Page 1

без ддс

1,85

с ддс

без ддс

2,22

1,09

/бр.

с ддс

1,31

/бр.

3 бр.

без ддс

2,75

/бр.

с ддс

3 бр.

3,30

/бр.

без ддс

1,45

без ддс

0,99

/бр.

с ддс

1,

3 бр.

с ддс

1,74

19

/бр.

Гаранция за чистота и здраве. FO П

Сега още по-добре се грижи за чистотата на вашето бебе с новата гама

4,79

с ддс

2

5,75

3,

с ддс

69 4,43

на цената на 1 без ддс

2,83

без ддс

Цената е за МЕ с вече калкулирана отстъпка

без ддс

RT TE

ГРАТИС

без ддс

BABY

ат

1,90

с ддс

3,

с ддс

без ддс

12,99

с ддс

3,47

80

15,59

без ддс

2,78

с ддс

3,34


ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj ARIEL žÀÆ Â»ÊË»ÈÀ Å»ÊÌÎÆà ˻ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ¼Ë

-5% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

6,98

Ì¿¿Ì

8,38

ARIEL ªË»Ð» ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ž

-20% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

BONUX ªË»Ð» ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ž

-20% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

LENOR ©ÇÀÅÉÍÃÍÀÆ ÅÉÈÑÀÈÍË»Í Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À Æ

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

 ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

-15%

9,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

16,31

LENOR Professional ©ÇÀÅÉÍÃÍÀÆ ÅÉÈÑÀÈÍË»Í Æ

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

9,08

13,59

Ì¿¿Ì

 ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

HEAD&SHOULDERS ³»ÇÊÉ»È ÐÇÆ

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

-15%

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

10,90

FAIRY Professional ªËÀʻ˻Í» ÌտɽÀ Æ

Ì¿¿Ì

9,

18

Ì¿¿Ì

 ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

7,03

Ì¿¿Ì

8,44

WASH&GO ³»ÇÊÉ»È ÐÇÆ

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

-20% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

6,76

Ì¿¿Ì

8,

5,99

053523(5 ®ÈýÀËÌ»ÆÀÈ ÊÉÒÃÌͽ»Ô ÊËÀÊ»Ë»Í Æ

¼À¿¿Ì

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

7,65

4,99

¼À¿¿Ì

37

11,24

¼À¿¿Ì

11

11,05

Ì¿¿Ì

13,26

GILLETTE %/8( ¿ÈÉÅË»ÍÈ» Ì»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ» ÌÈÉÁÒÀÍ» ¼Ë

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

10,32

Ì¿¿Ì

12,38

БИТОВА ХИМИЯ  
БИТОВА ХИМИЯ  

1 , 74 1 , 19 5 , 75 3 , 34 3 , 80 2 , 22 1 , 31 3 , 30 3 , 47 4 , 43 Сега още по-добре се грижи за чистотата на вашето бебе с новата гама /...

Advertisement