Page 1

VAKANTIE 2013 KALKSTRAAT 26 • 9100 SINT-NIKLAAS • TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 • info.tbi@berkenboom.be • www.berkenboom.be


SPIJTIG MAAR HELAAS … Juni: de zomermaand waarin veel resultaten met succes werden neergezet. In juni was ik weer eens blij dat ik directeur mag zijn van onze school. Ik ben fier op al mijn collega’s en leerlingen die meegewerkt hebben aan vele projecten. Want naast examens, geïntegreerde proeven, integrale proeven en andere proeven was er in TBI nog wel het een en ander aan de gang. Een greep uit wat gebeurd is en te gebeuren staat: Vrijdag 14 juni werd in de bibliotheek de bundel Iedereen Held, heldenverhalen over heel de wereld, voorgesteld die gemaakt werd door de leerlingen van OKAN. De leerlingen van 7e Publiciteit en illustratie hebben de vormgeving van de verteldoos gedaan. Door dit bibliotheekproject dat sinds november liep in samenwerking met de academie, het STEM, de bibliotheek, de erfgoedcel werden een heel pak ontwikkelingsdoelen gerealiseerd op een uiterst creatieve manier. Donderdag 20 juni werden de leerbedrijven in Syntra afgesloten op een feestelijke manier. Dankzij de leerbedrijven, die een serieuze oefening zijn, hebben velen een heel jaar lang veel geleerd voor het leven. Donderdagavond was er in het stadhuis de bekendmaking van het nieuwe logo van de Stationsstraat. De logo’s van twee van onze leerlingen uit 7e Publiciteit en illustratie waren genomineerd. Liesa Van Puymbrouck was de laureaat. Alweer een fijne manier om onze naam in the picture te brengen. We mogen het logo nog niet publiceren, omdat er nog een plechtig onthullingsmoment is van de stad. Ook tijdens de zomervakantie is TBI springlevend. Op de Zapparade, een kinder- en straattheaterfestival aan de molen in Sint-Pauwels worden de acteurs/medewerkers dit jaar getooid in circuskostuums die gecreëerd werden door de leerlingen van 5 Toegepaste Beeldende Kunst. In de week van 12 tot 16 augustus zal een kunstenaar in het kader van Coup De Ville een stuk aan de gevel van onze school bijbouwen. Adrien Tirtiaux is een veelbelovend kunstenaar die van opleiding architect is. Hij is met Stef Van Bellingen, curator van het kunstproject Coup De Ville, door de stad gewandeld op zoek naar een locatie om een kunstwerk te maken. Zijn oog viel op de gevel van onze school, met name de betongevel van het OMC. Deze gevel is een ontwerp van de architect Lode Verbeke die ook de tekenaar is voor onze andere getuige van de betonarchitectuur m.n. de sporthal. Geniet allemaal van een mooie vakantie en tot binnen twee maanden. Elisabeth D’hollander, Directeur

Bijkomende proeven Wanneer een leerling één of meerdere bijkomende proeven krijgt dan betekent dit dat de klassenraad van oordeel is dat de leerling een goede kans maakt deze proeven met succes af te leggen, mits een goede voorbereiding natuurlijk. Afspraken die door de leerlingen dienen te worden gemaakt: Spreek op de dag van het oudercontact of op vrijdag 28 juni af met je vakleerkracht welke leerstof voor de proef moet worden ingestudeerd. Waar en wanneer? Leerlingen die bijkomende proeven moeten doen verzamelen op de betreffende dag op de overdekte speelplaats om 8.30u. De proeven worden gespreid over twee dagen: maandag 19 en dinsdag 20 augustus. Verhinderd: Leerlingen die zouden verhinderd zijn om op de voorgestelde data proeven af te leggen en daarvoor een grondige reden kunnen voorleggen, moeten met de directie een andere datum afspreken. Inschrijven: Voor de bijkomende proeven dient te worden ingeschreven bij het afhalen van het rapport op het oudercontact. Deze inschrijving gebeurt bij de klastitularis en dient mede ondertekend te worden door de ouder(s). Het inschrijvingsformulier kan ook afgegeven worden op de receptie ten laatste op vrijdag 28 juni. Niet aanwezig: Wie ingeschreven heeft en op de dagen van de bijkomende proeven niet komt opdagen, bekomt automatisch een C-attest. Ziekte moet met een doktersbriefje worden gewettigd. Afhalen van het resultaat: Op dinsdag 20 augustus worden alle leerlingen gedelibereerd door de klassenraad. Dezelfde dag nog kan men de genomen beslissing te weten komen. U kan telefonisch contact opnemen of u kan zich tussen 16u en 17u op school aanbieden voor het rapport. Wie op dit moment verhinderd is, kan ook de volgende dag op school terecht. Wij verwachten dat u op dat moment ook uw keuze voor het volgende schooljaar meedeelt. Vakantietaken Wanneer de klassenraad denkt dat een leerling een bepaalde achterstand kan bijwerken door het maken van een goed gekozen werk dan kan zij de leerling een vakantietaak opleggen. Deze taken worden ingediend op 19 of 20 augustus op het leerlingensecretariaat, tenzij anders wordt afgesproken met je vakleerkracht. Indien het je gevraagd wordt dan moet je de opgelegde taak mondeling verdedigen of een toets afleggen bij de vakleerkracht. Voor wie de opdracht niet uitvoert of voor wie de gemaakte taken met een onvoldoende worden gequoteerd, daalt de kans op een gunstige beoordeling tijdens de deliberatie in het volgend schooljaar. Afspraken die door de leerlingen dienen te worden gemaakt: Haal op de dag van het oudercontact of op 28 juni je vakantietaak op bij de vakleerkracht. Maak een duidelijke afspraak in verband met het inleveren van je taak en de mondelinge verdediging.


KALENDER

BOEKENLIJST

JULI - AUGUSTUS 2013 01/07 tot 05/07

eerste inschrijvingsperiode de school is elke werkdag open van 09.30u tot 16.30u.

08/07 tot 09/08

de school is gesloten.

Attesten en studiebewijzen kunnen in onze brievenbus gedeponeerd worden met gefrankeerde omslag. Ze zullen zo vlug mogelijk worden ingevuld en teruggestuurd. 12/08

start tweede inschrijvingsperiode.

vanaf 28/08

inschrijven enkel mogelijk na afspraak.

20-21/08

bijkomende proeven

21/08

deliberatie bijkomende proeven afhalen van rapporten tussen 16u en 17u

woensdag 28/08

informatieavond voor de leerlingen van het eerste jaar.

Begin september organiseren wij opnieuw in samenwerking met de Standaard Boekhandel (Stationstraat, St-Niklaas) een boekenverkoop op school. Om deze verkoop zo vlot mogelijk te laten verlopen willen we jullie vragen om onderstaande info aandachtig te lezen. - De boekenlijst, die jullie bij (her)inschrijving ontvangen hebben, vragen wij zo snel mogelijk ingevuld terug te bezorgen op het secretariaat in de A-blok of in de F-blok en dit ten laatste 30 augustus. Indien mogelijk mag u deze zelfs onmiddellijk na het oudercontact aan ons bezorgen, maar dit kan ook tijdens de vakantie. De school is open tot en met 5 juli en opnieuw open vanaf 12 augustus en dit van 9u tot 12u en van 13u tot 17u. Noteer naast je naam ook een e-mailadres waarop de Standaard Boekhandel je kan bereiken, wanneer er nog een nalevering moet gebeuren. - De boekenlijst posten, faxen, mailen of in de brievenbus deponeren geeft geen garantie van ontvangst. - De boekenverkoop op school zal doorgaan in het Ontmoetingscentrum, Kalkstraat 26, op op dinsdag 3 september op de volgende momenten: o   Voor leerlingen van het 4de, 5de, 6de en 7de jaar tussen 8.30u en 15u. De leerlingen komen samen met de leerkracht hun boeken kopen tijdens de lesuren. 

2 september 2013

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR Voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 7de jaar start het nieuwe schooljaar op maandag 2 september 2013. We verwachten alle leerlingen van de eerste graad om 8.20u. De leerlingen van de tweede graad verwachten we om 9.15u. De leerlingen van de derde graad worden om 10.30 u. verwacht. Je kan de school binnenkomen langs de Kalkstraat: A-blok (nr 26) of F-blok (nr 40) of langs de Ankerstraat via de D-blok. Bij de ingang word je doorverwezen naar de speelplaats waar je wordt opgewacht door jouw titularis en hulptitularis. De leerlingen zullen dan met hun titularis en hulptitularis een kennismakingsmoment uitbouwen. In het eerste jaar start op 2 september het onthaalprogramma. De eerste schooldag eindigt voor eerste en tweede graad om 12 uur en voor de derde graad om 12.50 uur.

o   Voor leerlingen van het 3de jaar die geld meekrijgen van thuis, tussen 15u en 16.30u. De leerlingen komen samen met de leerkracht hun boeken kopen tijdens de lesuren. o   Leerlingen van het 2de jaar en de overige leerlingen van het 3de jaar kunnen, samen met hun ouders, doorlopend tussen 16.30u en 19.30u hun boekenpakketten komen kopen. - De boeken moeten onmiddellijk betaald worden. Wij geven de voorkeur aan betaling met bancontact. Hou er rekening mee dat de prijzen nog licht kunnen wijzigen.


INSCHRIJVINGEN Wat moeten onze eigen leerlingen doen om opnieuw te kunnen starten in september? Je bent wettelijk verplicht de school schriftelijk te melden in welk jaar en in welke studierichting je volgend schooljaar de lessen wil volgen. In de meeste gevallen is de keuze logisch en vanzelfsprekend, maar toch moet je dit nog eens uitdrukkelijk laten weten aan de school. Je hebt er alle voordeel bij dit zo vlug mogelijk te doen want bepaalde studierichtingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Leerlingen geslaagd na eerste zittijd moeten hun definitieve studiekeuze schriftelijk bevestigen vóór 12 augustus 2013. Daarna verliezen zij hun prioritair recht en sluiten ze aan via volgnummer. Leerlingen met tweede zittijd melden hun studiekeuze schriftelijk drie schooldagen na de deliberatie van augustus. Tot dan worden zij nog meegeteld als potentiële inschrijvers. Ook als je beslist om te veranderen van school, laat je ons dit zo vlug mogelijk weten. Je maakt het voor onze administratie en organisatie een stuk gemakkelijker. Nieuwe leerlingen kunnen worden ingeschreven tijdens de eerste vakantieweek en ook nog in augustus.

SCHOOLREKENINGEN De minister zegt: «In onze democratische staat is het onderwijs tot 18 jaar kosteloos». Begrijp dit echter niet verkeerd. Hiermee wordt bedoeld dat de staat (= de belastingbetaler) de leerkrachten en het schoolpersoneel betaalt en subsidies geeft voor huur gebouwen en verwarming. Daar stopt echter de inbreng van de staat. Er zijn echter nog heel wat kosten die door de ouders moeten betaald worden: verplaatsingen, boeken, schriften, kleding … En voor de goede werking van het leer- en opvoedingsproces maakt de school nog heel wat kosten: aankoop van materialen die klassikaal verbruikt worden door de leerlingen. De school maakt fotokopieën. De school betaalt de kosten voor de studie-uitstappen, bezinningsdagen … Dit alles leidt tot een schoolrekening. Tijdens de maand oktober zal de school aan U een voorschot vragen. De eigenlijke kosten worden twee maal per jaar verrekend: in februari en op het einde van het schooljaar. Telkens wordt een deel van het voorschot van het te betalen bedrag afgetrokken. De directie rekent op een stipte betaling van deze rekeningen! Nog een belangrijk weetje: richtingen zoals HAARZORG en BIO-ESTHETIEK zijn ‘dure’ richtingen omdat voor deze afdelingen méér materiaal nodig is, zoals producten, oefenhoofd, spelden … Een deel van het materiaal kan worden gehuurd maar moet wel teruggegeven worden. In geval van verlies of beschadiging wordt een vergoeding aangerekend!

Informatie in verband met aankoop Materiaal Binnen onze specifieke studierichtingen wordt meer dan vroeger de nadruk gelegd op het leren werken met geschikt materiaal. Het aanleren van technieken vereist immers specifiek en degelijk materiaal. We willen in de lessen enkel materiaal gebruiken dat beantwoordt aan de normen die door het leerplan opgelegd zijn. Wij willen voorkomen dat leerlingen verkeerd materiaal aankopen. Anderzijds is het wellicht zo dat bepaalde materialen die zij nu hebben, of die broer of zus thuis heeft, wel beantwoorden aan de eisen. Wij stellen daarom volgende werkwijze voor: - wij vragen uitdrukkelijk niets aan te kopen tijdens de vakantie; - op de eerste schooldag ontvangt uw zoon/dochter een materiaallijst. Aan de hand van die lijst gaat uw zoon/dochter na welke van deze materialen hij/zij thuis heeft; - bepaalde artikelen die zeer specifiek zijn, zullen klassikaal worden aangekocht zodat geen nutteloze aankopen plaatsvinden.


Uitreiking van de speciale prijzen Op maandag 24 juni was er PROMOTIEPLECHTIGHEID voor 6TSO, 6KSO, 7de jaren BSO Een aantal prijzen worden uitgereikt aan leerlingen die zich op een bepaald terrein onderscheiden hebben. Deze prijzen worden geschonken door het Davidsfonds, bankinstelling BNP PARISBAS FORTIS, door het schoolbestuur van de Berkenboomscholen, de stad Sint-Niklaas, de Rotary club, Syntra, Unizo, Broederschool Stekene of door onze school. De volgende prijzen worden per klas toegekend. Het kunnen er maximaal drie zijn maar jullie zullen merken dat dit niet altijd gebeurd is. Soms is de klassenraad van mening dat geen enkele leerling zich voldoende onderscheiden heeft van de groep om deze prijs toe te kennen. In sommige klassen kan een speciale prijs toegekend worden om een bepaalde reden. 1. PRIJS VAN UITMUNTENDHEID, wordt toegekend aan de klaslaureaat van elke klas, dus de leerling met het hoogste eindresultaat. 2. PRIJS VAN DE Geintegreerde proef of kortweg GiP, wordt uitgereikt aan de leerling die zich in deze proef in zijn/haar specialiteit heeft onderscheiden. 3. PRIJS VAN DE KLASSENRAAD, wordt toegekend aan de leerling die zich in de groep verdienstelijk maakte op het sociaal en relationeel vlak en door zijn/haar houding de klasgeest en -sfeer positief beïnvloed heeft. 4. HET BESTUUR VAN HET DAVIDSFONDS-Sint-Niklaas kent elk jaar een prijs toe aan de leerling van het eindjaar van de middelbare school die in het eindexamen het hoogste cijfer behaalde voor het vak Nederlands. Het Davidsfonds wil met deze prijs de belangstelling voor het Nederlands bij jongeren. Sarah Taylor, leerling van 6 Schoonheidsverzorging 5. PRIJS VAN DE ROTARY CLUB, is een prijs die elke school van Sint-Niklaas mag toekennen aan de leerling met de beste prestatie (de hoogste score), deze leerling wordt later uitgenodigd door de Rotary zelf. Tijdens deze prijsuitreiking, die meestal plaatsvindt in oktober, ontvangt de leerling een getuigschrift en een geschenk. Louise De Bast, leerling van 6 Schoonheidsverzorging 6. DE PRIJS VOOR DE MEEST ONDERNEMENDE LEERLING is een prijs die wordt toegekend aan de meest ondernemende leerling van onze leerbedrijven. Op deze manier willen wij samen met Syntra en vzw Jong Ondernemend pril ondernemerschap stimuleren. Deze prijs is een opstap naar een verdere opleiding binnen Syntra. De prijs wordt dit jaar toegekend aan: Karolien Smekens, leerling van 7 Winkelbeheer en Etalage Daphne De Mol, leerling van 7 Haarstilist 7. DE PRIJS VOOR HET VAK BEDRIJFSBEHEER is een prijs die wordt toegekend aan de leerling die het beste resultaat behaalde voor het vak Bedrijfsbeheer. De heer Belon van A&B partners, bestuurder bij UNIZO wil op deze manier het belang van een goed ondernemerschap mee in de kijker zetten. Een degelijk financiëel plan is de basis van een goede onderneming. Louise De Bast, leerling van 6 Schoonheidsverzorging

PRIJZEN 6 KSO - TSO / 7 BSO 7 BPI PUBLICITEIT EN ILLUSTRATIE Uitmuntendheid aan Amber Cap GP aan Amber Cap Klassenraad NIET TOEGEKEND 7 BWE WINKELBEHEER EN ETALGE Uitmuntendheid aan Natasja De Rudder GP aan Karolien Smekens Klassenraad NIET TOEGEKEND 7 BMV MODE VERKOOP Uitmuntendheid aan Sander Van Giel GP aan Sander Van Giel Klassenraad aan Sharon De Vijlder 7 BHS HAARSTILIST Uitmuntendheid aan Lynn Poppe GP aan Sharona Crickx Klassenraad aan Charlotte Plettinckx 6 TCM CREATIE EN MODE Uitmuntendheid aan Yasmine Vander Eyken GP aan Yasmine Vander Eyken Klassenraad een eervolle vermelding voor het beste team van al onze eindjaren 6 TSV SCHOONHEIDSVERZORGING/A Uitmuntendheid aan Sarah Taylor GP aan Louise De Bast Klassenraad NIET TOEGEKEND 6 KABIK ARCHITECTURALE BINNENHUISKUNST Uitmuntendheid aan Annelies Van de Vyver GP aan Annelies Van de Vyver Klassenraad aan Jens Brusselmans

6 KABIK ARCHITECTURALE VORMING Uitmuntendheid aan Stan Meuser GP aan Stan Meuser Klassenraad aan Sarah Van Himst 6 KTBK TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST Uitmuntendheid aan Sander Verdickt GP aan Sander Verdickt Klassenraad aan Marie Dierick

We willen in deze klas ook nog graag een heel speciale prijs toekennen aan de meest artistieke leerling van alle eindjaren. We hopen in de dichte of nabije toekomst nog geregeld deze naam te horen opduiken en wensen dan ook een welgemeende proficiat en een aanmoedigingsprijs te schenken aan Gert-Jan Van Goethem

SPECIale PRIJZEN 6 BSO 6 BSO Publiciteitsgrafiek Uitmuntendheid aan Eveline Herman Geïntegreerde proef aan Elise Van Goethem Klassenraad aan Larissa Van Puyenbroeck 6 BSO Verkoop Uitmuntendheid Geïntegreerde proef Klassenraad

aan Femke De Busschere aan Kelsey Beck NIET TOEGEKEND

6 BSO Moderealisatie en verkoop Uitmuntendheid aan Tana Van der Veken Geïntegreerde proef aan Charlotte Van Hoost Klassenraad aan Inez Praet 6 BSO Haarzorg Uitmuntendheid Geïntegreerde proef Klassenraad

aan Sonia De Mulder aan Elke De Waele NIET TOEGEKEND


Rij(eis)verslag: op uitstap naar het (de) Heilig Land (-stichting). Zaterdag 25 mei. Yes, eindelijk is het zover! Hier hebben we jaren naar uitgekeken: onze trip naar Het Heilig Land. Maanden van budgetteren en plannen zijn vooraf gegaan. Krijg zo’n uitspatting in tijden van crisis maar eens verkocht als officiële bijscholing! Maar, het is ons gelukt en nu is het eindelijk zover! Niets houdt ons nog tegen! Om 8u stipt vertrekken we. Goede stapschoenen aan, regenjas in de koffer én boterhammen met ‘tiekeneikes’ in onze rugzak, kortom we zijn op alles voorbereid. Na een trip van 2 uur (inclusief schoonheidsslaapje) komen we aan. Wat gaat alles toch snel anno 2013. Perfect getimed, het hek gaat net open. Wat hebben we geluk! Er is bijna niemand anders, we zullen het hele ‘land’ voor ons alleen hebben! We hebben vast en zeker een goede dag uitgekozen ;-) Aan de kassa komt ons zuinig trekje boven en proberen we, zoals het een goede huismoeder en -vader betaamt, af te dingen van de prijs. Helaas, noch onze lerarenkaart, noch de puppyoogjes van meneer Tettelin hebben effect. Het wordt de volle pot. Om het land zo optimaal mogelijk te kunnen bezoeken, besluiten we bovendien een plattegrond aan te kopen (daar gaat ons budget). Trouwens, zag het land er op de website niet veel groter én grootser uit? We beginnen ‘nattigheid’ te voelen… Eerste (lees: belangrijkste) doel: koffie vinden! Zeg nu zelf, wie op een zaterdag in mei om 6u opstaat om op bijscholing te gaan, heeft om halfelf echt wel al een lekkere kop koffie verdiend! Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Blijkbaar is deze goddelijke drank enkel bij de Romeinen verkrijgbaar. Jammer genoeg zijn zij de avond voordien zwaar doorgezakt tijdens een gladiatorenfeest.

We kunnen het zelf bijna niet geloven, maar amper 3 uur na aankomst staan we alweer aan de uitgang! Dit was het dan! Dit was het dan???!!! Hadden we hier zo lang naar uitgekeken?! Niet getreurd, blijkbaar ligt ‘Het Heilig Land’ vlakbij de Nederlandse stad Nijmegen. Wat denken jullie collega’s? Nog een middagje sightseeing en shoppen? En koffie…?! Volmondig yes!!! Met een heerlijke (?) kroket (uit de muur, stel je voor) nog in de hand, keren we huiswaarts. We zijn het er unaniem over eens dat dit ‘de meest interessante godsdienstbijscholing ooit’ was! ;-) Onderweg horen we op het radionieuws dat de paus pleit voor meer openheid en tikt hij priesters die kinderen van ongehuwden weigeren te dopen op de vingers.

Yes, applaus voor de paus!!! Een heerlijke afsluiter voor een zalige uitstap! Bedankt collega’s, dit was een dag met een gouden randje, de vreemde C-eend in de M-bijt!

Het hele Romeinse dorp slaapt nog. Geen koffie dus! Meneer Tettelin laat dit niet aan zijn hart komen. Deze Romeinse tijd biedt immers andere mogelijkheden… Op weg naar het Arabisch dorp geeft meneer Tettelin ons een snelcursus Arabisch (zelf opgepikt bij zijn OKAN-leerlingen). Wij zijn onder de indruk!! Daar aangekomen begrijpen de Somalische en Zuid-Amerikaanse inwoners (!) er echter geen jota van. Het lijkt wel Chinees voor hen (idem dito voor ons trouwens)! Jammer toch, dat ze in Somalië en Zuid-Amerika geen Arabisch spreken! Ook hier geen koffie, maar wel (h)eerlijke thee! Een geurzakje en een henna handtekening rijker vervolgen we onze weg. We bezoeken een joodse (!) synagoge, een Syrische boerderij en verdiepen ons in de wereld van de 3 Heilige Boeken.

FOTO: uitstap zoo 1A


‘Belangrijk bericht aan onze oren’ Je oren zijn gevoeliger dan je denkt. Help ze niet naar de …tuut… Hoe vaak moet je op café naar elkaar roepen om boven de muziek uit te komen? Hoe vaak kan je gewoon meeluisteren met de MP3 van de persoon naast je op de trein? Hoe vaak tuiten je oren nog na een stevig nachtje fuiven? Gehoorschade kan iedereen overkomen. Ook tijdens het klussen in huis, op de werkvloer of bij het werken met machines in de tuin loop je kans op blootstelling aan overmatig lawaai. Bescherm je oren op een gepaste manier. Enkele tips om gehoorschade te voorkomen: 1. Zet het volume van je radio of TV niet te hoog • Zorg ervoor dat je alles en iedereen rondom jou nog goed hoort. • Zorg ervoor dat je zelf je stem niet hoeft te verheffen om verstaanbaar te zijn. 2. Gebruik je mp3-speler verstandig • Koop een goede hoofdtelefoon. Klassieke oortjes bevinden zich zeer dicht bij je trommelvlies, wat het gehoor sneller beschadigt. De geluidskwaliteit van een goede hoofdtelefoon is ook beter waardoor je het volume van je mp3-speler automatisch wat zachter kan zetten. Niet praktisch bij het joggen? Gebruik dan oortjes voor het joggen, maar zet in alle andere gevallen een hoofdtelefoon op. Er zit trouwens ook een groot verschil in verschillende kwaliteit van oortjes. Informeer je dus goed in de winkel! • Het volume van je muziekspeler zet je beter nooit op het maximum. • Gun je oren na een uurtje muziek luisteren ook voldoende rust. 3. Vermijd lawaaierige plaatsen en schat het omgevingslawaai goed in • Als je vanop een meter afstand van je gesprekspartner je stem moet verheffen om verstaanbaar te zijn is het geluid in de omgeving te hard. • Vermijd een te luide omgeving of bescherm je oren als je de plek niet kunt mijden. 4. Houd voldoende afstand van de geluidsbron • Hoe dichter bij een geluidsbron, hoe schadelijker het lawaai. Ga daarom niet te dicht bij een geluidsbron, zoals een box, staan. Houd zeker een afstand van 2 meter. Op grote events moet je uiteraard veel verder van de boxen staan. Verplaats je ook tijdens een optreden of iets dergelijks, zo verander je elke keer ook de afstand tot de geluidsbron. 5. Gebruik gehoorbescherming • Gebruik oordopjes of oorkappen - als je werkt met lawaaierige machines zoals een kettingzaag, pneumatische hamer Slotmoment in De Casino of bladblazer.

- op luide feestjes en evenementen. • Investeer in op maat gemaakte oordopjes Ben je een echte festivalganger of word je op een andere wijze veel blootgesteld aan lawaai, koop dan op maat gemaakte oordopjes. Ze zijn duurder dan de universele maar bieden de beste bescherming, een betere geluidskwaliteit én ze zijn comfortabeler. 6. Laat je oren rusten • Gun je oren minstens 24 uur rust nadat je langere tijd aan een grote hoeveelheid lawaai bent blootgesteld, bijvoorbeeld na een fuif. • Ben je op een meerdaags festival of evenement? Zoek dan regelmatig een plek waar de muziek stil staat; bv. een chill-out room of gebruik gehoorbescherming. 7. Roken kan gehoorschade verergeren • Roken kan de last die je hebt door lawaaischade verergeren. Iets om rekening mee te houden dus. 8. Herken de waarschuwingssignalen • Raadpleeg een neus-, keel- en oorarts bij een gevoel van gedempt geluid, oorsuizingen of fluittonen die langer dan 24 uur aanhouden. • Als je te lang wacht om een specialist te bezoeken kunnen therapie en medicatie geen hulp meer bieden. • Onderneem onmiddellijk actie Denk je dat je gehoorschade hebt? Raadpleeg dan een arts, een audioloog of ga naar een hoorcentrum. Vooral bij acute symptomen van gehoorverlies, oorsuizen of overgevoeligheid de dag na de blootstelling aan lawaai is het belangrijk dat je zo snel mogelijk hulp zoekt Meer weten? Ga naar de website helpzenietnaardetuut.be en eenenaloor.be Je risico op gehoorschade bepalen? Doe de geluidstest of download de app via de website. (Bron: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)


netbaltornooi 1° graad. Hoi, Ik ben Sule Nur. Op 3 juni was ik superzenuwachtig, want onze klas 1Bb moest de finale netbal spelen tegen 1Ad. De lln van 1Ad waren in het begin wel sterk, maar na verloop van tijd werden wij beter. En onze klas won met 25-18! We waren dolgelukkig en iedereen van onze klas kreeg een medaille van Mevr. Vercauteren en onze klas kreeg de wisselbeker!

Project “Sjakosse”: zelfreflectieverslag

zelkermis” gingen als uitstap, Toen we te horen kregen dat we naar een “snoe het woord snoezelen was voor had ik geen idee wat ik moest verwachten. Zelfs over wat snoezelen eigenlijk is, mij volledig onbekend. We kregen meer uitleg en zo werd het duidelijk wat we bij wie het gebeurt, waarom het gebeurt etc. te creëren. elruim gingen doen. We zouden onze eigen snoez wat ik te zien kreeg. ne hetge niet Maar toch waren mijn verwachtingen met hun eigen creatie van staan en zoud jven Ik dacht dat er verschillende bedri est zijn. Maar de snoezelkermis een snoezelruimte. Dat zou professioneler gewe ale handicap, mensen met was bestemd voor de kinderen met een ment dementie. deze snoezelruimtes zijn en hoe We zagen dus met onze eigen ogen hoe nuttig e dingen. oudig eenv gelukkig de kinderen worden van heel annen en lachen zonder ontsp lijk einde en Ze kwamen volledig tot rust, kond ik dit van dichtbij heb kunnen een geforceerde aanpak. Ik ben enorm blij dat buiten, omdat daar ook wierook zien. Wel vond ik het binnen veel gezelliger dan n was het veel drukker. was, gedempte lichten, dit gaf de beste sfeer. Buite r beeld over deze mensen. Toen we naar huis moesten had ik een totaal ande helpen aan de hand van onze Ook zag ik het volledig zitten om hen te zijn van hun lach en ontspanning snoezelruimte. Het idee dat wij de bron kunnen usiast thuisgekomen en vertelde maakte mij heel blij. Ik ben dan ook heel entho een heel knap standpunt van het men ouders direct over de dag. Ze vonden snoezelen. Ook is het wel het rond en de leerkrachten om ons te laten werk om ons met/voor deze uren gebe jk leerri heel een verantwoordelijk maar een en die niet van de zorgsector mensen te laten werken. Zo krijgen ook wij, mens zijn, meer respect en begrip voor hun. en. Ik heb er enorm veel van Ik ben heel blij dat we deze uitstap gedaan hebb en! bijgeleerd en kijk al uit om er meer rond te werk Luka Van Royen, 4tcm

SFEERBEELDEN: uitstap zoo 1A


Voorstelling in de bib van de ‘HELDENBOX’, OKAN

SFEERBEELDEN van LILLE


NIEUW in TBI

SCHOOLJAAR 2013-2014! LEERLINGENRAAD IN DE EERSTE GRAAD Na onze oproep aan de eerstejaars om ons te helpen bij het zoeken naar een geschikte naam voor onze nieuwe raad, bereikten ons maar liefst 62 inzendingen! Dankjewel aan alle deelnemers voor jullie enthousiasme! Maar er kan natuurlijk maar 1 winnaar zijn‌

Caitlin Van Hoogendorp uit 1Ba

BERKENPRAAT Gefeliciteerd Caitlin! Geniet van je prijs!

SFEERBEELDEN reis AMSTERDAM/ROTTERDAM/DEN HAAG


mogen we even met de deur in huis vallen? De ouderraad van het Technisch Berkenboom-Instituut is op zoek naar nieuwe medewerkers. Wil je graag mee de school van je zoon of dochter maken? Vind je het belangrijk dat de school weet hoe ouders denken? Wil je inspraak? Klop dan aan bij de ouderraad of de schoolraad. Graag bevestigen via: ouderraad@berkenboom.be

VDTD Vakantie 2013  
VDTD Vakantie 2013  

Van dag tot dag vakantie 2013

Advertisement