Page 1


Cuprins 3

Voi sunteţi trupul lui Hristos Samuel Calance

6

Seminar biblic Veritas Cornel Maftean

8

Ştiri din Afganistan Daniel Piu

10

Lecţia care a lăsat-o Nelson Mandela creştinismului Daniel Sandulean

12

Când tinerii se roagă Simona Bodnar

14

Peste 10 ani voi fi... Mihaela Bilan

16

Top aplicaţii creştine Android Daniel Sandulean

20

O femeie cinstită

Semida Bilan, Raluca Sbiera

23

Anunţuri 24

Armătura creştină Nicodim Lucescu

Colectivul de Redacţie Coordonator: Vasile Piscuc Redactori: Daniel Sandulean, Samuel Calance, Cornel Maftean, Mihaela Bilan, Raluca Sbiera, Simona Bodnar, Lucian Lascu. Grafică: Tabita Sandulean Corectare gramaticală: Sbiera Raluca Tehnoredactare: Simona Bodnar revista@betelradauti.ro

[2] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013

editorial La sfârşit de an Suntem în luna decembrie 2013 și iată că s-a mai scurs încă un an din viața noastră. Cu fiecare an, cu fiecare lună, cu fiecare zi, cu fiecare ceas care trece de fapt ne apropiem tot mai mult de mărețul eveniment promis în Scriptură și așteptat de toți creștinii autentici - reîntoarcerea marelui nostru Domn și Mântuitor Isus Hristos – Domnul Slavei, de care se leagă întreaga noastră existență. Sfântul Augustin spunea despre creștin că el trebuie să fie un “Aliluia din cap până în picioare”, adică bucuria noastră este de fapt o continuă proclamare a lui Isus Hristos în toate formele și aspectele vieții noastre. De altfel, modalitatea prin care noi putem cel mai bine să-L așteptăm pe Domnul Isus este să ne implicăm tot mai mult în lucrarea Evangheliei. Prin urmare, implicarea în lucrarea Evangheliei ar trebui să aibă neapărat trei direcții: Creșterea și zidirea duhovnicească a celor mântuiți din biserică. Mântuirea (salvarea) celor nemântuiți din jurul nostru. Recuperarea și ridicarea celor care au căzut de pe calea Domnului. Având în mintea noastră aceste trei direcții, te rog caută să-ți găsești locul potrivit în lucrarea lui Dumnezeu și încearcă să-ți identifici slujba pe care trebuie să o faci în ogorul Evangheliei. “Prea iubiților acum suntem copii a lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că Îl vom vedea așa cum este.” 1 Ioan 3:2 Părinte ceresc, așează te rog această dorință sfântă de implicare în lucrarea Evangheliei în mintea și inima tuturor fraților și surorilor de la biserica Betel Rădăuți. Împreună cu voi, în așteptarea Domnului Isus Hristos,

Vasile Piscuc


Misiunea bisericii

1 Corinteni 12 :27

Aşa cum se afirma în editorial că prima direcție a implicării noastre în lucrarea Evangheliei este de a contribui la creșterea și zidirea duhovnicească a celor mântuiți din biserică, voi dezvolta acest adevăr, deoarece consider că este o lucrare importantă în cadrul bisericii noastre în urma căreia putem cântări maturitatea credincioșilor. șa cum găsim scris în Cuvântul lui Dumnezeu, o metaforă folosită de apostolul Pavel pentru biserică este trupul lui Hristos (Col. 1:22). În trupul lui Hristos, noi îndeplinim rolul de mădulare (1 Cor. 12:27). Un principiu evidențiat în această afirmație este că fiecare mădular participă activ în trupul din care face parte, fiecare are un rol pe care trebuie să și-l îndeplinească, care formează mersul unitar spre creșterea și sănătatea trupului. Așadar, doresc să ne analizăm fiecare cum ne îndeplinim acest rol în cadrul bisericii locale (pentru noi biserica Betel), renunțând a ne pune în fața ochilor doar pretențiile personale, ci să contribuim, să ne sacrificăm pentru biserică în vederea creșterii și zidirii duhovnicești. Dumnezeu ne-a dat descoperirea Trupului lui Hristos pentru ca noi să realizăm pe deplin scopul Lui, pentru a-I înțelege dorința de a folosi actualul Trup al lui Hristos ca expresie a prezenței Sale pe pământ. Acest scop poate fi realizat, când fiecare membru al Trupului este în relație bună cu întregul. Aș vrea să reamintesc ceea ce am definit deja în articolul din revista precedentă, că scopul lui Dumnezeu pentru Biserică sau misiunea

"Caută să-ți găsești locul potrivit în lucrarea lui Dumnezeu și încearcă să-ți identifici slujba pe care trebuie să o faci în trupul lui Hristos!"

Bisericii este de a vesti Evanghelia celor care nu L-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Salvator, cu scopul salvării lor și includerii lor în Biserica Domnului Isus Hristos. Așadar, biserica poate îndeplini această misiune, nu numai dacă înțelege, ci și împlinește rolul său de trup al lui Hristos. Astăzi, o înșelăciune a Diavolului care ia tot mai mult amploare în rândul credincioșilor este aceea că cei mai mulți se retrag, însușindu-și o stare de nimicnicie, ca o scuză a participării lor active în trupul lui Hristos. Astfel cei mai mulți sunt spectatori, urmărind câțiva inși lucrând. Cu greu am putea numi asta „un trup în plină activitate”. Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [3]


Misiunea bisericii Doresc să lansez aceeași provocare amintită deja în editorial: te rog caută să-ți găsești locul potrivit în lucrarea lui Dumnezeu și încearcă săți identifici slujba pe care trebuie să o faci în trupul lui Hristos. Adevărul este că fiecare avem o slujbă, numai că trebuie să ne-o identificăm. În Efeseni 4:11-12 avem o descriere a planului lui Dumnezeu pentru desăvârșirea sfinților. Dumnezeu a dat și dă, daruri – oameni în vederea desăvârșirii sfinților. Să aruncăm o privire mai atentă asupra acestor versete, pentru a primi o înțelegere extraordinară acestui plan: „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos...”. Ce lucru extraordinar să știi că nu a acordat cele cinci daruri pentru a face slujirea, ci pentru a-i duce pe sfinți la starea de slujire. Deci rolul celor investiți să conducă pe copiii lui Dumnezeu este îndrumarea fiecăruia spre lucrarea pe care trebuie să o facă în cadrul Trupului lui Hristos. Apostolul Pavel, insuflat de Duhul Sfânt, ne face de cunoscut foarte clar diversitatea lucrării în trupul lui Hristos (1 Cor. 12-14). Citind aceste capitole, putem afla cum ar trebui să funcționeze acest trup. Există o diversitate de daruri; există o diversitate în slujbe și există o diversitate de lucrări, dar este același Duh. Este Dumnezeu, cel care face toate aceste lucruri prin mădularele Trupului lui Hristos. Apostolul Pavel vrea să vedem că suntem conlucrători cu Dumnezeu, Dumnezeu lucrând prin noi.

[4] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013

Trebuie să vedem tabloul pe care ni-l oferă apostolul Pavel. În Hristos este plinătatea tuturor lucrărilor, darurilor și slujbelor. El este totul în toți. După înălțarea Sa, plinătatea Sa a fost împărțită prin Duhul Sfânt diferitelor mădulare ale Trupului Său. Noi toți am fost făcuți părtași lucrării lui Hristos. Precum fiecare mădular fizic are o funcție, tot astfel fiecare mădular al trupului lui Hristos are o funcție. Așa cum fiecare mădular al trupului fizic lucrează în folosul întregului trup, în același fel fiecare mădular al Trupului lui Hristos are un loc vital în slujire și funcționare. Fiecare credincios are daruri diferite, după harul care i-a fost dat (Rom. 12:6), însă fiecare mădular joacă în Trupul lui Hristos un rol vital. Doar pentru faptul că nu ești o mână sau nu îndeplinești una din cele cinci slujbe, nu înseamnă că nu faci parte din Trup. Poți fi un picior, necesar pentru slujba unui diacon (slujitor). Doar pentru faptul că nu ești ochiul, nu înseamnă că nu ești o parte a Trupului. Poți fi o ureche, unul care are o relație mai intimă cu Capul, așa încât să auzi ce spune Dumnezeu, într-un fel unic; sau poți fi mirosul, unul care este capabil să discearnă gândul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că toate aceste lucruri sunt importante pentru funcționarea întregului trup. Toate sunt necesare pentru funcționarea bună a acestuia.

"Dumnez

Hristos pen

fiecare cred

loc unde să


zeu foloseşte

Misiunea bisericii

Trupul lui

ntru a-şi împlini scopurile, şi

dincios născut din nou are un

ă funcţioneze în acest

Trup."

Trupul lucrează perfect, atunci când fiecare mădular al său face lucrarea pentru care l-a creat Dumnezeu. Dacă piciorul încearcă să fie o mână, atunci cine va duce trupul la destinație? Mâna nu poate să facă aceasta. Ea nu este făcută să suporte greutatea trupului. Tot astfel viața acelui creștin care nu-și îndeplinește chemarea va fi una de frustrare și neîmplinire. Dar dacă își va îndeplini chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu, va găsi atât împlinire cât și realizare. Să nu uităm că Dumnezeu nu ne judecă după ceea ce avem, ci El ne judecă pe baza a cât am fost de credincioși cu ceea ce ne-a dat El, și lucrul acesta este diferit pentru fiecare mădular al trupului. Problema noastră cea mai mare este că noi ne comparăm lucrările. Dumnezeu nu face aceasta niciodată. El nu privește o lucrare mai presus de alta. Pentru El, toate sunt importante. El dă lucrările în mod individual, după voia Lui, și El cunoaște puterea fiecăruia. Tot ce dorește El, este un vas care să facă cu credincioșie slujba ce i s-a încredințat. Trupul funcționează perfect atunci când fiecare mădular al lui face lucrarea pe care l-a chemat Dumnezeu s-o facă. Fiecare mădular al trupului trebuie să caute îndrumarea lui Dumnezeu în legătură cu lucrarea ce trebuie să o facă. Nu există nici un mădular al Trupului care să nu aibă ceva de făcut. Dacă Dumnezeu te-a pus în trup, atunci cu siguranță are o lucrare cu tine de îndeplinit. Așadar, Dumnezeu folosește Trupul lui Hristos pentru a-Și împlini scopurile, și fiecare credincios născut din nou are un loc unde să funcționeze în acest Trup. Fiecare credincios adevărat trebuie să fie o parte din lucrarea totală a trupului. Faci parte din Trupul lui Hristos? Atunci îndeplinește-ți rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu! Samuel Calance

Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [5]


Studiu biblic În perioada 11-15 noiembrie 2013, Biserica Betel s-a bucurat de un timp petrecut în prezența lui Dumnezeu prin apropierea de Scripturi, sub îndrumarea fratelui Ticu Leontescu, profesor la Colegiul Biblic Veritas. Această experiență, presărată ades cu comparații sugestive și exemple relevante din viața reală, a fost pentru participanți o adevărată provocare la a ne analiza felul în care abordăm lectura și studiul Bibliei cu implicații directe asupra vieții noastre spirituale la nivel personal, familial și desigur, comunitar. Apropierea de textul Scripturii este similară cu citirea unei scrisori care o găsim într-o ladă veche uitată în podul unei case. O ridicăm din ladă, o suflăm de praf și scoatem scrisoarea din plic… Suntem atenți să nu rupem foaia îmbătrânită pentru că ne interesează să-i descifrăm mesajul care a stat ascuns atâția ani. Curiozitatea ne împinge să facem cunoștință. Pentru aceasta adresăm scrisorii în mod natural câteva întrebări care să ne ghideze în înțelegerea cât mai exactă a mesajului: cine a scris-o (este scrisoarea

caz de student, de creștin practicant sau de predicator, iar munca, de exegeză. Cursul desfășurat în biserica noastră s-a focalizat pe studierea procesul de exegeză, adică de înțelegere a textului biblic. În introducere, pe lângă tipurile de literatură pe care le întâlnim în Biblie și tipuri de adevăruri biblice, au fost punctate cele mai cunoscute curente greșite de interpretare a Scripturii: liberalismul teologic, legalismul teologic, raționalismul și sentimentalismul. Cel din urmă pune presimțirile/experiențele umane mai presus de adevărul biblic. Exegeza răspunde la întrebarea ”Ce anume a vrut autorul să comunice destinatarului său primar?”. Ea este procesul prin care ne întoarcem în timp din lumea noastră, în lumea biblică pentru a înțelege mesajul pe care l-au înțeles ascultătorii originali din textul studiat. Pentru a formula acest mesaj, cursul Veritas propune câțiva pași simpli, pe care creștinul trebuie să-i parcurgă în analizarea textului biblic, sau altfel spus, munca de detectiv pe care o face descoperitorul scrisorii din podul casei. De asemeni participanții au fost ajutați să deprindă aceste etape ale înțelegerii textului biblic prin câteva exerciții de studiu pe text.

Cum şi de ce să ne apropiem

unui îndrăgostit sau a unui copil departe de casa părintească…?), cui îi este adresată (mamei sau prietenei…?), în ce perioadă a fost scrisă (în vreme de război, oare?), de ce a fost scrisă (ce frământa oare inima scriitorului…?). Citim scrisoarea cu nerăbdare de la început până la sfârșit. Nu riscăm să citim doar un fragment din ea pentru că știm că nu-i vom putea desluși misterul. Citind-o, recitind-o, aflăm toate aceste informații și facem cunoștință cu oamenii care au însuflețit-o. Îi cunoaștem și pe măsură ce ne concentrăm asupra ei ajungem să retrăim evenimentele și sentimentele acelor oameni care au trăit cândva. Dacă mai rămân unele aspecte neclare, curiozitatea ne împinge să ne mai uităm puțin prin lada veche și prăfuită poate vom mai găsi și alte indicii: o altă scrisoare, o fotografie, un obiect decorativ sau te miri ce… Astfel ducem până la capăt munca de detectiv la care ne-am angajat din curiozitate pentru a descoperi mesajul ascuns al scrisorii. Aceeași muncă de detectiv o face cititorul Scripturii din dorința de a înțelege cât mai exact mesajul prețios al Scrisorii Sfinte. Detectivul poartă numele în acest [6] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013

Principalii pași ai exegezei propuși de cursul Veritas sunt: P1) Contextul istoric • Autorul, • Destinatarii, • Data scrierii, • Locul scrierii, • Scopul scrierii. P2) Contextul literar al pasajului a). Tipul de literatură conținut de pasajul studiat b). Locul pasajului în carte • Pasajul anterior • Pasajul următor P3) Analiza semantica a pasajului • Scrierea pasajului în paragrafe mai mici • Sublinierea cuvintelor mai importante • Explicarea cuvintelor mai dificile • Ideile principale ale pasajului • Rezumarea mesajului pentru ascultătorul original (rezumat) P4) Cadrul biblic și teologic lărgit P5) Citirea interpretărilor altora.

de S


Scripturi Astfel, procesul de exegeză a textului biblic ne furnizează mesajul pe care l-au înțeles ascultătorii originali. Din acest mesaj ascultătorul actual va extrage acel adevăr absolut valabil și astăzi și va găsi felul în care acest adevăr poate fi aplicat de el astăzi, aici și acum. Exemplificând, rugămintea lui Pavel de a i se aduce mantaua și cărțile din piele adresată lui Timotei în 2 Tim. 4:13 reprezintă un adevăr relativ valabil doar pentru Timotei atunci și acolo în timp ce roada pe care o produce Duhul Sfânt în om menționată în Gal 5:20 reprezintă un adevăr biblic absolut valabil și posibil și pentru noi cei de azi și aici. Unul din marele avantaje ale înțelegerii corecte a Bibliei este că aceasta aduce unitate în Biserică și creștere spirituală. Duhul Sfânt care a inspirat în vechime oamenii lui Dumnezeu să scrie Scripturile să ne îndrume pe noi, creștinii de azi, să descoperim și să trăim adevăratele comori duhovnicești care ne pot da tot ce privește viața și evlavia. Cornel Maftean Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [7]


Experienţe de viaţă DE VIAŢĂ

Lecţia care a lăsat-o Nelson Mandela creştinismului Nelson Mandela, primul preşedinte de culoare şi deasemenea primul ales prin vot universal, într-un scrutin larg reprezentativ și cu participare multirasială, a murit în data de 5 decembrie 2013, la 95 de ani, după o infecție pulmonară prelungită, iar în memoria lui s-a ţinut cea mai mare ceremonie de comemorare din istoria modernă, participând peste 90 de şefi de state, de guvern şi lideri politici importanţi ai lumii actuale, alături de prieteni, membri ai familiei şi de peste 60.000 de simpli cetăţeni care au înfruntat ploaia torenţiala care a căzut neîncetat pe toată durata desfăşurării ceremoniei. Guvernarea lui Mandela, între anii 1994-1999, profund atașată de valorile creștine, s-a axat pe dezmembrarea moștenirii apartheidului (un sistem social, politic și economic rasist prin care este prigonită o minoritate rasială), prin combaterea rasismului instituționalizat, a sărăciei și a inegalității și promovarea reconcilierii rasiale.

Nelson Mandela a trăit între 18 iulie 1918 5 decembrie 2013 Președinte al Africii de Sud În perioada 10 mai 1994 – 14 iunie 1999

Ambii săi părinți au fost analfabeți, dar fiind creștină devotată, mama lui l-a trimis la o școală locală metodistă, la vârsta de șapte ani. Când a fost botezat în cultul metodist, lui Mandela i-a fost dat prenumele englez „Nelson” de către profesoara sa, care nu dorea să rețină toate numele tribale ale elevilor ei.

[8] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013

Prima lecţie pe care o învăţăm este că educaţia şi pregătirea contează. Mandela a avut o educaţie atât creştină, cât şi profesională de elită. Într-un interviu acordat, în anul 2000, publicației Christian Science Monitor, Mandela spunea că „religia a avut o influență uriașă asupra vieții mele. Probabil știți că pe vremea noastră – de la clasa a I-a până la universitate – educația noastră era furnizată de instituții religioase. Am urmat cursurile unor școli misionare creștine.” În tinereţe a predat studii biblice în satele învecinate casei sale. În al doilea rând, Mandela nu a făcut niciun compromis de la principiile sale pentru o viaţă mai bună sau mai comodă.

Nu s-a alăturat Partidului Comunist, deşi ar fi avut multe foloase materiale, fiindcă nu putea să împace creștinismul său cu ateismul acestuia. Pentru că a încercat să impună principii creştine şi a luptat pentru dreptate şi egalitate a fost închis pe viaţă, dar eliberat după 27 de ani datorită presiunilor internaţionale. Toată viaţa a renunţat la posibilele avantaje personale pentru o cauză mult mai mare, pentru binele suprem al întregii ţări. Mandela a reuşit să schimbe ţara prin exemplul personal. Nu a ieşit din puşcăriile apartheid-ului însetat de răzbunare şi de ideea de a plăti cu aceeaşi monedă, ci dispus la dialog şi dornic de a instaura o democraţie reală in Africa de Sud, o democraţie constitutională, parlamentară, reprezentativă, unde nimeni să nu se simtă ameninţat. Aceasta este o altă lecţie importantă pentru noi. Incapacitatea de a ierta, orgoliul, mândria, dorinţa de răzbunare, ne face să nu înaintăm în lucrarea Domnului. La fel ca Iona, vrem mai degrabă dreptate personală şi aşteptăm pedepsirea celor “răi”, nu iertarea şi salvarea lor.


Experienţe de viaţă “Ceea ce contează în viaţă nu este simplul fapt că am trăit. Adevărata valoare a vieţii noastre este diferenţa pe care am făcut-o în vieţile celorlalţi.” (Nelson Mandela) “Oamenii curajoşi nu au teamă să ierte, de dragul păcii. Pășind afară spre poarta care urma să mă conducă la libertate, am realizat că, dacă nu-mi voi lăsa amărăciunea și ura în urmă, ar fi ca și cum aș fi rămas încă în închisoare”, își amintea Mandela despre sfârșitul celor 27 de ani petrecuți în detenție. Nu a cerut răzbunare, ci iertare și reconciliere. Iertarea, așa cum a fost exprimată de către Mandela, nu presupune o diminuare a responsabilității morale pentru acțiunile persoanelor care au provocat prejudiciul. Aceasta implică doar o înțelegere a faptului că cei care au acționat în acest fel au făcut-o în calitate de oameni, supuşi firii pământeşti şi greşelilor. Chiar și atunci când este dificilă, iertarea este uneori singura cale pentru a găsi o ieşire din conflictele noastre.

Chiar şi fără o poziţie oficială, a fost în continuare liderul moral al naţiunii sud-africane, demonstrând că un lider adevărat nu trebuie să se lupte pentru putere. Spre sfârşitul vieţii a făcut zeci de acţiuni caritabile, care au adunat milioane de dolari pentru lupta cu maladia HIV-SIDA şi pentru ajutorarea celor săraci.

Cu doar câteva săptămâni înainte să fie numit președinte, el a susținut un discurs de Paște la o biserică zionistă, așa cum obișnuia să facă. După ce a terminat de citit Fericirile, Mandela a declarat că motivul pentru care sărbătorește Paștele este acela că Evanghelia a fost „adusă de Mesia cel Înviat Care nu a ales o singură rasă, nu a ales o singură țară, nu a ales o singură limbă, nu a ales un singur trib, ci a ales întreaga omenire!”. Ca președinte, Mandela s-a asigurat că fiecare a avut şanse egale, indiferent de culoare, trib, limba vorbită sau apartenența politică. Oricine a fost binevenit.

Perseverenţa cu care a luptat pentru crezurile sale a fost răsplătită cu un Premiu Nobel pentru Pace şi cu alte peste 250 de distincţii şi medalii. Ziua de 18 iulie este ziua Nelson Mandela, stabilită de ONU în 2009. Ea constă într-un apel mondial la consacrarea a 67 de minute pentru ajutorarea semenilor. Aceste 67 de minute reprezintă cei 67 de ani pe care fostul lider i-a consacrat luptei sale politice.

Nu a fost un creştin şi nici un conducător perfect, a făcut şi greşeli, dar a avut forţa morală şi capacitatea de a fi creator de stabilitate, de a strânge poporul, de a diminua clivajele din societate, a răspuns pâna la urma cu pace războiului, chiar daca în tinereţe a susţinut activ, uneori, unele acte de sabotaj şi violenţă.

Mandela este un om unic în istoria universală, dar după cum spune chiar el, „nu am fost un mesia, ci un om simplu care a devenit un lider datorită unor circumstanțe extraordinare". După ce a schimbat istoria, nu s-a bătut cu pumnii în piept să arate lumii cine e el, aşa cum de multe ori facem după cele mai neînsemnate realizări, nici nu a spus că a fost uşor: “Curajul nu este absenţa fricii. Este triumful asupra ei.”

Mandela a fost legendar pentru felul său de a asculta toate argumentele pro și contra. În general vorbea ultimul, după ce avea imaginea de ansamblu. Ascultă și așteaptă. Aceasta este altă reţetă de succes care a rămas pentru generaţiile viitoare. Una dintre cele mai mari moșteniri pe care le lasă Mandela este decizia de a părăsi președinția după un singur mandat. Pentru Africa o astfel de decizie este o mare raritate. A renunțat când era în top, în plină glorie. Şi-a făcut treaba și apoi s-a dat la o parte. Nu a urmărit poziţii, gloria personală şi recunoştinţa celorlalţi şi a renunţat la funcţie atunci când şi-a îndeplinit obiectivul şi a putut să lase pe altcineva în locul său. Este atât de greu să înţelegem adesea că ceea ce facem e pentru Împărăţia lui Dumnezeu, nu pentru faima noastră, nu pentru bani, şi că Dumnezeu trebuie să vadă, nu oamenii şi renunţăm aşa de uşor atunci cand oamenii nu ne apreciază şi nu ne răsplătesc cum am vrea.

Nu a fost un mare predicator, sau un evanghelist, dar a demonstrat că prin iertare şi prin renunţare la sine, atunci când se urmăreşte binele suprem al comunităţii, se pot rezolva şi cele mai dificile conflicte, cum au fost cele dintre albi şi negri, şi pacea poate fi restaurată. La final, “Ceea ce contează în viaţă nu este simplul fapt că am trăit. Adevărata valoare a vieţii noastre este diferenţa pe care am făcut-o în vieţile celorlalţi.” — Nelson Mandela. Daniel Sandulean Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [9]


Din Raftul Cu Cărţi

Fuller Cherri uce Ron L În cartea de faţă am descoperit câteva mărturii despre minunile pe care le face Dumnezeu atunci când tinerii se roagă, şi modul în care Dumnezeu le răspunde. Aici am regăsit tineri care au avut depresii, au fost abuzaţi sexual, au avut complexe de inferioritate, erau robiţi de alcool, pornografie, droguri, am găsit tineri creştini care au dorit să aducă o schimbare în şcolile unde învăţau, şi multe alte situaţii, dar nu vreau să redau totul, deoarece intenţia mea este să vă motivez să citiţi această carte. Cu siguranţă va fi un timp câştigat. Totuşi, încerc în câteva rânduri să redau câteva din experienţele tinerilor, pe care le-au avut în diferite etape şi împrejurări ale vieţii lor. Dumnezeu ne-a creat cu un scop, şi acela nu este doar de a primi, ci şi de a dărui. - Gladys îşi dorea foarte mult să aibă prieteni, să fie bine văzută de cei din jur, dar orice făcea nu reuşea să fie în centrul atenţiei. Aşadar a început să facă compromisuri, să aducă bârfele cele mai proaspete, să bea, deoarece aşa a reuşit să se facă apreciată de unii a început să fure lucruri şi să le dăruiască unora pentru că ei nu îşi permiteau acele lucruri, a ajuns să dăruiască bani, şi multe altele. În fiecare duminică mergea la biserică, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, deşi se simţea îngrozitor. Îşi dorea să trăiască altfel, dar prietenii erau prea importanţi pentru ea. Dar după câteva luni după ce s-au terminat banii, fără minciuni, fără băutură, fără bârfe, prietenii au dispărut. S-a simţit atât de mizerabil încât a şters praful de pe Biblie şi I-a vorbit lui Dumnezeu. Şi-a dorit ca Domnul să o ierte şi să îi dea un prieten adevărat. În momentul acela a simţit cum i s-a luat o povară de pe inimă şi o linişte cum nu mai simţise de ani de zile… - Tayo dorea să găsească o soluţie la problemele tot mai grave la liceul unde învăţa. În una din zile a auzit la o întâlnire de tineret îndemnul de a face un pas către Hristos, constând într-o rugăciune de treizeci de secunde în genunchi în şcoală în fiecare zi. Ea a luat în serios acest îndemn şi cu riscul de a fi bătaia de joc a celorlalţi colegi, împreună cu o prietenă au îngenuncheat în faţa dulapilor lor şi s-au rugat . La început au fost ţinta bârfelor, dar cu timpul li s-au alăturat şi alţi colegi. Acel an a fost cel mai liniştit an, au încetat luptele între elevi, profesorii nu au mai primit ameninţări cu moartea… -La câteva săptămâni după focurile de armă care au adus moarte într-un liceu din Colorado, în liceul unde învăţa Ricky, s-a găsit o foaie în care unii elevi erau ameninţaţi cu moartea. Atunci Ricky, fost dealer de droguri, dar a cărui viaţă a fost schimbată prin puterea lui Dumnezeu a hotărât să acţioneze. Împreună cu alţi creştini a început să se roage şi Ricky a început să îşi prezinte mărturia. Prin ceea ce a urmat, nu numai că nu le mai păsau de ameninţările primite, dar frica a fost înfrântă. În scurt timp mulţi elevi şi-au încredinţat viaţa Domnului. Elevii creştini care se complăceau într-o stare de comoditate, au primit curaj să vorbească despre Hristos….

Citeste această carte... dacă doreşti să ştii ce se va întampla când vei începe să te rogi ca o persoană convinsă de puterea rugăciunii.

[10] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013


Din Raftul Cu Cărţi

- Daniel a fost îndemnat să se roage pentru prietenii lui. Cel mai mult s-a rugat pentru Tommy, un băiat îndrăgit de toţi. Era chipeş, avea mulți prieteni,... avea totul; cu excepţia unui lucru nu îl avea pe Dumnezeu. Daniel s-a rugat câteva luni, apoi un an, apoi alt an. Nimic nu părea să se întâmple. După o perioadă când Daniel a fost plecat în misiune, la întoarcere, la o tabără de tineret l-a văzut pe Tommy care era total schimbat. Tommy şi-a predat viaţa Domnului, şi acum slujea ca lider în acea tabără. Am dorit să relatez această mărturie deoarece sunt mulţi dintre noi care ne rugăm pentru cineva drag, şi parcă nu se întâmplă nimic, cerul tace. Dar chiar dacă timpul trece, cred că Dumnezeu a hotărât o zi de îndurare pentru acei copii, părinţi, fraţi, surori, care în momentul de faţă sunt departe de Faţa lui Dumnezeu… Am ales această carte ca un îndemn, un semnal, să nu descurajăm, să nu încetăm să ne rugăm pentru o cauză, pentru o persoană dragă.. Nu demult am avut câteva experienţe minunate, în care m-am rugat Domnului concret și cu credința că El îmi poate da izbăvire în problema ce o aveam..., ce credeți... mi-a răspuns la rugăciune într-un termen scurt de maxim jumătate de oră. Nu e așa că avem un Domn Minunat? Am rugăciuni la care încă nu am primit răspuns, dar nu deznădăjduiesc. Va veni o vreme când toţi vom primi răspuns la rugăciunile care le facem cu sinceritate, cu credinţă. Deşi este o carte scrisă special pentru tineri, cred că, şi cei mai puţin tineri şi cei în vârstă, avem ceva de învăţat. Mai jos doresc să redau câteva motivații puternice pentru a ne ruga: • pentru că putem să Îl chemăm pe Dumnezeu; • pentru că El ne va spune lucruri ascunse, lucruri pe care nu le cunoaștem; • pentru că depindem de rugăciune; • pentru că știm că este nevoie de o schimbare în viața noastră și schimbarea nu va fi spre bine, dacă... nu ne rugăm!

Priveam deseori în biserică la feţele oamenilor, ale surorilor, fraţilor, tinerilor, copiilor noştri , şi am văzut atâta tristeţe, apatie, răceală, indiferenţă. Se spune atât de des că nu lucrează Duhul Sfânt în Biserică, strigăm că vrem o schimbare, dar stăm cu “braţele în sân” şi aşteptăm să facă cineva, ceva, dar... nu se întâmplă nimic. Întrebarea mea este ce facem în continuare? Stăm şi ridicăm din umeri? Dacă nu fac nimic în relaţia mea cu Dumnezeu, în relaţia cu cei apropiaţi, cu cei din biserică, cu colegii de serviciu, cu cei de la şcoală, pot avea pretenţia să se schimbe ceva în bine? Răspunsul meu este că nimic nu se va schimba dacă nu suntem dispuşi să ducem acea bătălie care se dă pe genunchi, şi care poate aduce acea dragoste faţă de cei din jur, acea înflăcărare care o aşteptăm de prea mult timp. Ca motivație pentru rugăciune, apelez la Cuvântul lui Dumnezeu cu câteva versete de încurajare: • Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul Său cel sfânt și să te sprijine din Sion!... • Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale! • Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale!”(Ps. 20:1-2, 4-5) Eu sunt dispusă să fac o schimbare în viaţa mea. Tu ce ai de gând să faci? Simona Bodnar Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [11]


Din Tolba Cu Săgeţi

VOI FI... Nechita Loredana, clasa aIVa Peste 10 ani eu o sa ma fac lider la şcoala duminicală, o sa invat copiii despre Dumnezeu, o să-i duc la bolnavi să cântăm cântări, să citim câte un verset şi să-i binecuvântăm. O să-i duc în tabără, o să jucăm jocuri, o să le dau teme să studieze Scriptura şi compuneri despre cum studiază creştiunul Scriptura şi cum se roagă creştinul.

Nicolaescu David, clasa aIVa Când voi fi mare, voi deveni cântăreţ şi o să cânt pentru Domnul Isus!

Matei Ana Maria Să îl slujim pe Isus la corul de fete sau la corul mare.

OBIECTIVE PENTRU VIITOR

Avram Miriam , clasa aIVa: Peste 10 ani mă văd spunând poezii spre slava Domnului. Mulţi mi-au sp us că reţin repede tot ce m i se spune... de mică mi+am dorit să spun poezii şi acesta e visul meu... am compus poez ii creştine şi îmi doresc într-o zi să le recit spre slava Dom nului!

Stanchievici Diana, cl asa aVa Eu peste 10 ani voi vr ea să studiez pianul şi să cânt în corul de fe te pentru că voi avea 22 de ani! Nu şti u ce slujbă voi avea în viaţa de zi cu zi, da r un lucru va fi clar că vreau să fiu în Casa Domnului şi să-L slujesc pe El!

Ursu Ruben, clasa aVa slujesc pe Când o să fiu mare, o să Îl să îi iau locul Domnul în continuare. Am lase sora lui sora Melen dacă o să mă Melen. ajut şi orgă şi o să sa aVa la la c ţ i, re m tă a n dar S â c Avram şi îndemn, o să mă fac u a re d a să m o u fi mesc ră. Poate Când o să os. Îi mulţu lă şi la tabă n a şi ic ru n m m u a d c ă sunt la şcoala ta. ea pentru c m a re fi e şi mă va aju u ţă ia v asta n în e n că mă va ţi Domnului Va , clasa a a s i n e Matei D

RUT

u Eu vrea

abără.

s

er în t ă fiu lid

an şi o

a pi ă cânt l banu s o i o C , r o u de c Man u artist fi ă s o Eu . biserică a l g r e m [12] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013

Tătaru Rebeca, clasa aVa Toţi se gândesc oare ce vor ajunge când vor fi mari! Dar oare ei şi-au pus întrebarea ce vor face în slujba Domnului? Eu când eram mai mică am făcut o promisiune. Am spus că voi fi lideră la şcoala duminicală şi mă voi ţine de promisiune. Mă voi pune în slujba lui Dumnezeu, voi face ce El îmi va cere şi Îl voi aculta. Îmi voi închina viaţa în mâna lui Dumnezeu.


Din Tolba Cu Săgeţi

Să fii în slujba Domnului, este un lucru foarte frumos şi orice om ar trebui să se întoarcă la El, pentru că nu toţi avem nădejde în Hristos Domnul nostru. (Acatincăi Andreea, clasa aVa)

Când voi fi mare o să ajut oamenii în căricior

Tătaru Sarah, clasa aIIIa Eu mă văd peste 10 ani în slujba Domnului, zicând poezii, rugândumă şi să compun cântări creştine.

Lucescu Ligia clasa aVa Eu peste 10 ani mă văd în biserică, cântând spre slava Domnului. Eu ştiu că Dumnezeu mi-a dat această voce şi vreau s-o folosesc cântând pentru El.

Matei Denisa, clasa aVa Eu mă văd ca lider în tabără sau învăţător de şcoală duminicală. Îmi place să stau cu copiii mici şi cred că m-aş descurca. Ca lider în tabără, aş vrea să fac multe concursuri biblice, ca să-i pot îndruma pe calea cea bună, iar ca învăţător de şcoală duminicală, le-aş zice ce nu este bine şice-I place lui Dumnezeu.

Acatincăi Andreea Eu am să fiu învăţătoare la şcoala duminicală, să îi învăţ pe copii să se roage, să îi duc în tabără.

Solovăstru Paul, clasa aIVa Peste 10 ani aş visa să mă văd în Casa Domnului, dând bani săracilor, construindu-le un adăpost, să-i înveselesc şi să le spun despre Domnul la cei ce nu-L cunosc. Mama mi-a spus că am acel dar de la Domnul să dăruiesc şi să încurajez oamenii slăbiţi şi care vor să renunţe la pocăinţă. Sper cu ajutorul lui Dumnezeu să nu mă clintesc de pe calea cea bună şi să fiu un exemplu de bunătate, de credinţă, ascultare şi neiubitor de lume.

Vanessa Eu vreau să fiu ă farmacist

ben Ursu Ru

ăd la Eu mă v

amvon

Surorile Jessi şi Miriam

Bodnar Rebeca, clasa aVa Eu peste zece ani mă văd lider în tabăra copiilor. O să-i învăţ despre Isus, o să îi învăţ să se roage cu toată inima, o să îi învăţ jocuri şi o să le citesc din Biblie. Abia aştept să treacă timpul mai repede. Emi F: Eu o să fiu conduc ător. O să predic şi vreau să fiu un copil al Domnului. predicator

Avram Rebeca, clasa aIIIa Eu peste 10 ani mă văd lider la tabără. Să îi învăţ pe copii despre Dumnzeu, să le dau să spună poezii şi cântări în biserică, să îi învăţ şi să le fac jocuri creştine cu cadouri. O să le cumpăr suc şi napolitane. O sa le zic să facă cadouri copiilor săraci.

elian

Vlonga Flaviu St

......Amin! Aşa să-i ajute Domnul! pagini realizate de Mihaela Bilan

Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [13]


Creştinul azi

TOP APLICAŢII CREŞTINE

pentru

TABLETE ȘI TELEFOANE

Vremurile în care toţi aveam aceiaşi Biblie primită gratis, care, dacă o deschideam toţi la aceiaşi pagină, era la acelaşi pasaj, harfele toate la fel, cu aceleaşi cântări numerotate la fel şi în care eram conectaţi la ce se întâmplă în lume printr-un un singur post de radio, doar la o anumită oră, au cam trecut. Astăzi sunt deja mai multe traduceri în limba română acceptate de evanghelici, biblii simple, biblii cu explicaţii, biblii de studiu, biblii cronologice, biblii pentru femei şi biblii pentru copii. Sunt zeci de cărţi cu comentarii şi explicaţii, hărţi, imagini şi alte multe lucruri care ne pot ajuta să înţelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Internetul şi tehnologia au schimbat aceste vremuri într-un fel inimaginabil acum 10-20 de ani. Apogeul tehnologiei actuale, tabletele şi telefoanele “inteligente”, conectate la internet ne pot schimba total viaţa şi felul în care privim lucrurile. În cele ce urmează am făcut un clasament al aplicaţiilor pentru aceste dispozitive care pot lucra spre slava lui Dumnezeu, pentru folosul şi zidirea noastră. Dacă în numărul trecut am arătat că Facebook-ul şi alte reţele sociale sunt un mare pericol al vremurilor noastre, acum vreau să vă prezint partea pozitivă a ceea ce poate face tehnologia pentru noi. Sigur, sunt sute de aplicaţii foarte utile pentru tot felul de lucruri, dar aici am încercat să selectez doar cele utile din punct de vedere spiritual şi cele care pot fi folosite 100% şi în limba română.

Cele mai interesante resurse • Itinerar biblic • Comentariul William MacDonald • Comentariul Beniamin Faragau • Dicţionar biblic Stephanus • Dicţionar de imagini şi simboluri • Dicţionar eBiblia • Cartea Viața condusă de scopuri

Menţionez de la început că aceste aplicaţii nu le veţi găsi instalate atunci când cumpăraţi telefonul sau tableta, ci trebuie instalate ulterior şi că toate funcţionează doar pe dispozitivele cu sistemul de operare Android sau iOS de la Apple. Instalarea lor se face de pe internet, dar majoritatea funcţiilor principale pot fi accesate şi offline, dar o conexiune, wireless sau 3G v-ar face disponibile funcţii suplimentare. Nu garantez că sunt perfect funcţionale pe toate modelele de telefoane sau tablete, dar probabil că pe majoritatea. Am afişat la fiecare şi codul QR, care poate fi citit cu orice aplicaţie de acest gen (de exemplu QR Droid) pentru a găsi aplicaţia mai uşor.

eBiblia.ro Este, de departe, cea mai utilă aplicaţie creată în limba română. Resursele pe care le are şi modul cum acestea sunt implementate te conduc la o interacţiune personală cu Biblia. În câteva secunde poţi ajunge la referinţa dorită în oricare din cele 22 de traduceri. Cu o singură apăsare pe referinţa versetului poţi ajunge la unul din cele 10 comentarii diferite ale versetului, poţi vedea una din cele 5 schiţe (introduceri) ale cărţii biblice, poţi să-ţi notezi propriile gânduri sau însemnări care îţi vor rămâne înregistrate pentru oricând vei avea nevoie, sau poţi să adaugi versetul într-o listă preferată sau tematică.

[14] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013

În timp ce citeşti, cu o simplă apăsare pe un cuvânt, poţi să vezi unde mai apare în biblie, să cauţi ce înseamnă în dicţionarul explicativ sau în unul din cele 8 dicţionare biblice. La sfârşitul fiecărui verset apar trimiterile care pot fi accesate într-o fracţiune de secundă, nu trebuie răsfoită vechea biblie într-o parte şi în alta. Atunci când nu citeşti după unul din cele 4 planuri de citire a bibliei într-un an, poţi citi şi medita cu ajutorul uneia din cele 6 cărţi de meditații zilnice. Poţi citi în paralel până la 4 versiuni, pentru a compara textul acestora sau poţi asculta varianta audio (versiunea Cornilescu, cu conectare la internet). Foarte important, se poate schimba oricând mărimea literelor astfel încât oricine, de orice


Creştinul azi vârstă să poată citi uşor. Are numere strong pentru versiunile de biblie în original (BIO), Septuaginta - greacă (LXX) și King James Version (KJV) – engleză, analiza gramaticală a fiecărui cuvânt pentru variantele de biblie în original (BIO), Septuaginta - greacă (LXX). La atingerea pe numărul strong apare explicația de dicționar, iar la atingerea pe analiza gramaticală apare traducerea în limba română. Numai cărţile, comentariile şi dicţionarele care le conţine această aplicaţie ar costa de câteva ori mai mult decât cea mai ieftină tabletă care se poate cumpăra (aprox. 200 lei la Kaufland). Puteţi avea în buzunar oricând la voi o întreagă bibliotecă de studiu a bibliei, în limba română.

Carte de cântări Include aproape 2000 de cântări, de la cele vechi si foarte cunoscute la cântări noi care sunt cântate în biserici dar care încă nu sunt publicate în cărțile de cântări. Acest lucru face ca această colecție de cântece să fie o binecuvântare pentru cei ce laudă pe Domnul. Orice cântare poate fi găsită în câteva secunde datorită cuprinsului cântărilor pe litere, toate fiind ordonate alfabetic

Biblia YouVersion Dacă aplicaţia precedentă este utilă pentru studiu biblic aprofundat, pentru lectura bibliei recomand această aplicaţie. Nu are trimiteri şi comentarii, se citeşte fluent şi pe tot ecranul. Poţi descărca ce traduceri vrei pentru a le avea disponibile oricând, dar cu o conexiune la internet, poţi să îţi faci un cont în care să salvezi notiţe, poţi sublinia textul cu ce culoare vrei ca şi o biblie tipărită şi face liste cu versetele preferate pe teme. Notițele la pasaje: le poți păstra private (doar pentru tine) sau le poți face publice pentru a le împărtăși cu ceilalţi creştini.

De ce să citeşti de aici

• • • • • •

o ai pretutindeni cu tine poţi sublinia în culori poţi face liste cu versete poţi salva notiţe şi însemnări poţi căuta cuvinte în Biblie poţi asculta varianta audio

Puteţi alege dintre o mulţime de planuri de citire: devoționale, specifice, porțiuni din Biblie sau Biblia în întregime, precum și planuri care te ghidează prin subiecte specifice.

după primul vers. Deasemenea, dacă nu ştiţi cum începe o cântare, se poate găsi şi după cuvinte din interior. Puteţi alege cântările care conţin un anumit cuvânt sau expresie, dacă vreţi cântări despre un anumit subiect. Literele pot fi făcute oricât de mari, pentru ca oricine să le vadă uşor. Nu necesită conexiune la internet şi nu conţine reclame.

Caracteristici: • Cuprinsul cântărilor pe litere • Buton pentru cântări preferate • Nu necesită conexiune la internet • Funcţia de " a da pagina".

Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [15]


Creştinul azi

Cele mai utile canale • Fundatia Ciresarii • Sperantamedia • Poarta Cerului • Adi Gliga • Alfa Omega TV • RodiAgnusDei

Emisiuni în reluare în aplicaţie • Mapamond creştin, • Puterea rugăciunii, • Alfa Omega în Obiectiv

YouTube este o aplicaţie cu care poţi vedea clipuri video postate de alţi utilizatori. Nu e o aplicaţie creştină, dar faptul că poţi găsi zeci de mii de clipuri creştine cu muzică românească, predici, documentare şi multe altele, o face foarte utilă pentru noi. Poţi să găseşti clipuri video cu aproape orice melodie vrei, să salvezi liste de redare şi să le asculţi oricând. Poţi să pui propriile înregistrări video prin care să spui lumii, în diverse feluri, despre Hristos. Din păcate, funcţionează numai cu conectare la internet. Alfa Omega TV Este aplicaţia oficială a postului AlfaOmega TV din Timișoara. Puteți urmări în direct pe telefon sau tabletă AlfaOmega TV si AlfaOmega TV International şi vedea programul detaliat al acestora. Puteți urmări înregistrările unor emisiuni sau documentare difuzate deja. Puteţi trimite cereri de rugăciune către alţi creştini şi puteți vedea pentru ce au nevoie să vă rugaţi creştinii români din toată lumea. Cererea ta de rugăciune pe care poţi să o faci oricând şi oriunde ai conexiune, poate fi văzută într-o secundă de mii de creştini. Aplicaţia conţine o rubrică specială cu ştiri creştine şi puteţi descărca revista Alfa Omega TV Magazin. Toate funcţiile au nevoie de internet pentru a rula.

[16] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013

Întrebări Biblice Trivia Quiz: Chestionar Biblic Trivia - Studiu Biblic Gratuit Este primul chestionar Biblic în limba româna disponibil pentru Android. Conţine sute de întrebări din Biblie cu variante de răspuns de la simple la dificile. La unele întrebări trebuie să completaţi scriptura, altele sunt referitor la diferite caractere Biblice, localităţi, evenimente, referitor la mântuire și planul Creatorului. Aceste întrebări ne ajută să înţelegem nu numai teoretic, dar și practic cum să aplicăm Biblia în vieţile noastre. Aplicaţia nu are nevoie de internet pentru a funcţiona. Are cronometru pentru fiecare întrebare şi scorul (răspunsuri corecte / greşite) pe tot parcursul testului. Dacă îşi faci cont şi te conectezi pe internet, poţi salva şi rezultatele tale să vezi dacă ai evoluat. Any.DO De mult am visat să am pe cineva care să-mi amintească ce am de făcut. Any.DO e ca un asistent personal care are grijă să nu uiţi nimic. Tot ce ai de făcut, ce ai de plătit - îţi aminteşte la timp. Poţi face liste de cumpărături sau cu motive de rugăciune. Cu Any.DO poți înregistra ușor toate lucrurile pe care vrei să le faci și să te asiguri că le vei realiza. Any.DO nu te lasă în pace până nu le faci. Apasă pe microfon și spune ce ai vrea să faci. Dacă eşti conectat la internet, Any.DO va converti automat cuvintele tale în text. Tastează mai puțin, fă mai multe. Tastarea pe mobil poate fi enervantă; Any.DO poate prezice ceea ce ai vrea să faci în timp ce tastezi. Distribuie sarcinile cu prietenii, familia și colegii pentru a realiza și mai multe. Any.DO îţi organizează viaţa şi te ajută să faci lucrurile care trebuie făcute. Te ajută să faci ce e mai important, să te ţii de cuvânt şi să nu fii leneş. Te poate ajuta să nu uiţi în nici o zi să citeşti din biblie sau să te rogi şi să nu dezamăgeşti pe nimeni.


Creştinul azi

Testele sunt de câte: • 10 întrebări • 20 întrebări • 50 întrebări • toate întrebările

Idei de liste care să le bifezi • lucruri de făcut • motive de rugăcine • cumpărături • acte care expiră • cărţi de citit • filme de văzut • prieteni de sunat

Fiți Oameni Live: Aplicaţia oferă posibilitatea de a asculta o colecţie de radiouri creştine din România. Autorii au făcut o selecţie de posturi pentru zidirea şi creşterea ta spirituală. “Fiti Oameni” este un post de radio cu predici 24h/24, 7 zile pe săptămână. Radio Ciresarii e postul organizaţiei cu acelaşi nume condusă de Vladimir Pustan, un radio cu emisiuni, mesaje şi muzică special alese pentru a evangheliza tinerii. Puteţia sculta, deasemnea toate posturile din ţară ale Radio Vocea Evangheliei, nu doar cel din Suceava. La un aparat de radio putem asculta aici, la noi în oraş, RVE Suceava. Este un post bun, dar cu o conexiune la internet şi cu această aplicaţie poţi alege oricare dintre cele 20 de posturi disponibile. Câteodată poate simţi nevoia să asculţi alt gen de muzică, câteodată ai nevoie de un mesaj, aşa că e bine să ai de unde alege. Tot aceiaşi autori au creat şi aplicaţia Fiti Oameni TV, care oferă posibilitatea vizionării canalelor creştine TV din România: Ciresarii TV, Credo TV, AlfaOmega TV, Speranta TV. Aceasta se instalează separat, deşi ar fi fost mai util dacă ar fi fost o singură aplicaţie.

Program de citire a Bibliei: Această aplicație te ajută să urmărești dacă programul tău de citire a Bibliei este înainte sau în urmă şi să bifezi în fiecare zi ce ai citit. Are patru planuri de citire a bibliei într-un an diferite: 1) În ordine - Citește Biblia de la cap la coadă 2) Cronologic - în ordinea în care s-au petrecut evenimentele 3) Tematic - în fiecare zi citește din altă parte a Bibliei, într-un ciclu săptămânal: Ziua 1 — Legea, 2 — Istorie, 3 — Psalmii, 4 — Poezie, 5 — Profeții, 6 — Evangheliile, 7 — Scrisorile 4) După ordinea în care a fost încheiată scrierea lor. Nu conţine şi textul bibliei, ci doar referinţele de citit. La setări, debifați “Comemorarea” şi “Citire după programul Şcolii…”

Guitar: Solo Lite: Guitar Solo este o aplicaţie care te ajută să “cânţi” la chitară. Are “corzi” ca o chitară adevărată, poţi schimba gamele şi face o mulţime de lucruri care se fac la o chitară adevărată. Nu te dor degetele şi nu e greu de cărat... Am ales această aplicaţie pentru că sunt mulţi care ştiu să cânte la chitară, dar sunt aplicaţii care imită multe alte instrumente. Sigur, toate necesită un pic de învăţare pentru a le folosi într-un mod corect şi nu au rezonanţa 100% ca instrumentul adevărat, dar le ai în buzunar oriunde mergi şi poţi să îl lauzi pe Domnul oriunde cu un instrument. Dacă ştii să cânţi la ceva, merită să ai şi o aplicaţie pe telefon pentru instrumentul muzical favorit.

Radiouri • Fiți Oameni, • Cireșarii, Ekklesia, • Radio Elim, • LifeFM, • Filadelfia, • Aripi Spre Cer, • Stânca Mântuirii, • Armonia, • Calea spre Cer, • Gosen, • Uşa Harului, • Metanoia FM, • RVE (toate)

Planuri de citire: • canonic • cronologic • tematic • istoric

Alte instrumente cu aplicaţii bune: • tobe • flaut • trompetă • fluier • tamburină • pian

Daniel Sandulean Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [17]


Işa..ea se va numi femeie

2. „Credință și încredere”, următorul seminar, ne-a făcut să înțelegem distincția între „a crede” și „a te încrede”. Dacă nu există o intimitate zilnică, în părtășie cu Dumnezeu, atunci nu te poți încrede pe deplin în El. Atunci când nu ne încredem 100% în Dumnezeu, ci în alte lucruri, suntem idolatri. Lipsa de încredere în Dumnezeu limitează intervenția lui Dumnezeu și duce la dependență, minciună, frică, depresie. Ne îngrijorăm de la cele mai mici lucruri, până la cele care nu se vor întâmpla niciodată. În momentul acela, în cine ne încredem noi? Învață-te să te încrezi în Dumnezeu!

Spre bucuria multor surori din Biserica Betel, a avut loc, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima Conferință Interconfesională a femeilor din Moldova, în data de opt și nouă noiembrie. Această conferință a fost dorită de mult timp, pentru a dărâma zidurile ridicate între femei. În aceste două zile am avut harul să fim zidite spiritual și încurajate de surorile Angela Țiprigan, Tatiana Petric, Liliana Lelcu și Margareta Lupașcu. Am parcurs șase seminarii în care ne-am descoperit identitatea în Hristos și rolul pentru care am fost create.

1. În primul seminar, „Strâng Cuvântul în inima mea” am învățat să petrecem timp de calitate, hrănindune din Cuvânt, obișnuindu-ne să notăm revelațiile din Cuvânt, să folosim tot mai mult Cuvânt în cuvintele noastre, să obișnuim să binecuvântăm, folosind Cuvântul, să ne rugăm, folosind Cuvântul, să luăm în mod personal promisiunile Bibliei pentru viața noastră. Un exercițiu de imaginație ne-a făcut să ne dăm seama cât cunoaștem din Cuvântul lui Dumnezeu: „Dacă ai ajunge într-o închisoare, fără nici un mijloc de comunicare, cât de mult ți-ar ajunge Cuvântul pe care l-ai memorat până acum?!”

[18] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013

3. În seminarul „Recuperarea identității”, Dumnezeu ne-a vorbit prin sora Angela Țiprigan, într-un mod foarte clar și ne-a atenționat cu privire la simțămintele noastre despre propria persoană. Cam toate problemele au o rădăcină: criza de identitate, dacă uităm misiunea și destinul nostru, apar multe situații dificile. Să dăm la o parte omul cel vechi și să ne înnoim, să fim în Hristos o făptură nouă. „Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi!” Isaia 43:18. De multe ori ne luăm după o identitate colectivă, dacă cineva face ceva, trebuie numaidecât să fac și eu. Să alergăm împotriva mulțimii, a identității colective. Dumnezeu ne evaluează pe fiecare în parte, începând din interior, deci să nu ne definim prin ceea ce facem sau prin ceea ce avem, ci prin ceea ce suntem:„ Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. ” 4. Seminarul: ”Bucurii și necazuri” ne-a făcut să conștientizăm că suntem într-o continuă alergare după fericire și împlinire,


Işa..ea se va numi femeie de când ne naștem până în fața veșniciei. Cu trecerea timpului bucuria a ajuns condiționată, apare comparația, invidia, dorința după mai mult. Ne lăsăm înșelate de șoaptele perfide ale satanei și credem că fericirea stă în propriile noastre mâini. Alte amăgiri de care ne lăsăm ușor înșelate sunt: frumusețea și felul cum arătăm, culoarea părului, kilogramele sau etichetele hainelor. Să nu-l lăsăm pe satan să ne înșele crezând că un chip frumos sau o stare financiară bună ne garantează fericirea. Frumusețea noastră să fie în inima noastră. Un chip frumos este trecător, o inimă frumoasă este veșnică. Cei ce ne apreciază cu adevărat, nu ne vor aprecia pentru felul cum arătăm, pentru starea noastră bună materială sau pentru alte lucruri, ci ne vor aprecia pentru omul dinlăuntru. Cum spune și versetul din Proverbe 19:22 “Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.” Dumnezeu pune zilnic în calea noastră munți de fericire, pe care noi îi ocolim fiind prea ocupate în goana după avuții și fericire. Să ne oprim din alergare și să vedem măreția lui Dumnezeu, aducându-I laudă. Izvorul bucuriei noastre să fie în El. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul! Necazurile sunt parte a vieții noastre, nu putem fugi de ele. Necazurile sunt provocate de noi prin neascultare și neîncredere în

Dumnezeu, sau sunt permise în viața noastră pentru prelucrare. Suferința în noi, ne modelează să ne asemănăm mai mult cu chipul lui Hristos. Tot ceea ce face Dumnezeu și modul prin care lucrează în viețile noastre este desăvârșit. 5.„Anotimpurile schimbării”, al cincilea seminar, din cadrul conferinței, susținut de sora Liliana Lelcu, a fost pentru noi o unealtă potrivită în a descoperi importanța schimbării. Fiecare dintre noi ne putem încadra în unul din cele patru anotimpuri ale vieții:

Frumusețea

noastră să fie

în inima noastră.

Un

chip

frumos este trecător, o inimă frumoasă este veșnică.

ne apreciază cu

Cei adevărat, nu

ce ne

vor aprecia pentru felul cum

arătăm, pentru starea noastră bună materială sau pentru

alte lucruri, ci ne vor aprecia pentru omul dinlăuntru.

- Primăvara la un nou început de drum, Dumnezeu are o promisiune: ceea ce a promis va împlini. Avertismentul este să ne ferim în această perioadă de vulpile mici care strică floarea și să ne adăpostim de furtunile mari.

Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [19]


Işa...ea se va numi femeie - Vara activitatea este maximă: copii, serviciu, părinți, bucătărie… Avertismentul este să ai grijă, de atâta muncă să nu uiți cine ești, ce simți, ce lucruri cultivi. Muncești din greu, semeni, plantezi, dar numai Dumnezeu poate face să crească. - Toamna este vremea roadelor. Avertismentul este: vom secera un rod dacă nu vom cădea de oboseală. Ai grijă să prețuiești sămânța. În roade este sămânța, este cea care poate să perpetueze viață. Ai grijă ce semeni, pentru că ce semeni, aceea vei secera. - Iarna totul pare mort. Acesta nu este un timp pierdut, Dumnezeu pune viață, lucrează în mod nevăzut. Departe de privirile celor din jur, Dumnezeu lucrează seva din rădăcinile tale. Schimbarea vine ca un proces al maturizării ! Petru 2:2.Ea nu este ușoară, dar merită făcută. Schimbarea înseamnă progres.

6. „O femeie cinstită”. Adevărul cu privire la viața noastră ca și femei îl găsim în Proverbe 31, statut ce se obține cu greutate, cu sacrificiu și efort, dar care duce la acest ideal ce pare de neatins “Femeia cinstită”. Proverbe 31:10 “ Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele.” Cum să ne împodobim în omul dinlăuntru? 1Petru 3:3-4 “Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară…ci să fie omul ascuns al inimii,…care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.” Iacov 1:19 “Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie.“ Iacov 3:13 “ …Să-și arate prin purtarea bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii! “ Proverbe 9:10 “Începutul înțelepciunii este frica de Domnul…” Frica de Domnul o poți arăta onorându-L cu ascultare, reverență și prin respectul tău față de El. Efeseni 6:11 “Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu…” Proverbe 24:5 “ Un om înțelept este plin de putere…” Înțelepciunea îi dă putere femeii să prospere. Diavolul ne vrea atât de ocupate, încât să nu avem timp să fim ancorate în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea rămâne femei puternice, femei cinstite. 24 de ore, erau pentru femeia din Proverbe 31, așa cum sunt și astăzi pentru noi, nu avem scuze. Să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să zidească zilnic duhul nostru. Să fim femei cinstite! Semida Bilan, Raluca Sbiera

[20] Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013


Anunţuri Planul cronologic săptămânal de citire şi studiu a bibliei (ianuarie-aprilie 2014) Săpt. Data Pasaj 1 2 3 4

05.01 12.01 19.01 26.01

5

02.02

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04

Gen.1-11 Iov 1-26 Iov 27-42 Gen.12-25:18, Gen.26 Gen.25:19-34, Gen.27-36 Gen 37-50 Exod.1-15:21 Exod 15:22-24 Exod 25-40 Levitic 1-16 Levitic 17-27 Numeri 1-16 Numeri 17-36 Deut. 1-17 Deut. 18-34

Subiect

Creația, potopul și turnul Babel Dialogurile dintre Iov și cei trei prieteni Cuvântările lui Elihu și răspunsul Domnului Avraam și Isaac Avraam și Isaac Iacov și Esau Iacov și Esau Istoria lui Iosif Exodul din Egipt Drumul prin pustie și Legământul Cortul ispășirii Legi pentru ispășire Legi despre sfințenie Păcatele generației exodului Pregătirea generației care să intre în țară Repetarea legilor Ultimele pregătiri pentru intrarea în Canaan

Programul Bisericii Betel

Lista de rugăciune Antochi Eufrozina, Brănişteanu Nicoleta, Buznean Trandafira, Cârstean Viorica, Costea Elena, Covașă Catrina, Covașă Gheorghe, Colibaba Ileana, Crasnean Maria, Cruț Maria, Cusiac Pachița, Halus Paraschiva, Humeniuc Calina, Manea Ecaterina, Panciuc Veronica, Pânzaru Stela, Prelipcean Silvia, Țibu Magdalena,

Noua emisiune, “Agenda misionară” adio Vocea Evangheliei Suceava difuzează o nouă emisiune, “Agenda misionară”, realizată de Daniela Delibaş, în fiecare vineri de la ora 13:00 şi în reluare sâmbătă de la ora 10:00. Timp de 30 de minute veţi putea asculta ştiri, experienţe, provocări şi dialoguri cu misionari din lumea întreagă. Puteţi asculta RVE pe 94.2 FM sau pe internet pe http://www.rvesv.ro. ”Agenda Misionară”, este o emisiune care doreşte sa aducă lumea misionară mai aproape de inima noastră. Ascultaţi si rugaţi-vă pentru misionarii din lumea întreagă! Rugăciunea noastră poate schimba lumea! Betel - Poarta Cerurilor, Decembrie 2013 [21]


Armătura creştină Tu cel ce porţi azi nume de creştin De slujitor, fidel al lui Hristos Te-ntreabă de eşti miere sau pelin De arde-n tine, focul cel Divin Sau viaţa o trăieşti fără folos. Când candela-ţi mai fumegă în noapte Când umbre negre chipul ţi-l aştern Să nu dai aţipire sus la ploape Căci n-are cine-n noapte să te scape De nu-ţi aduni ulei divin, etern. Mijlocul să-ţi încingi cu adevărul Şi coiful mântuirii să îţi pui Cu Sabia Cuvântului, dreptarul Tu lumii adevărul să îl spui. Picioarele-ţi cu râvnă încălţate S-alerge cu folos în orice zi Ca să aduni comori de nestemate În banca cea din cer pentru vecii. Iar pentru loviturile vrăjmaşe Să ai scutul credinţei pregătit Ca platoşă neprihănirea-n toate Şi astfel vei fi pe vecii nebiruit. Căci nu se poate fără de armătură Să biruieşti pe şarpele viclean Ce-a semănat în lumea-ntreagă ură Să lupte om cu om şi neam cu neam. Fii pregătit de-aceea-n orice clipă Să lupţi alături de martiri şi sfinţi Ce-ai suferit ocară, chin şi moarte Dar au rămas pe veci nebiruiţi. Cu ei, noi ne vom întâlni în slavă Şi mii de ani în urma luptei jos, Ne-om bucura de nunta cea măreaţă La care ne-a servi Isus Hristos. Dar pentru a primi răsplata-n ceruri Te luptă ca un brav ostaş aici Plin de credinţă, de iubire, pace Cu mâini curate, sfinte şi dibace. Chiar de e greu şi adeseori nu place Dar vei avea-n sfârşit eterna pace În veşnicii cu-Acel ce L-ai slujit Pe Domnul Slavei cel Neprihănit. Nicodim Lucescu

Revista Bisericii Betel Radauti, decembrie 2013  
Revista Bisericii Betel Radauti, decembrie 2013  

Din Cuprins: - La sfarsit de an (Vasile Piscuc) - Cum si de ce sa ne apropiem de scripturi (Cornel Maftean) - Stiri din misiune...

Advertisement