Page 1

07.02.2013

Építési Megoldások - Divatshow a berlini Osthafenen

Keresés Céglista Témakörlista

Cikkajánlás Kérdés

Címkék: Mevaco Kft., belső tér, belsőépítészet, perforált lemez E mail- értesítés az újdonságokról

Példa Divatshow a berlini Osthafenen 2011. 12. 22.

név: email: MEGRENDELEM

leiratkozás

A látványos építészeti alkotásnak rendkívüli belsőépítészetre is szüksége van. Ebben az értelemben egy berlini üzletház ugyancsak magasra teszi a lécet: a neogótikus stílus Batman városának filmes építészetét idézi. Az elkényeztetett berlini közönséget egy szokatlan expandált lemez megoldással tudták maguknak megnyerni a lengyel Pentagramm építészei.

RSS-feliratkozás

Jogszabályok Legújabb:

Ott, ahol a berlini Fashion Center Label´s II nyert elhelyezést (Strahlauer Allee 12.), nyitotta meg most 320 négyzetméteren a Big Star divatcég új üzletét. Az épület technikai jellegének ellensúlyozására a katowicei Pentagramm Architektura lengyel építésze, Seweryn Nogalski olyan városias belső teret teremtett, amelyben főként egy alapanyag dominál: a Mevaco expandált lemeze.

Tetőszerk ezettel k apcsolatos bírósági k öv etelések és ítéletek OTÉK A terv ező jogai és k ötelezettségei (3. rész) A terv ező jogai és k ötelezettségei (2. rész) Közigazgatási eljárás, önk ormány zatok jogszabály lista Legolv asottabb: Kell-e építési engedély a mobilházhoz? A z építési tev ék eny séggel k apcsolatos bejelentési eljárások (1. rész) A z építési tev ék eny séggel k apcsolatos bejelentési eljárások (2. rész) OTÉK Eltérően értelmezhetik a bíróságok az építési telek fogalmát

Legolvasottabb friss cikkek Világrek ord, meglepő terv ek a jöv őre – szubjek tív jelentés Münchenből Kis szélsebességnél is jó hatásfok k al műk ödő szélk erek ek

Szaklap-előfizetés

Ragasztóágy ba fek tethető fűtőszőny eg Schumacher, v ilágrek ord és esztétik um

„Az eredeti és időtlen belső terek kialakításában hangsúlyt fektetünk a különböző alapanyagok, úgy mint a fém, a beton, a kő, az üveg és a fa együttes alkalmazására” – magyarázza Seweryn Nogalski. „Egy divatüzlet esetében fontos, hogy a ruhák háttereként egyszerű struktúrákat válasszunk. Ehhez ideális kiindulási pont az expandált lemez. Alkalmas egységes falfelület kialakítására, amelyhez odaillő állványokat terveztünk, valamint olyan acélfogasokat, amelyekre kiakaszthatók a ruhák. Az expandált lemez lehetővé teszi a hozzáépítés és a kifüggesztés minden lehetséges módját. A fantáziának semmi nem szab határt.”

Minőségi hibák ra hiv atk ozv a fizettek k ev esebbet a díjny ertes burk olatért Megoldás a még nem szabály ozott fűtések hez Szeglemezes faszerk ezetek statik ai méretezése öt perc alatt Műemlék i tetőszerk ezet k omplex rek onstruk ciója Napelemek tetőre, falra v agy ak ár a homlok zatba integrálv a Műany ag héjalás bármily en formájú új v agy felújításra szoruló tetőhöz

Fradi-stadion: márciusban búcsúzhatunk a régitől, jöhet a hipermodern új A Westwerk től a fachwerk ig 2. Marily n Monroe-torny ok hullámoznak Torontóban Mentsük meg Vác v asútállomás épületeit! Köny v tárk edd: Timbuk tu k incsei

www.epitesimegoldasok.hu/index.php?id=divatshow-a-berlini-osthafenen

Elhuny t Nov ák Istv án építészurbanista

1/3


07.02.2013

Építési Megoldások - Divatshow a berlini Osthafenen urbanista Moto Guzzi csónak ház Nézz k örül a Burj Khalifa tetejéről! A paneles lak ásépítés filmen (1965) Pláza k ontra plázastop! 2013. március 20-án ny it az Á rk ád II Komoly abban foglalk oztatja a belsőépítészet? Felhív ás a Mátraházi edzőtábor rehabilitációjáv al k apcsolatban

A szabadon futó csövek erősítik a loft-jelleget, amelyben a kiállított próbababák azt a látszatot keltik, mintha szabadon mozognának a térben. A Seweryn Nogalski körül összegyűlt építészek azonban tovább is gondolkodtak: „Az expandált lemez lenyűgöző szerkezete tovább erősíthető LED-es megvilágítással, illetve irányított fehér és színes fényekkel. Jelenleg az üzletbelsők teljesen új prototípusán dolgozunk, amelyben az alapanyagról szerzett összes eddigi tapasztalatunkat hasznosítjuk.” Így nemcsak a berlini közönség, de egész Németország divatrajongói is profitálhatnak a Big Star Label új, urbánus jellegéből.

Indiai milliárdos luxusparadicsomot épít Macedóniában Valami A merik a - a v ilág legzöldebb épülete Balatonfeny v esi lak óház v itte el az első díjat a Creaton Tetőszépségv erseny en

Klikkeljen ide, ha a fentiekkel kapcsolatban további információra van szüksége!

Kapcsolódó cikkek: Fedőréteg perforált lemezből A ma k öny v tárk ént üzemelő k ápolna k iegészítő hely iségei számára látv ány os épület k észült, mely az egy séges felületi megjelenés érdek ében mindenhol – a k ápolna eredeti jellegév el harmonizáló – perforált lemez burk olatot k apott, ami második bőrk ént tak arja az épületet, még az ajtók at és ablak ok at is. A megoldás 2011-ben Európai Építészeti Díjat k apott.

Hullámzó tenger a mennyezeten A z ausztriai Parndorf bev ásárlók özpontjának egy ik éttermében, a Bistro A sia Cocosban a Mev aco alumíniumból k észült, Creativ e Line A rabica perforált lemeze gondosk odik a tenger illúziójának megteremtéséről. A z ötletes hullámok az ügy esen elhely zett LEDv ilágítással v arázslatos fény -árny ék hatást hív nak életre.

Online vásárlás és inspiráló ötletek a Mevaco weboldalán Egy edi méretre k észített expandált és perforált lemezek et, rácsok at v ásárolhatunk a Mev aco új online üzletében, ahol az igény elt menny iséghez tartozó árinformációk is azonnal megjelennek . A szállítás néhány napon belül megtörténhet.

Erős napfény ellen expandált lemez Egy szardíniai ház lak óinak napsugárzás elleni v édelmére Pier Francesco Cherchi építész és Ledda Federico lak atosmester lodzsák at alk almazott árny ék olók ént. A z építész elk épzeléséhez a Mev aco rombusz, 62x23x3 expandált lemezét alk almazta. A lemezt acélk eretek hez rögzítette, majd a belső oldalon textillel burk olta.

Gázbojler új burkolatban Két jó érv is szól amellett, miért alk almazzunk k örny ezetünk ben perforált v agy struk túrlemezek et: ezek az alapany agok egy részt tetszetősek , másrészt sok oldalúan alk almazhatók . Ezt a k ét jellemzőt ak arta Frank Schäfer düsseldorfi lak os is k ihasználni.

Egy kis fantázia elég az egyediséghez A schladmingi síparadicsom egy ik snowboardboltjának belső k ialak ításához a Mev aco k ezeletlen expandált lemezét alk almazták , e div atos sportágnak v ilágv árosi miliőt k ölcsönözv e, a k özönség számára pedig v alami újat ny újtv a. A látható v ezeték k ötegek k el és a háromrétegű lemezből k észült bútorzattal merész belsőépítészeti alk otás jött létre.

Dizájn, védelem és egyszerre cégtábla is Ha a színek ről v an szó, az olasz festőv állalat, a Pintarelli Verniciature dolgozói Lav isban előszeretettel hajtogatják ezt a mondatot: „oly an nincs, hogy nem lehetséges.” Ezért is v olt az olasz építész, Rolando Rossi számára elsőrendű szempont, hogy a v állalat 80-as év ek ből származó épületének lépcsőháza nagy on színes legy en.

Az új katalógussal nincs megvalósíthatatlan ötlet A megálmodott termék a k özponti gondolata az új Mev aco k atalógusnak : legy en az expandált v agy perforált lemez, hullám- v agy ponthegesztett rács, minden v ev ő azt a termék et k aphatja, amire szük sége v an. A 344 oldalas k atalógus az új fejezetfelosztásnak és a k ifejező k épillusztrációk nak k öszönhetően áttek inthetőbbé v ált.

Látványos fűtőtestburkolat perforált lemezből Liliommintás, óangol hangulatot idéző fogadópultot álmodott meg rendelőjébe egy osztrák fizik oterapeuta. Maga is meglepődött, mily en hamar rátalált arra a termék re, amiből az elk épzelést meg lehetett v alósítani.

Egy zaj- és füstmentes parlament Miután az újraegy esítés k öv etk eztében a szász parlament k inőtte régi épületét, az a döntés született, hogy a régi épülethez új, acél- és üv egépítmény t illesztenek . A z építészeti pály ázatot Prof. Peter Kulk a (k ölni/drezdai) irodája ny erte el. Már 1991-ben elk ezdődhettek a munk álatok , és 1999-ben be is fejeződtek .

Perforáltlemez-gyártás ökoárammal A perforált és struk túrlemezek et gy ártó Mev aco 2010-ben a gy ártáshoz és a rak tározáshoz k örülbelül 2 millió k Wh áramot fogy asztott. A napok ban aláírt szerződés szerint 2012-től k izárólag k örny ezetbarát, CO-semleges technológiáv al előállított ök oáramot használ, amit német v ízierőműv ek ben állítanak elő.

Stílusos függöny perforált lemezből Egy függöny , aminek a feladata, hogy k ív ül tartsa a napsugarak at és a k ív áncsi tek intetek et, ugy anak k or engedje be a fény t. De legfők épp: amely jól illeszk edik a stílusos hely iség hangulatához. A z ötlet egy újságban látott k ép alapján, perforált lemezből v alósult meg.

A perforált lemezek mint modern légfüggönyök www.epitesimegoldasok.hu/index.php?id=divatshow-a-berlini-osthafenen

2/3


07.02.2013

Építési Megoldások - Divatshow a berlini Osthafenen A perforált lemezek mint modern légfüggönyök Légfüggöny ök k el, azaz a lev egő láthatatlan függöny k ént történő alk almazásáv al a terek k ülönböző k limatik us egy ségek re oszthatók . E k észülék ek ben légáramterelők és aerodinamik ai lev egőterelő lamellák oly an légáramot hoznak létre, amely k ív ánság szerint hűthető és fűthető. Kitűnő megoldást ny újtanak áruházak ban, ipari épületek ben, irodák ban.

Az expandált lemez ötvözni az otthonosságot a nyitottsággal „Minden műemlék k ihív ás az építészek számára. Tiszteletben k ell ugy anis tartani a meglév ő épületet, és hozzá k ell illeszteni a szük séges új elemek et, mégpedig úgy , hogy a műemlék a modern elemek nek ne csupán tartóv áza, hanem v alóságos alapja legy en.” – mondta G. P. Wirth, egy nürnbergi, műemlék v édelem alatt álló ipari jellegű épület felújítását v ezető építész.

Szemet gyönyörködtető hangszigetelés A hangszigetelő falak nak sok rétű k öv etelmény ek et k ell teljesíteniük : elsősorban természetesen a hangszigetelő funk ció a fontos, ugy anak k or meg k ell felelniük bizony os esztétik ai igény ek nek is, de elv árás a tartósság, a flexibilitás, az időtállóság stb. E szempontok szerint épült Németországban egy szemétégető k öré fal – perforált lemez alk almazásáv al.

Árnyékol, véd, és különleges hangulatot teremt A z olasz, ágy ak at forgalmazó Twils v állalat Marzio Piaser építészt bízta meg oly an v endégház létrehozására, amely ben a k özponti szerepet a k ik apcsolódás k apja. A z építésznek támadt az az ötlete, hogy egy egy k ori lak óházat zárt tömbbé alak ítsanak át, amely ben a Twils arculatának megfelelően k ét szín, a fek ete és a fehér dominál.

A szolid épületet formatervezett erkélykorlátok díszítik Liechtenstein Európa negy edik legk isebb állama, ugy anak k or innov ációiv al és ötleteiv el a k ontinens egy ik legsik eresebb gazdasági színterév é v ált. A z országnak formaterv ezés tek intetében sem k ell szégy enk eznie: oly an újabb és újabb trendek et teremtenek , amely ek ben a Mev aco is szerepet k ap.

Kontrasztos színvilág, játékos kavalkád Úgy megépíteni egy idősek otthonát, hogy az v isszaadja az ott lak ók életk edv ét, bizony , nem k önny ű feladat. Hogy ez mégis sik erülhet, arra példa az alsó-ausztriai Raabs/Thay a új létesítmény e: az alapany agok és színek játék os k av alk ádjáv al oly an idősek otthona épült, mely re bármely nagy v áros is büszk e lehetne.

Táncoló homlokzat Különleges szenzációnak , rendk ív üli és szok atlan építészeti teljesítmény nek is nev ezhető a Kiefer Technic k iállítóépületének homlok zata, amely teljesíti az időjárással és a széllel szembeni ellenállóság, a tűzbiztosság, v alamint a nap elleni árny ék olás elv árásait – ezenfelül poétik us töltetet k ölcsönöz az egész épületnek .

Egyedi méretre gyártott expandált lemezek Ez év eleje óta a Mev aco már nemcsak perforált, hanem expandált lemezek et is gy árt és szállít – a cég 2010-es új k atalógusában a v ev ők részletes információk at találhatnak a saját k észítésű, egy edi méretre gy ártott expandált lemezek ről.

Expandált lemez – nyitott, mégis szilárd burkolatok A Mev aco az év elején k ibőv ítette termék k ínálatát, így a perforált lemezek mellett már expandált lemezek et is gy árt, illetv e szállít. A homlok zatburk olásra, k orlátbetétk ént v agy ak ár árny ék olók ént alk almazható expandált lemezek egy esítik maguk ban a funk ciót, az esztétik át és a dizájnt.

Látni, de nem mindent láttatni Montegrotto fürdői – ahol már az ók ori rómaiak is szív esen időztek – élénk fejlődésen mentek k eresztül az elmúlt év ek ben, ak árcsak az egész k isv áros, ahol a legújabb építészeti látv ány osság egy háromszintes, többfunk ciós óriásépület.

A gyártás költségei csökkenthetők hővisszanyeréssel A nagy teljesítmény ű v illany - és hajtómotorok , a hidraulik us gépek stb. műk ödések or k eletk ező fáradthő v isszany erésév el a Mev aco jelentősen – 50-70 százalék k al – tudta csök k enteni perforált lemezeinek gy ártási k öltségeit.

Egyedi méretre gyártott sík lemezek akár négy nap alatt is A nnak érdek ében, hogy az építőiparra egy re jellemzőbb szűk határidők k ev esebb problémát ok ozzanak , a Mev aco mostantól ak ár már négy napon belül is v állalja egy edi méretre gy ártott lemezek gy ártását és szállítását.

Nem szokványos fürdőszoba Vannak fürdőszobák , ahonnan legszív esebben k i sem jönnénk , anny ira otthonosak és k ellemes k omfortérzetet ny újtanak . Ezek a fürdők az átlagos, megszok ott fürdőszobák ra nemigen hasonlítanak – egészen k ülönleges k ív ánságok ra, álmok ra és egy ediségre épülnek .

Elegáns és praktikus perforáltlemez-rendszer A perforált és struk túrlemezek sok színű v álaszték át k ínálja a Mev aco: több mint 700 rak tári perforált lemeztől k ezdv e a k iegészítő termék ek en át egészen az egy edi méretre gy ártott lemezek ig k ínál termék ek et.

Jogi nyilatkozat

Médiaajánlat

www.epitesimegoldasok.hu/index.php?id=divatshow-a-berlini-osthafenen

Impresszum

Építési megoldások ©

3/3

Big Star Butts Warszawa  
Big Star Butts Warszawa  

Big Star Shoes – projekt wnętrza pilonażowegosklepu marki Big Starlokalizacja: C.H. Wileńska, Warszawaprojekt i realizacja: 2011r.

Advertisement