Page 1

Wat en voor Wie? Hoe is het met….

September 2011 Editie 1

Meldpunt WoonKans

Deze nieuwsbrief gaat over Meldpunt WoonKans. Een uniek project waarbij sprake is van samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en zorgpartijen in de regio Twente en omstreken. Iedereen verdient een (tweede) kans op geluk! Een goede plek om te wo-

nen is daarvoor een belangrijke basisvoorwaarde. Dit klinkt heel vanzelfsprekend, maar dagelijks dreigen er mensen hun dak boven het hoofd te verliezen. En ook voor woningzoekenden die een tweede kans verdienen of na begeleiding zelfstandig kunnen wonen, is het verkrijgen van woonruimte vaak een extra uitdaging. Een uitdaging die we in Twente aangaan; want ons motto is: “Niemand hoeft op straat te slapen!” Om dit te bereiken werken wij als corporaties steeds intensiever samen met veel partijen. Dat vraagt om creatief denken, oplossingen zoeken buiten de normale kaders en passie en begrip voor je mede mens. Dat brengt vroegtijdige signalering, betere informatie-uitwisseling, passende zorg/begeleiding en (nieuwe) huisvesting. Dit alles om te zorgen voor een goede basis voor geluk…… Kitty van der Linden WBO Wonen, Oldenzaal projectgroep Meldpunt WoonKans

Meldpunt WoonKans kan de verbindende schakel zijn voor die woningzoekende waarvoor de reguliere toewijzingssystemen niet de juiste weg zijn. Dat kan door advisering, verwijzing of intensieve procesbegeleiding. Het gaat hierbij om huurders die een nieuwe kans krijgen bij (dreigende) huisuitzetting, woningzoekenden die door een oude huurschuld en/of in het verleden veroorzaakte overlast of om een andere reden niet in aanmerking komen voor normale bemiddeling bij een corporatie. Maar ook om woningzoekenden die verblijven in een voorziening (maatschappelijk opvang, detentie, vrouwenopvang, therapeutische instelling, beschermde woonvorm, etc.) en van daaruit zelfstandig kunnen gaan wonen, mits voldoende waarborgen zijn ingebouwd.

IN DIT NUMMER Ervaringen ............................... 2 Cijfers....................................... 3 Voorbeelden ............................ www

Verbinden en samenwerken; samenspel in het proces

Het proces ............................... 4

Alle ( betrokken ) partijen verbinden en met elkaar laten samenwerken om mensen in een vaak maatschappelijk zwakkere positie de mogelijkheid te bieden om dak- en thuisloosheid te voorkomen of op te lossen. Meldpunt WoonKans is een punt waar corporaties, gemeenten en zorgverleners gebruik van kunnen maken en van waaruit bestaande professionele voorzieningen optimaal ingezet worden. Het Meldpunt WoonKans is officieel vanaf 1 maart 2011 voor een pilot van een jaar van start gegaan. We willen u nu, een half jaar later, op de hoogte brengen van de eerste ervaringen.

MEER INFORMATIE OP www.meldpuntwoonkans.nl

En verder ................................. 2

 Wat, Hoe en Waarom van het meldpunt  De werkwijze  Mooie voorbeelden  Meer cijfers


Ervaring tot nu toe

De aanmeldingen zijn zeer uiteenlopend. “Simpele” casussen waarbij door een eenvoudige verwijzing naar de juiste persoon binnen de juiste organisatie de casus opgelost kan worden. Maar ook casussen met een lange geschiedenis, met meerdere mislukkingen in de woonsituatie. Waar nu misschien wel mogelijkheden zijn doordat én de woningzoekende “ rijp” lijkt voor een nieuwe kans en men de mogelijkheden van het meldpunt wil gebruiken. Geconstateerd kan worden dat het meldpunt niet alleen ingezet wordt in lastige casussen, maar ook een vraagbaak voor corporatiemedewerkers en hulpverleners is.

Welke vraag, waar Regelmatig werd meldpunt

De procesmanager is veel ingezet als ondersteuning, adviserend en verwijzend. Door de onafhankelijke positie van het meldpunt wordt er vaak een beroep gedaan om mee te denken bij (woon) problematiek.

Afgelopen periode zijn er vanuit meldpunt WoonKans, veel contacten gelegd met alle betrokken partijen. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor alle partijen het meldpunt WoonKans nieuw is en dat er sprake is van bereidheid en overleg tot constructieve samenwerking. De ervaringen vanuit het meldpunt in samenwerking met de aanmelders, gemeenten en corporaties zijn dan ook goed. Door actieve deelname bij MDO’s en het bezoeken, kennismaken en uitwisselen met de betrokken partijen vanuit meldpunt, komen corporaties en zorginstellingen met de juiste vraag en verwachtingen. Mede hierdoor zijn er vanuit verschillende betrokken partijen contactpersonen “aangesteld” als eerste aanspreekpunt in de communicatie met WoonKans.

WoonKans gebeld of gemaild in casussen, die achteraf eigenlijk heel eenvoudig opgelost konden worden. De hulpverlener, of de corporatiemedewerker handelen-

Lastige wooncasussen bleven vroeger te vaak onopgelost, niet omdat we niet wilden, maar omdat we elkaar niet wisten te vinden.

de hierbij wat onbedreven. Onbekend was hoe of bij wie de vraag goed voor het voetlicht moest worden gebracht bij een corporatie. Of men kende de afspraken tussen de eigen organisatie en corporatie niet Aan de andere kant wist de corporatie medewerker die de aanvraag als eerste binnenkreeg

Geen spelletjes Niets zo funest voor een goede samenwerking als geheime agenda's of achtergehouden informatie. Het lijkt misschien makkelijker om een casus te “verkopen” als niet bekend is hoe lastig de aspirant bewoners kunnen zijn. Of wat hun zwakke kanten zijn. Maar zal dat werken? Zal je een betrouwbare partner zijn? Een toekomstige casus kunnen slijten? En wat denk je van het risico voor de corporatie en de buren? Zal het niet veel beter lopen als de corporatie van begin af aan weet waar die aan begint en zich daar op kan voorbereiden? Geeft dat niet veel meer kans op echt succes? Maar de privacy van de cliënt dan? Bij een meldpunt casus weet de cliënt altijd dat de benodigde informatie wordt uitgewisseld. Niet meer en niet minder dan nodig is. Bij echte samenwerking is zwijgen zilver en spreken goud.

soms onvoldoende dat regels weliswaar regels zijn, maar dat als die niet tot het beoogde resultaat leiden, er vaak heel veel maatwerk mogelijk is. Ook in de eigen organisatie.

Komende periode De komende periode zal de rol van WoonKans samen met alle betrokken partijen verder bestendigd en verstevigd moeten worden. Voor binding en samenwerking is het belangrijk dat er sprake is van uitwisseling, herkenning, erkenning voor ieders werkgebied. Afgelopen periode is ervaren dat er behoefte is, vanuit alle partijen, aan inzicht in ieders werkveld en doelgroep. Door kennis en inzicht wordt de samenwerking vergroot. 2


Aanmeldingen Aanmelding bij het meldpunt komen verspreid vanuit heel Twente en uit alle geledingen. Zowel vanuit zorginstellingen als uit het justitiele veld (nazorg detentie en veiligheidshuis). Aanmelding uit: Almelo Elders Enschede Hengelo Hof van Twente Oldenzaal Wierden Twenterand Rijssen-Holten Onbekend

14 8 32 7 1 5 2 3 1 4

Reden aanmelding Dakloos Huisuitzetting Nazorg detentie Uitstroom Opvang Veiligheid/ overlast Onbekend Crisis

15 9 12 25 4 9 3

Ook de reden van de aanmelding is divers. De belangrijkste reden is steeds vermeld, maar bijna altijd is er een combinatie van factoren. Zo is er in de meeste gevallen ook sprake van (huur) schuld(en). Cijfers over 1e 5 maanden pilot, in totaal 77 geregistreerde aanmeldingen

Ervaringen, casuïstiek De casuïstiek die afgelopen periode werd ingebracht was zeer uiteenlopend. In veel gevallen werd de procesmanager benaderd om mee te denken in de casuïstiek. Hierbij kon soms, door advies of verwijzen naar juiste personen, via de reguliere weg een oplossing gevonden worden in het woonprobleem. In andere zaken die werden ingebracht was sprake van informatie uitwisselen, de ernst van de problematiek breder bekijken. Vervolgens in overleg met de corporatie en de aanmelder besluiten of de zaak bilateraal opgelost kon worden of dat verdere actie nodig was. Advies 29 Bemiddeling 28 Divers 11 Procesbegeleiding 9 Totaal 77 In een beperkt aantal (veelal complexere) zaken heeft het meldpunt WoonKans het traject begeleid en georganiseerd van het begin tot het eind.

Vooraankondiging Bijeenkomst voor professionals Wat willen we samen bereiken als het gaat om de doelgroep (dreigend) dak- en thuislozen? Hoe kunnen we onze gezamenlijke aanpak verbeteren en nog betere resultaten boeken? Dit staat centraal in twee bijeenkomsten waarin medewerkers op uitvoerend niveau - van woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten in Twente - van gedachten gaan wisselen over hun eigen aanpak. Een bijeenkomst voor de centrumgemeente regio Enschede en een andere bijeenkomst voor de regio Almelo. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op initiatief van de Vereniging WoON, in het kader van (z)Onderdak en Meldpunt WoonKans. We hopen dat deze bijeenkomsten een impuls zijn voor concrete verbeter- en vernieuwingsvoorstellen. De professionals gaan samen kijken naar hun aanpak “van opvang naar wonen”. De bijeenkomsten vinden plaats in februari 2012. Een kleine werkgroep gaat de bijeenkomsten voorbereiden: inventariseren van thema’s en opstellen van het programma. Bij succes zou een dergelijke bijeenkomst, waarin professionals kennis uitwisselen, een jaarlijks terugkerend gebeuren kunnen worden. Graag horen we jouw suggesties voor die dag. Heb je ideeën mail deze naar a.vanschie@verenigingwoon.nl

3 3


Het proces Aanmelding Meldpunt Casus?

Geen WoonKans casus:  Geen regiobinding  Valt niet onder doelgroep  Niet woonvaardig  Geen noodzaak inzet WoonKans

Casuïstiek wordt voorgelegd aan procesmanager Meldpunt WoonKans

Casuïstiek vraagt inzet meldpunt WoonKans.

Aanmelding: Aanmeldingsformulier wordt volledig ingevuld en geretourneerd naar Meldpunt

Advies/ verwijzing

De casemanager van de woningzoekende / nieuwe huurder blijft aanspreekpunt voor woningcorporatie

Monitoren, evalueren, bijstellen

Beoordeling/informatie verzamelen De procesmanager toetst en inventariseert de aanvraag en zal indien nodig aanvullende info opvragen.

Woonplan De casemanager maakt in overleg met alle betrokken partijen ( incl. woningcorp.) een volledig woonplan. Hierin zijn alle voorwaarden en afspraken vastgelegd.

Meldpunt WoonKans b.letteboer@verenigingwoon.nl info@meldpuntwoonkans.nl

Woning De woningcorporatie heeft een inspanningsverplichting om een “passende” woning op korte termijn aan te bieden.

Vervolgtraject: Advies, bemiddeling of verwijzing  Wordt bilateraal regulier) opgepakt en in behandeling genomen ( evt. met convenant)  Niet woonvaardig  Ander vangnet  Gestopt omdat er onvolledige/onjuiste informatie is.

Vervolgtraject casuïstiek/ procesondersteuning De procesmanager:  informeert en overlegt met woningcorporatie van “herkomst”  fungeert als intermediair tussen (betrokken) partijen  bespreekt inhoudelijk casuïstiek met deelnemende partijen ( lokale zorgstructuur )  neemt, indien nodig, deel aan MDO als onafhankelijke partij.

4

Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011  

Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011  

Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

Advertisement