Page 1

à)

3

á)


1

1

1

1

¹

Èñõîäíûé ðåæèì

Âûáèðàåìûé ðåæèì

1

Äåæóðíûé ðåæèì

ÐÏ ïóëüòîâ

2

ÐÏ ïóëüòîâ

ÐÏ ñöåíàðèåâ

3

ÐÏ ïóëüòîâ

ÐÏ ðåæèìà

4

ÐÏ ðåæèìîâ

âûõîä èç ÐÏ ðåæèìîâ â äåæóðíûé ðåæèì

Äåéñòâèå äëÿ âûáîðà ðåæèìà óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê. êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ñöåíàðíîãî ïóëüòà

«Èíäèêàòîð 1» ïîäòâåðæäåíèå âûáîðà ðåæèìà

«Èíäèêàòîð 1» â âûáðàííîì ðåæèìå

ä ä /ä ä

ä ä …

ä ä /ä ä

ä ä ä ä …

êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

ä ä /ä ä

ä ä ä ä … ä ä ä ä ä ä … ä ä ä ä ä ä ä ä … ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä …

êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

ä ä ä /ä ä ä

-

Radio8113  

radio system

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you