิ น ทาง โดยเครื ่ อ งบิ น ในประเทศ ถ้ า วี ซ าขาดแล้ ว ไม่ ส ามารถบิ น ได้ และ จะถู ก ส่ ง กลั บ ประเทศไทยในทั น ที ขอให้ ร ะมั ง ระวั ง เป็ น พิ เ ศษ ขณะนี ้ กระทรวงรั ก ษาความมั ่ น คงแห่ ง ชาติ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก า the Department of Homeland Security (DHS) ได้ ท ำ � การเพิ ่ ม ขั ้ น ตอนในการรั ก ษาความปลอดภั ย ใน ประเทศ โดยพุ ่ ง ประเด็ น ไปที ่ ก ารเพิ ่ ม ความสามารถในการป้ อ งกั น การก่ อ การร้ า ย; เพิ ่ ม ความเข้ ม งวดการบั ง คั บ ใช้ ข องกฎหมายการตรวจคนเข้ า เมื อ ง เพิ ่ ม การป้ อ งกั น และรั ก ษา ความปลอดภั ย ในระบบไซเบอร์ ส เปส ตรวจจนให้ อ ำ � นาจแก่ ตำ � รวจและทหารสามารถตรวจสอบ สถานะของผู ้ ท ี ่ ถ ู ก จั บ กุ ม หรื อ ต้ อ งส่ ง สั ย ได้ ว ่ า อยู ่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ารในสถานะภาพใด ถึ ง แม้ ว ่ า จะไม่ ถึ ง ขนาดเดิ น ๆ อยู ่ แ ล้ ว เข้ า มาขอตรวจกั น ทุ ก คน แต่ ถ ้ า เมื ่ อ ใดที ่ เ ราต้ อ งสงสั ย หรื อ ทำ � ผิ ด แล้ ว ถู ก จั บ กุ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื ่ อ งเล็ ก ๆ หรื อ เรื ่ อ งใหญ่ ท่ า นก็ ส ามารถถู ก ตรวจสอบ และถู ก ส่ ง กลั บ ได้ ใ นทั น ที แต่ ถ ้ า โชคร้ า ยถู ก จั บ ขึ ้ น มาจริ ง ๆ ก็ ข อให้ บอกกั บ อิ ม มิ เ กรชั ่ น ไปว่ า เรายิ น ดี ท ี จ ะ ขอกลั บ ประเทศไทยด้ ว ยเงิ น ตนเอง นั น เป็ น วิ ธ ี ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด และท่ า นอาจไม่ ต ้ อ งอยู ่ ใ นสถาน กั ก กั น หรื อ อยู ่ น ้ อ ยวั น ที ่ ส ุ ด อย่ า เชื ่ อ ว่ า ใครจะช่ ว ยท่ า นสู ้ ค ดี ใ ห้ ท ่ า นอยู ่ ต ่ อ ได้ เขาทำ � จะ ได้ แ ค่ เ พี ย งซื ้ อ เวลาให้ ท ่ า นออกมาชั ่ ว คราว เท่ า นั ้ น การที ่ ท ่ า นอาสาที ่ จ ะกลั บ เอง ท่ า นจะมี ประวั ต ิ ก ารขึ ้ น ศาล ท่ า นอาจจะได้ ร ั บ การพิ จ ารณาให้ ม าใหม่ ไ ด้ อ ี ก ในไม่ ช ้ า

สำ � หรั บ นางแบบปกฉบั บ นี ้ เ ธอชื ่ อ “ทอปั ด ” จบอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ า มาอยู ่ ท ี ่ น ี ้ ได้ เ ทอมเดี ย ว ขณะนี ้ เ รี ย นอยู ่ ท ี ่ Emerson collage เธอทำ � อะไรมาหลายอย่ า งที ่ เ มื อ งไทย เป็ น ทั ่ ง รี ด เดอร์ ข องจุ ฬ า เป็ น พิ ธ ี ก ร รายการของ RS และเคยเล่ น ละครมาบ้ า งเล็ ก น้ อ ย จากประสบการณ์ ข องเธอการทำ � งานก็ เ ลยง่ า ย และใช่ เ วลาไม่ ม ากนั ก จะเสี ย เวลาก็ แ ค่ ต อน แต่ ง หน้ า แต่ ง ตั ว เท่ า นั ้ น ตอนที ่ ถ ่ า ยอากาศก็ ย ั ง เย็ น มาก เลยต้ อ งไปถ่ า ยที ่ บ ้ า นตากล้ อ ง ของเราพร้ อ มกั บ นางแบบฉบั บ ที ่ แ ล้ ว ถึ ง สถานที ่ จ ะคั บ แคบไปซะหน่ อ ย แต่ ก ็ ด ้ ว ยได้ น างแบบ ที ่ ด ี เ ลยให้ ท ำ � งานได้ ไ ม่ ย าก และได้ ภ าพสวยๆ ของมาให้ แ ฟนๆ บี ว าไรตี ้ ไ ด้ ช มกั น อี ก ฉบั บ ให้ สวยหวานสมกั บ เป็ น เดื อ นเทศกาลแห่ ง ความรั ก นะครั บ

ต่อ

2

ต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล


be Around

วาไรตี้ อารมณ์ดี

4


5


be Test

วาไรตี้ อารมณ์ดี

แบบทดสอบ: เจาะใจ...ค้นหานิสัยตัวเอง คำ�ถามข้อที่ 1 ถามว่าวันหนึ่งในช่วงของการปิด เทอม คุณออกไปเที่ยวต่างจังหวัด แต่พอขึ้นรถไฟ ไปแล้ว คุณเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมหยิบของใส่กระเป๋า อย่างหนึ่ง คุณคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นอะไรดีเอ่ย ? 1. ขนม 2. แปรงสีฟัน 3. ร่ม 4. เกมพวงกุญแจ คำ�ถามข้อที่ 2 อะไรก็ไม่รู้ทำ�ให้คุณเกิดไปคว้ากาน้ำ� ชาเก่าแก่จากสวนจตุจักร 1 กา พอกลับถึงบ้าน ก็ทำ�การ ขัดเป็นการใหญ่ ทันใดนั้นเองผู้วิเศษก็ ปรากฎตัวขึ้น บอกกับคุณว่า “ข้าจะให้พรแก่เจ้า 1 อย่าง” แล้วคุณจะเลือกอะไร ? 1. ยาเปลี่ยนเพศ 2. ยาที่ทำ�ให้ไม่แก่ไม่ตาย 3. พรมวิเศษ 4. กระจกที่มองเห็นอนาคต

คำ�ถามข้อที่ 3 มีเหตุการณ์มาตกรรมเกิดขึ้นใน หมู่บ้านของคุณ ตำ�รวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ไว้ 4 คน ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานและการอ้างที่ อยู่ขณะเกิดเหตุอะไรเลย แต่ในความรู้สึกของคุณ แล้ว คุณคิดว่าคนไหนที่แตกต่างไปจากคนอื่น 1. ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย 2. นักเขียนการ์ตูน 3. นักร้องวัยรุ่นยอดนิยม 4. คุณป้าที่ทำ�งานพาร์ทไทม์ คำ�ถามข้อที่ 4 สุดสัปดาห์ริมทะเลในวันที่อากาศ แจ่มใส คุณออกไปเล่น Sky driving (เครื่องร่อน แบบไม่มีเครื่องจักร) เครื่องร่อนค่อย ๆ ลอย ออกไปไกล แล้วคุณคิดว่าจะไปลงที่ไหนดี? 1. ทุ่งหญ้า 2. ยอดเขา 3. ลงทะเล 4. บนตึกสูงในเมืองหลวง

ผลลัพท์ 1: จุดอ่อนที่ซ่อนในใจคุณ สาเหตุที่เราเลือกเอาการลืมมาตั้งเป็นแบบทดสอบในข้อ 1 ก็เพราะในทางจิตวิทยานั้น การเผลอลืมเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิด มันทำ�ให้คุณต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่อยากจะยอมรับจริงอยู่...คุณอาจจะทำ� เป็นแกล้งไม่ใส่ใจ แต่ยังไงซะมันก็ยังเป็นข้อผิดพลาดของคุณอยู่ดี นี่ล่ะ ที่เค้าว่าความผิดของตัวเองมัก มองไม่ค่อยเห็นนั่นเอง ประเภทของคุณคือ....? ขนม เป็นสัญญลักษณ์ของการร้องขอ อยากให้ถูกตามใจ คุณมักคิดว่าการทำ�อะไรเพื่อคนอื่น คือการอดทน ไม่แสดงออก และการยอมรับเอาความผิดนั้น ไว้เสียเอง จริง ๆ แล้วคุณเป็นคนรอบคอบ ละเอียดอ่อน จะทำ�อะไรก็คิดแต่เรื่องนั้นจนถึงที่สุด จนในบางครั้งมันทำ�ให้คนรอบข้างคิดว่า คุณเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของชาวบ้านซักเท่าไหร่ หรือไม่ก็มองว่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไปโน่นเลย ร่ม แสดงถึงจิตใจที่คอยปกป้อง คุณมีนิสัยขี้ตกใจกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนอื่น ภายนอกดูกล้าแต่ ความจริงแล้วปกปิดความอ่อนแอที่อยู่ในใจไว้ คุณมักจะพูดบ่นซ้ำ� ๆ กับเรื่องที่ทำ�ไปแล้วว่ามันไม่ ดีบ้างล่ะ น่าจะดีกว่านี้บ้างล่ะ แม้ว่าคนรอบข้างจะยังไม่ได้ตำ�หนิอะไรซักกะหน่อยก็ตาม แปรงสีฟัน ฟันนั้นเป็นสัญญลักษณ์ของความเข้าใจ เราแปรงสีฟันใช้เพื่อป้องกันฟันผุนั่นหมายความว่า ถึงแม้ว่าคุณจะเข้าใจได้ดีในเรื่องต่าง ๆ แต่ก็มักจะพูดอย่างทำ�อย่าง เหมือนมีแมงกินฟันอยู่ในปาก ยิ่งจะพิสูจน์ว่าคุณถูกต้อง คุณก็จะติดที่จะพูดว่า คำ�ว่า “ใช่ ๆ ๆ”ไว้ก่อนเสมอ เกมส์ แสดงถึงความรุนแรงในการแข่งขันจริง ๆ แล้วคุณเป็นคนอยากเอาชนะคนอื่น แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ ต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้ดังนั้นคุณเลยเลือกใช้วิธีอื่น คือแทนที่จะทำ�กับร่างกายก็ใช้คำ�พูดแทน คุณอาจจะเถียงว่า เพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ใจร้าย แต่รู้อะไรมั้ย...จริง ๆ แล้วคุณน่ะเป็นคนที่ทำ�ให้ 6


เพื่อนโกรธได้ง่าย ๆ ที่สุดเลยล่ะ ผลลัพท์ 2 : เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของคุณ คุณโลภมากจนทนไม่ได้รึเปล่า? ......นั่นสิ เป็นคำ�ถามที่ค่อนข้างจะตรงไปหน่อย แต่ไม่ได้เกินเลยไปซักนิดเดียว สำ�หรับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อ ที่เกี่ยวกับความโลภ เรามาดูกันดีกว่าว่าความอยากได้ของคุณเป็นแบบไหน จริงอยู่....เงินเป็นสิ่งที่ช่วย ตอบสนองความอยากมีอยากได้ของคุณ ดังนั้นคนเราทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง เงิน ๆ ทอง ๆ อยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ก็ต้องระวังในสิ่งที่มันจะทำ�ร้ายตัวคุณด้วยนะ ประเภทของคุณคือ....? ยาเปลี่ยนเพศ ดูเหมือนคุณจะคิดในใจว่า “เป็นผู้หญิงนี่น่าเบื่อจังนะ” “เป็นผู้ชายยังไงซะก็ดีกว่าอยู่แล้ว” ก็ด้วยเหตุนี้แหละ คุณเลยมักจะพูดคุยกับเพื่อนผู้หญิงอย่ างเฉยชา และชื่นชอบผู้ชายที่ดูดี มีมาดเท่ห์ มักเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการใช้เงิน ทั้งที่ก็ใกล้ชิดกันอยู่แล้ว คนที่อยู่ใกล้คุณจะต้องคอยเอาใจใส่ ให้ ความช่วยเหลือด้านการเงินจนแทบหมดตัวกันไปข้ างนึงเลยนะ ยาที่ทำ�ให้ไม่แต่ไม่ตาย ใจของคุณ มักอยากจะลองทำ�นู่น ดูนี่ ไปโน่น ฯลฯ เสมอ เพื่อที่จะตอบสนองความ อยากของคุณ จึงไม่มีการจัดแบ่งเงินเพื่อคนอื่น ใช้เงินกับตัวเอง ในพจนานุกรมของคุณจึงไม่มีคำ�ว่า “ฟุ่มเฟือย” แม้แต่การซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิท คุณยังคิดแล้วคิดอีกเลย พรมวิเศษแปรงสีฟัน จัดเป็นประเภทคุณหญิงหนืดได้คนนึงทีเดียว คุณเป็นคนที่อยากจะอยู่คงกะพัน เป็น คนที่ทำ�อะไรแล้วชอบเหลือค้ างไว้ เงินก็เช่นกัน เวลามีชีวิตอยู่ก็ไมยอมใช้ เก็บลูกเดียว รู้สึกชื่นใจเวลา เห็นเงินที่เก็บไว้เพิ่มขึ้น แล้วเงินที่ไปแลกกับชีวิตอมตะ...จะคุ้มมั๊ยเนี่ย? กระจกที่มองเห็นอนาคต คุณเป็นคนที่อยากรู้เรื่องอนาคตที่คนอื่นไม่รู้ เป็นพวกงมงายไสยศาสตร์ คุณ อาจจะเหนียวในเรื่องอื่น แต่ก็ต้องมาเสร็จในเรื่องไม่ค่อยจะเป็นเรื่องซะทุกที ดูหมอเอยสะเดาะห์เคราะห์ เอย หนังสือโชคลาภเอย ฯลฯ ยังไงก็ระวังอย่าให้ทุกอย่างพลาดไปเพราะการใช้เงินไปกับเรื่องพวก ผลลัพท์ 3: คุณ....มองคนอย่างไร สิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการคบกันก็คือความเชื่อใจ ไม่ว่าใครก็มักมองและให้ความสำ�คัญกับตัวเองมากที่สุด และเชื่อว่าตัวเองมีข้อดีโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรมาตัดสิน...สังเกตมั้ยล่ะว่า ก่อนที่จะรวบรวมหลักฐานมา ตรวจสอบความผิด เรามักมองหาคนที่น่าสงสัยก่อน และเราก็มักจะใช้ความรู้สึกของเราตัดสินก่อนเป็น ขั้นตอนแรก ถ้าเราลบล้างทัศนคติการมองคนจากภายนอกไปได้ การอยู่ร่วมกันในสังคมคงมีความสุข มากขึ้น เรามาดูกันดีกว่าว่า คุณมีทัศนคติในการมองคนอย่างไรบ้าง ประเภทของคุณคือ....? ด๊อกเตอร์ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นสัญญลักษณ์ของความรู้และความรับผิดชอบ คุณเป็นคนแบบที่ เชื่ออย่างสนิทใจว่า คนที่ยิ่งใหญ่มักเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นคุณจึงชอบข่าวลือที่เขาเขียนลงในหนังสือและ หนังสือพิมพ์ เป็นคนที่มุ่งมั่นว่าจะต้องประสบความสำ�เร็จในด้านการเรียนและหน้าที่การงาน นักวาดการ์ตูน แสดงถึงความสนุกสนาน กระตือรือร้น มีความฝันตั้งแต่เด็ก ๆ ...สำ�หรับคุณแล้วการคบ เพื่อนมักจะให้ความสำ�คัญกับความรู้สึก น่าจะมีเพื่อนสนิทอยู่มาก ซึ่งสนใจเรื่องเดียวกันและมีความ ฝันแบบเด็ก ๆ เหมือนกัน อะแฮ่ม! เนื้อคู่อของคุณก็มีนิสัยคล้ายกัน นักร้อง เป็นสัญญลักษณ์ของจินตนาการและเพศตรงข้าม ใจของคุณมักจะไล่ตามหาจินตนาการและมัก คิดถึงเรื่องความรัก รู้สึกจริงจังทั้งเวลาที่อกหักและมีความรัก เมื่อเหนื่อยก็หยุดแล้วก็กลับมาเริ่มมี ความรักอีก 7

>>>>>>>>>>>>>>> ต่อหน้า 9


be Fun

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ไส้กรอกที่ลืมคิดเงิน กับเด็กไร้เดียงสา เรื่ อ งของเรื่ อ งคื อ เมื่ อ ช่ ว งวั น เด็ ก ที่ ผ่านมา ระหว่างทางจะขับรถกลับบ้าน ลูกสาว ตัวดี (อายุ 8 ขวบ) อยากกินไส้กรอกชีส จึง แวะร้านสะดวกซื้อ พอไปถึงร้าน ผมก็เลือกซื้อ ของหลายอย่าง ส่วนลูกตัวดีของผมก็ไปหยิบ ไส้กรอกมา 2 ห่อ บอกจะกินวันนี้กับพรุ่งนี้ซึ่ง เป็นวันหยุด ผมก็ตามใจ พอเลือกของกันเสร็จ ก็ไปคิดเงินตามปรกติ โดยให้ทางร้านเวฟไปหนึ่ง ห่อเพื่อกินระหว่างทาง พอมาถึงบ้าน ผมดูบิลทางก็พบว่า ทางร้านดันคิดราคาแค่ห่อเดียว และนี่คือบทสนทนาของผมกับลูก ผม: ”หนูทางร้านเค้าคิดเงินไส้กรอกแค่ห่อเดียว เองลูก” ลูกสาว: “จริงเหรอค่ะ ยังดีน๊ะพ่อ ที่เราเวฟมา แค่ห่อเดียว ถ้าเวฟมา2ห่อ แล้วเรากินหมด เรา ไม่มีไปคืนเค้าแน่ๆ” ผม: “ทำ�ไมล่ะลูก ก็กินไปก่อน วันหน้าผ่านไป ก็ ค่อยเอาเงินไปคืนเค้าก็ได้” ลูกสาว: “เอาเงินให้เค้าทีหลังได้เหรอค่ะ ไม่บาป เหรอที่ไปกินของเค้าก่อน” ผม: “ก็เราไม่ได้ตั้งใจจะโกงใครนี่ลูก ไม่บาป หรอกครับ” พอพูดจบ ลูกสาวก็เอาไส้กรอกไปเก็บในตู้เย็น ส่วนผมก็ลืมเรื่องนี้ไป... จนรุ่งขึ้นผมต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัด 7 วัน พอกลั บ มาและได้ มี เ วลาว่ า งที่ จ ะไปรั บ ลู ก สาว ที่โรงเรียนอีกครั้ง ขณะขับรถจะกลับบ้านช่วง เย็นๆ ของวันนั้น

ลูกสาว: “พ่อค่ะ หนูอยากกินไส้กรอกชีสคะ” ผมก็ไม่ได้คิดอะไร อยากกินก็แวะซื้อ โดยแวะที่ร้านสะดวกซื้อร้านเดิม พอเลือกซื้อของ เสร็จ ขณะที่กำ�ลังคิดเงินที่counter ลูกสาวผมก็ยืน มองแบบตาไม่กระพริบ จนพนักงานหยิบถุงไส้กรอก ขึ้นมา และนี่คือบทสนทนาในขณะนั้น พนักงาน: “จะเวฟเลยมั๊ยค่ะ” ลูกสาว: “ไม่คะจะไปกินที่บ้านแต่พี่ช่วยคิดเงิน 2 ถุง น๊ะค่ะ” พนักงาน “คะ” ( ขณะพูดก็หาอีกถุงเพื่อจะได้นำ�มา ใส่รวมกันแต่หาไม่เจอ ) พนักงาน: “มีถุงเดียวนี่ค่ะ เดี๋ยวพี่ให้ใครไปหยิบให้ อีกถุงน๊ะ” ลูกสาว: “ไม่ต้องคะ อีกถุงอยู่ในตู้เย็นที่บ้าน” ถึงตอนนี้พนักงานก็เริ่มงง(ผมก็งง) ผมจึงบอกไป ว่าหลายวันก่อนที่ร้านคิดเงินถุงเดียว แต่ได้ของไป 2 ถุง ให้คิดเงินไป 2 ถุงเลยแล้วกัน พนักงานก็ทำ�ตามที่บอก พร้อมขอบคุณ ส่วนลูกก็ ยืนอายๆ ตามประสาเด็ก พอกลับถึงบ้านผมก็ถาม ลูก ผม: “ไส้กรอกถุงที่เราไม่ได้จ่ายเงินคราวก่อน ยังอ ยูในตู้เย็นจริงๆเหรอลูก” ลูกสาว: “คะหนูไม่กล้ากินกลัวบาป ต้องรอพ่อมา จ่ายเงินก่อน” ผม: “ป่านนี้มันไม่หมดอายุไปแล้วเหรอลูก” ลูกสาว: “ยังคะ หนูถามแม่แล้วว่าจะทันพ่อกลับ มามั๊ย แม่บอกว่าทัน” ผม: “งั้นหนูก็เอาถุงเก่ามากินก่อนน๊ะ อย่าลืมล่ะ” 8


ลูกสาว: “หนูจะไม่กินหรอกค่ะ จะเก็บไว้ในตู้เย็น เพราะมันเก็บได้ตลอดไป” ผมเริ่มงง กับความคิดของลูกสาว แล้วก่อนที่ ผมจะคิดอะไรออก ลูกสาวก็พูดพร้อมเข้ามากอด ผมแล้วพูดว่า “คุณครูบอกว่า ความดีไม่มีวันตายจะอยู่ตลอด ไป ตอนนี้หนูทำ�ความดีกับไส้กรอกแล้ว หนูก็ต้อง เก็บไส้กรอกไว้กินได้ตลอดไปซิค่ะ” ขอสารภาพครับณตอนนั้น ผมไม่รู้ว่าน้ำ�ตาที่มัน ซึมออกมา เพราะความใสซื่อของลูกที่เริ่มรู้จักคำ� ว่า”ความดี” หรือเพราะเรื่องเสียดายไส้กรอกที่ กำ�ลังจะหมดอายุกันแน่(555)

แต่ที่ผมแน่ใจคือ ไส้กรอกถุงนั้นคงจะอยู่ในตู้เย็นไป อีกนาน และผมคงต้องหาวิธีอธิบายคำ�ว่า ความ ดีจะอยู่ตลอดไป กับไส้กรอกที่กำ�ลังจะหมดอายุมัน ต่างกันยังไง( 5555) ขอขอบคุณคุณครูน๊ะครับ ที่ช่วยสอนลูกสาวให้ รู้จักความดี พ่อคนนี้บางทีก็ละเลยที่จะดูแลลูกไป บ้าง ขอบคุณจริงๆครับ ขอใหมีความสุขกับครอบครัวและคนที่รัก มากๆน๊ะ ครับ เรื่องจริงจาก forward mail by Aree Kotem

........................................................ >>>>>>>>>>>>>>> ต่อจากหน้า 7 คุณป้าที่ทำ�งาน part time แสดงถึงชีวิตที่ราบเรียบเป็นเรื่องธรรมดาของคุณกับความคิดที่ว่าเมื่อ แต่งงานแล้วก็มีลูก สร้างครอบครัว มีชีวิตที่มีความสุขเหมือนในหนัง Home Drama ที่พูดว่า “คุณพ่อ กลับมาแล้ว” ทุกวัน ผลลัพท์ 4: คุณจะแต่งงานแบบไหนในอนาคต หัวข้อนี้เราใช้เครื่องร่อนเป็นภาพทดสอบ เพราะการเล่นเครื่องร่อนบินไปในท้องฟ้า หมายถึงความรู้สึก ต่อเรื่องในอนาคต...เรามาดูกันว่าลักษณะของการแต่งงานในอนาคตที่คุณจะเลือกเพื่อตัวคุณเองนั้น เป็น ไปในลักษณะไหน...แล้วลองดูซิว่ า เราแม่นจริงหรือเปล่า? ประเภทของคุณคือ....? คุณที่เลือกทุ่งหญ้า เป็นกลุ่มที่อยากติดต่อกับชายหนุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ชอบการแต่งงาน แบบเรียบง่าย อาจแค่มาอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องจดทะเบียน หรือจดทะเบียนแต่แยกกันอยู่แต่ยังไงก็มีความ รู้สึกที่ดี จนกระทั่งเป็นคุณปู่คุณย่าก็ยังเป็นเพื่อนนั่งจิบน้ำ�ชาด้วยกันอยู่ คุณที่เลือกยอดเขา ดูเหมือนจะมีอุดมคติ ทะเยอทะยานอยู่เหมือนกัน ชอบคนมีการศึกษาฐานะดี มี ตำ�แหน่งการงานสูง ไม่สนว่าใครจะมองยังไง เลือกผู้ชายที่ชื่นชมตัวเอง ชอบแต่งตัวให้ดูดีเสมอ โดยไม่สนว่า จะจ่ายเท่าไร...นั่งอยู่บนกองสมบัติ... คุณที่เลือกตึกสูง เป็นคนวาดหวังไว้สูง ชอบทำ�งานยุ่งยากมากกว่าอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น อนาคตถึงจะมีแฟนแล้วก็จะให้ความสำ�คัญกับงานก่อน แต่ก็จะไม่ให้ชีวิตแต่งงานของตัวเองล่มแน่นอน คุณที่เลือกทะเล มีความเป็นคุณแม่อยู่ในตัว มีความอดทนเป็นภรรยาที่คอยดูแลเอาใจสามีแต่ต้องระวัง อย่าไปแต่งกับคนที่ชอบเล่นการพนัน 9


be Skin

วาไรตี้ อารมณ์ดี

วิธีรักษาหูดให้หดหาย หูด (Warts) เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่ม HPV (Human Papilloma Virus) มีเชื้ออยู่ หลายตัวที่จัดอยู่ในไวรัสกลุ่มนี้ซึ่งก่อให้เกิดหูดได้ที่ผิวหนังทั่วๆไปและเยื่ออ่อนบริเวณอวัยวะ-เพศ หรือ ทวารหนักได้ คาดว่ามีผู้เป็นหูดประมาณ 10% ของประชากร และพบบ่อยมากในเด็ก

หูดติดต่อหรือไม่?

หูดเป็นโรคติดต่อ สามารถติดต่อจากผิวหนังบริเวณหนึ่งไป สู่อีกบริเวณหนึ่งในคนเดียวกันได้ เช่น เป็นที่นิ้วมือแล้วติดต่อไปที่เท้ าหริ อปากได้ และสามารถติดต่อไปยังบุคคลอื่นได้อีกด้วย หูดบริเวณอวัยวะ เพศ สามารถติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์ด้วย และในบางกรณีอาจก่อให้ เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงได้อีกด้วย ผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ� เช่น ได้รับการรักษามะเร็งโดยยาเคมีบำ�บัด หรือผู้ป่วยโรคเอดส์จะมีโอกาสติด เชื้อ HPV ได้ง่ายกว่าและมักมีการกระจายของโรคที่รุนแรงกว่าปกติ

หูดลักษณะเป็นอย่างไร?

หู ด บริ เ วณผิ ว หนั ง ทั่ ว ไปมั ก ปรากฏเป็ น ตุ่ ม เล็ ก หรื อ ใหญ่ สี น้ำ�ตาล, สีอ่อน-เข้ม หรือสีเดียวกับผิวหนังได้ หูดมักมีผิวหน้าตัด ขรุขระไม่เรียบ และหากสังเกตใกล้ๆมักพบจุดดำ�ๆเล็กๆกระจายบนผิว หน้าของหูด ซึ่งเกิดจากจุดเลือดออกเล็กๆใต้ผิวหนังนั่นเอง แต่ยังมีหูด บางชนิดซึ่งมีลักษณะแบนผิวหน้ าตัดเรียบ (Flat or Plane wart) ซึ่งมัก พบบ่อยกว่าในเด็ก

เรามีโอกาสเป็นหูดมากแค่ไหน?

ทุกๆคนมีโอกาสติดเชื้อ HPV ได้มาก เพราะสามารถ ติดได้จากการสัมผัสผิวหนังซึ่งกันและกัน เชื่อว่าสถานที่ เช่น สระว่ายน้ำ� หรือยิม (Gym) ในฟิตเนสที่มีผู้คนไปใช้บริการเป็น จำ�นวนมากอาจเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น แต่ไม่ ต้องตกใจไปนะครับ เพราะมีการศึกษาวิจัยพบว่า คนจำ�นวน 3 ใน 4 คน (75%) ได้ติดเชื้อ HPV ตัวนี้ไปแล้วเมื่ออายุถึง 50 ปี เพียงแต่อาจไม่ได้แสดงอาการ 10


หูดอันตรายหรือไม่?

ส่วนใหญ่หูดสามารถหายได้เอง แต่อาจใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปี หูดส่วนใหญ่ไม่อันตราย (low risk) แต่อาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้ขึ้นกับบริเวณที่เป็น เช่น ฝ่าเท้ามักจะเจ็บเวลาเดิน แต่ดังที่ กล่าวข้างต้น หูดบางชนิดเกิดจาก HPV กลุ่มความเสี่ยงสูง (high risk) ได้แก่ HPV16, 18, 31, 33 มีส่วน สำ�คัญในการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งของปากมดลูกได้ จึงมีการแนะนำ�ให้ตรวจหาชนิดของเชื้อ HPV และรักษา ให้ดีหากเป็นหูดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์

หูดรักษาได้ไหม?

ดังข้างต้น หูดอาจหายเองได้ การรักษาค่อนข้างใช้เวลาและความอดทนเช่นกัน เพราะยังไม่มี ยาที่ออกฤทธิ์ฆ่าไวรัส HPV ได้โดยตรง การรักษาจึงมักมีเป้าหมายที่การ: 1. ทำ�ลายรอยโรคของหูดที่มองเห็น ได้แก่ การจี้เย็น (Cryotherapy), จี้ด้วยกรด, จี้ด้วย ไฟฟ้า, ผ่าตัดหรือ laser 2. กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายให้มาจัดการทำ�ลายหูด ได้แก่ ยาทา Imiquimod ครีม, การ ฉีดเชื้อ Candida หรือ MMR Vaccine เชื่อว่าวิธีการในข้อ 1 ทั้งหมดต่างก็ให้ผลในการกระตุ้นภูมิต้านทาน ดังในข้อ 2 ด้วยเช่นกัน

พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ สวัสดีปีใหม่จีน(ตรุษจีน) และ Happy Valentine’s ล่วงหน้าครับ (mderm9@gmail.com) 11


be Smart

วาไรตี้ อารมณ์ดี

>> 6 ทิ ป ส์ จิ บ กาแฟ เพื ่ อ สุ ข ภาพ

อัพเดตความรู้ใหม่ และสลัดความเชื่อ เก่าที่ผิดๆ เรื่องกาแฟทิ้ง...เพราะมัน ให้คุณมากกว่าโทษ ถ้าคุณรู้จักดื่ม และนี่คือ 6 ข้อเท็จจริงที่เราเอา มาป่าวประกาศ .......... 1. ไม่จริงว่าการดื่มกาแฟทำ�ให้เกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิต เป็นหมัน ทำ�ให้ผู้หญิงตั้งครรภ์แท้งได้ ส่งผล ให้ทารกแรกคลอดน้ำ�หนักน้อย เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ ซีสต์ในเต้านม และกระดูกพรุน ถ้าคุณดื่มเพียง วันละ 1-2 ถ้วย 2. ไม่รู้ใช่มั้ย...กาแฟช่วยลดความเสี่ยงการเกิดนิ่วในถุงน้ำ�ดี มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ โรคพาร์คินสัน ลดอันตราย จากตับในผู้ที่มีความเสี่ยงโรคตับ ลดอาการหอบในผู้ที่มีโรคหอบหืด เพิ่มความจำ� และสำ�หรับนักกีฬาจะ ช่วยเพิ่มความทนและความอึดในกีฬาที่ต้องใช้เวลานาน 3. ต้องดื่มบ่อยๆ...สำ�หรับผู้ที่ดื่มกาแฟเพราะต้องการแก้ง่วง แนะนำ�ให้ดื่มปริมาณน้อยๆ แต่กระจายการ ดื่มออกไปตลอดวัน เช่น แทนที่จะดื่มถ้วยใหญ่ 16 ออนซ์ (500 มล.) ในตอนเช้า ให้ดื่มเพียงครั้งละ 2-3 ออนซ์ (60-90 มล.) แต่บ่อยขึ้น กาแฟจะเริ่มออกฤทธิ์ใน 15 นาที และจะอยู่ในร่างกายนานหลายชั่วโมง และต้องใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงกว่าที่จะถูกขจัดออกจากร่างกาย 4. กาแฟดีกว่าไวน์และชาสมุนไพร...เมล็ดกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียว ถึง 4 เท่า และยัง มากกว่าโกโก้ ชาสมุนไพร และไวน์แดง ที่มากกว่าเพราะผู้บริโภคดื่มกาแฟมากกว่าเครื่องดื่มอื่นๆ แต่สาร ต้านอนุมูลอิสระในกาแฟแต่ละถ้วยและแต่ละยี่ห้อนั้นก็ไม่เท่ ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของกาแฟ 5. ระวังไว้นิดก็ดี...องค์ประกอบหลักของกาแฟคือ สารกาเฟอีน ซึ่งเป็นสารกระตุ้นที่มีผลต่อระบบหลอด เลือดและหัวใจ ทำ�ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น หรือเต้นผิดปกติในบางครั้ง และเพิ่มความดันโลหิต งานวิจัยล่าสุด จากมหาวิทยาลัยโทรอนโทเปิดเผยว่า การดื่มกาแฟมากอาจเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันในผู้ที่มี ยีนขจัด กาเฟอีนช้า ทำ�ให้กาเฟอีนอยู่ในกระแสเลือดนานขึ้น แต่สำ�หรับคนที่มียีนปกติที่ขจัดกาเฟอีนได้ เร็วกาแฟก็จะไม่มีผล 12


6. ดีแคฟ...ไม่ช่วยอะไร ผู้ที่ดื่มกาแฟสกัดกาเฟอีน อาจคิดว่าปลอดภัย แต่นักวิจัยเตือนว่า กาแฟสกัด กาเฟอีนอาจเพิ่มระดับกรดไขมันในเลือดให้สร้างแอลดีแอล ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลตัวร้ายได้เพราะใน กระบวนการสกัดกาเฟอีนจะสกัดเอาสาร เฟลโวนอยด์ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารอื่นๆ ที่ให้ รสชาติกาแฟแท้ๆ ออกไปด้วย ดังนั้น การดื่มดีแคฟนอกจากจะอร่อยน้อยลงแล้ว ยังมีผลเสียต่อสุขภาพ อีกด้วย อะไรที่มากหรือน้อยเกินพอดีล้วนมีโทษทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากดื่ม กาแฟให้ได้ประโยชน์ก็ ต้องเลือกในปริมาณ และรสชาติที่เกินพอดีแล้วจะมีความสุขกับกาแฟแก้วโปรดไปอีกนานๆ

.......................................... ................................................................. >>> เจ็ บ อกอย่ า งไร? หั ว ใจผิ ด ปกติ อวัยวะชิ้นสำ�คัญของร่ างกาย อย่าง ‘หัวใจ’ อยู่เหนือช่องท้อง ตรงกลางอกเยื้องไปด้านซ้าย มีปอดสอง ข้างขนาบอยู่ทั้งด้านซ้ายและขวา ภายในแบ่งเป็น 4 ห้อง มีลิ้นหัวใจคอยปิด-เปิดระหว่างห้องเพื่อรับและ ส่งเลือดจากหลอดเลือดหัวใจ หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะ โดยการเต้นทุกครั้งหมายถึง หัวใจกำ�ลังส่งเลือดไปยังปอดเพื่อฟอกจากเลือดดำ� เป็นแดงแล้วส่งกลับไปที่หัวใจ ให้สูบฉีดออกไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วอาการเจ็บบริเวณช่วงอกอย่างไรที่แสดงว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับหัวใจ? นายแพทย์ชัยอนันต์ ชัย ยามานนท์ อายุรแพทย์หัวใจเฉพาะทาง การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน ประจำ�ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล บำ�รุงราษฎร์ ชี้ชัดอาการดังกล่าวว่า... อาการเจ็บแน่นหน้าอกที่มีเปอร์เซ็นต์สูงว่าผู้นั้นป่วยด้วยโรคหัวใจ คือ เจ็บอกตรงกลาง ค่อนไปด้านซ้าย รู้สึกเจ็บแน่นลามไปยังคอ คาง ไหล่ รวมทั้งช่วงท้อง ที่สำ�คัญผู้นั้นจะไม่สามารถระบุตำ�แหน่งที่ปวดได้ อย่างชัดเจนด้วยการใช้นิ้วชี้จุดปวด ผู้ที่มีอาการข้างต้นแล้วรีบเข้ารับการตรวจ ส่วนใหญ่แพทย์มักพบว่าผู้นั้นมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื่องจากไขมันพอกที่ผนังหลอดเลือด และพบมากในผู้สูงอายุที่เน้นบริโภคอาหารที่มีไขมัน ขาดการออก กำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอมาตั้งแต่ยังหนุ่ม-สาว โดยอาการมักกำ�เริบเมื่อผู้นั้นรู้สึกโกรธ ทำ�งานหนัก หรือเล่นกีฬาอย่างหนัก รวมถึงขณะที่กำ�ลังขับถ่ายหนัก-เบ่งอุจจาระ

ขอบคุ ณ ข้ อ มู ล จาก Health Today 13


>>>> กำ � จั ด กรดไหลย้ อ น คุ ณ เคยมี อ าการอย่ า งนี ้ บ ้ า งหรื อ เปล่ า คะ? แรกๆ เหมือน…มีอะไรจุกในคอ แบบกลืนข้าวแล้วไม่ได้กลืนน้ำ�ตาม แต่ดื่มน้ำ�เท่าไหร่ก็ไ ม่หาย และอาการที่มีตามมาก็คือ ท้องอืด เหมือนกินอาหารแล้วไม่ย่อย มีอาการเรอบ่อย ๆ เรอจนน่ารำ�คาญตัว เอง มันเหมือนมีลมเป็นลูก ๆ อยู่ในท้อง แล้วก็ทยอยลอยมาที่ละลูก เริ่มมาจากลิ้นปี่ แล้วก็วิ่งมาตาม ลำ�คอ และเราก็ต้องคอยเรอออกไปทุกครั้งที่มันมา แล้วมันก็มาถี่มาก….อีกอาการที่ตามมาก็คือ รู้สึก แสบในอก แบบที่ฝรั่งเค้าเรียกว่า heartburn รู้สึกแสบบริเวณ หลอดอาหารตรงกลางอกเลย ระหว่างลิ้นปี่ กับปลายกระดูก ไหปลาร้า ที่เป็นก็คือ พอกินอาหารเข้าไป มันจะรู้สึกแสบ ตอน แรก ๆ อาจจะมีอาการเฉพาะเวลาที่เรากินข้าว แต่หลังๆไม่กิน มันก็แสบ เวลารู้สึกหิวก็แสบ ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆ สันนิษฐานได้ ว่าโรคกรดไหลย้อนอาจจะมาเยี่ยมเยียนซะแล้ว นอกจากนี้หาก ตื่ น นอนตอนเช้ า แล้ ว รู้ สึ ก ขมๆ เปรี้ยวๆในปากเหมือน เพิ่งอาเจียน มีอาการเจ็บ คอ มีปัญหาเสียงแหบเรื้อรัง โดยเฉพาะในตอนเช้า และมีไอ ระคายคอร่ ว มด้ ว ยแล้ ว ล่ ะ ก็ ขอฟั น ธงว่ า ควรไปพบแพทย์ เพื่อรักษาตัวอย่างยิ่งค่ะ

โรคกรดไหลย้ อ น คื อ อะไร ? โรคกรดไหลย้อน หรือ GERD Gastroesophageal Reflux Disease เป็น โรคสมัยใหม่ ที่คนเอเชียส่วนใหญ่ไม่ค่อย เป็น จะเป็นชาวตะวันตกซะมากกว่าที่จะ เป็นโรคนี้กัน เรียกได้ว่าทุกหนึ่งห้าของ ประชาการเค้ า จะทรมาณจากโรคกรดไหล ย้อนนี่แหล่ะค่ะ แต่ในสิบปีให้หลังคนไทยเริ่มเป็นโรคนี้กันมากขึ้นเนื่องจากเริ่มมีวัฒนธรรม การใช้ชีวิต อย่างเร่งด่วนตลอดเวลา...ข่าวดีของคนที่เป็นโรคนี้ในระยะแรกก็คือ สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนปรับ เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ค่ะ 14


มาทำ � ความเข้ า ใจว่ า ทำ � ไมกรดถึ ง ไหลย้ อ น กรดที่ไหลย้อนจริงๆ แล้วก็คือกรดที่ปกติอยู่ใน กระเพาะอาหารของเรานั่นแหล่ะค่ะ ซึ่งตรงช่วงรอยต่อระหว่าง กระเพาะกับหลอดอาหาร จะมีวาล์วหรือลิ้นที่คอยเปิดให้อาหาร เคลื่อนที่ลงกระเพาะ และวาล์วตัวเดียวกันนี้ก็ปิดสกัดกั้นไม่ให้ กรดไหลย้อนขึ้นมาข้างบน แต่เมื่ออายุคนเรามากขึ้นวาล์วที่ ปิด-เปิดบริเวณนี้มันก็หย่อนยาน ปิดก็ไม่สนิทเหมือนก่อน ทำ�ให้ กรดจากกระเพาะสามารถไหลย้อนขึ้นมาถึงหลอดอาหาร และ ทำ � ให้ เ รารู้ สึ ก แสบคนส่ ว นใหญ่ สั บ สนในความแตกต่ า งระหว่ า ง โรคกรดไหลย้อน และโรคกระเพาะอาหาร การไม่ใส่ใจ จะทำ�ให้ ป่วยเรื้อรังและ จะเป็นมากถึงเสียชีวิตได้ เพราะอาการแสบๆ แบบนี้ ถ้าปล่อยให้เป็นนาน ๆ เข้าเมื่อร่างกายเกิดความระคาย เคือง ก็จะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาทดแทน เนื้อเยื่อส่วนเกินนี่แหล่ะ ค่ะก็อาจกลายเป็นเซลล์มะเร็งในหลอดอาหารได้!!!

สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคกรดไหล ย้ อ นก็ ม ี ห ลาย ๆ สาเหตุ ด ้ ว ยกั น เนื่ อ งจากโรคนี้ เ ป็ น โรคสมั ย ใหม่ จึ ง สั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า มาจาก การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และมีความเครียดสูง เช่น อาจจะกินอาหารเร็วเกิน ไป ลองสังเกตุตัวเองดูได้นะคะ ว่าถ้าเวลาสั่งอาหารด้วยกันกับเพื่อนๆ หากคุณรวบช้อนก่อนใครไปนานแล้วแถมกิน เกลี้ยงจานแล้วก็พอพูด ได้ว่า คุณกินเร็วมากค่ะ การกินอาหารแล้วรีบนอน เพราะกว่าจะได้กิน ก็ดึกแล้วก็เป็นสาเหตุใหญ่ ความเครียด และการใช้ชีวิตติดเทอร์โบนี่มัน ไม่ดีกับระบบการย่อยอาหารเลยค่ะ รู้สาเหตุอย่างนี้แล้วก็ต้องปรับตัว กันหน่อย โดยควรพยายามรับประทานอาหารเย็นให้เร็วขึ้นและกินให้น้อยลง ไม่ใช่กินสองสามทุ่มอย่าง เคย คิดง่ายๆ ว่าก่อนเข้านอนอย่างน้อย ให้เพื่อนและคนรอบข้างช่วยเตือนสติตอนกิน ให้เคี้ยวช้าๆจน อาหารละเอียดที่สุด หลังกินข้าวเสร็จก็ไม่ควรคุยเรื่องเครียด ควรเป็นเรื่องสบายๆ อย่ากินข้าวไปดูทีวีไป เพราะยิ่งเครียด กรดยิ่งหลั่งเยอะ ยิ่งปวดท้อง นอกจากนี้พันธุกรรม โรคภูมิแพ้ การตั้งครรภ์ และความ อ้วน ก็ทำ�ให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้น ควรควบคุมเรื่องอาหารการกิน พยายามลดน้ำ� หนัก ถ้าน้ำ�หนักเกิน เนื่องจากภาวะน้ำ�หนักเกินจะทำ�ให้ความดันในช่องท้องมากขึ้น ทำ�ให้กรดไหลย้อนได้ มากขึ้น หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่คับเกินไป โดยเฉพาะบริเวณรอบเอว เพราะสเตย์รัดแน่นยิ่งเต็มตัวรัด ขอบเอวให้อึดอัดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยส่ง ให้กรดไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารมากขึ้นเท่านั้นค่ะ พยายาม หลีกเลี่ยงความเครียด 15


และถ้าสูบบุหรี่อยู่ ควรเลิก เพราะความเครียดและการสูบบุหรี่ทำ�ให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้น ถ้าไม่เคยสูบ บุหรี่ ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือควันบุหรี่ การมีอายุมากกว่าสี่สิบปีที่มีผลต่อความ เสื่อมของอวัยวะ ตลอดจนไลฟสไตล์การทำ�งานที่ไม่เป็นเวลาเครียดแล้วไม่หาทางระบายที่ดีต่อ สุขภาพ การพักผ่อนไม่พอ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อนทั้งสิ้นค่ะ ต้องออกกำ�ลังกายให้ร่างกายเหนื่อย และหลั่งสารเอนด อร์ฟินให้ความสุข จะได้นอนหลับสนิท และไม่เครียด อาหารหลายอย่างที่เราชอบอาจทำ�ให้เกิดกรดแก๊สในกระเพาะอาหารมากขึ้นได้ด้วยนะคะ ต้อง งดอาหารที่สร้างกรด เช่นกาแฟ ช็อคโกแลต ชา น้ำ�อัดลมเป็ปเปอร์มินต์ ลูกอม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ วิสกี้ ไวน์ โดยเฉพาะในตอนเย็น หลีกเลี่ยงการกิน มะเขือเทศ แตงโม หัวหอม กระเทียม ผักสด เช่นกะหล่ำ�ดอก ถั่ว นม ผลไม้รสเปรี้ยว น้ำ�ส้มสายชู อาหารที่ใช้เวลาในการย่อยและมัน เช่น เนื้อ นม ไข่ ของทอด น้ำ�สลัดข้น ยาบางตัวก็มีส่วนทำ�ให้เกิดกรดมากขึ้น เช่น ยาแอสไพริน ยารักษาโรคความดัน ยา กล่อมประสาท การเคี้ยวหมากฝรั่งจะช่วยให้น้ำ�ลายออกมา ปรับความสมดุลกับกรดที่ไหลย้อนขึ้นมาได้ หมั่นกลืนน้ำ�ลายเรื่อยๆ ผักและผลไม้ที่มีสภาพความเป็นด่างในตัวก็น่าจะเป็นทาง เลือกที่ดีนะคะ เช่น กล้วย เชอร์รี่ ลูกพลัม สับปะรด ผลไม้เช่นกล้วยน้ำ�ว้านี่ดีมากเลยนะคะ

นอกจากจะมีวิตามินมากมาย แล้วกล้วยน้ำ�ว้ายังมีเส้นใยเพ็คตินที่ช่วยในการรระบายท้อง ให้สบายด้วย ดอกของกล้วยก็ช่วยได้และนำ�มาปรุงอาหารได้อร่อย เช่น แกงไก่ใส่หัวปลี หรือ ยำ�หัวปลี ผลไม้เช่น กล้วยนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะใช้รับประทานรองท้องไปก่อนในโอกาสที่มี เวลารับประทาน อาหารเย็นไม่มาก หรือเวลาที่รู้ว่าจะได้รับประทานมื้อเย็นในเวลาที่ค่ำ�มาก อย่างไรก็ตามหากมีงานเลี้ยง อาหารค่ำ�หรือทำ�งานไม่ค่อยเป็นเวลาจนดึกดื่นก็ให้ ยึดกฎเหล็กสำ�หรับคนเป็นโรคกรดไหลย้อนว่ าไม่ควร รับประทานอะไรหนักๆแล้วสาม ชั่วโมง ก่อนนอนนะคะยิ่งเครื่องดื่มสร้างกรดและแก๊สต่างๆยิ่งควรหลีก เลี่ยง ดื่มน้ำ�เปล่าดีที่สุดค่ะ 16


เ รื่ อ ง ก า ร ป รั บ เปลี่ ย นไลฟสไตล์ ข องคน เป็นโรคนี้ที่สำ�คัญ มากอีก เรื่ อ งหนึ่ ง ก็ คื อ เรื่ อ งของ การนอนค่ะ ถ้าจะนอนหลัง รับประทานอาหาร ควรรอ ประมาณ 3 ชั่วโมง อีกทั้ง เวลานอน ควรหนุนหัวเตียง ให้สูงขึ้น ประมาณ 6-10 นิ้วจากพื้นราบ ลองใช้หมอนรูปตัวชีสที่ทำ�มุม 30 องศากับเตียงหรือหากใช้ เตียงที่ปรับหัวสูงได้แบบในโรงพยาบาลก็ยิ่งดีค่ะ การลงทุนเรื่องที่นอนนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับไลฟสไตล์ ระยะยาวนะคะ อย่านอนไม่หนุนหมอนเพราะกรดจะไหลย้อนแน่ๆ และอย่ายกศีรษะให้สูงขึ้นโดยการใช้แต่ หมอนรองศีรษะ เพราะองศาที่เกิดจากการใช้หมอนจะทำ�ให้ความดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นค่ะ

การรักษาโรคกรดไหลย้อนนอกจากจะรักษาด้วยยาและการผ่า ตัดแล้ว การปรับเปลี่ยน นิสัย ในชีวิตประจำ�วัน ถือเป็นวิธีการรักษาที่ดีเพราะทำ�ให้มีอาการน้อย ลง ป้องกันไม่ให้เกิดอาการ และช่วย ให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นเพราะการปรับเปลี่ยนไลฟสไตล์นี้จะ ช่วยยลดปริมาณกรดในกระเพาะ อาหาร และป้องกันไม่ให้กรดไหลย้อนกลับขึ้นไปในระบบทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ ที่สำ�คัญการ ปรับเปลี่ยนไลฟสไตล์นี้เป็นวิธีรักษาที่ควรปฏิบัติไปตลอดชีวิต แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามนะ คะ…ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพ ที่ดีขึ้น และแข็งแรงมากๆ ตลอดไป

(ขอขอบคุ ณ ข้ อ มู ล บางส่ ว นจากนิ ต ยสารชี ว จิ ต และ ww.nokchalida.com) 17


>>>>> เป็ น ตะคริ ว ... ทำ � ยั ง ไง? คำ�เรียกอาการปวดเกร็ง เจ็บกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงเฉียบพลัน ส่วนมากมักเป็นบริเวณขา แขน แต่ก็อาจเกิดที่มือ นิ้ว และต้นคอได้เช่นกัน แม้ว่าตะคริวจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ขาดน้ำ� พักผ่อนน้อย ความเครียด เส้น ประสาทเสียหายจากการเคลื่อนไหวซ้ำ�ๆ ท่าเดิมมากเกินไป แต่สาเหตุหลักที่สำ�คัญคือ การ ขาดธาตุโพแทสเซียมแมกนีเนียมและแคลเซียม สารอาหารสำ�คัญที่ช่วยดูแลการทำ�งานของ เส้นประสาทและกล้ามเนื้อนั่นเอง ดังนั้นวิธีป้องกันไม่ให้เป็นตะคริวก็คือ การรับประทานอาหารซึ่งมีแร่ธาตุดังกล่าวอย่าง เพียงพอ เช่น ขนมปังโฮลวีต ซีเรียล ธัญพืช พืชตะกูลถั่ว ถั่วเปลือกแข็ง กล้วยหอม ส้ม แคนตาลูป และนม นอกจากนี้ควรดื่มน้ำ�ให้มากขึ้น โดยเฉพาะก่อนออกกำ�ลังกายสอง ชั่วโมงควรดื่มน้ำ�อย่างน้อย 2 แก้ว และพักดื่มน้ำ�ครึ่งแก้วถึง 1 แก้ว ระหว่างเล่นกีฬา ทุกๆ 10 – 20 นาที ส่วนคนที่เป็นตะคริวระหว่ างนอนหลับ ควรนอนในท่าที่ผ่อนคลายที่สุด เท่าไม่เหยียดตึงเกินไป เพราะจะทำ�ให้กล้ามเนื้อขาเกร็ง นอกจากนี้การห่มผ้าให้ร่างกาย อบอุ่นก็ช่วยได้เช่นกัน ถ้าสุดวิสัยเป็นตะคริว วิธีที่ทำ�ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดคือยืด กล้ามเนื้อที่ปวด และเกร็ง แข็งให้คลายออก โดยใช้ยาหม่อง น้ำ�มันมวย หรือครีมนวดคลายกล้ามเนื้อ อาจใช้แผ่น ความร้อนหรือผ้าร้อนๆ ประคบบริเวณที่ปวดประมาณ 20 นาที แล้วทิ้งช่วงไว้อย่างน้อย อีก 20 นาทีก่อนจะประคบใหม่ จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น หากเป็นตะคริวที่น่องควร เหยียดขาให้ตึง กระดกเท้าขึ้น อาจใช้มือดึงปลายเท้าเข้ามาหาตัวเองเพื่อช่วยอืดกล้าม เนื้อ อีกวิธีหนึ่งคือ กำ�หมัดหลวมๆ กดลงกลางจุดที่ปวดเป็นตะคริว ค้างไว้ 10 วินาที แล้วปล่อย 10 วินาทีจึงกดใหม่ ทำ�ซ้ำ�หลายๆ ครั้ง อาการปวดจะดีขึ้น สิ่งสำ�คัญที่ไม่ควรลืมคือ ตะคริวมักเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นถ้า มีอาการนานกว่า 1 วันหรือ เกิดขึ้นบ่อยๆ แม้จะรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มสารอาหารและรักษาอาการเบื้องต้นแล้ว แต่ยังมีอาการเกร็งโดยเฉพาะบริเวณบริเวณบั้นเอว หลัง คอ และมีอาการเจ็บลามไปที่แขน หรือขา ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุทันที ขอบคุ ณ ข้ อ มู ล จาก Health Today

18


be Writing

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ลูกน้อยหอยสังข์

ประสบการณ์การตั้งครรภ์ที่อเมริกา หลั ง จากที่ เ คยบอกไว้ ว่ า ช่ ว งอายุ ค รรภ์ 1-3 เดือนจะมีภาวะแท้งง่าย และยังคง มีอีกช่วงที่ต้องระวังคืออายุครรภ์ 8-9 เดือน ด้วยเช่นกัน เพราะท้องเริ่มใหญ่ขึ้น มาก การทรงตัวจะลำ�บากขึ้น ปวดเอว หรือหลังได้ง่าย คุณแม่ควรออกกำ�ลัง กายบ้างเช่น โยคะสำ�หรับคนท้อง การ ว่ายน้ำ�ในสระ แต่อย่าทำ�จนหักโหมเกิน ไป ระวังอย่าอาบน้ำ�ร้อน หรือแช่น้ำ�ร้อน หน้าท้องขยายใหญ่ ควรทาโลชั่น มีผิว คล้ำ�ดำ� แต่ไม่ต้องกังวลใจ เมื่อคลอด แล้วก็จะหายไปเอง

ให้อุ่นๆ ใช้หมอนหนุนเท้าให้สูงขึ้นเล็กน้อย นวดหรือหมุนขา ข้อเท้าไปมาก่อนนอน และ เมื่อเป็นควรให้คุณพ่อช่วยนวดขา คลาย กล้ามเนื้อน่องที่ถูกวิธี เดือนที่ 9 ตอนนี้ 36 สัปดาห์แล้ว คุณหมอ กำ�หนดคลอด 40 สัปดาห์ ยังคงไปพบแพทย์ อาทิตย์ละครั้ง พร้อมกับอัลตราซาวด์ทุก อาทิตย์ ทำ�การตรวจการเคลื่อนไหวทารก และการหดตัวของมดลูก จะเป็นเครื่องแส กนความถี่ รายงานผลออกมาเป็นกราฟ โดยเอาเข็มขัด 2 เส้นพันที่ท้องไว้ และมี ปุ่ ม ให้ ก ดจะต้ อ งกดทุ ก ครั้ ง ที่ เ ด็ ก มี ก าร เคลื่อนไหว

เดือนที่ 7 ยังคงไปพบแพทย์ตามปกติทุก เดือนอยู่เหมือนเดิม ท้องเริ่มใหญ่ขึ้นมาก เดินเริ่มลำ�บาก ลำ�ตัวเริ่มอ้วนขึ้นมาก ทานอาหารได้มากขึ้น แต่ขอแนะนำ� ไม่ ควรทานอาหารในแต่ละมื้อมากๆ ควรทา นพออื่ม แต่ทานบ่อยขึ้นประมาณ 5 มื้อ ดื่มนม น้ำ�ผลไม้ ทานยาที่คุณหมอจัดไว้ ให้ทุกวัน นอนตอนกลางวันมากขึ้น เริ่ม ปวดเอวหรือหลัง เวลานอนควรนอนตะ แครง เอาหมอนมาหนุนรองท้องไว้

วั น ที่ ต้ อ งคลอดก็ ม าถึ ง ตอนนั้ น อายุ ค รรภ์ 39 สัปดาห์กับอีก 1 วันเป็นไปตามการนัด ตรวจครรภ์ปกติแบบทุกครั้ง และแล้วมีคำ� บอกกล่ า วจากคุ ณ หมอว่ า ต้ อ งผ่ า คื น นั้ น ทันทีเลย ทำ�ไมต้องผ่าคลอดทันที เกิดอะไร ขึ้นโดยติดตามต่อในเดือนหน้านะคะ ขอให้ ความรักของท่านเบิกบานในเดือนแห่งความ รัก

เดือนที่ 8 ทุกอย่างยังคงเป็นปกติเหมือน เดิม เพิ่มการตรวจจาก 1 เดือนเป็น 2 อาทิตย์ คุณแม่บางท่านคงมีอาการเป็น ตะคริว ยิ่งถ้าอากาศเย็นจะเป็นง่าย วิธี แก้ไขคือ ก่อนนอนให้พันผ้าหรือใส่ถุงเท้า

เด็กดีแม่รัก

20


Too Good to Be True? เขียน แด่ Monet Sky เพื่อนรัก ตอนนี้เพื่อนเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม? ตอนนี้ฉันเองสละโสดและคบกับผู้ช าย คนหนึ่ง เขาหน้าตาปานกลาง ค่อนข้างดี จิตใจดี มีเวลาให้ และที่สำ�คัญเป็นคนช่าง รอมชอม ยอมตามใจในเรื่องจุกจิกเล็กน้อยของฉัน ฉันสงสัยในใจว่า ยังมีคนแบบนี้หลง เหลืออยู่ด้วยหรือ เขาเริ่มพูดคุย และกระตือรือร้นพูดถึงเรื่องอนาคต ทำ�งานหนัก งานเขา ก็ดูมีความมั่นคง และเพื่อนที่คบก็มีแต่เพื่อนนิสัยดีๆ ทั้งนั้น เพื่อนรู้ไหมว่า ฉันเองก็สงสัยว่าดีแบบนี้ จะดีแตกทีหลังหรือเปล่า ลองมองหา ข้อเสียมาตั้งนานก็ยังไม่เจอ คิดๆ ดูแล้วมันทำ�ให้ฉันสับสนมากๆที่เขาดีเกินจริง เพื่อน เข้าใจไหมว่า คนเดิมๆ เนี่ยทั้งดื่มเหล้า ติดเพื่อน ตื่นสาย เปื่อยเฉื่อย ไม่ใส่ใจดูแล สารพัด ฉันก็เจอมาหมดแล้ว มาเจอคนนี้เนี่ย เก็บกวาดทำ�ความสะอาด ความทรงจำ�แย่ๆ ของผู้ ชายห่วยๆ ออกไปหมดเลยพี่บ่นๆ มาไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะ แค่สงสัยว่าทำ�ไมดีเกินจริง เพื่อคิด ว่าไง Too Good to Be True? หรือ เปล่า แด่ –Too Good to Be True ตอบ การตั้งข้อสงสัย โดยใช้ประสบการณ์ ในอดีตที่แย่ๆ เข้ามาปะปนไม่ใช่เรื่องแปลก หรือแม้แต่การที่ความคิดบางอย่างเช่น ทำ�ไมเขาชอบคนอย่างฉัน เข้ามาทำ�ให้เราสับสน ก็ ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกเช่นกัน เพื่อนขอแนะนำ�ว่า เจอผู้ชายดีๆ ก็ดีแล้ว ขอให้เป็นตัวของ ตัวเอง เพราะมีเขามาชอบเรา อาจไม่ใช่เพราะเราสวยหรือ ดึงดูดใจอย่างเดียว แต่อาจมี คุณสมบัติอื่นที่เขาชอบหรือชื่นชม และอยากเรียนรู้ ขอให้เพื่อนมองโลกในแง่ดี เปิดใจ ให้กว้าง และอย่างใช้อดีตมาเป็นเครื่องตัดสิน หรือใช้เป็นมารรฐาน ไม่มีใครเหมือนใคร หรือแทนที่ใครได้ อย่าคิดหมกมุ่น กับเรื่องอดีต จนทำ�ให้มีปัจจุบันที่หวั่นวิตก ลองให้โอกาสต้วเอง และลองเรียนรู้เขาคนนี้ดู เขาอาจจะ เป็นคนดีจริงๆ ก็ได้ ป.ล. ถ้าเพื่อนยังไม่หายสงสัย สับสน งง งง งมงาย ว่าคนดีๆ ยังมีหลงเหลือ อยู่จริงหรือ กรุณา Fed EX หรือส่ง UPS เขาคนนี้มาให้เพื่อนที่บ้านก็ได้จ้า เพื่อนยังอาศัย อยู่ใน Boston เหมือนเดิมจ้า .... รักเพื่อนเสมอ ..... จนกว่ะเราจะได้เจอกันอีกครั้ง 21


Model Cover Model:

Torpad Nakpansuer

Editor: Tosak Hoontakul Advertisement Manager: Tor l Marketing Graphic Designer: Tosak Hoontakul(Tor), Illustration: Papee Thirawat Front Cover Photography: Areeya Krylov Photographer: Ker, Ming, Tor, Pak, Tong Make up & Hair stylist: Anattapon Pethja Assistant: Peerapol Suchinai Contributing Writers: Dome, Aommy,มังกรข ณัฐ พ่อมดน้อยพยากรณ์, อักษร ลิขิตจิจต์, Tean Tean Won Santorini, Monet & Sky, Penguin, หนูชบา Proof reader: Aommy, Pak


Public Relation of Thai Association of Boston 4 Wadsworth St Allston, MA 02134 Tel: 6 1 7- 3 1 4 - 0 9 8 7 bangkokentertainment@hotmail.com

Model Manager: Tor Anne Bhorani

v

an (Arnie PJ)

ขี้เกียจตื่น, อาแป๊ะ, Minnie Angle, ng, SanJiKick, MDerm,


be Law

วาไรตี้ อารมณ์ดี

IMMIGRATION LAW TODAY

Ask The Expert!!!! Welcome to “Immigration Law Today” column. We are grateful to Attorney Lex Mirianthopoulos for his assistance in providing information on immigration law topics that affect the Thai community. We invite you to submit questions for consideration by emailing them to his Thai liaison, คุณ นาถวดี รัตนศรีอำ�ไพพงศ์ (คุณจู) T: 347.668.82789 or Email: juju@lexlawusa.com in English or Thai. Every month Lex will select one topic to respond to and post the response for everyone’s benefit. ขอต้อนรับกลับสู่ก ารทำ�งาน!! เราหวังว่าทุกคนได้เดินทางโดยปลอดภัยและมี ความสุขผ่อนคลายในวันหยุดที่ผ่านมา เราขอให้ปี 2011 จะเป็นปีที่ทุกท่านมีสุขภาพแข็ง แรง, เป็นปีที่นำ�ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกกิจการงานของทุกท่าน ในปี 2010, กระทรวงรักษาความมั่นคงแห่ง ชาติประเทศสหรัฐอเมริกา the Department of Homeland Security (DHS) ได้ทำ�การเพิ่มขั้นตอน ในการรักษาความปลอดภัยในประเทศ โดยพุ่ง ประเด็ น ไปที่ ก ารเพิ่ ม ความสามารถในการป้ อ งกั น การก่อการร้าย; เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ตามตะเข็บชายแดนของประเทศ; เพิ่มความเข้ม งวดการบั ง คั บ ใช้ ข องกฎหมายการตรวจคนเข้ า เมือง เพิ่มการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในระบบไซเบอร์สเปส ทางกระทรวงยังได้มีการเต รียมพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติ ตลอดจนปรับ โครงสร้ า งภายในกระทรวงให้ มี เ อกภาพและมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การเพิ่ ม การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตรวจคนเข้ า เมื อ ง ได้ เ ป็ น ประเด็ น หลั ก ของการเพิ่ ม การรั ก ษาความ ปลอดภัยแห่งชาติดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น 24

กระทรวงรั ก ษาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ป ระเทศ สหรัฐอเมริกา (DHS) กำ�หนดแผนที่จะผลักดัน คนต่ า งด้ า วทั้ ง หมดที่ อ ยู่ อ ย่ า งผิ ด กฎหมายออก นอกประเทศ และกำ�หนดให้การมีบัตรประจำ�ตัว ประชาชน the identification เป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด ต่อคนต่างด้าว อีกทั้งมีแผนการจับกุมและกำ�จัด คนต่ า งด้ า วที่ มี ค วามผิ ด ทางอาญาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภั ย คุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ; ตลอดถึง การประกาศการใช้ ก ระบวนการแบบใหม่ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและความถู ก ต้ อ งของระบบ ตรวจสอบ ระบบ E-Verify รวมไปถึงนโยบาย การเร่ ง รั ด และปรั บ ปรุ ง กระบวนการพิ จ ารณาการ เป็นพลเมือง the citizenship process ของผู้ที่รับ ราชการทหารในกองกำ�ลังติดอาวุธแห่งชาติ การเปิดตัว Blue Campaign เพื่อต่อต้านการค้า มนุษย์ และการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องของระบบการ ควบคุ ม และบทลงโทษคนต่ า งด้ า วที่ ก ระทำ � ความ


ผิด นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาอนุญาติให้เจ้า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งเพิ่ ม สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจ ตามความพอใจในการตี ค วามและการตรวจสอบ กรณีการเข้าเมือง

กรณีทางกฏหมายคนเข้าเมืองของตน และเรา กำ � ลั ง อยู่ ใ นกระบวนการของการสรุ ป แผนการ สำ � นั ก งานของเราในประเทศไทยที่ จ ะทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น สำ � นั ก งานใหญ่ เ พื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของลู ก ค้ า ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ความสำ� เร็จที่สำ�นักงานของ นโยบายการปฎิ รู ป ระบบตรวจคนเข้ า เมื อ งนี้ ยั ง เราได้ รั บ จะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ต้ อ งรอผลการผ่ า นการพิ จ ารณาซึ่ ง สมาชิ ก ผู้ แ ทน จากชุมชนไทยและสมาชิก มี ค วามเห็ น แบ่ ง แยกกั น ในการอภิ ป รายในรั ฐ สภา ไม่ว่าผลลัพท์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไร กฎระเบียบ ขอขอบคุ ณ อี ก ครั้ ง สำ � หรั บ ความเชื่ อ มั่ น และความ ใหม่ ข องการตรวจคนเข้ า เมื อ งก็ จ ะมี ผ ลต่ อ ทุ ก คน ไว้วางใจที่ทุกท่านมีให้ ทางสำ�นักงานของเรามี รวมไปถึงนายจ้างผู้ประกอบธุรกิจ ความซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นแรงผลักดัน ช่ ว ยให้ เ รามี แ รงจู ง ใจในการปรั บ ปรุ ง การดำ � เนิ น หลายท่านอาจสงสัยว่า บทความข้างต้นทั้งหมด งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านได้ นี้หมายความว่าอย่างไร? ใช้บริการกับเราผู้เป็นตัวแทนทางกฎหมายที่ดีที่สุด หากจะพู ด ให้ ง่ า ยขึ้ น คื อ งานของทนายความผู้ (The best legal representation) เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมือง Immigration Attorneys จะมีความสลับซับซ้อนมากขี้น และจะ ในเดื อ นถั ด ไปเราจะพุ่ ง ประเด็ น ไปที่ น ายจ้ า งผู้ ต้ อ งความสำ � คั ญ กั บ รายละเอี ย ดอย่ า งที่ ไ ม่ เ คย ให้การสนับสนุน (Sponsors) รวมไป ถึงสิทธิและ ปรากฎมาก่อน ซึ่งผลกระทบนี้มาจากการปฎิรูป ผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจและต่อพนักงาน เราจะ กฎแบบใหม่ จ ากกระทรวงรั ก ษาความมั่ น คงแห่ ง พูดถึงกฎระเบียบใหม่สำ�หรับนักท่องเที่ยวจากต่าง ชาติประเทศสหรัฐอเมริกา the Department of ประเทศ, วีซ่านักเรียน, ออแพร์, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่า Homeland Security (DHS) ผู้อยู่อาศัยถาวร permanent residency และ วีซ่า J1 Waivers ในปี 2011 สำ�นักทนายความ LexLaw International, LLP มีเป้าหมายในการทำ�แผนการการขยายการ หากท่านมีคำ�ถาม สงสัยในเรื่องกฎหมายคนเข้า ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ เ ราสามารถเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ในหลาย เมื อ งที่ ต้ อ งการที่ อ ยากให้ ท างเราแสดงความคิ ด พื้นที่มากขึ้น เห็นลงในคอลัมล์ โปรดส่งอีเมลถึงข้อเสนอแนะ และเราจะรวบรวมคำ � ถามของท่ า นลงในบทความ เราจะสร้างระบบอัปเดตข้อมูลและระบบการสื่อสาร ของเรา เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ของเราทุ ก คนรั บ ทราบถึ ง สถานะของ

ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ 2011 ทนายความ Lex Mirianthopoulos, Esq. Immigration Attorney LexLaw International, LLP P (203) 274 6262 C (347) 668 8279 F (866) 888 6821 25


ข้าวกล่อง

650-395-8424

8424 650-395- THAI

ข้าว กล่อง khao klong.com

TM.

ถูก-สะดวก สะอาด-อรอย ่

“กิินทั้งบ้านไม่ถึง20” เริ่มรับ order 10 ธันวานี้

รับ Order Minimum order 30.00 สำหรับ X’Mas / New year สั่งวันนี้ รับพรุ่งนี้ หลัง 5 pm ่ แล้วนะคะ ค่าส่ง $2.00 ในระยะ 2 mile จาก Boston ใหม

วิธีสั่งอาหารข้าวกล่อง

อย่าลืมให้กำลังใจคน Delivery นะคะ

ถ้าไกลกว่านั้นกรุณาสอบถามราคาค่าส่งก่อนนะคะ เริ่มส่ง Vermont - New Hampshire - Massachusetts Rhode Island - Connecticut - Maine - New York ผ่าน UPS หลังกลางเดือน มกราคม 2011

าร อาห เดือน ร า ก ุก ราย ิ่มขึ้นท เพ

khao Glong.com


be Talk

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สำ�หรับเดือนนี้ก็ขอเริ่มด้วยการประกาศเตือนผู้ที่จะเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่อง บิน ว่าเดี๋ยวนี้มีการตรวจสอบ ไอดีอย่างเข้มงวด คือไม่ได้แค่ขอตรวจไอดี เท่านั้น ยังตรวจรวมไปถึงส ฐานะภาพ ของการอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ว่าอยู่อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ ก็จะถูกส่งกลับ ในทันที ผมได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ รัฐบาลสหรัฐ ยอมให้ตำ�รวจหรือทหาร มีสิทธิของตรวจดูไอดีและสถานะภาพ ของบุคคลที่ต้องสงสัยได้ โดยเฉพาะในกรณีการจับกุม ซึ่งผมมีพี่ที่ทำ�งานอยู่ทีศาลกลางบอกว่าทุกครั้ง ที่ตำ�รวจจับคนเข้ามา ตำ�รวจจะให้ตรวจประวัติและสถานะภาพของ บุคคลนั้นๆ ว่าอยู่ถูกต้องหรือไม่ และ มากกว่า 70% จะขอตรวจ และเปอร์เซนต์ที่จะขอตรวจจะมากขึ้น ถ้าเป็นเอเชีย โดยมากที่คนไทยหรือคนเอเชีย ที่โดนจับกุมก็จะเป็นเรื่องขโมยของหรือ ทะเลาะวิวาท พี่คนที่ ทำ�งานที่ศาลก็ฝากเตือนมาเช่นกันว่าคดีลักทรัพย์ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าราคาของที่ขโมยนั้นเท่าไร แต่โทษ หนักเบามันอยู่ที่เจตนาในการทำ�มากกว่า เช่นเดียวกันคดีทะเลาะวิวาท ถ้ามีอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะหมายถึงการเจตนาที่ทำ�ร้ายถึงตาย โทษจะหนักกว่า สิ่งเล็กๆ อย่างโทรศัพท์มือถือ เข็มขัด หรือ ร่ม ก็ ร่วมอยู่ในนั้นด้วย ถ้ามีคดีทำ�ร้ายร่างกายและมีอาวุธด้วยแล้ว โทษจะหนักและยุ่งยากมาก ก็ฝากเตือนๆ กันด้วยนะครับ ส่วนใครที่เคราะห์ร้ายถูกจับกุม ก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ ถ้าถูกจับจริงก็บอกกับอิมเมเกร์ชัน ไปเลยว่า เราอาสาที่จะกลับด้วยตนเอง หรือด้วยเงินของตนเอง ซึ่งจะทำ�ให้ท่านไม่ผ่านขั้นตอนในการขึ้น ศาล ซึ่งถึงขึ้นไปท่านก็ผิดอยู่ดี อย่างหลงเชื่อทนายหรือใครๆ ที่บอกว่าจะช่วยท่านได้ ที่เขาทำ�ได้ก็เพียง เรียบเก็บเงินจากท่าน และไปซื้อเวลาให้ท่านออกมา และสุดท้ายท่านก็ต้องถูกส่งกลับอยู่ดี แต่การทำ� แบบนั้นก็จะทำ�ให้ท่านเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ และยังจะต้องอยู่ในสถานกักกันอีกเป็นเวลานาน ถ้าท่าน ยินยอมกลับแต่โดยดีท่ านยังมีโอกาสขอกลับมาใหม่ได้ ซึ่งมีคนขอได้มาแล้ว ก็ขอให้ช่วย และฝากเตือน กันไว้นะครับ อีกเรื่องก็เป็นเรื่องความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ซึ่งในช่วงนี้พืชผัก ต่างๆ ที่ใช้ในการปรุงอาหาร หายากและราคาสูงขึ้น ผมก็เลยเอาประกาศของ สำ�นักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก มาให้ได้อ่านกัน ผลกระทบต่อร้านอาหารไทยในสหรัฐฯเรื่อง ก.เกษตรฯจะระงับการส่งออกชั่วคราวสินค้าเกษตร ๕ กลุ่ม ตามที่มีข่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะระงับการส่งออก สินค้าเกษตร ๕ กลุ่ม เป็นการชั่วคราว ได้แก่ พืชสกุล Ocimum spp. (กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า) พืชสกุล Capsicum spp. (พริกหยวก พริก ชี้ฟ้า พริกขี้หนู) พืช Solanum melongena (มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขืองเหลือง มะเขือ ขาว มะเขือขื่น) พืช Momordica charantia (มะระจีน มะระขี้นก) พืช Eryngium fortidum (ผักชีฝรั่ง) ทั้งนี้ โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อันเนื่องมาจาก สหภาพยุโรปตรวจพบศัตรูพืชติดไปกับ สินค้าพืชผักส่งออกจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นั้น การระงับการส่งออกสินค้าดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการร้าน อาหารไทยในสหภาพยุโรป เนื่องจากสินค้าเกษตรทั้ง ๕ กลุ่ม เป็นส่วนผสมหลักในการปรุงอาหาร และ เนื่องด้วยสภาพดินฟ้าอากาศในยุโรป โดยเฉพาะในขณะนี้ซึ่งเป็นฤดูหนาวที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้เอง 30


ส่วนใหญ่ต้องมีการนำ�เข้าโดยทางเครื่องบิน เพื่อให้ได้สินค้าที่สดมาใช้ในกิจการร้านอาหารในวันรุ่งขึ้นได้ ทันที ในสหรัฐอเมริกา จากการสอบถามผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเขตดูแลของสคร. นิวยอร์ก พบว่า หากมีการระงับการส่งออกสินค้าดังกล่าวจริง ผลกระทบคงจะมีบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่าในสหภาพ ยุโรป เนื่องจากสินค้าดังกล่าว ๙๐% สั่งตรงจากพ่อค้าคนกลาง ที่เป็นคนจีนและคนลาว ที่รับมาจาก ทางฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และทางตอนใต้แถบไมอามี่ และประเทศในหมู่กาะแคริบเบียน ซึงมีพื้นที่สามารถเพาะปลูกได้เอง เช่น พืชสกุล Ocimum spp. และ Capsicum spp. ส่วนพืข Solanum melongena มีเพียงร้านอาหารไทยส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้มะเขือเปราะเป็นส่วนผสมของอาหารจำ�พวกแกง อาจจะประสบปัญหาขาดแคลนอยู่บ้าง แต่สินค้าเหล่านี้ไม่ได้ส่งตรงมาจากประเทศไทย ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเขตดูแลของสคร. นิวยอร์ก ยังได้กล่าวถึงปัญหาที่พบอยู่ ณ ช่วงเวลานี้คือ ข้าว กะทิ กะเพรา และโหระพา ที่ปรับราคาเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และนับว่าเป็นสินค้า ที่ขาดแคลน ผู้ประกอบการฯ หลายร้านเริ่มมีการกักตุนสินค้าดังกล่าว เพราะคาดว่าราคาน่าจะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ทั้งนี้สาเหตุหลักน่าจะมาจากการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับสกุลดอลล่าร์ ทำ�ให้ผู้ส่งออกไทย เริ่มปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากการระงับการส่งออก สินค้าเกษตร ๕ กลุ่มเป็นเพียงการระงับชั่วคราว ประเทศไทยยังสามารถที่จะแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าฯ และส่งออกได้อีกในอนาคต ก็น่าจะเป็น ปัญหาเฉพาะระยะสั้น สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔(ขอขอบคุณ konthaiusa.com เอื้อเฟื้อของมูล) ก็อย่างที่อ่านกันตามประกาศ นี้เป็นเพียงผลระยะสั้นรัฐบาลกำ�ลังแก้ไขให้ดีขึ้น อเมริกานี้ยังดีบางอย่าง ยังปลุกเองได้บาง ในสหภาพยุโรปนี้ ปลูกเองไม่ได้ด้วยแย่กว่าเราอีก แต่ผมไม่เห็นมีการพูดถึงใบมะกรูด ซึ่งตอนร้านขาดอย่างหนัก ผู้ประกอบการร้านอาหารเดือนร้อนกันเยอะ เท่าที่ผมเคยได้ยินมา ใบมะกรูดเป็นสาเหตุของเพลี้ย ที่ไปกินไร่ส้มของเขา เลยถูกสั่งไม่ให้ปลูก บองคนบอกว่าบางรัฐมีการตรวจจับและปรับถึงต้นละ$300-500 เลยทีเดียว บางคนก็บอกว่าถูกสั่งห้าม นำ�เข้ามานานแล้ว บางคนก็ว่ามีชาวอเมริกันเข้าในผิดนึกว่ากัญชา เอาไปสูบแล้วเกิดเสียชีวิตเลยห้ ามนำ� เข้า และห้ามปลูก แม้ใครมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ พอจะแจ้งให้ทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง หรือยิ่ง ที่มีใบมะกรูดเลยนี้ยิ่งดี มีหลายร้านต้องการซื้อในราคาสูง ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ นี้ก็เป็นเรื่องที่มีการโทรเข้ามาสอบถามและอยากจะเผยแพร่ให้ได้ รับทราบกันคือมีคนไทยได้ เป็น อเมริกันซิติเซนต์ แล้วกลัวไม่กล้าซื้อขาย หรือทำ�นิติกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ข้อเท็จจริงนั้นเป็น อย่างไรกันแน่ครับ ก็ได้มีการตรวจสอบแล้วได้ข้อสรุปที่ว่า ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีกฏหมายหรือ อื่นใดห้ามไม่ให้ถือสองสัญชาติ เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยมาก่อนแล้ว มาได้สัญชาติอเมริกัน เราก็ยังถือได้ทั้งสัญชาติไทย และอเมริกัน ไปพร้อมๆ กัน แต่ในประเทศบางประเทศนั้น ไม่อาจทำ�ได้ ต้องเลือกเอาว่าจะใช้สัญชาติใด สรุปง่ายๆว่า ถ้าท่านยังมีบัตรประชาชนไทย มีเลขประจำ�ตัว 13 หลัก ในบัตรประจำ�ตัวและทะเบียนบ้าน 31


ท่านก็มีสิทธิซื้อชาย ที่ดิน บ้าน หรืออสังหาริมทรัพทย์ หรือนิติกรรมต่างๆ ได้ ก็เลยมีคำ�ถามต่อมาอีก ว่า แล้วในกรณีเด็กที่เกิดที่นี้แหละจะมีสิทธิไหม ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเด็กมีเอกสารใบเกิด หรือบัตรประชาชน ไทย มีเลขประจำ�ตัว 13 หลัก ใน บัตรประจำ�ตัว และทะเบียนบ้าน เด็กก็มีสิทธิ คราวนี้จะทำ�ยังไงให้เด็กได้มีถ้าเด็กเกิดและโตที่นี่ ในกรณีที่พ่อ หรือแม่เป็นคนไทย หรือทั้งพ่อ และแม่เป็นคนไทย แต่เด็กเกิดที่นี่ เด็กก็มีสิทธิที่จะถือได้สองสัญชาติเช่นกัน โดยนำ�เอกสารไปยื่น แจ้งเกิด ที่สถานทูตไทยเพื่อให้ได้ใบเกิดมา หลังจากนั้นถ้ามีโอกาสพอเด็กได้กลับประเทศไทยก็ นำ�ชื่อเด็กเข้าในทะ เบียบบ้าน และทำ�บัตรประชาชนเมื่อถึงอายุ ตามที่ประชาชนไทยทั่วไปต้องทำ�ตามปกติ แต่ก็มีปัญหาอยู่ ข้อหนึ่งที่พ่อแม่บ้างคนไม่อยากจะแจ้งเกิดให้ลูกได้สัญญาไทย โดยเฉพาะเด็กผู้ชายคือ เรื่องการเกณ์ทหาร ตามพระราชธรรมนูญได้ว่าไว้ ชายไทยทุกคนต้องผ่านการเกณ์ทหาร นั้นก็ไม่มีข้อยกเว้นสำ�หรับชายไทยที่ เป็นอเมริกันซิติเซนต์ด้วยเช่นกัน นี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่พ่อแม่คนไทยหลายคน ไม่ได้แจ้งเกิดให้ลูก เพราะ เด็กจะต้องกลับไปเกณ์ทหาร ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดไว้ แต่ถ้าได้แจ้งเกิดให้ลูก และเด็กมีเอกสารไทยครบถ้วนเด็กมีสิทธิ ทำ�นิติกรรมได้และมีสิทธิ เหมือนคนไทยคนหนึ่งเลยครับ ก็ขอฝากได้สำ�หรับพ่อแม่เด็ก ที่เกิดที่นี้ ถึงจะต้องเกณ์ทหารเพื่อรับใช้ชาติ แต่ก็ยังได้รับสิทธิอื่นๆ ในความเป็นไทยร่วมมาด้วยยังไงก็ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ ก็มาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาก็เป็นการ ทำ�บุญอายุวัฒนมงคล บรรดา พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ผู้มีความเคารพพระมหาดร.ไสว ชลิตปญฺโญ ได้จัดทำ�บุญอายุวัฒน มงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พระมหาดร.ไสว ชลิตปญฺโญ รองประธานการกรรมการอำ�นวยการ รูปที่ 1 และหัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ที่ผ่าน และในการนี้ยังได้ ทำ�บุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ คือสมเด็จพระธีรญาณมุนี พระอุปัชฌาย์ พระพุทธิวงศมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัด จักรวรรดิราชาวาส บุพพการีชน คือ คุณพ่อกำ�นันประสิทธิ์ คุณแม่ปา ลุนบง อีกด้วย มีพุทธศาสนิกชน ร่วมอวยพรวันเกิดในคราวครั้งนี้อย่างมากหน้าหลายตา อีกงานก็เป็น งานมุทิตาสักการะพระครูวินัยธรปรัชญา โสตฺถิชญฺโญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2554 คณะกัลยาณมิตรวัดภาวนาบอสตันเดินทางมาร่วมกันปฏิบัติธรรมและร่วม พิธีงานมุทิตาสักการะพระครูวินัยธรปรัชญา โสตฺถิชญฺโญ ซึ่งพิธีในภาคเช้าพระอาจารย์ นำ�ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส เพื่อรองรับบุญที่จะเกิดขึ้น จากนั้น กัลยาณมิตรวนิดา ณ นคร และ กัลยาณมิตรเกษม สัตยาหุรักษ์ เป็นตัวแทนนำ�กล่าวถวายภัตตาหารเป็น สังฆทาน จากนั้นร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์กันอย่างเบิกบานในบุญ ช่วงบ่ายจัดพิธี มุทิตาสักการะพระครูวินัยธรปรัชญา โสตฺถิชญฺโญ พิธีเริ่มด้วย กัลยาณมิตร ธนกฤช ชาญปรีชากุล และ กัลยาณมิตรอานนท์ ศรีสุวรรณ ถวายพานธูปแทนแพสักการะและพานพุ่ม แด่ พระครูวินัยธรปรัชญา โสตฺถิชญฺโญ ต่อด้วยคณะกัลยามิตรผุ้มีบุญถวายพานดอกไม้ มุทิตาสักการะ ต่อ ด้วยการอ่านสารตราตั้ง โดยพี่ต่อของผม นายกสมาคมไทยในบอสตัน เป็นผู้อ่านสารตราตั้ง จากนั้น คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมถวายปัจจัยไทยธรรม เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อพระครูวินัยธรปรัชญา โสตฺถิชญฺโญ และถ่ายรูปหมู่ประวัติศาสตร์เป็นลำ�ดับสุดท้าย

32


be Fortune วันอาทิตย์ ดวงชะตาในช่ ว งปลายเดื อ น นี้ เ ปรี ย บเสมื อ นจะสู ญ เสี ย อิสรภาพ หรือถูกควบคุม ด้ ว ย เ งื่ อ น ไ ข บ า ง สิ่ ง บ า ง อย่าง เป็นได้ทั้งทางกายภาพ การถู ก จั บ กุ ม คุ ม ขั ง ต้ อ ง คดี หรือเป็นเพียงพันธะทาง ใจ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างใด อย่างหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้น พร้อมๆ กัน การงาน จะมีการขยายตัว ในระดับที่น่าพึงพอใจ งาน ศิลปะทุกแขนงให้ผลดี รวม ถึงงานบันเทิง ธุรกิจที่เกี่ยว กับการจัดเลี้ยง สังสรรค์ เครื่องดื่ม อาหาร จะนำ�กำ�ไร และผลงานที่ดีมาให้ชื่นชม การเงิน จะมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อนฝูงก็จะนำ�แต่ สิ่งดี ๆ มาให้ ถึงแม้จะไม่มี เงินเก็บเงินก้อนอะไรมาก แต่ ก็ จ ะไม่ ลำ � บากเงิ น ไม่ ข าดมื อ หากมี ปั ญ หาก็ จ ะมี ค นยื่ น มื อ เข้ามาช่วยเหลือ ความรัก คำ�พูดคำ�จา ระหว่ า งกั น จะพาไปสู่ ปั ญ หา ได้ง่าย อย่างไรก็ดีในช่วงนี้ ขอให้ ท่ า นรั ก ษาความหนั ก แน่นไว้ให้มาก เพราะคำ�พูดคำ� จาจะเป็น ประเด็ น หลั ก ที่จ ะนำ � ปัญหามาให้ สุขภาพ แข็งแรง

วันจันทร์ ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ เ ด่ น ชั ด ในเรื่ อ งของครอบครั ว บางท่ า นได้ มี โ อกาสต้ อ นรั บ สมาชิกใหม่ มีการตั้งครรภ์ ย้ายบ้านใหม่ บุตรหลาน บริวารนำ�ความชื่นใจมาให้ การงาน ท่านจะมีการ เปลี่ ย นแปลงครั้ ง สำ � คั ญ ที เดียว อาจเป็นการโยกย้าย การปรับตำ�แหน่ง การสลับ บทบาทหน้าที่ หรือร่วมงาน กับผู้คนใหม่ ๆ จากหลายทิศ หลายทาง การเงิน ข้อควรระวังจะ เป็ น การใช้ จ่ า ยตามอารมณ์ เสียมากกว่า หรืออารมณ์ ทำ � ใ ห้ คุ ณ เ กิ ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เกิดความสูญเสีย อาจมี เหตุการณ์เล็กน้อย เช่น อุ บั ติ เ หตุ ซึ่ ง ไม่ อั น ตรายแต่ ทำ�ให้ต้องจ่ายเงิน หรือ ปัญหาสุขภาพพอให้หงุดหงิด ใจ ความรัก ยังไม่ลงตัวท่าน อาจจะรักๆ เลิกๆ และยังไม่ พบตัวจริงเสียที ที่ต้องระวัง อีกอย่างคือ หากคบหากับ คนอายุ น้ อ ยกว่ า จะมี ลั ก ษณะ แปรปรวนสูงเจ้าอารมณ์ ก็มี โอกาสเป็นปากเสียงกันบ่อย สุขภาพ ร่ายกายอ่อนเพลีย ควรพักผ่อนให้มาก

36

วันอังคาร ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ ใ ห้ ร ะ วั ง ก า ร ค บ ค น แ ท น ที่ จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม นิ ย ม ย ก ย่ อ ง กลั บ เป็ น ข้ อ ที่ ค นอื่ น เหยี ย ด หยามกลั บ ไปนิ น ทาลั บ หลั ง ท่ า นอาจจะไม่ รู้ ตั ว ว่ า ขณะที่ พวกเค้าส่งยิ้มให้คุณนั้น ใจ จริงเค้าคิดว่าอะไร การงาน สิ่งที่ดูสวยงาม หรื อ ดู มี มู ล ค่ า น่ า ลงทุ น ใน ช่วงนี้ อาจเป็นภาพลวงตา ได้ ใ ห้ ร ะวั ง การมองแต่ จุ ด เริ่มต้นที่สวยหรู แต่อนาคต ยั ง ไม่ มี ใ ครบอกได้ ห ากท่ า น จะลงทุนใด ๆ ก็พิจารณาให้ รอบคอบ การเงิน การได้ลาภได้ยศและ เงินทองเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่า คุณจะพบสิ่งที่มีค่าแค่ไหน ก็ อย่ า เหลิ ง ขนาดว่ า โลกอยู่ ใ น กำ�มือ ให้ระวังการตกหลุม พรางความประมาทของ ตนเอง ความรัก มีการปรึกษา ว า ง แ ผ น ชี วิ ต ร่ ว ม กั น ใ น อนาคต ส่วนคนโสดก็มี โอกาสพบคู่ และถึงเวลานั้น ท่ า นจะรู้ เ องว่ า คื อ คนที่ ต าม หามานาน สุขภาพ แข็งแรง


วาไรตี้ อารมณ์ดี

วันพุธ ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ น นี้ แ ส ด ง ถึ ง ก า ร ย้ า ย ที่การจัดสมดุล การ ประนี ป ระนอมให้ ก ารเดิ น ทางสายกลางมากขึ้น จะ ได้ เ รี ย นรู้ สิ่ ง ที่ เ คลื่ อ นไหว ไม่อยู่ที่เดิม ได้มีส่วน ร่ ว มในการเปลี่ ย นแปลง สั ง คมหรื อ สร้ า งสรรค์ สภาพแวดล้ อ มให้ ดี ที่ สุ ด เท่าที่ทำ�ได้ การงาน ที่เด่นในช่วงนี้ คือ ท่านจะต้องทำ�งาน เกี่ ย วข้ อ งกั บ คนหมู่ ม าก มากขึ้น มีสิ่งที่ต้องร่วม แรงร่ ว มใจผลั ก ดั น ให้ ไ ป ถึงเป้าหมาย การเงิน เด่นโดยเฉพาะ ที่เป็นเรื่องใหม่ๆ เช่นการ ลงทุนใหม่ การเริ่มต้น ธุรกิจ การแลกเปลี่ยน ซื้ อ ขายติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า กลุ่มใหม่ ความรัก คู่รักพูดกัน ไม่รู้เรื่อง ทั้งที่กำ�ลังคุย ในเรื่องเดียว และสุดท้าย ลงด้ ว ยการทะเลาะเพราะ ต้ อ งการเอาชนะอี ก ฝ่ า ย ก็เท่านั้นเอง สุขภาพ แข็งแรง

วันพฤหัสบดี ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ จะเป็ น ช่ ว งที่ ส ดใสอย่ า ง ที่สุด จะพบกับความ รื่นเริงเบิกบาน จะได้รับ ของขวัญของมีค่า ได้ เกียรติยศชื่อเสียง หรือ อย่างน้อย ๆ ก็มีเรื่องดี มากกว่าเรื่องร้าย การงาน งานเยอะ และเยอะมากเสี ย ด้ ว ย ห า ก เ ป็ น ธุ ร กิ จ ข อ ง ครอบครั ว จะมี ค วามรั บ ผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้ รับมอบหมายงานสำ�คัญ ส่ ว นงานในแบบอื่ น ก็ ไ ม่ แตกต่างกันนัก ท่านจะ ต้ อ งเหน็ ด เหนื่ อ ยมากใน ช่วงนี้ การเงิน จะมีเรื่อง ติดขัดอยู่บ้าง แต่ เ ป็ น ก า ร ติ ด ขั ด เ ล็ ก ๆ น้อย ๆ ให้พอขุ่นเคือง ใจ ไม่ถึงกับส่งผลกระ ทบรุนแรงนัก อะไรที่เป็น ปัญหาใหญ่ ๆ จะแก้ไขไป ได้ด้วยดี ความรัก คู่รักมี โครงการได้แต่งงาน มี การวางแผนสมรส ซึ่ง จะนำ � พาไปยั ง ความสุ ข ของครอบครั ว ที่ ดี อี ก ด้วย สุขภาพ แข็งแรงดี

วันศุกร์ ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ เด่ น ชั ด เรื่ อ งความอุ ด ม สมบู ร ณ์ ข องครอบครั ว หากท่ า นมี อ ายุ ม ากแล้ ว บุ ต รหลานก็ จ ะนำ � ความ สุ ข ค ว า ม ชื่ น ใ จ ม า ใ ห้ หรื อ ท่ า นอาจเป็ น ฝ่ า ย ทำ � ให้ บุ พ การี ว งศาคณา ญาติเป็นสุข ปลื้มปีติไป ตามกัน การงาน ท่านกับบ คู่รัก-คู่ครอง หากทำ� ธุ ร กิ จ การงานด้ ว ยกั น ก็ จ ะประสบความสำ � เร็ จ ได้ไม่ยาก ในทางวิชาชีพ นั้ น คุ ณ ต่ า งสนั บ สนุ น ส่ ง เสริมกันได้ด้วยดี การเงิน ความอุดม สมบูรณ์ผาสุก การ เงิ น ยั ง ราบรื่ น ต่ อ ให้ เ งิ น พร่องกระเป๋าไป เดี๋ยวก็ จะได้กลับมาใหม่ ความรัก ของท่านนั้น ถื อ ได้ ว่ า มี ค วามมั่ น คง อย่ า งมากถึ ง มากที่ สุ ด ถึ ง แม้ ว่ า จะทะเลาะกั น บ่อยแค่ไหน หรือดูเหมือ นรักๆ เลิกๆ แต่เป็นตรง กั น ข้ า มความรั ก กลั บ มั่นคงมากขึ้น สุขภาพ เจ็บปวดที่เกิด อาการตึงของกล้ามเนื้อ

37

วันเสาร์ ดวงชะตาในช่ ว งเดื อ นนี้ จะเป็ น เรื่ อ งของสภาวะ จิ ต ใ จ ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ ค ลื่ น ล ม อ ย่ า ง ม า ก แสดงถึ ง ปั ญ หาที่ จ ะมา ถึ ง ท่ า นได้ ร อบทิ ศ ทาง แ ต่ จ ะ ห นั ก ห รื อ เ บ า ก็ สร้ า งแรงกระแทกให้ ไ ด้ พอ ๆ กัน การงาน ความสัมพันธ์ กั บ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป ไ ม่ มี ปั ญ หาทุ ก อย่ า งราบรื่ น ดี ที่จะมีคือการทะเลาะ กับตัวเองนั่นล่ะ คือยัง ไม่ แ น่ ใ จในสิ่ ง ที่ ตั ว เอง กำ � ลั ง ทำ � อยู่ ว่ า ชอบหรื อ ไม่ชอบ ว่าดีหรือไม่ดี การเงิน ไม่ลำ�บากเรื่อง การเงิ น จะมี ร ายได้ ใ หม่ ๆ เข้ามา หรือคู่รักคู่ครอง จ ะ เ กื้ อ ห นุ น เ รื่ อ ง เ งิ น ทอง ความรัก มีเหตุที่ต้อง ให้ ต กลงปลงใจแต่ ง งาน หรื อ อย่ า งน้ อ ยมี ก าร หมั้นหมาย เป็นการ ตกลงอย่ า งเป็ น ทางการ ของทั้งสองฝ่าย หรือ ในบางท่ า นจะมี ธุ ร กิ จ การงานเกิดขึ้นร่วมกัน สุขภาพ ปวดหัว มี ปัญหาสายตา


be Classified

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ร้าน Sala Cafe. 25 ที่นั้ง Full Bar อยู่ใน Mass เป็น ตึกเดี่ยว alone Building และมี Drive through เจ้าของมี 2 ร้าน ดูแล ไม่ไหว สนใจติดต่อ 617-797-5400 ร้านอาหารไทยต้องการขาย 40 ที่นั่ง ใกล้ South Shore ขายราคา $120,000 สนใจติดต่อ 781-585-4503 ต้องการขายร้าน 30 ที่นั้ง พร้อม Beer wine และ Sushi Bar ในเมือง Dover, NH สนใจติดต่อ 978-676-1156, 603-767-1156 ต้องการขายหุ้นร้านอาหารไทย 40 ที่นั่ง ใกล้ Wrentham สนใจติดต่อ 617-543-2366 ต้องการขายร้านอาหาร พร้อม อาคาร 3 ชั้่น, ชั้น1 ร้านอาหาร 48 ที่นั้ง พร้อม Beer Wine ชั้น 2-3 เป็นอาพาร์เมนต์ให้เช่า, มีที่จอดรถ 15 คน ในเมือง worcester ,ma สนใจติดต่อคุณจริยา 617-851-6111 $499,000 ร้านไทยต้องการขาย เมือง Rockland, MA ทำ�เลดี 32 ที่นั่ง พร้อม Beer Wine เจ้าของมีปัญหาเรื่อง สุขภาพ สนใจติดต่อ 781-878-9992 ขายร้าน 30 ที่นั้ง พร้อม Beer wine และ Sushi Bar ในเมือง Dover, NH สนใจติดต่อ 978-767-1156, 603-767-1156 ขายร้าน Bangkok Hill Lunenburg, ma 36 ที่นั่ง พร้อม beer wine ค่าเช่า $1,830 ดูร้านได้ที่ www.bangkokhill.com เจ้าของร้านต้องการ retire ร้านขายได้สมารถตรวจสอบยอดขายได้ สนใจ ติดต่อ คุณเม 617-342-9093, 978-343-0555 ขายร้านด่วน จำ�เป็นต้องกลับเมืองไทย 76 ที่นั่งค่าเช่า 2300 เหรียญอยู่บนถนนธุรกิจ ดูร้านได้ที่ www.ctmaithai.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ 203-889-7629 ต้องการพนักงานเสริฟ และแคชเชียร์ ร้านต้มยำ�กุ้ง สนใจติตต่อ617-319-9706 รับสมัครหมอนวดหญิง หรือสาวประเภทสอง รายได้ดี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์มีอาจารย์สอน สนใจติดต่อ617-365-5321 ต้องการ Roommateหญิง แถว Waymouth มีรถบัสผ่าน RT53, RT18 สนใจติดต่อ 617-378-7515 ห้องว่างให้เช่าราคา $300 เข้าอยู่ได้ 1 Feb แถว arlington สนใจติดต่อ 617-281-6657 ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ North Quincy เดินทางสะดวก อยู่คนเดี่ยว $600 สองคน $700 สนใจติดต่อ 617-331-7616 , 617-859-0443 Room for rent 2 rooms, all included electric heat water Internet And laundry. walk 5 minutes to north Quincy T. $500 per room per month. Contact 617-990-4450 Town House 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� จอดรถได้ 2 คัน มีรถบัสผ่าน มีเครื่องซักผ้า ในบ้าน ไม่รวม ฮิต และไฟ ให้เช่าเดือนละ $1700 สนใจติดต่อ Pat 617-281-8510 ห้องว่าง Quincy ใกล้ Subway ราคา $450 $550 สนใจติดต่อ 617-953-5216 ฝรั่งต้องการครูสอนภาษาไทย สนใจติดต่อ 559-392-3107 ขออยู่ใกล้ Cap Cod รับถ่ายวีดีโอ และภาพนิ่ง ในงานแต่งงาน งานพิธีการต่างๆ งาน event ถ่ายสารคดี งานโฆษณาเปิดตัว สินค้า และงานรื่นเริงทั่วไป รับตัดต่อวีดีโอ ด้วย post-production คุณภาพสูง ราคาประหยัด ติดต่อ 617-955-4476 ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า Amway Ladda U. Arun Tel. 978-397-5002 Thai food Direct รับทำ�เวฟไซต์ ร้านอาหาร สั่งอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต ในราคาเริ่มต้นที่ $99 Update ฟรี มีชื่อโดเมนเป็นของตนเอง สนใจติดต่อ 617-642-8117

40


be Going on

วาไรตี้ อารมณ์ดี

. . .Fun & Events. . . Tu e

M on

Su n

20

27

21

Th u 2

22

3

10

9

15

14

13

W ed

8

7

6

1

F E B Sa1t1

Fr i

16

23

17

24

4

5

11

12

18

25

2/5/11 บูชาข้าวพระ วัดภาวนาบอสตัน 2/13/11 Valentine Party @ Wonder Bar 2/20/11 ทำ�บุญวันมาฆบูชา วัดบอสตันพุทธวราราม 2/27/11 ทำ�บุญวันมาฆบูชา วัดนวมินทรราชูทิศ 3/5/11 บูชาข้าวพระ วัดภาวนาบอสตัน 3/13/11 Daylight Savings

19 26

28

42


ขอขอบคุณลูกค้าประจำ�เดือน ธ.ค.10-ม.ค.11 คนบอสตัน มั่นใจในบริการ ราคา และความ สะดวกปลอดภัย มาเป็นลูกค้าของเรา ส่งของกลับเมืองไทย เรียกใช้ “ลานนา”

ขนของย้ายบ้าน ทั้งภายในรัฐและต่างรัฐ กล่องเดียวก็ส่งได้ Hot! ้ 15 ที่นั่งให้เช่า พร้อมคนขับ รับกล่องฟรี!(ราคาเดิม $3.00/a box) รถตู รับส่ง สนามบิน โทรกลับไทย ไม่จำ�กัดนาที $7.99/เดือน

ธี ร เดช เวชธนากร 161 Harvard Ave. Unit 3, Allston MA 02134 Tel. 617- 595 - 0499 Email. tv.1980@yahoo.com

......................และท่านอื่นๆ ที่ไม่เอ่ยนาม


Be Variety Vol.71  
Be Variety Vol.71  

Be Variety Vol.71 February 2011

Advertisement