Page 1

April 2013 Vol. 96

bevariety.com l 1

วาไรตี้ อารมณ์ดี . Boston Edition . Boston . New England Area


2 l bevariety.com


bevariety.com l 3


be Editer

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สำ�หรับในเดือนนี้ต้องขอแจ้ง เรื่องการระงับการพิมพ์ ของหนังสือบีวาไร ตี้ ฉบับ Washington DC Edition ที่แจกจ่ายใน รัฐวอชิงตันดีซี และเวอร์จิเนียครับ เนื่องจากเราไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ และไม่สามารถหาสปอนเซอร์ได้ ตามเป้าหมาย ที่เคย ตั้งไว้ แต่สำ�หรับ Boston Edition นั้น เรายังคงต้องรอผลของการประชุมใหญ่ ของสมาคมไทย-บอสตันอยู่ว่า จะเป็นไปในทิศทาง ไหน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดการ ประชุมได้ภายในเดือนเมษายนนี้ครับ.. อีกทั้งในขณะนี้ เวปบอร์ดของบีวาไรตี้ เกิด ปัญหาที่ทำ� ขัดข้องและใช้การไม่ได้ เนื่องจากเราโดนไวรัสทางอินเตอร์เน็ท เข้ามาทำ�ลาย ฐานข้อมูลทั้งหมด ซึ่งทางเราก็พยายามหาทางแก้ไข เพื่อที่จะกู้ข้อมูลทั้งหมดกลับคืนมา แต่ก็ไม่สามารถทำ�ได้ ซึ่งทางออกทางเดียวในขณะนี้คือ การทำ�เวปบอร์ดขึ้นมาใหม่ โดย ใช้ เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า และขณะนี้ ทางบีวาไรตี้ก็กำ�ลัง ดำ�เนินการติดตั้งระบบใหม่อยู่ แต่เนื่องจาก เป็นระบบใหม่ทั้งหมด ทางเราจึงมีความ จำ�เป็นที่จะต้องใช้เวลาศึกษาระบบใหม่นี้ซักระยะหนึ่ง แต่ก็คาดว่าคงจะเสร็จในไม่ช้านี้ แน่นอน ซึ่งหลังจากระบบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะมีประกาศ เพื่อให้แฟนๆ ได้เข้าไปชมและสมัครสมาชิก เพื่อที่จะ สามารถเข้าไปโพสข้อความต่างๆ ได้เหมือนเช่น เคย โดยทางทีมงานบีวาไรตี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้เป็นอย่างยิ่งครับ ทางเรา จะรีบดำ�เนินการและแก้ใขให้เร็วที่สุดครับ สำ�หรับการให้บริการของทางกงสุลสัญจรที่มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 9 และวัน อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านไปนั้น ก็ได้รับ ความสนใจและมีผู้ไปเข้ารับบริการกันอย่าง คับคั่ง ซึ่งในครั้งนี้ทางสถานกงสุลใหญ่ ได้เปิดให้มีการจองคิวกันทางโทรศัพท์ และทาง อีเมล์ด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีผู้ที่ตกค้างที่ไม่ได้รับบริการอยู่ โดยตัวผมเองก็ได้มี โอกาสพูดคุยกับท่านกงสุลใหญ่ ในปัญหานี้ โดยท่านกงสุลใหญ่ได้กล่าวว่า จะพยายาม จัดให้มีบริการแบบนี้บ่อยครั้งขึ้นในอนาคต เพื่อแก้ปัญหา และเพื่อให้ บริการได้ทั่ว ถึงมากขึ้นครับ ซึ่งทางสมาคมก็จะทำ�การรวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการใช้บริการทั้งหมด เพื่อส่งให้ทางสถานกงสุลด้วย ซึ่งเมื่อได้จำ�นวนที่มากพอ ก็จะส่งเรื่องให้สถานกงสุล มาดำ�เนินการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปได้ เพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่ต้องการใช้ บริการกงสุลสัญจรไม่ว่าจะเรื่องอะไร ก็ให้โทรเข้ามาได้ที่สมาคมไทย-บอสตันหรือบีวาไร ตี้ แล้วแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และความจำ�นงไว้ โดยเริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้ ทางสมาคม จะทำ�หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล รายชื่อ เพื่อส่งไป ให้ทางกงสุลใหญ่เองครับ อย่างไร ก็ตาม ผมอยากให้พี่ๆน้องๆคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่ หมั่นทำ�การสำ�รวจตัวเองครับ โดย เฉพาะ ในเรื่องบัตรหรือเอกสารสำ�คัญต่างๆ เพราะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศ แต่ การต่ออายุบัตรไว้ หรือการทำ�พาสปอร์ตใหม่ ก็ถือ เป็นการกระทำ�ที่รอบคอบและสร้าง ความอุ่นใจให้เราไม่น้อยเลยทีเดียวครับ แถมเรายังมีบริการ จากสถานกงสุลใหญ่ มาให้บริการ ถึงที่เลยทีเดียว ดังนั้นอย่า ละเลยสิทธิ์ของตัวเองกันนะครับ.

4 l bevariety.com


บทความเรื่อง ความสามัคคี

ความสามัคคี คือ การรวมพลังกับคนอื่น เพื่อทำ�กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความพร้อม เพรียงกัน ให้สำ�เร็จสมประสงค์

การรวมกำ�ลังกับคนอื่น จะเพิ่มขีดความสามารถทำ�งานใหญ่ ได้สำ�เร็จ การรวมกำ�ลัง อาจจะเป็นกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ กำ�ลังความคิดเห็น กำ�ลังความรู้ สุดแต่ผู้ใดจะมีกำ�ลังอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วใช้กำ�ลังความ สามารถที่มีอยู่ ด้วยความพร้อมเพรียง เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน โดยไม่มี การวิวาทบาดหมางกัน ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การทำ�หน้าที่ ใครมีหน้าที่อย่าง ใดก็ทำ�หน้าที่อย่างนั้น ไม่สับสน ไม่เกี่ยงงาน รักษาหน้าที่ของตนให้ดำ�เนินไปได้ด้วยดี ประเทศ ชาติที่มีคนพร้อมเพรียงกันอย่างนี้ ย่อมนำ�ไปสู่ความเจริญมั่นคง ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความสุข ความเจริญ และเป็นสิ่งคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ไปด้วย ความพร้อมเพรียงกัน จำ�แนกเป็น 2 อย่างคือ 1. ความพร้อมเพรียงกันทางกาย ได้แก่ การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมการงาน ของหมู่คณะให้สำ�เร็จลุล่วง ไม่รังเกียจรังงอน แก่งแย่งชิงดีกัน หรือแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า 2. ความพร้อมเพรียงกันทางใจ ได้แก่ มีใจรักใคร่ หวังดีต่อกัน ไม่บาดหมาง เกลียดชัง มีความคิดเห็นกลมเกลียว ช่วยกันคิดอ่านการงานของหมู่คณะด้วยใจซื่อตรง และ หวังประโยชน์ส่วนร่วมเป็นใหญ่ ไม่ทำ�ความคิดเห็นแตกต่าง แก่งแย่งกัน หรือชิงดีกันด้วย อำ�นาจ ถือทิฏฐิมานะ ความสามัคคีเป็นสิ่งคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตราย ถ้าชาติใดมีความสามัคคีพร้อม เพรียงกัน ชาตินั้นก็จะมีพลังต่อสู้เข้มแข็ง หากมีชาติอื่มารุกรานก็สามารถรวมกำ�ลังต่อสู้เพื่อ รักษาอิสรภาพไว้ได้ หลักการปลุกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ จะต้องปลูกฝังความรักใคร่ นับถือ กันให้มีขึ้น ได้แก่ 1. ต้องฝึกตนให้เป็นคนสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน และมีเมตตากรุณา 2. ต้องประพฤติอยู่ในธรรม อันเป็นความหนักแน่น มั่นคง ได้แก่ ความซื่อสัตย์ต่อ กัน รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนต่อความยากลำ�บาก และรู้จักเสียสละ 3. ละเว้นอัธยาศัยที่จะก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้อื่น เช่น ดุดื้อถือดี อาฆาต พยาบาท เป็นต้น 4. ประพฤติสิ่งที่จะปลูกความสามัคคีให้เกิดขึ้น เช่น มีน้ำ�ใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ พูดจาไพเราะ ประพฤติแต่สิ่งอันเกิดประโยชน์แก่กัน วางตน เสมอต้นเสมอปลาย 5. แต่ละคนพยายามปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่สมควรแก่ความรักใคร่ นับถือ โดยตั้งอยู่ในศีลธรรม และมีความซื่อสัตย์

bevariety.com l 5


6 l bevariety.com


bevariety.com l 7


be Around

8 l bevariety.com

วาไรตี้ อารมณ์ดี


bevariety.com l 9


10 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 11


be Smart

10

10 เรื่องง่ายๆ ในชีวิต เพื่อทำ�ให้สุขภาพดีได้ไม่ยาก 1. สำ�รองผลไม้ไว้ในตู้เย็น ได้แก่ กะหล่ำ�ปลี แครอท ส้ม แอปเปิ้ล ซึ่งนอกจากจะได้ไดเอตแล้ว การรับประทาน ผัก & ผลไม้ประจำ� ยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง ลำ�ไส้ใหญ่ได้อีกด้วย

วาไรตี้ อารมณ์ดี

เรื่องง่ายๆ ในชี ว ิ ต

2. เหงือกดีด้วยน้ำ�ชายามเช้า องค์การอาหารและยาของ สหรัฐและสวีเดน บอกว่าการบ้วนปากในช่วงเช้าด้วยน้ำ�ชา จะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก เนื่องจากสารโพลีฟีนอล จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุ ของฟันผุ 3. ดื่มน้ำ�มากๆ อย่างน้อยวันละ 5 แก้ว ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ และกระเพาะปัสสาวะได้เกือบ 50% เชียวล่ะ 4. เปลือยเท้า คลายเคลียด การย่ำ�เท้าเปล่าไปบนทราย นุ่มๆ จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นการไหล เวียนของเลือด 5. รับแสงแดดอ่อน มีข้อมูลจากการวิจัยระบุว่า ผู้หญิงที่ไม่ค่อยโดนแดดเอาเสียเลย มีโอกาส ที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิง ที่อยู่ในเมืองที่มีแดด เนื่องจากแสงแดดช่วยสังเคราะห์ วิตามินดีในร่างกาย เราควรรับแดดอ่อนๆ ในช่วงเย็น 6. หันมาทานขนมปังโฮลวีทกันเถอะ สำ�หรับอาหารว่างยามบ่าย แทนที่จะทานคุ๊กกี้หรือเค้ก เปลี่ยนมาทานขนมปังโฮลวีทสัก 2 แผ่น รับรองว่า จะช่วยให้คุณมีกำ�ลังวังชา และยังไม่อ้วนอีก ด้วย 7. สลัดปลาทูน่าเพิ่มความจำ� ใครที่รู้ตัวว่า เริ่มจะ หลงๆ ลืมๆ ลองหันมาทานสลัดปลาทูน่า หรืออาหาร เมนูปลา รวมทั้งเพิ่มอาหารที่มีวิตามินบี 2 เช่น ไข่ ถั่ว เหลือง นม นอกจากจะช่วยให้อารมณ์ดี ยังช่วยเพิ่ม พลังความจำ�ให้กับสมองได้ 8. เดินไวๆ ช่วยให้สุขภาพหัวใจแข็งแรง ลองเดินให้ไว ขึ้นอีกนิด อาจใช้เวลาเดินในช่วงเช้า หรือหลังเลิกงาน ให้ได้วันละ 20 นาที จะช่วยบริหารหลอดเลือด หัวใจ ให้แข็งแรง และยังให้หุ่นสลิมสมส่วนเป็นของแถม

12 l b e v a r i e t y . c o m


9. เติมไขมันดีๆ ให้ร่างกาย ไขมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายซะทีเดียว เพราะมีไขมันหลายชนิดที่เป็นมิตร กับร่างกายนะ หากร่างกายขาดแคลน อาจมีผลต่อ การดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค และจะทำ�ให้ รู้สึกอ่อนเพลียได้ เลือกทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว จากน้ำ�มันมะกอก น้ำ�มันถั่ว และไข มันโอเมก้า 3 จากปลา ไม่เพียงให้พลังงาน ทำ�ให้มี เรี่ยวแรง ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจด้วย 10. JUST DO NOTHING ลองหยุดภาระวุ่นๆ สัก สัปดาห์ละวัน หรือวันละ 1 ชม. ให้ปลอดจากเรื่อง งาน และคนรอบข้าง ให้เวลาอยู่คนเดียว ตามลำ�พัง จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบ อาจจะฟังเพลงเงียบๆ หรือ อาบน้ำ�อุ่นๆ แล้วอ่านหนังสือเล่มโปรด ชมดอกไม้ เป็นการเติมความรื่นรมย์ทางด้านจิตใจ ทำ�ให้คุณ สดชื่น และมีความสุข และให้ห่างไกลจากโรครีบ ร้อน เร่งรีบ จนแทบไม่มีเวลาสำ�หรับตัวเอง

4 อาหารเพิ ่ ม พลั ง เพศชาย ฮอร์โมนเพศชาย เป็นสิ่งสำ�คัญในการสร้างเพศชายอย่างเรา ให้ สมบูรณ์เต็มรูปแบบ ซึ่งจำ�เป็นทั้งการเจริญเติบโต การสร้างกล้ามเนื้อ ต่อสู้ กับความเมื่อยล้าและความเครียด รวมไปถึงอารมณ์ทางเพศและอสุจิด้วย เห็นไหมละครับ ว่าสำ�คัญมากๆ การจะบำ�รุงและเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชาย ของเรานั้น ไม่ต้องไปพึ่งยาบำ�รุงที่ไหน การบำ�รุงเหล่านี้ อยู่ในอาหารที่เราทาน เข้าไปนั่นเอง ซึ่งจะเป็นอาหารชนิดไหนบ้าง Sanook! MEN มีมาแนะนำ�ครับ องุ่น ประโยชน์ : เพิ่มพลังให้อสุจิ การกินองุ่นแดงเป็นประจำ� สามารถช่วยให้ตัวอสุจิแข็งแรง มีการเคลื่อนไหวที่ ดีขึ้นได้ สารตัวนี้ชื่อว่า resveratrol ซึ่งสารนี้มีมากในเปลือกขององุ่นแดงครับ เพียง 5-10 กรัมก็เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันแล้ว น้ำ�ผึ้ง ประโยชน์ : เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ในน้ำ�ผึ้ง มีโบรอน ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เชื่อมโยงกับการทำ�งานของเพศชายสูง ซึ่ง จะช่วยให้ดูกระชุ่มกระชวยและดูมีชีวิตชีวามากขึ้น แค่เพียงน้ำ�ผึ้งวันละ 4 ช้อนชาก็เพียงพอแล้วครับ ไข่ ประโยชน์ : เพิ่มฮอร์โมนเพศชาย ไข่นี่แหละครับ เป็นของดีในการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายเลย ไม่ต้องกังวลเรื่องโรคหัวใจครับ เพราะว่ามี การศึกษาในสหรัฐแล้วพบว่า ผู้ชายที่กินไข่วันละ 3 ฟอง ก็ไม่ได้มีผลต่อระดับคลอเรสเตอรอลเลย กะหล่ำ�ปลี ประโยชน์ : ช่วยให้ฮอร์โมนเพศหญิงทำ�งานได้น้อยลง ในกะหล่ำ�ปลี เต็มไปด้วยสาร indole-3-carbinol ซึ่งจะช่วยให้ ฮอร์โมนเพศหญิง ทำ�งานได้น้อยลง อีกทั้งยังไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานของเพศชาย ดีขึ้นอีก ด้วย เพียง 500 mg. ต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้ว ข้อมูลจาก MH.SG และภาพจาก Internet

b e v a r i e t y . c o m l 13


be Interview

วาไรตี้ อารมณ์ดี

น.ส.วาสิ ตา ตั้งตระกูล by: Happy Gof

“ผู้หญิงในยุคปัจจุบันจำ�เป็นต้องมีความสามารถ หลายด้าน การได้ทำ�ในสิ่งที่ตัวเองรัก ถือเป็น ความสำ�เร็จในการใช้ชีวิตที่เราเลือกทางเดินเอง”

ภาพเพียงหนึ่งภาพสามารถแทนคำ�พูดของ คนเป็นล้านคำ� สะท้อนมุมมองความรู้สึกนึกคิดออกมา ได้อย่างอิสระเสรีภาพ จนทำ�ให้สาวนักเรียนนอก น.ส.วา สิตา ตั้งตระกูล หรือแจน สาวสวยหน้าใส และเป็น อดีตแอร์โฮสเตส สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (Qatar Airways) หลงไหลและรู้ว่าตัวเองชอบการถ่ายภาพ จน ตัดสินใจทิ้งงานนางฟ้าที่สาวๆหลายคนใฝ่ฝัน มาเดิน ตามทางที่ตัวเองรัก ไปศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพแฟชั่นโฆษณา ที่ New england school of photography in Boston USA. เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา สาวสวยคนนี้เธอจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ภาควิชา ศิลป์ - ฝรั่งเศส ก่อนจะบินไปเรียนต่อระดับปริญาตรีที่ Salen state college Massachusetts USA. จาก นั้นก็มาเป็นนางฟ้าที่สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ และปัจจุบันกำ�ลังศึกษาด้านการถ่ายภาพอยู่ที่ New england school of photography in Boston USA. เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างนี้ ยังมีงานอดิเรกคอยช่วยเสริมทัพเป็นช่างภาพถ่ายนางแบบ ให้กับนิตยสารบีวาไรตี้ ของเราอีกด้วย “ก่อนตัดสินใจมาเรียนต่อด้านการถ่ายภาพ แจนเคยเป็นแอร์โฮสเตส สายการบินกาตาร์แอร์ เวย์ ประมาณ 4 ปี แจนรู้สึกเสมอว่าการถ่ายภาพเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างอิสระทางความคิด เชื่อว่าคน เราสามารถสร้างวัตถุสิ่งหนึ่งให้ดูมีจิตนาการ มีมุมมอง และมีความหมายสื่อถึงผู้ที่พบเห็น เมื่อแจนมี กล้องตัวแรก และเริ่มเรียนเรียนรู้วิธีถ่ายภาพเบื้องต้นจากเพื่อนๆ มันทำ�ให้แจนรู้สึกว่ามีความสุขมาก เหมือนดึงสิ่งที่ตัวเราเองอยากจะทำ�มาตั้งนานแล้วออกมา ทั้งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองชอบถ่าย ภาพ” อดีตนางฟ้าสายการบินกาตาร์ กล่าว อดีตนางฟ้าบนเครื่องบิน เธออธิบายว่า ไม่เคยมีความใฝ่ฝันมาก่อนว่าอยากจะเป็นแฮร์ โฮสเตส มันน่าจะเป็นโชคชะตามากกว่า โดยมีเพื่อนแนะนำ�เว็ปไซด์ ตนก็กรอกประวัติลงไว้เล่นๆ จำ�ได้ ว่าตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอม ซึ่งตนได้บินจากอเมริกากลับมาเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทย จังหวะนั้นทาง บริษัทสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ก็เรียกตนไปสัมภาษณ์ ตนก็ไปด้วยความอยากรู้ว่าวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการคัดเลือกอาชีพแอร์โฮตเตส เขาทำ�กันอย่างไร ผลออกมาคือทางบริษัทฯ ให้โอกาสตนเข้าไปเป็น ส่วนหนึ่ง ขณะเดียวกันพ่อกับแม่ก็อยากให้ลองทำ� จึงตัดสินใจที่จะเป็นแฮร์โฮสเตสในขณะนั้น และ ทำ�ได้ 4 ปีก็ค้นพบว่าตัวเองชอบการถ่ายภาพ น.ส.วาสิตา ยังบอกอีกว่า การเรียนถ่ายภาพ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด มันมีเทคนิคมากมายที่ต้อง

14 l b e v a r i e t y . c o m


เรียนรู้ และต้องศึกษาผลงานของช่างภาพที่เก่งๆทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์จินตนาการให้เป็น จุดประกาย เพื่อต่อยอดความคิดของตัวเอง ให้ถ่ายทอดงานออกมาได้ดีขึ้น หลังจากที่เรียนด้านนี้จบ ก็อยากจะทำ�งานนิตยสารโฆษณา เกี่ยวกับแฟชั่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ มีความถนัด ที่สำ�คัญเป็นด้านที่ ตัวเองเรียนจบมาโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นนิตยสารในอเมริกา หรือในเมืองไทยค่อยตัดสินใจอีกครั้ง ที่ผ่านมาถือว่าตัวเราเองประสบความสำ�เร็จในชีวิตที่สุดแล้ว เพราะได้ตั้งใจทำ�หน้าที่อย่างดีที่สุด ได้รับ ประสบการณ์มากมาย จากการเดินทางไปหลายประเทศ ได้ร่วมงานกับคนหลายเชื้อชาติ ต่างภาษา จน ทำ�ให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และประสบความสำ�เร็จในชีวิตจากการเลือกเส้นทางเดิน ด้วยตัวเอง ส่วนตัวมีความคิดว่าผู้หญิงในยุคปัจจุบันควรจะมีความสามารถหลายด้าน เพราะจะทำ�ให้เอา ตัวเองรอด ดูแลตัวเองและผู้อื่นได้ “แจนก็ต้องขอขอบพระคุณทีมงานนิตยสารบีวาไรตี้ที่ให้โอกาสแจนได้เป็นช่างภาพถ่ายนางแบบสวยๆขึ้น ปก ถือเป็นการฝึกงานเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจบ แจนถ่ายแบบลงนิตยสารบีวาไรตี้แจนได้เรียน รู้พัฒนาเทคนิคด้วยตัวเอง ค่อยๆเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดผลงาน ซึ่งแจนรู้สึกพอใจกับทุกๆ ภาพที่ปรากฎสู่สายตาท่านผู้อ่านทุกคนค่ะ “

b e v a r i e t y . c o m l 15


be Writing

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ลู ก น้ อ ย หอยสังข์

เมื่อเดือนที่ผ่านมา เด็กเล็กเด็ก โตไม่สบายเป็นไข้มีน้ำ�มูกกันมาก สาเหตุ มาจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ติดไข้หวัดมา จากเพื่อนที่โรงเรียน ฯลฯ เจ้าตัวน้อยของ แม่ก็เช่นกันเริ่มต้นจากมีน้ำ�มูกใสๆ จาก นั้นตัวจะร้อนในช่วงกลางคืน บางครั้งจะ มีอาการไข้ เจ็บคอ ร้อนในในปาก จะรวม ไปถึงทานอาหารไม่ได้ ในกรณีที่ลูกไม่ยอม ทานข้าวเลยแต่ยังดื่มนมหรือน้ำ�ได้เป็นปกติ ตรงนี้คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงมาก ลูกน้อยอาจจะไม่ยอม ทานข้าวเพราะเจ็บคอ แต่ถ้าไม่ยอมที่จะทานอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นนมหรือน้ำ�ให้พบแพทย์ทันทีเลยนะคะ ถ้า อาการไข้ขึ้นเป็นแบบนี้อยู่ 3-4 วัน สร้างความกังวลใจให้คุณแม่ไม่ใช่น้อย ที่กังวลใจคือการพบแพทย์ ที่นี่ค่อนข้างยากสักนิดกว่าจะนัดตรวจได้ใช้เวลาพอสมควร คุณแม่ที่มีลูกอ่อนคงต้องเตรียมตัวรับมือ การดูแลเบื้องต้นก่อนพบแพทย์แล้วค่ะ

เมื่อลูกไม่สบาย

หากลูกมีอุณหภูมิเกิน 38 องศาเซลเซียสหรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ (วัดทางปากสูงกว่า 37.6 C วัดทางทวารหนักสูงกว่า 38 C วัดทางรักแร้สูงกว่า 37.3 C) ก็แสดงว่าลูกมีไข้แล้วค่ะ แต่ก่อน ที่จะรู้ว่าความร้อนในตัวลูกตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ ต้องรู้จักการวัดอุณหภูมิลูกด้วยเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ซึ่งมีกันอยู่หลายแบบเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู-ขมับแบบดิจิตอล, ปรอทวัดไข้ทางรักแร้ (ควรวัด ไข้ทุก 2 ชั่วโมง) เมื่อทราบแน่ชัดแล้วว่ามีไข้แน่นอน สิ่งแรกที่คุณแม่ควรทำ�คือการลดไข้ให้อุณหภูมิ ในร่างกายลดลง โดยการเช็ดตัว ซึ่งวิธีการเช็ดตัวให้ลูกก็ไม่ยาก เพียงแต่มีบางจุดที่คุณแม่ควรเน้น เป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดที่ช่วยระบายความร้อนออก จากร่างกายได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นด้วยการใช้ผ้าขนหนู ผืนเล็กขนาดเหมากับมือของคุณแม่ชุบน้ำ�อุณหภูมิห้อง หรือผสมน้ำ�อุ่นนิดหน่อย จะช่วยกระตุ้นให้หลอดเลือด ขยายตัว และนำ�ความร้อนออกจากร่างกายได้ดี (ไม่ ควรใช้น้ำ�เย็นหรือแผ่นแช่แข็งลดไข้ เพราะจะยิ่งเป็นการ เพิ่มอุณหภูมิเข้าไปอีก) การพับผ้าก็เป็นเทคนิคสำ�คัญ เช่นกัน การพับผ้าควรพับเป็นด้านยาวก่อนจากนั้นให้พับ รอบมือของคุณแม่เอง เช็ดตัวลูกจากช่วงหน้าผากไล่ลง ไปจนทั่วร่างกาย ช่วงซอกคอ รักแร้ และขาหนีบ ตาม

16 l b e v a r i e t y . c o m


ข้อพับต่างๆ จะเป็นจุดรวมความร้อน และคอย เปลี่ ย นผ้ า เมื่ อ รู้ สึ ก ว่ า ผ้ า เริ่ ม เย็ น หรื อ น้ำ � เริ่ ม แห้ ง อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำ�บิดหมาด ๆ สอดไว้ที่รักแร้หรือ ซอกขาหนีบ ซึ่งเป็นจุดที่มีเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่าน ความร้อนจะได้แพร่มาที่ผ้าได้อย่างรวดเร็ว ควร จะทำ�การเช็ดตัวทุกครึ่งชมนะคะ ในบางครั้งลูก น้อยจะหงุดหงิดและรำ�คาญไม่ชอบให้คุณแม่มา วุ่นวายกับร่างกาย ถึงจะร้องไห้เอามือป้องปัดไป มาอย่างไรคุณแม่ไม่ควรใจอ่อนยอมนะคะ ถ้าเกิดอาการไข้ขึ้นสูงมากเด็กอาจจะเกิดอาการช็อคและ ชักได้ ซึ่งเป็นอันตรายมากจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายของเด็กได้ คุณแม่อย่าประมาทกับเรื่องเล็กๆ แบบนี้นะคะ บรรยากาศภายในห้องและการแต่งตัวเป็นปัยจัยหนึ่งที่สร้างให้อุณหภูมิในตัวลดลงได้คือ ให้ลูกแต่งตัวด้วยชุดสบาย ๆ ไม่หนาและไม่บางจนเกินไป ควรมีผ้าห่มที่บางเบา ไม่หนามากห่มตัวลูก ถึงช่วงหน้าอกเท่านั้น (ห่มผ้าหนา ๆ จะทำ�ให้การระบายความร้อนไม่สะดวกและจะทำ�ให้อุณหภูมิกลับ สูงขึ้น) ห้องนอนควรมีอากาศถ่ายเทและไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ถ้าอากาศร้อนอาจจะเปิดพัดลมเป่า ระบายอากาศได้ แต่ไม่ควรหันมาตรงตัวลูก ควรให้พัดภายในห้องเท่านั้น ถ้าจำ�เป็นต้องเปิดแอร์ควร เปิดในอุณหภูมิที่ 28 - 30 องศา พยายามให้เด็กดื่มน้ำ�เพื่อป้องกันการขาดน้ำ� เพราะเวลามีไข้ร่างกาย จะสูญเสียน้ำ�โดยระเหยจากผิวหนังมากกว่าปกติ หรือถ้าเป็นอาหารก็ควรจะมีน้ำ�อยู่มาก เช่น ข้าวต้ม, โจ๊ก ก๋วยเตี๋ยวน้ำ� นอกจากนี้ถ้าดื่มน้ำ�มากพอจะทำ�ให้เด็กถ่ายปัสสาวะซึ่งจะช่วยระบายความร้อนจาก ร่างกายได้ดีอีกด้วย การเช็ดตัวควรควบคู่ไปกับการทานยาลดไข้จะช่วยให้เด็กตัวเย็นลงได้ การทานยาแต่ละ ครั้งควรแน่ใจว่าถูกต้องตรงกับเด็ก ซึ่งโดยปกติแล้วการตรวจเช็คสุขภาพในแต่ละครั้งควรปรึกษา คุณหมอและขอคำ�แนะนำ�เรื่องยาลดไข้ว่าควรใช้แบบไหน ยี่ห้อไหนดีที่สามารถหาซื้อได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่ควร ตัดสินใจเองในการเลือกซื้อยาควรได้รับคำ�แนะนำ�จาก แพทย์เท่านั้น ถ้ า ลู ก น้ อ ยไม่ ส บายต่ อ เนื่้ อ งกั น หลายวั น ไม่ ค วรใจเย็ น ควรติดต่อนัดคุณหมอควรจะเป็นการดีที่สุดนะคะ สังเกตุและจดจำ�อาการแล้วแจ้งคุณหมอด้วย เช่นถ้ามีอาการอาเจียน ให้ดูว่าเป็นสีอะไร เมื่อปัสสาวะ ออกมาเป็นสีเหลืองเข้มหรือเป็นน้ำ�ใส บ่อยครั้งหรือไม่ ในแต่ละวัน มีผื่นขึ้นตามตัวหรือไม่ ขี้ตาเป็นสีเขียวหรือ สะดือมีเลือดซึมหรือเปล่า ถ้ามีข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน อย่ า งนี้ คุ ณ หมอคงช่ วยรั ก ษาให้ เ จ้ า ตั ว เล็ ก ของคุ ณ หาย ป่วย กลับมาสดใสได้เร็วขึ้นแน่นอนค่ะ

b e v a r i e t y . c o m l 17


นวัตกรรมใหม่ 2013

โดย .. monsoon

บทความนี้ไม่เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่มันมีพื้นฐาน มาจากข่าวชิ้นนี(้ ตามรูป..ข่าวลือของไอโฟนพลาสติก) อันที่ จริงผมก็ผิดหวังตั้งแต่แอ็ปเปิ้ลเปิดตัว iPad mini และ iPhone 5 แล้ว แต่ข่าวนี้มันยิ่งหนักหนาสาหัส มันแสดงให้เห็น ว่าตอนนี้ Apple Inc. ได้ตกจากการเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรม iDevice ไปเป็นผู้ตาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ เวลานี้ ทิม คุก ผู้นำ�องค์กรในปัจจุบันนั้น เป็นแค่นักการ ตลาด ไม่ใช่อัจฉริยะเหมือนสตีฟ จ๊อบส์ จึงมองตลาดในแง่ก็ การทำ�กำ�ไรสูงสุดให้กับกิจการเท่านั้น ดังที่สื่อมวลชนต่างๆ มีความเห็นตรงกันว่า “แอ็บเปิ้ลขาดสมอง” แต่แอ็บเปิ้ลก็พยายามจะโชว์วิสัยทัศน์กับเขา(มั่ง) หลังจากที่ บริษัทปราศจาก สตีฟ จ๊อบส์ ไปแล้ว ด้วยคอนเซ็ป iWatch นาฬิกาอัจริยะ แต่ในขณะเดียวกันทางบริษัทกูเกิล ก็มี คอนเซ็ป Google Glass แว่นตาอัจริยะ ออกมาเหมือนกัน คราวนี้ก็คงต้องมาพิจารณากันว่า Apple ยังจะกลับมาครอง ตำ�แหน่งเจ้าแห่งนวัตกรรมได้อีกครั้งหรือไม่ ศึกนวัตกรรมแห่งปี 2013 ครั้งนี้ หากมองกันแบบทั่วไประหว่าง นาฬิกา กับ แว่นตา แล้ว ท่านผู้อ่านจะ เทคะแนนให้ข้างไหนกันเก็บคำ�ตอบในรอบแรกของท่านไว้ในใจ แล้วลองมาพิจารณารอบสองในเรื่อง ของรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์กัน iWatch iWATCH คือนาฬิกามือถือที่ทำ�งานควบคู่กับทั้งไอโฟน หรือไอแพด สามารถดูสภาพอากาศ ดูภาพและ วิดีโอจากเครื่องมือถือ และไอแพดได้ ทางเว็บไซต์ The Verge รายงานว่าในเวลานี้ Apple อยู่ในระหว่างการพัฒนา iWatch ให้สามารถรัน บนระบบปฏิบัติการ iOSเต็มรูปแบบไม่แพ้ iPhoneหรือiPadเสียด้วย โดยรายละเอียดเปิดเผยออกมาว่า Apple ไม่ต้องการให้ iWatchเป็นเพียงแค่นาฬิกาข้อมือเด็กเล่นเ หมือนเมื่อครั้งที่พวกเขาปรับโฉม iPod Nano ให้สามาถต่อสายข้อมือได้ ทว่าAppleต้องการให้ iW atchสามารถใช้งานในฟีเจอร์ต่างๆได้ไม่แพ้อุปกรณ์อื่นๆซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องด้วยการติดตั้งระบบป ฏิบัติการiOS เต็มรูปแบบและสามารถลงแอปฯเพิ่มเติมจากผู้พัฒนาเจ้าอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของ iWatchให้มีได้ไม่สิ้นสุดนั่นเอง บล็อกแก็ดเจ็ตจากเมืองจีนก็ให้ข่าวว่าแอปเปิลกำ�ลังวุ่นกับการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบนาฬิกา ที่จะ มีหน้าปัด 1.5 นิ้ว และสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ, ปลายปีที่แล้ว ฟ็อกซ์คอนน์ บริษัทสัญชาติไตหวันผู้ผลิต ชิ้นโทรศัพท์ให้กับแอปเปิลก็กำ�ลังง่วนกับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีขนาดจิ๋วกว่าสมาร์ทโฟน

18 l b e v a r i e t y . c o m


ทางบล็อกเกอร์ด้านเทคโนโลยีทั้งหลายต่างก็ออกมาคาดเดา และแสดงความคาดหวังต่อข่าวการ พัฒนาสมาร์ทวอทช์ของแอปเปิลว่า ถ้าเทคโนโลยี Siri ซึ่งสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงถูกบรรจุลงไปกับ iWatch ด้วยก็จะง่ายต่อการใช้งานเสียยิ่งกว่าตอนมันอยู่ในสมาร์ทโฟน บางรายก็แนะว่า ถ้าจะปรับปรุง iPod Nano ไปสู่หน้าตาแบบนาฬิกาข้อมือได้บ้างก็จะดี และในสัปดาห์ที่ผ่านมา อดีตพนักงานแอปเปิล รายหนึ่งก็เขียนลงในบล็อกของตัวเองว่า iWatch จะเข้ามาเติมช่องว่างในวงอีโคซิสเต็มของแอปเปิล หรือระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดสมาร์ทโฟนของแอปเปิลได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียว ทั้งนี้ หากแอปเปิลได้คลอด iWatch ออกมาจริง ๆ ก็จะเป็นการเชื่อมตลาดระดับบน-กลาง และระดับ ล่างเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี เพราะเทคโนโลยีตัวใหม่นี้จะมีราคาถูกกว่า iPhone เป็นแน่ และมันอาจน่าจะ เข้ามาแทนที่สมาร์ทโฟนได้ภายในช่วงเวลาเพียงชั่วทศวรรษเดียวเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทาง Apple เองก็กำ�ลังกลุ้มใจไม่น้อยกับความพยายามดังกล่าวจากปากคำ� ของ The Verge ระบุว่ายักษ์ใหญ่จาก Cupertino กำ�ลังหาทางให้ iWatch มีประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ใช้งานจริงที่อยู่ได้อย่างน้อยๆก็ 4-5 วันโดยที่จะยังคงใช้ iOSเต็มรูปแบบให้ได้ด้วย ซึ่งก็ให้น่าสนใจ ว่าAppleจะสามารถทำ�ได้เสร็จทันกำ�หนดการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ด้วยหรือไม่ Google Glass Google Glass คือ แว่นอัจฉระยะ ที่พัฒนาโดย Google กับทีมวิจัยทางด้านแว่นตาไปจนถึงผู้เชี่ยว ชาทางด้านเทคโนโลยีจากหลากหลายแขนง มีความพิเศษโดดเด่นโดยการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มเข้าไป แว่นตาทำ�หน้าที่ได้หลายอย่างคล้ายกับคอมพิวเตอร์ Google Glass สามารถโต้ตอบผ่าน อินเตอร์เน็ตด้วยคำ�สั่งเสียง ทั้งยังใช้งานได้กับเครื่องบนระบบ Android และ iOS อีกด้วย โดยผ่าน การเชื่อมต่อของพอร์ต Bluetooth การแสดงผลจะสดงผลแบบจอ LCD หรือ Amoled ในหน้าจอ จะมีข้อมูลต่างๆ ให้ผู้สวมใส่รับรู้ข้อมูลผ่านหน้าจอนี้ เมื่อต้องการสั่งงานทำ�ได้โดยการเอียงศรีษะ ใน การเชื่อมต่อInternetจะต้องทำ�ผ่าน 3G, 4G, wi-fi หรือปล่อยสัญญาณการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์หรือ แท็บเล็ตแทน ฟังก์ชั่นหลายๆ อย่างของ Google Glass จะเหมือนกับระบบ Smartphone รุ่นใหม่ๆ สามารถส่งข้อมูลหากันได้ อีกความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของ Google Glass คือ ระบบนำ�ทาง สำ�หรับผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหาเส้นทางเพื่อไปยังจุดหมาย น้ำ�หนักของ Google Glass มีน้ำ�หนักเบา สวมใส่สบาย น้ำ�หนักราวๆ กับแว่นกันแดด 3 อัน Google Glass มีความสามารถในการบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอความละเอียด 720p HD หากมีการ บันทึกวิดีโอ แว่นตาจะปรากฎไฟกระพริบเหนือตาของผู้สวมใส่

b e v a r i e t y . c o m l 19


คุณสมบัติที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ Google Glass - บันทึก Video - ถ่ายรูป - ใช้งาน Google - การค้นหาจาก google - การค้นหารูปจาก google - แปลภาษา - การชี้นำ� GPS ล่าสุดกูเกิลปล่อยคลิปวิดีโอโชว์ความสามารถของ Google Glass ที่จะทำ�ให้เราทึ่งกับ นวัตกรรมที่อยู่ภายในแว่นตาอันนี้ จากข้อมูลภายในคลิปวิดีโอเป็นการแนะนำ�วิธีการใช้งาน Google Glass พร้อมกับโชว์ฟีเจอร์เด็ด ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสั่งให้ถ่ายภาพนิ่ง, ถ่ายวิดีโอ, สั่งค้นหาด้วยเสียง, วิ ดีโอคอล รวมไปถึงสั่งแปลภาษา โดยจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงทั้งหมดและแทนทีฟังกชั่นการใช้งาน ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ พร้อมกับมีหน้าจอสำ�หรับแสดงผลทางด้านขวาบนของแว่น คุณสมบัติของ Google eyewear เมื่อคุณใส่แว่น คุณก็จะเห็นภาพจริงๆทั่วๆไป ซักพักบน แว่นตา Google Glass จะมีหน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆ แต่อันนี้เป็นแสดงข้อมูลประกอบในสิ่งที่คุณเห็น เช่นว่าตัวคุณนั้นอยู่ส่วนไหนของแผนที่ สภาพอากาศเป็นยังไง แจ้งคุณเดินทางถูกทางหรือไม่ และนอก เหนือจากนี้มันยังแสดงข้อมูลอื่นๆอีกและสามารถสั่งให้แว่นทำ�งานฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ส่งเมส เสจ หรือจะสั่งถ่ายภาพก็ทำ�ได้ เมื่อดูจากคุณสมบัติคร่าวๆ ของทั้งสองผลิตภัณฑ์กันไปแล้ว ท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นกัน เป็นอย่างไร สามารถเข้าไปโพสแบ่งปันความคิดเห็นของท่านในเรื่องนี้ได้ที่ http://monsoonphotonews.blogspot.com/2013/03/2013.html

20 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 21


Movies Move Along คู ่ ก รรม คู่กรรม เป็นบทประพันธ์โดย ทมยันตี เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมความ รัก ที่โด่งดังและได้รับการสร้างเป็น ภาพยนตร์และละครอยู่หลายครั้ง โดย วรรณกรรมเรื่องนี้ เริ่มจากการได้รับตี พิมพ์เป็นตอนลงในนิตยสารศรีสยามใน ปี พ.ศ. 2508 และต่อมา ก็ได้รับการตี พิมพ์รวมเล่มในปี พ.ศ. 2512 โดยสำ�นัก พิมพ์ศิลปาบรรณาคาร ทมยันตี เป็นนามปากกาที่มีชื่อเสียงที่สุด ในบรรดา นามปากกาทั้งห้าชื่อ ซึ่งมาจากการนักเขียนคนเดียวกัน ซึ่งก็คือ คุณหญิงวิมล เจียมเจริญ (ศิริไพบูลย์) โดยคุณหญิงวิมลเกิดวัน ที่ 10 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2480 ที่กรุงเทพมหานคร โดยคุณหญิง วิมลได้เริ่มเขียนเรื่องสั้นเป็นครั้งแรก เมื่ออายุ 14 ปี และได้รับ การตีพิมพ์ลงในนิตยสารศรีสัปดาห์ และได้เริ่มเขียนนวนิยาย เรื่องยาวครั้งแรก เมื่ออายุ 19 ปี โดยมีชื่อเรื่องว่า ในฝัน และใน ตอนนั้น คุณหญิงวิมลก็ใช้นามปากกาว่า โรสลาเรน ในขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณหญิง วิมลก็ได้ทำ�งานเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวน และลาออกจาก การเรียนมหาวิทยาลัย มาทำ�งานเป็นครู และเขียนหนังสือไปพร้อมกัน จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2508 คุณ หญิ ง วิ ม ลได้ มี โ อกาสเดิ น ทางไปเยื อ น สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ที่จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งสุสานทหารแห่งนี้ เป็น อนุสรณ์สถานสำ�หรับบรรจุร่างที่เสียชีวิต ของเชลยสงครามที่ถูกกองทัพทหารญี่ปุ่น จับมา และนำ�มาใช้เป็นแรงงานเพื่อสร้าง เส้นทางเดินรถไฟสายมรณะ และจากการเดินทางครั้งนี้ จึง

22 l b e v a r i e t y . c o m


ได้เป็นแรงบันดาลใจ และจุดเริ่มต้น ของนวนิยายเรื่อง “คู่กรรม” ในส่ ว นของคำ � นำ � โดยสำ � นั ก พิมพ์ในนวนิยายคู่กรรม โดยสำ�นัก พิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ได้เล่าไว้ถึง รายละเอียดของการเดินทางของคุณ หญิงวิมลไว้ว่า คุณหญิงวิมลได้เห็น การ์ ด แผ่ น หนึ่ ง ผู ก ติ ด ไว้ กั บ ช่ อ ดอก ไว้ วางอยู่บนหลุมศพหลุมหนึ่ง โดย ข้อความบนการ์ดมีอยู่ว่า “แสงสว่างแห่งชีวิตอุบัติขึ้น และบัดนี้ แสงสว่างแห่งชีวิตได้ดับลงแล้ว ฝากรอยจูบและหยดน้ำ�ตา มากับกลีบกุหลาบทุกกลีบ” นอกจากผลงานเขียนนวนิยายมากมายหลายเรื่องแล้ว คุณหญิงวิมลยังมีส่วนร่วม ทางการเมืองในฐานะนักพูดที่มีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดย ในตอนนั้น คุณหญิงวิมล ที่ยังไม่ได้รับคำ�หน้าชื่อว่า “คุณหญิง” ได้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญของ สมาคมแม่บ้านข้าราชการทหาร นอกจากนั้น คุณหญิงวิมลยังได้กล่าวถ้อยคำ�สาธารณะ (public speech) โดยแสดงความไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนักศึกษาที่มาประท้วงรัฐบาลเผด็จการทหารเพื่อ เรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งในเวลาต่อมา รัฐบาลเผด็จการทหารก็ได้แต่งตั้งวิมลให้ดำ�รงตำ�แหน่ง สมาชิกสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ซึ่งเป็นตำ�แหน่งทางการเมืองในสมัยนั้น วันที่ 4 เมษายน ปี 2556 เป็นวันเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่องคู่กรรม นำ�แสดงโดย ณ เดช คูกิมิยะ รับบทเป็นโกโบริ และ อมราวดี ดีคาบาเลส รับบทเป็น อังศุมาลิน ซึ่งคู่ของ ณ เดช คูกิมิยะ และอมราวดี ดีคาบาเลส นับเป็นคู่ของนักแสดงที่รับบทโกโบริ และอังศุมาลิน คู่ที่ 10 พอดี ส่วนโกโบริ และอังศุมาลินคู่แรก รับบทโดย มีชัย วีระไวทยะ และบุศรา นฤมิตร ซึ่ง สร้างเป็นละครโดยคุณเท่ง สติเฟื่อง ในนามของคณะศรีไทยการละคร และเนื่องจากในสมัยนั้น ยังไม่มีการบันทึกเทปอย่างในปัจจุบัน ละครเรื่องนี้ จึงเป็นการแสดงออกอากาศกันแบบสดๆ และหลังจากนั้น นวนิยายคู่กรรมก็ได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ออกมาอีก อย่างละ 2 รอบ จนกระทั่งถึงในปี พ.ศ. 2534 ที่คู่กรรมได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์อีกครั้งโดยมี ไพรัช สังวริบุตรเป็นผู้อำ�นวยการสร้างและผู้กำ�กับ และได้ ธงไชย แมคอินไตย และ กมลชนก โกมลฐิติ มารับบทเป็นคู่พระนาง ซึ่งเป็นละครที่ได้สร้างความนิยมและชื่อเสียงไว้ดีมาก ส่วนคู่กรรมที่นำ�กลับมาสร้างใหม่ครั้งนี้ กำ�กับภาพยนตร์โดย กิตติกร เลียวศิริกุล ซึ่งมีผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 18-80 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว (2540) ปาฏิหารย์โอม+สมหวัง (2541) เกมล้มโต๊ะ (2544) พรางชมพู กะเทยประจัญบาน (2545) เดอะเมีย (2548) อหิงสา จิ๊กโก๋ มีกรรม (2548) เมล์นรก หมวยยกล้อ (2550) ดรีมทีม (2551) และ เราสอง สามคน (2553) ก็ต้องมาดูกันว่าผู้กำ�กับมากผลงาน ร่วมกับพระเอกสุด hot และนางเอกหน้าใหม่ จะนำ�พาวรรณกรรมอมตะร่วมสมัยเรื่องนี้ไปใน ทิศทางใด

b e v a r i e t y . c o m l 23


24 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 25


รู ้ ไ ว้ ก ็ ด ี น ะ... Same-Sex Marriages & DOMA VS U.S. Constitution

Tel.617-515-8827

ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้รับฟังข้อโต้แย้งของฝ่ายที่สนับสนุน และ ฝ่ายที่ต่อต้าน Defense of Marriage Act (DOMA-โดม่า) และ Proposition 8 ที่รัฐ แคลิฟอร์เนีย (California) นั้นเป็นกฎหมายที่ขัดรับรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ หรือไม่ เราก็มาทำ�ความเข้าใจถึงที่มาที่ไป ของกฎหมายเหล่านี้ก่อน DOMA – โดม่า Defense of Marriage Act (บทบัญญัติป้องกันการสมรส) ได้ผ่านสภาค องเกรสสหรัฐฯ ออกมาเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 1996 ที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้ ก็ คือกำ�หนดว่า รัฐบาลกลางนั้นจะยอมรับการสมรสของเพศตรงข้าม (Opposite-Sex Marriages) เท่านั้น นั่นก็หมายความว่าการสมรสของเพศเดียวกัน (Same-Sex Marriages) จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ที่ รัฐบาลกลางให้ คู่สมรสของเพศตรงข้าม เช่น การทำ�ภาษีร่วมกัน ก็ทำ�ให้เสียภาษีน้อยลงโดยเฉพาะ ถ้าคู่สมรสไม่ได้ทำ�งานหรือมีรายได้ต่ำ� และสวัสดิการสังคมต่างที่คู่สมรสจะได้รับระหว่างกัน นั่น ก็คือปฏิเสธว่าการสมรสของเพศเดียวกันนั้นไม่ใช่เป็นสถาบันครอบครัว ปัจจุบันนี้เรื่องการสมรส ของเพศเดียวกันนั้นเป็นที่ยอมรับแพร่หลายมากขึ้นในสหรัฐฯ ดูจากโพล (Polls) ก็พบว่าคนอเมริกัน ปัจจุบันนี้สนับสนุนการสมรสของเพศเดียวกันมากถึง 53% และต่อต้านเพียง 39% แต่ถ้าสำ�รวจ ในหมู่คนที่อายุต่ำ�กว่า 30 ปีการสนับสนุนนั้นสูงถึง 70% ถ้าติดตามข่าวเรื่อง การสมรสของเพศ เดียวกัน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2004 ที่รัฐแมสซาชูเซ็ทส์ โดยคำ�ตัดสินของศาลสูงสุด ของรัฐแมสซาชูเซ็ทส์ จนถึงปัจจุบัน แล้ว คนอเมริกันที่เคยกลัวว่าการสมรสของเพศเดียวกันนั้น จะทำ�ลายสถาบันครอบครัว ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี คนอเมริกันมีความเข้าใจ และ ยอมรับความ สัมพันธ์ของเกย์มากขึ้น เมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโอบาม่าได้ออกมาประกาศสนับสนุน Same-Sex Marriages และ นางฮิลลารี่ คลินตั้น (Hillary Clinton) เองก็ออกมาประกาศให้การสนับสนุนเช่น กัน และก็ยังมีนักการเมืองหลายคนที่เคยต่อต้าน การสมรสของเกย์ หันมาสนับสนุน เช่นนาย ร็อบ พอร์ทแมน (Rob Portman – Republican) วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ จากรัฐ Ohio ได้ออกมาสนับสนุนเช่น กัน หรือ Dick Cheney (อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ – พรรครีพับบลิกัน)ก็เช่นเดียวกัน ที่นักการ เมืองเหล่านี้ให้การสนับสนุน Same-Sex Marriagesหรือ Gay Marriages เพราะเขายอมรับว่าความ รักที่คนสองคนที่มีต่อกันและกันนั้น มันเหมือนกัน ไม่ว่าความรักนั้นเกิดขึ้นระหว่างคนเพศเดียวกัน หรือต่างเพศกันก็ตาม ในเมื่อเรายอมรับว่าเมื่อคนสอง คนรักกันก็ควรมีสิทธิ์ที่จะสมรสกันได้ ส่วนฝ่ายที่ต่อ ต้านก็โต้แย้งว่า ขอสงวนคำ�ว่า “สมรส” หรือ “Marriage” ไว้ใช้กับคนที่ต่างเพศแต่งงานกันเท่านั้น ส่วน พวกที่แต่งงานกับเพศเดียวก็ไปใช้คำ�อื่นไป ก็เลยมีบาง รัฐเลี่ยงไปใช้คำ� “Civil Union” ขึ้นมาเพื่อลอมชอม ระหว่างกลุ่มต่อต้าน กับกลุ่มสนับสนุนในรัฐของตน ถ้าดูกันเผินๆ มันก็ดีต่างคนต่างอยู่ แต่มันไม่ใช่อย่าง

26 l b e v a r i e t y . c o m


นั้น พอไม่ให้ใช้คำ�ว่า “Marriage” ก็ออกกฎหมายตามมาคือ โดม่า (DOMA- Defense Marriage Act) มันก็เหมือนกับไล่ต้อนให้จนมุม เพราะมันไม่ใช่สงวนแค่ชื่อเท่านั้น แต่มันสงวนสิทธิ์ไว้ใช้ เฉพาะตัวเองโดยไม่ให้สิทธิ์คู่สมรสอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของเพศตรงข้าม ก็ต้องมาดูกันว่าสิทธิ์ที่ว่านี้มี อะไรอีกนอกจากที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว 1. ความสัมพันธ์ในครอบครัว: คู่สมรสคือระหว่างคนสองคน คนแรกที่เราจะปรึกษาหารือ และร่วม กันตัดสินใจคือคู่ชีวิต หรือ เมื่อถึงคราวเจ็บป่วย ครอบครัวก็มีหน้าที่ดูแลกันเองก่อน ถ้าไม่ไหวเรา ถึงจะไปขอพึ่งพา พ่อแม่หรือพี่น้อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่มันไม่ปกติด คือ กฎหมายไม่ยอมรับว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเกย์ ที่ชัดเจนมากคือไม่ให้ดูแลกันเมื่อยามเย็บป่วย เพราะคู่ชีวิตของ เกย์กฎหมายไม่ยอมรับเหมือนคู่สมรสต่างเพศ อันนี้มันไม่ยุติธรรมและ ไม่ถูกต้องในทางจริยธรรม ด้วย 2. สิทธิในทรัพย์สินทางกฎหมาย: เมื่อสมรสแล้วคู่สมรสมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เรียกว่าสินสมรสคนละ ครึ่ง ไม่สำ�คัญว่าใครเป็นคนหาเงินมาซื้อแต่การอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตกันก็แบ่งหน้าที่กันและดูแลซึ่ง กันและกัน และถ้าฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลงทรัพย์สินต่างๆ ก็ต้องตกเป็นของคู่ชีวิตตามกฎหมาย ไม่ใช่ ตกไปที่ พ่อแม่ หรือพี่น้อง แต่ถ้าไม่มีคู่ชีวิตก็ถึงจะตกทอดไปที่ พ่อแม่ หรือพี่น้อง ก็เช่นกันคู่ชีวิต ที่เป็นเกย์ร่วมกันสร้างร่วมกันก่อแต่พอคนหนึ่งเสียชิวิตอีกคนหนึ่งไม่มีโดยอัตโนมัติเหมือนคู่สมรส ต่างเพศ 3. สิทธิในสวัสดิการสังคม: ตามปกติแล้วคู่สมรสมีสิทธิ์ที่จะได้รับ Social Security Retirement ผ่านทางคู่สมรส ถ้าคู่สมรสคนใดคนหนึ่งได้ทำ�งานและเสียภาษี Social Security (SS) ครบ 40 ไตรมาส (Quarters) เมื่ออายุครบ 66 ปี (ถ้าทั้งสองคนไม่ได้ทำ�งานที่เสียภาษี SS ครบ 40 ไตรมาส ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำ�นาญนี้ทั้งคู่) ผมก็ขอเตือนนะครับถ้าท่านที่ยังพอเสียภาษีได้ในยามที่เรายัง ทำ�งานได้อยู่ก็เสียนะครับ 40 ไตรมาสคือ 10 ปี เพื่ออนาคตยามที่เราแก่เฒ่า และ ในยามที่เราทำ�งานไม่ ไหวแล้ว เงินนี้จะช่วยชีวิตเราได้ไม่มากก็น้อย สำ�หรับคู่ชีวิตที่เป็นเกย์ถึงสมรสกันก็ไม่สามารถได้รับ สวัสดิการอย่างที่คู่สมรสต่างเพศได้รับ 4. สิทธิการขอใบเขียว (Permanent Residency): คนอเมริกันที่สมรสกับคนต่างชาติสามารถของ ใบเขียวให้กับคู่สมรสได้ แต่ไม่ให้กับคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกัน ที่ว่ามาเรื่องสิทธิต่างๆ ที่คู่สมรสที่ต่างเพศกัน ไม่ว่าจะสมรสกันด้วยความรักหรือความ ใคร่ หรือเหตุผลอื่นๆ ก็ตาม เขามีสิทธิทางกฎหมายที่กล่าวถึงเหล่านี้ แต่สิทธิต่างๆ เหล่านี้สำ�หรับคู่ สมรสเพศเดียวกันได้ถูกปฏิเสธ แล้วก็ในเมื่อคนสองคนรักกันและตัดสินใจที่จะสัญญาว่าเป็นคู่ชีวิต กันและกันทำ�ไมจึงได้การปฏิบัติตอบทางกฎหมายต่างกัน เรามาพิจารณากันดูว่ามันยุติธรรมไหม เราก็คงได้รับการขานรับจากศาลสูงสหรัฐฯ ใน เร็วๆ นี้ว่าการเลือกปฏิบัติของกฎหมายนี้มันขัดกับ รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ หรือไม่ Is DOMA constitutional or unconstitutional? ส่วนเรื่อง Same-Sex Marriage – Proposition 8 นั้นมาอย่างไร มันก็เริ่มที่รัฐ แคลิฟอร์เนีย(California) ทีขอประชามติในวันเลือกตั้งเมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี 2008 ก็มีการนำ� เสนอ Proposition 8 ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐ โดยให้ระบุว่า “only marriage between a man and a woman is valid and recognized in California” (มีแค่การแต่งงานระหว่างหนึ่งชาย กับหนึ่งหญิงที่ใช้ได้และยอมรับในรัฐแคลิฟอร์เนีย) และได้ผ่านประชามติด้วยคะแนนเสียง 7:6.4 ล้าน

b e v a r i e t y . c o m l 27


เสียง ต่อมา ศาลสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย ลงความเห็นว่า Proposition 8 นั้นมันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในกรณีนี้รัฐบาลรัฐแคลิฟอร์เนียมีทางเลือกสองทางคือ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ของรัฐบาลกลาง หรือ ยอมรับตามการตัดสินของศาลสูงสุดของรัฐ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเลือก อย่างหลัง นั่นก็คือให้กลุ่มต่อต้าน Same-Sex Marriages ต้องหาเงินมาต่อสู้ทางศาลเอง ก็ได้มีการ ยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบศาลของสหรัฐฯ (รัฐบาลกลาง) ตั้งแต่ศาลชั้นต้น มาศาลอุทธรณ์ ก็ไม่ได้รับการ พิจารณา นั่นก็เลยต้องยื่นขอรับการพิจารณาจากศาลสูงสุดสหรัฐฯ ซึ่งผู้พิพากษาศาลสูงสุด เปิดรับ ฟังและซักถามทั้งสองฝ่าย แต่ก็ดูเหมือนว่าผู้พิพากษาศาลสูงสุดก็มีความกังวลว่าถ้าลงความเห็น ตัดสินว่า Proposition 8 นี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ นั่นก็หมายความว่าทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา ต้องยอมรับ Same-Sex Marriages เพราะปัจจุบันนี้มีเพียง 9รัฐ ได้แก่ Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont, and Washington และรวมไปถึง Washington DC กับ คนอเมริกันดั้งเดิม (Native Americans – ที่พวกเรามักเรียกเขา ว่า อินเดียแดง) อีก 3 เผ่า ผู้พิพากษาศาลสูงทั้งก็เป็นกังวลอยู่ว่ามันจะกลายเป็น ซูนามิ (Tsunami) เข้ากระทบอเมริกาหรือเปล่า ก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐฯ ทั้ง 9 ท่านจะเขียน ความเห็นและตัดสินอย่างไร ซึ่งนับกันที่เสียงข้างมากจาก 9 ท่านนี้แหละ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผู้พิพากษาศาลสูงสุดเห็นด้วยว่า DOMA นั้นเป็นกฎหมายที่ขัดต่อ รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ต้องได้รับความเห็นด้วยจาก 5 ท่านเป็นอย่างน้อย แล้วหล่ะก้อ นั่นก็หมายความ ว่า สิทธิต่างๆ ที่คู่สมรสต่างเพศได้รับมาตลอด คู่สมรสเพศเดียวกันก็จะมีโอกาสได้รับเช่นเดียวกัน

28 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 29


be Law

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สรุปข่าว และกฎหมาย Immigration

เดือนมีนาคม 2013

การปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นของรัฐบาลโอบาม่าในปี 2013 ตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายใหม่แต่อย่างใด ข้อมูลที่นำ�มา เสนอต่อไปนี้เป็นเพียงข้อเสนอและร่างกฎหมายใหม่เท่านั้น ใน ช่วงเดือนที่ผ่านมามีการนำ�เสนอข่าวอัพเดทเรื่องนี้ตามสื่อต่างๆ มี ใจความสรุปได้ว่า ร่างกฎหมายอิมมิเกรชั่นใหม่เสนอโดยรัฐบาลจะอนุญาตให้โรบินฮูดหรือผู้ที่อยู่เกิน กำ�หนดยื่นเรื่องขอเป็น Lawful Prospective Immigrant (LPI) โดยรัฐจะให้ผู้สมัครกรอกประวัติ ส่วนตัว ผ่านการตรวจสอบประวัติเพื่อดูว่าเคยกระทำ�ผิดคดีอาญาที่ต้องโทษจำ�คุกอย่างน้อย 1 ปี หรือไม่หรือเคยทำ�ผิดในคดีอาญามากกว่า 3 คดี แล้วถูกตัดสินให้จำ�คุกรวมแล้วมากกว่า 90 วันหรือ ไม่ หรือเคยทำ�ผิดในต่างประเทศซึ่งถ้าเป็นการกระทำ�ผิดประเภทเดียวกันในอเมริกาจะทำ�ให้ผู้นั้น ต้องถูกเนรเทศหรือห้ามไม่ให้เข้าอเมริกาหรือไม่ และให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียม (ยังไม่ได้ระบุว่าเท่า ไหร่) ถ้าหากผู้สมัครยื่นเรื่องผ่าน รัฐจะออก LPI ให้ถือเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยผู้ถือสามารถทำ�งาน เดิน ทางออกนอกประเทศและสามารถยื่นเรื่องให้ครอบครัวของตนเองที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาอาศัยอยู่ใน อเมริกาโดยถือวีซ่าประเภทเดียวกันอีกด้วย หลังจาก 4 ปีผู้สมัครก็ยื่นขอต่อ LPI เป็นระยะเวลาอีก 4 ปี พอครบกำ�หนด 8 ปีจึงจะสามารถยื่นขอกรีนการ์ดและซิติเซ่นต่อไป โดยผู้ ยื่ น ขอกรี น การ์ ด ต้ อ งสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้ แ ละมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ อเมริ ก าทั่ ว ๆ ไป นอกจากนี้กฎหมายใหม่อาจจะอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกส่งออกนอกประเทศหรือเนรเทศ ยื่นเรื่องขอเป็น LPI อีกด้วย ร่างกฎหมายดังกล่าวยังกำ�หนดให้นายจ้างตรวจสอบว่าพนักงานมีใบ อนุญาตทำ�งานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยใช้ระบบ E-Verify มีสมาชิกวุฒิสภาหลายๆท่านออก มาให้ความเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมคนที่เข้ามาในอเมริกาให้อยู่เกินกำ�หนดหรือ ให้มีการลักลอบเข้ามาในอเมริกามากขึ้นตามชายแดน และยังเท่ากับว่าเป็นการเอาเปรียบคนที่ปฎิบัติ ตามกฎหมายอิมมิเกรชั่นอีกด้วย การปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นจะเป็นไปในทิศทางใดและร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่าน ออกมาเป็นกฎหมายหรือไม่ ต้องรอดูว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม เราจะนำ�มา วิเคราะห์และอธิบายให้ท่านเข้าใจในฉบับต่อๆไป แต่ทุกท่านต้องตระหนักไว้ว่ากฎหมายที่อาจจะออก มาใหม่ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับบางท่าน ก็อาจจะทำ�ให้การยื่นวีซ่าบางประเภทยากขึ้น ท่านใด ที่อยู่เกินกำ�หนดและต้องการให้ทนายความช่วยพิจารณาว่าท่านควรจะยื่นวีซ่าประเภทใดในระหว่างนี้ ที่ยังไม่มีกฎหมายใหม่ออกมา หรือประเมินในเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายว่าท่านมีโอกาสยื่นขอ LPI ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่ และต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายที่อาจ จะออกมาใหม่อย่างสูงสุด เพื่อจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและคำ�แนะนำ�ที่เหมาะสมเพราะการปรึกษา ทนายความที่พูดภาษาเดียวกับคุณเป็นสิ่งที่จำ�เป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลัง

30 l b e v a r i e t y . c o m


อิมมิเกรชั่นประกาศ วีซ่าทำ�งาน H-1B ปีงบประมาณ 2014 ในวันจันทร์ที่ 1เมษายน 2013 นี้ ผู้ประกอบการธุรกิจในสหรัฐฯใช้โปรแกรมวีซ่าทำ�งานประเภท H-1B เพื่อว่าจ้าง แรงงานชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสาขาต่างๆ มาทำ�งานในตำ�แหน่ง เช่น นัก วิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือโปรแกรมเมอร์ การยื่นวีซ่าทำ�งาน H1B มีโควต้าจำ�กัดในแต่ละปี เพราะ ฉะนั้นท่านใดที่วางแผนจะยื่นวีซ่าประเภทนี้ ควรจะเริ่มดำ�เนินเรื่องโดยด่วน เนื่องจากหากโควต้า ของปีนี้หมดและท่านยื่นเคสไม่ทัน ท่านจะต้องรอจนเมษายนปีหน้ากว่าจะยื่นเรื่องขอทำ�งานได้ อิมมิ เกรชั่นประกาศว่าจะเริ่มรับใบสมัครวีซ่าทำ�งาน H-1B สำ�หรับโควตาปีงบประมาณ 2014 ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2013 นี้ โดยใบสมัครที่ทางอิมมิเกรชั่นจะรับนั้นจะต้องเป็นใบสมัครที่สมบูรณ์ครบถ้วน ด้วยข้อมูลและเช็คค่าธรรมเนียมที่ส่งมาถึงอิมมิเกรชั่นในวันที่กำ�หนด โดยจะไม่ดูจากวันที่ประทับ อยู่บนใบสมัคร ใบสมัครนี้สำ�หรับผู้ที่จะเริ่มงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2013 นี้ คำ�สั่งจากสภาคองเกรส กำ�หนดให้จำ�นวนโควตาวีซ่าทำ�งาน H-1B ปีงบประมาณ 2014 อยู่ที่ 65,000 ราย และอีก 20,000 ราย แรกในจำ�นวนผู้ที่ยื่นขอ H-1B ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จากสถาบันในสหรัฐฯนั้นจะไม่รวมอยู่ในโควตาของปีงบประมาณดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ H-1B แบบมี โควตายังสามารถสมัครขอบริการดำ�เนินเรื่องแบบพรีเมียมปพร้อมๆ กันได้ด้วย จากประวัติการณ์ใน การดำ�เนินเรื่องลักษณะพรีเมียม ร่วมกับความเป็นไปได้ที่ว่าโควตา H-1B น่าจะเต็มภายใน 5 วันแรก ที่เริ่มเปิดรับใบสมัครทำ�ให้ทางอิมมิเกรชั่นปรับเปลี่ยนระบบพรีเมียมชั่วคราว โดยจะเริ่มจัดการใบ สมัครที่ขอดำ�เนินเรื่องแบบพรีเมียมในวันที่ 15 เมษายน 2013 เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร ขอดำ�เนินการแบบพรีเมียมในส่วนของการคีย์ข้อมูลซึ่งจะเร็วกว่าแบบไม่พรีเมียม

b e v a r i e t y . c o m l 31


be Test

วาไรตี้ อารมณ์ดี

แบบทดสอบ : บทบาทในสังคมของคุณคือใคร

คุณเคยสงสัยกันบ้างไหมว่า ระดับเสน่ห์ในตัวคุณนั้นมีมากน้อยแค่ไหน ถ้าสงสัยทำ�ไมไม่ลอง ทำ�แบเลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ นำ�ตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือกมาเรียงกันไว้แล้วดูคำ� ตอบด้านล่าง 1.บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร? (I) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ�, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่ (E) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำ�ก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน สิ่งของ, สิ่ง แวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ 2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร? (S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง (N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น 3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ (F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการ และ การตอบสนองของตน 4.คุณมีวิธีการดำ�เนินชีวิตอย่างไร? (J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำ�วัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ�, ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา (P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิด ผู้อื่น

วิเคราะห์

ISTJ = The Duty Fulfiller “ผู้สำ�เร็จ” - มีสมาธิสูง, เงียบขรึม, รักครอบครัว - ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้ - ทำ�งานหนัก, เจ้าระเบียบ และมีความรับผิดชอบสูง - อาจจะทำ�ให้ถูกเอาเปรียบได้เพราะ ความที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้ - ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก ISTP = The Mechanic “ช่างเครื่อง” - เงียบ, ชอบการผจญภัย และกีฬา - ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของ ตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง - มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด - ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำ�อะไรให้ คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี ISFJ = The Nurturer “ผู้ดูแล” - เงียบ, ใจดี, มีสติ - มีความรับผิดชอบต่อภาระและหน้าที่ - คิดถึง คนอื่นก่อนตัว, จำ�คนเก่ง - เสียกำ�ลังใจเมื่อถูกวิจารณ์ - ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง ISFP = The Artist “ศิลปิน” - เงียบ, ใจดี, จริงจัง และอ่อนไหว - ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ กฎเกณฑ์ - ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เหมือนใคร, ชอบของสวยงาม - เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับ คนใกล้ชิดเท่านั้น - ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง INFJ = The Protector “ผู้ป้องกัน” - มีความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง - เก่งเรื่อง มองคน และ สถานการณ์ - เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว - เข้าใจยาก, มีความมั่นใจ ในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น - ไม่ชอบการโต้แย้ง INFP = The Idealist “นักอุดมการณ์” - เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์ - ชอบช่วยเหลือ และมีความ

32 l b e v a r i e t y . c o m


เข้าใจคนอื่น - ไม่ชอบการโต้แย้ง - ซื่อสัตย์ต่อความคิดตนเอง - มีความคิดสร้างสรรค์ INTJ = The Scientist “นักวิทยาศาสตร์” - ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร - เป็นผู้นำ�ที่ดี, มีความ มั่นใจสูง, มองการณ์ไกล - ชอบคิดคนเดียว และชอบอยู่คนเดียว, มักด่วนสรุป, ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ - แสดงความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด INTP = The Thinker “นักคิด” - มีความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผล และมีความ สามารถสูง - ไม่อยากถูกนำ�หรือนำ�คนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ - ใช้เวลากับความคิดตัวเองมาก, จิจใจมัก ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว - เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง - มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และแปรปรวน ESTP = The Doer “ผู้กระทำ�” - เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี - ไม่ชอบคำ� อธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์ - ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำ�ให้รู้สึกเวลาผ่านไปเร็ว - รักสนุก, สามารถ ทำ�ร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว - ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ - เบื่อง่าย ESTJ = The Guardian “ผู้พิทักษ์” - มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา - มีความมั่นใจในตัวเอง, มี ความสามารถ, ทำ�งานหนัก, เป็นผู้นำ� - ชอบความปลอดภัย และความสงบสุข - แสดงความรู้สึกและ ความห่วงใยไม่เก่ง ESFP = The Performer “ผู้แสดง” - อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก, ทำ�งาน เป็นทีมได้ดี - มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน - ไม่ชอบงานประจำ�, คิดมากเวลาเครียด - รักสวยรักงาม ESFJ = The Caregiver “นักใส่ใจ” - มีน้ำ�ใจ, ใครๆมักชอบ, มีสติ, มีความรับผิดชอบ - เก่งเรื่องคน, เข้าใจ สนใจ และ ปรับตัวเข้ากับคนได้ดี - อยากเป็นที่รัก, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง - รักความสงบ และความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น - อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น ENFP = The Inspirer “ผู้มีแรงบันดาลใจ” - มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น - ต้อนรับ ไอเดียใหม่ๆเสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด - มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ต้องการเป็นที่รัก แต่ก็สามารถ หลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย - เป็นคนร่าเริงและชอบเป็นอิสระ ENFJ = The Giver “ผู้ให้” - มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ - ไม่ชอบอยู่คน เดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา - มีความสามารถที่จะทำ�ในสิ่งที่เขาชอบหลายๆอย่าง - มีความ มั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบ ENTP = The Visionary “ผู้มีวิสัยทัศน์” - มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด, แก้ปัญหาเก่ง - ชอบไอเดีย ใหม่, ไม่ชอบทำ�อะไรซ้ำ�ๆ - ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว - ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก คิดเพียงจะให้งานสำ�เร็จ - บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง ENTJ = The Executive “ผู้บริหาร” - เป็นผู้นำ�ตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนได้ดี, ฉลาด, มีความรู้ เห็นความสำ�คัญในความรู้และความสามารถ, ไม่มีความอดทนกับคนทำ�งานไม่เก่ง - แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน - เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม

b e v a r i e t y . c o m l 33


34 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 35


be Talk

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สำ�หรับกงสุลสัญจรที่ผ่านมา ถึงแม้จะเริ่มมีการเปิดให้บริการจองคิวล่วงหน้าทางโทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อที่ผู้มาใช้ บริการจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอในการดำ�เนินการต่างๆ แต่เนื่องจากเพิ่งจะเริ่ม ทำ�เป็นครั้งแรก จึงยังทำ�ให้หลายๆท่านไม่ทราบ ว่ามีการเปิดให้จองคิวล่วงหน้าได้ จึงทำ�ให้อีกหลาย ต่อหลายท่านที่ยังต้องเสียเวลาในการมารอดำ�เนินการอยู่อีก อีกทั้งเครื่องมือ ที่สามารถนำ�มาใช้ใน งานนี้ก็นำ�มาใช้ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น (สถานกงสุลใหญ่มีเครื่องทำ� passport สองเครื่อง) เพราะ อีก เครื่องจำ�เป็นที่จะต้องสำ�รองไว้ที่สถานกงสุล เพราะถ้าเกิดเหตุเครื่องเสียหายในระหว่างการใช้งาน สำ�หรับกงสุลสัญจรไป เครื่องหนึ่ง ก็ยังมีอีกเครื่องสำ�รองไว้ใช้งานที่สถานกงสุลที่นิวยอร์คอยู่ แต่ถึงจะ มีเพียงเครื่องเดียว ทางคณะสถานกงสุลใหญ่ ก็ได้จัดให้มีการบริการกันตั้งแต่เช้าจึงถึง 5 -6 โมงเย็น กันเลยทีเดียวครับ และตั้งแต่นี้ไป หากท่านใดที่ยังตกหล่นและยังไม่ได้ รับบริการ สามารถโทรเข้ามา แจ้งชื่อ และข้อมูลได้โดยตรงกับทางสมาคมเลยนะครับ เพราะถ้าหากว่าทางสมาคมรวบรวมราย ชื่อผู้ ที่ต้องการรับบริการได้จำ�นวนหนึ่งแล้ว จะทำ�การแจ้งไปยังสถานกงสุล เพื่อให้มาเปิดให้บริการกงสุล สัญจรกันอีกครั้งครับ โดยนอกจากจะโทรศัพท์เข้ามาได้แล้ว ก็สามารถ text, e-mail, หรือส่ง message เข้ามาใน Facebook ได้ครับ เพื่อความสะดวก อีกทั้งป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารได้ อีกด้วยครับ เนื่องจากผมเองต้องคอยติดตามข่าวสารใหม่ๆ เพื่อมาบอกเล่าให้แฟนๆหนังสือได้อ่าน กัน ผมก็บังเอิญไปเจอ กับข้อแนะนำ�สำ�หรับคนไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ว่าต้องทำ�อย่างไร บ้าง ก็เลยสนใจและเอามาฝากท่านผู้อ่านครับ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยหลาก หลายเรื่องราวเตือนภัย ที่ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน อย่างมากเลยทีเดียวครับ โดย ท่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในเวปไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ที่ www.thaiconsulnewyork.com แต่ ตัวอย่างที่ผมจะเอามาเล่าให้อ่านกันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในเขตนิวอิงแลนด์นี้ ข้อแนะนำ�สำ�หรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในสภาวะปกติ 1. สำ�รวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางได้ทุกเมื่อหาก จำ�เป็น / สำ�หรับข้อนี้ ก็ขอให้เก็บรวมเอกสารสำ�คัญต่างๆของคนในครอบครัวไว้ในที่เดียวกัน เผื่อใน กรณีฉุกเฉินจะได้ หยิบจับได้ง่าย 2. แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบ / เพราะสถานกงสุลได้เปิดให้มี การลงทะเบียนคนไทย ในต่างแดน ซึ่งก็ทำ�มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจซักเท่าไร เหตุ ที่ต้องให้คนไทยไปลงทะเบียนชื่อและข้อมูลไว้นั้น เพราะถ้าหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น ทางสถานกงสุล จะได้ติดต่อส่งข่าว แจ้งเหตุและวิธีแก้ไข โดยตรงกับท่านได้ ถ้าท่านสนใจ ก็ยังสามารถลงทะเบียน คนไทยได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เวปไซต์ของสถานกงสุล เวปไซต์ของสมาคมไทย ที่ www.thaiboston.org หรือจะเป็นเวปไซต์ของบีวาไรตี้ก็ได้ครับ กรอกข้อมูลให้ครบแล้วส่งกลับไปที่ สถานกงสุลใหญ่ที่นิวยอร์ค เพื่อท่านจะสามารถได้รับข่าวสารโดยตรงได้จากสถานกงสุลครับ 3. ท่านควรมีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งนั่นคือ 351 East 52nd Street, New York, N.Y. 10022 Tel. (1-212) 754-1770 Fax (1-212) 754-1907 www.thaiconsulnewyork.com E-mail : info@thaiconsulnewyork.com / อันนี้ทำ�ได้ง่ายครับเพียงแค่บันทึกเบอร์โทรสถานกงสุลไว้ ในมือถือของท่าน ง่ายในกรณีฉุกเฉินเป็นอย่างมากครับ 4. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และสมาคมคนไทย อันนี้ก็ง่ายครับ ถ้าตอนนี้ท่านได้รับอีเมล์ ข่าวสารต่างๆ จากบีวาไรตี้ หรือสมาคมไทยอยู่แล้ว ก็ขอให้เปิดอ่านดูบ้าง ส่วนสำ�หรับใครที่ไม่เคยได้

36 l b e v a r i e t y . c o m


รับก็ส่งอีเมล์มาได้ที่ info@thaiboston.org หรือ bangkokentertainment@hotmail.com บอก ว่าต้องการทราบข่าวสาร โดยทางสมาคมจะส่ง ข่าวสารให้ท่านผ่านอีเมล์ครับ 5. พยายามติดต่อเพื่อนคนไทยอย่างสม่ำ�เสมอ / เราคนไทยด้วยกัน มาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เราน่าจะติดต่อ ซึ่งกันและกันไว้ เพื่อจะได้ช่วย เหลือ และส่งต่อข่าวสารต่างๆ ถึงกันได้ ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน 1. เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมสำ�หรับการ เดินทางหากจำ�เป็น / นำ�เอกสารสำ�คัญต่างๆ ติดตัวไว้เสมอ 2. ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอรับข้อแนะนำ� ในการปฏิบัติตน หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยผ่านทาง twitter หรือ Facebook โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้การ ติดต่อทาง Social Network เมื่อมีภัยพิบัติ เพราะ สามารถสื่อสารกันได้ ในวงกว้าง และสามารถใช้ งานได้แม้ขณะที่ไฟฟ้าหรือ อินเตอร์เน็ตมีปัญหา / สมัยนี้วิธีส่งข่าวสารต่างๆในกรณีฉุกเฉินที่ดี ที่สุด ก็น่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง Social network ต่างๆ เพราะฉะนั้นทางที่ดีตอน นี้ใครเล่น Facebook หรือ twitter ก็ขอให้เป็น เพื่อนกับ บีวาไรตี้ สมาคมไทย หรือสถานกงสุล นะครับ เวลามีเหตุฉุกเฉินท่านจะได้รับข่าวสาร ที่จำ�เป็นอย่างทันท่วงที 3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ โดยรับฟัง และปฏิบัติตามข้อแนะนำ�และมาตรการต่าง ๆของ ทางการสหรัฐฯ นิวยอร์ก และ บอสตัน เช่น การอพยพเข้าสู่ที่หลบภัย หรือการออกจากโซน เสี่ยงภัย เป็นต้น 4. ติดต่อกลุ่มเพื่อนคนไทย / เพื่อให้เพื่อนรู้ว่า เราอยู่ที่ไหน หรือกำ�ลังเดินทางไปที่ไหน เพราะ ถ้าเราอยู่ในโซนที่เสี่ยงภัย หรือว่ามี ความ จำ�เป็นที่ต้องอพยพ ก็พยายามแจ้งให้เพื่อนคน ไทยทราบว่า เราย้ายไปไหนอยู่กับใคร และเพื่อ สถานกงสุลต้องการตามหาตัว เพื่อช่วยเหลือใน การอพยพ

b e v a r i e t y . c o m l 37


5. สำ�รองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำ�เป็น 6. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล 7. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีความจำ�เป็นต้องอยู่ ควรเดินทางออกนอกพื้นที่ เสี่ยง (โดยปฏิบัติตำ�มคำ�แนะนำ�ของทางการ) เหตุฉุกเฉินที่ว่านี้ก็มีตั้งแต่ ภัยธรรมชาติร้ายแรง เช่น พายุหิมะ น้ำ�ท่วม พายุชายฝั่ง ดิน ถล่ม พายุเฮอร์ริเคน พายุทอร์นาโด แผ่นดินไหว ไฟป่า แม้กระทั่งภัยจากสึนามิ การก่อกวนระบบ คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม ให้เกิดการชะงักงัน การก่อการร้ายในรูปแบบ อันตรายจากสาร เคมี ชีวภาพ (bio-terrorism) ซึ่งอาจพบในเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย สารเคมีอื่นๆ การปนเปื้อนของสาร เคมีในอาหาร น้ำ� และอากาศ การถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธที่ใช้ กัมมันตภาพรังสี การแพร่ระบาดของโรคร้ายแรง (Pandemic) เช่น ไข้หวัด H1N1 ไฟดับ (Blackouts) น้ำ�ประปาไม่ไหล ไฟไหม้ การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี (nuclear power plants) เอาเป็น ว่าอะไรก็ตามที่เราเคยเห็น ในหนังของ Hollywood นั่นแหละครับ เป็นไปได้ทั้งหมดเลย คราวนี้ถ้าหาก เกิด เหตุการณ์พวกนี้ขึ้นมาจริงๆ อย่างแรกเราก็ พยายามติดตามข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ท้องถิ่นดู ก่อนว่า เราจะต้องทำ�อย่างไรบ้าง และเราอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงแค่ไหน และต้องอพยพหรือไม่ เราเป็นคนไทย ผมว่าเราได้เปรียบคนอเมริกันนะครับ เพราะเรายังมีสถานกงสุลไทยคอย ดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ ถ้าเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งไม่เกี่ยวกับคนไทย ทางรัฐบาลไทยพร้อมที่จะ เช่าเหมาลำ�เครื่องบิน เพื่อให้พวกเราอพยพ ได้ตลอดเวลา แต่สิ่งที่สำ�คัญคือ ทางสถานกงสุลจะต้อง ติดต่อหรือส่งข่าวสารถึงเราได้ ว่าจะให้ไปรวมตัวกันที่ไหน หรือว่าทำ�อย่างไร ซึ่งทางนิวยอร์ค ได้เคย มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่บ้างแล้ว ในเรื่องที่จะมีการตั้งศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่สถานกงสุล บ้านพักท่านกงสุลใหญ่ หรือวัดไทยในเขตนิวยอร์ค ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริง วัดในเขตเรา ก็น่าจะเป็นสถานที่หลบภัยหรือรวมตัวกันเพื่อรองรับความช่วยเหลือได้เหมือนกัน อย่าลืมไปหาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับในเวปไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ค สำ�หรับข้อ แนะนำ�สำ�หรับ คนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สำ�หรับเวปบอร์ดบีวาไรตี้ ที่ใช้การไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้ว แฟนๆก็โทรเข้ามาถามไถ่กัน เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ส่วนพี่ต่อเอง ก็กำ�ลังวุ่นวายกับการดำ�เนินการแก้ไขอยู่ครับ เนื่องจากเว ปบอร์ดของเราโดนไวรัสตัวฉกาจ เข้าไปทำ�ลายข้อมูล ที่สำ�คัญหลายอย่าง host เลยสั่งปิด ผมจึงต้อง ติดต่อกลับไปที่ host ซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าเวปบอร์ดของเราเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ ระบบเขาเสียหายทั้งหมด จึง เป็นสาเหตุที่ต้องปิดการใช้งานเวปบอร์ดของเรา และที่ร้ายไปกว่านั้นคือการที่เราไม่สามารถ กู้ข้อมูล เก่าๆคืนมาได้เลย จึงมีวิธีเดียวที่ทำ�ได้ขณะนี้ก็คือ การลงระบบเวปบอร์ดตัวใหม่ ที่มีระบบรักษาความ ปลอดภัยที่ดีกว่านี้ และมันจะทำ�ให้แฟนๆสามารถ login ผ่านทาง Facebook, twitter, และ Google ได้ด้วยนะครับ แต่ระบบใหม่ที่ว่านี้ มีความสลับซับซ้อนกว่าระบบเก่าเยอะมาก ทางทีมงานก็เลยต้อง ใช้เวลาในการศึกษาระบบใหม่นี้สักระยะหนึ่ง ก่อนที่จะ ใช้งานได้จริง มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องใช้ เวลาในการเรียนรู้ครับ ซึ่งผมเองก็ยังไม่ทราบแน่นอนครับว่า เราจะใช้การ เวปบอร์ดตัวใหม่นี้ได้เมื่อ ไหร่ เอาเป็นว่าช่วงนี้เราก็แก้ปัญหาโดยการใช้ Facebook ของบีวาไรตี้ เป็นช่องทางในการประกาศ Classifieds ต่างๆไปก่อน เมื่อเราทำ�เวปบอร์ดเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนเลยครับ หวังว่าฉบับ หน้าเราคงจะได้มาคุยกัน ถึงเรื่องเวปบอร์ดตัวใหม่นี้นะครับ ครบ 1 ปีแล้วครับสำ�หรับหนังสือบีวาไรตี้ฉบับ Washington DC Edition แต่ยินดีกันได้ ไม่นาน ก็มีอันต้องปิดตัวลงแล้ว เนื่องจากเราหาสปอร์เซอร์ไม่ถึงเป้า และทางสมาคมก็ไม่มีเงินเพียง

38 l b e v a r i e t y . c o m


พอที่จะสนับสนุนต่อไปได้อีก จริงๆ แล้วก็เป็นไปได้ดีเลย ทีเดียวนะครับสำ�หรับการตอบรับจากคน ไทยที่ วอชิงตันดีซี แมรี่แลนด์ และเวอร์จิเนีย แต่ก็เหมือนที่นี้ ถามใครก็อยากอ่าน อยากให้มี แต่ พอให้ช่วยสนับสนุนก็ไม่ช่วย ของบอสตันเอง ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไป เพราะยังต้อง จัดการประชุม ซึ่งการจะเริ่มประชุมได้นั้น จะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ครบเสียก่อน ซึ่งคาดว่าน่า จะจัดการประชุมได้ในช่วงสงกรานต์นี้ โดยผมเองคิดว่า ก็คงจะมีหนังสือต่อไปครับ แต่ว่าจะหาเงิน สนับสนุนได้จากทางไหนบ้างนั้น ก็ยังคงเป็นปัญหาหนักใจอยู่ครับ สำ�หรับท่านใดที่ มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดีดี ก็แนะนำ�กันเข้ามาได้เลยนะครับ เพราะผมจะได้ นำ�ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ เหล่านั้น เข้าเสนอต่อที่ประชุม เพื่อสร้างแผนการพัฒนาที่ดี ต่อสมาคมไทย-บอสตันของเราต่อไปครับ.

b e v a r i e t y . c o m l 39


be Fortune ท่ า นที่ เ กิ ด วั น อาทิ ต ย์ หน้ า ที่ ก ารงานในช่ ว ง นี้ เ รื่ อ งที่ ต้ อ งระวั ง คื อ ส่ ว นของคำ � พู ด การ เจรจาสิ่ ง ใดไปควรทำ � เอกสารหลั ก ฐานตาม โดยด่วน มีเหตุให้ คลาดเคลื่ อ นไม่ เ ป็ น อย่ า งที่ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ หรือตามข้อตกลง ที่เคยคุยกัน อีกทั้ง ในส่ ว นคำ � พู ด วาจาจะ หนั ก มากเป็ น พิ เ ศษ ใครพู ด ไม่ เ ข้ า หู ช่ ว งนี้ คุ ณ จะเกิ ด อาการไม่ ยอม อยากที่จะชนให้ มันรู้กันไปเลย ใจเย็น แล้ ว หลายอย่ า งจะดี ขึ้ น ตามลำ � ดั บ ยั ง ต้ อ ง ระวั ง ในเรื่ อ งการคิ ด ร้ า ยป้ า ยสี ใ ห้ กั บ คุ ณ ในที่ทำ�งานด้วย การ เงิ น จะใช้ จ่ า ยในส่ ว น ของอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร หรือการเดินทาง คน รักเวลาที่มีให้ไม่เป็นที่ พอใจจะทำ�ให้คุณร้อน ใจได้ สุขภาพระวัง ความดัน ระบบเลือด ไมเกรนขึ้น

ท่ า นที่ เ กิ ด วั น จั น ทร์ ก่อนออกเดินทางไป สถานที่ใดๆ หรือการ ติ ด ต่ อ เจรจาพบปะ ลูกค้า คู่สัญญา ให้ เช็คข้อมูลทั้งในส่วน ของตั ว คุ ณ และผู้ ที่ คุ ณ จะเดิ น ทางไป ติดต่อด้วย เพราะมี การคลาดเคลื่อนไป ไม่เจอ ถูกเลื่อนนัด โดยที่ คุ ณ ไม่ ท ราบ ล่วงหน้า ควรวาง เเผนในเรื่องของการ เดินทางหรือเส้นทาง จะมี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ที่เราไม่ ได้ เ ป็ น คนกำ � หนด เกิดขึ้น การเงินมา จากงานแก้ไข งาน ที่ ค นอื่ น ไม่ รั บ ไม่ ทำ � เป็ น รายได้ ข องคุ ณ ความรักหาเวลาและ โอกาสพบเจอคนใน ครอบครั ว ทานข้ า ว ร่ ว มกั น บรรยากาศ จะดีขึ้น สุขภาพปวด เมื่ อ ยตามร่ า งกาย ตามจุดที่เคยเป็น

40 l b e v a r i e t y . c o m

ท่ า นที่ เ กิ ด วั น อั ง คาร หน้ า ที่ ก ารงานจะมี ก า ร ข อ ดู ง า น ห รื อ เอกสารเก่า รวมถึง สัญญาเก่าในส่วนงาน ความรับผิดชอบของ คุณ ควรรีบดำ�เนิน การให้ เ สร็ จ หรื อ จั ด ให้เป็นระบบระเบียบ ก่ อ นการเข้ า ตรวจ สอบหรื อ การเรี ย ก ตรวจ ถ้าประมาท เกิดจาการสับเพร่าจะ ทำ � ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายและเสียชื่อเสียง ได้ ลูกน้องบริวาร การมอบหมายงาน ให้ใครทำ�แทน ทำ�ต่อ จากคุณควรสอบถาม ความคื บ หน้ า เป็ น ระ ยะๆ รวมถึงจะมีการ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทำ�ให้ คุ ณ วุ่ น วายหนั ก ใน ช่วงหลางเดือน การ เ งิ น จั บ จ่ า ย ไ ป กั บ เรื่ อ งส่ ว นตั ว กั บ ของ ที่อยากได้ควรดูให้ดี ก่อนจ่ายเงิน คนรัก ให้ เ ลี่ ย งการพู ด จาก ยั่วยุทางอารมณ์ จะ เกิ ด การทะเลาะกั น แบบเรื่องไม่เป็นเรื่อง สุขภาพระวังเรื่องของ ระบบทางเดินหายใจ

ท่ า นที่ เ กิ ด วั น พุ ธ งาน ในวั น นี้ โ ปรเจคใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ ตั ว คุ ณ เป็ น คน นำ�เสนอไปนั้น เริ่ม เ ห็ น เ ป็ น รู ป ร่ า ง ที่ เด่นชัดขึ้นมา ควร เร่ ง ตามผลงานต่ อ เนื่อง อีกทั้งมีข่าวดี ในงานที่ คุ ณ รอคอย เริ่มมีการตอบรับ คน ให้ ค วามสนใจมาก ขึ้น ดีขึ้น เกิดการ ย อ ม รั บ ใ น ตั ว คุ ณ และผลงานที่ ไ ด้ นำ � เสนอ ชื่อเสียงเกี่ยว กับผลงานเด่นชัด มี ลู ก ค้ า รายใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น ทำ � ให้ ร ายได้ ข ยั บ ตาม เงินยังได้จาก หยาดเหงื่ อ แรงงาน ตั ว เองมากกว่ า ลาภ ลอย ระวังการเจ็บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยของคนใน ครอบครัว บริวาร คนที่คุณรัก สุขภาพ ระวังระบบความดัน เบาหวาน


ท่ า นที่ เ กิ ด วั น พฤหั ส บดี งานในความรั บ ผิ ด ชอบ ระวั ง เรื่ อ งของการขั ด คอ โต้เถียง ขัดแย้งในเรื่อง ที่ไม่เป็นเรื่อง รวมถึงการ เข้าร่วมประชุมใดๆ คุณ เตรี ย มความพร้ อ มใน ส่วนของข้อมูล การตอบ ข้อโต้แย้ง ข้อซักถาม ถ้า เตรี ย มความพร้ อ มมาก เท่าไหร่คุณมีโอกาสเหนือ คู่ แ ข่ ง และคู่ ส นทนามาก เท่านั้น การเงินไม่มีฟ ลุ ค วั น นี้ เ หงื่ อ ต้ อ งออก เท่ า นั้ น ถึ ง ได้ ม าตามที่ ใ จ ต้องการ จ่ายออกในส่วน ของการอยากได้ของส่วน ตั ว ระวั ง ซื้ อ แล้ ว ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ความรั ก การเดิ น ทางพบ เจอกั น คงต้ อ งรอจั ง หวะ ลงตัวอีกสักนิด หรือได้ พบรั ก จากการเดิ น ทาง จะมี ก ารผลั ด พรากกั น ใน ครั้ ง แรกและจะได้ พบกัน อีกครั้งโดนบังเอิญ

ท่านที่เกิดวันศุกร์ การ ทำ � งานหรื อ ทำ � การสิ่ ง ใด อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ติ ด ขั ด ใ ห้ รี บ ดำ�เนินการสานต่ออย่างต่อ เนื่อง อย่าหยุดในความฝัน และการกระทำ� เป็นช่วง ที่ ด าวคุ ณ มี พ ลั ง และกำ � ลั ง มากกว่ า ช่ ว งที่ ผ่ า นมาควร เร่งทำ�ผลงาน การเจรจา ประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่า ง ดี การนำ�เสนอสิ่งใดควรมี ข้อมูลที่ชัดเจนและอัพเดท ระวั ง การตั้ ง คำ � ถามการ ซั ก ถามที่ ยั่ ว ยั ว ให้ คุ ณ เกิ ด อารมณ์ ทำ � ให้ ป ระเด็ น ถู ก เบี่ยงเบนได้ ผลประโยชน์ ในเรื่องข้อตกลงหรือสัญญา ใ ห ม่ เ กิ ด ทำ � ใ ห้ มี ร า ย ไ ด้ หมุนเวียนเข้ากระเป๋า ไม่ ควรพบเจอคนรั ก อย่ า งไม่ เป็นทางการหรือไม่มีใครรับ รู้จะมีเรื่องที่ทำ�ให้คุณเสื่อม เสียได้ ระวังอุบัติเหตุที่เกิด จากการเดินทางด้วย

วาไรตี้ อารมณ์ดี ท่านที่เกิดวันเสาร์ ในส่วน ของหน้าที่การงาน

ดูใน

ส่ ว นของข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ รอบคอบก่ อ นการดำ � เนิ น การหรื อ ตั ด สิ น ใจสิ่ ง ใด ลงไป

จะมีส่วนที่คุณมอง

พลาดอี ก ทั้ ง เอกสารข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เ กิ ด ก า ร สู ญ ห า ย ข้อมูลทางการค้าหรือข้อมูล ส่ ว นตั ว ถู ก เปิ ด เผยมี ค นรู้ เห็นมากขึ้นรวมถึงโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์วางทิ้งไว้มีคน เข้ามาเล่นมาเปิดดู ติดต่อ เจรจาพบลู ก ค้ า มากขึ้ น ทำ � ให้ ส ภาพการเงิ น คล่ อ ง ตัวมากขึ้น

ครอบครัวรัก

ใคร่ร่วมมือร่วมใจกันทำ�ให้ อุ ป สรรคทุ ก อย่ า งสามารถ ผ่านได้ เป็นกำ�ลังใจต่อกัน แบบนี้

b e v a r i e t y . c o m l 41


be Classified

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ขายร้านไทยใน Westerly, RI 40 ที่นั้ง beer wine ค่าเช่า $1,800ราคา $70,000 สนใจติดต่อ 818-458-6302 ขายร้ายอาหารไทยเมืองดี ค่าเช่าถูก $ 1295 รวมค่าน้ำ� ค่าขยะ ค่าเกด snow มีที่จอดรถให้ ร้านราย ได้ดี เจ้าของมีสองร้าน ติดต่อที่เบอร์ 508-562-2619 Asking $ 49,999 ร้านอาหารไทย ใน Wakefield ต้องกาขาย ค่าเช่า $1,295 ลูกค้านำ�เบียร์ไวน์เข้ามาทานได้ 24 ที่นั่ง ขายเพราะเจ้าของร้านทำ�ไม่ไหว มีสองร้าน สนใจติดต่อ 857-998-3498 ร้านอาหารให้เช่าทําไม่ต้องลงทุนเข้าไปขายได้เลย เป็นร้านอาหารจีนเเละเวียดนามรับสอนทําหาก ต้องการใช้เมนูเดิม ค่าเช่าทํา$3500 ต่อเดือนรวมค่าเช่า ค่านํ้าเเละประกันภัย โทร617-308-8028 ร้านอาหารไทย North Shore ต้องการขาย 50 Seats, 24 patio beer& Wine rent $5,000/ month, 25 years lease, 14 parking บอกขาย $150,000 ติดต่อ 617-501-5208 ขายด่วน ร้านอาหารไทย Augusta Maine 70 ที่นั้ง ทำ�เลดีมาก ใกล้มหาลัย ใกล้วอมาร์ แหล่งชอบปิ้ง ใกล้โรงพยาบาล ราคา $55,000 มีเงินไม่พอ คุยกันได้ เจ้าของให้ผ่อน 207-320-5198 ร้าน Bangkok Hill Lunenburg,ma 01462 ร้าน 36 ที่นั่ง พร้อม beer ค่าเช่า $1,430 สนใจ ติดต่อ คุณตี้ 617-312-9125, 978-343-0555 ร้านอาหารไทย & ซูซิ ต้องการขาย RI ต้องการขายด่วน $60,000 80-100 ที่นั้ง Full liquor ตรัว ใหญ่อุปกรณ์พร้อม 2 private room & Dance floor อุปกรณ์ดีเจครบ ติตต่อ 860-910-6001 ขายร้านราคาถูก เมือง Belfast,ME 50 ที่นั้ง เข้าไปทำ�ได้เลย มีที่จอดรถส่วนตัวพร้อมที่พัก สนใจ ติดต่อ 207-944-5939, 207-951-5101 ร้านอาหารไทยในเมือง Rockland ต้องการรขาย28 ที่นนั่ง beer wine สนใจติดต่อ 617-335-9356 คุณสุชาติ ราคา $75,000 ร้านต้องการขายที่ Maynard, Ma อยู่ main st รับ Golden Award ทุกปี ยอดขายดีตรวจสอบได้ 42 ที่นั้ง พร้อม Beer&Wine สนใจติดต่อ978-897-2984(ราคาลดลงแล้ว) รับสมัครพนักนวดหญิงและสาวประเภทสองทั้ง นักเรียนสนใจก็สามารถทำ�งานได้ ไม่มี ประสบการณ์ก็ทำ�ได้(มีอาจารย์สอน) รายได้ดี สนใจติดต่อ 857-498-0378 และ 617-558-9989 จำ�หน่ายกล้องวงจรปิด เหมาะกับท่านเจ้าของร้าน ที่ไม่ต้องอยู่เฝ้าร้านตลอด สามารถดูแลร้าน ผ่าน มือถือได้ด้วย และเราจำ�หน่ายสัญญาณกันขโมย ให้คำ�ปรึกษา ติดต่อ Lo : 617-543-2366 Hiring one person at Thai restaurant to work on appetizers duty in Colts Neck, NJ. Housing is provided. Prefer female.Interested ? Contact: 732-738-1540 ร้านเปิดใหม่ต้องการพนักงานหลายตำ�แหน่ง ชุชิเซฟ ครัวร้อนญี่ปุ่น เสริฟ และในครัว สนใจติอต่อ 617-527-0402, 857-236-3696 พนักงานในครัว ร้านไทยใน CT Free มีที่พัก วันละ $100 ติอต่อ860-941-6623 ร้านต่างชาติต้องการ Thai Cook manager ภาษาดี มีประสบการณ์ คริสติน 617-875-6786 ต้องการพ่อครัว และมือผัดไทย ด่วน สนใจติดต่อ 617-965-5655 ต้องการในครัวหลายตำ�แหน่ง ร้าน Spice สนใจติดต่อ (617) 868-9560 ต้องการ Delivery Sushi Bar ในเขตโรงพยายบาล Boston สนใจติอต่อคริสติน 617-875-6786 ร้านใน NH ต้องการพนักงานเสริฟ และพ่อครัวแม่ครัว (603) 228-3633 ร้านรสดี ต้องการพนักงานในครัว ทำ� app สนใจติดต่อ 617-738-1229 คนทำ�หน้าร้าน พฤหัส ศุกร์ เสาร์ และ เดลิเวอรี่ วัน จันทร์ อังคาร พุธ ติดต่อ 617-718-1759 ห้องว่างให้เช่า water town จอดรถได้ 1 คันสนใจติดต่อ 617-999-4741 ด่วน มีห้องว่างราคาถูก $500 รวมน้ำ� ไฟ แก๊ซ ที่จอดรถ ใกล้ Stop&Shop EVerett รถสาย 111 15 นาที่ ไป subway Haymarket station ติดต่อ พงศ์ 617-461-4301, 617-775-7566 ห้องว่าง South Boston ราคา $500-$700 ใกล้ Andrew SQ สนใจติดต่อ 617-334-5685 ห้องว่าง Quincy ใกล้ Subway ราคา $450 $550 สนใจติดต่อ 617-953-5216 Thai food Directรับทำ�เวฟไซต์ ร้านอาหาร สั่งอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต ในราคาเริ่มต้นที่ $99 Update ฟรี มีชื่อโดเมนเป็นของตนเอง สนใจติดต่อ 617-642-8117 more on www.bevariety.com

42 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 43


44 l b e v a r i e t y . c o m


ส่งของกลับเมืองไทย มั่นใจใน

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย

INTERNATIONAL BAGGAGE TRADE & FREIGHT FORWARDER BY SEA AND BY AIR

DOOR TO DOOR SERVICE

บริการส่งของใช้ส่วนตัว เครื่องไฟฟ้า รถยนต์และสินค้าทั่วไปกลับเมืองไทย และทั่วโลก โดยทางเรือ-ทางอากาศ มีศูนย์บริการรับของทั่วทุกรัฐใน USA ตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟ 220 Volt 50Hz โดยตรงจากโรงงาน มีสินค้าให้เลือกชมในโชว์รูม บริษัทมีพื้นที่ 10,000 ตารางฟุต มีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย เมือ่ ถึงกรุงเทพฯมีบริการรับออกของจาก ท่าเรือ และจัดส่งถึงบ้านทัว่ ประเทศไทย

RAMA

ENTERPRISES INC.

36-06 48th Avenue Long Island City, NY 11101

Tel. 718-932-2226-7 Fax. 718-932-2228 Rama World Co., Ltd. ประเทศไทย 52/3 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000 โทร. 02-589-3708, 02-589-4925, 02-591-0891, 02-314-5850, 081-448-4411 แฟ็กซ์. 02-591-4995 Rama International Inc. Rama Export Inc. N.Hollywood, CA San Francisco, CA

Toll Free: 1-800-334-1737 www.ramanyusa.com ramanyusa@aol.com b e v a r i e t y . c o m l 45


บริการส่งของ กลับเมืองไทย Teeranid Corp Shipping I Moving I Transportation

Promotion พิเศษ!! ลด 5%-20% ให ้ บ ริ ก ารส ่ ง ของกลั บ เมื อ งไทย โดยไม ่ จำกั ด ขนาดและน ้ำ หนั ก ราคาเริ่มต้นที่ $50.00 เท่านั้น

ร ว ด เ ร็ว ป ล อ ด ภ ัย เ ช ื่ อ ถื อ ไ ด ้

บริการรถต้ ูให้เช่า พร้อมคนขับ ทั้ง 7 ที่นั่ง และ 15 ที่นั่ง บริการขนของและรับย้ายบ้าน ทั้งภายในรัฐ MA และต่างรัฐ ติดต่อ ธีรเดช เวชธนากร Email: teeranidcorp@yahoo.com Address: 161 Harvard Ave. Suite 3, Allston, MA 02134 Tel: (617) 595 - 0499

46 l b e v a r i e t y . c o m

Shipping

Moving

Transportation


b e v a r i e t y . c o m l 47


48 l b e v a r i e t y . c o m

Be Variety Vol.96  

Be Variety Vol.96 April, 2013

Advertisement