Page 2

E

>MGNVRGS - @[KIYXNZK ?NVKIXTV.W BVKKXNSLW DKZ >MNG =KSL CTIP hvpw|ypz

bnkxk oy tu lgor{xk ot rolk , Xz-y utr* g yzkv zu y{iikyyE [omnzyC zkrkvnutkyC krkizxoioz*C gtj su|oky gxk yusk ul znk ozksy zngz gxk {ykj ux gxk ktzkxzgotkj }ozn k|kx*}nkxk ot znk }uxrjC gtj gryu xomnz }oznot u{x nuskyE auskzosky }k }utjkx }ngz znk }uxrj }orr hk roqk }oznu{z znksE Tgin ul znkyk ot|ktzouty joj tuz iusk kgy*E ausk ul {y grxkgj* qtu} zngz oz }gyC bnusgy Tjoyut }nu ot|ktzkj grr znkyk gtj gz rkgyz g znu{ygtj suxkE enkt bnusgy Tjoyut loxyz |ktz{xkj otzu sgqotm romnz h{rhyC nk sgjk gtj zkyzkj znu{ygtjy ul romnz h{rhy zngz joj tuz romnz {v gz grr {tzor utk jg*C g h{rh lotgrr* romnzkj> Soj nk lgorO Woy gty}kx }gyC ?X ng|k tuz lgorkjE X@|k p{yz lu{tj GFCFFF }g*y zngz }ut@z }uxqE?

LIHJK NM

X ng|k xkgj ul sgt* mxkgz vkuvrk }nu joj tuz w{oz }nkt znk* lgorkj h{z znk* zuuq lgor{xk gy g yzkv iruykx zu znkox {rzosgzk y{iikyyE aox Tj}gxj Worgx* gzzksvzkj zu irosh \u{tz T|kxkyz ot GMKH h{z }gy z{xtkj hgiq h* hgj }kgznkx gtj k~ng{yzout , LFF lkkz AHJF sB lxus znk y{ssozE `kz{xtotm zu g xkikvzoutC nk yzuuj ot lxutz ul g n{mk voiz{xk ul \u{tz T|kxkyzC nk vuotzkj zu oz gtj jkirgxkjC ?X-rr iusk hgiq zu *u{E fu{ igttuz mxu} zgrrkx h{z X igt>? Wk joj xkz{xt gtj hkigsk znk loxyz sgt zu xkgin znk y{ssoz ul \u{tz T|kxkyz ut HM \g* GMKIE Py *u{ ktzkx znoy ]k} fkgxC X vxg* zngz *u{ }orr zgqk znk lgor{xky ot HFGH gy *u{x yzkvvotm yzutky zu y{iikyy ot HFGIE Wkxk oy gtuznkx }oyk }uxj lxus bnusgy TjoyutC ?\gt* ul rolk@y lgor{xky gxk vkuvrk }nu joj tuz xkgro+k nu} iruyk znk* }kxk zu y{iikyy }nkt znk* mg|k {vE? fu{ sg* hk p{yz g yzkv zu y{iikyyE au zgqk nkkj zu znkyk lgsu{y }uxjy lxus eotyzut Rn{xinorrC ?]k|kxC tk|kxC tk|kxC tk|kx mo|k {v>? \g* Vuj hrkyy *u{ }ozn g y{iikyyl{r HFGI>

QRVTRVSW PUXR [d]\ba^c] Z^`]\a_`

HFGI hxotmy znk yzgxz ul tk} iussozsktzy gtj tk} uvvuxz{tozokyE Xz oy }ozn mxkgz k~iozksktz zngz X }xozk znoy gxzoirkE bnkxk oy otjkkj s{in lux Qkznkr Russ{toz* akx|oiky zu ruuq lux}gxj zu ot HFGI> Qkznkr Zotjkxrozky }orr uvkt ozy juuxy zu znk v{hroiE P qotjkxmgxzkt ykz {v h* Qkznkr Russ{toz* akx|oiky AQRaBC oz }orr lui{y ut znk nuroyzoi jk|kruvsktz ul inorjxkt gtj vxu|ojk g yzxutm lu{tjgzout lux znkox rolkrutm rkgxtotmE Uux suxk otluxsgzoutC vrkgyk z{xt zu vgmk K lux suxk jkzgoryE `kiktzr*C znk oyy{k ul rgiq ul otlgtz igxk ykx|oiky ngy hkkt ot znk tk}yE Qkznkr buzy Rktzxk AQbRBC }noin uvktkj ot \g* HFGGC vxu|ojky }uxqotm vgxktzy }ozn xkroghrk igxk ykx|oiky lux znkox *u{tm utkyE _gxktzy }nu ju tuz ng|k znk nkrv ul juskyzoi nkrvkxy ux uznkx lgsor* skshkxy }u{rj mxkgzr* hktkloz lxus y{in ykx|oikyE ek k|kt ng|k vgxktzy }nu ktxurr znkox hghoky }nu ng|k tuz hkkt huxt> au ju jxuv h* gtj |oyoz {yC }k yzorr ng|k |gigtiokyE ek ng|k gryu xkiko|kj lkkjhgiq zngz vgxktzy gxk |kx* vrkgykj }ozn u{x tk}r* xktu|gzkj Qkznkr Rnorj Sk|kruvsktz Rktzxk AQRSRBE ek gxk k~zxkskr* mxgzkl{r zu grr vgxktzy lux znkox y{vvuxz gtj iussozsktz zu {y j{xotm znoy xktu|gzout vkxoujE Prr ul {y gz QRSR yzxutmr* hkrok|k ot vxu|ojotm g }gxs gtj ktmgmotm rkgxtotm kt|oxutsktz zu u{x inorjxktC gtj }k gxk iutzot{otm zu mxu} gtj osvxu|k grr znk zoskE \u|otm lux}gxjC }k gxk ruuqotm zu vgxzoiovgzk ot a_P`Z Aaotmgvuxk _xkDainuur Piixkjozgzout Uxgsk}uxqBE

Qkznkr az{jktz Rgxk Rktzxk ngy gryu otzxuj{ikj z{ozout lux u{x yz{jktzy ot znk iktzxkE bnkxk }orr hk k~gsy xkotluxiksktzy gtj vxkvgxgzout y{in gy otDnu{yk zkyzy gtj jk|kruvkj i{xxoi{r{s lux TtmroynC \gznksgzoiy gtj RnotkykE QRa@ b{ozout oy gryu g|gorghrk lux tkkj* yz{jktzy ot znk iuss{toz*E _rkgyk z{xt zu vgmk L lux suxk otluxsgzoutE ^|kx gz auiogr akx|oikyC }k gxk nkrvotm suxk ot znk iuss{toz* }nu ng|k lotgtiogr oyy{ky h* vxu|ojotm ]bcR du{inkxyE Pz u{x bR\ RrotoiC _y \uyky _oC g ikxzolokj bR\ vxgizozoutkx gryu ykky gt otixkgyotm t{shkx ul vgzoktzy lxus znk iuss{toz* k|kx* ekjtkyjg* gtj Uxojg*E euxqotm zumkznkx otjkkj }uxqyE QRa gtj Qkznkr Pyykshr* ul Vuj vuurkj u{x xkyu{xiky zu xkgin u{z kllkizo|kr* gtj ixkgzo|kr* zu znk iuss{toz* j{xotm QRa Rgxto|gr Sg*E \uxk zngt KFF vkuvrk gzzktjkj znk k|ktz }noin }gy mxgikj h* \y bot _ko [otmC \_ lux \gxotk _gxgjk V`R A\gi_nkxyut So|oyoutBC Pj|oykx zu \gi_nkxyut Vxgyyxuuzy ^xmgtoygzoutyE ek gryu rotqkj {v }ozn Vk*rgtm Tgyz Wusk lux znk Pmkj AVTWPB h* uxmgto+otm g Rnxoyzsgy vgxz* lux znksE ^{x iurrghuxgzout hktklozkj suxk zngt GHF yktouxy }nu ngj g muuj zosk yuiogro+otm znxu{mn yotmotmC jgtiotmC gtj mgskyE Rusk GJ akvzkshkxC QRa ngy vrgttkj lux g Urgm Sg*E T|kx*utk ngy }uxqkj zumkznkx lux znk Vrux* ul VujE ^tik gmgotC }k }gtz zu k~vxkyy u{x jkkv gvvxkiogzout zu Qkznkr Pyykshr* ul VujC \gtgmksktz Russozzkk skshkxyC yzgllC |ur{tzkkxyC lgsorokyC gtj gmktioky lux *u{x y{vvuxzE ek ruuq lux}gxj zu znk yzxktmznktotm ul xkrgzoutynovy gtj xkginotm u{z zu suxk ro|ky ot znk *kgxE

BCS Carnival Day  

BCS Carnival Day