Page 1

201 3

B E T H L E NT É R I S Z Í N H Á Z

ÁPRI LI S MÁJUS JÚNI US


201 3

SZÍ NHÁZ

TÁMOGATÓI

KÖR

Kös z önj ükeddi gi t ámogat ói nknak, hogymel l énkál l t ak ést öbbmi ntkétésf él mi l l i óf or i nt t al j ár ul t akhoz z á aműködés ünkhöz , ez z el s egí t v e azél et benmar adás unkat .

TámogassaÖni saBet hl enTér iSzí nházat , vásár ol j ont ámogat óikár t yát ésél vezzeakedvezményei nket ! Rés z l et ekahonl apunkon: www. bet hl ens z i nhaz . hu/ t amogat ok/ t amogat oi kor / Védnökei nk: Mol nárPi r os kaKos s ut hdí j ass z í nműv és z nő, aNemz etSz í nés z e Mác s ai Pál Ér demesMűv és z , J ás z ai dí j ass z í nés z , r endez ő Nov ákF er encÉr demesMűv és z , Kos s ut hdí j askor eogr áf us Kor ni s sPét erKos s ut hdí j asésPul i t z er eml ékdí j asf ot ogr áf us J anc s óMi kl ósÉr demesMűv és z , két s z er esKos s ut hdí j asf i l mr endez ő

AKöz épEur ópaT ánc s z í nházAl apí t v ánys z í v es enf ogadj a amagáns z emél y ekj öv edel emadój ának 1%át , mel y etf i at al műv és z ekt ámogat ás ár af or dí t . Adószámunk:1 80784841 43


TAVASZI , NYÁRI ÚJDONSÁGOK

201 3

I NTRO

Végr emegér kez et tav ár v av ár tt av as z ! Bármi egy el őr eal egt öbbi dőt as z í nház bant öl t j ük, hi s z enf ol y amat os ans z er v ez ünk, koor di nál unk, al k o t unk, dene m bánj uk. Büs z ké kv ag y unkag az dagpr o g r amkí nál at unkr a ésbol dogokv agy unk, hami nél t öbbenl át ogat nakel hoz z ánk. Új abbpr emi er ekkel v ár j ukkedv esnéz ői nket : J uhás zZs ol tésaDunaT ánc műhel ybemut at ój átköv et őenSz épEr nőegy i kl egi s mer t ebbv í gj át éka, aKáv éc s ar nok, ésMol nárF er enckétj át ékaker ül bemut at ás r aegyes t én bel ül , Sz ur di Mi kl ósr endez és ében, Xant usBar bar áv al af ős z er epben. Máj us banaPul z usT ár s ul ásésazSZF Es z í nház r endez őf i z i kai s z í nház i k or e og r áf us r e nde z ős z ak oshal l g at ój a, Si mán y i Zs uz s annav i z s g ae l őadás a l át hat ó , maj dazApr óSz í nházPe t ő f i Sándo rkl as s z i k us át , aJ áno sv i t é z tv i s z i s z í nr e.AKöz épEur ópaT ánc s z í nházkétes emény r ei skés z ül : Új v ár i Mi l án aköv et kez őI KFny er t es e, maj dF áz i s okc í mmel at ár s ul atal kot óműhel y e mut at koz i kbeúj munkái v al . AMar i c abábs z í nház amel l et tf ol y t at ódi kaBábs z í nházkakaóv al éskal ác c s al el ne v ez és űv as ár napdél el őt t i s or oz at unk. Agy er mekekr ől ny ár ons em f el edkez ünkmeg, Pi nokki ót ábor unkbankül önf él es z í nház i t i t kokkal i s mer kedhet nekmeg. Új dons ágaHaboskáv ésf i l mkl ubunk, mel y etki f ej ez et t enany ugdí j as k or os z t ál ys z ámár as z e r v e z ünk: hé t f őnké nt15ór át ól r é g i mag y arf i l mek e t v et í t ünkaBet hl enT ér i Sz í nházv ol tműv és z ei v el . Emel l et tkonc er t ek, ki ál l í t ás ok, műv és z f i l mekést ánc f i l mekt o v ábbr ai s v ár j ákazér dekl ődőket , azes t i gny i t v at ar t ókáv éz ónkpedi ghamar os an „ k i t e l e pül azut c ár a” , ho g yanaps üt é s tas z í nházt e r as z áni sé l v e z he s s ük.

f ot ó: Hr ot kóBál i nt


201 3

MŰSOR

ÁPRI LI S

02.19. 30 G. I . T . T . ( Gangar ayI mpr ov i z ác i ósT ánc t al ál koz ó) 03.19. 30 T ér eyJ ános : Paul us( más odi kr és z , Makr anc z i Zal án) 05.19. 30 Ac s ends z i get ei ( DunaT ánc műhel y )BEMUTATÓ 06.19. 30 Ac s ends z i get ei ( DunaT ánc műhel y ) 07.10. 00 Bumba( Apr óSz í nház ) 10.19. 30 Káv éc s ar nok( Xant usBar bar aSz ur di Mi kl ós )BEMUTATÓ 11.19. 30 Káv éc s ar nok( Xant usBar bar aSz ur di Mi kl ós ) 12.19. 30 Monoc r os s i ng( KET DDC) 13.14. 00 Shakes pear emes ék( Köz épEur ópaT ánc s z í nház ) 14.14. 00 Shakes pear emes ék( Köz épEur ópaT ánc s z í nház ) 14.10. 00 Sz áz s z or s z épBóbi s ka( Maj or osÁgi Bábs z í nház a) 19.19. 30 Ér i nt és ek( Góbi Ri t aT ár s ul at a) 20.14. 00 Shakes pear emes ék( Köz épEur ópaT ánc s z í nház ) 21.14. 00 Shakes pear emes ék( Köz épEur ópaT ánc s z í nház ) 21.10. 00 Azar any haj úki r ál y l ány( Maj or osÁgi Bábs z í nház a) 23.09. 00 Robi n, ahód( Mas t er sofPuppet sT heat r e( EU/ UK) 23.10. 00 Robi n, ahód( Mas t er sofPuppet sT heat r e( EU/ UK) 23.11. 00Robi n, ahód( Mas t er sofPuppet sT heat r e( EU/ UK) 23.14. 00 Robi n, ahód( Mas t er sofPuppet sT heat r e( EU/ UK) 23.19. 30 Bet hl ent ér i kabar é( St andUpBr i gád) 24.19. 30 ABl ahas z t or i ( Cs omorCs i l l aBez er édi Zol t án) 25.15. 00 ABl ahas z t or i ( Cs omorCs i l l aBez er édi Zol t án) 27.19. 30 T ér eyJ ános : Paul us( Makr anc z i Zal án) 28.10. 00 Sz entGy ör gyésas ár kány( Mar i c abábs z í nház a)

I nf or máci ó,j egyr endel és: +3613427163|+36304563885 i nf o@bet hl ens z i nhaz . hu|www. bet hl ens z i nhaz . hu|www. j egy . hu


201 3

MŰSOR MÁJUS

02.19. 30 Káv éc s ar nok( Xant usBar bar aSz ur di Mi kl ós ) 03.19. 30 L ev i t ác i ó( Köz épEur ópaT ánc s z í nház ) 04.19. 30 Al t er aPar s( Köz épEur ópaT ánc s z í nház ) 05.10. 00 Any áknapi c s i pogó( Mar i c abábs z í nház a) 07.19. 30 G. I . T . T . ( Gangar ayI mpr ov i z ác i ósT ánc t al ál koz ó) 08.19. 30 Káv éc s ar nok( Xant usBar bar aSz ur di Mi kl ós ) 10.19. 30 J át ék?( Var i danc e) 11.19. 30 Py r ami don( Köz épEur ópaT ánc s z í nház ) 12.10. 00 Hol l aki kav ar áz s l at ?( Bábr ándoz ók) 15.19. 30 Nem ér t em, de. . . ( FÜGEPul z us SZFE)BEMUTATÓ 16.19. 30 Nem ér t em, de. . . ( FÜGEPul z us SZFE) 17.19. 30 Monoc r os s i ng( KET DDC) 18.19. 30 I KF( Új v ár i Mi l án)BEMUTATÓ 21.19. 30 Bet hl ent ér i kabar é( St andUpBr i gád) 22.19. 30 ABl ahas z t or i ( Cs omorCs i l l aBez er édi Zol t án) 23.15. 00 ABl ahas z t or i ( Cs omorCs i l l aBez er édi Zol t án) 24.19. 30 Ac s ends z i get ei ( DunaT ánc műhel y ) 25.19. 30 Ac s ends z i get ei ( DunaT ánc műhel y ) 26.10. 00 Por ondonabol ondom ( Bábakal ác sBábs z í nház ) 28.10. 00 J ánosv i t éz( Apr óSz í nház )BEMUTATÓ 30.19. 30 Nem ér t em, dev el et eknev et ek( Pul z usT ár s ul ás SZFE) 31.19. 30 Ar óz s ahangj ai ( HámorJ óz s ef )BEMUTATÓ

JÚNI US

04.10. 00 J ánosv i t éz( Apr óSz í nház ) 07.19. 30 Pus z t a( Sz ögi Cs aba) 09.10. 00 J ánosv i t éz( Apr óSz í nház ) 09.16. 00 J ánosv i t éz( Apr óSz í nház ) 14.19. 30 Fáz i s ok( Köz épEur ópaT ánc s z í nház )BEMUTATÓ


201 3

ÁPRI LI S

másodi kr ész:

3.| 1 9. 30

r endezői vál t ozat :

27.| 1 9. 30

SZÍ NHÁZ TÉREYJÁNOS:

PAULUS Pál f or dul ás2r észben

T ér eyJ ánosPaul us ar endhagy ómódon, kétr és z l et benmár c i us7én, f ol y t at ás apedi gápr i l i s3ánker ül bemut at ás r a. Ápr i l i s27énazel őadásegy ben, s z ünet t el l át hat ó. At émanapj ai nkbanmel l be v er őenakt uál i s . Apaul us i ( pál i )f or dul ás mi ér t j eéshogy anj a. Hár om kül önböz őkor ból , hár om kül önböz őPál éshár om kül önböz őf or dul at . Pál , azapos t ol , F r i edr i c hv onPaul us , as z t ál i ngr ádi v es z t őésPál , abudapes t i hac kert ör t énet eel e v enedi k meg, f onódi kegy más ba, maj degynagykér dés bes űr űs ödi kös s z e: Vál t oz ni , v agyel pus z t ul ni ? Sz er epl ők: Makr anc z i Zal án, Sz épl akyGéz a, eKr i s z t i án, Hof f mannAdr i enn Ger gy Dr amat ur g: L őr i nc zÁgnes Dí s z l et , j el mez : Ár v aNór a Kor eogr áf us : Ger gy eKr i s z t i án Rendez őas s z i s z t ens : Sz al ókyDáni el Rendez ő: Makr anc z i Zal án f ot ó: Dus aGábor


ACSEND SZI GETEI

201 3

TÁNC

ÁPRI LI S

5.| 1 9. 30 6.| 1 9. 30

MÁJUS

24.| 1 9. 30 25.| 1 9. 30

DunaTáncműhel y Ahal l gat ags ágnem az onosamoz dul at l ans ággal , mi ntahogyaj el ent és t el ens éggel s em. At áncer edendőkapc s ol at aac s enddel anny i tj el ent , hogynonv er bál i sműf aj –ugy anúgy , ahogyaképz őműv és z etésaz ene. Aki mondhat at l antmes él i kel , ot ts z ól al nakmeg, ahol av er bál i sny el v ek s z üks égképpenel hal l gat nak. At ánc , amagaér z éki köz v et l ens égév el egyny el vel őt t i v i l ágr aut al t–mégakkori s , haas z í npadj el ent és ekkel t el í t et tv i l ágábanmut at koz i kmegel őt t ünk. Ac s ends z i g e t e i ké ts z ól ór aé pül őel őadás , ké tol y ane l őadót ol mác s ol ás ában, aki kazel s őpi l l anat t ól kez dv emeghat ár oz z ákaDunaT ánc műhel y műv és z i működés énekar c ul at át , út ker es és ei neki r ány át . Akétt ánc os s z ól ój ában( egynői ésegyf ér f i t ánc ban)at ár s ul at r aj el l emz ős z í npadi ny el v ez ets űr í t et tes s z enc i akéntj el enhetmeg,ugy anakkorújut akat mut at hatazel köv et kez őel őadás okműv és z i kí s ér l et ez és éhez . El őadók: Boni f er tKat al i n, J uhás zZs ol t Zenei kí s ér et : Pr i bayVal ér i a( c s el l ó) , Sz al ayT amás( nagy bőgő) , Bakai Már t on( hegedű) L át v ány ésf ény t er v : L endv ai Kár ol y őkor eogr áf us : J uhás zZs ol t Rendez

www. dunat ancmuhel y. hu f ot ó: Dus aGábor


201 3

ÁPRI LI S

7.| 1 0. 00

GYEREK BUMBA

Bábj át ék,él őzeneésmese Tat abányaiJászaiMar iSzí nház ésazApr óSzí nházpr odukci ój a

„Bumba,Bumbamer r ej ár t ál ? Ahomokkalbí r kózt ál ?. . . . . ” Mi ndenegyl y ukaspól óv al kez dődöt t …akar om mondani , egyt ör öt tt űv el … v agy i sdehogy , mi ndenav í z z el kez dődöt t …súgyf ol y t at ódot t , hogyegyaf r i kai ki s f i únak, aki tBumbánakhí v t ak, el kel l et ti ndul ni a egyv es z él y esut az ás r aBi l al i v al , aki s kut y áv al . Átkel l et tv ágni uk anappal f or r óéj j el hi degs i v at agon, hogykal andokéskül önöst al ál koz ás ok ut ánhaz at ér v emegment s ékaf al ut , ahol él nek…í gyv égz ődöt t .

Af r i kai népmes emot í v umokal apj ání r t a: Góc z ánJ udi t Sz er epl ők: Bi s z t r i c s ányL i nda, Cs ás z árRéka, Cs í kAndr ea, Mogy or óKor nél , Hor v át hKr i s t óf , T ar j ánVer oni ka, BumbaésBi l al i L át v ány , dí s z l et , j el mez : Més z ár osGábor Üt őhangs z er ek, z enei munkat ár s : Mogy or óKor nél Bábs z akér t ő: Ver esAndr ás Konz ul t áns : T ót hMi kl ós Dr amat ur g: Góc z ánJ udi t Rendez ő: azApr óSz í nházt ár s ul at a Aj ánl ot tkor os z t ál y : 412év

www. apr oszi nhaz. hu


VI TÉZ

201 3

GYEREK JÁNOS

MÁJUS

28.| 1 0. 00

JÚNI US

4.| 1 0. 00 9.| 1 0. 00 1 6. 00

Apr óSzí nház

Aze l őadásf ős z ál aJ ánosv i t é zut az ás ai r aé pül . Ahőskül önböz őv i l ág ok on ker es z t ül j utel T ündér or s z ágba, kal andj ai s or áni s mer et l ent áj akonj ár , pr óbat ét el ekkel nézs z embe, mi köz benbej ár j aaf el nőt t év ál ásút j áti s . Ki emel ts z er epetkapMagy ar or s z ágkül önböz őt áj ai naknépműv és z et i , t ánc os , z enéshagy omány ai nak, ar c hai kuskul t úr áj ánakbemut at ás a, adél al f öl di v i dékmel l et tt öbbekköz öt tSomogy , Mez ős ég, Sz ékel y f öl d, Gy i mesésMol dv a. Adar aber edet i Pet őf i Sándors z öv eggel , él őz enév el , t ánc c al s z ól gy er mekeknek, f el nőt t eknekésc s al ádoknakegy ar ánt . AzApr óSz í nházaJ ánosv i t ézc í műműs z í npadr av i t el év el c él ul t űz t eki , hogyaf el növ ekv őgener ác i óúj r amegi s mer j eésmegs z er es s eaz t akul t úr át , ami as aj át j aésbi z t osi dent i t ás tny új ts z ámár a. Sz er epl ők: Bi s z t r i c s ányL i nda, Cs ás z árRéka, Cs í kAndr ea, T ar j ánVer oni ka, Üv egesAni t a, Kaz ár i Andr ás , Cs er v enkaF er enc Zenei munkat ár s : Mogy or óKor nél ésF ej érSi monPál L át v ány : Més z ár osGábor Rendez ő: azApr óSz í nházt ár s ul at a

www. ww apr oszi nhaz. hu

Aj ánl ot tkor os z t ál y : 5év eskor t ól

f ot ó: Keny er esCs i l l a


201 3

ÁPRI LI S

1 0.| 1 9. 30 1 1 .| 1 9. 30

MÁJUS

2.| 1 9. 30 8.| 1 9. 30

SZÍ NHÁZ KÁVÉCSARNOK

-hár om egyf el vonásos egyr észben

SzépEr nőt őlésMol nárFer enct ől

Azes t enhár om eg y f el v onás osk er ül bemut at ás r a: a60év eel huny tSz épEr nőt i s z t el et ér eegy i k l egi s mer t ebbv í gj át éka, aKáv éc s ar nok, i l l et v eazi dén135év e s z ül et et tMol nárF er enckétdar abj a, Azut ol s óel őt t i c s at aés aSz í nház . Ésnem c s akazév f or dul ókmi at tv ál i kér dekes s é ezazes t , ar égi Bet hl enT ér i Sz í nházny i t ás akorSz épEr nő v í gj át ékát , azut ol s óév adbanpedi g, Mol nárF er enc bohóz at átmut at t ákbe.

TÉS KÖL Z R

MAGY A f ot ó: Gul y ásBuda

04. 13. 11 20

Sz er epl ők: Xant usBar bar a, Ger nerCs aba, Kal márJ or dána, St ei nF er enc / Dor ogi Ákos L át v ány : F eket eMóni ka As s z i s z t ens : Vár nai Es z t er Rendez ő: Sz ur di Mi kl ós

NAPJA ET


TÁNC

ÁPRI LI S

1 2.| 1 9. 30

MÁJUS MONOCROSSI NG

17.| 1 9. 30

AKözépEur ópaTáncszí nház ésabol gárDer i daDanceközöspr odukci ój a AMonoc r os s i ngegybol gár magy arkopr odukc i óbankés z ül tmul t i médi ás t ánc el őadás , amel yav i deóskal andj át ékoks t r ukt úr áj ánal aps z i k: kül önböz őv i r t uál i st er ek enéski hí v ás ok onk er es z t ül f ol y amat osk er es és e annak, amis egí tas z emél y eskül det ésbet el j es í t és ében. Azi nt er akt í v t ör t éne t benazel őadóaz takar akt er ts z emél y es í t i meg , aki taf ol y amat os ker es és , ar ej t él y ekmegf ej t és ev ez et , mi ndaddi g, mí gel nem ér i c él j át . Azel őadáspr óbái Sz óf i ábanésBudapes t enz aj l ot t ak, ésmi ndkét v ár os bant ar t ot t akbemut at óti sazel őadásduet tv er z i ój ából , Har gi t ai Mar i annésadél kor eaiJ ungi nL eer és z v ét el év el . At ov ábbi akbani t t honazel őadáss z ól óv ál t oz at al át hat ó. El őadó: Har gi t ai Mar i ann Zenes z er z ő: I v anShopov Vi deó: Pol i naSt oy anov a Kor eogr áf us : J i v koJ el i az kov T ámogat ók: Der i daDanc e( BG) , Der i daDanc eCent er( BG) , F oundat i onAr tL i nk( BG) , Mi ni s t r yofCul t ur e( BG)

www. cedt . hu| www. der i dadance. com f ot ó: Dus aGábor


201 3

ÁPRI LI S

1 3.| 1 4. 00 1 4.| 1 4. 00 20. | 1 4. 00 21 .| 1 4. 00

TÁNC SHAKESPEARE-

MESÉK

KözépEur ópaTáncszí nház

kor t ár st ánc s z í nház–nem c s ak–f i at al oknak AKöz épEur ópaT ánc s z í nházel őadás ánakal k ot ói af i at al okhozi ss z ól nak: s z er et nékőketbev ez et ni Shakes pear ev i l ágábapr óz ai , t ánc ésbábs z í nház i e l e me k e tf e l v onul t at v a. Eg yki v ál as z t o t tdr ámae l me s é l é s ehe l y e t t as hakes pear ei uni v er z um j el l egz et esmot í v umai ból ésj ól i s mer t kar akt er ei ből s z őnekegy„ s aj átShakes pear emes ét ” , amel ybev ez et i anéz őketas z er z őór i áss okr ét űv i l ágánakr ej t el mei be. Azel őadás ból ki boml anakj el l egz et ess hakes pear ei hangul at ok, f el s ej l i kadr ámák s oks z í nűs ége, r ét egz et t s ége, gaz dags ága. Amot í v umokköz öt tt öbbek köz taRómeóésJ úl i a, azOt hel l o, aMac bet h, aSz ent i v ánéj i ál om ésaki r ál y dr ámákkar akt er ei ésv i s z ony r ends z er ei s z er epel nek. „ AKETúj Shakes pear eel őadás aol y an, mi nt haazal kot ókShakes pear e dr ámái ból al egnagy obbs z er el meket , al egkegy et l enebbgy i l kos s ágokat , al egeml ékez et es ebbkar akt er eket , al egj el l emz őbbj el képeketbedobál t ákv ol naegyt ur mi x gépbe, hogyaz t ánbekapc s ol j ákamas i nát . ” ( Maul Ágnes : Shakes pear et ur mi x , Rev i z or ) Al kot ók: Ger gy eKr i s z t i án, Vl ad’ kaMal á, T ár nokMar i c a El őadók: Fábi ánAni kó, Har gi t ai Mar i ann, Hor v át hAdr i enn, Pal c s óNór a, El l erGus z t áv , F r i gyÁdám, Mádi L ás z l ó, Pet r ov i c sSándorésT ár nokMar i c a

www. cedt . hu f ot ó: Dus aGábor


BÁBSZÍ NHÁZ

KAKAÓVAL kal áccsaléskézműves f ogl al kozással

201 3

BÁB

ÁPRI LI S 1 4.| 1 0. 00 21 .| 1 0. 00

SZÁZSZORSZÉPBÓBI SKA| Maj or osÁgiBábszí nháza AKi r ál y nőkKer t j énekköz epénál l egyc s odál at oshar ang, amel yc s ak akkors z ól al meg, haaKi r ál y nőnekgy er mekes z ül et i k. Új l akói , al us t a har angember kékát okkal s új t j ákSz áz s z or s z épBóbi s kaher c egnőt , mer tas z ül et és étünnepl őhar angs z óf el v er t eőkets z áz év esál mukból . V aj o ns i k e r ül eBó b i s k ánakme g t ö r ni azát o ke r e j é t é se l n y e r ni ab o l d o g s ág o t ? J át s s z a: Maj or osÁgi T ámogat ó: NKA

www. eszme. eu

aj ánl o 4éveskor t ól

YLÁNY| Maj or osÁgiBábszí nháza AZARANYHAJÚKI RÁL Vol tegy s z eregyki r ál y l ány . Benneül tanagys z omor ús ágban. Ot t ans z omor kodot tel eget . Néz eget t emagátat ükör ben, set t ől még s z omor úbbl et t . Megs i mogat t akopas zf ej ét , ésaz tmondt a: J aj . Mí gnem az t ánf el t es z eknekedegyt al ál óskér dés t : v aj onames ének mi ér tazac í me, hogyar any haj úki r ál y l ány ?Bi z ony , aki r ál y l ány nak v al ahogys z épar any haj al et t . Val aki v al ahogynem s egí t et t , v al aki meg v al ahogys egí t et tneki . Saki r ál y l ánys z í v éből ki s omf or dál tas z omor ús ág éshel y et t ebeköl t öz öt tanemmondommegmi .Í gyél t ekbol dogan. J át s s z a: Maj or osÁgi

www. eszme. eu

aj ánl o 3éveskor t ól


201 3

MÁJUS 1 2.| 1 0. 00

26. | 1 0. 00

BÁB

BÁBSZÍ NHÁZ

KAKAÓVAL kal áccsaléskézműves

f ogl al kozással

HOLLAKI KAVARÁZSLAT?| Bábr ándozókTár sul at

T et udodhol l aki kav ar áz s l at ? t osv agy okbenne, hogyt udod, c s aknéhael f el edkez el r ól a. . . Bi z Sakkorbi z onyker es ni kel l . . . „ Mézí z ében, di óbél ben, pókf or mábans z ál l as z él ben. . . Ví zt ükr ében, hal gy omr ában, v agyav adás zpapuc s ában. Mál nabokort üs kéj ében, Vagyegyj ónagyt üs s z ent és ben!

aj ánl o 4éveskor t ól

J át s s z ák: BánkyEs z t erésKov ác sJ udi t

www. ww eszme. eu

Bábakal ácsBábszí nház PORONDON ABOLONDOM | Bol ondosbábj át ékél et r ől ésj át ékr ól

Egyál mos , magány oshét köz naponf el bukkantúj r aar égel f el edet t bol ond, ésj át s z ani hí v ot t . J át s z ot t unkki s dedj át ékokat , l egy őz t ünk be t eg s ég e t , hal ál t , j át s z ot t unki s k ol ás t , " papás t mamás t "ésör eg s ég e ti s ; s z í nház atj át s z ot t unk. L ás s ahátmi ndenki , shat et s z et t , t aps ol j on! Mer t" azél e tj át ék, g y er mek ei m, ésaj át ékl ény eg eaz , hog yj át s z ani k el l " . / Zal ánT i bor /

aj ánl o 4éveskor t ól f ot ó: Kov ác sJ udi t

J át s s z a: Sz l ukaJ udi t T ámogat ók: EMMI, NKA www. babakal acs. hu


ÉRI NTÉSEK TÁNCCAL,ZENÉVEL ÉNEKKEL

201 3

TÁNC

ÁPRI LI S

1 9.| 1 9. 30

GóbiRi t aTár sul at a Azér i nt és nek–mi kéntazér i nt et t s égneki s–mi ndamai napi gni nc s ar t i kul ál tny el v e, av at ot ts z aki r odal ma: él mény v al ós ágár ól t udomány os é r t e k e z é smé gne ms z ül e t e t t . Cs akaműv é s z e t e k( kül ö nö s e nano n v e r bál i s műf aj ok: z ene, képz őműv és z et , t ánc )pr óbál koz t akt emat i z ál ás áv al , ér z éki s ég ünkt i t kai nakf el f edés év el . Ám azi nt i mi t ás , at es t i s égnem l ehe t t ár gy s z er ű, ( r e)pr odukál ni nem hagy j amagát . Í gyaműv és z i önki f ej ez és v ágy ának, l ét ez és ünkadot t , i ndi v i duál i sker et énekbi z onyel l enál l ésamás i kbanv al óf el ol dódást emat i káj a, f es z ül t s égköz öt t ük ki békí t het et l ennekl át s z i k. Hac s ak… Azel őadás tkétr és z benegys z ünet t el j át s s z uk. T ánc műv és z ek: Góbi Ri t a, Si nt hav ongZs óf i a, Pet hesÁgnes , F r ány óAndr ea, SamuKr i s t óf Zenés z ek: Dány i Kr i s z t i na, Har t y áni Gábor , Dóc z yGabr i el l a, Gy ul ai Cs aba, Mi s i ns z ki Cs i l l a|J el mez : Si nkov i c sJ udi t Azes tkor eogr áf us ai : Góbi Ri t aésSamuKr i s t óf T ámogat ók: EMMI , NKA, Műhel yAl apí t v ány , SI NKul t ur ál i sKöz pont

www. ww gobi r i t a. hu f ot ó: BodaGábor

f ot ó: Bes eZol t án


LD NAPJ Ö

0

22 04. . 13

A

201 3

ÁPRI LI S 2223. 2

BÁB

GLOBE

FESZT

AF

1970. ápr i l i s22énDeni sHay esamer i kai egy et emi hal l gat ómoz gal mat i ndí t ot tel aF öl dv édel mében. Már amár175or s z ágt öbb, mi ntez er s z er v ez et énekkül önböz őes emény ei hí v j ákf el af i gy el metápr i l i s22én aF öl dt er més z e t i kör ny ez e t énekmeg óv ás ár a. Mag y ar or s z ág on1990ót a t ar t j ákez tanapot , mel y et2009benazENSZEv oMor al esbol í v i ai el nökkez demény ez és ér ea„ F öl dany aNemz et köz i Napj á” v ány i l v ání t ot t . Sz í nház unkkét napospr ogr ammal ünnepl i aF öl dnapj át . KeményHenr i k Er z s ébet v ár osdí s z pol gár a, ebbenaker ül et benél tésal kot ot t , eml ékér e 22énf aül t et és tt er v ez ünkaker ül etóv odás ai nakköz r eműködés év el . T ár nokMar i c aj át ékmes t erv ez et és év el , kör ny ez et v édel mi kí s ér őpr ogr ammal akör ny ez et t udat osgondol kodás r a, af r i s sl ev egő ennt ar t hat óf ej l ődésf ont os s ágár akí v ánj ukf el hí v ni af i gy el met ésaf aBet hl enT ér i Sz í nház ban. Af es z t i v ál más odi knapj ánaMas t er sofPuppet sT heat r e( EU/ UK) t er més z et v édel mi mes ej át ékár av ár j ukagy er ekeket . Ar r aaRobi n, ahódc í műel őadás r a, mel y benKeményHenr i kut ol s ómunkái köz ül ki ker ül tbáboks z er epel nek.

f ot ó: Dus aGábor


ROBI N, A HÓD . . .megakut yaf áj a

201 3

BÁB

ÁPRI LI S

23.| 09. 00 10. 00 11. 00 1 4. 00

Ter mészet védel mimesej át ék, KeményHenr i kbábj ai nakf el használ ásával ARobi n, ahódr endhagy óel őadásamagy ar or s z ági gy er eks z í nésbábs z í nj át s z ást ör t énet ében. Ol y ankompl exműf aj úel őadás , mel yShakes pear ekor át ól aXXI . s z áz adi gmer í túgyműf aj i l ag, mi ntt ec hni kai l ag. KeményHenr i kbábs z í nház ábanőmagas z emél y es ens ohanem j el ent me gakö z ö ns é ge l ő t t , ki z ár ó l agbábj át é káv al é se f f e kt e kk e l s z ó r ak o z t at o t t . Azőhagy omány ai tköv et v eebbenazel őadás bans em s z er epel bábos ésbábj aegy üt t . Azél ős z í nés z i megj el enés tkül önv ál as z t v aabábj át ékt ól azaBoBDoBműv és z nev űel őadós z emél y es í t i meg, ki t öbbeur ópai or s z ágbans z ór akoz t at j akétév t i z edenem c s akagy er ekköz öns éget .

Sz e r e peaműbe nazang o l s z ás zé se ur ó pai t ö r t é ne l mi me s é kf e l e l e v e ní t é s e , aköz öns ég g el eg y üt tt ör t énőel j át s z ás al es zeg yol y andar abban, mel y ben abábokköz i s mer tmagy arkar akt er ek, ames e, mel yat er més z et v édel mér ől s z ól , v i s z ontugy anc s aknemz et köz i akt ual i t ás ú. FES Z BE O

GL

f ot ó: Sí posOr s ol y a

T

2013 .

23 22. 04

Sz er epl ők: BoBDoB, Kat onaZás z l ó et ésj el mez t er v ez ő: Si posOr s ol y a Dí s z l Hang: Dy nac or dSound Hangmér nökész enei r endez ő: L es l i eSol di er Fény éspi r os t ec hni ka: MegégőI z z ókCs opor t


201 3

ÁPRI LI S

23.| 1 9. 30

MÁJUS

21.| 1 9. 30

SZÍ NHÁZ BETHLEN TÉRI

KABARÉ

ABet hl enTér iSzí nházésaSt andUpBr i gád közöspr odukci ój a st andupéssket chcomedyestkétr észben

Új r akabar éaBet hl ent ér en!ASt andUpBr i gádhumor i s t ái aKel l ér f él e kabar ées t ekhagy omány ai tköv et v eel ev ení t i kf el új r aapes t i Cs i kágó l egendáskabar éj ánakhangul at át . Aműs ors or ána30asév ekt r éf ái t ól el j ut unknapj ai nks i kerműf aj ához , as t andupc omedy hez ! Ez enkí v ül Rádi ókabar éss i ker s z ámok, s z kec c s eks z í nes í t i kazes t et . Akabar éhumor ment or a, aSt andUpBr i gád„ Sz őkeSz akál l a” : Bel ez nayEndr e. Konf er ál : Bel ez nayEndr e Köz r eműködnek: T ény i Anet t , Sz épBenc e, Ür mösZs ol t , Pal c s óNór aésEl l erGus z t áv Aj el enet eketí r t ák: Kel l érDez s ő, Ür mösZs ol t , Sz épBenc e Zene: Pol gárPét er Aműs or tös s z eál l í t ot t a: Ür mösZs ol t

www. st andupbr i gad. hu f ot ó: Si gul i ns z ki L aur a


201 3

ÁPRI LI S

SZÍ NHÁZ

24.| 1 9. 30 25.| 1 5. 00

MÁJUS

ABLAHASZTORI

22.| 1 9. 30 23.| 1 5. 00

Cs omorCs i l l as z í nműv és zazel s öpr őer ej űas s z ony nak, Bl aha L uj z ánaks or s átmegj el ení t őz enésel őadás ábanmegel ev enedi k amagy ars z í nj át s z áspár at l anal akj a. Akor abel i s aj t ós z er i nt v al amenny i néps z í nműbenBl ahaL uj z av ol taki r ál y népar as z t r uhában. Dehonnani ndul tazoper et t , oper a, néps z í nmű, dr ámakor onáz at l an ki r ál y nőj e, aki s„ dal osL uj z ác s ka” ?Ki v ol tazaki s l ány , aki al i g 16év es enmentf ér j heza37év esBl ahaJ ánoskar mes t er hez ? Hogy ans z er z ődt et t eőtSz i gl i get i EdeaNemz et i Sz í nház hoz , hogyv égi gj át s s z aanéps z í nműi r odal om j el ent őss z er epei t … Akér dés ekr eazel őadás onmegs z ül et nekav ál as z ok. Bl ahaL uj z a: Cs omorCs i l l a Az ongor ánál : Dar v asF er enc/Dar v asKr i s t óf ets z í npadr aal kal maz t a: Per c z el Eni kő Adr amat i z ál tműv Dí s z l et j el mez t er v ez ő: Ár v aNór a Zenes z er z ő: Dar v asF er enc , Dar v asKr i s t óf Rendez ő: Bez er édi Zol t án f ot ó: Dus aGábor


201 3

ÁPRI LI S 28. | 1 0. 00

BÁB

MARI CA BÁBSZÍ NHÁZA

Cs al ádi v as ár nap, gy er ekésf el nőt tf ogl al koz t at ó. Mi ndenal kal ommal más mást émakör éépül őkét ór ási nt er akt í vpr ogr am, kéz műv es f ogl al koz ás s al , l i monádév al ésmes ekeks s z el . SZENTGYÖRGYÉSASÁRKÁNY v ás ár i képmut ogat ásmes év el , bábbal , köz ösj át ékkal Sár kány öl őSz entGy ör gyl egendas z er i ntmegs z abadí t ot t aas ár kány t ól al í bi ai Si l énát ,amel yhos s z úi dej ez s ar ol t aaz t .Aköz épkor ban as ár kányl ef ej ez és eagonos zf el et tar at ot tgy őz el em s z i mból umal et t , segy benaf ényős i s z i mbol i káj áv al i sös s z ekapc s ol ódot t . Adr ámaj át ékoses emény enaki sher c egekki pr óbál hat j ákal ov agi t or nát , aher c egki s as s z ony oks z aks z er űki képz és tkapnaks ár kány r abl áses et ér e. Azany ukákház i s ár kányki képz és env ehet nekr és z t , azapukákpedi g ös s z emér het i ker ej üketazapr ódokkal . Éshami ndeznem v ol nael ég, akéz műv esf ogl al koz ás onhár omf ej űs ár kánykés z í t het ő.

Köz r eműködi k: T ár nokMar i c aésSz . NagyMár i abábműv és z ek f ot ó: Dus aGábor


K NA P YÁ N

201 3

BÁBSZÍ NHÁZA

20 1

05 05. 3.

MARI CA

JA

A

BÁB

MÁJUS 5.| 1 0. 00

ANYÁKNAPICSI POGÓ –v er s ekkel , mes ékkel , z enév el Egyv i l ágv anapav ál l án. Any uv ál l ánapav an. any akamonül abát y ám. Énhov át egy em magam? /Vi l ágr endL engy el T amásv er s e/

Mes ék, j át ékok, dúdol ók, al t at ókAny akör ül . Mer tAny áv al egy üt tl enni j ó. Any áknapj aal kal máv al kor t ár sv er s ekésmes ékf el dol goz ás a, z enév el ésj át ékokkal Mar i c áv al , Mar c s i v al , kut y áv al , mac s káv al , azegés zker ek v i l ággal . Köz ösaj ándékkés z í t ésav i l ágl egf ont os abbs z emél y ének, azédes any ának. dt epál y af ut ás át , s z í nház i , T ár nokMar i c abábműv és zs z í nés z kéntkez bábs z í nház i éskor t ár st ánc t ár s ul at okkal i sdol goz ot t . ABet hl enT ér i Sz í nház banmárt al ál koz hat ot tv el eaköz öns ég, mi ntk or t ár st ánc os , s z í nés z , bábműv és z , r endez ő, t ar t ot tf og l al k oz t at ót , kéz műv esf ogl al koz ás t , s z í nház i „ kul i s s z aj ár ás t ” . Egy éni s ége, s aj át os hangv ét el emagáv al r agadó, t ar t al mas , akt í vs z ór akoz ás tgar ant ál ki c s i knekésnagy oknak. f ot ó: Dus aGábor


201 3

MÁJUS

3.| 1 9. 30

TÁNC LEVI TÁCI Ó

KözépEur ópaTáncszí nház

Aper c , amel y benmegf ogokőr ül ni , i t tv an, mi ndenki az thi s z i , s z ör ny et egv agy ok, pedi gc s akv al aki , aki bel et év edtegyhami st ér be, ezmi nden, év ek, mér het et l enmél y s égűév ekót av ándor ol okc s al óka t áv l at okny omán, megny í l i kegy , ésénel i ndul ok, ésc s akév ek, mér het et l enmél y s égűév ekmúl v al es zv i l ágos , hogyt év edt em. ” ( Kr as z nahor kai L ás z l óMaxNeumann: Ál l at v anbent ) „ Vl ad’ kaMal ákor eogr áf i áj a, aL ev i t ác i óapokr i fmás aav égt el en i géz et ébez ár tbol y ongás nak. Ki shul l ámokkal per t ur bál , mel y ek hi ábai st ar t anakös s z e, v al ój ábans os em t al ál koz hat nak. Sz omor ú mes ef el nőt t eknek, mel y bennem más , azönaz onos s ágf or ogkoc kán. ” ( Komj át hyZs uz s anna, el l enf ény . hu) El őadók: El l erGus z t áv , F r i gyÁdám, Har gi t ai Mar i ann, Hor v át hAdr i enn, Mádi L ás z l ó, Fábi ánAni kó, Pal c s óNór a Zene: Mi z s ei Zol t án|Fény : F ogar as i Zol t án Kor eogr áf us : Vl ad' kaMal á Kül önkös z önetT akác sKat i nak.

www. cedt . hu

f ot ó: BodaGábor


201 3

TÁNC

MÁJUS 4.| 1 9. 30

AL TERAPARS AMÁSI KÉRI NTETTFÉL Lí r ai anel t áncol t pár kapcsol a hi szt ér i a

Vi r ágMel i ndaésaKözépEur ópaTáncszí nházpr odukci ój a Mi s z t i kus gr ot es z kduet tkéthas onl ó, egy enr angúf él t al ál koz ás ár ól . Hogykétdol ogmar adékt al anul ki egés z í t i egy más t , azl egal ábbanny i r a v al ós z í nűt l en, mi ntaz , hogykétdol ogaz onos . „ Önmag ukbani sműködőképes ek, mag asas z abads ág f okuk: kéthas onl ó ’ f aj ú’ ésk or ú, eg y enr ang úf él . Denem eg y f or mák: kül önböz őakar akt er ük ésav i s el kedés ük. Anemüki s , báreznem hangs úl y os : hol f ont os abb, hol megnem –et t ől i z gal mas . Azös z t önei kr ehal l gat nak, demás kés z s égekkel r endel kez nek, el t ér őabel s őr i t mus uk: but ól as s ús ág, l ágy , pont os , deki t ör ni képes , f es z ül t s éggel t el i di nami z musv s . af i z i kai s z í nházr obus z t us abbésakr obat i kus abbmoz dul at ai . ” ( Sz áz adosL ás z l ó: I dei gl enesegy üt t ál l ás ok, Sz í nház ) El őadók: Mádi L ás z l ó, Vi r ágMel i nda Zene: Phi l i ppGy ör gy , T ömös köz yL ás z l ó Fény : F ogar as i Zol t án Al kot ót ár s : T ér i Gás pár Kor eogr áf us : Vi r ágMel i nda T ámogat ó: Új El őadóműv és z et i Al apí t v ány

www. cedt . hu f ot ó: Dus aGábor


201 3

MÁJUS 1 0.| 1 9. 30

TÁNC

JÁTÉK? VARI DANCE Táncj át ék50per cben

T es s ék, c s akt es s ék! I l y etmégnem l át ot taT i s z t el t Nagy ér demű!Kül önösf i gur ákt al ál koz ás a, műf aj okkev er edés e… Ar endkí v ül s oks z í nűmagy arnépt ánc hagy ományéskul t úr a egy edül ál l óav i l ágon. AVar i danc eebből as aj át oski nc s es t ár ból mer í t ; at r adi c i onál i smot í v umokatkül önböz őt ánc okésműf aj ok–mi nt as z t epp, hi phop, kor t ár sésac i r kus z , s z í nház–el emei v el öt v öz i ésj el l egz et es , egy edi s t í l us s áv ar áz s ol j a. El őadók:PappÉv a, Vár i Ber t al an Zene: mont áz s , Per gerI s t v án’ Gus z t y ’ Fény : Bal oghJ óz s ef Kor eogr áf i a: PappÉv a, Vár i Ber t al an

t est . var i dance. com/i ndex

f ot ó: Dus aGábor


201 3

TÁNC

MÁJUS

1 1 .| 1 9. 30

PYRAMI DON

AKözépEur ópaTáncszí nház ésKat onaGáborpr odukci ój a

Al áf öl ér endel tv i s z ony ok, ér z el mi s z i nt kül önbs égek, ener gi ák, mel y ek el l ent ét esi r ány okbahat ós z ándékokatgener ál nak. Ekétener gi as í k v e r t i kál i sk o mmuni kác i ó j ánakal apj ae g y f aj t ar í t usl e he t . Ebbe nar e nds z e r benker es s ükhel y ünket . Hamegs z űni kezar ends z er , akommuni kác i ó v al ós ághel y et t es í t őv év ál i k, ésmegj el eni kazember benat udat t al an. Mi ndez ekazembers aj átl ét ét ől v al óel i degenedés éter edmény ez i k, aki av al ós ággal el v es z t et tkapc s ol at ami at thaj l amosel v es z ni av i r t ual i t ás ban. Ebbenahel y z et benar í t usf unkc i ój át ól megf os z t v a, k i z ár ó l agho r i z o nt ál i s s át e t tk o mmuni k ác i ó k é nt–at udat t al ani n v e r z e k é nt– at udási nt éz mény eésakonkr étél etköz öt tkí s ér el megköz v et í t eni , hogyf el ol dj aat udat t al anl ét ez és éneki r r ac i onal i t ás át . „ Azemberel v ontl énny él et t . Nem ar r ar ef l ekt ál , ami v an, s okkal i nkábbar r a, ami ni nc s , c s akeml ékez et ében, képz el et ében, v ágy ai banéshi edel mei benl ét ez i k. ”( L án y i Andr ás ) T ánc ol j ák: Har g i t ai Mar i ann, Ho r v át hAdr i e nn, El l e rGus z t áv , Mádi L ás z l ó Zenes z er z ő: Zombol aPét er Kor eogr áf us : Kat onaGábor

www. ww cedt . hu f ot ó: Dus aGábor


201 3

MÁJUS

1 5.| 1 9. 30 1 6.| 1 9. 30 30.| 1 9. 30

SZÍ NHÁZ

NEM ÉRTEM, DEVELETEKNEVETEK

–FI NÁLÉ– FÜGE-Pul zusTár sul ás

Sz í nház ésFi l mműv és z et i Egy et em v i z s gabemut at óel őadás a APr i madonna, aBonv i v án, aSz ubr et tésaT ánc os komi kusegyi dőben, y en, ör ökr e. . .Mi korkez dődöt t , hogy anv égz ődi k? egyhel Ésmi v anav égeut án?Av ál as z ok, v al ahol as z í nház épül et ébenr agadt ak. Oper et tut ánér z és … „ APul z usT ár s ul ás2010j úni us aót aműködőpr oj ekts z í nház . Mi ndenkor i c él ki t űz és e, ol y anműv és z ekkel egy üt tdol goz ni , aki kt udj ák, hogys z í nház z al f ogl al koz ni f el el ős s ég. ” Si mány i Zs uz s anna2009ót aaSz í nházésFi l mműv és z et i Egy et em hal l gat ój a. Vál as z t ot ts z aki r ány : f i z i kai s z í nház i r endez ő–kor eogr áf us . Os z t ál y v ez et őt anár ok: Hor v át hCs aba, L ukát sAndor .

J át s s z ák: BakosÉv a, Guar ySz andr a, Kr oóBal áz s , T ót hMát é Zenei s z er kes z t ő: Ác sT amás|L át v ány , ki v i t el ez és : Kör mendyPál St y l i s t : Zi mány i Már t a|Dr amat ur g: Kel emenKr i s t ófe. h. As s z i s z t ens : Kor c s már osF el í c i a|Rendez ő: Si mány i Zs uz s annae. h. Kös z önet : Ki s sMár t on, Bar át hyGy ör gy , L ukác sGábor , Rét i Anna, t ur ál i sKöz pont , F ÜGE, Sz í nházé sF i l mműv é s z e t i Eg y e t e m, Zs óf i . Sí nKul f ot ó: T ot hSi monF er enc


I KF

201 3

TÁNC

MÁJUS

1 8.| 1 9. 30

I úKor eogr áf usokFór uma

AzI KFegyúj t ehet s éggondoz óéskut at ópr ogr am, mel y nek el s ődl egesc él j aakor eogr áf us i ut ánpót l ásl ehet ős égei nek j av í t ás a, af i at al kor eogr áf us okhel y z et behoz ás a. Aköz el múl t t apas z t al at ai az tmut at j ák, hogyazel s ődar abj ukr apál y áz ó al kot ókakor ábbi nál i skev es ebbt ámogat ás tkapnak, hakapnakegy ál t al án. AKöz épEur ópaT ánc s z í nházúj s t r at égi aki dol goz ás ár a v ál l al koz ot t , hogyf ol y t at has s aal egf i at al abbal kot ókkal v al ó egy üt t működés t . AzI KFny í l tpál y áz at ánf i at al kor eogr áf us ok kapnakl ehet ős égetazal kot ás r a. Any er t es ekegyhét i gdol goz hat nakaKETt ánc os ai v al , ahétv égénpedi gny i l v ánosbemut at ót , demons t r ác i ót t ar t anaks z í nház i kör ül mény ekköz öt t . Amaj us i l ehet ős égetÚj v ár i Mi l ánny er t e.

www. cedt . hu

f ot ó: Sar v adyMát y ás


201 3

MÁJUS

31.| 1 9. 30

TÁNC ARÓZSA HANGJAI

HámorJ óz s efel s őegés zes t éss z ól ómunkáj átas z ámoshaz ai éskül f öl di s z akmai s i ker eketel ér tMadayT í meaKi nga t ánc műv és z nőr ekor eogr af ál t a. Azél őz enés , t ánc köz pont ús z ól óazér z el mekr ekí v ánhat ni . AHámor Madaypár osaz enei s égetki has z nál v aegyol y an es t etkí v ánnakl ét r ehoz ni , mel yegyadot tmoz gás any ag kül önböz őz enei s égétésmondani v al ój átkut at j ami ndi gmás ésmáss z ól óhangs z er ekésel őadókköz r eműködés év el . El őadó: MadayT í meaKi nga Zene: Sz i r t esEdi naMókus Kos z t üm: MadayT í mea Fény : HámorJ óz s ef Kor eogr áf us : HámorJ óz s ef

f ot ó: BodaGábor


PUSZTA

-ar cképvázl at-

201 3

TÁNC

JÚNI US

7.| 1 9. 30

Puszt a,f őnév:t áj pus,t el j esensí k,f áknél kül if üvest áj , mel l éknév: ami r ől , ami ből hi ányzi kmi ndaz, ami o s zoko l enni . „ Pus z t a. Ves z él y esc í m, c í mnekv es z él y es . El s őr ekemény , v adésny er s , mel l ékhangz ás ai hozv i s z ontazer edet i képz et ekent úl új abbkor i képek t apadnak, s z t er eot i ppákopot tt ünet s z av ak, mi ntgul y ás , kokt él , s uba, gémes kút . Az t ánmegi ntkemény s ég, mi ntv ol tazegy kor i ( megmai ?) s z egény l egény ekki et l en, s or s i gaz í t ót áj a. As okf él es égaz onbankönny en ös s z er endel ődi k, hat udj uk, hogySz ögi Cs abas aj áts z ül et és éneköt v enedi k f or dul ój ánaf ent i c í mmel egyar c képv áz l at ot , egy f aj t aönv al l omás tí r t s z í npadr a; egyny i t ot t , ny i t v ahagy ot ts or s köny v et , ami beamagánl épt ékésat ágas abbmér t ékr endny omai f onódnakegy be. ”( Pét erMár t a) Mos tegyúj abbj ubi l eum kapc s án–Sz ögi 40év el épet tel ős z örs z í npadr a t ánc os ként–i s métl át hat óazel őadás .

Zene: Kuner tPét er|J el mez : Bér esMóni Fény : Kat onkaZol t án|Sz c eni ka: F ogar as i Zol t án Fi l m: Aar onSz ogi Al kot ó–el őadó: Sz ögi Cs aba T ámogat ók, s egí t ők: DudaÉv a, Vi r ágMel i nda, Ger gy eKr i s z t i án, HámorJ óz s ef , Hor v át hCs aba f ot ó: Keny er esCs i l l a


201 3

JÚNI US

1 4.| 1 9. 30

TÁNC

FÁZI SOK

KözépEur ópaTáncszí nház

AFáz i s okc í műel őadási l l es z kedi kaKöz épEur ópaT ánc s z í nház t ánc os ai nakal kot óműhel y éből 2010okt óber ébenki ker ül tI os ono s or oz at hoz , mel y benat ár s ul att ánc műv és z ei műhel y munkák s or ánkí s ér l et ez het t ek, hogyönmagukból mi nél t öbb s z í ntmut at has s anakmeg. Es or oz atf ol y t at ás akéntmos tf áz i s onkéntkapunkbet eki nt és túj kut at ás ai kf ol y amat ai ba. At ánc os al kot ókc s opor t os anf ür kés z v e i gy ekez nekköz ösgy öker ett al ál ni eml ékei kben, v ágy ai kban, ésazebből s z er z et túj él mény eknekkí v ánnakmegmut at koz ás i l ehet ős égetadni . Al kot ók, el őadók: Fábi ánAni kó, Har gi t ai Mar i ann, Hor v át hAdr i enn, Pal c s óNór a, El l erGus z t áv , F r i gyÁdám, Mádi L ás z l ó Zenei s z er kes z t ő: Mádi L ás z l ó Fény : F ogar as i Zol t án

www. cedt . hu

f ot ó: Sohaj daL ás z l ó


201 3

KLUB

ÁPRI LI S

HABOSKÁVÉS

FI LMKLUB

hé őnként 1 5. 00

MÁJUS

hé őnként 1 5. 00

Hé t f ő nké nt15ó r át ó l r é g i mag y arf i l me kaBe t hl e nT é r i Sz í nházv o l tműv é s z e i v e l . Vegy enakáv éz ónkbanegyhaboskáv étésnéz z ei ngy enaf i l meket .

Ápr i l i s8.| Akékbál vány( 1 931 ) Rendez ő: L áz árL aj os ( Góz onGy ul a, Ber egi Os z kár , Dez s őf f yL ás z l ó) Ápr i l i s1 5.| Ahöl gyegyki ssébogar as( 1 938) Rendez ő: Rát hony i Ákos ( Góz onGy ul a, Dez s őf f yL ás z l ó, Mál yGer ő, Si monMar c s a, Egy edL enke) Ápr i l i s29.| Tökél et escsal ád( 1 941 ) Rendez ő: Si posL ás z l ó ( F el ekyKami l l , Cs or t osGy ul a) Máj us6.| Egycsókésmássemmi( 1 941 ) Rendez ő: Rát hony i Ákos ( Bi har yNándor , Si monMar c s a) Het enmi ntagonoszok( 1 943) Máj us1 3.| Rendez ő: Rodr i guezEndr e ( Ki s sMany i , Somogy i Nus i ) Máj us27.| Egyszoknya,egynadr ág( 1 943) Rendez ő: Hamz aD. Ákos ( L at abárKál mán, Mál yGer ő, Cs or t osGy ul a, Somogy i Nus i ) Kev es ent udj ák, hogyL at abárKál máni sf el l épet taBet hl ent ér en, mi kormégamoz i f i l mekel őt tél őműs or ti sadt ak Az ár ó j e l be nf e l t ü nt e t e t ts z í né s z e kar é g i Be t hl e nT é r i Sz í nházmű v é s z e i v o l t ak.


201 3

ÁPRI LI S MÁJUS JÚNI US

mi nden hét köznap

GALÉRI A BETHLEN

GALÉRI A 201 3.ÁPRI LI S

Schi l dTamás:Szépci gányai m „ …megmut at t a, mi l y ens z épc i gány nakl enni , mi l y ens z épember nekl enni . Gy ógy í t anakaképei . ” ( Kat kóT amás ) Megnyi t ó:201 3.ápr i l i s1 9.1 8. 00 megt eki nt het ő: máj us15i g.

201 3.MÁJUS

Szecesszi ó AMc Dani el Col l egedi ákj ai nakév z ár óki ál l í t ás a Megnyi t ó:201 3.máj us1 7.1 8. 00 megt eki nt het ő: j úni us13i g.

201 3.JÚNI US

SzűcsJózsefki ál l í t ása

Megnyi t ó:201 3.j úni us1 5.1 5. 00 megt eki nt het ő: augus z t us31i g.

f ot ó: Dus aGábor


BUNKER

KLUB

201 3

KLUB

ÁPRI LI S

keddenként

MÁJUS

keddenként

Sz í nház unkaBunkerKl ubel i ndí t ás áv al l ét r ehoz ot tegyol y ankul t ur ál i s köz ös s égi t er et , ahol t ánc t al ál koz ók, konc er t ekésf i l mv et í t és ekkapnak s z er epet . Akl ubnev étazépül ett et ej ént al ál hat ó, amás odi kv i l ághábor ú ót aér i nt et l enbunkeri hl et t e. Akeddi kl ubes t ekker et ébenas z í nházs aj átpr ogr amokats z er v ez : út j ár ai ndul taG. I . T . T . , az azaGangar ayI mpr ov i c áz i ósT áncT al ál koz ó, v al ami ntkonc er t eketésműv és z f i l meketi sl át hataköz öns ég. Ahónapok ut ol s ókeddj ei nMagy ar or s z ágel s őt ánc f i l mkl ubj ábav ár unkmi ndent ánc r aj ongót , aki s z í v es ennéz nemegv el ünkr égebbi nagyt ánc al kot ás okat .

Ápr i l i s2.1 9. 30

G. I . T . T . Gangar ayI mpr ov i z ác i ósT áncT al ál koz ó

Ápr i l i s9.20. 30| konc er t DanMar kDuo Ápr i l i s1 6.1 9. 00| konc er t Kuner tPét erl emez bemut at ókonc er t Ápr i l i s30.1 9. 00| t ánc f i l mkl ub|Mag y arÁl l ami Ope r aház F ábó l f ar ag o t tki r ál y f i ( 1970) |r e nde z ő : Ho r v át hÁdám Máj us7.1 9. 30 G. I . T . T . Gangar ayI mpr ov i z ác i ósT áncT al ál koz ó Máj us1 4.1 9. 00| konc er t Cz i r j ákT r i ókonc er t Máj us28.1 9. 00| t ánc f i l mkl ub|Magy arÁl l ami Népi Egy üt t es Rábai Mi kl ósEc s er i l akodal mas( 1952)ésakí nai t ur néút i f i l m( 1955) Júni us4.1 9. 00| konc er t Gr uberZs anet tAkus z t i k

www. bet hl enszi nhaz. hu/bunker kl ub

f ot ó: Dus aGábor


201 3

ÁPRI LI S MÁJUS

hé őnként

JÚNI US

21 2223 DO PLUSZ

KÉPZÉS

DANCE

OPEN

NYI TOTTTRÉNI NGEK

AKöz épEur ópaT ánc s z í nház2012okt óber ébenhagy omány t er emt ő c él l al út j ár ai ndul túj képz és i pr ogr amj ánakt av as z i c i kl us aBakóGábor műv és z i j az z t áncésHámorJ óz s efkor t ár st ánct r éni ngj ei v el hét f őnként 18. 30t ól és20. 30t ól t ov ábbr ai sv ár j aazér dekl ődőket .

DanceOpenPl usz–201 3nyár| j úni us21 2223. Mo s tbár ki ki pr ó bál hat j aat al ki ngt ánc o t , k o r t ár smo z dul at o k at , t anul hat par t ner i nget , el mer ül hetaműv és z i j az zt áncs z éps égei benésmi ndez t akáregy másut áni smegt ehet i al egj obbmes t er eki r ány í t ás áv al . Ór ar end: Zambr z y c ki Ádám: T al ki ngdanc e|13. 30|120’ ( c s aks z ombat , v as ár nap) J ónásZs uz s a: kor t ár spar t ner i ng|16. 00|90’ MadayT í meaKi nga: kor t ár st ánc|18. 00|90’ BakóGábor : Műv és z i j az z t ánc|20. 00|120’ Ór adí j ak: 90per c : 1800Ft / al kal om ( bér l etahár om napr a: 5000Ft ) . 120per c : 2000Ft /al kal om ( bér l etahár om napr a: 5500Ft ) . Azór adí j akésbér l et ekmes t er enkéntér t endők.

J el ent kez ésést ov ábbi i nf or mác i ó:

cedt @chel l o. hu| +36304563885| www. cedt . hu f ot ó: Keny er esCs i l l a


PI NOKKI Ó

201 3

KÉPZÉS

JÚNI US

TÁBOR

9–1 1éveseknek:

1720.

1 2–1 4éveseknek:

2427.

mi ndennap 08: 30t ól1 7: 00i g

I nt er ak vbáb,t ánc-ésszí nházit ábor Ny ár i t áborgy er mekeknek, aki ks z er et i kas z í nház atéskí v ánc s i ak, hogy ankés z ül egybábos , t ánc os , s z í nház i el őadás , v agyc s aks z er et nének bepi l l ant ani akul i s s z ákmögéésmegl es ni at i t kokat . ABet hl enT ér i Sz í nházPi nokki óT ábor ábannégynapi gc s aker r ől s z ól azél etki v ál ó s z í nház i , t ánc os , bábos , kéz műv es , dí s z l et ésj el mez t er v ez őv ez et és év el i s mer het i kmegazapr ós ágokal egkül önf él ébbs z í nház i ér dekes s égeket . 1. NAP( hét f ő)–SZÍ NHÁZ 2. NAP( kedd)–T ÁNC 3. NAP( s z er da)–BÁB 4. NAP( c s üt ör t ök)–L ÁTVÁNYT ERVEZÉS Fi gy el em!Al ét s z ám kor l át oz ot t , ez ér taj el ent kez és eketabef i z et és ek s or r endj ébenv es s z ükf i gy el embe. At ábornapköz i s , deuz s onnár ól mi ndenki magagondos kodi k, azebédkül önmegr endel het ő. Anégynapost áborár a: 16. 000Ft Ki egés z í t őc s omag: napi egy s z er i mel egét kez ésas z í nház ban3. 200Ft . VI I . ker ül et i l akos oknakat áborár ából 20%kedv ez mény tbi z t os í t unk! J el ent kez ésésbőv ebbi nf or mác i ó: www. ww bet hl enszi nhaz. hu|Pi s z kerÁgnes|+36206161156


201 3

ÁPRI LI S MÁJUS JÚNI US

1 071Budapest ,Bet hl enGábort ér3. +36134271 63 www. bet hl enszi nhaz. hu www. f acebook. com/ bet hl enszi nhaz

Programfüzet 2013 április-június  

Programfüzet tavasz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you