Page 1

Det här skulle ha varit mitt budskap idag!

Den röda tråden i ditt liv! …men Gud tänkte annorlunda! Hade tänkt tala om: Ser du den röda tråden i ditt liv? Att om du lever ett överlåtet liv i Jesus så kommer du att finna att denna röda tråd finns där! Den röda tråden i ditt liv är Kristus! En tretvinnad tråd är starkare än både en enkel eller en dubbel… _______________________________________________________________

Bibliskt ljus på företeelser som idag dyker upp i Guds församling, villfarelser som inte grundar sig på Bibelns ord!

Behövs det grundläggande undervisning om ting som man tycker är självklara, ja det verkar så, dels för vår skull men även för Guds sak på jorden! Vi är personligen förvaltare av Guds hemligheter. Ansvaret ligger på den som leder församlingen på den som undervisar. Gud säger det tydligt, att jag ska avkräva räkenskap, för en dag visar det sig om livsverket brinner upp eller består. Att vara ledare och föra andra vilse, då säger Gud att: För den vore det bättre med döden. Ansvaret är mitt då jag står här, inför Gud! Jag är ingen förespråkare av samfund eller kyrkliga sammanslutningar även om jag alltid har varit en del av detta i de församlingar jag tillhört, i dag är jag glad att jag tillhör EFK, för det känns som att den grenen i Guds stora vingård ändå håller sig hyfsat utanför kyrkopolitiken. Ser man på det moras som Pingst hamnat i då de lämnade den löst sammansatta struktur de hade för att för en tio år sedan bli ett samfund så är resan de gör katastrofal, hur kan det bli så? Jo om toppen är vilsen och det undre ledarskiktet svagt, då besannas ordet att då en blind leder en blind faller de båda i gropen. Det jag idag delvis kommer att belysa är utfallet av dylika komponenter… Nyandlighet, New Age, Spiritism, yoga, yes you name it! Det verkar få ett allt större intresse hos vanliga människor i vår tid, det ha blivit mode att via seanser och medier ha kontakt med andevärlden, döda! Finns det en liknade trend i evangeliska kyrkor? Ja vi kan se en markant ökning av inslag utav österländska religioner (meditation) och Mariadyrkan, helgondyrkan i evangeliska kyrkor idag. I frikyrkan under de senaste tio - tjugo åren har det även växt fram ett intresse av att ha kontakt med döda, men då inte faster och moster utan genom det som katolska kyrkan kallar för helgon, ett intresse för den kult som finns i den katolska kyrkan (men även i Ortodox tro). Att katolsk tro skulle kunna få insteg och fäste i frikyrkan trodde nog ingen på så sent som på tidigt 90-tal, i vart fall inte jag fast jag ändå har tänk på alla faror som lurar långt före. Men under dessa år fram till idag har djävulen investerat stort för denna, dessa läror. Vad leder då detta till, jo till att dessa företeelser kommer att skymma Kristus och därigenom göra vår tro diffus, Gud kommer då att se på vårt trosliv som att den gått från att vara frisk, sund och levande till att i Guds ögon nu vara en villfarelse som skymmer Gud och hans väsen och som slutligen leder oss bort ifrån det som är vår frälsning, Jesus Kristus. Fakta ruta om katolsk mariadyrkan från sidan www.tidenstecken.se: Ca år 350 säger ökenfadern, eremiten och munken Antonius (251 - 356), som grundade munkrörelsen: "All nåd som någonsin har blivit skänkt oss människor, så har all denna nåd kommit genom Maria." Från: Our Lady's Library. Han är också viktig för den koptiskt ortodoxa kyrkan. Denne munk återuppväcks i svensk frikyrka genom bl.a. pingstpastorn Peter Halldorf som i sin bok "Jungfrumark" ser denne ökeneremit som en förebild. Johannes Krysostomos (ca 347-407) fortsatte med att säga att "Syndare får förlåtelse endast genom Marias förbön". Krysostomos blev av påven Pius V officiellt utnämnd till kyrkolärare 1568. Också i den Ortodoxa kyrkan är han en av de största kyrkolärarna. Även Aurelius Augustinus (354-430) förhöll sig med en felaktig Mariasyn, han sa: "Vem kan värdigt tacka dig och nöjaktigt prisa dig o välsignade jungfru som genom ditt medgivande har frälst en förlorad värld." Augustinus hävdade att alla människor har del i (arv)synden redan från sin tillblivelse, med ett undantag Maria. Detta uttalande lade sedan grunden för Concéptio Immaculáta - den obefläckade avelsen.

1


Thomas av Aquino (ca 1225-1274) lärde i sin tur ut att "Gud har anförtrott Maria himlens nycklar och skatter". Thomas av Aquino blev av påven Pius V officiellt utnämnd till kyrkolärare 1567. I stället för Reformationen så valde Katolska kyrkan Mariadyrkan. Påven Benedict XV (1914-1922) presenterades följande villolära: "Alla de som söker Marias beskydd kommer att bli frälsta för all evighet." Katolska kyrkan har från den ovan redovisade tiden introducerat helgondyrkan och Mariadyrkan i sin kyrka. Den vi ser idag det startade på 60-talet i en karismatisk rörelse där andedopet blev i ropet i den katolska världen (Där jag anser att tungotal med automatik inte behöver betyda att Gud finns där bara för yttringar och inslag av främmande ord, Gud är noga med att understryka att fienden gärna kommer förklädd som en ljusets ängel, därför ska vi vara vaksamma och alltid pröva allt som säger sig vara Gud). Hur kom det sig då att mariakulten kom till stånd, ja dels för att djävulen vet att det skymmer Gud och att lögnen har ett ursprung hos gamle ormen i Paradiset. I den Katolska kyrkans Mariadyrkan menar man att Gud är så helig, att det är farligt att vända sig direkt till Gud och detsamma säger de då det gäller Jesus som är Guds son, för trots sin kärleksfulla gärning, är han en del av Guds helighet, så även han är farlig att direkt närma sig, därför utvecklade de ett mildare uttryck för tillbedjan som då kunde ske genom helgon där Maria är Katolska kyrkans moder och den mest upphöjda, hon är förmedlare och förebedjare av Guds nåd till människan inför Gud. Är detta Bibliskt, finner man Mariadyrkan i Bibeln? Är denna fråga nödvändigt att lyfta i en karismatisk fri församling? Ja efter det som nu har hänt så anser jag att det är så. Vilka inspirationskällor var och en av oss har det är många gånger svårt att veta, jag kan inte bedöma det. Jag tror heller inte det allra värsta om er och jag tror verkligen på Guds verk och att Gud är större än alla dessa faror. Men ska jag trovärdigt verka för Gud, då behöver hans rågångar finnas och bakgården hållas ren. Märk väl, det är inte mot människor denna strid sker, den sker i det fördolda och denna strid finns i Tärnsjö på ett eller annat sätt. Tills för någon månad sedan trodde jag inte att det över huvud taget skulle var möjligt med en sådan härdsmälta som nu Svensk kristenhet drabbats av. (För någon av er är kanske det jag tar upp helt främmande, kanske okänt, jag vet inte, men det jag sett och hört de senaste veckorna är att läget är alarmerande och om inte ett uppvaknande till en Biblisk förankring sker då är läget illa.) Då jag analyserar vad jag ser och tar in vad andra kommit fram till så är det som skett under de senaste tio – femton åren i Svensk kristenhet förödande för vårt land. Katolicringen har gått långt, många ledare är djupt involverade i de katolska trosaspekterna, de tycker det är helt okej, ja tom den enda vägen framåt. Hur kunde det bli så? Ja en av förklaringarna fick vi i går kväll, Jojjes kamp för att få denna skuta att vända lyckades inte… Människor är tysta, människor har större respekt för pastorer och tjänster än för Gud, människor har fråntagits rätten att pröva det man hör och ser, personkulten i kyrkor har tagit över! Det finns många som tycker att även jag är helt fel ute, men det är helt okej, jag står med min tro och min övertygelse fri i detta, att det skulle bli så här är mycket smärtsamt. Känner med pastor Hans Marklund som rev sin kavaj i två delar i en profetisk protest den dagen då nyheten kom om ledarens förestående konvertering till Katolska kyrkan. Men det är inte bara den pastorns steg som är orsaken, även en känd pastor på Bjärka Säby är lika långt borta från Guds Ord, och ledare i pingst tycker denna utveckling är bra… Man gråter i sitt inre! Det som nu sker har pågått länge, enhetsansträngningar med samlingar av ledare över hela vårt land har pågått under tio års tid, det har varit som droppen som urholkar stenen, krafterna bakom har alls inte varit små än fast Herrens är större. David Wilkerson sa profetiskt i Sthlm för tio år sedan, Gud har en kontrovers med er, er likgiltighet är skadlig, omvänd er… Den som är vaken må se till att han inte somnar, den som står må se till att han inte faller, läser jag...

2


Ta inte mina ord som personliga, som att jag anklagar dig, de är ord i tiden för att vara en basunstöt till samling, till uppvaknande, till tro och bön på Gud som allt förmår och som kan hålla oss vakna och brinnande. När Josef var pastor hos oss berättade han om splittringen, hur de i timmar korsförhörde ledaren då han äntligen kom till dem i Småland, hur de märkte att han inte kunde vifta bort tron på Maria… Vad säger Bibeln om helgon, ja att det är en stor skara som ingen kan räkna, du och jag är en av dessa troshjältar en dag… Låt oss se vad bibeln säger i frågan: Bibelns definition på den döde men pånyttfödda människan är att denna: Han, hon är avsomnad, vilar, sover. …i Hebr 4:3 står det: Det är vi som tror som går in i vilan. 1 Tess 4 | Står det om Herrens ankomst 13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord. Vi läser 1 Kor 15 | De dödas uppståndelse 12 Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? 13 Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. 14 Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. 15 Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. 16 Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. 17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. 19 Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. 20 Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen* av de insomnade. 21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Så ställer jag frågan: Har Maria förhärligats före alla avsomnade kristna? Nej inte enligt de nyss lästa orden, där står att det råder en viss ordning, men ingen uppstår före någon annan före Jesu återkomst! Är då Maria en av de döda bland millioner döda som väntar på uppståndelsen? Ja så måste det vara! Då är alltså alla döda kristna fram till sin uppståndelse avsomnade, vilande, sovande? Kan man säga att detta är den dödes tillstånd fram tills dess? Ja så läser jag det! Är döda några som vi kan få kontakt med? Får vi tillbe döda? Vad säger Bibeln om kontakt med döda? …i 5 Mos 18 | Står det om Avskyvärda seder 9 När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, skall du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. 10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. 13 Du skall vara fullkomlig inför HERREN, din Gud. 14 3


Dessa hednafolk som du skall fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom, men HERREN, din Gud, har inte tillåtit dig något sådant. Med all tydlighet framkommer här att alla former av ockulta ting är förbjudna och kontakt med döda är lika förbjudet! Det betyder då enligt min begreppsuppfattning, att kontakt med Jesu mor Maria även är förbjudet. Vem är det som idag har uppstått från de döda? Jo det är bara Jesus! Vilken kropp har han? En ny förhärligad kropp! …i Joh 13 står det strax innan Jesus dör… 31 Så snart Judas hade gått ut, sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. 32 Är nu Gud förhärligad i honom, skall Gud också förhärliga honom i sig själv, och han skall snart förhärliga honom. 33 Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka efter mig, och det jag sade till judarna, det säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. 34 Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 35 Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." …i Rom 8 står det om tidpunkten för vårt förhärligande, när vi får vår himmelska kropp | Guds barns liv i Anden 9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 10 Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. 12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! * Fader!" 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Vilka kroppar ska vi alla en gång få? Jo en förhärligad kropp som Jesus! När får vi denna kropp? Efter uppståndelsen får vi en förhärligad kropp, likt den kropp som vår mästare Jesus har, fast utan märken efter korsets död! Joh 20 | Jesus visar sig för Maria från Magdala 5 Jesus sade till henne: "Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: "Herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom." 16 Jesus sade till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: "Rabbuni" - det betyder lärare. 17 Jesus sade till henne: "Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud." 18 Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Tror vi att det är skillnad på vår kropp och Marias kropp som människa? Nej, inte gör jag då det, men i var fall uppstår hon inte före oss andra och inte har hon någon förbönstjänst! Jesus var en vanlig människa av kött och blod men med Gudomlig natur, levde här på jorden dryga 30 år fast utan synd, han var gudomlig. Så utifrån detta är Maria människa, en helt vanlig människa medan Jesus är människa och Gud, Maria är i Guds ögon och våra ögon högt aktat och benådad därför att hon gick in i uppdraget helhjärtat och fullgjorde uppdraget men hon vare sig vill eller kan eller får tillbedjas. Att hon i allt enbart var människa och inte riktigt fattade vad hon ställde upp på kan man ana då hon får informationen, att genom ditt hjärta ska ett svärd gå, som hon då ännu inte förstod då orden nådde henne, det svärdet var tror jag, Jesu död på korset. Dessa tankat upptar mig inte alltid, det finns utrymme för tjänande, betjänande, att välsigna. 4


Mötte Björn i går på mycket länge, vi bytte några ord, han sökte verkligen kontakt, jag bjöd honom till Jojjes möte, men de höll på att grill, vi ber om fortsatt sökningstid och skörd, Gud har lovat skörd! Fortsätter att besöka Martin, han behöver verkligen Jesus, ber att frälsning ska bli hans verklighet, ber att han får sin knäoperation gjord snart… /Mvh Kurt

5

Den töda tråden blev rkk den 30 mars 14 webben kurt