Page 1

VAKANTIE 2012 KALKSTRAAT 26 • 9100 SINT-NIKLAAS • TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 • info.tbi@berkenboom.be • tbi.berkenboom.be


Tussen droom en herinnering Elk afscheid betekent de geboorte Salvador Dali van een herinnering. Wat zou je bij het eind van dit schooljaar willen bewaren als aandenken, als ‘souvenir’ voor later? Projecteer de film van het schooljaar Op je netvlies… Wat heeft er indruk gemaakt? Wat beklijft er in het zicht van de meet? Wat maakt je rijker? Wat stemt je droef? De vakantie dient zich aan. Een grote groep leerlingen en enkele leraren neemt afscheid van de school aan het eind van dit schooljaar. Leerlingen gaan hun eigen weg naar andere scholen, naar hun nieuwe / eerst job. Leraren gaan met pensioen en verlaten na vele jaren hun vertrouwde omgeving. Wij hopen dat iedereen die nu afscheid neemt van de school, met goede herinneringen aan het verblijf op school kan terugblikken. De oud-leerlingen kunnen zich aanmelden op onze website bij de oud-leerlingen. Zij zullen via de oudleerlingenwebsite een uitnodiging krijgen voor de oudleerlingendag. Neem af en toe een kijkje op onze website tbi.berkenboom.be om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van onze school. In deze VDTD maken we nog een aantal afspraken voor een goed begin van het schooljaar 2012-2013. We willen jullie nog even herinneren aan een aantal hoogtepunten van het afgelopen schooljaar: ‘Vincerock’, ons festival op de feestdag van onze patroonheilige ten voordele van Unicef, ‘Schoonheid in verscheidenheid’, ons kunstproject en ‘Make@wish’, 10 jaar solidariteit voor jongeren met een levensbedreigende ziekte. Het Directie-team


ENKELE AFSPRAKEN NA DE DELIBERATIES Bijkomende proeven Wanneer een leerling ĂŠĂŠn of meerdere bijkomende proeven krijgt dan betekent dit dat de klassenraad van oordeel is dat de leerling een goede kans maakt deze proeven met succes af te leggen, mits een goede voorbereiding natuurlijk. Afspraken die door de leerlingen dienen te worden gemaakt: Spreek op de dag van het oudercontact of op vrijdag 29 juni af met je vakleerkracht welke leerstof voor de bijkomende proef moet worden ingestudeerd. Waar en wanneer? Leerlingen die bijkomende proeven moeten doen verzamelen op de betreffende dag op de overdekte speelplaats om 8.30u. De proeven worden gespreid over twee dagen: donderdag 16 en vrijdag 17 augustus. Leerlingen die zouden verhinderd zijn om op de voorgestelde data proeven af te leggen en daarvoor een grondige reden kunnen voorleggen, moeten met de directie een andere datum afspreken. Inschrijven voor de bijkomende proeven Voor de bijkomende proeven dient te worden ingeschreven bij het afhalen van het rapport op het oudercontact. Deze inschrijving gebeurt bij de klastitularis en dient mede ondertekend te worden door de ouders. Indien de ouders het rapport zelf niet komen afhalen, laten de leerlingen het inschrijvingsformulier thuis ondertekenen en geven het af op de receptie ten laatste op vrijdag 29 juni. Wie ingeschreven heeft en op de dagen van de bijkomende proeven niet komt opdagen, bekomt automatisch een C-attest. Ziekte moet met een doktersbriefje worden gewettigd. Afhalen van het resultaat Op vrijdag 17 augustus worden alle leerlingen gedelibereerd door de klassenraad. Dezelfde dag nog kan men de genomen beslissing te weten komen. U kan zich tussen 16u en 17u op school aanbieden voor het rapport. Wie op dit moment verhinderd is, kan telefonisch contact opnemen met het secretariaat de volgende dag. Wij verwachten dat u op dat moment ook uw keuze voor het volgende schooljaar meedeelt. Vakantietaken Wanneer de klassenraad denkt dat een leerling een bepaalde achterstand kan bijwerken door het maken van een goed gekozen werk dan kan zij de leerling een vakantietaak opleggen. Deze taken worden ingediend op 16 augustus op het leerlingensecretariaat, tenzij anders wordt afgesproken met je leerkracht. Indien het je gevraagd wordt dan moet je de opgelegde taak mondeling verdedigen of een toets afleggen bij de vakleerkracht. Voor wie de opdracht niet uitvoert of voor wie de gemaakte taken met een onvoldoende worden gequoteerd, daalt de kans op een gunstige beoordeling tijdens de deliberatie in het volgend schooljaar. Afspraken die door de leerlingen dienen te worden gemaakt: Haal op de dag van het oudercontact of op 29 juni je vakantietaak op bij de vakleerkracht. Maak een duidelijke afspraak in verband met het inleveren van je taak en de mondelinge verdediging.


KALENDER JULI - AUGUSTUS 2012 29/06 tot 06/07

eerste inschrijvingsperiode de school is elke werkdag open van 09u30 tot 16u30.

07/07 tot 12/08

de school is gesloten.

Attesten en studiebewijzen kunnen in onze brievenbus gedeponeerd worden met gefrankeerde omslag. Ze zullen zo vlug mogelijk worden ingevuld en teruggestuurd. 13/08

start tweede inschrijvingsperiode.

vanaf 25/08

inschrijven enkel mogelijk na afspraak.

16-17/08

bijkomende proeven

17/08

deliberatie bijkomende proeven afhalen van rapporten tussen 16u en 17u

woensdag 29/08

informatieavond voor de leerlingen van het eerste jaar.

3 september 2012 Voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 7de jaar start het nieuwe schooljaar op maandag 3 september 2012. We verwachten alle leerlingen van de eerste graad, dus eerste en tweede jaar, om 8.20 u. De leerlingen van de tweede graad verwachten we om 9.15 u. De leerlingen van de derde graad worden om 9.45 u verwacht. De leerlingen van OKAN starten om 9.45u. Je kan de school binnenkomen langs de Kalkstraat: A-blok of F-blok of langs de Ankerstraat via de D-blok. Bij de ingang word je doorverwezen naar het lokaal waar je wordt opgewacht door jouw titularis en hulptitularis. De leerlingen zullen dan met hun titularis en hulptitularis een kennismakingsmoment uitbouwen. De eerste schooldag eindigt voor iedereen om 12u.


BOEKENLIJST Begin september organiseren wij opnieuw in samenwerking met de Standaard Boekhandel (Stationstraat, St-Niklaas) een boekenverkoop op school. Om deze verkoop zo vlot mogelijk te laten verlopen willen we jullie vragen om onderstaande info aandachtig te lezen. - De boekenlijst, die jullie bij (her)inschrijving ontvangen hebben, vragen wij zo snel mogelijk ingevuld terug te bezorgen aan de school en dit ten laatste 30 augustus. Indien mogelijk mag u deze zelfs onmiddellijk na het oudercontact aan ons bezorgen, maar dit kan ook tijdens de vakantie. - De boekenlijst posten, faxen, mailen of in de brievenbus deponeren geeft geen garantie van ontvangst. - De boekenverkoop op school zal doorgaan in het Ontmoetingscentrum, Kalkstraat 26, op op dinsdag 4 september op de volgende momenten: o   Voor leerlingen van het 4de, 5de, 6de en 7de jaar tussen 8u30 en 15u. De leerlingen komen samen met de leerkracht hun boeken kopen tijdens de lesuren.  o   Voor leerlingen van het 3de jaar die geld meekrijgen van thuis, tussen 15u en 16u30. De leerlingen komen samen met de leerkracht hun boeken kopen tijdens de lesuren. o   Leerlingen van het 2de jaar en de overige leerlingen van het 3de jaar kunnen, samen met hun ouders, doorlopend tussen 16u30 en 19u30 hun boekenpakketten komen kopen. - De boeken moeten onmiddellijk betaald worden. Wij geven de voorkeur aan betaling met bancontact. Hou er rekening mee dat de prijzen nog licht kunnen wijzigen. - Boeken die door de school aangekocht worden, worden begin september aan de leerlingen bezorgd en worden aangerekend via de eerste schoolrekening. Ook boeken die klassikaal ontbreken op de boekenbeurs zullen zo snel mogelijk bezorgd worden via de school en aangerekend worden via de schoolrekening.  -    Boekenpakketten die niet worden afgehaald tijdens de boekenverkoop, worden meegenomen naar de winkel van de Standaard Boekhandel (Stationstraat, St-Niklaas). Daar kunnen zij  afgehaald worden tussen 6 en 20 september.   Bij vragen kan u steeds terecht op volgend nummer 03 760 41 00 (vragen naar Tom Herremans) of via e-mail: tom.herremans@berkenboom.be Bedankt voor de medewerking


INSCHRIJVINGEN Wat moeten onze eigen leerlingen doen om opnieuw te kunnen starten op 1 september? Je bent wettelijk verplicht de school schriftelijk te melden in welk jaar en in welke studierichting je volgend schooljaar de lessen wil volgen. In de meeste gevallen is de keuze logisch en vanzelfsprekend, maar toch moet je dit nog eens uitdrukkelijk laten weten aan de school. Je hebt er alle voordeel bij dit zo vlug mogelijk te doen want bepaalde studierichtingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Leerlingen geslaagd na eerste zittijd moeten hun definitieve studiekeuze schriftelijk bevestigen vóór 14 augustus 2012. Daarna verliezen zij hun prioritair recht en sluiten ze aan via volgnummer. Leerlingen met tweede zittijd melden hun studiekeuze schriftelijk drie schooldagen na de deliberatie van augustus. Tot dan worden zij nog meegeteld als potentiële inschrijvers. Ook als je beslist om te veranderen van school, laat je ons dit zo vlug mogelijk weten. Je maakt het voor onze administratie en organisatie een stuk gemakkelijker. Nieuwe leerlingen kunnen worden ingeschreven tijdens de eerste vakantieweek en ook nog in augustus.

SCHOOLREKENINGEN De minister zegt: «In onze democratische staat is het onderwijs tot 18 jaar kosteloos». Begrijp dit echter niet verkeerd. Hiermee wordt bedoeld dat de staat (= de belastingbetaler) de leerkrachten en het schoolpersoneel betaalt en subsidies geeft voor huur gebouwen en verwarming. Daar stopt echter de inbreng van de staat. Er zijn echter nog heel wat kosten die door de ouders moeten betaald worden: verplaatsingen, boeken, schriften, kleding … En voor de goede werking van het leer- en opvoedingsproces maakt de school nog heel wat kosten: aankoop van materialen die klassikaal verbruikt worden door de leerlingen. De school maakt fotokopieën. De school betaalt de kosten voor de studie-uitstappen, bezinningsdagen … Dit alles leidt tot een schoolrekening. Tijdens de maand oktober zal de school aan U een voorschot vragen. De eigenlijke kosten worden twee maal per jaar verrekend: in februari en op het einde van het schooljaar. Telkens wordt een deel van het voorschot van het te betalen bedrag afgetrokken. De directie rekent op een stipte betaling van deze rekeningen! Nog een belangrijk weetje: richtingen zoals HAARZORG en BIO-ESTHETIEK zijn ‘dure’ richtingen omdat voor deze afdelingen méér materiaal nodig is, zoals producten, oefenhoofd, spelden … Een deel van het materiaal kan worden gehuurd maar moet wel teruggegeven worden. In geval van verlies of beschadiging wordt een vergoeding aangerekend!


Informatie in verband met aankoop Materiaal Binnen onze specifieke studierichtingen wordt meer dan vroeger de nadruk gelegd op het leren werken met geschikt materiaal. Het aanleren van technieken vereist immers specifiek en degelijk materiaal. We willen in de lessen enkel materiaal gebruiken dat beantwoordt aan de normen die door het leerplan opgelegd zijn. Wij willen voorkomen dat leerlingen verkeerd materiaal aankopen. Anderzijds is het wellicht zo dat bepaalde materialen die zij nu hebben, of die broer of zus thuis heeft, wel beantwoorden aan de eisen. Wij stellen daarom volgende werkwijze voor: - wij vragen uitdrukkelijk niets aan te kopen tijdens de vakantie; - op 1september ontvangt uw zoon/dochter een materiaallijst. Aan de hand van die lijst gaat uw zoon/dochter na welke van deze materialen hij/zij thuis heeft; - bepaalde artikelen die zeer specifiek zijn, zullen klassikaal worden aangekocht zodat geen nutteloze aankopen plaatsvinden.

mogen we even met de deur in huis vallen? De ouderraad van het Technisch Berkenboom-Instituut is op zoek naar nieuwe medewerkers. Wil je graag mee de school van je zoon of dochter maken? Vind je het belangrijk dat de school weet hoe ouders denken? Wil je inspraak? Klop dan aan bij de ouderraad of de schoolraad. Graag bevestigen via: ouderraad@berkenboom.be


Uitreiking van de speciale prijzen Een aantal prijzen worden uitgereikt aan leerlingen die zich op een bepaald terrein onderscheiden hebben. Deze prijzen worden geschonken door het Davidsfonds, bankinstelling BNP PARISBAS FORTIS, door het schoolbestuur van de Berkenboomscholen, de v.z.w. Jong Ondernemend, de stad Sint-Niklaas, Rotary club , Universiteit Gent, Unizo, Broedersschool Stekene of door onze school. De volgende prijzen worden per klas toegekend. Het kunnen er max. drie zijn maar jullie zullen merken dat dit niet altijd gebeurT is. Soms is de klassenraad van mening dat geen enkele leerling zich voldoende onderscheiden heeft van de groep om deze prijs toe te kennen. 1. PRIJS VAN UITMUNTENDHEID, wordt toegekend aan de klaslaureaat van elke klas, dus de leerling met het hoogste eindresultaat. 2. PRIJS VAN DE Geintegreerde proef of kortweg GiP, wordt uitgereikt aan de leerling die zich in deze proef in zijn/haar specialiteit heeft onderscheiden 3. PRIJS VAN DE KLASSENRAAD, wordt normaal gezien toegekend aan de leerling die zich in de groep verdienstelijk maakte op het sociaal en relationeel vlak en door zijn/haar houding de klasgeest en -sfeer positief be誰nvloed heeft. Deze prijs toekennen zorgt elk jaar opnieuw voor de nodige geanimeerde discussies. U zal merken dat de motivatie voor het toekennen van deze prijs in sommige klassen heel persoonlijk is. Er worden ook twee prijzen toegekend over de klassen heen: 4. HET BESTUUR VAN HET DAVIDSFONDS-Sint-Niklaas kent elk jaar een prijs toe aan de leerling van het eindjaar van de middelbare school die in het eindexamen het hoogste cijfer behaalde voor het vak Nederlands. Het Davidsfonds wil met deze prijs de belangstelling voor het Nederlands bij jongeren stimuleren en gaande houden. 5. PRIJS VAN DE ROTARY CLUB, is een prijs die elke school van Sint-Niklaas mag toekennen aan de leerling met de beste prestatie (de hoogste score), deze leerling wordt later uitgenodigd door de Rotary zelf. Tijdens deze prijsuitreiking, die meestal plaatsvindt in oktober, ontvangt de leerling een getuigschrift en een geschenk.


PRIJZEN 6 KSO - TSO / 7 BSO 6 KABIK ARCHITECTURALE BINNENHUISKUNST Uitmuntendheid aan Yannick Van den Berghe GP aan Yannick Van den Berghe Klassenraad NIET TOEGEKEND 6 KTBK TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST Uitmuntendheid aan Lauren Van Pellicom GP aan Lauren Van Pellicom Klassenraad aan Lennart Missine 6 TCM CREATIE EN MODE Uitmuntendheid aan Thalia Van Steen GP aan Thalia Van Steen Klassenraad aan Frede Van Goethem 6 TSV/a SCHOONHEIDSVERZORGING/A Uitmuntendheid aan Julie Dragon GP aan Julie Dragon Klassenraad aan Sashia De Rudder 6 TSV/b SCHOONHEIDSVERZORGING/B Uitmuntendheid aan Kim Pieters GP 6 TSV/b1 aan Kim Pieters GP 6 TSV/b2 aan Kaat Hulstaert Klassenraad aan Evelien Paelinck 7 BHS HAARSTILIST Uitmuntendheid aan Lindsy Lammens GP aan Kelly Smet Klassenraad aan Kelly Smet 7 BMV MODE VERKOOP Uitmuntendheid aan Shana Schobijn GP NIET TOEGEKEND Klassenraad aan Rhani Hyde 7 BPI PUBLICITEIT EN ILLUSTRATIE Uitmuntendheid aan Nele Van Drom GP aan Elke Bryssinckx Klassenraad NIET TOEGEKEND 7 BWE WINKELBEHEER EN ETALGE Uitmuntendheid aan Evelien De Permentier GP aan Evelien De Permentier Klassenraad aan Steffi Janssens

SPECIale PRIJZEN 6 BSO Prijs van de jury van de geïntegreerde proef, wordt uitgereikt aan de leerling die zich in deze proef in zijn/haar specialiteit heeft onderscheiden In 6 BSO HZ/a aan Daphne De Mol In 6 BSO HZ/b aan Lynn Poppe Tina Stals In 6 BSO BPG aan Gaelle Renette In 6 BSO VK aan Natasha De Rudder In 6 BSO BMRV aan Laila Dolfin Prijs voor uitmuntendheid, wordt toegekend aan de klaslaureaat van elke klas. In 6 BSO HZ/a In 6 BSO HZ/b In 6 BSO PG In 6 BSO VK In 6 BSO BMRV

aan Sandra Van Cleemput NIET TOEGEKEND aan Gaelle Renette aan Shana Stevens aan Laila Dolfin

Prijs van de klassenraad Wordt toegekend aan een leerling die zich in de groep verdienstelijk maakte op het sociaal en relationeel vlak en door zijn/haar houding de klasgeest en –sfeer positief beïnvloed heeft: In 6 BSO BMRV

aan

Lisa Coolman


Uitstap naar gent

Chana “Allemaal nog even poseren!”

Maxine: “Cute!” Elise: ““Oude liefde roest niet.” Jana: “Vriendelijke mama’s…” Meriem: “Dag oma’s !” Maud: “Sexy bomma’s “

Jordy: “Stoere klas bij de Sint- Baafs kathedraal en het Lam Gods”


Anouk: “Met de wind in de rug“ Eldin: “Water, water, water!” Jordy: “Boot gespot, schip ahoy!”

Oliwia: “Onder de brug , oooh

Chana: “Waar zijn die handjes, Moira?“ Femke: “Lekker genieten van het zonnetje” Mevr. Cockelbergh: “Wat een fijne dag.”


Aan het begin van dit schooljaar vond Vincerock plaats op het ‘festivalterrein’ van onze school. Mevrouw Declerck, onze persverantwoordelijke voor Vincerock, schetste na afloop in VDTD de ontstaansgeschiedenis van het geslaagde festival. Van de door haar opgehaalde herinneringen kun je hier nog eens opnieuw genieten.

Een festival!

Dat was het antwoord dat enkele leerlingen gaven toen mevrouw Gers halfweg vorig schooljaar polste bij de leerlingen welke actie de school kon organiseren ten voordele van UNICEF. Toen werd Sint-Niklaas immers UNICEF solidariteitsstad en daar konden we als school toch niet zomaar aan voorbij gaan? Het idee werd enthousiast, maar aarzelend onthaald. Een festival, zouden we dit wel voor elkaar krijgen? We besloten alvast deze activiteit te laten aansluiten op de reeds geplande picknick ter ere van het Berkenboomfeest op 27 september. Dat is immers de dag van de patroonheilige van Berkenboom, Vincentius a Paolo, die zich reeds in de zestiende eeuw inzette voor kinderen. Zo was meteen ook de naam voor het festival geboren: Vincerock. Een werkgroep van enthousiaste leerkrachten zette zijn schouders onder het organiseren van Vincerock met als motto: leerkrachten voor leerlingen. Ze wilden er echt een dag voor hén van maken. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren: wat zou dat gaan kosten zo’n festival en zou dat wel iets opbrengen? Natuurlijk was het voornaamste de leerlingen te laten kennismaken met UNICEF en waar de organisatie voor staat, maar de werkgroep wilde méér doen. Dus spraken ze de Sint-Niklase middenstand aan om de school te helpen de basiskosten te dekken.Hun gulle sponsoring heeft het samen met de steun van de Stad Sint-Niklaas, de directie en de leerkrachten van TBI mogelijk gemaakt dat de opbrengst van de verkoop van de festivalbandjes en van de dag zelf integraal naar UNICEF kan gaan. Een festival kan natuurlijk niet bestaan zonder artiesten. Er zou zeker talent te vinden zijn onder onze leerlingen. Stiekem zagen enkelen het wat grootser en ze durfden enkele lokale groepjes te contacteren. Ook zij waren te vinden voor het goede doel en beloofden te komen. Zo kreeg het idee meer vorm, ook achter de schermen. Heel wat leerkrachten hielden zich


bezig met logistiek, veiligheid, website, drank en eten, podium, muziekinstallaties, affiche, ontwerp van de festivalbandjes en talrijke andere zaken. Met de infosessie over UNICEF en de verkoop van de festivalbandjes begin september verspreidde het enthousiasme zich ook onder de leerlingen. Sean D’Hondt, peter van UNICEF BelgiÍ, ging met de leerlingen een weddenschap aan: hij zou erbij zijn als we 800 bandjes verkochten. Door deze stimulans gaven vele leerlingen zelfs meer dan de gevraagde twee euro, een teken dat solidariteit nog steeds kan in deze tijd. Vincerock was in alle opzichten een geslaagd initiatief dat leerkrachten en leerlingen heeft samengebracht. Dankzij de steun van de gulle sponsors, de stad Sint-Niklaas, de leerkrachten, de leerlingen en de inzet van artiesten, leerkrachten en directie op de dag zelf, werd dit een geweldig Berkenboomfeest!


Schoonheid in verscheidenheid was een kunstproject dat groeide uit een reflectie over wat ons als TBI bindt: Schoonheid in vele facetten, gaande van zuiver fysieke tot artistieke schoonheid, is en blijft een sleutelwoord van onze school. Schoonheid en creatie kenmerken onze school, ze zijn de kern van ons bestaan. Onze sterkte zit in het beeld, in wat er zichtbaar is. Onze sterkte zit ook in de omgang met diversiteit, met verschillen tussen mensen en talenten. Verscheidenheid is dus eveneens van cruciaal belang wanneer we TBI willen vatten. Verschil en verscheidenheid zijn de rijkdom van onze maatschappij. Bovendien zit er veel schoonheid in verscheidenheid en veel Vitrineproject aan het stationsplein verscheidenheid in schoonheid. Wildbreiroute (station - Grote Markt) Daarnaast is ook kunst van levensbelang. Het roept de 1-10 maart - kantooruren wereld van de emoties op en emoties maken ons tot Tentoonstelling in het stadhuis mens. Door de kunst hebben wij een universum naast Grote Markt 1 - Sint-Niklaas én het alledaagse. in het Ontmoetingscentrum

kunst proj e c t 1 tot 30 maart

Technisch Berkenboom-Instituut Kalkstraat 26 - Sint-Niklaas (énkel vrijdag 9 maart) Schoonheid in verscheidenheid was een dynamisch kunstproject dat in maart het grote 17 publiek maart - 19.00u Slotmoment bereikte, tentoongesteld in openbare ruimtes en het De Casino Concertzaal straatbeeld. We toonden creaties van mensen die bij Stationsstraat 104 - Sint-Niklaas ons gepasseerd zijn, en van mensen die nog in het TBI werken. Wanneer mensen creëren staan ze niet stil. v.u. E. D’hollander - kalkstraat 26 - 9100 Sint-Niklaas

een initiatief van

met medewerking van


tentoonstelling

Officiële opening

Vernieuwing is een kernwoord in ons opvoedingsproject. Dit was ook een grensoverschrijdend kunstproject: beeldende kunst, fotografie, mode en muziek stonden centraal. De deelnemers waren collega’s, oud-collega’s en oudleerlingen, die uit diverse hoeken komen en met verschillende materialen en technieken werken. Wij wilden met dit project letterlijk naar buiten treden met onze kwaliteiten en tegelijkertijd mensen een forum geven. Wij wilden de creatie in al zijn facetten vieren. Wij geloven in de sterkte en de bindingskracht van schoonheid in verscheidenheid. Dit was een kunstproject waaronder vele medewerkers hun schouders hebben gestoken, waarnaar wij hebben uitgekeken en waarvan wij ons verheugen dat u er met volle teugen van kon meegenieten.

Slotmoment in De Casino


De maand mei was een maand van plezierige activiteiten voor alle leerlingen. Een blik op onze de activiteitenkalender van mei op onze website tbi.berkenboom.be herinnert me hieraan. Even terugblikken op een aantal gebeurtenissen. TBI in de pers: Een team van enthousiaste leraren en leerlingen kaapten in maart en april samen met een team van Berkenboom Humaniora De Streekkrant: de volledige editie van 4 mei werd volgeschreven met nieuws uit onze regio onder de deskundige leiding van een van de journalisten van de krant. Hopelijk viel er ook bij jullie een exemplaar in de bus.

MAKE@WISH “Berkenboom hartelijkste school� blokletterde een krant van 15 mei. De leer-

lingen van BVL en Verkoop steunen al 10 jaar de actie Make a Wish. Speciaal voor deze gelegenheid kwam Kris Wauters (peter van de actie) samen met een aantal medewerkers van de organisatie onze leerlingen bedanken voor hun jarenlange inzet. Er is geen enkele school die Make a Wish al zo lang steunt. Voor dit jubileumjaar deden de leerlingen extra hun best, zodat er 4084 euro kon overhandigd worden.


Fietsencontrole Op 5 juni controleerden de leden van de MOS-groep de fietsen van leerlingen en leerkrachten van het TBI en Berkenboom Humaniora. Vele fietsen waren in orde. Fijn!

Als je met de fiets rijdt, is het zeer belangrijk dat deze reglementair is. Je vermijdt niet enkel boetes, je zorgt er ook voor dat je zelf veiliger de baan op kan. Behoor jij tot de groep die niet orde is, dan kan je alvast van deze illustratie gebruik maken om je tweewieler na te kijken en te pimpen tot een milieuvriendelijk alternatief voor de auto. Zo zijn we met zijn allen mobiel met minder CO2!


SFEERBEELDEN van PARIJS


SFEERBEELDEN van LILLE en CANTERBURY

Van dag tot dag Juli 2012  

Van dag tot dag Juli 2012

Van dag tot dag Juli 2012  

Van dag tot dag Juli 2012

Advertisement