Issuu on Google+

SEPTEMBER 2012 KALKSTRAAT 26 • 9100 SINT-NIKLAAS • TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 • info.tbi@berkenboom.be • www.berkenboom.be


Groet Welkom ben je, met je eigen talenten met je eigen temperament met je eigen tekorten. Ik wil je zien zoals je bent. Ik wil je een ruimte bieden, ruimte waarin je jezelf kan ontplooien een school, een huis een thuis En stilletjes hoop ik voor mezelf hetzelfde.

Beste leerlingen, beste ouders, beste collega’s,

God, geef ons leerkrachten met het geloof dat voor jonge mensen een poort opent die uitzicht biedt op uw werkelijkheid waarin alles mogelijk is.

Na twee maanden zomervakantie staat het schooljaar 2012-2013 voor de deur. De voorbije twee maanden is er veel gebeurd. We zullen elkaar weer veel te vertellen hebben, plezierige en ook treurige gebeurtenissen. Neem rustig je tijd om naar elkaar te luisteren. Op maandag 3 september verwelkomen wij weer een hele groep nieuwe leerlingen, die van dicht maar ook van ver komen. En ook van veel verschillende lagere scholen, met verschillende gewoontes en verwachtingen. Iedereen die hier in het eerste jaar begonnen is de afgelopen jaren, weet dat deze leerlingen door hun leraren en klastitularissen warm onthaald zullen worden. Er zijn ook instromers in de andere jaren, en enkele nieuwe leraren. Zij zullen ervaren dat het TBI een school is met een ziel, een school waar het goed is om te zijn. TBI is sinds juni wel serieus veranderd. De inkom via de speelplaats van de humaniora is zonniger omdat een hoge oude toren en werkplaats werden afgebroken. Er zijn twee nieuw lokalen bijgemaakt in de D-blok. De lokalen op het gelijkvloers van de A-blok kregen een opfrisbeurt door de leraren. Het lokaal van de leerlingbegeleiding werd geschilderd. De speelplaats werd opnieuw aangelegd. Het secretariaat in de B-blok onderging een metamorfose. Hartelijk dank aan de bereidwillige en enthousiaste ploeg schilders en andere medewerkers! Het oude klooster wordt gerenoveerd. Na de herfstvakantie zouden we graag onze intrek nemen in het nieuwe studium. Wij vinden het als school belangrijk dat iedereen letterlijk in een aangename omgeving kan les volgen en geven. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk proberen leraren en secretariaatsmedewerkers te zorgen voor een klimaat waarin het goed is om te zijn. Wij wensen iedereen een goede start en een succesvol schooljaar toe! Het directieteam.

OPENINGSUREN MAGAZIJN Maandag van 8.00 u tot 8.20 u en van 12.30 u tot 13.50 u Dinsdag van 8.00 u tot 8.20 u en van 12.30 u tot 13.50 u Woensdag van 8.00 u tot 8.20 u Donderdag van 8.00 u tot 8.20 u en van 12.30 u tot 13.50 u Vrijdag van 8.00 u tot 8.20 u en van 12.30 u tot 13.50 u

SCHOOLBEW IJZEN en ATTESTEN Voor het invu llen van alle rlei formulieren ka n je terecht op het leerlingensecre tariaat. Je geeft daar je in te vullen formulier af of je bezorgt het vi a het aanwezigheid sregister. Zorg ervoor da t je op elk form ulier dat je indient je naam en je klas noteert vóór je het afgeeft.


KALENDER

Duidelijke afspraken bij afwezigheid

SEPTEMBER 2012 Ma

03/09

Di

04/09

Woe Don Vrij Ma

05/09 06/09 07/09 10/09

Di

11/09

Woe

12/09

Do

13/09

Vrij

14/09

Ma

17/09

Di Woe Do Vrij

18/09 19/09 20/09 21/09

Ma Di

24/09 25/09

Woe Do Vrij Ma

26/09 27/09 28/09 01/10

Welkom aan alle leerlingen! Onthaalactiviteiten voor alle klassen Boekenverkoop tot 19.30 u Teambuilding voor: 7BWE/7BMV/7BPI (extern) Teambuilding voor 7BHS (intern) Onthaal 1A en 1B Onthaal 2A en BVL (VM)

5+6 TSV: Oostende “The human body” + Vereecke Koksijde 1A en 1B Bezinning 6 BSO Ouderavond voor 7BHS en 7BWE Koksijde 1A en 1B Bezinning 6 BSO 6 KTBK: GIP-uitstap Gent 5+6 TCM: Antwerpen 6BVK: VM WSC achter de schermen/ NM Distributiecentrum 7 BMV: Antwerpen Ouderavond voor de ouders van leerlingen in het tweede jaar 6TSV: Demo (EU - NM) Voorstelling op stagebedrijf (NM): 6BMRV Inrijmoment Fietsroute (duur 1u) Ouderavond voor de ouders van de leerlingen van het derde jaar Ouderavond voor de ouders van de nieuwe leerlingen in het vierde en vijfde jaar. Bezinning 6TCM, KABIK en KAV Bezinning 6TCM, KABIK en KAV

Schoolfotograaf 5+6 BMRV + 7 BMV: VM Stoffenspektakel te Gent Bezinning 6KTBK en TSV Bezinning 6KTBK en TSV Evacuatieoefening (aangekondigd) Naamdag: Vincentius a Paulo Vrije dag voor de leerlingen

• Na elke afwezigheid neem je zelf het initiatief om zo snel mogelijk agenda en schriften in orde te brengen. In elke klas heeft de titularis leerlingen verantwoordelijk gesteld voor een bepaald vak (notities, kopies, … bijhouden) indien medeleerlingen afwezig zijn. Spreek deze medeleerling zelf aan. Breng ook altijd de vakleerkracht op de hoogte van je afwezigheid en vraag wat van jou verwacht wordt om je terug bij te werken. Voor afwezigheden tijdens stages zijn inhaalmomenten voorzien, dit in overleg met de stagebegeleider en het stagebedrijf. • Indien je afwezigheid is gewettigd, moet je op eigen initiatief en in overleg met de leerkracht, taken en toetsen binnen de twee weken na je terugkomst in orde brengen. De uiteindelijke beslissing over het tijdstip ligt altijd bij de leerkracht. • Ongewettigde afwezigheden hebben sancties tot gevolg. • Als je langer dan één week afwezig bent geweest, kan je hulp vragen bij een leerlingbegeleider. Die begeleider stelt samen met jou en in overleg met de leerkrachten een plan op hoe je achterstand zal worden weggewerkt en hoe agenda en cursussen in orde gebracht kunnen worden.

ORDE OP DE SPEELPLAATS

03/09 tot 07/09 10/09 tot 14/09 17/09 tot 21/09 24/09 tot 28/09

10u20 13u 2AAVa 2ASTVb 2AAVb 2BDEC 2ACV 2BHZa 2ASTVa 2BHZb

13u50 3TCM 3TBEa 3TBEb 3BHZa


OM OP TE LETTEN

ROOKBELEID op school Zoals u weet is de wetgeving strenger geworden i.v.m. een algemeen rookverbod. Voor alle duidelijkheid geven we hier de afspraken nog eens op een rijtje: In de gebouwen en op de terreinen die eigendom zijn van de school mag niet gerookt worden. Bij eendaagse uitstappen is er een algemeen rookverbod voor iedereen. Bij meerdaagse uitstappen is er voor de leerlingen van de eerste en tweede graad een algemeen rookverbod. Voor de leerlingen van de derde graad is er eveneens een algemeen rookverbod tussen 6.30u en 18.30u. Buiten deze uren mogen de leerlingen van de derde graad roken op de momenten en op de plaatsen die de leerkrachten hen meedelen. Voor de minderjarige leerlingen zal er wel een schriftelijke toelating van de ouders vereist zijn. Dit is echter geen “rookrecht”.

Medicatiegebruik op school Wat zegt de wet? In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dit betekent dat de personeelsleden van de school geen medicijnen mogen geven aan een leerling indien die erom vraagt wegens pijn, koorts … Dit is zelfs strafbaar ! Medicijnen zijn geen onschuldige wondermiddelen. Er kunnen ernstige nevenwerkingen zoals allergie optreden en zij kunnen invloed hebben indien de arts nadien een diagnose moet stellen. Is een leerling te ziek om de les te volgen? Dan hoort hij niet thuis op school. Wordt de leerling ziek tijdens de lesuren? Dan zullen wij de ouders verwittigen om het kind te komen ophalen. Kinderen die regelmatig medicijnen nodig hebben, brengen dit zelf mee van huis. We willen toch wel even melden dat niet voor elk ongemak, pijn of krampen een medicijn moet worden ingenomen. Ons lichaam kan wel één en ander verdragen. Misschien moeten we hier onze mentaliteit even wijzigen, dan zullen veel problemen kunnen vermeden worden.

!!!

Voor alle klassen begint de eerste lestijd om 8.25 uur. Men verwacht dat de leerlingen ten laatste om 8.20 uur op school zijn. Dan klinkt immers het eerste belteken. De leerlingen van de 1e en 2e graad verzamelen in rijen op de speelplaats. De leerlingen van de hogere jaren blijven op het gelijkvloers tot het eerste belteken en begeven zich daarna zelfstandig naar de klas. Leerlingen mogen niet in de gangen lopen vóór het belteken gegeven is! VERWITTIGING: Wie verschillende malen te laat komt, moet de volgende dag een half uur nablijven.

Inhaallessen in TBI Voor leerlingen die gedurende een langere tijd afwezig zijn wegens ziekte, organiseren wij wekelijks inhaallessen voor de vakken Frans en wiskunde. Deze lessen starten de eerste week van oktober. Ook leerlingen die een tekort vertonen in hun basiskennis voor één van beide vakken, kunnen in aanmerking komen voor deze lessen. De vakleerkrachten bepalen zelf wanneer uw zoon/ dochter nood heeft aan extra ondersteuning. Via het agenda zullen de vakleerkrachten laten weten wanneer uw kind aan deze inhaallessen kan deelnemen. Het is een vrijblijvend aanbod dat de school doet. Wij verwachten dan ook dat de leerlingen gemotiveerd deze lessen volgen en hun inzet voor dit vak tonen. Is dit niet het geval en storen zij door hun houding de lessen dan zullen wij hen niet meer toelaten aan deze inhaallessen deel te nemen. Wij hopen dat wij hiermee de kansen van een aantal kinderen kunnen verhogen .

Voor alle leerlingen is er pauze van 10.05 tot 10.20 uur. Niemand verlaat de school (tenzij met expliciete schriftelijke toelating verkregen bij de directie).

!

Middagpauze voor de eerste en derde graad van 12.00 tot 12.55 uur en voor de tweede graad van 12.50 tot 13.45 uur. Leerlingen van OKAN hebben ook pauze van 12.00 tot 12.55 uur.

Leerlingen van de 1e en 2e graad moeten op school eten, behalve als de leerling in Sint-Niklaas woont en toelating heeft van zijn/haar ouders om thuis te gaan eten. Leerlingen van de 3e graad en de 7e-jaren mogen ‘elders’ eten als hun ouders daar expliciet de toestemming voor gegeven hebben door ondertekening van een formulier. Willen deze leerlingen graag op school blijven dan zijn zij wel verplicht dit te doen in de refter van de T-blok.

Als een leerkracht niet komt opdagen binnen de eerste 10 minuten van de les, dan moet de alfabetisch eerste leerling van de klas het leerlingensecretariaat gaan verwittigen. Een groep leerlingen mag niet zonder leerkracht in een klaslokaal verblijven. ALLEEN de directie kan toelating geven aan leerlingen om de school voortijdig te verlaten. Leerlingen of klasgroepen die hierbij in de fout gaan, zullen gesanctioneerd worden.

Als je een straf- of werkstudie moet komen doen, dan zal de leerkracht/opvoeder dit tijdig in je agenda noteren zodat je ouders er ook van op de hoogte zijn. Aanwezigheid op het aangegeven moment is verplicht. Wie niet aanwezig is, onttrekt zich aan een orde-maatregel door de school opgelegd en zal daar de gevolgen van moeten dragen. Respecteer a.u.b. de snelheidsbeperking voor fietsers en vooral brommers op het schooldomein.


STUDIETIPS voor leerlingen Studeren van leerstof: het stappenplan Stap 1: we bekijken de inhoudstafel. Doel = de les in verband brengen met de rest van de leerstof Stap 2: we verkennen de leerstof. Doel = de leerstof vluchtig overlezen om er vooraf een idee van te krijgen We letten daarbij vooral op: - de titel - de ondertitels - de woorden die anders gedrukt zijn (schuin, vet, groot…) - het begin en einde van elke alinea Stap 3: van lezen naar… begrijpen: Doel = de leerstof grondig bestuderen zodat je er inzicht in krijgt. Hierbij ga je op zoek naar: - hoe de tekst precies is opgebouwd - hoe de onderdelen met elkaar in verband staan - wat nu precies de hoofdzaken zijn en wat de bijzaken - in welke mate de illustraties de tekst verduidelijken… En het is belangrijk om over een goede leesmethode te beschikken. Stap 4: inprenten. Doel = de leerstof in je geheugen opslaan Je helpt je geheugen door eerst de samenhang, de opbouw, de structuur, het schema van de leerstof te zoeken … en ze met behulp daarvan in te prenten. Stap 5: zelfcontrole. Doel = nagaan of je de leerstof voldoende beheerst. Stap 6: herhalen. Doel = de leerstof regelmatig opnieuw studeren zodat je ze niet vergeet. Als je de leerstof regelmatig opnieuw studeert - zal je ze beter kunnen onthouden - en ga je het geheel beter begrijpen. Voorzie op je studieplanning daarom altijd voldoende ruimte om je vakken te herhalen.

LESDOORBREKENDE ACTIVITEITEN Jaarlijks worden er voor elke klas enkele lesdoorbrekende initiatieven genomen onder de vorm van themadagen, projecten, uitstappen e.d. Deze initiatieven dragen samen met de dagelijkse lessen bij tot een harmonieuze ontwikkeling tot volwassenheid. Hiervoor is het nodig dat je als jongere kan communiceren, respectvol zijn, blijk geeft van verantwoordelijkheidszin, over de nodige assertiviteit beschikt, bewust de juiste keuze kan maken, wil en kan samenwerken, een positief zelfbeeld hebt, verdraagzaam bent, kan omgaan met verschillen, informatie kan verwerken en kritisch kan denken. Daarnaast dien je je rechten en plichten te kennen en te respecteren, dien je democratisch ingesteld te zijn en op een goede manier om te gaan met seksualiteit, relaties en milieu. We blijven aandacht hebben voor “zichtbaarheid in het verkeer” tijdens de komende donkere wintermaanden. We zullen ook op geregelde tijdstippen wijzen op jullie impact op het milieu. En net zoals vorig schooljaar blijft ook “gezonde voeding” een constant aandachtspunt. Hierbij nodigen wij onze leerlingen uit om kritisch mee te denken en zich te engageren om via de leerlingenraad tot een positieve samenwerking te komen om de verschillende acties te ondersteunen. Maandelijks zullen we jullie via deze rubriek op de hoogte houden van de inhoud en de bedoeling van deze lesdoorbrekende activiteiten. In de maand september besteden we extra aandacht aan onze nieuwe leerlingen. Door de onthaaldagen voor onze eerstejaars , vriendschapsdagen voor onze tweedejaars en meterof peterschap over al onze andere nieuwelingen, hopen wij dat zij zich vlug thuis voelen in onze school. De leerlingen van 5 en 6TSO-KSO krijgen reeds tijdens de eerste weken enkele lessen gekaderd in het thema “gezondheidsopvoeding” onder de vorm van EHBO. Ze leren anderen in nood te kunnen helpen door het toepassen van eerste hulp. Ze leren een gevaarsituatie realistisch in te schatten en oefenen tevens hun sociale vaardigheden door zich te engageren om eigen verantwoordelijkheid op te nemen. ... wordt vervolgd...


Informatie over de boekenverkoop op dinsdag 4 september Project “Fruit op school Tutti Frutti” voor 1A en 1B Onze school heeft beslist om dit schooljaar terug deel te nemen aan de actie “Tutti Frutti”, het wekelijks ter beschikking stellen van vers fruit of groenten, als gezond tussendoortje voor de kinderen. De bedoeling van dit project, dat een samenwerkingsverband is met het CLB en LOGO-Waasland vzw, is de jonge mensen een gezonde voedingsgewoonte aan te leren. Tussendoortjes zijn belangrijke leveranciers van voedingsstoffen en vers fruit, groenten, melkproducten en volwaardige graanproducten passen in een evenwichtige voeding. Iedere leerling van 1A en 1B zal éénmaal per week vanaf de tweede week van oktober tot en met de laatste week van juni, als tussendoortje een vers stuk fruit ontvangen. Directie en leerkrachten hopen dat dit project kan bijdragen tot een betere gezondheid van onze leerlingen. Tutti Frutti: het fruitproject in Vlaanderen Tutti Frutti is een fruitproject in Vlaanderen, gesteund door de Vlaamse Overheid en Zespri kiwi’s. Het heeft als doel de kinderen verschillende fruitsoorten te leren kennen en hen aan te zetten tot het eten van fruit. Momenteel krijgen ruim 80 000 leerlingen in het basisonderwijs en 1500 in het secundair onderwijs wekelijks een stuk fruit. Waarom fruit een must is! Wist je dat:….. - fruit een vezelrijk voedingsmiddel is dat je bij elke maaltijd kan nuttigen: bij het ontbijt, als tussendoortje, bij de boterham en als dessert. - het aanbevolen wordt om dagelijks 2 tot 3 stukken vers fruit te eten. - fruit veel vitaminen en mineralen bevat. Variatie is belangrijk, aangezien verschillende soorten fruit verschillende vitamines en mineralen bevatten. - het aangewezen is om dagelijks seizoenfruit van bij ons te gebruiken en regelmatig citrusfruit - de schil van het fruit best opgegeten mag worden. Deze bevat namelijk veel vezels en vitaminen. - het volstaat om fruit goed te wassen om de residu’s van pesticiden te verwijderen. Schillen is niet nodig. - de appel is de gezondheidsvrucht bij uitstek. Hij is arm aan calorieën en vet, maar rijk aan vocht, vezels en vitamine C.

De boekenverkoop op school gaat door in het Ontmoetingscentrum van onze school (Kalkstraat 26). Voor leerlingen van het 4de, 5de, 6de en 7de jaar op dinsdag 4 september tussen 8u30 en 15u. De leerlingen komen samen met een leerkracht de boeken kopen. De leerlingen van het 3de jaar die geld meekrijgen van thuis, kopen hun boeken samen met een leerkracht tussen 15 u en 16.30 u. Leerlingen van het 2de jaar en de leerlingen van het 3de jaar die de aankoop liever samen met een ouder doen, kunnen terecht tussen 16.30 u en 19.30 u. Om alles organisatorisch zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om deze uren zoveel mogelijk te respecteren. De boeken moeten onmiddellijk betaald worden. Wij geven de voorkeur aan betaling met bancontact. Hou er rekening mee dat de prijzen nog licht kunnen wijzigen. Boeken die niet worden afgehaald tijdens deze boekenverkoop, worden meegenomen naar de winkel van de Standaard Boekhandel in de Stationsstraat, Sint-Niklaas. Daar kunnen zij afgehaald worden tussen 6 en 20 september. Bij vragen kan u steeds terecht op volgend nummer: 03 760 41 00 (vragen naar Tom Herremans) Bedankt voor de medewerking.

Schoolroutekaarten Kom jij met de fiets of bromfiets naar school maak dan gebruik van de nieuwe schoolroutekaart met de veiligste route van en naar school en met een aanduiding van de knelpunten. Deze schoolroutekaart werd opgemaakt op initiatief van de Provincie en in samenwerking met het stadsbestuur, de lokale scholen, de politie en lokale organisaties zoals de Fietsersbond met een ondersteuning van Mobiel 21 vzw en het VSV. Je kan deze schoolroutekaart in papieren versie raadplegen of online via een link op de schoolwebsite. Zo word je dan ook op de hoogte gehouden van eventuele werken die jouw normale route kunnen hinderen.


Beste ouder(s), voogd, beste leerling , Sinds enkele jaren krijgen alle secundaire scholen de kans om deel te nemen aan het project ‘RIJBEWIJS OP SCHOOL’. Dit dankzij Vlaamse steun, de medewerking van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de samenwerking met erkende rijinstructeurs en examencentra. Ook dit schooljaar doet onze school mee aan dit project. Jongeren worden dankzij “Rijbewijs op school” niet alleen op een professionele manier voorbereid op het theoretisch rijexamen categorie B, in de lessen wordt er ook aandacht besteed aan de principes van verantwoorde en duurzame mobiliteit zoals bepaald in de verschillende vakoverschrijdende eindtermen. En dit allemaal gratis! Via dit project krijgt uw dochter/zoon de kans om lessen theorie te volgen en het theoretisch rijexamen categorie B op school af te leggen. Wie mag deelnemen? - Alle leerlingen uit het laatste jaar (zesde of zevende) ongeacht wanneer ze geboren zijn. - Alle leerlingen geboren in 1995 of vroeger die niet in het laatste jaar zitten. Leerlingen die vorig schooljaar deelnamen maar niet slaagden, mogen opnieuw intekenen op voorwaarde dat ze opnieuw lessen volgen. Wat mogen we concreet verwachten: • Gedurende de maand januari en februari komt een rijinstructeur naar de school voor 4 - 5 x 2 uur les. • Het examen wordt afgenomen in de school zelf door een erkend examencentrum (1 deelname is gratis). • Voorwaarde voor deelname aan het examen: ● minimum 17 jaar zijn op de dag van het examen, ● alle theorielessen gevolgd hebben (tenzij een afwezigheid gewettigd is met een doktersattest). De lessen gaan door op maandag 7, 14, 21,en 28 januari 2013 en een extra les voor BSO-leerlingen op 4 februari 2013. Telkens van 16.30 uur tot 18.10 uur. Het examen gaat voor iedereen door op dinsdag 5 februari 2013 vanaf 8.20 uur. Wie wil deelnemen moet zich inschrijven. Bezorg de inschrijving via uw dochter/zoon op het leerlingensecretariaat ten laatste 10 september 2012. Leerlingen die zich inschrijven worden geacht alle lessen te volgen. Doen ze dit niet, dan mogen ze niet deelnemen aan het gratis theoretisch rijexamen categorie B. Met verkeersvriendelijke groet, L. D’hollander / G. Van Beem Karin Gers Directie verantwoordelijke ROS

School p O s ij w e jb Ri k o o r t Inschrijfs gensecretariaat

n op leerlin …… (naam leerling) Voor 10/09/2012 bezorge …………………… … … … … … … … ……………… Ik ………………… ./..../........ ……. geboren op . . . … … … … ijs categorie B. … … … van het theoretisch rijbew n ale uit klas …………… beh t he r voo n me lessen en het exa wens deel te nemen aan de uren van 16u30 tot 18u10 ruari 2013. doorgaan na de gewone les len zul sen les e dez eerlingen op maandag 4 feb dat O-l et BS r Ik we voo les ra ext een 28 januari 2013 en op maandag 7, 14, 21 en Handtekening leerling s der ou ing en tek nd Ha


VDTD September 2012