Page 1

0-'(!,(!#,) 

 ! "!

! "! $!!! # "  & 

!" ! 

53+-.-6-*.$-%&--+$"*%$-#*!.-3$-"%2$+.$)

#44#ABE K4E !#E 3A1FE !#41#4E !FEE##4E+6#!#E14BE,##'FE69E BJ#B=E4BE24!E.BE!#E.!#2#EK6#!.4+B6!#3E K66AE 26J!!.#4BF#4=E #FE#2#1FA..F#.FB4#FE.BE#MFA##3E#FA6JLA E,#FE16#2#4EK4EB#AK#A9A1#4E.BE##4K6J!.+E!66AE!#E,6+#E BF4!E K4E ,#FE +A64!LF#AE #4E L#E ,##4E4#F4#JFA2.F#.F E##4E+A66FE +6#!E.4E.4F#A4#F24!=E 61E ,##4E !#E E +##4E #K6#+!,#.!E 63E 3##E F#E 1.01#4E 69E B#AK#ABE K4E #!#A24!B#E A#,FB9#AB64#4 ELAEO#EL#2E3##E1J44#4E 1.01#4E .0E 3#A.14B#E 9AF.0#4=E FE !FE #FA#'FE .BE !#E 3#A.14B#E 4F.F#AA6A.B3#L#F+#K.4+E ##4E #24+A.01E 3A1#F.4+.4BFAJ3#4FE K66AE#!#A24!B#E4.#!#AB=E #!#A24!E2.+FE6K#4!.#4E69E!#E E##4EK4E!#E+A66FBF#E.4F#A4#F146699J4F#4EK4E!#EL#A#2!=E62-

& ('()(( 1 ( ) ,)&))(( (( -! '!(-!!&( !, ')

pagina 10, 24-12-2012 © Het Financieele Dagblad

       

 

  

  

    

 

EBF9FE.4E!#E2JAF.#K#E3A1FE K4E 26J!E 639JF.4+=E 66AE ,#FE L#A1#26O#EB#AK#A9A1EK4E NK#BE.4E F#EO#FF#4E36#FE##4E?3O64-,F.+#@E!.#4BFE64FBF4= #FE!#E41669EK4E NK#BE,##'FE EO.,E4.#FE#92!E##4E1#44#AE K4E !#E !.+.F2#E L#A#2!E +#F664!=E A.0L#2E!.A#FE4E!#E6K#A43# E!.#E #.4!E IQ8QE E*GE 324E +#16BFE ,##'F E #+644#4E!#EA#BJ2FF#4EK4E!#E>J.B.F.#E .4E F#E O11#4=E 43.!!#2BE .BE,#FE#!A.0'EK#A2.#B2.0!#4!=E 4+E ,##'FEE1A.F.#1E.0E#2#++#ABE+#BJBFE3#FE366.#E#26'F#BEA64!E,#FE B6.2#E 4#FL#A1=E AE 1L3E O#2!#4E.#FBEK4EF#A#,F= 6,E.BE,#FEF#E311#2.01E63E2,#A.+EF#E!6#4E6K#AE!#E4.#JL#EA.,F.4+E !.#E NK#BE 1.#BF=E 26J!E 639JF.4+E.BE##4E#46A3#E+A6#.3A1F=E 62+#4BE 64!#AO6#1B.4BF.FJJFE AF4#AE +A6#.FE !#E B#F6AE !.FE 0AE 3#FEIQ<E4AE"E8Q5E3.20A!=E#+#4E IQ8DE.BE!#E3A1FEK#A!J#2!E4AE AJ.3E"EIQQE3.20A!=E 4E##4E0AEF.0!E +A6#.!#E ,#FE 4F2E 26J!+#AJ.1#ABE .4E #!#A24!E K4E IQ<E 4AE 64+#K##AE*Q<E.4EIQ8I= 66AE O.,E 69E 26J!!.#4BF#4E F#E A.,F#4 E1.#BFEE.4E'#.F#E!#O#2'!#E A6JF#E 2BE 3O64=E #E 6#1#4L#B.F#EOFEF.#4E0AE+#2#!#4E.4EO.04E 3+E 3#FE ##4E #46A3#E A61E A#BF9.F#.FE 69E O.04E B#AK#AB=E AJ.FE 64FBF64!E3O64E#E#AK.#BE&E .43.!!#2BE##4EK4E!#E+A66FBF#E4.#!#ABE K4E 26J!!.#4BF#4E .4E !#E L#A#2!=E#E#2#+A'EL#A1FE4E?##4E B66AFE3O64-2.+,F@ E3#2!#4EA644#4E4E #FE.44.##2#E+2!= A#!E A9 E '6E K4E E #A1#4FE !FE #AE +#1#1#4E L6A!FE 4AE 4!#A#E JB.4#BB36!#22#4E K66AE NK#B E 3AE64F1#4FE!FE!#E9244#4EK66AE ,#FE 64FL.11#2#4E K4E ##4E 26J!!.#4BFEK#A+#K6A!#A!EO.04=E?#E!#41#4E 4E 6K#AE LAE L#E !#E 9.F#.FEK4E NK#BEK66AE.4E+4EO#FF#4 E 3##AE4.#F=@ .0E NK#BE O.04E O#E ##4E BFJ1E 69#4#A=E #E 26J!!.#4BFE 163FE #A=E #E '+#269#4E L#1#4E !##!E E ##4E A64!0#E 24+BE ?'J22B#AK.#-.4F#A4#FJA#JB@ E J4.K#AB.F#.F#4E #4E L#F#4B,99#2.01#E.4BF.FJF#4E63E!#E .4F#A#BB#EF#E9#.2#4=E.FE##4E4F2E K4E !#O#E +#B9A#11#4E O.04E 2E 64A#F#E 69!A,F#4E K66AF+#163#4 E O6E2FE NK#BEL#F#4E.4E##4EA#F.#= #FEJ.F+#K#AB#!A.0'E+.4+E64!#AE 4!#A#E 69E #O6#1E .0E .4F#A4#FJA#JE .A#J=E 9A.,F#AE !04E

6!!#E B9A##1FE K4E ##4E 6A.$4F#A#4!E+#B9A#1=E?#E,##4E.4E622#+.2#EB'##AE+#B9A61#4E6K#AE!#E36+#2.01,#!#4E.4E!#E3A1F=@E

+#4BE !#E JF,E 6BF.4+E A6K.!#AE BB6.F.64E: ;E2669FE##4E!#A!#E K4E !#E #-633#A#-FA4BF.#BE.4E!#EL#A#2!E!66AE#!#A24!=E 6FF#A!3E.BE!#E6K#AB2+EK66AEO##FA4B96AF EEK66AE!FK#A1##A= #E 3A1FE K66AE 26J!!.#4BF#4E 9A6'#BB.642.B##AFE .4E ##4E AO#4!E F#396=E#!#A24!EF#2FE#41#2#E,64!#A!#4E12#.4#E#4E+A6F#E9AF.0#4E!.#E ##4EK6A3EK4E26J!!.#4BF#4E4-

.#!#4=E#41E4E,#FE,6BF#4EK4E B6'FLA#992.F.#BE 69E .4F#A4#F E 642.4#E92F'6A3#4E6'E26J!-.4'ABFAJFJJA!.#4BF#4ELA.0E!#E,#2#E #!A.0'BK6#A.4+E 4AE .4F#A4#FE K#A92FBFEL6A!F=E 4BE A6JL#A E K#A1669!.A#F#JAE66A!-JA69E.0E,6BF.4+#!A.0'E 2#B'6A#E ?#E O.04E !#E ,N9#E L#2EK66A.0=@EF##!BE3##AE+A6F#E#!A.0K#4E BF99#4E 6K#AE 4AE 26J!!.#4BF#4=E A6JL#AE 9AFE 64!#AE 4!#A#E3#FE#!A.0K#4E2BE,.2.9B E 4.2#K#A E1O6E#4E E6K#AE!#EJ.F#BF#!.4+EK4EK#AB,.22#4!#E.4F#A4#E -!.#4BF#4=E 62+#4BE A6JL#AE O2E 661E !#E 969J2F.#E K4E -'!#2.4+#4E!A3##EB2.41#4= 61E 4E2#34 EB#A#FA.BEK4E F.,F.4+E JA626J!E #!#A24! E O.#FE K6269E 36+#2.01,#!#4=E 66A2E 2BEE#A.4EB2+FE63E+6#!169#AE

!!#( ' (-!!&( '( (& (')( !(!!#&()(1 ( (&!!)')( ! ,&& )(1!

   

 

F#E O.04E !4E +A66FBF#E 64JAA#4FE 3O64=E ?E O2E +6#!E 36#F#4E 4!#41#4E69EL#21#EL.0O#EO#EJ4.#1E 1J44#4E O.04E .4E !#E 3A1F=E 26J!E !.#4BF#4E O.04E #AE .4E 22#E B31#4=E #FE.BE#24+A.01E63E##4E4.,#EF#E 1.#O#4=@ 62+#4BE A6E .46FF#4 E 69A.,F#AE K4E -64!#AO6#1B#!A.0'E .AF# E .BE #AE ##4E +A6#.#4!E #B#'E .0E+A6F#E#!A.0K#4E#4E41#4E!FE O#E26J!E#F#AE1J44#4E63A3#4E !4E#AF#+#4EF#EK#,F#4=E#2'BE41#4E #+.44#4E ,J4E F.K.F#.F#4E 4AE .4F#A4#FE F#E K#A92FB#4=E #E 1A.0+#4E !AE .4E L#FF#2.01E 69O.,FE BF##!BE3##AE!#EKA.0,#.!EK66A E64BFF##AFE.46FF#4=E#!#A24!EK#AKJ2FE!A3##E##4EK66AFA#11#ABA62E .4EJA69=E #E163#4!#E0A#4EL6A!FE26J!E 639JF.4+E 22##4E 46+E 3AE #24+A.01#A=E2#34EB,#FBFE!#E14B#4=E ?AE BF4E .4E #!#A24!E 46+E FJBB#4E !#E ,2'E 3.206#4E #4E FL##E 3.206#4EB#AK#AB E!.#EL6A!#4E69EF#A3.04E 22#32E '+#BF6F#4=E #FE .BE #,FE4.#FEO6E!FE!#EA#1#49.F#.FE '4##3F E !.#E #!A.0K#4E 36#F#4E BFA1BE#A+#4BE,##4=@

Hyves binnenverhaal  

De Telegraaf Media Groep (TMG) heeft een manier gevonden om de pijn van zijn overnameflop Hyves wat te verzachten. De uitgever wil de duizen...