Page 1

1e graad

2e en 3e graad

A-stroom B-stroom

CREATIEVE, COMMERCIELE en KUNSTopleidingen

VAN DAG TOT DAG van DAG tot DAG Beste leerlingen, beste ouders Het is alweer zover, na een zomervakantie met periodes van veel zon maar ook veel regen, en hopelijk ook veel plezierige momenten met vrienden en familie, staat het schooljaar 2010-2011 voor de deur. Op woensdag 1 september verwelkomen wij weer een hele groep nieuwe leerlingen, die van dicht maar ook van ver komen. En ook van veel verschillende lagere scholen, met verschillende gewoontes en verwachtingen. Iedereen die hier in het eerste jaar begonnen is de afgelopen jaren, weet dat deze leerlingen door hun leraren en klastitularissen warm onthaald zullen worden. Er zijn ook instromers in de andere jaren, en enkele nieuwe leraren. Zij zullen ervaren, dat het TBI een school is met een ziel, een school waar het goed is om te zijn. Een school ook waar er sinds juni wel het een en ander veranderd is. De leraren kunnen, zoals je wel zal merken, niet alleen lesgeven, maar ook schilderen. Zeven klassen hebben een serieuze metamorfose ondergaan: limoengroen, mangogeel, auberginepaars, turkooisblauw zijn enkele van de kleuren van een paar taalklassen, de klas van 7 Winkelbeheer is compleet onherkenbaar geworden door de nieuwe look, en de klas van Haarzorg naast het studium is ook van top tot teen aangepakt. Hartelijk dank aan de bereidwillige en enthousiaste ploeg schilders en andere medewerkers! Wij hebben dit jaar nog wel wat nieuws te melden. Door het grote succes van de richting Haarzorg hebben we nu twee klassen van het zevende jaar Haarstilist, wij zullen dus ook nieuwe klanten kunnen verwelkomen. Onze nieuwe richting BAV (beeldende en artistieke vorming) gaat zijn tweede jaar in, dwz dat wij nu ook een 4KBAV hebben. In de richting Verkoop zal er een nieuwe T(echnisch) A(dviseur) beginnen, mevr. Nathalie Heyninck, zal onze ploeg versterken. Dit zijn enkele grote veranderingen, maar er zijn er nog meer, die je in de loop van de eerste dagen en weken wel zal opmerken. Wij wensen iedereen een goede start en een succesvol schooljaar toe! Het directieteam. Een nieuw schooljaar en enkele nieuwe gezichten, een jaar vol vraagtekens een tas vol goede bedoelingen. Misschien fantaseer je over al wat je dit jaar gaat doen. Je denkt na over wat je ouders en anderen van je verwachten. en. Je wilt veel nieuwe vrienden mak en, mer mij g Blijf niet te lan graaf niet te veel in het verleden omst; en zet niet al je jokers op de toek

het leven speelt zich nu af, vandaag, terroriseer anderen niet met alles wat je zou willen zijn, giraf een olifant wordt toch nooit een . aat tom n en een radijs wordt gee t. Probeer niet te zijn wat je niet ben Loop niet te lang op tenen n om dan kwaad te worden op je tene

als ze pijn doen. iets doet aan Maak er een jaar van waarin je jezelf‌

SEPTEMBER 2010

KALKSTRAAT 26 9100 Sint-Niklaas TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 info.tbi@berkenboom.be web: www.berkenboom.be


KALENDER

Wo 01/09 Do 02/09 Vr 03/09

Welkom aan alle leerlingen! Onthaal 1A Onthaal 1B Onthaal 1A Onthaal 1B Hele dag brainstormen voor 7 BWE Bezoek DECOoh! of Trademaert voor 7 BWE Onthaal 1A Onthaal 1B Presentatie op bedrijfsstage voor 6 BVK (vanaf lesuur 8)

Ma 06/09 Di 07/09 Wo 08/09 Do 09/09 Vr 10/09

Teambuilding voor 7 BWE en 7 BPI (de Ster) Blokstage voor 6 BVK Blokstage voor 6 BVK Info voor ouders tweedejaars Blokstage voor 6 BVK Info voor ouders derdejaars en nieuwe leerlingen Vriendschapsdagen 1e en 2e jaren Info GIP aan 6 BSO Vriendschapsdagen 1e en 2e jaren Info GIP aan 6 TSO/KSO

Ma 13/09 Di 14/09 Wo 15/09 Do 16/09 Vr 17/09

Bezinning voor 6 TSO Bezinning voor 6 TSO Info voor de ouders van 7 BWE en 7 BHS

Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do

Schoolfotograaf

20/09 Bezinning voor 6 KSO 21/09 Bezinning voor 6 KSO 22/09 23/09 24/09 27/09 Bezinning voor 6 BSO 28/09 Bezinning voor 6 BSO 29/09 30/09

SEPTEMBER 2010


10.20 u.

13 u.

13.50 u.

01/09 tot 03/09

2AAVa

2BDEC

3TCM

06/09 tot 10/09

2AAVb

2BHZa

3TBEa

13/09 tot 17/09

2ACV

2BHZb

3TBEb

20/09 tot 24/09

2ASTVa

2BMO

3BHZa

27/09 tot 01/10

2ASTVb

1Ba

3BHZb

STUDIETIPS

orde op de speelplaats

appenplan leerstof: het st Studeren van stafel. van de leerstof kijken de inhoud en met de rest ng re b d Stap 1: we be an rb in ve Doel = de les de leerstof. n ne en rk Stap 2: we ve rbij vooral op: We letten daa - de titel ) ls n, vet, groot… - de ondertite rukt zijn (schui ed g s er d an die - de woorden alinea einde van elke en in eg b - het t in krijgt. ijpen: dat je er inzich n naar… begr zo ze le en n er d va tu es 3: Stap stof grondig b Doel = de leer zoek naar: gebouwd Hierbij ga je op t precies is op d staan - hoe de teks kaar in verban el et m en el d er de bijzaken - hoe de ond ken zijn en wat za d of ho e d es uidelijken… n. - wat nu preci s de tekst verd ie at tr us ill e te beschikke e d e e leesmethod d oe g - in welke mat n ee er grijk om ov En het is belan ten. opslaan ructuur, Stap 4: inpren opbouw, de st in je geheugen e d of , st ng er le ha e en d m = sa Doel ulp daarvan in door eerst de en ze met beh … lpt je geheugen he en ek Je zo te n de leerstof het schema va te prenten. e beheerst. ontrole. erstof voldoend le e d Stap 5: zelfc je of n oel = nagaa vergeet. D zodat je ze niet en er ud . st en w al nieu Stap 6: herh regelmatig op l = de leerstof oe euw studeert. D ni op ig gelmat re of st er le e d Als je ouden er kunnen onth - zal je ze bet rijpen eg b er geheel bet te herhalen. - en ga je het te om je vakken im ru e nd oe ld vo g daarom altijd studieplannin je op e zi or Vo


l

o ROOKBELEID op scho

rden i.v.m. een tgeving strenger gewo we de is et we u als Zo . algemeen rookverbod op een de afspraken nog eens r hie we n ve ge id he Voor alle duidelijk rijtje: de school die eigendom zijn van n ine rre te de op en - In de gebouwen en. mag niet gerookt word verbod voor is er een algemeen rook en pp sta uit e gs aa nd - Bij ee iedereen. n de eerste en er voor de leerlingen va is en pp sta uit e gs aa - Bij meerd emeen rookverbod. emeen tweede graad een alg is er eveneens een alg d aa gr e rd de de n va en mogen de Voor de leerlingen 18.30 u. Buiten deze ur en u. 0 6.3 n sse tu od en op de rookverb ken op de momenten ro d aa gr e rd de de n leerlingen va or de minderjarige hten hen meedelen. Vo rac rk lee de die en ats pla van de ouders vereist schriftelijke toelating n ee l we er l za n ge leerlin “rookrecht�. zijn. Dit is echter geen

OPENINGSUREN MAGAZIJN Maandag van 8.00 u. tot 8.20 u. en van 12.30 u. tot 13.50 u. Dinsdag van 8.00 u. tot 8.20 u. en van 12.30 u. tot 13.50 u. Donderdag van 8.00 u. tot 8.20 u. en van 12.30 u. tot 13.50 u. Vrijdag van 8.00 u. tot 8.20 u. en van 12.30 u. tot 13.50 u.


Duidelijke afspraken bij afwezig

heid

• Na elke afwezigheid neem je zelf het initi atief om zo snel mogelijk agenda en schr iften in orde te brengen. In elke klas heeft de titularis leerlingen vera ntwoordelijk gesteld voor een bepaald vak (nota’s, stencils, … bijhouden) indien medeleerlingen afwezig zijn. Spreek deze medeleerling zelf aan. Breng ook altijd de vakleerkracht op de hoo gte van je afwezigheid en vraag wat van jou verwacht wordt om je terug bij te werken. Voor afwezigheden tijdens stages zijn inha almomenten voorzien, dit in overleg met de stagebegeleider en het stagebedrijf. • Indien je afwezigheid is gewettigd, moe t je op eigen initiatief en in overleg met de leerkracht, taken en toetsen binnen de twe e weken na je terugkomst in orde brengen . De uiteindelijke beslissing over het tijds tip ligt altijd bij de leerkracht. • Ongewettigde afwezigheden hebben sanc

ties tot gevolg.

• Als je langer dan één week afwezig ben t geweest, kan je hulp vragen bij de leerlingbegeleiders. Die begeleider stelt sam en met jou en in overleg met de leerkrachten een plan op hoe je achterstand zal worden weggewerkt en hoe agenda en cursussen in orde gebracht kun nen worden.

Inhaallessen in TBI Voor leerlingen die gedurende een langere tijd afwezig zijn wegens ziekte, organiseren wij wekelijks inhaallessen voor de vakken Frans en wiskunde. Deze lessen starten de eerste week van oktober. Ook leerlingen die een tekort vertonen in hun basiskennis voor één van beide vakken, kunnen in aanmerking komen voor deze lessen. De vakleerkrachten bepalen zelf wanneer uw zoon/dochter nood heeft aan extra ondersteuning. Via het agenda zullen de vakleerkrachten laten weten wanneer uw kind aan deze inhaallessen kan deelnemen. Het is een vrijblijvend aanbod dat de school doet. Wij verwachten dan ook dat de leerlingen gemotiveerd deze lessen volgen en hun inzet voor dit vak tonen. Is dit niet het geval en storen zij door hun houding de lessen dan zullen wij hen niet meer toelaten aan deze inhaallessen deel te nemen. Wij hopen dat wij hiermee de kansen van een aantal kinderen kunnen verhogen .


EN en SCHOOLBEWIJZ ATTESTEN en van allerlei Voor het invull het n je terecht op formulieren ka t tariaat. Je geef leerlingensecre er li llen formu daar uw in te vu t het via het af of je bezorg voor gister. Zorg er aanwezigheidsre ent ulier dat je indi rm fo k el p o dat je r je as noteert vóó kl je en am na je het afgeeft.

OM OP TE LETTEN Voor alle klassen begint de eerste lestijd om 8.25 uur. Men verwacht dat de leerlingen ten laatste om 8.20 uur op school zijn. Dan klinkt immers het eerste belteken. De leerlingen van de 1e en 2e graad verzamelen in rijen op de speelplaats. De leerlingen van de hogere jaren blijven op het gelijkvloers tot het eerste belteken en begeven zich daarna zelfstandig naar de klas. Leerlingen mogen niet in de gangen lopen vóór het belteken gegeven is! VERWITTIGING: Wie meerdere malen te laat komt, moet de volgende dag een half uur nablijven. Voor alle leerlingen is er pauze van 10.05 tot 10.20 uur. Niemand verlaat de school (tenzij met expliciete schriftelijke toelating verkregen bij de directie). Middagpauze voor de eerste en derde graad van 12.00 tot 12.55 uur en voor de tweede graad van 12.50 tot 13.45 uur. Leerlingen van OKAN hebben ook pauze van 12.00 tot 12.55 uur. Leerlingen van de 1e en 2e graad moeten op school eten, behalve als de leerling in Sint-Niklaas woont en toelating heeft van zijn/haar ouders om thuis te gaan eten. Leerlingen van de 3e graad en de 7e-jaren mogen ‘elders’ eten als hun ouders daar expliciet de toestemming voor gegeven hebben door ondertekening van een formulier. Willen deze leerlingen graag op school blijven dan zijn zij wel verplicht dit te doen in de refter van de T-blok. Als een leerkracht niet komt opdagen binnen de eerste 10 minuten van de les, dan moet de alfabetisch eerste leerling van de klas het leerlingensecretariaat gaan verwittigen. Een groep leerlingen mag niet zonder leerkracht in een klaslokaal verblijven. ALLEEN de directie kan toelating geven aan leerlingen om de school voortijdig te verlaten. Leerlingen of klasgroepen die hierbij in de fout gaan, zullen gesanctioneerd worden. Als je een straf- of werkstudie moet komen doen, dan zal de leerkracht/opvoeder dit tijdig in je agenda noteren zodat je ouders er ook van op de hoogte zijn. Aanwezigheid op het aangegeven moment is verplicht. Wie niet aanwezig is onttrekt zich aan een orde-maatregel door de school opgelegd en zal daar de gevolgen van moeten dragen. Respecteer a.u.b. de snelheidsbeperking voor fietsers en vooral brommers op het schooldomein.


AFWEZIGHEDEN van LEERLINGEN


Project “Fruit op school Tutti Frutti” voor 1A en 1B Onze school heeft beslist om dit schooljaar terug deel te nemen aan de actie “Tutti Frutti”, het wekelijks ter beschikking stellen van vers fruit of groenten, als gezond tussendoortje voor de kinderen. De bedoeling van dit project, dat een samenwerkingsverband is met het CLB en LOGO-Waasland vzw, is de jonge mensen een gezonde voedingsgewoonte aan te leren. Tussendoortjes zijn belangrijke leveranciers van voedingsstoffen en vers fruit, groenten, melkproducten en volwaardige graanproducten passen in een evenwichtige voeding. Iedere leerling van 1A en 1B zal éénmaal per week vanaf de tweede week van oktober tot en met de laatste week van juni, als tussendoortje een vers stuk fruit ontvangen. Directie en leerkrachten hopen dat dit project kan bijdragen tot een betere gezondheid van onze leerlingen. Tutti Frutti: het fruitproject in Vlaanderen Tutti Frutti is een fruitproject in Vlaanderen, gesteund door de Vlaamse Overheid en Zespri kiwi’s. Het heeft als doel de kinderen verschillende fruitsoorten te leren kennen en hen aan te zetten tot het eten van fruit. Momenteel krijgen ruim 80 000 leerlingen in het basisonderwijs en 1500 in het secundair onderwijs wekelijks een stuk fruit. Waarom fruit een must is! Wist je dat:….. - fruit een vezelrijk voedingsmiddel is dat je bij elke maaltijd kan nuttigen: bij het ontbijt, als tussendoortje, bij de boterham en als dessert. - het aanbevolen wordt om dagelijks 2 tot 3 stukken vers fruit te eten. - fruit veel vitaminen en mineralen bevat. Variatie is belangrijk, aangezien verschillende soorten fruit verschillende vitamines en mineralen bevatten. - het aangewezen is om dagelijks seizoenfruit van bij ons te gebruiken en regelmatig citrusfruit - de schil van het fruit best opgegeten mag worden. Deze bevat namelijk veel vezels en vitaminen. - het volstaat om fruit goed te wassen om de residu’s van pesticiden te verwijderen. Schillen is niet nodig. - de appel is de gezondheidsvrucht bij uitstek. Hij is arm aan calorieën en vet, maar rijk aan vocht, vezels en vitamine C.


lesdoorbrekende activiteiten Jaarlijks worden er voor elke klas enkele lesdoorbrekende initiatieven genomen onder de vorm van themadagen, projecten,uitstappen e.d. Deze initiatieven dragen samen met de dagelijkse lessen bij tot een harmonieuze ontwikkeling tot volwassenheid. Hiervoor is het nodig dat je als jongere kan communiceren, respectvol zijn, blijk geeft van verantwoordelijkheidszin, over de nodige assertiviteit beschikt, bewust de juiste keuze kan maken, wil en kan samenwerken, een positief zelfbeeld hebt, verdraagzaam bent, kan omgaan met verschillen, informatie kan verwerken en kritisch kan denken. Daarnaast dien je je rechten en plichten te kennen en te respecteren, dien je democratisch ingesteld te zijn en op een goede manier om te gaan met seksualiteit, relaties en milieu. We blijven aandacht hebben voor “zichtbaarheid in het verkeer” tijdens de komende donkere wintermaanden. Net zoals vorig schooljaar blijft ook “gezonde voeding” een constant aandachtspunt. Hierbij nodigen wij onze leerlingen uit om kritisch mee te denken en zich te engageren om via de leerlingenraad tot een positieve samenwerking te komen om de verschillende acties te ondersteunen. Maandelijks zullen we jullie via deze rubriek op de hoogte houden van de inhoud en de bedoeling van deze lesdoorbrekende activiteiten. In de maand september besteden we extra aandacht aan onze nieuwe leerlingen. Door de onthaaldagen voor onze eerste jaars , vriendschapsdagen voor onze tweede jaars en meter-of peterschap over al onze andere nieuwelingen, hopen wij dat zij zich vlug thuis voelen in onze school. De leerlingen van 5 en 6 TSO-KSO krijgen reeds tijdens de eerste weken enkele lessen gekaderd in het thema “ gezondheidsopvoeding” onder de vorm van EHBO. Ze leren anderen in nood te kunnen helpen door het toepassen van eerste hulp. Ze leren een gevaarsituatie realistisch in te schatten en oefenen tevens hun sociale vaardigheden door zich te engageren om eigen verantwoordelijkheid op te nemen. ... wordt vervolgd...

Medicatiegebruik op school Wat zegt de wet? In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dit betekent dat de personeelsleden van de school geen medicijnen mogen geven aan een leerling indien die erom vraagt wegens pijn, koorts … Dit is zelfs strafbaar! Medicijnen zijn geen onschuldige wondermiddelen. Er kunnen ernstige nevenwerkingen zoals allergie optreden en zij kunnen invloed hebben indien de arts nadien een diagnose moet stellen. Is een leerling te ziek om de les te volgen? Dan hoort hij niet thuis op school. Wordt de leerling ziek tijdens de lesuren? Dan zullen wij de ouders verwittigen om het kind te komen ophalen. Kinderen die regelmatig medicijnen nodig hebben, brengen die zelf mee van thuis. We willen toch wel even melden dat niet voor elk ongemak, pijn of krampen een medicijn moet worden ingenomen. Ons lichaam kan wel één en ander verdragen. Misschien moeten we hier onze mentaliteit even wijzigen, dan zullen veel problemen kunnen vermeden worden.


OUDERRAAD TBI Kom in de Ouderraad ! Beste ouder,

Wil je als ouder ook je zegje kunnen doen in de school? Vind je het belangrijk dat ouders bepaalde thema’s kunnen aankaarten? Wil je samen met andere ouders en het schoolteam een infoavond organiseren of ben je een echte feestouder die wil zorgen voor leuke ontmoetingsactiviteiten? Ben je ervan overtuigd dat je als ouder je steentje kan bijdragen aan de goede werking van de school?

DAN IS DE OUDERRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU! WAT? Sinds 2 april 2004 regelt het participatiedecreet de inspraak van personeel, ouders, lokale gemeenschap en, in het secundair onderwijs, ook van de leerlingen in het plaatselijke schoolbeleid. De huidige participatieraad werden vanaf 1 april 2005 vervangen door de schoolraad waarin de inspraak van de diverse partijen verduidelijkt én versterkt wordt. Het lokale ouderverenigingswerk krijgt eindelijk de erkenning die het verdient en wordt bij decreet geregeld onder de vorm van de ouderraad. De ouderraad duidt de vertegenwoordigers van ouders aan in de schoolraad. Deze vorm van inspraak veronderstelt een zekere vorm van ouderbetrokkenheid. De ouderraad kan een steentje bijdragen om deze betrokkenheid bij het schoolgebeuren te verhogen. Zo kan de ouderraad ouders voldoende informeren (vb schoolkrant, thema-avonden...), ontmoetingsactiviteiten organiseren (vb carnavalsfeest, praatcafé, quiz … ), ondersteuning bieden (vb hulp bij schoolfeest, meewerkouders, klusjeswerkgroep …) en een beleidsvoorbereidende taak opnemen (vb werkgroep schoolreglement, de schoolraad adviseren …).

WIE? Voel je je een échte feest-, knutsel-, info-, … ouder of wil je meedenken rond het lokale schoolbeleid? Sluit je dan aan bij de ouderraad door onderstaand strookje in te vullen en dit terug te bezorgen op school. Of via e-mail: kris_stevelinck@combori.be

" ............................................................................. (naam) ouder van............................................................ (naam kind) uit klas ........................... wil graag meewerken in de ouderraad. Adres: ......................................................................................................................................................................................... Telefoonnummer: .............................................. Emailadres: ...........................................................................................

Van dag tot dag - September 2010  

Van dag tot dag - september 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you