Page 1

НОВИЯТ CHEVROLET SPARK ВСИЧКО ЗАПОЧВА С ЕДНА ИСКРА

Само сега за

13 690 лв. без ДДС*

Пълен с екстри и възможност за данъчен кредит! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ĽƹǦǢǸȂȄǶDZȈǸȈǴǹǶǦȇǷǴ ĽƹǴƺǤȇDZǶǤȈǴǻƺǹȈƻȈǴǵȇǴȈǸƼǢƺǴDZƻƺǸǴǶƽƻȈǹǶ ĽĵǻȈƼDZȇǶǻǴƺǪƺǵƻƺƼDZƻȇǴƼDZǤƺ Ľ(

ĽĹǤdzǦǹƽȆǴǶǤdzǦǪǸȇǤǴǶǺǶ ĽưǸǶǻȇDZǶǢ ĽƴȇǹǶƺİƪ"%ĴƼ*(Ǥƾƺǹ ĽƵǢƻǶDZǶǹƻdzǥǢǶǴȇǦȇǹǴǶDZȈǤƻȇDZǶ

ƹƺȅȈǢƽǵǵƺǸȈǦǴǶȈǢƼDZƻǶ ǢƺǶDZƺǵƻȇǤȃDZǵdzDZƽǤȇǴȈDZƺƽǹƺǤƺǸƼDZǤǶȈ

www.chevrolet.bg Среден комбиниран разход на гориво – 5,1 л/100 км; емисии СО2 – 119 г/км.

Гаранция 5 години (3+2) или 150 000 км (специални условия). Цената се отнася за Spark, ниво L, за ограничени количества и важи до 31 декември 2010 г. Снимката е илюстративна. *Цена с ДДС 16 428 лв. Автомобилът е с възможност за данъчен кредит по ЗДДС 3+1 места.


CHEVROLET OUTLET – СЕГА ДО 35% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ АВТОМОБИЛИ, ЗА ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА НА СКЛАД

До 32% отстъпка

До 32% отстъпка

АVEO 5 ВРАТИ СЕ ПРЕДЛАГА С:

АVEO 4 ВРАТИ СЕ ПРЕДЛАГА С:

ĿƓƴ ǼǺǿȋǵǺǦƮƴǼǺǿȋǵƿƾǸǺǦ ĿƓ * ĿƓLjƿȌǽǸǺǺǀǵƿȋǸǺȈǸǺǨǷǪǽǁȊǸǺ възглавници ĿƓƳ ǼȌǦǵƿǺȈȌǀǦǺǀǵǷǦǼȋ ĿƓǐ ȌǸǵƿȋǼǸƾǪȋǦǼȆȈǨȋǸȌǀ дистанционно управление ĿƓƸȋǽǺƾIJƮ$'Ķ

ĿƓƴ ǼǺǿȋǵǺǦƮƴǼǺǿȋǵƿƾǸǺǦ ĿƓ * ĿƓLjƿȌǽǸǺǺǀǵƿȋǸǺȈǸǺǨǷǪǽǁȊǸǺ възглавници ĿƓƳ ǼȌǦǵƿǺȈȌǀǦǺǀǵǷǦǼȋ ĿƓǐ ȌǸǵƿȋǼǸƾǪȋǦǼȆȈǨȋǸȌǀ дистанционно управление ĿƓƸȋǽǺƾIJƮ$'Ķ

До 35% отстъпка

До 32% отстъпка

До 30% отстъпка

LACETTI СЕ ПРЕДЛАГА С:

EPICA СЕ ПРЕДЛАГА С:

CAPTIVA СЕ ПРЕДЛАГА СЪС:

ĿƓƴ ǼǺǿȋǵǺǦ ĿƓ * ĿƓLjƿȌǽǸǺǺǀǵƿȋǸǺȈǸǺǨǷǪǽǁȊǸǺ възглавници ĿƓƳ ǼȌǦǵƿǺȈȌǀǦǺǀǵǷǦǼȋ ĿƓǐ ȌǸǵƿȋǼǸƾǪȋǦǼȆȈǨȋǸȌǀ дистанционно управление ĿƓƸȋǽǺƾIJƮ$'Ķ

ĿƓ *IJ+IJ** ĿƓƴ ǼǺǿȋǵƿƾǸǺǦ ĿƓƲ ǷǪǽǁȊǸǺǨǷǪǮǼȋǨǸǺǾǺtǹƿȌǽǸǺ странични и тип “завеси” ĿƓƸȋǽǺƾIJƮ$'Ķ ĿƓƱ ǼǁǿǺǸǺȌǨǺǽǩȋǸǵǺ ĿƓƲ ǷǪǿƾǩǸƾǀǵǪȋȋǨǵƾǿȋǵǺȈǸȋ скоростна кутия ĿƓƵƾȉǸǺǺǺǦƾǸƾǿǺȈǸǺǽǨǺǮȋǵȌǼǺ

ĿƓǫȋǧƿǺȈǸǺǿȌǀǵȋ ĿƓ.*IJ+IJ** ĿƓƴ ǼǺǿȋǵƿƾǸǺǦ ĿƓƲ ǷǪǽǁȊǸǺǨǷǪǮǼȋǨǸǺǾǺtǹƿȌǽǸǺ странични и тип “завеси” ĿƓƸȋǽǺƾIJƮ$'Ķ ĿƓƱ ǼǁǿǺǸǺȌǨǺǽǩȋǸǵǺ ĿƓƲ ǷǪǿƾǩǸƾǀǵǪȋȋǨǵƾǿȋǵǺȈǸȋ скоростна кутия

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5

Не пропускайте офертите на годината. Открийте повече на www.chevrolet.bg. Chevrolet Outlet затваря врати на 31 декември 2010 г.

години ИЛИ 150 000 КМ

Г Гаранция

w w w.chevrolet.bg Комбиниран среден разход на гориво - Aveo: 5,5-6,4 л/100км; Lacetti: 5,7 - 8,8 л/100 км; Epica: 5,7 - 8,8 л/100 км; Captiva: 7,4-11,5 л/100 км. Емисии на СО2 - Aveo: 132-152 г/км; Lacetti: 149-210 г/км; Epica: 149-210 г/км; Captiva: 197-264 г/км. Гаранция 5 години или 150 000 км (специални условия). Предложението е валидно за ограничени количества на склад. Отст ъпката е върху официалната цена по ценова листа при закупуване на лизинг или от юридически лица. Отст ъпката е препоръчителна и зависи от модификацията. Снимките са илюстративни.

CHEVROLET  

НОВИЯТ CHEVROLET SPARK НОВИЯТ CHEVROLET SPARK Само сега за Пълен с екстри и възможност за данъчен кредит! ВСИЧКО ЗАПОЧВА С ЕДНА ИСКРАВСИЧКОЗ...