Page 1

Wij helpen n u gra aag

2

Nieuw contract met Eshuis

3

Nieuws uit wijk en buurt

7

Ondersteuning bij schulden

Humanitas Thuisadministratie helpt u op weg Iedere dag lopen er mensen rond met de vraag: “Hoe houd ik overzicht op mijn financiën, hoe regel ik mijn betalingen, hoe krijg ik grip op mijn betalingsachterstand?”. Het project Thuisadministratie van Humanitas biedt ondersteuning bij het ordenen, opzetten en bijhouden van de (financiële) administratie. Coördinator de heer Jaarsma vertelt: “Humanitas Thuisadministratie wordt uitgevoerd door 20 vrijwilligers. Daarvan zijn er 3 coördinator, zij ondersteunen de overige vrijwilligers.

Onze inzet is erop gericht om samen met de deelnemer de (financiële) administratie overzichtelijk op orde te krijgen en te houden. De deelnemer is op een bepaald moment (binnen 1 jaar) in staat zijn

administratie weer zelfstandig ter hand te nemen. Het contact tussen de vrijwilliger en de deelnemer eindigt, zodra hiervan sprake is.”

Beter Wonen. U vult daar dan een aanmeldingsformulier in. Daarmee is uw vraag en uw achtergrond duidelijk bij aanvang van het ondersteuningstraject.

Aanmelden U kunt zich via een verwijzende instantie aanmelden voor deze vorm van ondersteuning. Bijvoorbeeld via het Maatschappelijk Werk, ZorgAccent, Meldpunt Huurschulden, Kliëntenraad, MEE, Dimence en ook via

Meer informatie vindt u op: www.humanitas.nl Doorlinken naar district/oost.activiteiten-en-projecten/ thuisadministratie

1

Foto: Gerlinde Schrijver


Eshuis werkt met medewerkers van Soweco

Ondernemend

rk Geen wijk of stad of er is altijd zinvol we te doen. Dat kan een woning zijn, het leefklimaat, maar ook het groen. aan Dit jaar geeft Beter Wonen een terrein ’t AOC, gaan als moestuin voor de Voedselbank, daar we graag in mee. ord Voor ons is dit maatschappelijk verantwo ondernemen het antwoord op sociale en uitdagende problemen. Coen Heldeweg Lichtdichtgenootschap De Keerkring

Nieuw onderhoudscontract met Tuintechnisch centrum Eshuis Voor V oor het groenonderhoud heeft Beter Wonen contracten met verschillende bedrijven. b edr Het contract met Tuintechnisch centrum Eshuis liep af. Tijd voor een e en nieuwe aanbesteding en heroverweging over het aangaan van een nieuw n ie eu contract voor het groenonderhoud.

andere werkzaamheden als: grasmaaien en kantknippen, beplanting snoeien, papier ruimen, blad ruimen, heg knippen en bomen snoeien.

Bete Beter t r Wonen heeft besloten met Eshuis ee en n een nieuw contract op te stellen. Daarbij is sg e gekeken naar prijs en kwaliteit. In het ccontract ontr heeft Beter Wonen als maatschapp elijk ondernemer een extra voorwaarde pelijk laten opnemen. Eshuis zet, gedurende de loopt looptijd van het contract, 4 medewerkers

De mensen in de uitvoering werken al in de nieuwe samenstelling. “Het is even de kat uit de boom kijken, ontdekken wat je aan elkaar hebt en dan loopt het prima!”, zegt Rein Noteboom, medewerker van Eshuis, met een lach. Een goede groenvoorziening draagt bij aan beter wonen.

Zelf kiezen uit ons woningaanbod

KWH meting, toetssteen voor goede dienstverlening

Sinds kort kunt u rechtstreeks reageren op woningen die Beter Wonen via haar website aanbiedt. Het gaat om woningen waarvoor wij (nog) geen geschikte kandidaat hebben gevonden.

Elk jaar laat Beter Wonen haar dienstverlening beoordelen door KWH.

Jongeren vinden automatisch hun weg op internet. “Ik zag een woning en ik wil daar graag voor in aanmerking komen.” Een bij Beter Wonen binnenkomend bericht via de

digitale communicatielijn met als resultaat een passende woning voor een klant. Niet alleen jongeren spreekt deze vorm aan. De meeste mensen gebruiken internet al om zaken uit te zoeken en om dingen te vergelijken. Ook steeds meer 65-plussers vinden hun weg op internet. Daarom staat op de internetpagina naast huisvesting voor jongeren, starters en gezinnen ook aanbod voor 65-plussers. Iets voor u? Kijk op www.beterwonen.nl > huren > nu te huur, sociale woningen. En kijk of er iets voor u bij staat.

2

in vanuit de sociale werkvoorziening bij haar werkzaamheden voor Beter Wonen. Dit contract loopt 3 jaar. In het contract staan duidelijke afspraken over startdatum en welke werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd. Eshuis stelt daarvoor een beheerplan op voor onder

Staat u bij ons ingeschreven als woningzoekende dan blijven wij uitkijken naar de door u gewenste woning. Met vragen kunt u terecht bij ons Klantencentrum, telefonisch of mail naar verhuur@beterwonen.nl.

Resultaat 2011 KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. In 2011 voldoet Beter Wonen aan de kwaliteitseisen. Het KWH label hebben wij opnieuw gekregen. Verbeterpunten zijn: voldoende privacy bij een bezoek aan ons kantoor en meer

Digitale enquête: Mogen wij uw e-mailadres?

mogelijkheden om zelf informatie op te zoeken. Dit is verwerkt in de nieuwe Woonwinkel. Meting 2012 KWH beoordeelt dan de onderdelen klantcontact, verhuizen, onderhoud en afhandeling van klachten.

Hoe denkt u over ons en onze dienstverlening? Bewoners krijgen deze vraag regelmatig voorgelegd voor onderzoek naar onze dienstverlening. Meestal gebeurt dat nog via een schriftelijke enquête. Digitaal kan natuurlijk ook. Wilt u daar uw e-mail adres voor openstellen? Geef dit dan aan ons door via info@beterwonen.nl. Vermeldt u er dan ook uw naam en adres bij? Hebt u kort geleden uw e-mail adres al doorgegeven, dan is het niet nodig dit opnieuw te doen. Uiteraard gebruiken we uw e-mail adres alleen voor eigen gebruik. Onder alle bewoners die hun e-mail adres doorgeven, verloten wij 5 bioscoopbonnen.


Windmolenbroek, een mooie groene wijk uit de jaren ’80, gelegen aan de zuidkant van Almelo

Wijkvisies In 2011 heeft Beter Wonen visies voor de lange termijn voor haar wijken opgesteld. Deze toekomstbeelden voor de wijk zijn in de tweede helft van 2011 met bewoners uit de wijk bekeken en besproken. Wat vindt u belangrijk in de buurt, wat zijn punten die vragen om actie. We hebben veel informatie opgehaald waarmee we samen met u aan de slag kunnen. U leest in deze uitgave van de bewonerskrant wat onze plannen voor 2012 zijn, per wijk. In de volgende uitgaven kunt u volgen hoe het gaat met de uitvoering van die plannen.

Visie • Een wijk waar het prettig wonen is en waar de inzet van Beter Wonen vooral gericht is op beheer en onderhoud van de woningen.

Acties 2012 • Voorbereiden onderhoudsprogramma.

Nieuwstraatkwartier, een kleine, vooroorlogse wijk met een volks karakter

Nieuwstraatkwartier en • Windmolenbroek, Schelfhorst Binnenstad • Wierdensehoek, Riet/Nieuwland, Hofkamp, Kollenveld, • De Nijrees • Ossenkoppelerhoek/Beeklust

Visie • Versterken sociale kwaliteit in de wijk. • Versterken van de wijkeconomie.

Acties 2012 • Opzetten acties waarbij bewoners betrokken worden bij de eigen woonomgeving. • Samen met partners ontwikkelen Acaciaschool. • Moestuinproject op lege plek in de wijk.

Moestuin brengt leerlingen praktijkervaring Voor de moestuin van de Voedselbank, op grond van Beter Wonen aan de Zwaluwenstraat, maken leerlingen van het AOC-Oost een zaaikalender.

zij het door hen opgestelde conceptplan in het AOC aan de Bornerbroeksestraat.

Een hele leuke opdracht voor ons en nog leerzaam ook.”

Vraag, Voedselbank Enige tijd geleden vroeg de Voedselbank Almelo aan Beter Wonen of zij grond beschikbaar heeft voor het inrichten van een moestuin. De voedselbank wil daar groenten en fruit kweken voor haar klanten want zij krijgen te weinig versproducten aangeleverd.

Punten van aandacht “Wij letten er vooral op dat er gedurende het hele jaar een goede aanvoer is van gangbare groenten. Kool valt buiten de plannen omdat die erg gevoelig is voor ongedierte. We zochten naar variatie in het menu, dus niet dat er 3 weken lang alleen maar sla is. Het opzetten en uitwerken van het teelplan is een secuur werk. Alle grond willen we steeds opnieuw, achter elkaar gebruiken. Je moet wel opletten dat je niet steeds aardappelen poot op hetzelfde stuk grond want dat put de grond uit. Je moet variëren. Wij hebben de moestuin daarom opgedeeld in stukken die afwisselend gebruikt worden voor tomaat, aardappelen, wortelen, sla enzovoort. We hebben echt veel informatie bij elkaar gezocht, ook over de verschillende soorten groenten en hun specifieke kenmerken.

Met de opgedane ervaring werken Amber, Lotte en Lois verder aan hun toekomst. Lotte en Lois willen verder leren in de Voeding; werken aan producten van de toekomst. Met een modern vak als voedingsmiddelentechnologie zoeken naar beter eten en drinken of verbeterde gewassen. Amber denkt nog na over haar vervolgtraject.

Grond, Beter Wonen Die vraag sluit prima aan bij de maatschappelijke taak van Beter Wonen, die verder gaat dan het bieden van een goede woning. Beter Wonen is betrokken bij organisaties die zich inzetten voor mensen die moeten rondkomen van, soms minder dan, een minimum inkomen.

Een braakliggend stuk grond van Beter Wonen, aan de Zwaluwenstraat, beantwoordt aan de vraag. Beter Wonen heeft deze grond zelf de eerste tijd niet nodig. De Voedselbank mag er 10 jaar lang gebruik van maken. Daarnaast zocht Beter Wonen mee naar partners die ook een bijdrage kunnen leveren aan het kweken van groenten en fruit. Dat lukte. De start van het project werd bekrachtigd bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Planning: AOC-Oost, Groene Lyceum Een van de partners is het AOC-Oost, locatie Almelo afdeling Groene Lyceum (VMBO). Zij stellen het teelplan op voor de moestuin. De heer Alfred Leideman begeleidt de drie leerlingen die deze eerste opdracht uitvoerden. Voor Lotte Hospers, Lois Dolman en Amber van Dael betekent dit een mooie praktijkervaring. Op maandag 20 februari presenteerden

Meer informatie vindt u op: Website: www.aoc-oost.nl/hetgroenelyceum

Omwonenden welkom Bewoners uit de buurt nodigen wij uit om mee te doen aan dit project. De wijkregisseur komt daar bij u op terug. Een actieve en levendige omgeving draagt bij aan beter wonen.

Presentatie door Amber, Lotte en Lois

3


De Riet/Nieuwland, een karakteristiek tuindorp met hier en daar nieuwbouw Visie • Ontwikkelen woonservicewijk in de lijn Berkelstraat, Violierstraat en Brouwerijstraat i.s.m. partners. • Versterken van de kwaliteit van de wijk waarbij het karakter behouden blijft. Een woonservicewijk is een buurt waar mensen lang zelfstandig en zelfredzaam kunnen wonen in de eigen sociale omgeving.

Acties 2012 • Herbouw Rietstraat 152-154. • Voorbereiding herontwikkeling locaties Rietmavo en Berkelstraat. • Vergroten leefbaarheid Bos- Beekstraat. Aanvullende actie 2012 in wijk De Hofkamp • Zorg- en welzijnsdiensten ontwikkelen in de Castelloflat.

Vergroten leefbaarheid Bos- en Beekstraat De grootonderhoudswerkzaamheden in de Bos- Beekstraat zijn bijna gereed. De bewoners spreken nu met Beter Wonen en gemeente over het vergroten van de leefbaarheid in hun straat. Denktank De bestaande projectcommissie, die mee heeft gedacht over de technische werkzaamheden, is uitgebreid met enkele eigenaar/bewoners uit de straat. Zij denken na over de vraag welke activiteiten eraan bijdragen dat de mensen in de straat elkaar beter leren kennen. Beter Wonen en de gemeente denken mee.

Activiteit Mevrouw Finke, lid van de commissie, is enthousiast: “We hebben via een wijkwaardebon geld gekregen om tijdens de EK-periode een streetsoccertoernooi te organiseren. Groot en klein kan hieraan deelnemen. We willen afsluiten met een mooi buurtfeest.’’ De commissie is bezig met de voorbereidingen. De straat De gemeente vervangt in het voorjaar de riolering. Wensen met betrekking tot parkeergelegenheid, bomen en rijrichting bespreekt de gemeente met de commissieleden. Aan alle bewoners van de Bos- en Beekstraat wordt het resultaat vervolgens gepresenteerd. Zo werken we samen aan beter wonen.

Gratis sporten op terrein De Riet! Sv Rietvogels & vvDVO71 houden iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur gratis sportinstuif op het sportterrein aan de Rietstraat 222a. Iedereen is welkom om mee te doen, aanmelden vooraf is niet nodig. “Wij willen sport en bewegen in De Riet een enorme stimulans geven”, aldus Bert Hümmels, voorzitter van de sportvereniging. “Sport verbindt mensen met elkaar op een ontspannen, gezellige en gezonde manier. Daarvoor organiseren wij deze gratis wekelijkse instuif. Daarnaast vindt er in de voorjaarsvakantie op woensdag 2 mei een wijk/straatvoetbaltoernooi plaats.” Meedoen aan het toernooi Bij de instuif loop je gewoon binnen. Wil je deelnemen aan het toernooi, vorm dan zelf een team uit minimaal 7 personen. En geef je op via de website van www.rietvogels.nl of www.dvo71.nl. Je kunt je ook persoonlijk aanmelden via de medewerkers in de kantine van de sportvereniging aan de Rietstraat. Het team mag bestaan uit jong en oud, man en vrouw. Wel is belangrijk dat jouw team

Samenwerking tussen Beter Wonen en ZorgAccent

Zorg- en welzijnsdiensten bewoners Castelloflat Op woensdag 11 januari 2012 werd op feestelijke wijze de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Beter Wonen en ZorgAccent. Bewoners van de Castelloflat kunnen hierdoor gebruik maken van extra zorg- en welzijnsdiensten. Waarom deze samenwerking? De gemiddelde leeftijd van de bewoners in de Castelloflat is 80 jaar. Daarmee bestaat er bij de bewoners behoefte aan aanvullende zorg- en welzijnsdiensten dicht in de buurt. Samen met zorgorganisatie ZorgAccent ontwikkelt Beter Wonen deze diensten. Het wordt voor de bewoners mogelijk om op een plezierige manier zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

4

Voordelen voor de bewoners Per 1 maart 2012 vestigde zich een team van verzorgenden en verpleegkundigen in de Castelloflat. Dit team is dag en nacht bereikbaar, zij ondersteunen bewoners op hun verzoek. De aanwezige activiteitenvereniging krijgt ondersteuning van

ZorgAccent bij haar werkzaamheden. Zij helpen bij het werven van vrijwilligers en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. In overleg met de bewoners wordt het dienstenaanbod, naast kapper, fysiotherapeut en bloemenkraam, uitgebreid. Het brede dienstenpakket dat door deze samenwerking ontstaat ‘ontzorgt’, waardoor het ook in de toekomst beter wonen is in de Castelloflat. De heer Nijeboer, voorzitter van de bewonerscommissie, is positief over de ontwikkelingen: “ZorgAccent is welkom in de Castelloflat!” U komt meer te weten over wonen in de Castelloflat als u contact opneemt met ons Klantencentrum op telefoonnummer (0546) 54 64 64.

Tekenen overeenkomst door Corien Markusse en Irma Harmelink

een bepaalde straat vertegenwoordigt. Bedenk daarvoor een passende naam. Het meest sportieve team krijgt een kaartje voor een wedstrijd van Heracles Almelo. Hendrie Tiesselink, voorzitter vvDVO71 vult aan: “Rondom het toernooi op 2 mei organiseren wij een breed aanbod van activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Informatie hierover publiceren wij via de pers en op onze websites, houd deze dus in de gaten! Je kunt ook contact opnemen met mensen die je kent bij de sportvereniging. En kom vooral eens kijken en/of meedoen op de woensdagmiddag!” Beter Wonen ondersteunt deze actie omdat zij de leefbaarheid in de wijk stimuleert.


Ossenkoppelerhoek, een jaren ’60 wijk met veel groen Visie • Verbeteren van de fysieke kwaliteit van de wijk door herstructurering. • Aanpak sociale problematiek door vervolg van project “Ossenkoppelerhoek van iedereen”.

Acties 2012 • Ontwikkeling grondgebonden woningen Rombout Verhulstlaan. • Vervolg van de Ossenkoppelerbus. • Vervolg van de Ossenkopjes. • Sloop Albert Cuypstraat.

Afscheid woonadviseur

Nieuwbouw gereed aan R. Verhulstlaan! De laatste appartementen aan de R. Verhulstlaan werden 1 maart jl. overgedragen aan de nieuwe bewoners. Na de eigen verhuizing wordt in klein comité, samen met bewoners, nagedacht over de inrichting van het atrium. Op 1 maart kregen de nieuwe huurders van de Rombout Verhulstlaan 159-235 de sleutel van hun woning. Terwijl zij genoten van een gebakje met koffie, ontvingen zij informatie over het gebruik van de installaties in de woning en nuttige tips voor de verhuizing. Carint Reggeland was uitgenodigd om te vertellen over de

voorzieningen en activiteiten die zij kunnen bieden. Beter Wonen is met Carint Reggeland in gesprek om te kijken op welke wijze zij nog meer kunnen samenwerken. Aansluitend betrokken de nieuwe bewoners hun appartement, dat nu echt van hen is. Inrichting atrium Rombout Verhulstlaan Het atrium is een grote binnenruimte. Deze is nog niet aangekleed en kan wel wat kleur gebruiken. Negen bewoners maken samen met Beter Wonen een plan voor de inrichting. Iedereen vindt dat het atrium vooral een ontmoetingsplek moet zijn om even een praatje te maken met de buren. Een paar zitjes, planten en enkele foto’s aan de muur maken het geheel sfeervol en aantrekkelijk. Grootsere ideeën zoals het aanleggen van een jeu de boules baan, komen ook langs. In de komende maanden werken we de plannen uit en volgt de uitvoering. Zodat het atrium, bij de officiële opening in mei, gereed is.

Woonadviseur, Boudewijn Beekveldt, maakt, na ruim 31 jaar werken bij Beter Wonen, gebruik van de flexpensioenregeling. Deze regeling ging voor hem in per 1 januari 2012. “Medio 2011 heb ik voor mijzelf deze beslissing genomen. Een belangrijke reden was dat ik mij steeds minder in mijn nieuwe/ veranderende werkzaamheden kon vinden. Voordat ik woonadviseur werd was ik ruim 18 jaar consulent woonzaken. In die functie voelde ik mij heel erg thuis.” Vanaf 1991 werkte Boudewijn samen in het wijkteam van de wijken Beeklust en Ossenkoppelerhoek. Hij had steeds een duidelijke visie en maakte zich hard voor zijn wijken. Hij is van mening dat er in deze wijken nog

veel eer te behalen valt voor zijn opvolgster Corine Steffens. Terugblik en vooruit kijken “Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn periode bij Beter Wonen. De afscheidsreceptie die ik aangeboden kreeg van Beter Wonen was voor mij en mijn vriendin een onvergetelijke gebeurtenis. Ik oriënteer me nu op de vrijwilligersmarkt die, ook in mijn woonplaats Hardenberg, veel mogelijkheden biedt. Voor thuiszitten voel ik mij nog veel te jong!”

Even voorstellen...

Ossenkoppelerhoek van iedereen In september 2009 startte het project ‘Ossenkoppelerhoek van Iedereen’. Hierin werken bewoners(commissies), woningcorporatie Beter Wonen en St. Joseph en de Gemeente samen aan activiteiten die de wijk aantrekkelijk maken om in te wonen, werken en leven. De gedachte achter dit project is: ‘Als het met de mensen in de wijk goed gaat, gaat het met de wijk als geheel ook goed’. Bewoners en professionals zetten vanaf 2009 verschillende projecten op in de wijk waaronder: • de Oude Boksschool, nieuw wijkcentrum; • de Ossenkoppelerbus, ontmoetingen in de wijk; • het Ossenkopjesproject, sparen voor een fiets door mee te doen aan activiteiten in de wijk; • ‘Ik, mijn kind en de school’, cursus participatie en Nederlands voor ouders. In 2012 werken we verder aan ‘Ossenkoppelerhoek van iedereen’.

U ziet dit jaar in elk geval de ‘Ossenkopjes’ en de ‘Ossenkoppelerbus’ terug! De invulling van een aantal projecten is nog niet helemaal bekend. Kijk daarom regelmatig op de website ossenkoppelerhoek.isonzewijk.nl voor nieuwe informatie.

Een nieuw gezicht in de wijk. Corine Steffens is opvolger van Boudewijn Beekveldt. Zij vervult een nieuwe functie binnen Beter Wonen, namelijk die van wijkregisseur. “Als wijkregisseur ben ik verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk. Daarvoor start ik projecten en voer ze uit op sociaal en technisch gebied. Ik houd me bezig met de nieuwbouw aan de Rombout Verhulstlaan en ook met het project ‘Ossenkoppelerhoek van iedereen’. Ik heb, in tegenstelling tot Boudewijn, wat minder individuele contacten met bewoners. Ik heb vooral contact met bewoners- en huurdercommissies, klankbordgroepen en de professionals in de wijk. Ik studeerde Bouwkunde, kom uit Zwolle en ben 31 jaar.”

Waarom Beter Wonen? “Beter Wonen is een bedrijf in ontwikkeling, dat zijn nek uitsteekt en aandacht heeft voor de sociale kant van het wonen.” “Mijn eerste indruk is: betrokken bewoners en professionals, ruim opgezette wijken met veel groen, veel verschillende culturen en leeftijden en daardoor divers. Ik wil vanuit mijn kennis en kunde graag een goede bijdrage leveren om deze mooie punten te behouden en versterken. Met ondersteuning van of als ondersteuning aan de bewoners en partners in de wijk.”

5


Binnenstad, het centrum waar de komende jaren veel gaat gebeuren Visie • Betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het binnenstadsplan. • Versterken van het gebied Grotestraat Zuid, herkenbaarheid. • Aantrekkelijke woonmogelijkheden voor senioren ontwikkelen.

Acties 2012 • Tijdelijke invulling vinden voor Oude Veemarkt/Grotestraat Zuid. • Bouwen seniorenappartementen aan de Bavinkstraat.

Aalderinkshoek, een jaren ‘60/’70 wijk bestaand uit eengezinswoningen, met hier en daar wat hoogbouw Visie • Door verkoop van woningen een goede sociale balans in de wijk ontwikkelen. • Opzetten van sociale projecten om te zorgen dat de Aalderinkshoek een vitale wijk blijft. Samen met partners en bewoners.

Buurtinitiatief loont! Bewoners, Scoop en Beter Wonen hebben de handen ineen geslagen om tot een vernieuwde speelvoorziening te komen in de Mennistenhoek. Samenwerken In de door Beter Wonen georganiseerde buurtgesprekken, waarbij de wijkvisie werd gedeeld, brengen bewoners dit onderwerp naar voren. De speelplaats is

Acties 2012 • Straattafel in de wijk. Iedereen kan hieraan deelnemen. • Opzetten acties waarbij bewoners betrokken worden bij de eigen woonomgeving.

Ontwerp Heleen van der Veen (beeldend kunstenaar en ontwerper) legde de wensen van de bewoners vast in een ontwerp. Op 7 december 2011 presenteerde zij het ontwerp aan de bewoners tijdens een bijeenkomst in de Mennistenhoek. De aanwezigheid van geïnteresseerde bewoners zorgde voor een inspirerende bijeenkomst.

Kerkelanden, een jaren ’50 wijk waar veel herstructurering plaatsvond Visie • Fysiek, qua woningen, is de wijk grotendeels op orde. • Verbeteren sociale balans in de wijk. • Toevoegen van seniorenwoningen zodat mensen ook op hogere leeftijd in de eigen wijk kunnen blijven wonen.

dringend toe aan verbetering. De bewoners nemen het initiatief en vragen een wijkwaardebon aan bij de gemeente Almelo. Beter Wonen ondersteunt dit initiatief. Zo ontstond er een verbinding tussen bewoners, Scoop en Beter Wonen.

Acties 2012 • Kinderproject: kinderen een aardigheidje laten verdienen wanneer ze zich inzetten voor de wijk. • Verder vormgeven nieuw wijkplatform Wierdensehoek. • Wijkmarkt: voor en door ondernemers en bewoners uit de wijk.

Resultaat Het gepresenteerde plan wordt uitgewerkt. In de zomer heeft de Mennistenhoek weer een volwaardige speelvoorziening die voldoet aan de veiligheidseisen. Het buurtinitiatief, de buurtgesprekken en de samenwerking tussen partijen leidt tot een mooi resultaat.

Kloosterhof brandpreventie Eind 2011 organiseerde de brandweer een voorlichtingsbijeenkomst brandpreventie. Beter Wonen wees daarvoor de Kloosterhofflat aan. Het gevoel van veiligheid en zekerheid was bij veel bewoners aangetast. Oorzaak was de brand vóór de entree van de flat in maart 2011. Hoe kijken de bewoners terug op deze brandpreventie bijeenkomst? We vragen het de dames Talsma, Boer en Kleinhaarhuis. Rust en zekerheid “Wij vinden het prettig dat Beter Wonen op deze manier, samen met de brandweer, nazorg biedt aan de bewoners. Het was een heel vervelende ervaring. Alle bewoners werden ’s nachts geëvacueerd.

De opvang door bewoners van de Oude Rechtbank en medewerkers van het Snooker- en poolcentrum was wel hartverwarmend. Maar toch. Dat gevoel van onzekerheid. Deze bijeenkomst helpt ons daarover heen. De voorlichting over hoe te handelen bij brand in de woning was heel nuttig. De brandweer liet ons zien en

ervaren hoe we een vlam in de pan heel eenvoudig en veilig zelf kunnen doven. Het is belangrijk om bij brand rustig te blijven. Kennis en inzicht helpen daarbij.”

“De bijeenkomst helpt ons daarover heen” Controle De brandweer bood een controle van de woning aan op brandveiligheid. Hebt u daar gebruik van gemaakt? “Ja”, antwoorden alle drie de dames. “De brandweer keek

Bij brand is rustig blijven het beste

6

naar de woning en de persoonlijke situatie. Aan de hand daarvan concludeerden ze of onze woning voldoende veilig is. Gelukkig was dit bij ons alle drie het geval.” De dames vonden de praktijkvoorbeelden erg goed. Ze zijn zich nu meer bewust van wat veilig en onveilig is. Veilig is in ieder geval de door Beter Wonen verstrekte rookmelder. U vindt meer informatie en folders op: www.brandweer.nl en zoek verder naar ‘brandpreventie’.


Voorkom achterstand in betalingen Economisch gaat het minder, er zijn steeds meer mensen die schulden hebben. Als Beter Wonen komen we mensen tegen met huurachterstand en dit leidt helaas jaarlijks tot een aantal uithuiszettingen. Tijdig de huur betalen is daarom belangrijk. Als dat niet lukt, neem dan snel contact op met het Klantencentrum van Beter Wonen. Betalen van huur Bij het tekenen van de huurovereenkomst gaat u een verplichting aan. U verplicht zich de huur iedere maand vóór de eerste van die maand over te maken of te betalen aan Beter Wonen. Het kan dat u die verplichting niet kunt nakomen. Dat is het moment waarop u, zo snel mogelijk, contact opneemt met het Klantencentrum van Beter Wonen. Met hen bekijkt u hoe u toch kunt voldoen aan uw betalingsverplichting. Een betalingsregeling kan u daarbij helpen. U lost dan maandelijks een gedeelte van uw huurschuld af, totdat uw huurachterstand is ingelopen. Wij berekenen geen kosten voor een betalingsregeling. Incassoprocedure De huurbetaling is een formele zaak. Daarom zijn de regels vastgelegd in de huurovereenkomst en in een incassoprocedure. Deze biedt u de mogelijkheid om, binnen een bepaalde tijd, alsnog uw huur te voldoen. In dit proces ontvangt u steeds uitnodigingen om contact op te nemen met het Klantencentrum. Als eerste ontvangt u een betalingsherinnering. Als u daarop

niet reageert ontvangt u een aanmaning. Daarnaast zoekt Beter Wonen persoonlijk contact met u. De deurwaarder wordt ingeschakeld wanneer u niet reageert of ingaat op al deze oproepen. Deurwaarder Een deurwaarder neemt het incasseren van de huur van ons over. De kosten van de deurwaarder zijn voor uw rekening. Een gerechtelijke procedure start wanneer u ook via de deurwaarder geen afspraken maakt en de huur niet betaalt. In het uiterste geval leidt deze procedure tot huisuitzetting.

In onze folders kunt u (nog eens) nalezen hoe de procedures lopen

Ondersteuning bij schulden Er zijn verschillende organisaties die hulp/ondersteuning bieden bij woon- en (samen)leefproblemen. Aan het Meldpunt Huurschulden geeft Beter Wonen soms gegevens van u door. Zij spreken vervolgens met u een huuradviesgesprek af. Samen met u kijken zij hoe u de huurachterstand en eventuele andere problemen kunt aanpakken.

In gesprek over beleid Beter Wonen

Zij leggen ook contact met andere instellingen wanneer er naast schulden nog meer problemen spelen. Zo bieden Maatschappelijk Werk, Tactus, Jeugdzorg, Humanitas en MEE soms net de nodige hulp of ondersteuning.

Door op tijd ondersteuning te vragen, voorkomt u dat een betalingsachterstand oploopt. Wij helpen u graag de juiste weg te vinden.

Nieuwe Woonwinkel

In het afgelopen jaar deelde u, individueel, tijdens de wijkdialogen en in de klankbordgroepen, uw mening met ons. Daarmee helpt u ons de juiste koers te varen. Met onze maatschappelijke partners stemmen wij graag onze beleidsvoornemens af omdat we ook met hen samen werken aan beter wonen. Maatschappelijke partners van Beter Wonen zijn zorginstellingen, scholen, welzijnsorganisaties, collega corporaties en de gemeente Almelo. Maatschappelijk café Op 1 december 2011 organiseerde Beter Wonen een Maatschappelijk café met als thema ‘samen werken, samen kiezen’. Tijdens dit ‘café’ deelden de maatschappelijke partners hun ideeën en gedachten met ons over ons voorgenomen beleid voor de komende twee jaar.

Keuzes en prioriteiten Richten we ons op renovatie van woningen of realiseren we nieuwe woningen voor senioren? En wat doet Beter Wonen op het gebied van leefbaarheid? Onderwerpen uit onze Beleidsagenda 2012-2013. Dankzij de inbreng van onze maatschappelijke partners konden wij onze beleidsvoornemens aanscherpen en verbeteren. Bent u geïnteresseerd in onze Beleidsagenda? U vindt deze in zijn geheel op onze website www.beterwonen.nl.

De werkzaamheden hier in volle gang

U wilt als klant binnenkomen in een prettige, open ruimte waarin u vriendelijk en efficiënt geholpen wordt. Om dat te realiseren verbouwen wij de entree en receptie tot een Woonwinkel waar u met al uw vragen terecht kunt. U voert uw gesprek met ons bij de centrale balie, aan één van de zitjes of in één van de spreekkamers, afhankelijk van de inhoud van uw gesprek.

Peter van der Hout en burgemeester Jon Hermans met de beleidsprioriteiten

Showroom Bij de Woonwinkel komt een showroom. Als er bij u een nieuwe keuken of badkamer geplaatst wordt, kunt u hier advies krijgen. Ook maakt u hier een keus uit verschillende keukendeuren, aanrechtbladen, kranen en sanitair. De nieuwe Woonwinkel opent haar deuren in de eerste week van april. U bent er van harte welkom, ook als u gewoon een kijkje wilt komen nemen!

Tentoonstelling WMO In de week van 7 mei a.s. organiseert de WMO adviesraad een informatieve tentoonstelling in onze Woonwinkel. U ziet materialen, middelen en mogelijkheden waarmee ouderen zelfstandig in de eigen woning kunnen blijven wonen. Deze informatieve tentoonstelling is voor iedereen gratis toegankelijk. De tentoonstelling staat in de maand april bij onze collega corporatie STJA.

7


Stadsboerderij Almelo krijgt een hand toegestoken Op woensdag 29 februari werkten 4 medewerkers van Beter Wonen, samen met medewerkers van de Twentse Zorgcentra (TZC), op de Stadsboerderij Almelo aan het verplaatsen van een hekwerk. Een activiteit in het kader van ons maatschappelijk betrokken ondernemen.

Beter Wonen info Bezoekadres Klimopstraat 2A, 7601 SH Almelo Klantencentrum: (0546) 54 64 64 www.beterwonen.nl Openingstijden Woonwinkel / Klantencentrum ma t/m vr: 8.00 tot 17.00 uur Reparaties U kunt een reparatieverzoek indienen via reparaties@beterwonen.nl. Deze verzoeken nemen we tijdens kantooruren in behandeling. Buiten de kantoortijden zijn we voor spoedreparaties 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via (0546) 54 64 64. Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen (SHBW) SHBW behartigt de belangen van huurders op beleidsniveau: www.shbw.zijnwij.nl Klachtencommissie Komt u er niet uit met een medewerker en/of (team)manager van Beter Wonen bij een klacht over de dienstverlening, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie, postbus 327, 7600 AH Almelo.

8

Colofon De bewonerskrant is een uitgave van Beter Wonen. Oplage: 7400 exemplaren. Teksten: Team Communicatie Beter Wonen. Fotografie: Michel Coumans, Beter Wonen. Ontwerp en opmaak: Digidee Ontwerpstudio, Enschede. Drukwerk: Lulof Druktechniek, Almelo.

De locatie De TZC beheren de Stadsboerderij Almelo bij het Beeklustpark. Zij maken er schoon, mesten de stallen uit, voeren de dieren, halen de eieren uit, prijzen de cadeaus die in de kleine en sfeervolle winkel komen. Verzorgen koffie, thee en houden de kantine glad. Leuk en afwisselend werk.

kennismaking met elkaar. Vooral dat maakt deze MBO activiteiten bijzonder en waardevol. Elkaar ontmoeten in de eigen omgeving, in het ritme van alle dag. Over de schouder meekijken naar wat daarin zoal gebeurt.

Kennismaken Beter Wonen mocht helpen bij het verplaatsen van een hek zodat er een betere verdeling ontstond van twee weiden. Samen de handen uit de mouwen steken om een klus te klaren. Maar nog belangrijker is de nadere

De klus “Wij, dat zijn: Johan Mensink (boekhouding PCI), Corinne Steffens (wijkregisseur Wonen), Irma Westerhof (Communicatie) en Grego Weersink (wijkadviseur Wonen), wij starten in de kantine. Daar krijgen we koffie. Vervolgens gaat iedereen aan het werk. Wij werken met spade en grondboor, met

Samen de handen uit de mouwen steken om een klus te klaren

een sleutel om bouten los te draaien en een waterpas. Er wordt gepast en gemeten. En het resultaat is een hekwerk dat, ongeveer 3 meter verder, weer redelijk strak in het gelid staat. Bij het glad maken van de ‘oude’ wei werkt Victor zich behoorlijk in het zweet. Victor die mij toevertrouwt dat hij 36 jaar is… en 7. Kijk, zo’n ontboezeming brengt onwillekeurig een lach op je gezicht.” Gratis rondkijken en genieten De Stadsboerderij bij het Beeklustpark is een boerderij met kleinvee. Waar iedereen, vooral ouders/grootouders met kinderen en kleinkinderen, gratis kunnen rondkijken. Er zijn kippen, ganzen, zwanen, zangvogels, parkieten maar ook marmotjes, konijnen, geiten, schapen en ezels. Echt heel gezellig. Je kunt er buiten heerlijk op een bankje zitten en genieten van de dieren, de zorg door de medewerkers voor de boerderij, de reacties van de kinderen op de dieren. En als die zijn uitgekeken kunnen ze zich ook nog uitleven op enkele speeltoestellen. “Een speciale plek in Almelo, gerund door speciale mensen, met speciale gaven.”

Nieuws van de SHBW Door Henny A. Westerik, voorzitter Nieuws uit corporatieland Het ziet er naar uit dat 2012 een zwaar jaar wordt voor huurders. Allereerst leidt het economische klimaat tot een koopkrachtdaling voor vrijwel iedereen. Voor huurders met de laagste inkomens is per l januari 2012 de kwaliteitskorting in de huurtoeslag verhoogd. Daardoor betalen huurders met een iets hogere huur iets meer huur. Bij verhuizing van de oude huurder gaat, zoals bekend, de nieuwe huurder een hogere huur betalen voor dezelfde kwaliteit woning; de zogenaamde streefhuur. Huurders met een belastbaar inkomen tussen 34.000 en 43.000 euro kunnen sinds vorig jaar overigens al geen kant op door de Europese regelgeving. En wat te denken van het kabinetsvoorstel dat woningcorporaties verplicht minstens 75% van hun huurwoningen te verkopen. Hierdoor blijft de verstoring van de koopmarkt in stand terwijl die van de huurmarkt wordt vergroot. Kennelijk is kopen heilig en huren niet meer van deze tijd! Niet alleen de Woonbond, maar ook de koepel van woningcorporaties, Aedes, zijn fel tegen dit laatste voorstel. Kortom: Redenen genoeg voor huurdersorganisaties om een vinger aan de pols te houden. Namens alle huurders van Beter Wonen is de SHBW het officiële overlegorgaan. Ook in 2012 kunt u op ons rekenen!

Uitwisseling van ideeën tijdens de nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie Op woensdag 4 januari 2012 hield de SHBW haar nieuwjaarsreceptie. Er was met name van de zijde van Bewoners- en huurdercommissies een grote belangstelling. De plannen voor 2012 werden toegelicht waarna er een toast werd uitgebracht op het nieuwe jaar. Het was een geanimeerde en zeer geslaagde avond. Jaarvergadering 2012 De jaarvergadering wordt gehouden op maandag 16 april a.s. in de kantine van Beter Wonen. Tijdens deze avond geeft het management van Beter Wonen een

presentatie over het thema ‘de sociale opgave in Almelo’. Aan de orde komen onder andere woon- en leefomgeving, woonvisie en nieuwe kansbeleid. Het belooft een interessante informatieve avond te worden met name voor Bewoners- en huurdercommissies. Deze ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Agenda Via www.shbw.zijnwij.nl blijft u op de hoogte van de agenda van de openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Tevens vindt u er informatie over de spreekuren van de SHBW.

Bewonerskrant lente 2012  
Bewonerskrant lente 2012  

Bewonerskrant lente 2012

Advertisement