Page 1

ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ RIOBA PLATINUM ¼ÀŸŸ¬ ¥»ÏÀÈ» ÂÕËÈ» ž

­ÀÈÃÌÅ» RIOBA XS-XXL Ê»ÇÎÅ

21,

99

+R5H&D

ÌŸŸ¬ 26,39

ÂËǽʽ¿¸½¼ÅÆ ÀÉǽÉÊHʽ ¼À¿¿Ì

7,99

9,59

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

¼ÀŸŸ¬

7,

99

ÌŸŸ¬ 9,59

21,

Ì¿¿Ì

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

99

26,39 ZZZPHWUREJ


LjDŽLJƽLJƻƾǁǀƾDŽƾdžǐnjǏǁ

¦£§ ­£ ÉÌ

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

99 ž

5,99

ž

¼À¿¿Ì

16,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

ÎË Å»ÓÎ ¾Ë

ÎË ¾Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

2

99

10,79

29 ž

1,

55

ž

¼À¿¿Ì

1,29

¼Ë

¤ª¯«®­ ÉÌ

9,

Ì¿¿Ì

20,39

99

11,99

¼À¿¿Ì

1,

Ì¿¿Ì

39 ž

1,67

ž


Ÿ¡ § Ÿ¡ § ­ÉÊÃȾ ھɿ»Ç»ÆÃÈ» ¾ÉËÌÅÃÊÆÉ¿ ÅýÃŻ˻ÇÀÆ ¼ÉËɽÃÈÅ» ž

2,

Ì¿¿Ì

59 3,11

©¨­›¤§ §À¿½Ê»ÅÀÍÒÀÍ» оË

¼À¿¿Ì

7,

¼À¿¿Ì

2,69

Ì¿¿Ì

3,23

¥«£¨› ­ËÕÌÍÃÅɽ» Â»Ð»Ë ¾Ë

¼À¿¿Ì

1,29

Ì¿¿Ì

1 ,5

:,(11(5=8 ¢»Ð»ËÏÆ»ÅÉÈ ÌÅ»ÈÀÆ» ̽»ÈÃÆÃÚ ¾Ë

1,

Ì¿¿Ì

39 1,67

¥»ÈÀÆ»ÇÆÚÈ»Ð¾Ë ¦ÃÇÉÈɽÃÅÉËÃÒÅÃÐ¾Ë »ÈÃÆɽ»»лËоË

¼À¿¿Ì

¾Ë

¼À¿¿Ì

0,85

¼Ë

Ì¿¿Ì

8,99

1,02

0,79

Ì ¿¿Ì

¼Ë

XOL ­ÀÒÀÈ ÊÉ¿ÌÆ»¿ÃÍÀÆ Æ

¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

29 7,55

¬ÎлÌÇÀͻȻ оË

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

99 3,59

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

49

LJNJdžLJƻdžǁǎljƹdžǁ

¼À¿¿Ì

3


ǀƹǎƹljdžǁǁǀƽƾDŽǁǘ

NO OVA A BRASIL LIA A

¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

49 ¼Ë

10,19

¼Ë

OUWE EG mfort ÏÀÈ»ÂÕËÈ» ž

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

HORECA SELECT ¥»ÏÀÈ» ÂÕËÈ» ž

10,49 12,59

DAVID Espre ¥»ÏÀÈ»ÂÕËÈ» ¾Ë

¼À¿¿Ì

12,

Ì¿¿Ì

4

¼À¿¿Ì

9,99

6,54

Ì¿¿Ì

RIOBA SILVER ¥»ÏÀÈ» ÂÕËÈ» ž

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

45

49

14,99

RIOBA GOLD ¥»ÏÀÈ» ÂÕËÈ» ž

¼À¿¿Ì

18,99

Ì¿¿Ì

22,79

LAVAZZA Gran Aroma ¥»ÏÀ »ÂÕËÈ» ž

¼À¿¿Ì

27,

Ì¿¿Ì

11,99

99

33,59

¼À¿¿Ì

19,99

Ì¿¿Ì

23,99

§ÆÚÈÉÅ ¾Ë

¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

99 8,39


NESCAFE £ÈÌÍ»ÈÍÀÈÅ»ÏÀÌÊÀÑûÆÃÍÀÍ ½»ÈÃÆÃÚÓÉÅÉÆ»¿Ð¾Ë Ż˻ÇÀÆоË

3,

Ì¿¿Ì

29 3,95

HORECA SELECT ¥»ÊÎÒÃÈÉ ÅÆ»ÌÃÅÓÉÅÉÆ»¿¼ÀÂÂ»Ð»Ë ž

GRIVAS œ»¿ÀÇÃÊÀÒÀÈÃÌÉÆÀÈà ¾ËоË

¼À¿¿Ì

8,

¼À¿¿Ì

5,39

Ì¿¿Ì

6,47

HORECA SELECT ¥»Å»É½»È»ÊÃÍÅ» ž

¼À¿¿Ì

5,39

Ì¿¿Ì

6,

47

KRONOS ³»ÇÏÕÌÍÕÅ ÊÀÒÀÈÌÉÆÀÈ Ð¾Ë ¾Ë

7,

Ì¿¿Ì

95 9,54

TWININGS ²»ÄµËƾËÀÄ Ð¾Ë

¼À¿¿Ì

3,25

Ì¿¿Ì

3,

90

HORECA SELECT ¯ÕÌÍÕÅÊÀÒÀÈ ž

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

49 5,39

H-LINE ²»Ä Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÊÅ

10,19 -50% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

¼À¿¿Ì

2,99

Ì¿¿Ì

3,

59

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

HORECA SELECT ­ÉËÍÃÆ»ÒÃÊÌ ÌÉÆÌÃËÀÈÀÆÙÍ ¾Ë

¼À¿¿Ì

5,

Ì¿¿Ì

69 6,83

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

49

ǀƹǎƹljdžǁǁǀƽƾDŽǁǘ

¼À¿¿Ì

5


ǀƹǎƹljdžǁǁǀƽƾDŽǁǘ

HORECA SELECT ¬ÉÆÀÍà оË

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

4,

¼À¿¿Ì

4,39

5,99

Ì¿¿Ì

Ì Â» »ÏÀ ÅÆ»ÌÃÅ Å»Å»É [¾Ë

¼À¿¿Ì

5,99

7,19

HORECA SELECT ›Ç»ËÀÍÃ¥»ÈÍÎÒÃÈà ¾Ë

¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

6

69 8,03

5,99

99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99

»Ë» ÀÆ ¼ÃÌŽ [

¼À¿¿Ì

3,19

Ì¿¿Ì

3,83

RIOBA ¥»ÏÀÀÈà ÂÕËÈ»½ ÓÉÅÉÆ»¿ ¾Ë

¼À¿¿Ì

19,

Ì¿¿Ì

Ì Å¾

5,27

À

Ì ¿ÉÂ

¼À¿¿Ì

29,99

Ì¿¿Ì

35,99

RIOBA ³ÉÅÉÆ»¿ÒÀÍ» ÇÆÀÒÀÈÍÕÇÀÈ ξ»ÆÀÓÈÃÅ ¾Ë

99

23,99

¼À¿¿Ì

19,

Ì¿¿Ì

99

23,99


džƹLjǁNjǃǁ

¼À¿¿Ì

0,

79 ¼Ë

Ì¿¿Ì

0,95

¼Ë

EFES ÐÆ

32:(583 ÈÀ˾ÃÄȻȻÊÃÍÅ» ÐÆ

¼À¿¿Ì

2,

Ì¿¿Ì

›¨˜ª ©

6

2,65

LORINA ›È»È»Ì ÐÆ

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

1,

21 °¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

3,55

Ì¿¿Ì

35 ¼Ë

1,62

¼Ë

›¨˜ª ©

6

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

3,29

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ì¿¿Ì

3,95

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

ž©«¨›œ›¨º ¨»ÍÎË»ÆÈ» ÇÃÈÀË»ÆÈ»½É¿» ÐÆ

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

25 ¼Ë

0,30

¼Ë

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

3(36,3(36,7:,67 can ÐÆ

Ÿ νŸʸ Ÿ

2,96

4,79

FRESH ¨ÀÅÍ»Ë Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÆ

4

¼À¿¿Ì

3,99

Ì¿¿Ì

›¨˜ª ©

7


džƹLjǁNjǃǁ

TARGOVISHTE T É¿Å» ÐÆ

¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

95 ¼Ë

10,74

¼Ë

¼ ¼À¿¿Ì

26,99 Ì¿¿Ì

32 2,39

Æ

¼À¿¿Ì

14,

Ì¿¿Ì

99

17,

¼ ¼À¿¿Ì

10,99

99

Ì¿¿Ì

Reserve X.O. Æ

¼À¿¿Ì

6,

Ì¿¿Ì

8

33 7,60

¼À¿¿Ì

­ÀÈÀÌÃÎÃÌÅÃ Æ

¼À¿¿Ì

10, Ì¿¿Ì

13,19

99

13,19

29,16

Ì¿¿Ì

34,99


CAMPARI BITTER Æ

17,

Ì¿¿Ì

ƻǁdžLJ

¼À¿¿Ì

99

21,59

FONTANA A FREDDA ASTI DOCG Æ

¼À¿¿Ì

5,99

Ì¿¿Ì

7,19

CANTI ASTI DOCG Æ

¼À¿¿Ì

10,

¼À¿¿Ì

9,99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

11,99

49

12,59

Bag in box Æ

7,

Ì¿¿Ì

99 9,59

¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

29 9,95

¼À¿¿Ì

12,

Ì¿¿Ì

49

14,99

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

9


за вашия бар / кафе

xÁ xÁÙÉÈÁËÁÕÆ ËÁÕÆÆ

Комплект за кафе 90 мл 4 бр./оп. 59 без ДДС 2, ДДС 3,11

Комплект за кафе 200 мл 4 бр./оп. 99 без ДДС 2, с ДДС 3,59

Комплект за кафе 300 мл 2 бр./оп. 49 без ДДС 4, с ДДС 5,39

Комплект за кафе 100 мл 6 бр./оп. без ДДС

4,49

с ДДС

Комплект за кафе 160 мл 6 бр./оп.

5,39

без ДДС

5,49

с ДДС

6,59

Комплект за капучино 210 мл 6 бр./оп. 99 без ДДС 5, с ДДС 7,19

enia ia ПОРЦЕЛАН

Комплект за кафе 100 мл 1 бр./оп. 79 без ДДС 2, с ДДС 3,35

Комплект за кафе 160 мл 6 бр./оп. 59 без ДДС 3, ДДС 4,31

Комплект за чай 250 мл 6 бр./оп. 98 без ДДС 3, с ДДС 4,78

fbqo bqo qo

*Всички цени на страницата са за брой.

ОПАЛ

10

Комплект за кафе 100 мл 6 бр./оп. 99 без ДДС 1, с ДДС 2,39

Комплект за кафе 160 мл 6 бр./оп. 19 без ДДС 2, с ДДС 2,63

Комплект за чай 250 мл 6 бр./оп. 69 без ДДС 2, с ДДС 3,23

kca kc kcaeqaso cae aeq eqa qaso qaso АРКОПАЛ

Комплект за кафе 160 мл 6 бр./оп. без ДДС

3,49

с ДДС

4,19

Комплект за чай 220 мл 6 бр./оп без ДДС

3,79

с ДДС

4,54


без ДДС

al alani€

без ДДС

0,

с ДДС 0,59

без ДДС

0,

Чаша 260 мл 12 бр./оп.

49

с ДДС 0,59

0,

49

без ДДС

с ДДС 0,59

Чаша 150 мл 3 бр./оп. без ДДС

1,79

с ДДС

2,15

1,20

с ДДС

1,44

Чаша 325 мл 6 бр./оп. без ДДС

1,

10

с ДДС 1,32

1,09

с ДДС

1,31

Чаша 250 мл 3 бр./оп. без ДДС

1,99

с ДДС

Чаша 320 мл 3 бр./оп.

2,39

без ДДС

2,29

с ДДС

Чаша уиски 247 мл 6 бр./оп. без ДДС

0,89

с ДДС

1,07

Чаша висока 322 мл 6 бр./оп. без ДДС

0,99

с ДДС

1,19

Чаша 200 мл 4 бр./оп. без ДДС

1,99

ДДС

2,39

Чаша 300 мл 4 бр./оп. без ДДС

2,19

ДДС

2,63

Чаша 330 мл 4 бр./оп. без ДДС

1,99

ДДС

2,39

2,75

www.metro.bg

без ДДС

без ДДС

rs rsfqlind rsf sfqlind nd

niha niha

Чаша 364 мл 6 бр./оп.

0,95

ip iprilon on

Чаша 260 мл 6 бр./оп.

49

ДДС

Чаша висок 355 мл 6 бр./оп.

*Всички цени на страницата са за брой.

Чаша 190 мл 12 бр./оп.

0,79

за вашия бар / кафе

Чаша за усики 269 мл 6 бр./оп.

11


за вашия бар / кафе

xÁ xÁÙÉÉÖÁÌÂÉÈÁbiqa ÂÉ bi biq iqa qa qa

Чаша бира 370 мл 6 бр./оп. без ДДС

0,99

с ДДС

Чаша 320 мл 4 бр./оп.

1,19

без ДДС

2,99

с ДДС

Чаша 360 мл 4 бр./оп.

3,59

без ДДС

0,89

ДДС

1,07

Чаша бренди 260 мл 6 бр./оп. 99 без ДДС 1, с ДДС 2,39

rÐÆ rÐ rÐÆ×ÉÁÌÎÉØÁÙÉ É

Чаша Маргарита 330 мл 2 бр./оп. 49 без ДДС 5, с ДДС 6,59

Чаша коктейл Ипсилон 245 мл 2 бр./оп. 79 без ДДС 5, с ДДС 6,95

Чаша коктейл Джаз 330 мл 3 бр./оп. 89 без ДДС 2, с ДДС 3,47

Чаша коктейл Фредо 270 мл 3 бр./оп. 19 без ДДС 1, с ДДС 1,43

Чаша Бостън 330 мл 4 бр./оп. 99 без ДДС 2, с ДДС 3,59

*Всички цени на страницата са за брой.

rÐÆ rÐ rÐÆ×ÉÁÌÎÉØÁÙÉ É

12

Чаша текила Дублино 34 мл 6 бр./оп. 89 без ДДС 0, с ДДС 1,07 Чаша аператив Чаша Дублино 90 мл 57 мл 6 бр./оп. 6 бр./оп. 89 99 без ДДС 3, с ДДС 4,67 19 без ДДС 0, с ДДС 1,

Чаша Капри 375 мл 12 бр./оп. 59 без ДДС 1, с ДДС 1,91

Чаша фрапе 310 мл 3 бр./оп. 19 без ДДС 1, с ДДС 1,43

Чаша ирландски кафе 280 мл 12 бр./оп. 59 без ДДС 1, с ДДС 1,91


Съд за лед метален 14 см без ДДС с ДДС

3,29

3,95

ф без ДДС

49,99

с ДДС

59,99

Термос метален кожух 1,8 л без ДДС

Дозираща захарница 160 мл 99 без Д 4 79

3

13,99

16,79

с ДДС

Термокана неръждаема стомана 1л без ДДС ,99 с ДДС 23,99

ДДС ДС

25,99

31,19

19

Щипка за захар, 2 бр./oп. без ДДС ,15 с ДДС 2,38

Каничка, инокс 500 мл без ДДС ,99 с ДДС 9,59

1

7

за вашия бар / кафе

едотрошачка, ъчна

Щипка за лед 2 бр./оп. без ДДС

1,50

с ДДС

1,80

Чаени свещи 150 бр./оп., 6 часа горене

4

без ДДС с ДДС

Захарница INOX 200 мл Каничка с капак INOX

14,99

17,99

Бар органайзер черен 99 без ДДС

21,

с ДДС

без ДДС

с ДДС

10,99

13 3,19

8,

49

10 0,19

Бар поставка за 20 чаши 99

26,39

без ДДС

14,

/декорацията не е включена в цената/

без ДДС

8,

с ДДС

10,19 Пепелник стъклен 10.5 см, 6 бр./оп. 75 без ДДС

0,

/бр.

с ДДС

0,90/бр.

17,99

www.metro.bg

Цветни наливници 6 бр./оп. 49

с ДДС

*Всички цени на страницата са за брой.

Стъклена захарница 160 мл без ДДС ,49 с ДДС 5,39

13


ǀƹƻƹǑǁǘƺƹljǃƹǍƾ

œ»ËÌÍÉƯ›¨£ tÇÀÍ»ÆÀÈ tÀÅÉÅÉÁ» tѽÀÍɽÀ¼ÀÁɽÌý Å»ÏÚ½ 99

32

Ëžž«

ĸɸ ¨ © ÌÇ ÌÆ»ÇÃÈÃË»ÈÉ ÃÍÃÀ¿Õ¼ »ÆÈÃÅ˻Ż 99

49

39,5

žž«

59,99

œ»ËÌÍÉÆ$%6

tÀ˾ÉÈÉÇÃÒÈ»ÌÀ¿»ÆÅ» t¾»Âɽ»ÇÉËÍÃÌ×ÉË t¼ÎÍÉÈ»ËÀ¾ÎÆÃË»ÈÀ ½ÃÌÉÒÃȻͻÈ» ÌÀ¿»ÆŻͻ 9 Ëžž«

žž«

79,

14

Ëžž«

95,99

47,9

»ËÌÍÉÆ¥223(5 ¾»Âɽ »ÇÉËÍÃÌ×ÉË ÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÚ ÐËÉÇ ÌÀ¿»ÆÅ» ÀÅÉÅÉÁ» 99

»Ëǻ̻

¯ÌÇKÌÇ ¯ ÆÉÍ0') ÀÍ»ÆÈ»ÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÚ

95,99

tªŸ²ÌÆ»ÇÃÈÃË»ÈÉÊÉÅËÃÍÃÀ¼ÎÅ tÇÀÍ»ÆÈ»ÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÚ

47,

99

»¿Ážž«

Ëžž«

57,59


¥»ÏÀÇ»ÓÃÈ»%5$6,/,$&/8% tÊÉÇÊ»EDUtÇÀÌÃȾɽ¼ÉÄÆÀËtÇÀÍ»ÆÀÈÅÉËÊÎÌtýɿ» ÊÉ¿¾ËÚ½»ÈÀÈ»ʻ˻þÉËÀÔ» ½É¿»tÉÍ¿ÀÆÀȼÎÍÉÈ»Ò»Ä tËÕÅÉн»ÍÅ»ÌÀ¿ÃÈÃÒȻà ¿½ÉÄÈ»ÑÀ¿Å»

669,00

Ì¿¿Ì

838,80

¼À¿¿Ì

1x139,80 5x139,80

лÈÃÒÈÉÎÊË»½ÆÀÈÃÀ ÍÉÇ»ÍÃÒÈÉÊÕÆÈÀÈÀ ÎÊ» t¼ÉÄÆÀËÆÃÍË» 

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

0%

tN:tÌÅÉËÉÌÍ ɼÇÃÈtÅÉÈÍÀÄÈÀË ÌÉÅÉÍÈÀËÕÁ¿»ÀÇ» ǻȻtÅÉÈÌÍËÎ ÉÍÇÀÍ»ÆtÅÉËÊÎÌ»Æ ÈÃÄtÇÀÍ»ÆÈ»ÇÉÍÉË ÉÌtË»ÂÆÃÒÈÃ$%6 ÅÉÈÎÌ»»ÃÂÌÍÃÌŽ» $%6ÑÀ¿Å»tÒ»ÌÍà ÊÉ¿ÐÉ¿ÚÔûÇÃÀÈÀ ÌÕ¿ÉÇÃÚÆÈ»tÊÉ¿½ÃÁ ÊÉÌÍ»½Å»»Ò»ÓÃt ÌÀËÍÃÏÃÑÃË»È

3190,80

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1x49,80 5x49,80

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

£ ­š˜

0%

¼À¿¿Ì

249,

Ì¿¿Ì

00

298,80

0% 0%

1x79, 5x79,80 80

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

¢¨œ ª¦ª

399,

Ì¿¿Ì

»ËÍÃÅÎÆ

 

00

478 8,80

£ ­š˜

¼ÀŸŸ¬

1299,

00

ÌŸŸ¬

©¢¨œ ª¦ª

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

399,00

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1x79,80 5x79,80

Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

Ì¿¿Ì

©¢¨œ ª¦ª

478 8,80

¼ÀŸŸ¬

1558,

838 8,80

1918,80

Æ»¿ÃÆÈ»½ÃÍËÃÈ»Æ Å»Ê»ÑÃÍÀÍÆt»ÅÍýÈÉÉлÁ¿»ÈÀ ½¾Ë»¿ÀȽÀÈÍÃÆ»ÍÉË

ÑÃÏËɽÃÈ¿ÃÅ»ÍÉËÃÅÉÈÍËÉÆ »ÍÀÇÊÀË»ÍÎ˻ͻtÍÀÇÊÀË»ÎËÀȿûʻÂÉÈÉ&¿ÉÉ& ÅÉÇÊËÀÌÉË=$1866,ÌÉÐÆ»Á»Ô»¾ÀÈÍ5$t»ÅÆÙÒ½»ÈÀ ÅÆÙÒt½ÕÍËÀÓÈÉÉ̽ÀÍÆÀÈÃÀ ÐÐÇÇ

»ËÍÃÅÎÆ

699,00

Ì¿¿Ì

©¢¨œ ª¦ª

599,

00

ÌŸŸ¬

718,80

È»½ÃÍËÃÈ» ½ÀËÍÃÅ»ÆÈ»Æ tÉÐÆ»Á¿»Ô¾»Â5D¼À +&)&t½ÀËÍÃÅ»ÆÈÉÉ̽ÀÍÆÀÈÃÀtÉ̽ÀÍÀÈÒÀÆÀÈÊ»ÈÀÆ tËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇÍÀËÇÉÌÍ»Í tÑÃÏËɽÍÀËÇÉÇÀÍÕËtÌ»ÇÉ»ͽ»ËÚÔÃÌÀ½Ë»ÍÃtÈý» t»½ÍÉÇ»ÍÃÒÈÉË»ÂÇË»ÂÚ½»ÈÀ t*6ÌÀËÍÃÏÃÅ»Í

0%% £ ­š˜

¼À¿¿Ì ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1x328,13 5x328,13

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

©¢¨œ ª¦ª

1640,00

Ì¿¿Ì

1968,80

^^^TL[YVIN

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

Æ¿Ë¿ÑǼÇÈËÄÂ

8

¼À¿¿Ì

1x139,80 5x139,80

1599,00

£ ­š˜

ÆÈ»½ÃÍËÃÈ» ½ÀËÍÃÅ»ÆÈ»Æ tÉÐÆ»Á¿»Ô¾»Â 5D¼ÀÂ+&)& t½ÀËÍÃÅ»ÆÈÉÉ̽ÀÍÆÀÈÃÀ tÉ̽ÀÍÀÈÒÀÆÀÈÊ»ÈÀÆ tËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇÍÀËÇÉÌÍ»Í tÑÃÏËɽÍÀËÇÉÇÀÍÕË tÌ»ÇÉ»ͽ»ËÚÔ»ÌÀ½Ë»Í» Èý»t»½ÍÉÇ»ÍÃÒÈÉ Ë»ÂÇË»ÂÚ½»ÈÀt*6ÌÀËÍà ÏÃÅ»Í

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

1x319,80 5x319,80

0% 0%

¼À¿¿Ì ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

¼À¿¿Ì ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

£ ­š˜

°Æ»¿ÃÆÈ»½ÃÍËÃÈ» ½ÀËÍÃÅ»ÆÈ»ÆÃÍË» tÉÐÆ»Á¿»Ô¾»Â5DtÍÀÇÊÀË»ÍÎËÀÈɼн»Í ɬtɼÀÇÆ t»½ÍÉÇ»ÍÃÒÈÉË»ÂÇË»ÂÚ½»ÈÀ tÅÆÃÇ»ÍÃÒÀÈÅÆ»Ì&t»ÔÃÍÈÉ ÌÍÕÅÆÉt½ÕÍËÀÓÈÉÉ̽ÀÍÆÀÈÃÀ tÀ¿ÃÈÃÒÈ»½Ë»Í»t*6ÌÀËÍÃÏÃÑÃ-

£ ­š˜

Ì¿¿Ì

£ ­š˜

ªËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÈ» ÌÉÅÉÃÂÌÍÃÌŽ»ÒÅ

0%

2659,00

ÉÔʼÈǺѺÅǺ¼ÇÈËĺ

ǀƹƻƹǑǁǘƺƹljǃƹǍƾ

0%

¼À¿¿Ì

15


ƨƹljNjdžǕLJljdžƹLjljRǍƾNJǁLJdžƹDŽǁNJNjǁ œ»ËÊÉÌÍ»½Å» »¼ÎÍÃÆÅÃ

CHARLES HOUSE ³ÉÍƻȿÌÅÉÎÃÌÅà Å

¼À¿¿Ì

16,

Ì¿¿Ì

66

19,99

¼À¿¿Ì

32,

Ì¿¿Ì

¨¸¹ÆÊÅƺȽĽŸĸ»¸¿ÀÅÀʽ §š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ   ÆÊ ÏŸ ¼ÆÏŸ

070010071

info@PHWUREJ

99

39,59

24 h non stop 60000

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

§£¦šœ š ¨«© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

­˜©¢¦š¦  œ¦™¨ ¯ 

70000

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í» ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻ȻÈ»¼»Â»ŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅà ÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

¨É½ÏÉËÇ»ÍÇ»¾»ÂÃÈÃ0(7«©§ ­«©¥©§ª›¥­ÇÉÁÀ¿»ʻ»Ëν»ÍÀ̽»ÆÿȻÅÆÃÀÈÍÌŻŻËÍ»ªÉË»¿Ãɾ˻ÈÃÒÀȻͻÍÕ˾ɽÌÅ»ÊÆÉÔ ÃÌÊÀÑûÆÃÂÃË»ÈÃÚ½ËÀÂÎÆÍ»ÍÈ»Íɽ»»ÌÉËÍÃÇÀÈÍÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­½Ç»¾»ÂÃÈ»ÔÀÈ»ÇÀËÃÍÀ¬›§©²›¬­ÉÍÊÉÌÉÒÀÈÃÍÀ½È»ÌÍÉÚԻͻ ¼ËÉÓÎË»ÊËÉÇÉÑÃÉÈ»ÆÈûËÍÃÅÎÆâ»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÌÀɼËÕÔ»ÄÍÀÅÕÇÌÆÎÁÃÍÀÆÃÍÀÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­

HORECA БАР И КАФЕ  

21 , 99 7 , 99 7 , 99 RIOBA PLATINUM RIOBA XS-XXL 26 , 39 26 , 39 9 , 59 9 , 59 1 , 55 11 , 99 10 , 79 20 ,...

HORECA БАР И КАФЕ  

21 , 99 7 , 99 7 , 99 RIOBA PLATINUM RIOBA XS-XXL 26 , 39 26 , 39 9 , 59 9 , 59 1 , 55 11 , 99 10 , 79 20 ,...

Advertisement