Page 1

February 2013 Vol. 94

bevariety.com l 1

วาไรตี้ อารมณ์ดี . Boston Edition . Boston . New England Area


2 l bevariety.com


bevariety.com l 3


ะ ล ส เสีย

คนที่อยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุข ควรจะมีคุณธรรมคือ ความเสียสละ คือ เสียสละ ความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม เพราะถ้า ต่างคนต่างเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่คนอื่นแล้ว ส่วนรวมก็จะเดือดร้อน เมื่อส่วนรวม เกิดความเดือดร้อนเสียแล้ว ความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกัน ในสังคม ทุกคนในสังคมต้องมีน้ำ�ใจเอื้อเฟื้อเสียสละแบ่งปันให้แก่กัน ไม่มีจิตใจ คับแคบ เห็นแก่ตัว ความเสียสละ จึงเป็นคุณธรรมเครื่องผูกมิตรไมตรี ยึด เหนี่ยวจิตใจไว้ เป็นเครื่องมือสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์สุข ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว การเสียสละเป็นกิจกรรม สำ�คัญอย่างหนึ่งในสังคม เริ่ม ตั้งแต่ครอบครัวอันเป็นหน่วยเล็กๆ ของสังคม ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวให้แก่กัน เสียสละทรัพย์สิน ที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำ�บากให้แก่กัน ทั้งในยามปกติและคราวจำ�เป็น ดังจะเห็นได้จากที่มีการเสียสละและ บริจาคทรัพย์ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือกัน ในเมื่อมีภัยพิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่คนในที่ใดที่หนึ่ง ก็มักจะมีการรับบริจาคเพื่อนำ�เงินหรือสิ่งของ ไปช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น หรือไม่ก็มีการรับบริจาค สิ่งของเพื่อนำ�ไปสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ สังคมส่วนรวม บุคคลผู้มีน้ำ�ใจเสียสละ มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนในสังคม ช่วยเหลือเท่าที่เห็น ว่าสมควรจะช่วยเหลือได้ เห็นใครควรแก่การช่วยเหลือก็ช่วยเหลือตามกำ�ลังมากบ้างน้อยบ้าง หรือบาง ครั้งก็ช่วยเหลือด้วยกำ�ลังกาย บางครั้งก็ช่วยเหลือด้วยกำ�ลังทรัพย์ บางครั้ง ก็ช่วยเหลือด้วยกำ�ลังสติ ปัญญา ทุกๆ ครั้งที่ช่วยเหลือ ก็มีความกรุณาสงสารเป็นเบื้องหน้า มุ่งที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้ อื่นด้วยความเต็มใจ ผู้ที่ฝึกฝนมาดีในเรื่องของการเสียสละ ย่อมสละได้โดยง่าย ไม่ต้องฝืนใจ สามารถที่จะทำ�ได้ อย่างสม่ำ�เสมอ และสามารถที่จะเสียสละให้ได้แม้สิ่งอันเป็นที่รัก ที่ให้ได้โดยยาก มอวัยวะและชีวิตเป็นที่สุด ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละ เป็นคุณธรรมสำ�คัญประการหนึ่งที่ สร้างความ นับถือผูกไมตรี ทำ�คนเกลียดให้รัก ทำ�คนที่รักอยู่แล้วให้มีความรักมากยิ่งขึ้น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการเสียสละที่เหมาะสม ย่อมให้ผลที่ดีเสมอ ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีต่อกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับ คนที่มีน้ำ�ใจเสียสละ คิดจะเฉลี่ยแบ่งปันลาภผลและความสุขของตนแก่ ผู้อื่นอยู่เสมอนั้น ไม่ว่าใครๆ ก็อยากคบหาสมาคมด้วยดังนั้น ผู้ที่มอง เห็นการณ์ไกล ควรพยายามเสียสละแบ่งปันวันละนิด เป็นการสร้างนิสัย อุปนิสัยและอัธยาศัยที่ดีให้แก่ตนเอง ซึ่งอุปนิสัยนี้จะค่อยๆ ฝังลึกลงในจิตใจ กลายเป็นอุปนิสัยที่มั่นคง ทำ�ลายได้โดยยาก

ม า ว ค

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 4 l bevariety.com


bevariety.com l 5


be Staff & Credit Boston Editor: Tosak Hoontakul Washington DC Editor: Kittinut Sangsri Co-ordinator: Nattaya Jaturongkasumrit Marketing Manager: Tor Advertisement Manager: Lisa Tira Graphic Desigen: Tor Photographer: Ker, Ming, Thor Tor, Pak, Boy, Pop Contributing Writers: Dome, Aommy, มังกรขี้เกียจตื่น, อาแป๊ะ, Minnie Angle, SanJiKick, Santorini, เด็กดีแม่รัก, KonThaiUSA, แมลงปอ, หมอความ, ลั่นทม, สาวน้อย ซินแซเทียนสี, พ.พ. 29 Proofreader: BenJee, Pak --------------------------------------Boston Cover Model: Warenya & Jirawat Anektanasap Front Cover Photography: PPAUL PHOTOGRAPHY Makeup & Halrstylist: PPAUL Special Thanks: Bangkok Thailand ---------------------------------------Washington DC Cover Model: ภิญญาพัชร์ ศิริรัฐธนเมธี Phinyaphat Siriratthanamethi Front Cover Photography: Kittinut Sangsri Assistant: Nattaya Jaturongkasumrit Location: Kanjana Thai Cuisine in Springfield, VA ----------------------------------------ติตต่อโฆษณาในเชต New England (Boston) 617-314-0987 ติดต่อโฆษณาในเขต Washington DC ,MD,VA 571-332-0709

วาไรตี้ อารมณ์ดี February 2013 Vol. 94

วาไรตี้ อารมณ์ดี . Boston Edition . Boston . New England Area

BOSTON COVER

February 2013 Vol.94

วาไรต้ี อารมณด ์ ี . DC Edtion . Washington DC . Maryland . Virginia

DC COVER

Public Relation of Thai Association of Boston 125 Lonsdale St 1st Floor, Boston, MA 02124 Tel: 6 1 7 - 3 1 4 - 0 9 8 7 Email: bangkokentertainment@hotmail.com

6 l bevariety.com


Editor สำ�หรับฉบับนี้ก็มีข่าวแจ้งย้ำ�กันอีกครั้งครับ สำ�หรับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ว่า ในขณะนี้สามารถให้บริการ ทำ�บัตรประชาชนใหม่ที่นี้ได้แล้ว โดยในช่วงแรกนี้จะเป็นการให้บริการ เฉพาะการต่ออายุบัตร หรือสำ�หรับผู้ที่ทำ�บัตรหาย หรือต้องการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลเท่านั้น แต่ สำ�หรับผู้ที่เพิ่งอายุครบตามเกณฑ์และต้องการทำ�บัตรประชาชนเป็นครั้งแรก นั้น ยังคงต้องกลับไปทำ� ที่ประเทศไทยเหมือนเช่นเคยก่อนนะครับ สำ�หรับการทำ�บัตรประชาชนใหม่ในครั้งนี้ เราสามารถ เดิน ทางไปทำ�ได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมที่ผ่าน มา และสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค เบอร์ โทร 212-754-1770 ครับ สำ�หรับวันวาเลนไทน์ในปีนี้ที่บอสตัน เราจะได้พบกับอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพครับ นั่นก็ คือคุณอ๊อฟ ปองศักดิ์ ครับ โดยในปีที่แล้วได้มาร่วมสนุกกันที่กรุงวอชิงตัน ดีซี แต่ปีนี้เป็นคราวของ เมืองบอสตันเราแล้วนะครับ จึงอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รวมถึงคู่รักทุกๆคู่ มาร่วมสนุกกันกับ คอนเสิร์ตของคุณอ๊อฟ ปองศักดิ์ ในวันแห่งความรักนี้กันอย่างถ้วนหน้าเลยนะครับ และตามมาด้วย วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมที่จะถึงนี้ คุณเจ เจตริน วรรธนะสิน ก็จะมาทำ�การแสดงที่นิวยอร์ค โดย จัดการแสดงที่ ARENA 135 West 41st และขณะนี้สามารถติดต่อซื้อบัตร หรือสอบรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ เบอร์โทร 347-255-9453 มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ ฝากไว้อีกเรื่องนะครับ สำ�หรับคอลัมน์ Classified ที่ไม่ว่าใครที่ต้องการประกาศอะไร ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องการรับ สมัครงานต่างๆ ห้องว่างให้เช่า หรือจำ�หน่ายสินค้าอะไร ก็สามารถสมัครสมาชิก และเข้าไปโพสเองได้ในเวปบอร์ด ของบีวาไรตี้ ได้เลยนะครับ หรือถ้าไม่สะดวก ก็สามารถโทรเข้ามา หาเราได้นะครับ ทางเราสามารถลงประกาศให้ท่านได้ โดยไม่คิดค่าบริการ ใดๆเลย ลองใช้บริการกัน ดูนะครับ ส่วนใครที่ต้องการหางาน หรือหาห้องว่างให้เช่า ก็สามารถเข้าไปเช็คดูได้ตลอด เพราะเรา จะมี การอัพเดทข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆเกือบทุกวัน... ยังไงฝากบอกต่อกันกับข่าวสารสำ�คัญ และความ สนุกสนานในเดือนที่จะมาถึงนี้ ให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับ

bevariety.com l 7


8 l bevariety.com


bevariety.com l 9


10 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 11


be Around

12 l b e v a r i e t y . c o m

วาไรตี้ อารมณ์ดี


b e v a r i e t y . c o m l 13


14 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 15


16 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 17


be Smart

7

วาไรตี้ อารมณ์ดี

กฎหลักแห่ง ความอ่อนเยาว์ ปฏิบัติการต้านแรงโน้มถ่วงโลก เพื่อความอ่อนเยาว์อย่างถาวรของเรา โดยวิธีง่าย

ที่ พ.ญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย จะเป็นผู้มา ถ่ายทอดเคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิวพรรณ กาย และจิต อย่างถูกต้องเพื่อความอ่อน เยาว์อย่างแท้จริงในแบบองค์รวม โดยตัวการสำ�คัญบั่นทอนเราสู่ความแก่ชรา คือ อนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ จะเข้า สู่ร่างกายของเราผ่านควันบุหรี่, แอลกอฮอล์ และการสัมผัสแสงแดด เรามีกฏแห่งความอ่อน เยาว์ 7 ข้อ เพื่อคงความหนุ่มสาวให้ยาวนานนั้นก็ง่ายๆ เลย เป็นสิ่งที่เราสามารถทำ�ได้จริงใน ชีวิตประจำ�วัน เพียงแต่เราจะสามารถทำ�ตามได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง 1. ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่นั้นไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดผลเสีย ต่อร่างกายในระยะยาวแล้ว ยังส่งผลต่อร่างกายในทันทีที่สูบบุหรี่อีก ด้วย จากรายงานเกี่ยวกับการวิจัยทางเคมีทางด้านพิษวิทยา แสดง ให้เห็นว่า สารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็ง ก่อตัวขึ้นในทันทีที่สูบบุหรี่เลย ทีเดียว 2. งดแอลกอฮอลล์ อย่างที่ทราบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีผลแอลกอฮอล์ส่งผลร่ายต่อตับ แล้ว นอกจากนั้นแอลกอฮอลล์ยังสามารถทำ�ให้ร่างกายเกิดอาการขาดน้ำ�หลังการดื่มอีกด้วย เพราะหลังจากที่ร่างกายรับแอลกอฮอลล์เข้าไปจะทำ�การขับออกโดยร่างกายต้องการน้ำ�เป็นตัว ขับ ซึ่งถ้าหากดื่มน้ำ�ไม่มากพอจะส่งผลให้ผิวแห้ง 3. ออกกำ�ลังกาย เลือกการออกกำ�ลังกายที่ถูกจริตและสะดวกกับชีวิตประจำ�วันของคุณ ที่สุด บางคนอาจจะชอบเล่นโยคะ บางคนชอบวิ่งในสวนสาธารณะ บางคนสะดวกวิ่งบนลู่ใน ยิม ก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มัน แต่ถ้าจะได้อีกอย่างน้อยควรบังคับตัวเองให้ทำ�ได้อย่างน้อย อาทิตย์ละ 2-3 วัน 4. นอนหลับให้เพียงพอ ร่างกายต้องการการพักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง แต่ถ้าหาก ต้องการเสริมประสิทธิภาพในการนอนตามหลักนาฬิกาการทำ�งานของร่างกายแล้วเราควรเข้า นอนตั้งแต่ 22.00 น.เพราะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆ อวัยวะเริ่มทำ�งานเพื่อฟื้นฟูส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย 5. ทานอาหารหลากหลาย อาหารทุกอย่างล้วนแล้วแต่มี ประโยชน์กับร่างกายทั้งสิ้น เราจึง ควรรับประทานอาหารที่หลากหลาย เพื่อให้ร่างกายสามารถรับสารอาหาร ได้ครบทุกอย่าง อย่ารับประทาน แต่อาหารแบบเดิมๆ ซ้ำ�ๆ อีกอย่าง เราควรเสริมสารต้านอนุมูลอิสระสู่ ร่างกาย ด้วยอาหารที่อุดมแอนตี้อ็อก ซิแด้นท์ อย่างผักหลากสีนั่นเอง

18 l b e v a r i e t y . c o m


6. เลี่ยงอันตรายแดดจ้า แสงแดดมักจะเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดริ้วรอยก่อนวัย และสี ผิวที่หมองคล้ำ�ไม่สม่ำ�เสมอ ฉะนั้นอย่าลืมโปะครีมกันแดดทุกครั้งที่รู้ว่าต้องออกไปเผชิญกับ แสงแดดจ้า 7. หัวเราะวันละครั้ง สุขภาพจิตดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะไม่ว่าอุปสรรคนะหนักหนาแค่ ไหนคุณก็พร้อมจะยิ้มรับ และยิ่งถ้าคุณได้ลองหัวเราะทุกวันแล้วหล่ะก็ จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้าทำ�ให้ดูอ่อนเยาว์อีกด้วย อีกเคล็ดลับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ ก็คือการดูแลให้ร่างกายมีสมดุล ของฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวอยู่เสมอ โดยการออกกำ�ลังกายอย่างถูก ต้อง การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีอารมณ์ดี มองโลกในแง่ บวก การหัวเราะคือยาอายุวัฒนะต้านวัยได้ เพราะคนที่มีจิตใจแจ่มใสมัก จะมีระดับฮอร์โมนความเป็นหนุ่มสาวมากกว่าคนที่เครียดหรือหม่นหมอง ตลอดเวลา

ประโยชน์และโทษจากการกินเปรี้ยว

ภัยจากการกินเปรี้ยว เมื่อเปรียบเทียบกับ ภัยจากการความหวานและภัยจากการกินเค็ม แล้ว ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก แต่ถ้ากินเปรี้ยวมากไปก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกัน ความเปรี้ยวนั้นมีอยู่ 2 อย่างด้วยกัน คือ ความเปรี้ยวจากสารสังเคราะห์ และ ความเปรี้ยวจากผักผลไม้ต่างๆ ความเปรี้ยวจากสารสังเคราะห์ ในน้ำ�ส้มสายชู ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำ�คัญคือ Glacial Acetic Acid ซึ่งเป็นตัวทำ�ให้เกิดรสเปรี้ยว หรือเรียกว่า “กรด ซิตริก “ ให้ความเปรี้ยวแทนมะนาว ซึ่ง ใช้นั้นถ้ากินปริมาณน้อยๆ ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ากินปริมาณมากๆ จะพบว่ามีผลเสียต่อร่างกายทีเดียว ความเปรี้ยวจากผักผลไม้ ความเปรี้ยวที่ได้จากผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น มะนาว, มะม่วง, มะขาม, มะยม , สัปปะรส , ฯลฯ จะไม่มีอันตรายมากนัก ประโยชน์ของการกินเปรี้ยว + แก้ไอเจ็บคอ ใช้มะนาวซัก 3 ลูก ผสมกับน้ำ�ผึ้ง 1 ช้อน จะช่วยรักษาอาการไอเจ็บคอได้ดี เลยเพราะ น้ำ�มะนาวช่วยบรรเทาอาการไอได้ และน้ำ�ผึ้งช่วยบรรเทา อาการเจ็บคอ + ป้องกันการเป็นหวัด มะนาวนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน ซี ถ้ากินเป็นประจำ� จะช่วยบรรเทา หรือป้องกันจากการ เป็นหวัด + ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร + ช่วยบรรเทาอาการกระหายน้ำ� โทษของการกินเปรี้ยว / ภัยจากการกินเปรี้ยว + ทำ�ลายฟัน กรดจากอาหารที่มีรสเปรี้ยว จะกัดกร่อน ผิวเคลือบฟัน ทำ�ให้ให้ฟันสึกทั้งฟันด้านบนและฟันด้านล่าง ทำ�ให้เกิดอาการเสียวฟัน และทำ�ให้การอุด ฟันทำ�ได้ยากเพราะต้องทำ�หมดทุกซี่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง + ท้องร่วง การกินอาหารรสเปรี้ยวมากเกินไปมักทำ�ให้ ท้องเสีย ร้อนใน และระบบน้ำ�เหลืองใน ร่างกายมีปัญหาจึงทำ�ให้บาดแผลหายช้า + กระดูกผุ ความเปรี้ยวที่ได้จากน้ำ�ส้มสายชู แม้จะช่วยขจัดกลิ่นคาวและลด แบคทีเรียในอาหาร แต่ถ้ากินมาเกเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อภาวะกระดูกได้ ข้อมูลจาก manager และภาพจาก Internet

b e v a r i e t y . c o m l 19


be Writing

วาไรตี้ อารมณ์ดี

“Happy Life” ชีวิตดีขึ้น ด้วยฮวงจุ้ย “ความเป็นมาแนวคิดการนำ�หลักฮวงจุ้ยประยุกต์ ” ตอน 1

“การนำ�หลักปรัชญาฮวงจุ้ยมาใช้ในการสร้าง ภาพลักษณ์ กิจการ และ เครื่องหมายการค้า” ตอน 1 ตั้งแต่โบราณ มนุษย์ได้ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายแผนภาพ สัญลักษณ์ แทนความหมายต่างๆ ในทุกวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นสื่อแทนความหมายต่างๆ ทางธรรมชาติ มนุษย์ยอมรับว่าคุณค่าภายในของสิ่งใดๆก็ตาม สามารถแสดงออกด้วย เครื่องหมายและรูปแบบ ภายนอกดังนั้น มนุษย์จึงใช้สัญลักษณ์ เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่มีความหมาย ในทางวัฒนธรรมใน สังคมของตน และแสดงออกถึงอุดมการณ์ และแรงบันดาลใจส่วนตัว ชาวจีนใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายมาเนิ่นนาน สัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าของ ชาวจีน อาจมีพื้นฐานอยู่บนลวดลาย ดอกไม้ รูปทรงเรขาคณิต สัตว์ สัญลักษณ์ของศาสนาและแนว เรื่องอื่นๆ ตัวอย่างเช่นตัวเลขประกอบเครื่องหมายตรีลักษณ์ ทั้งแปด ซึ่งเชื่อกันว่าฟูซี (2852 ปี ก่อน คริสต์ศักราช ) จักรพรรดิในตำ�นานโบราณ เป็นผู้คิดค้นเป็นหนึ่งในบรรดา สัญลักษณ์ดั้งเดิมสองสาม สัญลักษณ์แรกๆ ที่พวกหมอดูใช้กัน สัญลักษณ์นี้คือ โลโก้สำ�หรับการพยากรณ์ ซึ่งได้รับการเรียก ว่า เหอถู กอปรด้วยจุดต่างๆ ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น เครื่องหมาย ตรีลักษณ์ ฮวงจุ้ย เป็นคำ�ที่คน ทั่วไปใช้แทน คำ�ว่า กานอวี่ ซึ่งเป็นศิลปะแห่งการออกแบบที่อ้างอิงถึงวัฒนธรรมจีนตลอด จนความคิด สัญลักษณ์ สภาพแวดล้อม และอิทธิพลของจักรวาล แนวคิดเรื่องการนำ�ฮวงจุ้ยมาใช้การสร้างสัญลักษณ์ต่างๆ มาจากทฤษฏีจีนเรื่อง การเสริม ปรับดวงชะตา ตามหลักของการ ผูกดวงจีน ในตำ�ราการผูกดวงจีน ภาควิชาฮวงจุ้ยกล่าวถึงความ หมายของการเสริมปรับ ดวงชะตาว่า เป็นวิธีปรับดวงชะตาด้วยแรงผลักดัน จากความผูกพัน ความ ผูกพันนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อาคาร ที่อยู่ พลังธรณี พลังทิศทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังผูกพันจาก ชีวิตประจำ�วัน พลังภาคปฏิบัติและพลัง ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นวิชาของชาวจีนที่มีประวัติยาวนานมา แล้วหลายพันปี การที่คนเราเกิดวัน เวลาเดียวกัน แต่ชีวิตไม่เหมือนกัน เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เข้ามาผูกพัน และผลักดัน ให้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกัน จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผูกพันธ์กับชีวิตนั้น ไม่ว่าจะเป็นอะไร จะ เปลี่ยนแปลง ดวงชะตาเราไปอย่างแน่นอน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับที่ผูกพันนั้นมีพลังอย่างไรเข้ามา เกี่ยวข้องกับคนนั้น ตำ�ราผูกดวงจีนกล่าวว่า วิธีจะหาตัวราศีมาผูกพันนั้นจะดูที่กำ�ลังดิถี คือ กำ�ลังของดิถี อ่อนแอก็จะหาราศีตัวที่ มาส่งเสริมกำ�ลังดิถีให้แข็งแรง ถ้ากำ�ลังของดิถีแข็งแรงมากก็จะหาราศีมา ควบคุมบั่นทอนดิถี เพื่อให้เกิดสมดุลย์ ต่างๆ เหล่านี้ จากความผูกพันทางทิศทาง ทางธรณี หรือธาตุสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ “ รูปทรง หรือสี “ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมที่พึงจะผูกพัน แรงผลักดันที่มีกำ�ลังมากที่สุด ของธรรมชาติ คือพลังธรณีและพลังทิศทาง ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติของโลกธรณีนั้นจะประกอบด้วยแร่ ธาตุต่างๆ มากมายแฝงอยู่ในพื้นดินซึ่งมีพลังต่างๆ หากเราได้จุดธรณีที่มีกระแสพลังทางผลักดันแล้ว แรงผลักดันจะผลักดันผู้ที่ได้ผูกพันให้เป็นไปตามกระแสพลังทันที

20 l b e v a r i e t y . c o m


สันนิษฐานว่า ในยุคสมัยราชวงศ์จิ๋น 221-206 ก่อน ค.ศ เป็นยุคที่วิชาฮวงจุ้ยสมบูรณ์แบบ ที่สุดแล้วในยุคนี้ ได้มีการปฏิรูปการปกครองอย่างมากรวมถึงการค้าขาย และที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ คือการสร้างกำ�แพงเมืองจีน ที่มีความยาวที่สุดในโลก กษัตริย์ได้ปฏิรูปการปกครองประเทศจีนอย่าง ขนานใหญ่ การรวมศูนย์อำ�นาจ การใช้รูปแบบตัวหนังสือ ระบบเงินตรา ระบบกฏหมาย ระเบียบงาน ในราชการ รวมถึงระบบปรัชญาแนวคิด เป็นไปในแบบเดียวกัน ตำ�ราของสำ�นักหยูหรือข่งจื่อถูกเผาทิ้ง กษัตริย์ฉินสร้างแนวป้องกันพวกป่าเถื่อนจาก ทางเหนือ โดยการสร้างกำ�แพงต่อเชื่อมกำ�แพงเดิมที่มีอยู่ เดิม จากการก่อสร้างของรัฐต่าง ๆ สมัยจ้านกั๊ว การก่อสร้างนี้ทำ�ให้กลายเป็นกำ�แพงขนาดยาวนับหมื่น ลี้ จึงเรียกกำ�แพงนี้ว่า กำ�แพงหมื่นลี้ เหตุการณ์เกี่ยวกับฮวงจุ้ย มีการใช้วิชาฮวงจุ้ยในการสร้างสุสานให้กับกษัตริย์ และขุนนาง ชั้นผู้ใหญ่เพื่อการ ช่วงชิงอำ�นาจ 206 ปี ก่อน ค.ศ. สมัยฮั้งเกาโจ้ว วิชาได้สืบทอดต่อมาในสมัยนี้เกิดการ ชิงที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ระหว่าง เล่าปัง กับ หั่งอู้ แม่ทัพใหญ่ของจักรพรรดิจิ๋นซี โดยเตียวเลี้ยงได้ใช้ วิชา ฮวงจุ้ยสร้างสุสานทำ�ให้เล่าปัง ซึ่งเดิม เป็นชายพเนจรกลายเป็นใหญ่ในที่สุดในแผ่นดินจีน วิชาฮวงจุ้ยจึงสมบูรณ์ที่สุดในยุคนี้ และ ถูกกำ�หนดให้เป็นวิชาแห่งชาติ ใช้สำ�หรับผู้มีศักดิ์ ตระกูลเท่านั้น ในยุคนี้เป็นยุคแห่งความรุ่งเรือง มี การค้าขายแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน จึงน่า จะเป็นเหตุ ให้ฮวงจุ้ยมีบทบาทต่อการค้าขายประกอบกับยุคนี้วิ ชาฮวงจุ้ยสมบูรณ์แบบแล้ว จึงมีการประยุกต์ หลัก ฮวงจุ้ยเข้ากับการออกแบบป้ายร้านค้าสัญลักษณ์ ของร้านค้าเพื่อให้ทราบว่ามาจากร้านใด เพื่อให้ สอดคล้อง กับการจัดฮวงจุ้ยตามทิศทางและทำ�เล ที่ถูกต้อง จะเห็นได้ว่า การนำ�หลักฮวงจุ้ยมาผนวก กับการออกแบบสอดคล้องกับหลักการผูกดวงของ จีน เพื่อปรับดวง ชะตาของผู้นั้นให้เกิดความ สมดุล และความสมดุล นี้มีความหมายในด้านบวก คือ เมื่อสมดุลก็จะเหนี่ยวนำ� สิ่งดีเข้ามาผูกพันกับผู้นั้น จึงจะทำ�ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตามมานั่นเอง ปัจจุบัน เรื่องฮวงจุ้ยอันเป็นศาสตร์จีนโบราณได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต ของเรามากขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อเราได้สร้างบ้านหรืออาคารสำ�นักงาน ได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว จะก่อ ให้เกิดโชคลาภและนำ�พาให้ครอบครัว ลูกหลาน มีความเจริญรุ่งเรืองและสุขสงบร่มเย็นตลอดไป ไม่ เพียงแต่การก่อสร้างอาคารสถานที่เท่านั้น ที่ต้องอาศัยหลักฮวงจุ้ย การออกแบบ เครื่องหมายการค้า โลโก้,และป้ายเครื่องหมายได้มาเกี่ยวพัน กับเรื่อง ฮวงจุ้ย โดยที่เราละเลยข้ามไปอย่างไม่รู้ตัว ความ เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยดูเหมือนจะไม่มีเฉพาะในหมู่ชาวจีนเท่านั้น ศาสตร์นี้ ได้แผ่กระจาย สู่ดินแดนตะวันออก สู่ตะวันตกและได้นำ�มาปรับใช้ในด้านกราฟิกการออกแบบ เครื่องหมายการค้า รวมทั้งงานสถาปัตยกรรม เพื่อผสมผสานความงามทางศิลปะกับความกลมกลืนของศาสตร์ภูมิพยากรณ์ ซึ่งนักออกแบบ และ เจ้าของกิจการนึกไม่ถึงมาก่อน การที่จะเข้าใจฮวงจุ้ยดีขึ้นนั้นคงต้องย้อนกลับไปดู ความเป็นมาของ ฮวงจุ้ย ว่ารากฐานของฮวงจุ้ยเกิดจากอะไร ปรัชญาจีนกับฮวงจุ้ยมี ความเกี่ยวข้องกันอย่างไร การศึกษาประวัติศาสตร์จีนจึงมีความสำ�คัญต่อวิชาฮวงจุ้ย การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์จะทำ�ให้เราทราบถึงอนาคตว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด

b e v a r i e t y . c o m l 21


ปี ช ง 2556 ที ่ ม า : internet Horoworld อ.เสื อ

คนเกิดปีกุน (ปีหมู) เป็น ปีชง 2556 เป็นปีปะทะ ปีชง 100% คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ คนที่เกิด ปี2490(อายุ 66ปี) ปี2514(อายุ 42ปี) ปี2550(อายุ 6ปี) คนที่เกิดปี กุน คือ ปีชงกับปีมะเส็งและถือเป็นอริ ปะทะโดยตรงกับ องค์ไท้ส่วย อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ไม่ดีอย่างรุนแรง เป็นดวงอริ พิฆาตดวงชะตา จึงไม่ควรใช้ชีวิต ด้วยความประมาท เป็นไปได้สูงที่จะต้องสูญเสียของรักหรือผิด หวังอย่างรุนแรง ไม่เช่นนั้นก็ให้ระวังกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวและบริวาร นอกจากจะต้องไปกราบ ไหว้ขอพรฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยแล้ว ก็ควรหารูปขององค์ไท้ส่วยประจำ�ปีเกิดของตนมาบูชาหรือ พกพาติดตัว ไม่เช่นนั้นก็ควรนำ�เครื่องรางของปีนักษัตร ขาล,เถาะหรือมะแม มาพกติดตัวเพื่อช่วยปัด เป่าภัยอันตรายให้พ้นตัว คนเกิดปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก) เป็น ปีชง 2556 เป็นปีทับไท้ส่วย และเป็น คัก กับปีมะเส็ง คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ คนที่เกิด ปี2472(อายุ 84ปี) ปี2532(อายุ 24ปี) คนที่เกิดปี มะเส็ง คือ ปีทับไท้ส่วย ดวงชะตาปี2556 มีแนวโน้มที่จะพบกับอุปสรรคหรือ ความล้มเหลว หากใช้ชีวิตโดยประมาทขาดความรอบคอบ มักจะได้รับความเดือดร้อนอย่างที่สุด เรื่อง เล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบบานปลาย สิ่งที่คิดหวังไว้อาจหลุดมือไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากจะต้อง ไปกราบไหว้ขอพรฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยแล้ว ก็ควรหารูปขององค์ไท้ส่วยประจำ�ปีเกิดของตนมา บูชาหรือพกพาติดตัว ไม่เช่นนั้นก็ควรนำ�เครื่องรางของปีนักษัตร ฉลู, วอกหรือระกา มาพกติดตัวเพื่อ ช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น คนเกิดปีขาล (ปีเสือ) ปีชง 2556 ปีร่วมชงไท้ส่วย เป็นปี เฮ้ง หรือปีเบียดเบียน และเป็นปี ไห่ คือปีให้ ร้าย กับปีมะเส็ง คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ คนที่เกิดปี2481(อายุ 75ปี)ปี2505(อายุ 51ปี) ปี2541(อายุ 15ปี) คนที่เกิดปีขาล คือปี ร่วมชงไท้ส่วย ให้ผลเบียดเบียนและให้ร้าย กับปีมะเส็ง มักเกิดผล เสียเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ ถูกหลอกลวงให้เสียเงินเสียเวลาหรือถูกทำ�ลายชื่อเสียง ระวังความไม่ ปรองดองกันของคนในครอบครัว,ญาติพี่น้องและเรื่องของสุขภาพ นอกจากจะต้องไปกราบไหว้ขอ พรฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยแล้ว ก็ควรหารูปขององค์ไท้ส่วยประจำ�ปีเกิดของตนมาบูชาหรือพก พาติดตัว ไม่เช่นนั้นก็ควรนำ�เครื่องรางของปีนักษัตร มะเมีย,จอหรือกุน มาพกติดตัวเพื่อช่วยบรรเทา อุปสรรคต่างๆให้ลดน้อยลง คนเกิดปีวอก (ปีลิง) เป็น ปีชง 2556 ปีร่วมชงไท้ส่วย เป็นปี ผั่ว หรือ ปีแตกแยก คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ คนที่เกิด ปี2463(อายุ 93ปี) ปี2523(อายุ 33ปี) คนที่เกิดวอก คือ ปี ร่วมชงไท้ส่วยอีกปีหนึ่งเช่นกัน ให้ผลแตกแยกกับปีมะเส็งอีกทั้งยัง เบียดเบียนกับปีมะเส็ง จึงมักประสบกับปัญหา ผิดหวังซ้ำ�ซาก ติดขัดหลายเรื่อง นอกจากชีวิตจะไม่ค่อย ราบรื่นแล้ว ยังต้องพบเจอเรื่องลำ�บากใจ เสียของรัก ผลประโยชน์ที่ควรได้หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตา อาจมีปัญหาทั้งหนัก เบาและเป็นๆหายๆ ตลอดทั้งปี นอกจากจะต้องไปกราบไหว้ขอพรฝากดวงชะตา ต่อองค์ไท้ส่วยแล้ว ก็ควรหารูปขององค์ไท้ส่วยประจำ�ปีเกิดของตนมาบูชาหรือพกพาติดตัว ไม่เช่นนั้น ก็ควรนำ�เครื่องรางของปีนักษัตร ชวด ,มะโรงหรือมะเส็ง มาพกติดตัวเพื่อกระตุ้นให้สิ่งดีๆ รวมถึงโชค ลาภหมุนเวียนเข้ามาหา

22 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 23


“บ้านเช่าเรืผี่องจากท่ สิง่า“นผู้อ่าน (โปรดใช้วิจารณญาณ) .

ประสบการณ์จริง จากคุณมาร์ค ที่ได้เล่าเรื่องราวผ่านทาง Be Variety ให้เพื่อน ๆ ได้ฟังกัน .

เรื่องมีอยู่ว่า.. เรากับแฟนมาเช่าห้องพักบ้านเช่าหลังหนึ่ง คือบ้านเช่านี้ จะมีทั้งเช่ารายวัน และรายเดือน บ้านนี้เป็นบ้านเช่าคนไทย ก็ตกลงโอเคจ่ายเงินรับ กุญแจเรียบร้อย งั้นขอเล่าในส่วนห้องพักก่อนแล้วกัน คือบ้านเช่านี้จะอยู่ติดริมถนน ซึ่งเสียงดังมาก เพราะรถวิ่งผ่านเกือบทั้งวันทั้งคืน พอเดินมาที่ห้องวินาทีแรกที่เปิด ประตูเข้าไป สิ่งที่เห็นคือ... เตียงนอน มันแปลกตรงที่เตียงนี้ตั้งตรงกลางของห้อง ไม่ชิดกำ�แพง และหันศีรษะไปทางห้องน้ำ�ที่อยู่ด้านในสุด หันเท้ามาทางประตู มีตู้ ข้างๆ ที่ติดกับโต๊ะเครื่องแป้ง เรากับแฟนก็เลยช่วยกันขยับเตียงไปชิดกำ�แพงด้าน ข้าง แต่หัวนอนไม่ติดห้องน้ำ�นะ ความรู้สึกตอนนั้นคือ ใจไม่ค่อยดีแล้วล่ะ แต่ก็ไม่กล้า ขอเปลี่ยนห้องเพราะเกรงใจเจ้าของบ้านและเหนื่อยเต็มทีแล้ว ก็ตัดสินใจพักห้องนั้น จัดเก็บข้าวของเข้าที่เข้าทางเรียบร้อย หลังจากอาบน้ำ�เสร็จเราก็เข้านอน แต่แฟนดู โทรทัศน์อยู่ คืนนั้นเราฝันว่ามีคนมาเคาะประตู เราลุกไปเปิดก็เจอเข้ากับผู้หญิงคนนึง ผมยาวใส่ชุดสีขาว เธอคนนั้นไม่ได้พูดอะไร แต่ตัวเราเองกลับรู้สึกได้ ว่าเธอต้องการ จะทำ�ร้ายแฟนของเรา (ในฝันแฟนหลับไม่รู้เรื่อง) เหมือนเธอคนนั้นโกรธหรือโมโห แฟนเรามาก เราก็ตั้งใจจะถาม และอีกความรู้สึกนึงก็แวปขึ้นมาคือเธอคนนี้ไม่ใช่คน ตอนนั้นกลัวมาก กลัวว่าวิญญาณหญิงคนนี้จะมาทำ�อะไรเรากับแฟน เราจึงตะโกน ร้องให้คนช่วย ขณะที่เรากำ�ลังร้องให้คนช่วยอยู่นั้น ข้างๆ เราก็ปรากฏร่างอีกร่างนึง ขึ้นมา เป็นชายแก่ๆ คนนึง ผมดำ�สลับหงอก ยืนข้างเราและสั่ง วิญญาณผู้หญิงตนนั้น ว่า “กลับไปซะ อย่ามาทำ�อะไรพวกเค้า ไม่งั้นเจอดี” แล้ววิญญาณนั้นก็จางหาย ไปพอร่างนั้นจางหายไป ก็มีเสียงคนเคาะประตูห้องอีก เราเปิดดูกลับพบว่าเป็นคนเช่าห้องข้างๆเรา “เค้าถามว่าเป็นอะไรมั้ย ผมได้ยินเสียงคุณเลยขึ้นมาดู” เราตอบไปว่า “ไม่มี อะไรค่ะ ขอบคุณมาก” แล้วก็ปิดประตูหันกลับมาก็ไม่เจออะไรแล้ว นอกจากแฟนที่ยัง หลับไม่รู้เรื่องอยู่ที่เตียง เราจึงกลับขึ้นไปนอนบนเตียง แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้อง

24 l b e v a r i e t y . c o m


ที่มืด สำ�รวจดูก็คือห้องที่เราพึ่งมาเช่านั่นเอง หยิบนาฬิกาขึ้นมาดูตอนนั้นประมาณ ตี 4 กว่าๆ แล้ว หันมองแฟน ก็เห็นแฟนนอนข้างๆ ผ้าไม่ห่มแต่เอาผ้าเช็ดตัวมาปิด หน้า ซึ่งปกติเค้าก็จะนอนแบบนี้ประจำ� จากนั้นก็นอนต่อ จนเช้าโดยไม่เล่าอะไรให้ แฟนฟังทั้งนั้น เวลาผ่านมาซักอาทิตย์นึงได้ ตอนนั้นแฟนไม่สบายและโทรบอกให้เราพา ไปหาหมอ เราพาแฟนไปโรงพยาบาล ขณะรอตรวจอยู่นั้น ฉันก็นึกถึงเรื่องที่ฝันใน คืนนั้น จึงถามแฟน วันนั้นที่มาเช่าห้องพักวันแรกนอนหลับมั้ย แฟนบอกว่านอนไม่ หลับ และไม่ได้นอนทั้งคืน เพราะกลัวและถามเรากลับว่า ถามทำ�ไมมีอะไรรึป่าว เรา ก็ตอบว่า ก็นิดหน่อยอ่ะ ฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วเธออ่ะกลัวอะไร แฟนก็เล่าให้ฟัง ว่า ก็หลังจากตัวเองหลับไปแล้ว เราก็ปิดไฟ ปิดทีวีนอน แต่นอนไม่หลับ ก็ลืมตา นอน คิดอะไรไปเรื่อย แล้วสายตาก็ไปเจอเงา เหมือนผู้หญิง ยืนอยู่แถวประตูหน้า โต๊ะเครื่องแป้ง ไม่รู้คิดไปเองหรือป่าวนะ แต่เห็นจริงๆ ตอนนั้นกลัวมากก็เลย นอน ไม่หลับหลังจากฟังแฟนเล่าจนจบ ก็เลยเล่าเรื่องที่ฝันให้แฟนฟัง ซึ่งมันตรงกันมาก กับตำ�แหน่งที่ ผู้หญิงยืนอยู่ เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝันไปเอง คิดมาก หรืออะไร กับ สิ่งที่เจอในคืนนั้น แต่มันน่ากลัวมาก น่ากลัวตรงที่มันตรงกับที่แฟนเราเจอ เหมือนกัน หลังจากนั้นหนึ่งเดือนเรากับแฟนเลยรีบย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่ และก็ ไม่เคยกลับไปเช่าห้องพักบ้านเช่านั้นอีก

b e v a r i e t y . c o m l 25


26 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 27


ลู ก น้ อ ย หอยสังข์

เด็กสองภาษา

ตั้งใจมานานแล้วว่าอยากจะเขียนเกี่ยวกับการพูดของเด็ก 2 ภาษา ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีตัว น้อยเคยได้อ่านหนังสือไทยที่ชื่อว่า “เด็ก 2 ภาษาพ่อแม่สร้างได้” แต่ยังไม่เคยเจอประสบการณ์ด้วย ตัวเอง จนกระทั่งลูกน้อยอายุได้ 2 ขวบ จึงได้เรียนรู้ว่าเด็กพูด 2 ภาษาทำ�ได้จริงๆ เลยต้องการที่จะ แนะแนวทางให้กับคุณแม่ที่อยู่เมืองไทยว่า ถึงแม้ลูกจะเกิดที่ไหนก็ตามแต่ถ้าฝึกฝนลูกเราได้ยังไงลูก น้อยพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอน ต้องขอเกริ่นนำ�เรื่องก่อนว่าลูกน้อยเกิดที่อเมริกาก็จริงอยู่ แต่ทั้งบ้านเป็นครอบครัวคน ไทยจะพูดภาษาไทยกับลูกน้อยไม่เคยพูดภาษาอังกฤษ ด้วยความที่ว่าคุณแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ กลัวว่า ลูกจะติดการพูดผิดไวยากรณ์ (Grammar) รวมทั้งสำ�เนียงอีกด้วย คิดได้เช่นนี้เลยต้องพูดภาษาไทย กับลูกให้คุ้นเคยกับภาษาไทยก่อนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตอนนี้ที่ลูกน้อยเริ่มพูดเป็นคำ�ๆ และเริ่ม เป็นประโยคสั้นๆ ลูกน้อยจะบอกความต้องการของตัวเขาเองเป็นภาษาไทยเช่น กินข้าว กินน้ำ� หิว อิ่ม ง่วงนอน ฯลฯ จนกระทั่งวันหนึ่งในร้านอาหาร ซื้ออาหารชุดสำ�หรับเด็กที่มีแอ๊ปเปิ้ลอยู่ในเมนู คุณแม่ เลยถามลูกน้อยว่า “กิน แอ๊ปเปิ้ล มั้ยค่ะ ก่อนลูกน้อยหยิบชิ้นแอ๊ปเปิ้ลเข้าปาก พูดคำ�ว่า “แอ๊พเพิ่ล” นั่นคือคำ�แรกที่ลูกพูดภาษาอังกฤษพร้อมทั้งสำ�เนียงอเมริกันให้ได้ยิน ผู้อ่านคงอยากรู้แล้วสินะคะว่า เจ้าหนูน้อยพูดคำ�นี้มาจากที่ไหน คำ�ตอบคือได้มาจากโทรทัศน์ที่ลูกน้อยได้ดูตอนเช้า ที่ประเทศอเมริกา ในช่วงเช้าของทุกวันจะมีรายการเด็กจำ�พวก PBS Kids, Mickey Mouse Clubhouse เป็นรายการ ของ Disney Junior (คุณแม่ที่อยู่เมืองไทยแล้วมี IPad สามารถโหลด App ได้ที่ Watch Disney Junior) ซึ่งรายการพวกนี้จะสอนการเรียนรู้สิ่งต่างๆ, การนับเลข, คำ�ศัพท์ ถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อเด็ก จริงๆ หลังจากที่คุณแม่ได้ยินคำ�ศัพท์คำ�แรกไปแล้ว คำ�ที่ 2 ก็ตามมาคือคำ�ว่า Clock เมื่อถึงเวลานอน ตอนกลางคืน เจ้าตัวน้อยจะเดินไปที่นาฬิกาแขวนตรงผนังในห้อง พร้อมทั้งชี้นิ้วไปที่นาฬิกาปากก็พูด ว่า คล๊อค คล๊อค แล้วหิ้วขวดนมเดินไปเดินมา นั่นคือการสื่อให้เรารู้ว่าเขาง่วงนอนแล้วต้องการไปห้อง นอน นั่นแสดงให้เห็นว่าลูกน้อยเข้าใจได้ถึงสองภาษา และสามารถพูด 2 ภาษาเช่นกัน ถ้าเด็ก ที่อาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปในอนาคตข้างหน้าคงไม่มีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ เพราะเด็กจะต้องเข้า โรงเรียนที่มีแต่ชาวต่างชาติล้วน อย่างไรก็ตามเด็กน้อยจะพูดภาษาอังกฤษได้หรือเด็กบางคนก็อาจจะ ไม่ยอมพูดภาษาไทยเลย เนื่องมาจากหลายสาเหตุแต่สิ่งสำ�คัญคือเวลาพูดไม่ชัด ผู้ใหญ่จะมองว่าน่า รักพร้อมทั้งหัวเราะและล้อเลียน แต่สิ่งที่เด็กได้รู้สึกกลับมาคือความอาย รู้สึกว่าคำ�พูดที่พูดไปเป็นคำ� พูดที่ผิด จากนั้นเด็กจะไม่ยอมพูดภาษาไทยอีกเลย กลับมาที่คุณแม่ท่านใดอยากสอนให้ลูกพูดภาษาอังกฤษควรเริ่มต้นสอนได้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ที่เริ่มพูดเป็น เริ่มจากคำ�ศัพท์จากหนังสือ จาก CD การดูโทรทัศน์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญเพราะที่ บ้านจะเปิดให้ลูกน้อยดูการ์ตูนที่มีแต่ภาษาอังกฤษในช่วงเช้าเท่านั้น ต่อจากนั้นจะไม่เคยเปิดดูหนัง

28 l b e v a r i e t y . c o m


อีกเลย (ถ้าจะดูละครไทย หรือข่าวไทยจะไปดูต่างหากโดยที่ลูกน้อยหลับไปแล้ว) คุณแม่คุณพ่อที่ ต้องการสอนให้ลูกได้สอนภาษาอังกฤษควรหลีกเลี่ยงสื่อบางประเภทที่เป็นภาษาไทยออกไป สื่อที่ หมายถึงคือจำ�พวกหนังสือควรเป็นภาษาอังกฤษ โทรทัศน์จำ�พวกการ์ตูนหรือข่าวควรให้ดูเป็นภาษา อังกฤษ การฟังเพลงในบางครั้ง ควรเป็นเพลงเด็กที่มีทั้งภาษาอังกฤษและไทยในทำ�นองเดียวกัน การ เล่นแท็ปเล็ททุกประเภทควรมีเกมส์หรือคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ และไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะไม่ยอมพูด ภาษาไทย เพราะเวลาออกไปข้างนอกไปโรงเรียนเด็กจะพูดภาษาไทยอยู่แล้ว เพราะในขณะนี้ทั้งบ้าน พูดภาษาไทยกับลูกน้อย หนังสือบางเล่มยังเป็นภาษาไทย แต่พอไปโรงเรียนลูกต้องพูดภาษาอังกฤษ ถ้าเรานึกถึงตรงกันข้ามว่าถ้าตัวดิฉันเองอยู่เมืองไทย ใช้สื่อและสิ่งของส่วนใหญ่เด็กภาษาอังกฤษ แต่ พอออกไปโรงเรียนเด็กใช้ภาษาไทยหล่ะคะ อย่างไรก็ตามเด็กจะได้ทั้งสองภาษาโดยไม่สับสน สิ่งที่อยากแนะนำ�ถ้าคุณพ่อคุณแม่เก่งภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วก็สามารถพูดกับลูกได้เลย แต่การพูดไม่ควรใช้การพูดภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทยในประโยค เดียวกัน ถ้าครอบครัวท่านใดไม่ได้คิดว่าการพูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ เจ้าของสำ�เนียงเป็นสิ่งสำ�คัญก็ทำ�ได้ค่ะ แต่ในความคิดเห็นส่วนตัว แล้วมาพออยู่ที่ประเทศนี้ ชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยจะไม่เข้าใจที่ดิฉัน พูดเพราะสำ�เนียงที่ไม่คุ้นหูนั่นเอง และนี่คือปัญหาที่ตัวคุณแม่ประสบ ด้วยตัวเอง และไม่กล้าที่จะคุยกับลูกเพราะกลัวว่า ลูกน้อยจะติดสำ�เนียงที่เพี้ยนๆ นั่นเอง หาเวลาและ หนทางพยายามเข้านะคะ เพื่ออนาคตข้างหน้าที่หนู น้อยต้องเติบโตในโลกกว้างอีกไกล

b e v a r i e t y . c o m l 29


Movies Move Along What vexes all men? “What vexes all men?” หรือ สิ่งใดกัน ที่รบกวนหัวใจของทุกบุรษ เป็นคำ�พูดของตัวละคร William Turner จาก Pirates of the Caribbean: The Dead Man’s Chest และ Jack Sparrow ก็ ตอบมาว่า “A woman” ข้าน้อยเคยได้รับชมภาพยนตร์มาหลายเรื่อง และได้พานพบเรื่องราวของความรักหลายๆ เรื่อง จากการชมภาพยนตร์เหล่านั้น แม้ภาพยนตร์บางเรื่องไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาพยนตร์ romantic ก็ตาม และในภาพยนตร์บางเรื่อง ข้าน้อยเอง ในฐานะที่เป็นบุรุษ จึงอดไม่ได้ที่จะ คล้อยตามเรื่อง ราวความรักของตัวละครที่เป็นบุรุษ ที่เขามีต่อหญิงที่ตนรัก และสงสัยว่า หากตัวละครเหล่านั้น มีชีวิต อยู่จริงในโลกนี้ ความรักของเขาที่มีต่อสตรีที่รัก จะมีพลังมากมาย ถึงกับขับเคลื่อน และเปลี่ยนแปลง ชีวิตของเขาเหล่านั้นได้จริงหรือ

ภาพยนตร์เรื่องแรก ที่ข้าน้อยนึกถึง คือ Casino Royale (2006) และ Quantum of Solace (2008) ที่เป็นเรื่องราวของสายลับ James Bond ฉบับใหม่ ที่อ่อนประสบการณ์ และไม่เป็นเสือผู้หญิง แต่ปักใจรักผู้หญิงเพียงคนเดียว โดยเรื่องราวมีอยู่ว่า Bond ตกหลุมรักเจ้าหน้าที่หญิงสาวสวยที่ทำ�งาน ด้วยกัน เธอชื่อว่า Vesper Lynd และเมื่อเรื่องดำ�เนินไปจนถึงตอนท้ายของ Casino Royale ก็มีเหตุ ให้ Vesper ต้องตายไป ซึ่ง Bond ก็เสียใจมาก และถึงแม้จะมารู้ทีหลังว่า Vesper มีคนที่เธอรักอยู่แล้ว และที่มาร่วมงานกับ Bond ก็เพราะอยากช่วยคนรักที่ถูกฝ่ายคนร้ายจับเป็นตัวประกัน จนถึงกับทรยศ Bond ด้วยการแอบถอนเงินรางวัลที่ Bond ชนะมาได้ นำ�ไปให้ฝ่ายผู้ร้าย กระนั้น Bond ก็ไม่โกรธ Vesper และก็ยังโทษตัวเองอยู่ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ Vesper ให้ รอดชีวิตได้ ภาพยนตร์เรื่องต่อมา คือ Pirates of the Caribbean: The Dead Man’s Chest (2006) และ The Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007) โดยตัวละครที่ข้าน้อยนึกถึง คือ Davy Jones (โจรสลัดหน้าปลาหมึก) ซึ่งรักเดียวของ Davy Jones คือ Tia Dalma หรือก็คือ Calypso เทพเจ้าแห่งท้องทะเล

30 l b e v a r i e t y . c o m


ตามที่ข้าน้อยตีความเอาจากการชมภาพยนตร์อยู่หลายครั้ง เรื่องมีอยู่ว่า Davy Jones ตกหลุมรักกับ Calypso และจะได้ขึ้นฝั่งมาเพื่อเจอกับ Calypso ได้แค่ทุกๆ 10 ปี แต่เมื่อครบ 10 ปี Calypso ไม่ได้อยู่รอ Davy Jones ตามที่ตกลงกันไว้ แม้ Davy Jones จะถามถึงเหตุผลจากปากของ Calypso เอง ว่าทำ�ไมถึงไม่ไปตามนัด Calypso ก็ตอบว่า “It’s my nature” ซึ่งจากการผิดหวังครั้งนั้น ทำ�ให้ Davy Jones เจ็บปวดมาก และควักหัวใจตัวเองออก แล้วล็อกเก็บเอาไว้ใน Dead Man’s Chest ใน The Pirates of the Caribbean: The Dead Man’s Chest ได้บอกไว้ว่า สิ่งเดียวที่ Davy Jones หลงรักก็คือ ท้องทะเล กับสตรีเพศ ซึ่งเป็นนัยยะว่าทั้งสองสิ่ง เป็นสิ่งที่เหมือนกัน คือ แปร เปลี่ยนได้ง่าย มีความโหดร้าย และไม่สามารถทำ�ให้เชื่องได้ (changing, harsh, and untamable) กระนั้น คำ�พูดสุดท้ายของก่อนตายของ Davy Jones ก็คือ “Calypso” ซึ่งข้าน้อยคิดว่า Davy Jones คงคิดว่าทำ�ไม Calypso ถึงไม่เข้าข้างตนในการสู้รบในศึกสุดท้าย ตัวละครต่อมา ที่ข้าน้อยคิดถึง คือ Severus Snape จากภาพยนตร์ชุด Harry Potter ที่สร้างจากวรรณกรรมเยาวชนในชื่อ เดียวกัน โดยเรื่องมีอยู่ว่า Snape ตกหลุมรัก Lily แม่ของ Harry Potter ตั้งแต่ที่ทั้ง Snape และ Lily ยังเด็ก แต่เมื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่ Lily ก็ไป ลงเอยกับ James พ่อของ Harry แทน แต่ถึงแม้ จะรู้อย่างนั้น Snape ก็ยังเก็บรักของเขาที่มีต่อ Lily ไว้ในใจ จนถึงกับเมื่อรู้ว่า Lily ถูก Voldemort สังหาร ดังนั้น Snape จึงยอมทำ�ตามแผน ของ Dumbledore ทุกอย่าง เพื่อทรยศ และ บ่อนทำ�ลาย Voldemort จนต้องสละชีวิตของตัวเองในตอนสุดท้าย โดยคำ�พูดสุดท้ายก่อนเขาตาย ที่ พูดกับ Harry ก็ยังเป็นคำ�พูดที่ทำ�ให้คิดถึง Lily นั่นคือ “You really have your mother’s eyes.” ยังมีเรื่องราวความรักอีกมาก ของตัวละครที่เป็นบุรุษจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถ ลบภาพคนรักไปจากใจได้ แต่เนื่องจากความจำ�กัดของพื้นที่กระดาษ จึงไม่มีโอกาสหยิบมาเล่าในที่ตรง นี้ได้ แม้บางตัวละครจะสามารถเริ่มต้นความรัก และมีชีวิตใหม่ได้ในท้ายที่สุด แต่ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ในความคิดเห็นของข้าน้อย พวกเขาเหล่านั้น ก็ได้พิสูจน์กับ หัวใจตนเองแล้วว่า ได้รักใครสักคนอย่างสุดหัวใจแล้วจริงๆ

b e v a r i e t y . c o m l 31


รู ้ ไ ว้ ก ็ ด ี น ะ... Tel.617-515-8827

2013 Presidential Inauguration of President Barack Obama

พิธสี าบานตนเข้ารับตำ�แหน่งประธานาธิบดีของประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ใน ปี 2013 เดิ ม ที่ นั้ น รั ฐ ธรรมนู ฐ สหรั ฐ อเมริ ก สได้ กำ � หนดให้ มี พิ ธี ส าบานตนเข้ า รั บ ตำ � แหน่ ง ประธานาธิบดี มีขึ้นใน วันที่ 4 มีนาคม ครั้งสุดท้ายที่มีพิธีนี้ในเดือนมีนาคม นั้นเป็นการสาบานตน เข้ารับตำ�แหน่งของประธานาธิบดีสมัยแรกของ แฟรงคลิน ดี รูสซาเวลท์ (Franklin D. Roosevelt – FDR) ในวันที่ 4 มีนาคม 1933 ในวันที่ 23 มกราคม ในปีเดียวกันนั้นสภาคองเกรสได้มีมติแก้ไข รัฐธรรมนูญครั้งที่ 20(Twentieth Amendment) โดยกำ�หนดให้ President-elect (ผู้ได้รับเลือกเป็น ประธาธิบดี) และ Vice President-elect (ผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดี) ต้องสาบานตนเข้า รับตำ�แหน่งในวันที่ 20 มกราคม ก่อน เที่ยงตรง หลังการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีขึ้นในวันอังคารหลัง วันจันทร์ที่หนึ่งของเดือน พฤศจิกายน และกำ�หนดให้ ส.ส.(Representatives) และ วุฒิสมาชิก (Senators) ของสภาคองเกรสสหรัฐฯ หมดวาระตอน เที่ยงวันของวันที่ 3 มกราคม และ ส.ส. และ วุฒิสมาชิก ใหม่ก็จะเข้ารับตำ�แหน่งตอนเที่ยงตรงของวันที่ 3 มกราคม หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เอะปีนี้ ถึงมีการฉลองในวันที่ 21 มกราคม ก็เป็นเพราะว่าวันที่ 20 มกราคม 2013 มันตรงกับวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตามทั้งประธานาธิบดี และ รองประธานาธิบดีก็ได้ สาบานตนต่อหน้า ประธานผู้พากษศาลสูงสุด (US Chief Supreme Court Justice – John G. Roberts) และ ผู้พิพากษาศาลสูงสุด (US Supreme Court Justice – Sonia Sotomayor) ตามลำ�ดับ ใน พีธิเล็กๆ ที่จัดขึ้นที่ White House ก่อนเที่ยงของวันที่ 20 มกราคม 2013 ตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด และวันที่ 21 ก็เป็นการทำ�พิธีต่อหน้าประชาชนจำ�นวนหลายแสนคนที่หน้า U.S. Capitol Building (ตึกที่ทำ�การสภาคองเกรสสหรัฐฯ – ก็เทียบได้กับตึกรัฐสภาของไทย) วันสาบานตนของประธานาธิบดีก็เป็นพีธีเฉลิมฉลองต้อนรับประธานาธิบดีใหม่หรือที่รับ เลือกกลับมาใหม่ ของชาวอเมริกัน และ ปี 2013 ก็เป็นวันสาบานตนของประธานาธิบดีครั้งที่ 57 ของ ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐฯ ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ในวันนี้ประธานาธิบดีก็จะปราศรัย โดยตรงกับประชาชนถึงแนวนโยบายของตนที่จะปฏิบัติใน 4 ปีข้างหน้า สำ�หรับครั้งนี้ประธานาธิบดี โอบาม่า ก็ย้ำ�ถึงความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นหญิง หริอ ชาย เมื่อทำ�งานอย่างเดียวกัน หรือ ตำ�แหน่งเดียวกัน ก็ควรได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน (Equal pay for equal work) จะเป็น เด็ก หนุ่ม หรือชรา จะเป็น คนจน หรือ คนมี ก็ควรที่จะได้รับการดูแลให้ได้รับอย่างน้อยคือ ปัจจัยสี่ใน การดำ�รงชีวิต อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ยารักษาโรค และ ทุกครอบครัวควรได้รับสิทธิ์ และการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน เพราะครอบครัวทุกครอบครัวนั้นถูกสร้างขึ้นด้วย พื้นฐานมาจากความรัก ความเข้าใจ และห่วงใยกัน ไม่ว่าครอบครัวนั้นจะเกิดมาจากคนต่างเพศ กันหรือเพศเดียวกันก็ตาม และกล่าวย้ำ�อีกเรื่องการให้โอกาสแก่ เด็กหนุ่มเด็กสาวที่มาอยู่ในประเทศ อย่างผิดกฎหมาย แต่ ได้รับการศึกษา อย่างน้อย ไฮสกูล หรือ ระดับ อุดมศึกษา สมควรที่จะได้ รับให้เป็นคนอเมริกัน เพือที่จะได้มาช่วยจรรโลงประเทศสหรัฐฯ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ซึ่งเราก็ต้อง คอยดูกันต่อไปว่าประธานาธิบดีจะสามารถทำ�นโยบายเหล่านี้ได้สำ�เร็จใน 4 ปีข้างหน้าหรือไม่ ตอน นี้ก็มีกฎหมายที่คุ้มครองเรื่อง “รับผลตอบแทนเท่ากันสำ�หรับงานที่เท่ากัน” (Equal pay for equal

32 l b e v a r i e t y . c o m


work) แล้ว ที่เรียกว่า “the Lilly Ledbetter Fair Pay Act” ที่ประธานาธิบดีได้เซ็นอนุมัติให้ใช้เป็น กฎหมายเมื่อ เดือน มกราคม 2009 จากเหตุการณ์ที่ โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุค ที่รัฐคอนเน็คติคัท (Sandy Hook Elementary School, Connecticut) และเหตุการณ์สังหารหมู่อย่างที่ได้ลงในบทความเดือนที่แล้วจำ�นวนคนที่ เสียชีวิตและบาดเจ็บในแต่ละครั้งนั้นจำ�นวนไม่น้อย ประธานาธิบดีก็ได้ย้ำ�ว่ามันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาล และ สภาคองเกรส ต้องหาวิธีคุ้มครองความปลอดภัยชองเด็กๆ และ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ที่เศร้าสลดขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ประธานาธิบดีก็ไม่ได้เพ้อฝันว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิด เหตุการณ์ทำ�นองนี้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ย้ำ�ว่าอย่างน้อยก็ไม่ให้เหตุการณ์มันรุนแรงขนาดอย่างที่ เกิดซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก โดยได้เสนอแนะต่อสภาคองเกรสขอให้ผ่านเป็นกฎหมายก็มี 3 ประเด็น คือ 1. กำ�หนดให้มีการเช็คประวัติของผู้ที่ต้องการซื้อปืนทุกคน ปัจจุบันนี้ผู้ซื้อสามารถเลี่ยงการถูก เช็คประวัติได้โดยการซื้อปืนจากผู้ขายโดยตรงที่นำ�มาแสดงที่งานแสดงปืน (Gun Show) 2. ให้นำ� กฎหมายควบคุมอาวุธสงคราม (Assault Weapons) กลับมาใช้ใหม่และ จำ�กัดขนาดของแม็กกาซีน ให้ไม่เกิน 10 นัด และ 3. ขอให้สภาฯ รับรอง นาย Todd Jones ให้เป็นผู้อำ�นวยการของ Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) เพราะมันค้างมา 6 ปีแล้วที่สำ�นักงานนี้ทำ�งาน ภายใต้ผู้รักษาการตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ ในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนี้ประธานาธิบดีก็ยอมรับว่ามันไม่ง่าย เพราะมีนักการ เมืองไม่น้อยที่ต่อต้านการควบคุมการซื้อขายอาวุธปืน โดยเฉพาะนักการเมืองที่ได้รับการสนับสนุน จาก NRA (National Rifle Association) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีทุนหนาที่สามารถปั้นนักการเมืองที่จะ ให้การสนับสนุนองค์กรได้รับเลือกตั้ง ขณะเดียวกันก็ใช้ทุนทุ่มเพื่อทำ�ลายนักการเมืองบางท้อง ที่ที่มีแนวนโยบายให้ควบคุมการซื้ออาวุธปืนให้หลุดจากวงจรทางการเมืองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีก็ใช้อำ�นาจของฝ่ายบริหารออกคำ�สั่ง (Executive Orders) ทั้งหมด 23 คำ�สั่ง ซึ่งก็ มี การจำ�กัดการนำ�เข้าอาวุธปืนจากต่างประเทศ, ให้หน่วยงานรัฐบาลกลางปรับปรุงในเรื่องการแชร์ ข้อมูลที่เกื่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคจิต, และมีคำ�สั่งให้ CDC (the Centers for Disease Control and Prevention) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนให้เป็นข้อมูลสำ�หรับสภาคองเกรส เป็นต้น ในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนี้เมื่อต้นเดือนมกราคม รัฐนิวยอร์ค เป็นรัฐแรกหลัง จากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ แซนดี้ฮุค ที่ได้ออกกฎหมายการควบคุมปืน ที่เข้มงวดขึ้นโดยการเพิ่มบท ลงโทษให้เป็นความผิดทางอาญาที่รุนแรง และห้าม Assault weapon (อาวุธต่อสู้ใช้ในสงคราม) ซึ่งรวมถึงปืนกึ่งอัตโนมัติทั้งหลาย ที่รัฐนิวยอร์คนั้น นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐอื่น ในประเทศ สหรัฐฯ จะมีการควบคุมอาวุธปืนอย่างแพร่หลาย และรัฐแต่รัฐก็มีกฎหมายของตนเอง และ ระดับ การควบคุมก็แตกต่างกันไป เช่นที่ อริโซน่า อนุญาตให้คนพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้ (พอนึก ภาพเห็นว่าเหมือนในหนังคาวบอยเมื่อ 4-50 ปีที่แล้ว) แต่ก็มีหลายรัฐที่ไม่อนุญาต ผมก็คิดว่าคงจะ มีการถกเถียงกันระหว่างนักการเมืองและองค์กรที่จะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงเดือนสอง เดือนนี้ก็คงจะได้ยินได้ฟังความคิดเห็นของฝ่ายที่เห็นด้วยกับการควบคุมปืน และ ฝ่ายที่เชื่อในสิทธิ์ ส่วนบุคคล (Bill of Rights – Second Amendment) ที่มีความเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์มาควบคุมสิทธิ์ ส่วนบุคคลที่จะทำ�อะไรก็ได้รวมถึงการเป็นเจ้าของปืนทุกประเภท แต่ที่น่าเป็นห่วงคือคนป่วยโรคจิต จำ�นวนมากจะกลายเป็นเป้านิ่งให้นักการเมืองและองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมาย ควบคุมอาวุธ เอามาเป็นเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การควบคุมนั้นกระทบถึงตน ที่อยากจะฝาก

b e v a r i e t y . c o m l 33


ให้ช่วยกันคิดสักหน่อยก็คือ เมื่อพูดถึงผู้ป่วยทางจิต นั้นมันกว้างมาก นั่นไม่ได้หมายความว่าคน ป่วยทางจิตทุกคนจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และจิตใจเหี้ยมโหดเสมอไป แต่ที่แน่ๆ กลุ่มที่ทุก คนควรกลัว คือพวก Psychopathic (คนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดและขาดความสำ�นึกผิด) นั้นควรถูกห้าม ก่อน เฮ้อ! แต่ในความเป็นจริงนั้นเราจะวัดได้อย่างไรว่าใครคือมนุษย์ที่เหี้ยมโหด Psychopathic นั้น เพราะในทางจิตเวชนั้นไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดเหมือนได้ เหมือนกับการใช้ เทอร์โมมิเตอร์วัด อุณหภูมิในร่างกายคนได้ การวินิจฉัยของจิตแพทย์ก็ตั้งสมมุติฐานมาจากการสัมภาษณ์ และ การสัง เกตุพฤติกรรมของผู้ป่วยเป็นหลัก แต่ถ้าไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากคนป่วยก็ทำ�ให้การวินิจฉัยผิดได้ และ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องใช้เวลาที่จะรู้จักคนป่วยคนนั้น เขียนมาถึงตรงนี้ก็ชักหมดหวัง ความหวัง สุดท้ายก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลใจให้นักการเมืองใช้วิจารณญาณในการตัดสินออกกฎหมายที่เป็น ธรรมแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคกัน มาลองมองย้อนร่วมกันสักนิดว่า 4 ปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาล โอบาม่า ได้ทำ�อะไรไปบ้าง เริ่ม กันก็ที่ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในต้นปี 2009 ถ้าจะมองลึกลงไปสักหน่อยที่เห็นได้ชัดเจน คือ สถาบันการเงินของประเทศ ตกอยู่ในภาวะคลอนแคลนมาก ซึ่งส่งผลไปที่ตลาดการซื้อชายบ้าน และที่ดิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ (Real estate market) และอุตสหกรรมต่างๆ ตกลงอยู่เกิดภาวะ การเงินที่ขาดสภาพคล่อง เพราะไม่สามารถยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ขณะที่ผลผลิตหรือสินค้า ยังอยู่ในสต็อกและยังรอที่จะขายอยู่ ก็ทำ�ให้ไม่มีเงินเข้าก็เลยส่งผลให้การผลิตชะงักงันขึ้นทันที ก็ จำ�เป็นที่เจ้าของกิจการต่างๆ จำ�เป็นต้องปลดคนงานเพราะขาดเงิน เมื่อคนตกงานก็ทำ�ให้กำ�ลังซื้อ ตกลง สินค้าที่ผลิตออกมาขายไม่ได้ มันก็เป็นลูกโซ่กัน และนั่นก็รวมถึงอุตสหกรรมรถยนต์ด้วย เพราะรัฐบาลจอร์จ บุช ไม่เชี่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ แนวโน้นของภาวะตลาดน้ำ�มันซึ่งในเวลานั้นมีแนวโน้วที่จะมีราคาสูงขึ้น และมีความเชื่อและความ คิดแบบเดิมๆ ของคนอเมริกันที่ว่ารถยิ่งแรงมากเท่าไหร่ยิ่งดี ไม่ต้องคำ�นึงถึงเรื่องน้ำ�มัน และแถม ยังออกมาแสดงความเห็นอีกว่า ถ้ามีเงินเสียอย่างรัฐบาลไม่ควรที่จะเข้ามาแทรกแซง ทางเลือกของ ประชาชน ก็อย่างว่าอาจเป็นเพราะท่านสายตาสั้น โอะไม่ใช่วิสัยทัศน์อาจจะสั้นไปหน่อยหนึ่ง พอ น้ำ�มันขึ้นราคาจริงจาก 1เหรียญกว่าต่อ แกลลอน เป็น 3-4 เหรียญต่อแกลลอน และอาจดูเหมือนว่า ถึง 5 เหรียญด้วยซ้ำ�เจ้าของรถพลังสูงขนาด 8 สูบ รับประทานน้ำ�มัน 8-10 ไมล์ต่อแกลลอนทั้งหลาย เริ่มทนกับการเติมน้ำ�มันครั้งละ ร้อยกว่าเหรียญชักไม่ค่อยไหว ก็พากันเก็บรถ หรือขายรถทิ้งกัน เป็นแถว แล้วรถที่ผลิตออกมาก็ขายไม่ออก แล้วกู้เงินก็ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องปลดคนงาน และ ทำ�ท่าว่า จะต้องล้มละลาย รัฐบาลโอบาม่าผู้รับมรดกที่รัฐบาลชุดก่อนส่งมอบให้ และเดินลงเวทีด้วยรู้สึกผิด แต่ก็ทำ�อะไรไม่ได้แล้ว ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลโอบาม่าเห็นว่ารัฐบาลควรเข้ามาค้ำ�ประกันสถาบัน การเงิน และ อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดยักษ์ ไม่ให้ล้มละลาย ที่น่ายินดีคืออุตสาหกรรมรถยนต์ก็ ทำ�การปรับเปลี่ยนกลยุทธการผลิตใหม่โดยมาเน้นการผลิตรถยนต์ที่ประหยัดน้ำ�มัน, รถไฮบริด และ รถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อจะสามารถแข่งขันกับรถของญี่ปุ่นและเกาหลี และผลคือ อุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นเป็นลำ�ดับ ก็คงต้องปรบมือให้ แต่ภาวะคนตกงานก็ยังคง เป็นปัญหาของประเทศอยู่ถึงแม้จะกระเตื้องจาก 10 เปอร์เซ็นต์ ลงมาที่ 7.8 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ตาม เพราะก่อนที่เราจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย จำ�นวนคนว่างงานนั้นอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น (นั่นคือแทบไม่มีคนตกงานเลย เพราะ 5 เปอร์เซ็นต์นั้นรวม คนแก่ คนพิการและเด็กอยู่ในนั้นด้วย) ก็ หวังว่าวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้มันจะลงไปที่ 5 เปอร์เซ็นต์อีกครั้ง ตอนที่ประธานาธิบดีโอบาม่าเข้ารับตำ�แหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2009 นั้นก็ ประกาศว่าจะต้องปิดคุกที่กวนตานาโม่เบย์ ที่ตั้งฐานทัพเรือสหรัฐฯ ใน ประเทศ คิวบา ที่รัฐบาลจอร์จ

34 l b e v a r i e t y . c o m


บุช เอาไว้กักขังพวกต่อต้านในสงครามที่ประเทศ อาฟกานิสถาน และ อิรัค โดยผู้ถูกกักขังเหล่านี้ ไม่รับอนุญาตให้ส่งเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมตามแบบปฏิบัติเป็นปกติในสังคมอเมริกัน หลังเข้ารับ ตำ�แหน่งเพียง 2 วันประธานาธิบดีโอบาม่า ใช้อำ�นาจฝ่ายบริหารออกคำ�สั่งให้ยุติขบวนสอบสวนแบบ ทรมาน และในที่สุดก็ปิดคุกนี้เมื่อต้นปี 2011 สำ�หรับสงครามที่อิรัค วันที่ 31 สิงหาคม 2010 เป็นวันสุดท้ายที่กองทัพสหรัฐฯ ยุติการ ปฏิบัติการอย่างเป็นทางการในประเทศอิรัค แต่ยังคงมีการปฏิบัติการต่อในประเทศอาฟกานิสถาน เมื่อปี 2011 ประธานาธิบดีก็ประกาศว่ามีแผนที่จะถอนทหารออก และกำ�หนดจะยุติการปฏิบัติการ ทางการทหารของกองทัพสหรัฐฯ ในอาฟกานิสถานในเดือน มิถุนายน 2014 สงครามที่อาฟกานิสถาน นั้นพูดได้ว่าเป็นสงครามที่ประธานาธิบดีโอบาม่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง ก็หวังว่าทหารหาญที่ ปฏิบัติการอยู่ในอาฟกานิสถานจะได้กลับคืนสุ่มาตุภูมิโดยเร็ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2011 ก็มีข่าวดีที่คนทั่วโลกยินดีเป็นอย่างยิ่งคือวันที่ โอซามา บิน ลาดิน ได้ถูกสังหารในบ้านที่ใช้หลบอาศัยในประเทศปากีสถาน โดยหน่วยพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SEAL teams (Sea, Air, Land Teams) ทีมที่เข้าสังหารโอซามา บิน ลาดิน คือ SEAL Team 6ซึ่งเป็นทีมสุดยอดของ SEAL Teams ทั้งหมด ก็คงเป็นทีรู้กันอยู่แล้วว่าในที่สุดการปฏิรูปการให้การรักษาพยาบาล (Health Care Reform) ก็ได้สำ�เร็จลงและได้ผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส และได้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2010 และจะได้นำ�มาใช้ต้นปี 2014 อีกเรื่องที่รัฐบาลโอบาม่าพยายามเสนอกฎหมาย DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act) กฎหมายนี้ได้ผ่านสภาผูแทนฯ ด้วย คะแนนเสียง 216 – 198 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2010 แต่ ว่าพอนำ�เข้า วุฒิสภาสหรรัฐ ได้รับคะแนน 52 - 44 เพื่อไม่ให้มีการ Fillibuster ใน วุฒิสภาฯ จะต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อย 60 จึงจะผ่าน และนำ�มาใช้เป็นกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2012 ประธานาธิบดี โอบาม่าก็ ออกคำ�สั่งของฝ่ายบริหารที่ชื่อว่า Deferred Action มาแทนก็ช่วยให้เด็กหนุ่มเด็กสาวที่มาอาศัยอยู่ ในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายสามารถ ได้รับใบอนุญาตทำ�งานชั่วคราวเป็นเวลา 2 ปี ก็มีความหวังว่า ประธานาธิบดี โอบาม่า 2 นี้จะสามารถช่วยเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้ได้เป็นคนอเมริกัน อย่างที่ DREAM Act ที่เคยถูกนำ�เสนอมาแล้วเมื่อปี 2010 มาดูเรื่องการต่างประเทศบ้างก็คงต้องยกนิ้วให้กับรัฐมนตรีหญิงคนเก่งของรัฐบาล โอบา ม่า นาง ฮิลลารี่ คลินตั้น (Hillary Clinton) นับว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ สหรัฐฯ (US Secretary of State) ที่เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก และทำ�ให้ทั่วโลกกลับ มามองสหรัฐฯ อย่างเป็นมหามิตรอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเธอก็จะลงจากตำ�แหน่งรัฐมนตรีฯ และก็ คาดว่า นาย จอห์น แคร์รี่ (John Kerry) วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ จากรัฐแมสซาชูเซ็ทส์ คงจะได้รับอนุมัติ จากสภาคองเกรสให้เข้ารับตำ�แหน่งแทนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อจาก นาง ฮิลลารี่ คลินตั้น ชื่อของนางฮิลลารี่ คลินตั้น ในแวดวงการเมืองสหรัฐฯ นั้นถูกกล่าวถึงด้วย ความชื่นชมในความสามารถของเธอ หลายคนก็มีความหวังว่าเธอจะสมัครเข้าแข่งขันชิงตำ�แหน่ง ประธานาธิบดีในปี 2016 เพราะเชื่อว่าในความสามารถของเธอจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของ สหรัฐอเมริกา คงไม่ต้องบอกว่าคนอเมริกันส่วนมากรู้สึกขอบคุณสักแค่ไหนที่เธอทำ� หน้า U.S. Secretary of State ได้อย่างดีเยี่ยม และก็ขอแสดงความยินดีกับนาย John Kerry ที่จะมาทำ�หน้าที่ U.S. Secretary of State คนต่อไปด้วยครับ

b e v a r i e t y . c o m l 35


be Law

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สรุปข่าว และกฎหมาย Immigration เดือนมกราคม 2013

ข้อกำ�หนดการขอยกเว้นสถานภาพบุคคลผิดกฎหมายชั่วคราว ก่อนที่จะเดินทางออกนอกสหรัฐฯ เพื่อไปสัมภาษณ์วีซ่าถาวรและ กรีนการ์ดที่ประเทศบ้านเกิดของตน Form I-601A เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2012 เจเน็ท นโปลิตาโน เลขาธิการ โฮมแลนด์ เซเคี ย วริ ตี้ ได้ ประกาศขั้ นตอนลงทะเบี ยนส่ วนกลาง ซึ่งจะช่วยทำ�ให้พลเมืองสหรัฐฯ กับครอบครัว (หมายรวมถึงคู่ สมรส บุตร และบิดา มารดา) ที่กำ�ลังรอวีซ่าถาวรอยู่นอกสหรัฐฯ เพื่อจะเดินทางเข้ามารับกรีนการ์ด ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเร็วขึ้น ในบางกรณีข้อกำ�หนดใหม่นี้จะอนุญาตให้บุคคลบางกลุ่มสามารถ สมัครขอยกเว้นสถานภาพบุคคลผิดกฎหมายชั่วคราวก่อนที่จะเดินทางออกนอกสหรัฐฯ เพื่อไป สัมภาษณ์วีซ่าที่ประเทศบ้านเกิดของตน ขั้นตอนนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม 2013 ข้อกำ�หนด นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากคำ�สั่งของทำ�เนียบขาวในฐานะรัฐบาลบริหารเช่นเกียวกับกฎ Deferred Action สำ�หรับเยาวชน หรือ DACA ซึ่งจะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ที่กำ�ลังดำ�เนินเรื่องขอวีซ่า ถาวรและกรีนการ์ด และช่วยให้พลเมืองสหรัฐฯกับครอบครัวที่กำ�ลังดำ�เนินเรื่องอยู่ได้มาอยู่พร้อม หน้าพร้อมตากันเร็วขึ้น กฎหมายปัจจุบันบังคับให้ครอบครัวของพลเมืองสหรัฐฯที่ไม่มีสิทธิ์รอเปลี่ยนสถานภาพ ในประเทศ ต้องเดินทางออกนอกสหรัฐฯเพื่อไปขอวีซ่าถาวร บุคคลที่อยู่ในสหรัฐฯอย่างผิดกฎหมาย มาเกินกว่า 6 เดือนจะต้องสมัครขอเว้นโทษไม่ให้เข้าประเทศก่อนจะเดินทางออกนอกสหรัฐฯ เพื่อ ไปขอวีซ่าถาวร ภายใต้กฏยกเว้นโทษที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งก็คือกฎเดียวกับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติจะขอ กฎยกเว้นโทษกฎใหม่ ครอบครัวไม่สามารถสมัครขอยกเว้นโทษได้จนกว่าจะไปสัมภาษณ์วีซ่าถาวร ที่สถานกงสุลสหรัฐ ณ ต่างประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครเท่านั้น ซึ่ง ณ จุดนั้นบุคคลเหล่านั้นก็ถูก ตัดสินไปแล้วว่าต้องได้รับโทษห้ามเข้าประเทศ กฎใหม่นี้จะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือ จะทำ�ให้ระยะเวลาในการรอเรื่องเร็วขื้น ทำ�ให้ผู้สมัครสามารถเดินทางกลับเข้ามาในสหรัฐเพื่อ อยู่กับครอบครัวได้เร็วขึ้น ผู้ที่จะสมัครขอเว้นโทษได้นั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นญาติสนิทของ พลเมืองสหรัฐฯ (ญาติสนิทในที่นี่หมายรวมถึง คู่สมรส บุตรธิดา และบิดามารดา) ที่ได้รับโทษไม่ให้ เข้าประเทศสืบเนื่องมาจากการอยู่อย่างผิดกฎหมายเท่านั้น และต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าหากบุคลล ผู้นี้ไม่ได้รับการยกเว้นโทษ จะทำ�ให้ญาติที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ (เช่น คู่สมรสหรือบิดามารดา) ต้องตก อยู่ในสถานการณ์ยากลำ�บาก โดยทางอิมมิเกรชั่นจะตีพิมพ์แบบฟอร์ม I-601A ขอเว้นโทษออกมาให้ ใช้ในการสมัครเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ดีภายใต้ขั้นตอนใหม่นี้ ผู้สมัครยังคงต้องเดินทางออกนอกประเทศไป ดำ�เนินเรื่องที่สถานกงสุลนอกสหรัฐฯ แต่จะสามารถสมัครขอเว้นโทษก่อนเดินทางออกไปสัมภาษณ์ วีซ่าถาวรได้ ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาที่จะต้องรอผลอยู่นอกประเทศให้น้อยลงและได้กลับมาอยู่ใน สหรัฐฯเร็วขึ้น นโยบายใหม่ ใบรับรองแพทย์ที่ใช้กับผลตรวจสุขภาพและรายงานการฉีดวัคซีน หรือแบบฟอร์ม I-693 จะมีอายุการใช้งานยาวจนถึงสิ้นปี 2013 อิมมิเกรชั่นได้ออกประกาศ Policy Memorandum (PM) ออกมา โดยมีเนื้อความให้ยืด อายุการใช้งานของใบรับรองแพทย์ที่ใช้กับผลตรวจสุขภาพและรายงานการฉีดวัคซีน หรือแบบฟอร์ม

36 l b e v a r i e t y . c o m


I-693 ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครขอกรีนการ์ดทั้งแบบถาวรและชั่วคราวเป็นระยะเวลาชั่วคราว โดยปกติแล้วใบรับรองแพทย์ดังกล่าวนี้จะมีอายุการใช้เพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้น ซึ่งใบรับรองแพทย์สำ�หรับ ผชตรวจสุขภาพแบบฟอร์ม I-693 เป็นเอกสารที่จำ�เป็นต้องใช้ร่วมกับเอกสารอื่นๆ ในการสมัครขอกรี นการ์ดทั้งแบบถาวรและชั่วคราว แม้ว่าส่วนใหญ่การสมัครขอกรีนการ์ดจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปี แต่ก็มี หลายกรณีที่ใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีตามอายุการใช้งานของแบบฟอร์ I-693 ในประกาศ Policy Memorandum (PM) ซึ่งลงวันที่ 29 ธันวาคม 2011 อิมมิเกรชั่นได้ยืดเวลาอายุการใช้งานของใบรับรองแพทย์ ฟอร์ม I-693 ให้มีอายุการใช้งานตราบเท่าที่ใบสมัครขอกรีนการ์ดจะได้รับการพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ ผ่าน โดยออกนโยบายนี้ร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ซึ่งกำ�หนดให้ใช้สำ�หรับใบสมัครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Class A หรือกลุ่ม Class B ที่กำ�หนดว่าเป็น “อาการหรือโรคอื่นๆ” โดยนโยบายนี้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2013 นโยบายใหม่ แม้ว่าระยะเวลาหนึ่งปึจะล่วงเลยไปแล้วหลังส่งแบบฟอร์ม I-693 ควบคู่ไป กับเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครกรีนการ์ดทั้งถาวรและชั่วคราว แต่นโยบายใหม่นี้จะกำ�หนดให้แบบ ฟอร์มนี้ยังมีอายุการใช้งานได้ยาวไปจนกระทั่งสิ้นปี 2013 ตามข้อกำ�หนดดังต่อไปนี้ แบบฟอร์ม I-693 แสดงว่าผู้สมัครไม่มีอาการหรือโรคต่างๆในกลุ่ม Class A หรือ Class B (แต่ไม่ใช่กลุ่ม Class B ที่เป็น อาการหรือโรคอื่นๆ ณ ขณะที่มีการตรวจโรค และ อิมมิเกรชั่นพิจารณาตัดสินใบสมัครแบบ ฟอร์ม I-485 หรือ I-687 ในวันที่ 30 กันยายน หรือก่อนหน้านั้น ขณะนี้ทางอิมมิเกรชั่ นกำ�ลังร่วมงานกับ CDC เพื่อพัฒนาและออกนโยบายใหม่เกี่ยวกับความเพียงพอ ของแบบฟอร์ม I-693 หรือสำ�หรับนโยบายในปีงบประมาณ 2014 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2013

b e v a r i e t y . c o m l 37


38 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 39


be Talk

วาไรตี้ อารมณ์ดี

สำ�หรับเดือนนี้ ก็เข้าสู่เทศกาลวาเลนไทน์แล้ว ซึ่งถือกันว่าเป็นเดือนแห่งความรัก ทางบีวา ไรตี้ ก็ได้เตรียมของขวัญชิ้นพิเศษให้กับทุกท่าน นั่นก็คือศิลปินคุณภาพ ที่เรียกได้ว่า หลายต่อหลาย ท่านชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก ผมเห็นราคาบัตร ที่ซื้อก่อนวันที่ 31 มกราคมแล้ว คาดเดาได้เลยว่า ต้อง มีผู้มาร่วมงานกันอย่างแน่นขนัด ทำ�ไมน่ะเหรอครับ? ก็เพราะคนไทยชอบของถูก แต่ในความเป็นจริง แล้วใครๆก็ชอบของถูกทั้งนั้น ผมเองก็เหมือนกัน แต่ถ้ายิ่งราคาถูก แล้วยังเต็มไป ด้วยคุณภาพอีกนี่ สิครับ ยิ่งจะถูกใจ สำ�หรับคุณอ๊อฟ ปองศักดิ์เคยมาแสดงแล้วครั้งหนึ่ง ในปีที่แล้วในหลายรัฐ ไม่ว่าจะ เป็น นิวยอร์ค, วอชิงตัน ดีซี และอื่นๆ ซึ่งก็ได้ทำ�การแสดงเป็นที่น่าประทับใจ ให้คนได้บอกต่อๆกันไป ว่า คุณอ๊อฟ ปองศักดิ์ แสดงคอนเสิร์ตได้ดีมาก สร้างความสนุนสนาน และความบันเทิงให้ผู้เข้าชม แบบ เรียกได้ว่าไม่เสียดายเงินค่าบัตร ที่เสียไปเลย ทีเดียว ในคอนเสิร์ตที่จะจัดในบอสตันคราวนี้ เรายังมี แขกรับเชิญพิเศษ นั่นก็คือ คุณพลอย little voice ซึ่งเธอก็พึ่งได้เดินทาง มาศึกษาต่อที่นี่ พอดีพี่ต่อได้มีโอกาสไปพบเจอมา เลยเชิญให้มาร่วม ร้องเป็นแขกรับเชิญพิเศษ พร้อมด้วยมือกีต้าร์ คือคุณพัต ซี่งเป็นนักศึกษาอยู่ที่ Berklee College of music และเป็นหนึ่งในกรรมการ ในการประกวด Boston Thai Karaoke ในปีที่ผ่านมาด้วย เพียงแค่ นี้ก็เห็นภาพแล้วครับ ว่าคุ้มค่าเงิน $30 ที่เสียไปจริงๆ ในปีนี้ ก็มีศิลปินที่จะมาทำ�การแสดงที่อเมริกานี้ เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับ เหลือก็แต่ เพียงรอการยืนยันเรื่อง วัน เวลา และสถานที่เท่านั้น เอาแบบที่ลงตัวเรียบร้อยแล้วก่อนเลยนะครับ โดยที่มีกำ�หนดเวลาแสดงแล้ว ก็ได้แก่ คุณเจ เจตริน ที่จะมาที่นิวยอร์ค ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมนี้ ที่ Arena, NY โดยคุณเจ เองก็เคยมาแสดงที่บอสตัน แล้วเมื่อ กันนายน ปี 2009 ที่ผ่านมา ครั้งนั้น น่าจะเรียกได้ว่า เป็นการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินไทย ที่มีอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ โดยมีผู้เข้า ชมมากกว่า 500 คนเป็นครั้งแรกในบอสตันก็ว่าได้ และยังเป็นการแสดงที่มีความยาวเกือบสองชั่วโมง เต็ม และยังสร้างความประทับใจให้กับ ชาวไทยในบอสตันเป็นจำ�นวนมาก และถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการนำ�ศิลปินมาแสดงในเขตนี้เลยก็ว่าได้ นอกจากนั้นล่าสุด ก็ยังมีข่าวแว่วๆ มาว่า คุณปาล์มมี่ จะมาแสดงคอนเสิร์ตในเร็วๆนี้ ซึ่ง เธอเองเป็นศิลปินที่มีคุณภาพ และมีสไตล์เป็นแบบฉบับของตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจเด็กแนวเลย ทีเดียว และเชื่อว่ามีผู้อยากเข้าชมการแสดงของเธอ เยอะมาก โดยครั้งนี้เธอมาพร้อมกับวงแบคอัพ โดยมีค่าใช่จ่ายสูงมากเลยทีเดียว เมืองบอสตันเอง มีจำ�นวนผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 500-600 คน คงจะรับ คอนเสิร์ตแบบนี้ไม่ไหว ข่าวที่ได้มาก็คือ ปาล์มมี่จะเปิดการแสดงเพียงแค่สองที่เท่านั้นในอเมริกา คือ แอลเอและนิวยอร์ค และคิดว่าคงจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ เพราะได้ข่าวการเตรียมงาน และการติดต่อตัวแทน ในเขตบอสตัน เรื่องการ จำ�หน่ายบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอย่างที่รู้ๆกันครับว่า ระดับปาล์มมี่แล้ว รับประกันคุณภาพ เรียกว่าประทับใจกันอย่าง แน่นอน และผมเชื่อว่าคงมีคนบอสตันไม่น้อย ที่จะเดิน ทางไปร่วมคอนเสิร์ตที่นิวยอร์คอย่างแน่นอน ผมคาดว่า น่าจะหลังคอนเสิร์ตของคุณเจ เจตรินเพียง ไม่นาน เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ ที่แน่นนอนมาเท่านั้นครับ อีกหนึ่งศิลปิน ที่ชาวบอสตันจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมก็คือ คุณลุลา โดยสำ�หรับศิลปินท่าน นี้ ผมมีความชื่นชอบเธอเป็น การส่วนตัวด้วย ผมรู้สึกชื่นชอบน้ำ�เสียง และก็แนวเพลงที่เธอร้องครับ

40 l b e v a r i e t y . c o m


โดยคาดว่าเธอจะมาในเดือนพฤษภาคมนี้ พวกเราคงมี โอกาสได้ชื่นชมกัน นอกจากนี้ ที่มีข่าวว่าดาราศิลปินไทยที่จะมาอเมริกาอีกก็มี อาทิเช่น คุณแพนเค้ก เขมนิจ , คุณฟิล์ม รัฐภูมิ , คุณปอยฝ้าย มาลัยพร, และคุณเฉลิมพล มาลาคำ� ซึ่งก็รอดูผู้จัดงานของแต่ละรัฐจะรับไปจัดกันต่อไปนะครับ สำ�หรับคอนเสิร์ตของศิลปินไทยที่มาทำ�การแสดงที่นี้ ในเขตบอสตันนี้ ก็จะเป็น Funis กับ Be Variety เป็นผู้จัด ซึ่งการกำ�หนดราคาบัตร เราก็กำ�หนดจากค่าตัวของศิลปินเป็นหลัก โดยรวม กับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ควรจะมี แล้วก็ตรอง ดูความน่า จะเป็นว่าศิลปินแต่ละท่าน ควรจะจำ�หน่ายบัตร ในราคาเท่าใด โดยคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ของจำ�นวนบัตรที่จะขายได้ เพื่อเป็น ฐานในการตัดสิน ใจว่าราคาบัตร ควรจะเป็นเท่าไร ซึ่งในการจัดคอนเสิร์ตใน 4-5 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ เราจะเสมอตัว ( เท่าทุน) แต่ก็อาจจะมีกำ�ไรบ้างในบางงาน แต่ก็ไม่ถึง 10% หรือบางงานก็ขาดทุนด้วยซ้ำ�ไป โดยบาง ครั้งผมเอง ก็อยากจะแสดงตัวเลข และบัญชีต่างๆ ให้ได้เห็นรับทราบกัน แต่ก็นั่นแหละครับ มันเป็น ตัวเลขทางธุรกิจ ผมพอรู้มาบ้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะแจกแจง ออกสื่อได้ครับ แต่ถ้าอยากทราบจริงๆ ก็หลังไมค์ได้ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือ อย่าไปคิดว่าผู้จัดงานคอนเสิร์ต จะร่ำ�รวย มหาศาลจากการจัดงานเลยครับ เพราะบางท่านเข้าใจผิด เลยต่อรองกันยกใหญ่ แถมยังขอของแถม เป็นอะไรต่อมิอะไร มากมาย ได้โปรดเข้าใจผู้จัดเถอะครับ และอย่าต่อรองอะไรเลย เพราะนอกจาก จะไม่ได้กำ�ไรอะไรมากมายแล้ว นี้ถ้าบวกค่าตัว ของผู้จัดเข้าไปด้วยอีกนี่ แทบจะไม่เหลืออะไรเลยด้วย ซ้ำ�ไปครับ ที่จัดกันอยู่นี้ ผู้จัดก็แค่หวังว่าจะมีคนมาดูกันมากๆ และจะได้ สนุกสนานกัน โดยไม่ได้คิด ว่าจะได้กำ�ไรมากมายอะไร ท่านไม่เบื่อบางหรือครับ ทำ�งาน เลิกงาน และก็กลับบ้าน หรือไปเรียน เลิก เรียน และก็กลับบ้าน ไปเล่นสกี ไปปาร์ตี้บ้านเพื่อน ผมแค่คิดว่า ถ้ามีอะไรสนุกๆทำ� พบปะเพื่อนใหม่ บ้างก็ไม่เลวนะครับ ไม่ใช่คบกันอยู่แค่ 4-5 คน ผมเลยอยากให้ทุกท่านหายเบื่อกับอะไรๆที่มันจำ�เจ จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา เพียงท่านเสียเงินแค่ไม่กี่สิบ เหรียญ ก็ได้ดูศิลปินดีๆ แบบที่ไม่ต้องเสียดาย เงินแล้ว นานๆทีนะครับ เพราะมันไม่ได้มีขึ้นทุกอาทิตย์ซะเมื่อไหร่ ออกมาร่วมงาน กันเยอะๆนะครับ เพราะถ้าได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนเพลง ก็จะทำ�ให้มีศิลปินหลายท่านอยากมาแสดงคอนเสิร์ตอีกนะ ครับ บอสตันเรา ช่วงก่อนคอนเสิร์ตของ คุณอ๊อฟ ก็คงคึกคักกันพอสมควร แต่พอหลัง คอนเสิร์ต คุณอ๊อฟ ก็คงกลับมา เงียบเหงาอีกครั้ง เห็นพี่ต่อบอกว่าปีนี้ สมาคมไทย-บอสตัน ก็ไม่น่าจะ จัดงานอะไร เช่นงาน sport day ช่วง summer ก็ไม่มีแล้ว นี้ก็ยังไม่รู้ว่างาน Thai Night ปีนี้จะมีอีกหรือ เปล่า เพราะทุกอย่างต้องรอผลการประชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งจะมีขึ้นหลังจาก งานคอนเสิร์ตของคุณ อ๊อฟไปแล้ว เพราะต้องรอรองนายกสมาคมอีกท่านกลับจากประเทศไทยก่อน จึงจะทำ�การประชุมได้ ซึ่งนั่นก็ทำ�ให้หนังสือบีวาไรตี้ ยังจะมีถึงเดือนมีนาคมนี้แน่นอน แต่สำ�หรับของเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ คงต้องรอดูผลการ ประชุมก่อน ส่วนงานอื่นๆก็คงยังไม่มีครับ ที่จะมีในปีนี้ก็คงจะเป็นงาน Interstate Golf ซึ่งจะเป็นงานใหญ่ เพราะจะมีคนไทยจากทั่วอเมริกามาร่วมงาน ซึ่งก็น่าจะประมาณ 250-300 คน โดยทางสมาคมกอล์ฟ ก็เริ่มเตรียมงานกันแล้ว และก็ต้องจัดกันแบบไม่ให้เสียหน้าคนไทยในบอสตัน อย่างแน่นอน ในฐานะเจ้าภาพครับ ก่อนจากกัน ขอเน้นย้ำ�กันอีกเรื่องครับ สำ�หรับ web board Classifies ของบีวาไรตี้ ที่ สำ�หรับใครที่ต้องการหาคนงาน หรือมีห้องว่างให้เช่า ขายร้าน ขายของต่างๆ สามารถเข้าไปโพสเอง ได้เลยนะครับ โดยเพียงแค่สมัครสมาชิกแล้ว ได้รับอีเมล์ ตอบกลับ หลังจากนั้นก็เข้าไปโพสเองได้

b e v a r i e t y . c o m l 41


เลย หรือหากทำ�ไม่ได้ก็โทรเข้ามาสอบถาม หรือ text มาครับที่เบอร์ 617-314-0987 Face book หรืออีเมล์ก็ได้ครับ ทางเรายินดีดำ�เนินการให้ และอีกเรื่องสำ�หรับศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมไทย-บอสตัน เพราะความห่วงใยอยู่ไม่ไกลจากตัวคุณ ท่านสมารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหา ได้ทุกอย่าง อะไรที่เราตอบได้เราจะตอบ ส่วนอะไรที่เราตอบไม่ได้เราก็จะพยายามไปหาคำ�ตอบมาให้ ครับ หรือส่งไปให้ที่ปรึกษาของสมาคมเป็นผู้ตอบ ถึงเราจะช่วยท่านไม่ได้ทางตรง แต่อย่างน้อยท่านก็ มีที่จะระบายความในใจได้นะครับโทรหาเราได้ที่เบอร์ 617-314-0987 เขียนถึงตรง นี้แล้ว ผมก็หวังครับว่า พวกเราจะมีสมาคมให้ได้โทรหากันอีกต่อไป แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้าครับ.

42 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 43


be Fortune ท่ า นที่ เ กิ ด วั น อาทิ ต ย์ ช่ ว งนี้ ใ ห้ ร ะวั ง เรื่ อ งของ คำ�พูด คือพูดอย่าง หนึ่ ง แต่ ค นฟั ง เข้ า ใจอี ก อย่าง เป็นการสื่อสารที่ ผิดพลาดนำ�มาซึ่งความ เสียหาย ทางที่ดีไม่ควร พูดถึงบุคคลที่สาม คุณ จะได้ทำ�งานใหม่ๆ หรือ หน้ า ที่ ที่ คุ ณ ไม่ คุ้ น เคย ใหม่ๆ ซึ่งช่วงแรกจะมี ปัญหาขอให้ทำ�ใจเอาไว้ สักหน่อย อีกทั้งยังมีงาน ด่ ว นเรื่ อ งอื่ น แทรกเข้ า มาอีกด้วย ทำ�ให้วุ่นวาย กันสักพักใหญ่ การเงิน จะใช้ จ่ า ยสิ้ น เปลื อ งไป กับเพื่อนฝูงและการเดิน ทางเป็ น ส่ วนใหญ่ มี โ ชค ลาภเข้ามาจากการติดต่อ เจรจา ความรักจะมีคน ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า เข้ า มา ติ ด พั น อย่ า รี บ ตั ด สิ น ใจสิ่งใดลงไป ระวังตัว เรื่ อ งเพศสั ม พั น ธ์ ก่ อ น แต่งงาน จะนำ�ซึ่งปัญหา ตามมาที่หลัง ไม่ควรให้ อารมณ์นำ�พาไปหรืออย่า ไปหลงเชื่อคำ�พูดของอีก ฝ่าย ดูใจกันไปให้มั่นใจ สักพักก่อน สุขภาพ ร่ า งกายนั้ น ให้ ร ะวั ง โรค ประจำ � ตั ว กำ � เริ บ ได้ มี โอกาสควรรีบพบแพทย์

ท่ า นที่ เ กิ ด วั น จั น ทร์ อารมณ์ทั้งในเรื่องส่วน ตั ว รวมถึ ง เรื่ อ งหน้ า ที่ การงาน จะวุ่นวาย อา รมณ์ขึ้นๆ ลงๆ สร้าง ความหงุ ด หงิ ด ได้ ง่ า ย ระงั บ สติ อ ารมณ์ นำ � พลั ง งานที่ มี อ ยู่ ม ารี บ ทำ�งานที่ค้างหรือยังไม่ สำ � เร็ จ เป็ น รู ป เป็ น ร่ า ง ให้ เ สร็ จ อย่ า งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ เป็ น ผลงานส่ ว น ตั ว รวมถึ ง ส่ ง ออกไปสู้ สายตาคน สามารถเป็น รายได้ ที่ มี เ ข้ า กระเป๋ า ได้ดีอีกด้วย การเงิน มีทิศทางที่แจ่มใสมาก ขึ้นกว่าวันวาน คุณ มองหาช่องทางในการ ไ ห ล เ ข้ า ข อ ง เ งิ น ไ ด้ เป็นอย่างดี เป็นเรื่อง ที่ คุ ณ ได้ เ ตรี ย มแผน ไว้ ล่ ว งหน้ า ในการหา ช่องทาง ส่วนหนึ่งยังมี จ่ายออกอย่างต่อเนื่อง เช่นกันในเรื่องของคน รักครอบครัว คนรัก ที่เ คยห่ า งเหิ น จากการ ทำ�หน้าที่ของแต่ละคน ขณะนี้มีโอกาสใกล้ชิด สนิ ท และได้ ร่ ว มงาน ร่ ว มกิ จ กรรมกั น หรื อ มีโอกาสได้ไปเที่ยวกัน สองต่อสอง สุขภาพ ให้ ร ะวั ง อาการเจ็ บ ตา ปวดตา

44 l b e v a r i e t y . c o m

ท่านที่เกิดวันอังคาร ยัง คงหมกมุ่ น อยู่ ใ นเรื่ อ ง ของความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ทั้ ง งานของตนเองและ งานที่รับปาก ว่าจะช่วย คนอื่น แต่กลับกันงาน ของตนเองยังไม่รอดเลย ควรรี บ จั ด งานอั น ไหน สำ�คัญก่อนหลังให้สำ�เร็จ ก่อนที่จะมีใครมาไถ่ถาม ถ้ า จำ � เป็ น ต้ อ งเดิ น ทาง ไปยั ง สถานที่ แ ปลกใหม่ ให้รีบไปรีบกลับ หรือ ควรมี เ พื่ อ นเดิ น ทางไป ด้วย เรื่องของคำ�พูดจะมี บุ ค คลไม่ พึ ง ประสงค์ จ ะ พูดจาให้ท้อใจ หรือเอา คุ ณ ไปนิ น ทาให้ เ สี ย หาย การเงินจะจ่ายไปกับส่วน ของรถและเทคโนโลยี มี เ กณฑ์ ไ ด้ ซื้ อ ของใหม่ ความรั ก ระวั ง เป็ น ช่ ว งที่ ควรมี รั ก เดี ย วใจเดี ย ว จะมีคนที่ลักษณะที่ถูกใจ คุณเข้ามาในช่วงนี้ ถ้ายัง ไม่มีคนรักก็ถือว่าได้เจอ คนในฝัน แต่คนที่มีคู่อยู่ แล้ ว จะเกิ ด เป็ น รั ก สาม เส้า สุขภาพจะมีอาการ ปวดหั ว ตั ว ร้ อ นไม่ ส บาย ได้ ง่ า ยๆให้ ร ะวั ง เรื่ อ ง อุณหภูมิที่คุณอยู่ด้วย

ท่านที่เกิดวันพุธ ระวังการ เดิ น ทางไปในที่ ที่ ไ ม่ คุ้ น เคยโดยเฉพาะการขับรถ เดินทางในยามค่ำ�คืนร่วม ถึ ง การนั ด หมายในยาม วิกาลอีกด้วยให้ดูแลเรื่อง ของทรั พ ย์ สิ น เป็ น พิ เ ศษ รวมไปถึ ง เพื่ อ นใหม่ ที่ ไ ม่ สนิท ควรเรียนรู้นิสัยกัน ให้ดีก่อนที่จะเล่าเรื่องส่วน ตัวหรือให้ความช่วยเหลือ สิ่ ง ใดมี เ กณฑ์ โ ดนหลอก ใช้ได้ง่ายๆ ให้ระวังเรื่อง ของการเจรจาหรื อ การ รั บ ปากทั้ ง ส่ ว นของคุ ณ และคู่ สั ญ ญาจะทำ � ไม่ ไ ด้ อย่างที่คิดหรือพูดไว้ การ เงินมีเข้ามาให้คุณหมุนได้ ในส่วนของงานและลูกค้า ใหม่ๆที่มีเพิ่มขึ้น เรื่องของ ความรั ก อย่ า ได้ พ ยายาม ขุ ด คุ้ น นำ � เอาเรื่ อ งความ หลังหรืออดีตที่ผิดพลาด ของกั น และกั น มาคุ ย กั น เพราะจะเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การทะเลาะขั ด แย้ ง ได้ จ ะ เกิดเป็นชนวนที่ติดค้างใน ใจกันไปอีกนาน


วาไรตี้ อารมณ์ดี ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี หน้าที่ การงานได้ มี โ อกาสพบเจอ

ท่านที่เกิดวันเสาร์ ในเรื่องของ งานช่ ว งนี้ ถ้ า ต้ อ งการขอความ

ลูกค้า คู่สัญญาใหม่ๆได้รับ ฟังข่าวดี ได้รับรู้หรือเห็น สิ่งแปลกใหม่ สนทนากับ ผู้ ใ หญ่ มี มุ ม มองกว้ า งไกล และสามารถนำ � ไปต่ อ ยอด ใช้ ป ระโยชน์ ใ นสิ่ ง ที่ คุ ณ ได้ เห็นได้ฟัง คุณเจรจาหรืออยู่ ในส่ ว นของการเจรจานั้ น มี โอกาสได้ รั บ มอบหมายงาน ใหม่ๆ ถ้ามีปัญหาติดขัดใน เรื่องงาน ให้ติดต่อเพื่อน สนิท เขาคนนั้นจะช่วยร่วม มือเพื่อให้งานสำ�เร็จตามเป้ า หมายที่ได้วางกันไว้ การเงิน มี เ งิ น สำ � รองส่ ว นหนึ่ ง ที่ ไ ด้ เตรียมไว้รวมถึงได้ลูกค้าราย ย่อยเข้ามาทำ�ให้รอดได้ คน รั ก จะพู ด จาให้ คิ ด ให้ เ ครี ย ด กั บ บางประโยคทางที่ ดี ข อ อย่ า ได้ ถื อ สาแล้ ว เรื่ อ งจะไม่ ลุกลามใหญ่โต สุขภาพวันนี้ จะมีอาการปวดหลังจากการ

ท่านที่เกิดวันศุกร์ จะได้ลูกน้อง เห็ น อกเห็ น ใจจากใครจะได้ รั บ รวมถึง หรือเพื่อนร่วมงานที่ดีช่วยทำ�งาน พิจาราณาเป็นพิเศษ อย่างเต็มความสามารถ ทำ�ให้ผล ต้องการความช่วยเหลือในเรื่อง งานของคุณที่ต้องการสร้างสรร ต่างๆจากใครให้รีบไปบอกกล่าว พูดจาจะเห็นผลตอบรับที่ดีกลับ ออกมาได้ อ ย่ า งใจเป็ น ที่ พ อใจ มาเป็นที่น่าพอใจ จะมีเรื่องที่ต้อง แต่กับตัวคุณเองให้ระวังอาการ เสียเงินไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าใน หลงๆลืมๆ ในเรื่องที่ไม่น่าลืม บ้านเสียหายต้องส่งซ่อมและเสีย ก็ลืมมันซะอย่างนั้น ผลตามมา ตั ง ค์ ซื้ อ ใหม่ กั บ เรื่ อ งพวกนี้ อี ก คื อ การเสี ย เครดิ ต ของตนเอง เยอะ ระวังเรื่องของคำ�พูดที่ตัว ด้วยน้ำ�มือตัวเอง การเงินมีวิ่ง เองที่เคยโกหก หรือเคยนินทา เข้ า มาจากหลายทิ ศ ทางอยู่ เ ป็ น ทำ�ไม่ดีกับคนอื่นไว้ ตอนนี้เรื่อง ในเรื่องผลงานเก่าๆ ที่เคยเสนอ เดิมนั้นกลับมาหาตัวคุณ อย่าไป ไปก่อนหน้า ความรักคนใกล้ แก้ตัวเลย ยอมรับความผิดที่ทำ� ไว้ เป็นประสบการณ์กับตัวเอง ตัวยังเป็นที่ปรึกษาชั้นดีของคุณ จะได้ไม่ทำ�มันอีก มีโอกาสได้ ได้เป็นอย่างดี หรือยังเป็นยาชั้น ทานอาหารอร่ อ ยแปลกใหม่ ใ น ดีอีกด้วย เจ็บป่วยไม่สบายได้ บรรยาศที่ดีๆกับคนรู้ใจ สุขภาพ คนรักคนนี้แหละที่คอยดูแลเช็ด ให้ระวังเรื่องของโรคประจำ�ตัวที่ ตัวเตรียมอาหารหยูกยาไม่เคย ทำ�ให้รำ�คาญตัวไม่สบายตัวควร ห่างไปไหน สุขภาพเรื่องของเส้น เตรียมยาไว้ให้พร้อมเพื่อป้องกัน ประสาทกล้ามเนื้อที่เมื่อยล้ารวม การเกิด

ยกของหนัก นั่นเอง

หรือยกผิดท่า ทั้งระวังจะเป็นตะคริวบ่อยขึ้น

b e v a r i e t y . c o m l 45


be Classified

วาไรตี้ อารมณ์ดี

ร้านอาหารไทย ใน Wakefield ต้องกาขาย ค่าเช่า $1,295 ลูกค้านำ�เบียร์ไวน์เข้ามาทานได้ 24 ที่นั่ง ขายเพราะเจ้าของร้านทำ�ไม่ไหว มีสองร้าน สนใจติดต่อ 857-998-349 ร้านอาหารให้เช่าทําไม่ต้องลงทุนเข้าไปขายได้เลย เป็นร้านอาหารจีนเเละเวียดนามรับสอนทําหาก ต้องการใช้เมนูเดิม ค่าเช่าทํา$3500 ต่อเดือนรวมค่าเช่า ค่านํ้าเเละประกันภัย โทร6173088028 ร้านอาหารไทย North Shore ต้องการขาย 50 Seats, 24 patio beer& Wine rent $5,000/ month, 25 years lease, 14 parking บอกขาย $150,000 ติดต่อ 617-501-5208 ขายด่วน ร้านอาหารไทย Augusta Maine 70 ที่นั้ง ทำ�เลดีมาก ใกล้มหาลัย ใกล้วอมาร์ แหล่งชอบปิ้ง ใกล้โรงพยาบาล ราคา $55,000 มีเงินไม่พอ คุยกันได้ เจ้าของให้ผ่อน 207-320-5198 ต้องการขายร้าอน Downtown Wallingford CT 28-30 ที่นั่ง ราคา $42,500 ชั้นบนเป็นที่พัก 2 ห้องนอน มี parking basement ค่าเช่ารวม 2 ชั้นแค่ $1,600 โทร หน่อง 203-361-2556 ร้านอาหารไทย & ซูซิ ต้องการขาย RI ต้องการขายด่วน $60,000 80-100 ที่นั้ง Full liquor ตรัว ใหญ่อุปกรณ์พร้อม 2 private room & Dance floor อุปกรณ์ดีเจครบ ติตต่อ 860-910-6001 ขายร้านราคาถูก เมือง Belfast,ME 50 ที่นั้ง เข้าไปทำ�ได้เลย มีที่จอดรถส่วนตัวพร้อมที่พัก สนใจ ติดต่อ 207-944-5939, 207-951-5101 ร้านอาหารไทยในเมือง Rockland ต้องการรขาย28 ที่นนั่ง beer wine สนใจติดต่อ 617-335-9356 คุณสุชาติ ราคา $75,000 ต้องการขายร้านไทย ขนาดใหญ่ สองร้าน ใน MA สนใจติดต่อ คุณเอกภูมิ 508-496-4665 Yummy Thai Cusine Saco, ME ต้องการขายธุระกิจ หรือ ธุระกิจพร้อมอาคาร48 ที่นั่งพร้อม beer&Wine ตึกสองคูหา มีที่จอดรถ ทำ�นวดชั้นบนสนใจติตต่อ 207-423-8928 ร้านต้องการขายที่ Maynard, Ma อยู่ main st รับ Golden Award ทุกปี ยอดขายดีตรวจสอบได้ 42 ที่นั้ง พร้อม Beer&Wine สนใจติดต่อ978-897-2984(ราคาลดลงแล้ว) ร้านอาหารไทย & Sushi Newton ต้องการขาย สนใจติดต่อ 617-319-9706 ร้าน Bangkok Hill Lunenburg,ma 01462 ร้าน 36 ที่นั่ง พร้อม beer ค่าเช่า $1,430 สนใจ ติดต่อ คุณตี้ 617-312-9125, 978-343-0555 บริการนวด ตามบ้านและที่ทำ�งาน นวดไทยและอื่นๆ รับนวดแก้อาการ สนใจติดต่อ 978-798-4129 บริกานวด นอกสถานที่ 617-312-7543 ร้านอาหารไทย ใน West Roxbury (Boston) ต้องการ พนักงานหน้าร้าน คนทำ�แอ็บ ในครัว และ delivery ติดต่อ 216 571 4887 โม ต้องการ delivery พฤหัส ศุกร์.รายได้ดี สนใจติดต่อ 617-953-5929 ต้องการ Delivery วันจันทร์ ศุกร์ อยู่ Somerville สนใจติดต่อ 617-718-1759 ร้านเปิดใหม่รับพนักงานหลายตำ�แหน่ง Chef 2 ตำ�แหน่ง/คนทำ� app/ผู้ช่วยในครัว/พนักงานเสริฟ แคชร์เชียร์ สนใจติดต่อคุณ จอย 508-746-3299, 508-746-3347 มือถือ 781-363-6667 ร้านใน NH ต้องการพนักงานเสริฟ และพ่อครัวแม่ครัว (603) 228-3633 ร้านรสดี ต้องการพนักงานในครัว ทำ� app สนใจติดต่อ 617-738-1229 ร้าน spice ต้องการคนทำ� app สนใจติดต่อ (617) 868-9560 ร้านอาหารญี่ปุ่น ต้องการพนักงานเสิรฟ และแคชเชียร์มีประสบการณ์ สนใจติดต่อ 617-595-0428 รับสมัครพนักงานทำ� สปา หรือ นวดไทย ไม่จำ�เป็นต้องประสบการณ์ มีอาจารย์ สอนให้ free รายได้ดี ร้านใกล้ สาถานี รถไฟ tel617-875-5261 พนักงานหญิง 2 ตำ�แหน่ง หรือ สาวประเภท 2 ต้องการคนเช่าห้องที่เมือง arlington, ma. ราคา 380$/เดือน 6176423674/6174702334 ห้องว่าง ติด สายเขียว เดินเพียง 2 นาที ใกล้ super88 $650 ติดต่อ 817-908-7608 ห้องว่าง South Boston ราคา $500-$700 ใกล้ Andrew SQ สนใจติดต่อ 617-334-5685 Rooms for rent in Allston for women only. $500 includes utilities Su at 617-783-8759 ห้องว่าง Quincy ใกล้ Subway ราคา $450 $550 สนใจติดต่อ 617-953-5216 Thai food Directรับทำ�เวฟไซต์ ร้านอาหาร สั่งอาหารผ่านอินเตอร์เน็ต ในราคาเริ่มต้นที่ $99 Update ฟรี มีชื่อโดเมนเป็นของตนเอง สนใจติดต่อ 617-642-8117 more on www.bevariety.com

46 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 47


48 l b e v a r i e t y . c o m


ส่งของกลับเมืองไทย มั่นใจใน

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย

INTERNATIONAL BAGGAGE TRADE & FREIGHT FORWARDER BY SEA AND BY AIR

DOOR TO DOOR SERVICE

บริการส่งของใช้ส่วนตัว เครื่องไฟฟ้า รถยนต์และสินค้าทั่วไปกลับเมืองไทย และทั่วโลก โดยทางเรือ-ทางอากาศ มีศูนย์บริการรับของทั่วทุกรัฐใน USA ตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟ 220 Volt 50Hz โดยตรงจากโรงงาน มีสินค้าให้เลือกชมในโชว์รูม บริษัทมีพื้นที่ 10,000 ตารางฟุต มีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย เมือ่ ถึงกรุงเทพฯมีบริการรับออกของจาก ท่าเรือ และจัดส่งถึงบ้านทัว่ ประเทศไทย

RAMA

ENTERPRISES INC.

36-06 48th Avenue Long Island City, NY 11101

Tel. 718-932-2226-7 Fax. 718-932-2228 Rama World Co., Ltd. ประเทศไทย 52/3 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000 โทร. 02-589-3708, 02-589-4925, 02-591-0891, 02-314-5850, 081-448-4411 แฟ็กซ์. 02-591-4995 Rama International Inc. Rama Export Inc. N.Hollywood, CA San Francisco, CA

Toll Free: 1-800-334-1737 www.ramanyusa.com ramanyusa@aol.com b e v a r i e t y . c o m l 49


50 l b e v a r i e t y . c o m


b e v a r i e t y . c o m l 51


52 l b e v a r i e t y . c o m

Bevariety Vol.94 Bos  

Bevariety Vol. 94 Boston Editon February 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you