Page 1

Produktový list TF 6056 Tmel Používá se k tmelení prasklin, výtluků, nerovností apod.

Charakteristika výrobku:

Vlastnosti výrobku:

TF 6056 je dvousložková hmota na bázi epoxidové pryskyřice plněné minerálními plnivy. Vytvrzuje se aminickými tvrdidly za normální nebo mírně zvýšené teploty. Po smísení s tvrdidlem se pastovitá hmota změní na tekutou.

Vzhled: viskózní pasta světle šedé barvy, Obsah netěkavých podílů při 100°C %min. 96,0

Použití: TF 6056 v kombinaci s tvrdidlem TF 5681 je používán zejména ve stavebnictví a strojírenství k zalévání a tmelení různých druhů materiálů, při stěrkování ploch atd. Plochy, na které je TF 6056 nanášen, musí být dokonale očištěny a odmaštěny. Mísící poměry jednotlivých tmelů a tvrdidla: TF 6056 TF 5681

100 hmotnostních dílů 20 hmotnostních dílů

Použití: TF 6056 je vhodný k opravám porézních materiálů. Má dobrou přilnavosti na beton, keramiku, cihly, kameninu, dřevo a jiné materiály. Při vytvrzení se z hmoty nevylučuje na povrchu film tvrdidla.

Vlastnosti vytvrzeného TF 6056: Pevnost ve smyku MPa Mez pevnosti v ohybu MPa Mez pevnosti v tlaku MPa toto jsou informativní hodnoty

min. 8 0 - 30 50 - 70

Technologický postup zpracování: Do TF 6056 se přidá přesně odpovídající množství tvrdidla a dokonale se rozmíchá. Doporučujeme připravit jen takové množství tmelu, které lze zpracovat během 15 minut. Doba zpracovatelnosti a vytvrzování je silně závislá na teplotě. Připravená směs se nanáší na očištěný a odmaštěný podklad stěrkou. Optimálních vlastností dosahuje vytvrzený tmel při tloušťce vrstvy 2 - 3 mm za 5 až 7 dní. Spotřeba tmelu při tloušťce vrstvy 1 mm je cca 1,2 kg/m2. Při vyplňování větších mezer je možné TF 6056 nastavit suchým křemenným pískem bez obsahu hlinitých podílů. K epoxidovému tmelu TF 6056 se přidá odpovídající množství tvrdidla a obě složky se dokonale promísí. Doba zpracovatelnosti je 15 minut při 20 °C. Zatvrdnutí tmelu trvá podle teploty 1 až 3 hodiny, optimálních vlastností se dosáhne po 5 až 7 dnech.

Výrobce a dodavatel: BETA SYSTEM s.r.o. Holečkova 789/49, 150 00, Praha Platnost listu končí vydáním nového. Aktuální list je možno najít a vytisknout na www.betasystem.cz technická podpora: 608 927 777


Bezpečnost a hygiena při práci:

Balení, skladování, přeprava:

Při práci s TF 6056 a pomocnými látkami je bezpodmínečně nutné dodržovat ustanovení ČSN 64 1301, příloha 1. TF 6056 může při styku s pokožkou způsobit přecitlivělost. Tvrdidla působí leptavě na pokožku a sliznice, jejich výpary dráždí dýchací cesty. Technickými opatřeními je nutno zabránit přímému styku TF 6056 a tvrdidel s pokožkou a vdechování jejich par. Při práci s TF 6056 a pomocnými látkami musí být zajištěno účinné větrání pracoviště s dostatečným odvodem a přívodem vzduchu. Pracoviště musí být udržováno v čistotě. Pracovníci musí být vybaveni pracovním ochranným oděvem, rukavicemi, ochrannými brýlemi nebo obličejovým štítem.

TF 6056 je dodáván v plechových, dobře uzavíratelných obalech o hmotnosti 5, 10, 20 kg obalech. TF 6056 se skladuje v uzavřených obalech v krytých suchých skladech při teplotách 5 až 25 °C odděleně od tvrdidel. Obaly s TF 6056 nesmějí být vystaveny přímému slunečnímu záření. Firma neručí za materiál, jehož parametry byly změněny nevhodnou přepravou nebo skladováním. Při dodržení těchto podmínek si TF 6056 uchovává svoje vlastnosti 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. TF 6056 se přepravují krytými dopravními prostředky dle následující kvalifikace přepravních řádů: TF 6056 TF 5681

UN No.: 3082 třída ADR: 9 UN No.: 2735 třída ADR: 8

První pomoc: Bezpečnostní charakteristika Při potřísnění pokožky pokožku otřít, pak umýt vlažnou vodou a mýdlem, po osušení pokožku potřít reparačním krémem. Při vniknutí do oka - oko ihned vymývat proudem čisté vody, zajistit lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypít asi 0,5 litru vlažné vody. Nevyvolávat zvracení. Zajistit lékařskou pomoc. Při nadýchání - přerušit práci a odebrat se na čerstvý vzduch. Při práci s TF 6056 není dovoleno jíst, pít a kouřit. Bezpečnost práce a první pomoc musí být zahrnuty do provozně bezpečnostních předpisů příslušného pracoviště.

Požárně technická charakteristika: Bod vzplanutí Bod hoření Teplota vznícení Výhřevnost

nenalezen nenalezen 435 °C 23,84 MJ/kg

TF 6056 vytvrzený: Teplota vznícení 480 °C Stupeň hořlavosti stavebních hmot C 3 - lehce hořlavý

Polycol 6056 Xi - dráždivý N - nebezpečný pro životní prostředí R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 36/38 Dráždí oči a kůži R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Výrobce a dodavatel: BETA SYSTEM s.r.o. Holečkova 789/49, 150 00, Praha Platnost listu končí vydáním nového. Aktuální list je možno najít a vytisknout na www.betasystem.cz technická podpora: 608 927 777


TF 5681 C žíravý R34 Způsobuje poleptání, R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Poznámka: Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Prospekt však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Návod nezohledňuje všechny okolnosti a proto výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným pochopením a použitím.

Upozornění: Výrobek není určen pro povrchovou úpravu předmětů určených k přímému styku s potravinami, pitnou vodou a k nátěru dětských hraček a nábytku.

Likvidace obalů: Kódové číslo odpadu: 08 04 09* - Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Nevytvrzené zbytky: umístit do nepropustného obalu a zneškodnit spálením ve vhodných spalovnách průmyslových odpadů. Kódové číslo odpadu: 08 04 10* - Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály. Vytvrzené zbytky: umístit do nepropustného obalu a zneškodnit spálením ve vhodné spalovně průmyslového odpadu nebo skládkovat na určených skládkách. Dle příslušných předpisů a Zákona o odpadech v platném znění. Obal znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Recyklovat podle platných právních úprav. Kódové číslo odpadu:15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Po důkladném vyprázdnění se obal likviduje formou železného šrotu. Při jeho úpravách se nesmí používat postupy s otevřeným ohněm (svařování plamenem). Výrobce a dodavatel: BETA SYSTEM s.r.o. Holečkova 789/49, 150 00, Praha Platnost listu končí vydáním nového. Aktuální list je možno najít a vytisknout na www.betasystem.cz technická podpora: 608 927 777

Produktový list epoxidový tmel TF 6056  
Produktový list epoxidový tmel TF 6056  
Advertisement