Page 1

S

Københavns Indre Mission

TEMA: BØN

L æ s b l.a. i dette num mer 1

t de a l e i b er d t j n e id m arb sio is ed M m re og Ind t e s jd vn e a b ar enh b om Kø i

S i g d e t t i l J e s us - alt for vandle s ve d b ø n!

4

L æ n gs e l e f t e r s t i lh e d og b ø n

5

B ø n o g bø nh ø r e ls e

4

in

f

i s o

r e d


Synspunkt

v/ Aage Jensen Formand for KIM’s bestyrelse

S ig d e t til J e sus - alt fo r vandl e s v e d b ø n ! Jeg har fået til opgave at skrive lidt om bøn for København og Indre Missions arbejde i København! Bøn kan opleves som en tung byrde; du må ind i lønkamret og bede, Guds rige fremmes kun ved bøn, det er dit ansvar, hvis missionen mislykkes, fordi du beder for lidt og for dårligt. Vi kristne må stå sammen i bønnens tjeneste, hvis Guds rige skal rykke i København. Kom så kristne venner! - nu skal vi danne et bønneværn om vores by, nu skal vi op på barrikaderne og gøre noget ved sagen. Det er sandt som Jakob, Jesu broder siger: “Vi får ikke, fordi vi beder dårligt, og det, vi beder om, ødsler vi bort i vore egne lyster”. Nej, nu skal jeg, nu skal du, træde ind for Guds ansigt og skabe forandring. Vi skal virkelig bede inderligt og udholdende, så skal du se, hvad der sker!

Indre Mission i Danmark har sendt medarbejdere til København. Vær med til at fortælle Jesus om dem, og bed for deres tjeneste for børn, unge og voksne i vores by. Fortæl Jesus om hele missionssituationen i København - sig det til Jesus, gerne uden yderlig forklaring - da kan underet ske: at der skabes liv af og i døde! Bedebogmærke for Københavns Indre Mission kan fås i Bethesda eller hentes på hjemmesiden www.bethesda.dk

Bliver du forpustet? Jeg gør! Jeg ved godt, at ovenstående er sandt, rigtig meget sandt; men det er ikke dig, der får tingene til at rykke og skabe forandring. Det er ikke vores fromhed og flotte bønner, som skaber vækkelse. Alt det nævnte er blot med til at skabe frustration, desperation og depression, man bliver træt og - “Trætte kristne er der mange af”! Prøv lige at lægge mærke til sætningen: “De har ikke mere vin”. Det kan være meget uheldigt, for den som er vært. Det, vi skal have fat i i denne sammenhæng, er, at det er Jesu mor Maria, der siger det til Jesus ved et bryllup i Kana - selve situationen skal ikke analyseres her, men blot at det var en meget uheldig situation for arrangørerne af brylluppet. Det var Maria klar over. Derfor siger hun til Jesus: “De har ikke mere vin”. Der kom ingen yderlig forklaring. Maria sagde blot til Jesus, hvordan situationen var, og det var nok. Underet skete, Jesus skabte vand om til vin! Den fornemmeste opgave, vi har, er at fortælle Jesus om vores situation. Jesus kender den i forvejen, men han ønsker alligevel at høre den fra vore læber og hjerter - sig det til Jesus, som det er! Uden at vide det tror jeg, at vi mangler mennesker, som dagligt vil fortælle Jesus om, at ugudeligheden vokser i København, og som utrætteligt vil blive ved og ved med at minde Jesus om, at vi ønsker, at han skal gribe ind på den måde, som han ser er bedst, så mennesker må møde evangeliet til frelse.

S K IMT - J UNI 20 1 0

Bedebogmærke for Københavns Indre Mission

Af bøger om bøn anbefales: ”Fra Bønnes verden” af Ole Hallesby ”Jamen bad jeg da for lidt” af Leif Andersen ”Bønnens velsignelse” af Jørgen Bækgaard Thomsen

1


Kim-nyt, juni 2010

v/ Henrik Boje Jensen Storbysekretær

KIM-bestyrelsesmøder 2010

Bethesda-nyt

I løbet af et år afholder KIM’s bestyrelse fem ordinære møder. Som KIM-ven har man mulighed for at komme med forslag til bestyrelsen, det kræver blot at man tre uger inden mødet henvender sig til storbysekretæren: 32 17 43 45 / henrikbojejensen@gmail.com Møderne i 2. halvår 2010 er på følgende datoer: 1. september, 12. oktober og 9. december.

Arbejdet med Torvehallerne foran Bethesda skrider fremad. For øjeblikket bankes der spunsvægge i jorden, som giver kraftige rystelser i Bethesda. Vi håber ikke, det kommer til at skade bygningen, men for en sikkerheds skyld er der taget fotos for at dokumentere eventuelle skader, fx i form af revner i murværket.

Nyt om Albertslund IM I Albertslund ophører IM’s arbejde som mødefællesskab. Efter sommerferien fortsætter arbejdet som en bibelkreds.

Nyt om Lyngby IM Datooversigt 2010 - 2012 Der er pr. 1. juni lavet ny datooversigt for KIMarrangementer 2010 – 2012. Denne udsendes til IM-samfundene inden sommerferien. Brug planen i forbindelse med planlægningen af kommende møder i det lokale arbejde.

Bestyrelsen omkring Lyngby IM ved Brede Missionshus er nedlagt på grund af manglende opbakning. Det skete ved en samling den 20. maj. Et udvalg vil fortsat stå for enkeltstående arrangementer i Brede Missionshus, og missionær Preben Dahl vil følge op på de kontakter der er i området. Lige nu overvejes fremtidige muligheder for missionshuset og det fortsatte arbejde.

Friluftsmødet rykkede indendørs Vallensbæk IM var vært for et friluftsmøde søndag den 9. maj, men termometret viste kun omkring 10 grader, så man valgte at afholde mødet i missionshuset. Samfundsformand Hans Erik Henriksen oplyser, at der i ca. 100 år har været kredsmøde om foråret i Vallensbæk, og heraf de sidste cirka 30 år som sommer/friluftsmøde. De senere år har der dog været en vigende tilslutning til arrangementet. Den medbragte kaffe blev nydt inden mødet, hvor Maria, Camilla og Jenny glædede deltagerne med musik og sang. Storbysekretær Henrik Boje Jensen talte om emnet bønhørelse. Dagen blev rundet af med opfordring til Bøn for København!

S K IMT - J UNI 20 1 0

2


Bø n i m e n i g h e d e n

I mange menigheder er bønnen en vigtig del af menighedslivet. For at tage pulsen på bønslivet i København har jeg kontaktet tre præster for at høre hvordan netop deres kirke eller menighed bruger bønnen. Fælles for de tre var, at de startede meget beskedent med at fortælle, at de egentlig ikke brugte bønnen på nogen speciel måde, hvorefter de alle - med stor iver - fik nævnt flere forskellige måder, som netop de bruger bønnen på i deres kirke. Både til højmesser, specielle gudstjenester og andre arrangementer. De tre - som er Jóannis Fonsdal fra Emdrup Kirke, Hans Peter Nohns fra Kingo Kirke og Jens Henrik Jakobsen fra Solvang Kirke - startede alle med at fortælle om selve gudstjenesten. “Til de almindelige gudstjenester bruger vi de faste bønner, der er til ind- og udgangsbøn samt ved kollekt, dåb og nadver, så der er ikke noget specielt”, fortæller Hans Peter Nohns. “Men vi har nogle gange mosaikgudstjenester om fredagen, her har vi sommetider mulighed for forbøn, hvor man kan gå op til alteret eller ned bagved, hvor der står en forbeder klar.” I Solvang Kirke involveres menigheden ofte i selve kirkebønnen. Jens Henrik Jakobsen fortæller: “Under kirkebønnen er der altid en stille stund, hvor folk kan bede deres egen bøn og samle tankerne. Ca. en gang om måneden bliver 3-4 personer fra menigheden direkte involveret i kirkebønnen, hvor de kommer op foran og hver får et emne, som f.eks. syge, kirken eller landet. Det kan være alle fra menigheden - lige fra konfirmander til nogle af de ældre.” Jóannis Fonsdal fortæller også, at menigheden er involveret i bønnerne i forbindelse med gudstjenesterne i Emdrup Kirke: “Vi har nogle selvformulerede bønner, som vores gudstjenesteudvalg har skrevet ned. Det er 4-5 forskellige, som vi veksler imellem. På den måde kommer vi rundt om alle arbejdsgrene i kirken og vores udsendte.”

S K IMT - J UNI 20 1 0

v/ David Kristoffersen Redaktionsudvalgsmedlem i SKIMT

Jeg får også snakket med de tre præster om, hvordan bøn ellers bruges i kirken. I Emdrup og Kingo Kirke fortæller præsterne bl.a. om, at menighedsrådsmøder altid indledes og afsluttes med en bøn. I Kingo Kirke er der hver tirsdag formiddag et stabsmøde for kirkens 11 ansatte, hvor præsten, der har den kommende gudstjeneste, læser teksterne samt står for en bøn. Her kan de ansatte komme med emner til bønnen. Jens Henrik Jakobsen har været med til at lave et par anderledes bønne-stunder: “Ved en konfirmandundervisning havde vi snakket om nogle forskellige bedeemner, inden vi alle knælede foran alteret, hvor alle så kunne bede en bøn. Dette var konfirmanderne og jeg meget glade for.” En anden gang kunne man ved en ungdomsgudstjeneste i Solvang Kirke sende en sms med en bøn eller et bedeemne, der så kom op på storskærmen. En onsdag om måneden er der i Emdrup Kirke en såkaldt pastagudstjeneste for hele familien. Her har Jóannis Fonsdal bl.a. brugt ekkobønner: “Det fungerer sådan, at jeg læser en sætning ad gangen i bønnen, hvorefter menigheden så gentager den. På den måde kommer hele menigheden også med i bønnen.” Fælles for alle tre kirker er også, at de har flere større eller mindre arrangementer i hverdagene, hvor bøn også indgår som et vigtigt punkt. Det er f.eks. bedekredse i Kingo, IM-møder i Solvang eller fællesmøder i Emdrup, hvor der enkelte gange har været mulighed for forbøn. Efter samtalerne med de tre præster kan jeg altså konkludere, at pulsen på bønslivet i de tre københavnske kirker ser rigtig sund ud. Og den ligger måske endda på den pæne side af normalen på 65-80 slag i minuttet.

3


Infosider om arbejdet og medarbejdere i Københavns Indre Mission Københavns Indre Missions bestyrelse Formand: Næstformand: Kasserer: Storbysekretær: Missionær: Kirketjener: Landsdelssekretær: Administrator: Kvalitetsansvarlig:

Aage Jensen Preben Jespersen Niels Holm Henrik Boje Jensen Preben Dahl Thomas W. Sørensen Jens Medom Madsen Kai Lund Kate Danhardt

Ballerup Lyngby Tåstrup Skovlunde Lyngby Herlev Slagelse Glostrup Hvidovre

Tlf.: 44 97 58 35 Tlf.: 45 88 00 89 Tlf.: 40 32 71 63 Tlf.: 32 17 43 45 Tlf.: 43 60 02 62 Tlf.: 50 57 55 57 Tlf.: 58 50 02 75 Tlf.: 43 44 29 31 Tlf.: 26 27 31 92

Kontaktpersoner for IM og IMU i Storkøbenhavn IM

IMU

Bethesda – Søndagsmøder Nicki Andersen Tlf.: 86 42 57 55 E-mail: nicki@bethesda.dk

Herlev Henrik Vinther Tlf.: 44 49 44 47 E-mail: hkv@adr.dk

Bethanias Unge – Herlev Rasmus Hauge Madsen Tlf.: 40 11 25 41 E-mail: haauge@ofir.dk

Buddinge Dorrit Jespersen Tlf.: 45 88 00 89 E-mail: d.p.jespersen@get2net.dk

Måløv/Jonstrup Arne Skjerning Tlf.: 44 65 33 68 E-mail: ja@skjerning.net

Bethesdas Unge – City Magnus Zingler Stummann Tlf. 32 55 67 60 Mobil: 20 49 37 60 E-mail: magnus@zingler.dk

Eliaskirkens Menighedssamfund Dagny Hedegaard Tlf.: 33 24 95 31 E-mail: dagny-h@ofir.dk

Sundby, Amager Erik Friberg Tlf.: 32 55 74 71 E-mail: erik.friberg@indremission.dk

Frederiksberg Martin Silkjær Tlf.: 28 92 39 76 E-mail: mksilkjaer@gmail.com

Torsdagsgruppen, Bethesda Jan Friberg Tlf.: Mobil 29 72 74 71 E-mail: jan@friberg.dk

Frederiksberg IMU Ellen Mundbjerg Madsen Tlf.: 22 26 40 59 E-mail: mundbjergm@hotmail.com

Brede missionshus Preben Dahl Tlf.: 43 60 02 62 E-mail: preben.dahl@indremission.dk

SV-kredsen Kredsformand Agnethe Trebbien Henriksen Tlf.: 43 90 81 58 Mobil: 41 10 17 58 E-mail: ath-heh@trebbien.net

Vallensbæk Hans Erik Henriksen Tlf.: 43 90 81 58 Mobil: 41 10 17 60 E-mail: ath-heh@trebbien.net

Tåstrup Irene Hansen Tlf.: 43 99 06 19 E-mail: Irenehansen@tele2adsl.dk

Vestvoldens IM Arne Kristoffersen Tlf.: 43 54 58 61 E-mail: hakr@os.dk

Café-arbejde Café Dammen, Bethesda Henv. Niels Jørgen Hedegaard Tlf.: 35 85 50 14 Café Crux, Bethesda Henv. Bethesda Tlf.: 33 13 17 15


Ansatte i Indre Mission i Storkøbenhavn Missionærer

Konsulenter

Bethesdamissionær Nicki Andersen Windsorvej 15 2300 København S Mobil: 28 86 57 52 E-mail: nicki@bethesda.dk

Missionær Preben Dahl Mølleåparken 10 2800 Lyngby Tlf.: 43 60 02 62 E-mail: preben.dahl@indremission.dk

Missionærmedhjælper Jenny Lynn Brockman Helgesvej 22B, 1.tv. 2000 Frederiksberg Tlf.: 60 88 84 76 E-mail: jenny.brockman@indremission.dk

Missionær Finn Spelling Østergård Dalgas Have 14, 2.th. 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 33 05 50 E-mail: finn.spelling@indremission.dk

Rejsepræst

Volontør

Leif Andersen I. C. Lembrechts Allé 30 2650 Hvidovre Tlf.: 36 77 65 35 E-mail: leifa@post.tele.dk

Michael Mørch (indtil 15. aug.) Tagensvej 198E, st.th. 2400 København NV Tlf.: 28 25 32 19 E-mail: michael.moerch@imu.dk

Ungdomskonsulent Jesper Iversen Nordre Frihavnsgade 22, 4. th. 2100 København Ø Tlf.: 97 36 67 79 Mobil: 29 92 74 68 E-mail: iversen@imu.dk

Børnekonsulent Steen Eskildsen Snedronningvej 14B 2730 Herlev Mobil: 51 62 17 99 E-mail: steen@soendagsskoler.dk

Musikkonsulent Filip Skjerning Sølodden 27 2760 Måløv Tlf.: 44 97 69 96 Mobil: 29 93 69 96 E-mail: filip.skjerning@indremission.dk

Fritidsansatte medarbejdere Karsten Amby Rømersgade 17, 2. 1362 København K Tlf.: 33 19 38 08 E-mail: karsten.amby@indremission.dk

Erik Friberg Amager Fælledvej 123, 4. th. 2300 København S Tlf.: 32 55 74 71 E-mail: erik.friberg@indremission.dk

Elsebeth Carlsen Nørager Plads 12 2720 Vanløse Tlf.: 38 71 10 01 E-mail: elsebeth@soendagsskoler.dk

Lars Hvam Grønnemose Allé 79, 2. tv. 2860 Søborg Tlf.: 39 69 36 49 E-mail: lars.hvam@indremission.dk

Anders Chr. Enevoldsen Griffenfeldsgade 50, 1. 2200 København N Tlf.: 35 39 45 12 Mobil: 20 83 10 33 E-mail: anders.enevoldsen@indremission.dk

Aage Bent Jensen Tranemosevej 54 A 2750 Ballerup Tlf.: 44 97 58 35 E-mail: aage@aagejensen-aaj.dk

Fritidsbørnekonsulent Carsten Ingolf Jensen Lidsøvej 50 2730 Herlev Tlf.: 44 94 22 31 E-mail: carsten.ingolf@soendagsskoler.dk Kai Lund Norasvej 6 2600 Glostrup Mobil: 26 12 29 31 E-mail: kailund@lund.mail.dk Michael Mørch Tagensvej 198E, st.th. 2400 København NV Tlf.: 28 25 32 19 E-mail: michael.moerch@imu.dk


Ansatte i Indre Mission i Storkøbenhavn Internationalt Kristent Center Storbysekretær

Hjemmeside: www.ikcenter.dk Tlf.: 33 32 59 39

Henrik Boje Jensen Sømosevej 10 2740 Skovlunde Tlf.: 32 17 43 45 E-mail: henrik.boje.jensen@indremission.dk

Tværkulturelle medarbejdere

Administrator

Majken Strømme Rokni E-mail: majken@ikcenter.dk

Kai Lund Norasvej 6 2600 Glostrup Mobil: 26 12 29 31 E-mail: kai@bethesda.dk

Portner Karsten Amby Rømersgade 17, 2. 1362 København K Tlf.: 33 19 38 08 E-mail: karsten@bethesda.dk

Leder af IKC: Vakant

Missionær (fokusområde: tværkulturelt arbejde) Thomas Høyer E-mail: thomas@ikcenter.dk

Volontør (fra august 2010) Birgitte Søe

Birgit Hald Olsen E-mail: birgit@ikcenter.dk

Tværkulturel projektmedarbejder Ingelise Taulborg E-mail: ingelise@ikcenter.dk

Københavns Nærradio Adresse: Kirkegårdsvej 21 Postboks 1781 2300 Kbh. S

Formand

Hjemmeside: www.knr.dk Tlf.: 32 58 80 80 E-mail: knr@knr.dk

Viggo Wiwe

Tove Christensen

Daglig leder

Telefontid: Tirsdag, onsdag og fredag fra 10-12

Sang og musik i Storkøbenhavn Følgende personer og grupper kan spørges til det lokale, kristne arbejde - småt som stort. For yderligere information, kontakt musikkonsulent Filip Skjerning, tlf. 44 97 69 96, filip.skjerning@indremission.dk Læs mere om sang og musik på www.imusik.dk

Musikere og duetter Kor og bands Manna (kor, primært til udadrettede arrangementer) v/Heidi Svendsen eller Dina K. P. Kjær. Tlf.: 51 90 03 81 Ashira (teenkor v. Buddinge Kirke) v/Marie Lind Burgdorf. Tlf.: 39 69 65 09 The Couriers (band) v/Henrik Holst. Tlf.: 29 46 52 53 Græsted Børnegospel (børnekor) v/Rikke Holst Vigilius. Tlf.: 48 36 20 58 Not Alone (band) v/Simon Søvndal. Tlf.: 50 45 31 70 Musikkoret København (klassisk kor): www.musikkoret.dk Vocation (gospelkor): www.vocation.dk

Lisbeth Lundgaard Bjerregaard (sang, guitar). Tlf.: 38 80 11 87 Ulrik Fogh Buch (trombone). Tlf.: 44 53 07 47 Karin E. & Åge Emil L. Christensen (duet, sang, klaver). Tlf.: 38 28 60 76 Hans Jacob Nejsum Clausen (band, klaver). Tlf.: 26 27 22 73 Peter Holm (trompet). Tlf.: 39 27 24 30 Dina Kofoed Pihl Kjær (klaver). Tlf.: 51 90 03 81 Karen Ertbølle Madsen (klaver, sang). Tlf.: 45 93 84 70 Filip Skjerning (musikkonsulent, saxofon). Tlf.: 44 97 69 96 Judy og Arne Skjerning (sang, duet, klaver, orgel). Tlf.: 44 65 33 68 Katrine Pihl Sode (klaver, sang, kor). Tlf.: 35 84 01 19 Inger Merete Tuxen (klaver, sang, orgel). Tlf.: 56 65 53 08


Børnearbejde i DFS Hovedstaden Ønskes flere detaljerede oplysninger om nedenstående klubber, fås oplysningerne på www.dfshovedstaden.dk eller hos følgende: Kredsformand for DFS Hovedstaden Jytte Sørensen Tlf.: 44 66 09 25 E-mail: jyttess@hotmail.com

Børnekonsulent Steen Eskildsen Mobil: 51 62 17 99 E-mail: steen@soendagsskoler.dk

Legestuer

Børneklubber

Bethlehemskirkens legestue Bethlehemskirken

Samuels Kirkes børne- og juniorklub Samuels Kirke

Musereden Emdrup Kirke

Fredens Kirkes børneklub Fredens Kirke

Englebørn Fredens Kirke

Skelgårdskirkens børne- og juniorklub Skelgårdskirken

Kingo Kids Kingos Kirke

Klub halv fem, Børne- og juniorklub Titanparken, Kingo sogn.

Samuels Kirkes Legestue Samuels Kirke

Apostelkirkens børneklub

Bellahøj Kirkes Legestue Bellahøj Kirke

Juniorklubber Brøndby Strand, “Rødderne” Brøndby Strand Kirke Buddinge Kirke, Juniorklub (under søndagsgudstjenesterne) Buddinge Kirke Herlev, Bethanias Juniorklub Missionhuset Bethania Hundige Juniorklub Hundige Kirke Kingo Kirkes onsdagsklub Kingo Kirke Emdrup Kirkes juniorklub Emdrup Kirke

Buddinge Kirke, legestue-børneklub (under søndagsgudstjenesterne) Buddinge Kirke Greve Sogns Børneklub Johanneskirken Herlev Kirkes Børneklub Sognehuset Smørum Kirkes Børneklub Konfirmandhuset

Emdrup Kirkes børneklub

Klub A38 Liljevangsvej 38 A, Måløv

Bethlehemskirkens søndagsskole Bethlehemskirken

Kirkens Børneklub Lindehøj Kirke Herlev

Kingo Kirkes Søndagsskole Kingo Kirke

Birkholm Børneklub Sortemosevej 1B, Herlev

Kidz Coner (søndagsskole) Solvang Kirke

Tåstrup, “Kirkeuglen” Tåstrup Nykirke

Den Færøske søndagsskole Eliaskirke

Værløse søndagsskole Værløse Kirke Noahs Ark Bethania, Herlev


Længsel efter stilhed og bøn

Vi er fire kvinder på pilgrimsvandring på Hærvejen i august 2009. Det er søndag, og der ingen kirker i nærheden. Vi beslutter os for at holde gudstjeneste for os selv med udsigt over en skøn blomstereng. Vi synger salmer og læser i Bibelen for hinanden. Vi har god tid. Vi skal ikke andet end nå et herberg, 20 kilometer længere fremme, inden aften. Vi har derfor god tid til samtaler og bøn. Én læser om Martha og Maria og om at finde Maria-stilheden i Martha-travlheden, fra Niels Nymann Eriksens lille bog: ”Hvorfor har du valgt at have travlt?”.

Hvad er det med Maria-stilheden, der er så vigtig også i 2010? Hvorfor går vi pilgrimsvandringer og laver retræter? Er det ikke mest et kristent modefænomen for travle kvinder? Kunne det også være aktuelt for nutidens aktive og travle mænd? Det er i Maria-stilheden, Jesus har anledning til at tale med os. Han ønsker at være sammen med os og overstrømme os med sin barmhjertighed og omsorg. Han længes efter at vise os sin kærlighed, sin storhed og varme. Hans kærlighed kan vi aldrig få nok af. Hvad går vi ikke glip af, hvis vi ikke giver Ham tid til at møde os, og hvis vi ikke giver os tid sammen med Jesus i stilhed og bøn?

v/ Ingrid Fuglseth Jensen Pædagog

Gud ønsker at bruge os og gennemstrømme os med sin kærlighed - også til andre. Han har brug for os, både kvinder og mænd, og vil udruste os til at være Hans hænder, fødder, mund, øjne og ører i verden, sammen med de mennesker, vi omgås i vores hverdag. Det er her, retræter, pilgrimsvandringer og andre former, hvor man trækker sig tilbage og giver Jesus tid til at tale til os, er en god hjælp. En hjælp til at være sammen med Ham uden ord eller tanker – bare være der…. lytte og tage imod. Giv dig tid til at stoppe op, træk vejret og lad Jesu godhed få lov til at fylde. Det er her, vi henter styrke og kraft til tjenesten. Du kan være stille sammen med andre eller for dig selv, men først og fremmest: Giv dig tid sammen med Jesus. Hvorfor har du valgt at have lige så travlt som Martha?

Retrætedag i Brede - 25. september 2010 Brede Missionshus, Mølleåparken 10, Brede, 2800 Kgs. Lyngby Har du brug for at stoppe op og lade Gud tale til dig, at trække dig tilbage fra din travle hverdag og være sammen med Gud i stilhed? Retræteleder: Pastor og landssekretær for Evangelisk Luthersk Netværk, Ingolf Henoch Pedersen, Randers. For at dagen kan være rolig og uforstyrret er der kun mulighed for at tilmelde sig til hele dagsprogrammet – fra kl. 8.00 til kl. 22.00. Højeste deltagerantal er 20 personer. Vil du være sikker på en plads? Tilmeld dig hurtigt. Tilmelding Senest 1. september til Lisa Oslo Jensen, Tranemosevej 54C, 2750 Ballerup. Tlf.: 40610852. E-mail: lisa@aagejensen-aaj.dk Pris kr. 250,00 som ved tilmelding indbetales på konto 3205 5002265 mrk. retræte. Forplejning er inkluderet i prisen. Arrangør: Ingrid Fuglseth Jensen og Lisa Oslo Jensen i samarbejde med Københavns Indre Mission. Planlagt retrætedag i 2011: Lørdag, den 19. marts (midt i fastetiden).

S K IMT - J UNI 20 1 0

Program Kl. 8.00 Morgenkaffe Kl. 8.30 Introduktion til dagen Skriftemålsandagt Stilhed Kl.10.30 Undervisning Stilhed Kl. 12.00 Tidebøn – middagsbønnen Frokost Stilhed til personlig Jesusmeditation (vejledning udleveres) Kaffe Pilgrimsvandring i området (7 stationer/ ophold undervejs) Kl. 18.00 Tidebøn – aftensangen Aftensmad Samtale i grupper om personlige erfaringer fra dagen og fra livet med Gud Aftenkaffe Kl. 21.30 Tidebøn – aftenbøn med lovsang Der vil være mulighed for at søge samtale/ forbøn/personligt skriftemål i dagens løb. Medbring Bibelen og Den Danske Salmebog (2002-udgaven)

4


Bø n o g b ø n h ø r e l s e v/ Solvej Slouborg

En artikel om bøn og bønhørelse: Hun var med det samme kommet til at tænke på mig. Jeg var jo et omvandrende bevis på, at Gud hører bøn. Havde ligget i sengen i tolv år og var kommet ud af den igen. Men jeg var slet ikke sikker på, at jeg havde lyst til at være et bevis på bønhørelse. Jeg blev indlagt i midten af 3. g. Jeg havde muskelsvind og havde levet med det, siden jeg var barn - og med en kørestol siden jeg var fjorten. Nu var sygdommen gået i mit hjerte. Efter et halvt år havde de udtømt alle behandlingsmuligheder, og jeg blev udskrevet til en hverdag i en seng og en kørestol, hvis ryg kunne lægges ned. Sidstnævnte brugte jeg mindre og mindre, efterhånden som årene skred frem. Mange bad for os - min mor og jeg - som jeg boede sammen med. Sengen blev hverdag. Min egen bøn om helbredelse gled i baggrunden. Det gjorde for ondt at blive ved at bede om noget, jeg ikke fik. Den blev afløst af en bøn om kræfter til at leve hver dag. Og vi fik kræfter - både min mor og jeg. Dagene fyldtes af læsning og håndarbejde, lidt borddækning, højtlæsning, og jeg lærte hebraisk. Min mor sørgede for en smuk have at ligge ude i om sommeren. Der var tunge dage; tårer og vrede. Gud bevarede os fra bitterhed; og han bevarede vores tro. Gud gav os at se Jesus som det daglige brød. Trods alt, i det jeg/vi kunne savne og græde over, var han den vigtigste.

En dag opdagede jeg, at mine muskler vist var blevet bedre. Kræfterne plejede at svinge op og ned. Det var ikke længe siden, det havde været så dårligt, at jeg næsten ikke kunne vende mig i sengen eller løfte mine arme. Med megen bæven begyndte jeg først at hæve hovedgærdet lidt mere, så komme mere ud i min kørestol, hæve ryggen på den, komme helt ud af sengen. Det tog lang tid. Ville dét, at jeg brugte flere kræfter, betyde en overbelastning, så jeg igen fik færre kræfter? Det gjorde det ikke. Guds nåde og gave, kalder jeg det. Gud bønhørte, som han ville det. Jeg er ikke blevet helbredt. Jeg har stadig muskelsvind. Selvom jeg kan gå lidt, har jeg stadig brug for kørestol. Jeg kan godt komme til at overbelaste musklerne, hvis jeg bruger for mange kræfter. Og jeg bliver stadig ked af det og frustreret, når Gud ikke ser ud til at høre mine bønner. Mørke stunder findes stadig. I en af de mørkeste var der en, der mindede mig om korset. “Nu har du kun korset”, sagde hun, da jeg havde fortalt hende om, hvordan bibellæsning og bøn lå i skår. Ja, nu stod korset tilbage som det eneste at klynge mig til. Som det eneste sted jeg kunne skimte og række ud efter Guds kærlighed. Det vil jeg gerne række videre til jer. Korset. Frelsen. Det evige liv. Jesu kærlighed til os, at han døde for os for at frelse os.

Mindeord over fru bedemøde Allegori om bøn og bedemøde fra ’Missionsvennen’

For kort tid siden afgik fru Bedemøde ved døden. Hun levede i en menighed ved navn Ligegyldighed, hvor hun blev født for mange år siden under en stor vækkelse. Hun ernærede sig ved levende vidnesbyrd og takkebønner, og hun voksede derfor hurtigt op til at blive et at menighedens vigtigste og mest aktive medlemmer; men i de senere år har fru Bedemøde skrantet og sjældent været at se, da hun har lidt meget af stivhed i knæene og er blevet svagere og svagere. Til sidst mistede hun også helt stemmen. De, som besøgte hendes sygeleje, fortæller, at hendes sidste ord drejede sig om nogle forretnings-sager, og en

S K IMT - J UNI 20 1 0

hel del underholdningsmateriale, og da var hendes stemme helt svag. To dygtige læger, De Gode Gerninger og kirurgen Verdslighed gjorde sig stort besvær med at give hende indsprøjtninger af organisationspenicillin og vitaminpillen Nye Metoder, men alt var forgæves. Ved obduktionen viste det sig, at dødsårsagen var underernæring. Hun havde forsømt at spise brød. Menneskefrygten havde kvalt røsten, og mangel på gudsfrygt havde ødelagt åndedrættet. Nu hviler fru Bedemøde på kirkegården Svunden Herlighed.

5


til Opslagstavlen Valby Bibelcamping Ved Nordsjællands Efterskole d. 2. juli til d. 9. juli 2010

Fårevejle Bibelcamping på Odsherreds Efterskole d. 14. juli til d. 25. juli 2010

Danmarks mindste og hyggeligste bibelcamping

På Fårevejle Bibelcamping satser vi på at være et attraktivt tilbud for familier. Om formiddagen er der legestue, børnetime, juniormøde, teenmøde/UngCamp og bibeltime i mødeteltet for voksne. I løbet af campingen er der tilbud om kreative eftermiddage, løb, fællesspisning, bålhygge for børn og voksne, hoppeborg, m.m. Fårevejle Bibelcamping er stedet med de gode rammer og mange muligheder ved Odsherreds Efterskole. Campingpladsen ligger tæt på skolen og vi bruger skolens bade og toiletter. Der er et særligt afsnit på pladsen for UngCamp. Mulighed for leje af værelser på skolen, bestil værelset inden ankomst - se under Information. Glæd dig til * Aktiviteter * Leg * Hygge og festligt samvær * At knytte /udbygge venskab * Gode feriedage Flere oplysninger hos: Missionær/campingleder Egild Kildeholm Jensen, Jyderup, tlf. 59 20 88 98 / egild.kildeholm.jensen@indremission.dk

Besøg Indre Missions mindste og hyggeligste bibelcamping. Om man er barn eller gammel, alene eller har familie, er ny eller kendt gæst, er man som det mest naturlige med i et varmt og nært fællesskab. Der er en hoppeborg, boldbane, legeredskaber og meget mere. Samtidig byder Nordsjælland også på dejlige badestrande og historiske bygninger. Valby Bibelcamping ligger på Nordsjællands Efterskoles område. Velkommen på Herrens mark langt ude i den Nordsjællandske idyl. Aktiviteter Børnemøder, formiddagsbibeltimer, eftermiddags-aktiviteter og aftenmøder. Desuden er der samtidig børne- og juniorlejre på den nærliggende efterskole. Flere oplysninger hos: Missionær Søren Skovenborg Tlf.:483617 17—23 29 88 29 E-mail: soeren.skovenborg@indremission.dk

Retrætedag i Brede Missionshus d. 25. september Har du brug for at stoppe op og lade Gud tale til dig, at trække dig tilbage fra din travle hverdag og være sammen med Gud i stilhed? Pastor og landssekretær for Evangelisk Luthersk Netværk, Ingolf Henoch Pedersen, er retræteleder. Tilmelding senest 1. september til Lisa Oslo Jensen, Tranemosevej 54C, 2750 Ballerup. Tlf.: 40610852. Mail: lisa@aagejensen-aaj.dk. Pris kr. 250,00 som indbetales på konto 3205 5002265 mrk. retræte. Arrangør: Ingrid Fuglseth Jensen og Lisa Oslo Jensen i samarbejde med Københavns Indre Mission

Gaver til KIM s blad, og SKIMT er Københavns Indre Mission g på 1.000 opla et i t årlig det udkommer 4 gange eksemplarer. et, og til en SKIMT sendes ud til læsere i hele land is - men grat er T SKIM avn. del kirker i Storkøbenh rne og inge ostn omk til te vi vil være glade for støt r. ikke mindst portoudgifte i SKIMT Tidligere kunne vi vedlægge et girokort . Ved gere læn igt mul ikke - men det er desværre - og 5 226 500 mer num gavebidrag benyttes giro 5 320 to kon k Ban ske kontonummeret er Dan 5002265. Gaven bedes mærket ”SKIMT”. Tak for en god gave!

S K IMT - J UNI 20 1 0

Annonce

AAJ Entreprise Aps Malermester/entreprenør Aage Jensen Vi tilbyder: Kvalitetsarbejde Konkurrencedygtige priser Skriftligt tilbud Tider som holder Veluddannede malersvende Pænt og renligt malerarbejde Info@aagejensen-aaj.dk www.aagejensen-aaj.dk

Tibbevangen 88 3500 Værløse Tlf. 33 24 49 99 Fax. 33 24 49 80

6


ÅNDEHULLET

v/ Michael Mørch Volontør

Returadresse: Københavns Indre Mission Rømersgade 17 1362 København K

Om bøn Bøn er blevet beskrevet med en lang række billeder. Nogle har kaldt det “blodet i den kristnes krop”, andre “den kristnes rygsøjle”, andre igen “den kristnes vejrtrækning”, og der er formentlig mange flere. Gud har i over tyve år været iltrig blod, veltrænet rygsøjle og rensende luft for mig. Men hov, var det ikke bønnen, der var disse ting, og ikke Gud? Jo, og alligevel nej. For det er blevet tydeligt for mig, at min bøn først og fremmest er et gensvar på Guds evige nærvær. Når jeg får samlet tankerne og rettet fokus mod min skaber og frelser, så er det ikke i de sekunder, minutter eller timer, at Gud er nær. Nej, han er det hele tiden! Derfor ved jeg, at han hører mig og tager mig seriøst. At være evigt nærværende og så ikke tage sit barn seriøst ville jo ikke give nogen mening! Derfor kan vi henvende os til Gud uden bekymring for, om han hører os, om vi formulerer os rigtigt, om vi overhovedet har noget på hjerte; for ligesom med alle andre relationer er det nyttigt bare at være sammen og snakke (eller måske tie?).

Kalenderen 2010 27. august Åbent hus i Bethania, Herlev. Herlev by Night 17-22 10. september Pigeaften kl. 19. Foredrag ved psykolog Suh Bjerg Jacobsen, Tune. “Om at beholde sin originalitet i en ensrettet verden” 18. september Stormøde kl. 19. Tale ved sognepræst Niels Nymann Eriksen, Apostelkirken

Redaktør: Henrik Boje Jensen Redaktionsudvalg: Karen Margrethe Laursen, David Kristoffersen Layout: Stefan Skjerning Tlf.: 3313 1715 | Giro: 500-2265 | Hjemmeside: www.bethesda.dk | E-mail: kim@bethesda.dk

Skimt juni 2010  

SKIMT er et kvartalsblad som udgives af Københavns Indre Mission

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you