Page 1&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

‡ 68%6&5,%( ‡ 5(1(: ‡ *,9($*,)7 ‡ ',*,7$/(',7,21 1\S`(\N\Z[

7YPU[c*SVZL

&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV $ / 22.  ,16,'( 7 +( : 25 / '¶6 0$18) $&7 85 ,1* &(17 (5  6+2: 6 7 +$7  $0(5 ,&$ 6+28/ ' : (/ &20( &+,1$¶6 5 ,6(² ) 25  12: 

%\-DPHV)DOORZV

&217$,1(565($'<)256+,30(17IURPWKHSRUWRI6KHQ]KHQ

3KRWRVE\0LFKDHO&KULVWRSKHU%URZQ )URP$WODQWLF8QERXQG

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

6OLGHVKRZ0DGHLQ&KLQD -DPHV)DOORZVQDUUDWHVSKRWRVIURPWKHKHDUWRIWKH&KLQHVHPDQXIDFWXULQJG\QDPR +DOIWKHWLPH,KDYHVSHQWLQ&KLQD,KDYHVSHQWLQIDFWRULHV$WOHDVWWKDW¶VKRZLWIHHOV²DQGLW¶VD IHHOLQJ,VRXJKW7KHIDFWRULHVZKHUHPRUHWKDQPLOOLRQ&KLQHVHPHQDQGZRPHQWRLODQGIURP ZKLFKFDPHUDVFORWKHVDQGHYHU\RWKHUVRUWRIZDUHIORZRXWWRWKHZRUOGDUHWRPHWKHPRVW VWDUWOLQJDQGLQWHQVHDVSHFWRIWRGD\¶V&KLQD)RUQRZWKH\DUHDOVRWKHPRVWLPSRUWDQW7KH\DUH VWDUWOLQJDERYHDOOLQWKHLUVFDOH,ZDVSUHSDUHGIRUWKHVN\OLQHRI6KDQJKDLDQGLWVPSK0DJOHY WUDLQWRWKHDLUSRUWDQGIRUWKHQRQVWRSFRQVWUXFWLRQGXVWDQGEXVWOHRI%HLMLQJ(YHU\DFFRXQWRI PRGHUQ&KLQDPHQWLRQVWKHP%XW,KDGQRFRQFHSWRIWKHVZHHSRIZKDWKDVEHFRPHWKHZRUOG¶V PDQXIDFWXULQJFHQWHUWKH3HDUO5LYHU'HOWDRI*XDQJGRQJSURYLQFH WKHROG&DQWRQUHJLRQ MXVW QRUWKRI+RQJ.RQJ7KDWRQHSURYLQFHPLJKWKDYHDPDQXIDFWXULQJZRUNIRUFHODUJHUWKDQ$PHULFD¶V 6WDWLVWLFVIURP&KLQDDUHODUJHO\JXHVVHVEXW*XDQJGRQJ¶VSRSXODWLRQLVDURXQGPLOOLRQ,IHYHQ RQHILIWKRILWVSHRSOHKROGPDQXIDFWXULQJMREVDVVHHPVOLNHO\LQELJFLWLHVWKDWZRXOGEHPLOOLRQ ²YHUVXVPLOOLRQLQWKHHQWLUH8QLWHG6WDWHV 2QHIDFLOLW\LQ*XDQJGRQJSURYLQFHWKHIDPRXV)R[FRQQZRUNVVLWVLQWKHPLGGOHRIDFRQXUEDWLRQ MXVWRXWVLGH6KHQ]KHQZKHUHLWRFFXSLHVURXJKO\DVPXFKVSDFHDVDPDMRUDLUSRUW6RPH SHRSOH WKHQXPEHU,KHDUGPRVWRIWHQHVWLPDWHVUDQJHEHWZHHQDQG ZRUNRQLWV DVVHPEO\OLQHVVOHHSLQLWVGRUPLWRULHVDQGHDWLQLWVFRPSDQ\FDIHWHULDV,ZDVWROGWKDW)R[FRQQ¶V FDWHUHUVNLOOSLJVHDFKGD\WRIHHGLWVHPSOR\HHV7KHQXPEHUZRXOGPDNHVHQVH²LW¶VRQHSLJ SHUSHRSOHLQDFRXQWU\ZKHUHSLJVDUHUHODWLYHO\VPDOODQGSRUNLVDVWDSOHPHDW ,KHDUGQR HVWLPDWHIRUFKLFNHQV )URPWKHPDMRUSRUWVVHUYLQJWKHDUHD+RQJ.RQJDQG6KHQ]KHQKDUERUV FDUJRVKLSVOHIWODVW\HDUFDUU\LQJWKHHTXLYDOHQWRIPRUHWKDQPLOOLRQRIWKHVWDQGDUGIRRWORQJ PHWDOFRQWDLQHUVWKDWHQGXSRQWUXFNVRUUDLOURDGFDUV7KDW¶VRQHSHUVHFRQGURXQGWKHFORFNDQG \HDUURXQG²DQGLW¶VOHVVWKDQKDOIRI&KLQD¶VH[SRUWWRWDO:KDW¶VLQWKHFRQWDLQHUVWKDWFRPHEDFN IURP$PHULFD"0\JXHVVZDV³GROODUV´LQIDFWWKHWZROHDGLQJVKLSERUQHH[SRUWVIURPWKH8QLWHG 6WDWHVWR&KLQDE\YROXPHDUHVFUDSSDSHUDQGVFUDSPHWDOIRUUHF\FOLQJ $QGWKHIDFWRULHVDUHLPSRUWDQWIRU&KLQDDQGHYHU\RQHHOVH6RPHGD\&KLQDPD\PDWWHU LQWHUQDWLRQDOO\PDLQO\IRUWKHQDWXUHRILWVSROLWLFDOV\VWHPRUIRULWVVWUDWHJLFDPELWLRQV7KRVHDUH VLJQLILFDQWHYHQQRZRIFRXUVHEXW&KLQD¶VVXFFHVVLQPDQXIDFWXULQJLVZKDWKDVGHWHUPLQHGLWVSODFH LQWKHZRUOG0RVWRIZKDWKDVEHHQJRRGDERXW&KLQDRYHUWKHSDVWJHQHUDWLRQKDVFRPHGLUHFWO\RU LQGLUHFWO\IURPLWVIDFWRULHV7KHFRXQWU\KDVSXEOLFPRQH\ZLWKZKLFKWREXLOGURDGVKRXVHVDQG VFKRROV²HVSHFLDOO\URDGV7KHYDVWSRSXODWLRQLQWKHFRXQWU\VLGHKDVZKDWWKHLUIRUHEHDUVDFXWHO\ ODFNHGDQGSHDVDQWVHOVHZKHUHWRGD\VWLOOGRDFKDQFHDWSD\LQJMREVZKLFKPHDQVDFKDQFHWRHVFDSH UXUDOSRYHUW\$PHULFDQVFRPSODLQDERXWFKHDSMXQNSRXULQJRXWRI&KLQHVHPLOOVEXWWKH\UHO\RQ &KLQDIRUDORWWKDWLVQRWMXQNDQGZKRVHFKHDSSULFHLVLPSRUWDQWWR$PHULFDQLQGXVWULDODQG GRPHVWLFOLIH0RGHUQFRQVXPHUFXOWXUHUHVWVRQWKHDVVXPSWLRQWKDWWKHQLFHVWPRVWDGYDQFHGJRRGV ²FRPSXWHUVDXGLRV\VWHPVZDOOVL]HG79V²ZLOOJHWFKHDSHU\HDUE\\HDU0RRUH¶V/DZZKLFKLQRQH YHUVLRQVD\VWKDWWKHSULFHRIFRPSXWLQJSRZHUZLOOEHFXWLQKDOIHYHU\PRQWKVRUVRLVSDUWRIWKH UHDVRQEXW&KLQD¶VIDFWRULHVDUHDELJSDUWWRR

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

0XFKRIZKDWLVWKUHDWHQLQJDERXWWRGD\¶V&KLQDDOVRFRPHVIURPLWVIDFWRULHV0DQ\SHRSOHLQVLGH &KLQDDQGQHDUO\HYHU\RQHRXWVLGHFDQDYRLGWKHGLUHFWHIIHFWVRIWKHFRXQWU\¶VSROLWLFDOFRQWUROV,WLV PXFKKDUGHUWRDYRLGLWVSROOXWLRQ7KHDLULQ&KLQHVHFLWLHVLVZRUVHWKDQ,H[SHFWHGDQGEHFDXVHWKH SROOXWLRQDIIHFWVVRPDQ\SHRSOHLQVXFKDZLGHUDQJHRISODFHVLWLVPRUHGDPDJLQJWKDQ/RQGRQ¶V 0DQFKHVWHU¶VRU3LWWVEXUJK¶VLQWKHLUZRUVWUDSLGO\LQGXVWULDOL]LQJGD\V7KHDLUSROOXWLRQFRPHV GLUHFWO\IURPWKHVWHHOZRUNVFHPHQWSODQWVDQGRWKHUKHDY\LQGXVWU\IDFLOLWLHVWKDWDUHKHOSLQJWKH FRXQWU\SURVSHUDQGLQGLUHFWO\IURPWKHHOHFWULFSRZHUSODQWVWKDWNHHSHYHU\WKLQJUXQQLQJ 3OXV PRUHDQGPRUHFDUVWKRXJK&KLQDVWLOOKDVEDUHO\RQHWKLUWLHWKDVPDQ\SHUFDSLWDDVWKH8QLWHG 6WDWHV 7KHVKHHUVSHHGDQGYROXPHZLWKZKLFKIDFWRULHVDQGSRZHUSODQWVDFURVV&KLQDLQFUHDVH WKHLURXWSXWRIVRRWDQGJDVHVPDNHWKHFRXQWU\¶VDLUSROOXWLRQSUREOHPVWKHZRUOG¶V7KHKHLJKWHQHG FRPSHWLWLRQIRURLORUHDQGRWKHUFRPPRGLWLHVWRIHHGWKHIDFWRULHVDIIHFWVRWKHUQDWLRQVDVGR VODSGDVKVWDQGDUGVRIIRRGSXULW\DQGVDIHW\ZKLFKPD\KDYHOHGWRWDLQWHGZRUOGZLGHVXSSOLHVRI DQLPDOIRRG7KHXOWLPDWHIHDULQWKHGHYHORSHGZRUOGRIFRXUVHLVWKDWDV&KLQDFUHDWHVPLOOLRQVRI QHZIDFWRU\MREVXQNQRZQPLOOLRQVZLOOORVHVXFKMREVLQ$PHULFD&DQDGD*HUPDQ\HYHQ-DSDQ %XWWKHVHIDFWRULHVDUHERWKVXUSULVLQJDQGLPSRUWDQWLQDOHVVREYLRXVWKRXJKDOVRIXQGDPHQWDOZD\ $OPRVWQRWKLQJDERXWWKHZD\WKH\ZRUNFRUUHVSRQGVWRWKHZD\WKH\DUHGLVFXVVHGLQWKH8QLWHG 6WDWHV$PHULFD¶VSROLWLFDOGHEDWHVDERXWWKH³&KLQDRSSRUWXQLW\´DQGHYHQPRUHWKH³&KLQDWKUHDW´ VHHPGLVWDQWWKHRUHWLFDODQGLPSUHFLVHIURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHIDFWRULHVZKHUHWKHRXWVRXUFLQJ DQGH[SRUWLQJRFFXU7KHLQGXVWULDOLVWVIURPWKH8QLWHG6WDWHV(XURSHRU-DSDQZKRDUHGHFLGLQJ KRZPXFKRIWKHLUSURGXFWLRQWRPRYHWR&KLQDWDONDERXWWKHSURFHVVLQYHU\GLIIHUHQWWHUPVIURP WKRVHXVHGLQ$PHULFDQSROLWLFDOGLVFXVVLRQ2QHLOOXVWUDWLRQ7KHDUWLILFLDOO\ORZYDOXHRI&KLQD¶V FXUUHQF\UHODWLYHWRWKHGROODUFRPHVQHDUWKHWRSRI$PHULFDQFRPSODLQWVDERXW&KLQHVHWUDGH SROLF\ 7KHFXUUHQF\LVWKH\XDQUHQPLQEL²OLWHUDOO\³SHRSOH¶VPRQH\´²RU50% 7KLVLVPRUHOLNH WKHHLJKWKRUWHQWKLVVXHWKDWFRPHVXSZKHQEXVLQHVVRIILFLDOVGLVFXVVWKHIDFWRULHVWKH\DUHRSHQLQJ LQRQHFRXQWU\DQGFORVLQJLQDQRWKHU$QGZKHQLWGRHVFRPHXSWKHFRQWH[WLVXVXDOO\ZKHWKHUWKH 50%¶VULVHZLOOIRUFHDFRPSDQ\WRSXWLWVQH[WIDFWRU\QRWLQ&KLQD¶VFURZGHGFRDVWDOUHJLRQEXW VRPHSODFHZLWKHYHQORZHUFRVWVOLNHWKHUHPRWHLQWHULRUSURYLQFHVZKHUHVDODULHVDUHORZHUDQG FRPPHUFLDOVSDFHLVFKHDSHU²RUSHUKDSV9LHWQDPRU&DPERGLD 6RWRRZLWKFRPSODLQWVDERXW&KLQHVHJRYHUQPHQWVXEVLGLHVIRUH[SRUWLQJLQGXVWULHVZLGHVSUHDG DEXVHRILQWHOOHFWXDOSURSHUW\DQGHYHQ³VODYHODERU´LQVLGHWKHYDVWIDFWRULHV6RPHRIWKHVH FRPSODLQWVDUHZHOOIRXQGHGRWKHUVDUHQRWEXWHYHQLIDOOZHUHWUXHWKH\ZRXOGPLVGHVFULEHDQG XQGHUYDOXHZKDWLVJRLQJRQKHUH7DONLQJDERXW&KLQHVHLQGXVWULDOJURZWK$PHULFDQVDUHLQWKH SRVLWLRQRIWKFHQWXU\(XURSHDQVZKRDFWHGDVLI$PHULFD¶VLQGXVWULDOULVHFRXOGEHH[SODLQHG VLPSO\E\LWVYDVWQDWXUDOUHVRXUFHVDQGLWVH[SORLWDWLRQRILPPLJUDQWDQGVODYHODERUSOXVLWVYHU\ FDVXDODWWLWXGHWRZDUGFRS\ULJKWDQGSDWHQWODZVSURWHFWLQJIRUHLJQPDLQO\%ULWLVKERRNVDQG LQYHQWLRQV 7RGD\$PHULFDQVZDONWKHVWUHHWVRI&KLQDDQGVHHWKHLUPRYLHVPXVLFVRIWZDUHDQG ERRNVVROGHYHU\ZKHUHLQFKHDSSLUDWHYHUVLRQV$FHQWXU\DQGDKDOIDJR&KDUOHV'LFNHQVZDONHGWKH VWUHHWVRI\RXQJ$PHULFDDQGIXPHGWRVHHKLVQRYHOVLQFKHDSSLUDWHYHUVLRQV $OOWKRVHIDFWRUV SOD\HGWKHLUSDUWEXWWKH\ZHUHQRWWKHIXOOVWRU\RI$PHULFD¶VULVH²QRUGRWKHFRUUHVSRQGLQJDVSHFWV RIPRGHUQ&KLQD¶VEHKDYLRUIXOO\H[SODLQZKDW&KLQDKDVDFKLHYHG

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

,FDQ¶WSUHWHQGWRNQRZWKHFRPSOHWHVWRU\RI&KLQD¶VLQGXVWULDOULVH%XW,FDQGHVFULEHZKDW,KDYH VHHQDQGWKHPDLQZD\LWKDVFKDQJHGP\PLQG /DUJHVFDOHVKLIWVLQHFRQRPLFSRZHUKDYHHIIHFWVEH\RQGWKHSXUHO\HFRQRPLF$PHULFDQVQHHGQRWEH KRVWLOHWRZDUG&KLQD¶VULVHEXWWKH\VKRXOGEHZDU\DERXWLWVHYHQWXDOHIIHFWV7KH8QLWHG6WDWHVLV WKHRQO\QDWLRQZLWKWKHVFDOHDQGSRZHUWRWU\WRVHWWKHWHUPVRILWVLQWHUDFWLRQZLWK&KLQDUDWKHU WKDQMXVWVXFFXPE6RVWDUWLQJQRZ$PHULFDQVQHHGWRFRQVLGHUWKHHFRQRPLFHQYLURQPHQWDO SROLWLFDODQGVRFLDOJRDOVWKH\FDUHDERXWGHIHQGLQJDV&KLQHVHLQIOXHQFHJURZV 7KHFRQVLGHUDWLRQPLJKWEHVWVWDUWIURPWKHSRLQWDERXWZKLFK,¶YHFKDQJHGP\PLQG6RIDU $PHULFD¶VHFRQRPLFUHODWLRQVKLSZLWK&KLQDKDVEHHQVXFFHVVIXODQGEHQHILFLDO²DQGEHQHILFLDOIRU ERWKVLGHV)UHHWUDGHPD\QRWDOZD\VEHJRRGIRUDOOSDUWLFLSDQWVDQGLQWKHORQJUXQWUDGHZLWK &KLQDPD\KROGSHULOVIRUWKH8QLWHG6WDWHV%XWEDVHGRQZKDW,KDYHVHHQLQ&KLQDDQGFRQWUDU\WR ZKDW,H[SHFWHGEHIRUH,FDPHVRIDULWLVZRUNLQJDVDGYHUWLVHG%HIRUHWKLQNLQJDERXWZKDWVKRXOG EHFKDQJHG$PHULFDQVVKRXOGDSSUHFLDWHZKDWKDVJRQHULJKW$JRRGSODFHWREHJLQWKDWVWRU\LV 6KHQ]KHQ +RZLWZRUNV7KHYLHZIURPWKH)RXU3RLQWV (DFKWLPH,ZHQWWREUHDNIDVWDWWKH6KHUDWRQ)RXU3RLQWVLQ6KHQ]KHQ,IHOWDVLI,ZHUHLQDPRYLH, KDGDVSHFLILFVFHQHLQPLQGWKHPRPHQWVDERDUGD86DLUFUDIWFDUULHULQDW\SLFDO:RUOG:DU,, PRYLHZKHQWKHIOLJKWFUHZVJDWKHULQWKHZDUGURRPWRGLVFXVVWKHPLVVLRQRQZKLFKWKH\¶UHDERXWWR HPEDUN 7KHPRUQLQJFURZGDWWKH)RXU3RLQWVKDVWKDWVDPHVRUWRIDQWLFLSDWRU\EX]]6KHQ]KHQZKLFKLVWKH SDUWRI&KLQDLPPHGLDWHO\QRUWKRI+RQJ.RQJDQGLWV³1HZ7HUULWRULHV´GLGQRWH[LVWDVDFLW\DV UHFHQWO\DV5RQDOG5HDJDQ¶VWLPHLQWKH:KLWH+RXVH,WZDVDILVKLQJWRZQRIWR SHRSOHSUDFWLFDOO\XQQRWLFHDEOHE\&KLQHVHVWDQGDUGV7RGD\¶VRWKHUELJFRDVWDOPDQXIDFWXULQJ FHQWHUVVXFKDV;LDPHQ*XDQJ]KRX+DQJ]KRXDQG6KDQJKDLZHUHIRUFHQWXULHVFRQVHTXHQWLDO &KLQHVHFLWLHV1RW6KHQ]KHQ,WVSRSXODWLRQKDVJURZQDWOHDVWDKXQGUHGIROGLQWKHSDVW\HDUV² UDWKHUWKDQPHUHO\WULSOHGRUTXDGUXSOHGDVLQRWKHUFLWLHV,WLVURXJKO\DVSRSXORXVDV1HZ<RUN OLNHPDQ\&KLQHVHFLWLHV,NHHSFRPLQJDFURVV6KHQ]KHQKDVVFRUHVRIVN\VFUDSHUVDQGPDQ\PDQ\ KXQGUHGVRIIDFWRULHV 7KHVWRU\RI6KHQ]KHQ¶VERRPLVLQDVHQVHWKHILUVWFKDSWHULQPRGHUQ&KLQD¶VLQGXVWULDOL]DWLRQ ³'XULQJWKHIRXQGLQJSHULRG6KHQ]KHQSHRSOHZHUHEROGDQGUHVROXWHLQVPDVKLQJWKHWUDPPHOVRI WKHROGLGHDV´VD\VWKH(QJOLVKYHUVLRQRIWKHFLW\¶VKLVWRU\DVUHFRXQWHGLQ6KHQ]KHQ¶VPXQLFLSDO PXVHXPLQDQRGGPRGHUQ&KLQHVHFRPELQDWLRQRI0DRLVWERPEDVWDQGVXSHUFDSLWDOLVWSHUVSHFWLYH ³:LWKWKHPDUNHWRULHQWHGUHIRUPVDVWKHEUHDNWKURXJKSRLQWWKH\VKRRNRIIWKH\RNHRIWKHSODQQHG HFRQRP\DQGJUDGXDOO\EXLOWXSQHZPDQDJHPHQWV\VWHPV´ :KDWDOOWKLVUHIHUVWRLVWKHHVWDEOLVKPHQWLQWKHODWHVXPPHURIRI6KHQ]KHQDVD³VSHFLDO HFRQRPLF]RQH´ZKHUHIHZOLPLWVRUFRQWUROVZRXOGDSSO\DQGEXVLQHVVHVIURPDURXQGWKHZRUOG ZRXOGEHLQYLWHGWRVHWXSVKRS6KHQ]KHQZDVDWWUDFWLYHDVDQH[SHULPHQWDOORFDOHQRWMXVWEHFDXVHLW

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

ZDVVRFORVHWR+RQJ.RQJZLWKLWVHIILFLHQWKDUERUDQGDLUSRUWEXWDOVREHFDXVHLWZDVVRIDUIURP %HLMLQJ,IWKHH[SHULPHQWZHQWZURQJWKHFRQVHTXHQFHVFRXOGEHPRUHHDVLO\FRQWDLQHGLQWKLV VRXWKHUQH[WUHPLW\RIWKHFRXQWU\1HDUO\HYHU\UXOHWKDWPLJKWUHVWULFWEXVLQHVVGHYHORSPHQWZDV FKDQJHGRUUHPRYHGLQ6KHQ]KHQ6HYHUDOIUHHWUDGHSURFHVVLQJ]RQHVZHUHHVWDEOLVKHGZKHUH PDWHULDOVDQGPDFKLQHU\FRPLQJLQDQGH[SRUWVJRLQJRXWZRXOGEHH[HPSWIURPWKHXVXDOGXWLHVRU WD[HV 0RGHUQ6KHQ]KHQKDVWUDLWVWKDW$PHULFDQVZRXOGDVVRFLDWHZLWKDERRPLQJ6XQ%HOWFLW\²WUDQVLHQW URXJKXQPDQQHUHGIXOORIRSSRUWXQLW\²DQGWKDWFKDUDFWHUL]HG0DQFKHVWHU'HWURLW&KLFDJR/RV $QJHOHVDWWKHLUWLPHVRIIDVWHVWJURZWK1HZVSDSHUVWKDWFRYHU6KHQ]KHQDUHIXOORIVWRULHVRIGUXJV FULPHDQGYLFHLQWKHPRVWFURZGHGWHQHPHQWDUHDVZKHUHZDOOVDQGVLGHZDONVDUHFRYHUHGZLWK VSUD\SDLQWHGSKRQHQXPEHUV6RPHDUHIRUSURVWLWXWHVEXWPDQ\DUHIRUYHQGRUVZKRFDQSURYLGH IDNHGRFXPHQWV²KHDOWKFHUWLILFDWHVGLSORPDVUHVLGHQFHFUHGHQWLDOV²IRUWKRVHVHHNLQJZRUN 7KH6KHUDWRQ)RXU3RLQWVLVSDUWRIWKHSURFHVVWKDWNHHSV6KHQ]KHQJURZLQJ,WLVRQHRIWKHSODFHV IRUHLJQHUVJRZKHQWKH\DUHUHDG\WREX\IURP&KLQD 7KHIRUHLJQHUVLQWKHLUVWKURXJKVZKRFRPHWR6KDQJKDLDUHRIWHQILQDQFLHUVFRQVXOWDQWVRU ODZ\HUV7KH\WHQGWREHOHDQZLWKJRRGVXLWVDQGKDLUFXWV7KRVHLQ%HLMLQJDUHRIWHQGLSORPDWV DFDGHPLFVRUIURPIRXQGDWLRQVRU1*2V7KH\ORRNDOLWWOHOHVVSROLVKHG7KHVFHQHLQDQGDURXQG 6KHQ]KHQLVGLIIHUHQW,WLVDQLQWHUQDWLRQDOJURXS²$PHULFDQV7DLZDQHVH(XURSHDQV-DSDQHVH²RID VLQJOHFODVV9LUWXDOO\DOORIWKHPDUHGHVLJQHUVHQJLQHHUVRUEX\HUVIURPIRUHLJQFRPSDQLHVZKR KDYHFRPHWRPHHWZLWK&KLQHVHIDFWRU\RZQHUV7KH$PHULFDQVLQWKHJURXSWHQGWREHEHHILHUWKDQ WKH6KDQJKDL%HLMLQJFURZGDQGPRUH0LGZHVWHUQORRNLQJ6RPHZHDUFRPSDQ\VKLUWVRUQ\ORQ MDFNHWVZLWKWKHLUFRPSDQ\¶VORJRRQWKHSRFNHW :KHQWKH)RXU3RLQWVUHVWDXUDQWRSHQVDWLQWKHPRUQLQJIRUHLJQHUVEHJLQDVVHPEOLQJIRU EUHDNIDVWWKHPHDOZKHQSHRSOHPRVWFUDYHWKHLUQDWLYHFXLVLQH,WLVODLGRXWIRUDOOFRPHUVRQDKXJH EXIIHWIRUWKH(XURSHDQVVOLFHGPHDWVDQGFKHHVHJRRGEUHDGVVWURQJFRIIHHPXHVOLDQG\RJXUW)RU WKH-DSDQHVHSLFNOHVVXVKLFROGQRRGOHVVPRNHGHHORYHUULFH)RUWKH7DLZDQHVHDQGRWKHU&KLQHVH VWHDPHGEXQVGLPVXPKRWFRQJHHFHUHDO)RUWKH$PHULFDQVWKHPDNLQJVRID'HQQ\¶VVW\OH³6ODP´ EUHDNIDVWWKLFNZDIIOHVHJJVKDVKEURZQSRWDWRHVVDXVDJHDQGEDFRQDQGKDP0\ZLIHILQDOO\ DFFXVHGPHRIVSHQGLQJVRPXFKWLPHLQ6KHQ]KHQMXVWIRUWKHEUHDNIDVWV 7KHURRPLVQRLV\DVSHRSOHGLVFXVVWKHLUSODQVIRUWKHGD\RUPHHWWKH&KLQHVHIDFWRU\RIILFLDOVZKR ZLOOFRQGXFWWKHPRQWKHLUWRXUV7KHURRPHPSWLHVGUDPDWLFDOO\E\QLQHR¶FORFNDVSHRSOHJRRXWWR PHHWWKHLUGULYHUVDQGYDQVDQGWKHGD\¶VIDFWRU\WRXULQJDQGFRQWUDFWVLJQLQJEHJLQ$VEHVW,FRXOG WHOOIURPFKDWWLQJZLWKIHOORZJXHVWVLQDOOP\WULSVWRWKH)RXU3RLQWV,ZDVWKHRQO\SHUVRQWKHUH QRWRQDEX\LQJPLVVLRQ 1HDUO\HYHU\PRUQLQJRQHPDQD\HDUROG,ULVKEDFKHORUVLWVDWWKHVDPHWDEOHDWWKH)RXU3RLQWV 9HU\ODWHLQWKHHYHQLQJKHLVDWWKDWWDEOHIRUGLQQHUWRR7KHWDEOHLVQHDUWKHHQWUDQFHIURPZKLFK WKHUHVWRIWKHURRPFDQEHVXUYH\HG2QDW\SLFDOQLJKWWKHFRPSDQ\KHRZQVZLOOKDYHWR URRPVERRNHGDWWKHKRWHOIRUIRUHLJQYLVLWRUVFRPLQJWRGREXVLQHVVZLWKKLP2IWHQDIHZZLOOMRLQ

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

KLPIRUGLQQHU:KHQWKHZDLWHUVVHHWKLVPDQFRPLQJWKH\EULQJWKHSODLQ:HVWHUQIRRG²PHDW SRWDWRHV²WKH\NQRZKH¶VLQWHUHVWHGLQ³'R\RXKDYHWKHVDPHWKLQJHYHU\QLJKW"´,DVNHGKLPZKHQ, VDZWKHZDLWHUV¶UHIOH[LYHUHVSRQVHWRKLVDUULYDO³,GLGQ¶WFRPHKHUHIRUWKHIRRG´KHUHSOLHG 7KLVPDQKDVOLYHGLQDQDSDUWPHQWDWWKH)RXU3RLQWVIRUWKHODVWWZR\HDUVDQGLQRWKHUKRWHOV DURXQG6KHQ]KHQIRUWKHSUHYLRXVHLJKW+HPDNHVDSRLQWRIWHOOLQJSHRSOHWKDWKHGRHVQRWVSHDN &KLQHVH²PRVWEXVLQHVVYLVLWRUVZKRWU\KHVD\VKDYHWRZRUNVRKDUGWRFRSHZLWKWKHODQJXDJHWKDW WKH\IRUJHWZKDWWKH\¶UHQHJRWLDWLQJDERXW%XWDWXVHIXOSRLQWVLQPHHWLQJVKHGURSVLQ&KLQHVH FROORTXLDOLVPVVRWKDWSHRSOHPXVWZRQGHUZKHWKHULQIDFWKHKDVXQGHUVWRRGHYHU\WKLQJWKDWKDV EHHQVDLG +HWHOOVPHKHKDVQ¶W +LVQDPHLV/LDP&DVH\DQG,KDYHFRPHWRWKLQNRIKLPDV³0U &KLQD´

05&+,1$/LDP&DVH\VWDQGVEHVLGHZRUNHUVDVVHPEOLQJODSWRSFRPSXWHUV ³0U&KLQD´LVDQHVWDEOLVKHGMRNH\KRQRULILFOLNH3HRSOHPDJD]LQH¶V³6H[LHVW0DQ$OLYH²´ 6LQFHWKHGD\VRI0DUFR3RORVXFFHVVLYHIRUHLJQHUVKDYHFRPSHWHGLQIRUPDOO\IRUUHFRJQLWLRQDVWKH SHUVRQZKRUHDOO\XQGHUVWDQGVWKHFRXQWU\DQGFDQPDNHWKLQJVKDSSHQKHUH7KHKLODULRXV PHPRLU0U&KLQDE\7LP&OLVVROGGHVFULEHVWKHKHDUWEUHDNDQGIUXVWUDWLRQRID\RXQJ%ULWLVK ILQDQFLHUZKRWKRXJKWKHFRXOGILJXUHRXWWKHVHFUHWVRIVXFFHVVLQ&KLQDZKHQLWZDVILUVWRSHQLQJXS WR:HVWHUQFRPPHUFH /LDP&DVH\KDVVXFFHHGHGZKHUH7LP&OLVVROGZDVIUXVWUDWHGEXWKHLVFDUHIXOQRWWRVRXQG RYHUFRQILGHQW³-XVWZKHQ\RXWKLQN\RXNQRZZKDW¶VKDSSHQLQJKHUHWKDW¶VZKHQ\RX¶UHLQGDQJHU´ KHVD\V³<RXVHHVRPHQHZSURGXFWRQWKHPDUNHWDQG\RXZRQGHUZKHUHLWZDVPDGH²DQGLWWXUQV RXWWREHDIDFWRU\\RXGURYHE\HYHU\GD\IRUILYH\HDUVDQGQHYHUNQHZZKDWZDVJRLQJRQLQVLGH <RXFDQEHKHUHVRORQJDQGNQRZVROLWWOH´%XWIRUP\SXUSRVHVKHLV0U&KLQDEHFDXVHKHLVDWWKH FHQWHURIWKHRYHUODSSLQJIORZVRIKXPDQLW\EULQJLQJWKHZRUOG¶VZRUNWR&KLQD

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

:KHQQRWGLQLQJRUVOHHSLQJDWWKH)RXU3RLQWV&DVH\UXQVDFRPSDQ\KHRZQVRXWULJKWZLWK HPSOR\HHV RIWKHPDUHIURP,UHODQG$PHULFDRURQHRIDGR]HQRWKHUQDWLRQVWKHUHVWDUH &KLQHVH DQGVDOHVODVW\HDURIDERXWPLOOLRQ+HLVRIPHGLXPKHLJKWDQGILWVHHPLQJLQD FRPSDFWZD\ZLWKWKLFNGDUNKDLUDQGDORQJIDFHWKDWJHQHUDOO\KDVDQLPSLVKH[SUHVVLRQ+HKDVD VWURQJ,ULVKDFFHQWDQGGUHVVHVLQIRUPDOO\+HZDONVWDONVDQGPRYHVVRIDVWWKDW,ZDVJHQHUDOO\ VFUDPEOLQJWRNHHSXS &DVH\JUHZXSRQDIDUPRXWVLGH&RUNKDGQRIRUPDOHGXFDWLRQDIWHUKLJKVFKRRODQGILUVWZRUNHGDV DVDOHVPDQLQJDUPHQWVKRSVLQ&RUNDQGWKHQ'XEOLQ+HJRWLQYROYHGLQEX\LQJJDUPHQWVIURP (XURSHZLWKDIULHQGVHWXSD&UDWH %DUUHO±VW\OHVWRUHLQ,UHODQGWKHQGHFLGHGWRWUDYHO$WDJH KHDUULYHGLQ6RXWKHUQ&DOLIRUQLDDQGZRUNHGEULHIO\IRUDWUDGLQJFRPSDQ\+HVD\VKHZRXOGEHLQ $PHULFDVWLOO²³/DJXQD1HZSRUW%HDFKDK,OXYYHGLW´²EXWKHFRXOGQRWJHWDJUHHQFDUGRUORQJ WHUPZRUNSHUPLWDQGGLGQ¶WZDQWWRWU\WRVWD\WKHUHXQGHUWKHUDGDU ,PLJKWDVZHOOVD\WKLVLQHYHU\DUWLFOH,ZULWHIURPRYHUVHDV7KHHDVLHU$PHULFDPDNHVLWIRU WDOHQWHGIRUHLJQHUVWRZRUNDQGVWXG\WKHUHWKHULFKHUPRUHSRZHUIXODQGPRUHUHVSHFWHG$PHULFD ZLOOEH$PHULFD¶VDELOLW\WRDEVRUEWKHZRUOG¶VWDOHQWLVWKHFUXFLDODGYDQWDJHQRRWKHUFXOWXUHFDQ PDWFK²DVORQJDV$PHULFDGRHVQ¶WIRUIHLWWKLVDGYDQWDJHZLWKYLVDUXOHVZULWWHQPDLQO\RXWRIIHDU

6RLQMXVWDIWHUKHWXUQHG&DVH\ZHQWWR7DLSHLIRUDQHOHFWURQLFVWUDGHVKRZ,WZDVKLVILUVW WULSWR$VLDDQGKHVD\V³,FRXOGVHHWKLVLVZKHUHWKHRSSRUWXQLW\ZDV´:LWKLQD\HDUKHKDGVHWXS RSHUDWLRQVLQWKH6KHQ]KHQDUHDDQGVWDUWHGWKHFRPSDQ\QRZNQRZQDV3&+&KLQD6ROXWLRQV7KH LQLWLDOVVWDQGIRU3DFLILF&RDVW+LJKZD\LQKRQRURIKLVKDSS\6RXWKHUQ&DOLIRUQLDGD\V :KDWGRHVWKLVFRPSDQ\GR"7KHVKRUWDQVZHULVRXWVRXUFLQJZKLFKLQHIIHFWPHDQVPDWFKLQJIRUHLJQ FRPSDQLHVWKDWZDQWWRVHOOSURGXFWVZLWK&KLQHVHVXSSOLHUVZKRFDQPDNHWKRVHSURGXFWVIRUWKHP &DVH\GHVFULEHVKLVPLVVLRQDV³KHOSLQJLQQRYDWRUVOHYHUDJHWKHPDQXIDFWXULQJVXSSO\FKDLQKHUHLQ &KLQD´7RVHHKRZWKLVZRUNVFRQVLGHUWKHJUHDWKXPDQIORZVWKDWQRZFRQYHUJHLQVRXWKHUQ&KLQD ZKLFKFRPSDQLHVOLNH&DVH\¶VKHOSPHGLDWH 2QHLVWKHHQRUPRXVIORZRISHRSOHPDLQO\\RXQJDQGXQVFKRROHGIURP&KLQD¶VIDUPVDQGYLOODJHVWR 6KHQ]KHQDQGVLPLODUFLWLHV6RPHDUULYHZLWKDIDFWRU\MREDOUHDG\DUUDQJHGE\UHODWLYHVRUIL[HUV VRPHFRPHWRWKHFLWLHVDQGWKHQORRNIRUZRUN,QWKHPRYLHYHUVLRQRI%DO]DFDQGWKH/LWWOH&KLQHVH 6HDPVWUHVVWZRWHHQDJHGPHQIURPWKHFLW\EHIULHQGD\RXQJZRPDQLQWKHPRXQWDLQYLOODJHZKHUH WKH\KDYHEHHQVHQWIRUUXVWLFDWLRQGXULQJWKH&XOWXUDO5HYROXWLRQ2QHGD\WKH\RXQJZRPDQ XQH[SHFWHGO\OHDYHV6KHKDVJRQHWR³WU\KHUOXFNLQDELJFLW\´KHUJUDQGIDWKHUWHOOVWKHP³6KHVDLG VKHZDQWHGDQHZOLIH´7KHQHZOLIHLVLQ6KHQ]KHQ 0XOWLSOLHGPLOOLRQVRIWLPHVDQGSHUKDSVODFNLQJWKHVSHFLILFGUDPDRIWKH%DO]DFWDOHWKLVLVWKH VWRU\RIWKHIDFWRU\WRZQV$VLQWKHQRYHOPDQ\RIWKHPLJUDQWVDUH\RXQJZRPHQ,QWKHOLJKW PDQXIDFWXULQJRSHUDWLRQV,KDYHVHHQLQWKH3HDUO5LYHU'HOWDDQGDURXQG6KDQJKDLWKHZRUNIRUFHLV SUHGRPLQDQWO\IHPDOH6LJQLQJRQZLWKDIDFWRU\HVVHQWLDOO\PHDQVPDNLQJ\RXUMRE\RXUOLIH :RUNHUVZKRFRPHWRWKHELJFRDVWDOIDFWRU\FHQWHUVHLWKHUDUULYHOLNHWKHOLWWOHVHDPVWUHVVEHIRUH WKH\KDYHDVSRXVHRUFKLOGUHQRUOHDYHWKHLUGHSHQGHQWVDWKRPHZLWKJUDQGSDUHQWVDXQWVRUXQFOHV

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

$WWKHHOHFWURQLFVDQGKRXVHKROGJRRGVIDFWRULHVLQFOXGLQJPDQ\,¶YHVHHQWKHSD\LVEHWZHHQ DQG50%SHUPRQWKRUDERXWWR,QWKHYLOODJHVWKHZRUNHUVOHIWDIDUPIDPLO\¶VFDVK HDUQLQJVPLJKWEHDIHZWKRXVDQG50%SHU\HDU3D\LVJHQHUDOO\ORZHVWDQGGLVFLSOLQHWRXJKHVWDW IDFWRULHVRZQHGDQGPDQDJHGE\7DLZDQHVHRUPDLQODQG&KLQHVHFRPSDQLHV7KHJLJDQWLF)R[FRQQ UXQE\LWVIRXQGHU7HUU\*XRRI7DLZDQ LVNQRZQIRUDPLOLWDULVWLFRUJDQL]DWLRQDQGDSSURDFK-REV ZLWK:HVWHUQILUPVDUHWKHFXVKLHVWEXWDUHDOVRUDUHVLQFHWKHELJ(XURSHDQDQG$PHULFDQ FRPSDQLHVEX\PDLQO\IURPORFDOVXEFRQWUDFWRUV&DVH\VD\VWKDWPRQWKO\SD\LQVRPHIDFWRULHVKH RZQVLVVHYHUDOKXQGUHG50%PRUHWKDQWKHORFDODYHUDJH+LVJRDOLVWRUHWDLQZRUNHUVIRUORQJHU WKDQWKHVWDQGDUGIHZ\HDUVWLQWDOORZLQJWKHPWRGHYHORSJUHDWHUVNLOOVDQGDVHQVHRIFRPSDQ\ VSLULW

:25.(56DWDQ,QYHQWHFIDFWRU\LQ6KDQJKDLFKHFNFRPSXWHUPRWKHUERDUGV $IDFWRU\ZRUNVKLIWLVW\SLFDOO\KRXUVXVXDOO\ZLWKWZREUHDNVIRUPHDOV VXEVLGL]HGRUIUHH VL[RU VHYHQGD\VSHUZHHN:KHQHYHUWKHDFWLRQOHWVXS²LIWKHDVVHPEO\OLQHLVGRZQIRUVRPHUHDVRQLID ZRUNHUKDVVSDUHWLPHDWDPHDOEUHDN²PDQ\SHRSOHSODFHWKHLUKHDGVGRZQRQWKHWDEOHLQIURQWRI WKHPDQGDSSHDUWRIDOODVOHHSLQVWDQWO\&KLQHVHODZVD\VWKDWWKHVWDQGDUGZRUNZHHNLVKRXUVVR WKLVPHDQVDORWRIRYHUWLPHZKLFKLVLQFOXGHGLQWKHSD\UDWHVDERYH6LQFHWKHLUKRPHYLOODJHPD\EH VHYHUDOGD\V¶WUDYHOE\WUDLQDQGEXVZRUNHUVIURPWKHKLQWHUODQGXVXDOO\JREDFNRQO\RQFHD\HDU 7KH\DOOJRDWWKHVDPHWLPH²GXULQJWKH³6SULQJ)HVWLYDO´RU&KLQHVH1HZ<HDUZKHQSRUWVDQG IDFWRULHVHIIHFWLYHO\FORVHIRUDZHHNRUVRDQGWKHQDWLRQ¶VWUDQVSRUWV\VWHPLVFKRNHG³7KHSHRSOH KHUHZRUNKDUG´DQ$PHULFDQPDQDJHULQD86RZQHGSODQWWROGPH³7KH\¶UH\RXQJ7KH\¶UHTXLFN 7KHUH¶VQRQHRIWKLVµ,KDYHWRJRSLFNXSWKHNLGV¶QRQVHQVH\RXJHWLQWKH6WDWHV´ $WHYHU\HOHFWURQLFVIDFWRU\,¶YHVHHQHDFKSHUVRQRQDQDVVHPEO\OLQHKDVDEXQFKRIGRFXPHQWV SRVWHGE\KHUZRUNVWDWLRQKHUSKRWRQDPHDQGHPSOR\HHQXPEHURIWHQWKHLQVWUXFWLRQVVKHLVWR IROORZLQERWK(QJOLVKDQG&KLQHVH2IWHQWRRWKHUH¶VDYLVLEOHVLJQRIKRZZHOOVKH¶VGRLQJ)RUWKH SURGXFWLRQOLQHDVDZKROHWKHUHDUHKRXUO\WRWDOVRIWDUJHWDQGDFWXDOSURGXFWLRQSOXVDOORZDEOHDQG DFWXDOGHIHFWOHYHOV$WVHYHUDO7DLZDQHVHRZQHGIDFWRULHV,¶YHVHHQWKHLQGLFDWRURILQGLYLGXDO SHUIRUPDQFHLVDFKLOGLVKRXWOLQHGUDZLQJRIDWUHHZLWKOHDYHV$IWHUHDFKGD\¶VVKLIWRQHRIWKHWUHH¶V

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

OHDYHVLVILOOHGLQZLWKDFRORUHGPDUNHUHLWKHUUHGRUJUHHQ,IWKHOHDILVJUHHQWKHZRUNHUKDVPHW KHUTXRWDDQGFDXVHGQRSUREOHPV,ILW¶VUHGDGHIHFWKDVEHHQWUDFHGEDFNWRKHUZRUNVWDWLRQ2QH UHGOHDISHUPRQWKLVZLWKLQWROHUDQFHWZRLVDSUREOHP $VLQDOOSUHYLRXVJUHDWZDYHVRILQGXVWULDOL]DWLRQPDQ\SHRSOHHQGXSVWD\LQJLQWRZQWKDW¶VZK\ 6KHQ]KHQKDVJURZQVRODUJH%XWPRUHWKDQZDVWKHFDVHGXULQJ$PHULFD¶VRU(QJODQG¶VERRPVLQ IDFWRU\ZRUNPDQ\UXUDOSHRSOHHVSHFLDOO\WKH\RXQJZRPHQZRUNIRUWZRRUWKUHH\HDUVDQGWKHQ JREDFNWRWKHFRXQWU\ZLWKWKHLUVDYLQJV,QWKHLUYLOODJHWKH\RSHQDVKRSPDUU\DORFDOPDQDQG VWDUWDIDPLO\EX\ODQGRUXVHWKHLUHDUQLQJVWRKHOSWKHUHODWLYHVVWLOODWKRPH /LIHLQWKHIDFWRULHVLVREYLRXVO\KDUGDQGLQWKHKHDY\LQGXVWU\ZRUNVLWLVYHU\GDQJHURXV,QWKH VDPHZHHNWKDWSHRSOHZHUHPXUGHUHGDW9LUJLQLD7HFK&KLQHVHZRUNHUVDWDVWHHOSODQWLQWKH QRUWKZHUHVFDOGHGWRGHDWKZKHQDODGOHIXORIPROWHQVWHHOZDVDFFLGHQWDOO\GXPSHGRQWKHP(YHQLQ &KLQHVHSDSHUVWKDWVWRU\JRWOHVVSOD\WKDQWKH86VKRRWLQJ²DQGIDWDOFRDOPLQHGLVDVWHUVDUHVR FRPPRQWKDWWKH\DUHUHSRUWHGDVLIWKH\ZHUHWUDIILFGHDWKV%\FRPSDULVRQWKHOLJKWLQGXVWULHVWKDW W\SLI\VRXWKHUQ&KLQDDUHWHGLRXVEXWOHVVRYHUWO\KD]DUGRXV$VWKHIRUHPDQRID7DLZDQHVH HOHFWURQLFVIDFWRU\SXWLWWRPHZKHQ,DVNHGKLPDERXWURXJKZRUNLQJFRQGLWLRQV³+DYH\RXHYHU VHHQD&KLQHVHIDUP"´$Q$PHULFDQLQGXVWULDOGHVLJQHUZKRZRUNVLQ&KLQDWROGPHDERXWD86 DFDGHPLFZKRWRXUHGKLVIDFWRU\DQGZDVKRUULILHGWRVHH\RXQJIHPDOHZRUNHUVFKDLQHGWRWKHLU VWDWLRQV:KDWVKHVDZZDVDFWXDOO\WKHJURXQGLQJZLUHWKDWLVPDQGDWRU\LQPRVWHOHFWURQLFVSODQWV (DFKSHUVRQRQWKHDVVHPEO\OLQHKDVD9HOFUREDQGDURXQGKHUZULVWZKLFKLVFRQQHFWHGWRWKH ZRUNWDEOHWRDYRLGDVWDWLFHOHFWULFLW\EXLOGXSWKDWFRXOGGHVWUR\FRPSXWHUFKLSV 7KDWVRPDQ\SHRSOHDUHLQPRWLRQJLYHV6KHQ]KHQDQGVXUURXQGLQJDUHDVDURRWOHVVWUDQVLHQW TXDOLW\7KHQDWXUDOODQJXDJHRIVRXWKHUQ&KLQDLV&DQWRQHVHEXWLQWKHIDFWRU\FLWLHVWKHOLQJXD IUDQFDLV0DQGDULQWKHODQJXDJHWKDWSHRSOHIURPGLIIHUHQWSDUWVRI&KLQDDUHOLNHOLHVWWRVKDUH³, GRQ¶WOLNHLWKHUH´D&KLQHVHPDQDJHURULJLQDOO\IURP%HLMLQJWROGPHWKUHH\HDUVLQWRDZRUN DVVLJQPHQWWR6KHQ]KHQ³7KHUHDUHQRURRWVRUFXOWXUH´³)RUWKHILUVWIHZZHHNV,ZDVKHUH, WKRXJKWLWZDVVRXOOHVV´/LDP&DVH\VD\VRIWKHWRZQWKDWKDVEHHQKLVKRPHIRU\HDUV³%XWOLNH DQ\IDVWPRYLQJSODFHWKHDFWLYLW\LVWKHFKDUDFWHU,W¶VOLNH1HZ<RUN<RXDUULYHDWWKHDLUSRUWDQGJR GRZQWRZQDQGZKHQ\RXJHWRXWRIWKDWFDEQRRQHNQRZVZKHUH\RXFDPHIURP<RXFRXOGKDYH EHHQWKHUHRQHKRXU\RXFRXOGKDYHEHHQWKHUH\HDUV²QRRQHFDQWHOO,W¶VVLPLODUKHUHZKLFK PDNHVLWH[FLWLQJ´&DVH\WROGPHWKDWWRKLP6KDQJKDLIHOWVORZ³DQGPDGHIRUWRXULVWV´,QGHHG, DPUHJXODUO\VXUSULVHGWRILQGWKDWSHRSOHVWUROOUDWKHUWKDQVWULGHDORQJWKHVLGHZDONVRI6KDQJKDL ,W¶VDEXV\FLW\ZLWKVORZSHGHVWULDQV2UPD\EH&DVH\¶VRXWORRNLVFRQWDJLRXV $QRWKHUJUHDWIORZLQWR6KHQ]KHQDQGVLPLODUFLWLHVLVRIHQWUHSUHQHXUVZKRKDYHFRPHDQGVHWXS IDFWRULHV7KHSRLQWRIWKH6KHQ]KHQOLEHUDOL]DWLRQVZDVOHVVWRIRVWHUDQ\RQHLQGXVWU\WKDQWRPDNHLW HDV\IRUEXVLQHVVHVLQJHQHUDOWRJHWDVWDUW 0DQ\HQWUHSUHQHXUVDWWUDFWHGE\WKHRIIHUFDPHIURP7DLZDQZKRVHHFRQRP\LVFKDUDFWHUL]HGE\ VPDOOPDLQO\IDPLO\RZQHGILUPVOLNHWKRVHWKDWQRZDERXQGLQVRXWKHUQ&KLQD2YHUDOOPDLQODQG &KLQD¶VGHYHORSPHQWPRGHOLVFORVHUWR7DLZDQ¶VWKDQWR-DSDQ¶VRU.RUHD¶V,QDOOWKHVHFRXQWULHVDQG WKURXJKRXW(DVW$VLDJRYHUQPHQWVXVHPDQ\WRROVWRPD[LPL]HLQGXVWULDORXWSXWWD[SROLF\WUDGLQJ

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

UXOHVFXUUHQF\YDOXHVDQGVRRQ%XW-DSDQHVHDQG.RUHDQSROLF\KDVWHQGHGWRHPSKDVL]HWKH ZHOIDUHRIODUJHQDWLRQDOFKDPSLRQILUPV²0LWVXELVKLDQG7R\RWD/XFN\*ROG6WDUDQG6DPVXQJ² ZKHUHDV7DLZDQ¶VH[SRUWHUVKDYHEHHQWKRXVDQGVRIVPDOOILUPVDIHZRIZKLFKJUHZODUJH&KLQDLV RIFRXUVHYDVWHUWKDQWKHRWKHUFRXQWULHVFRPELQHGEXWLWVH[SRUWRULHQWHGFRPSDQLHVDUHVPDOO2QH UHDVRQIRUWKHDWRPL]DWLRQLVSHUYDVLYHPLVWUXVWDQGFRUUXSWLRQSOXVDVKDN\UXOHRIODZ(YHQ )R[FRQQ&KLQD¶VODUJHVWH[SRUWHUZDVRQO\1RRQODVW\HDU¶V)RUWXQH*OREDOOLVWRIWKH ELJJHVWFRPSDQLHVLQWKHZRUOG:KHQIRUHLJQHUVKDYHWURXEOHHQWHULQJWKH-DSDQHVHRU.RUHDQ PDUNHWVLWLVRIWHQEHFDXVHWKH\UXQXSDJDLQVWEDUULHUVSURWHFWLQJELJZHOONQRZQORFDOLQWHUHVWV 7KHSUREOHPLQ&KLQDLVW\SLFDOO\WKHRSSRVLWH)RUHLJQHUVGRQ¶WNQRZZKHUHWRVWDUWRUZKRPWRGHDO ZLWKLQWKHFKDRVRIVPDOOLQGLVWLQJXLVKDEOHILUPV )RUPHWKHIUDJPHQWHGQDWXUHRIWKH&KLQHVHV\VWHPLVV\PEROL]HGE\\HWDQRWKHURIWKHVWXQQLQJ VLJKWVLQ6KHQ]KHQWKH6(*(OHFWURQLFV0DUNHWDVHYHQVWRU\GRZQWRZQVWUXFWXUHZKRVHHYHU\LQFK LVFUDPPHGZLWKWKHVDOHVERRWKVRIKXQGUHGVRIPRPDQGSRSHOHFWURQLFVGHDOHUV³&KLSVWKDW, FRXOGQ¶WGUHDPRIEX\LQJLQWKH86UHHOVRIUDUHFHUDPLFFDSDFLWRUVWKDW,RQO\GUHDPDERXWDW QLJKW´$QGUHZ³%XQQLH´+XDQJD&KLQHVH$PHULFDQHOHFWURQLFV3K'IURP0,7ZURWHLQKLVEORJ DIWHUDYLVLW³0\VHQVHVWLQJOHP\KHDGVSLQV,FDQ¶WVXSSUHVVDVPLUNRIDQWLFLSDWLRQDV,ZDON DURXQGWKHQH[WFRUQHUWRVHHVKRSVVWDFNHGIORRUWRFHLOLQJZLWKSUREDEO\DKXQGUHGPLOOLRQ UHVLVWRUVDQGFDSDFLWRUV´$VKHQRWHG³ZLWKLQDQKRXU¶VGULYHQRUWK´ZHUHKXQGUHGVRIIDFWRULHVWKDW FRXOG³WDNHDQ\HOHFWURQLFVLGHDVDQGSXPSWKHPRXWE\WKHOLWHUDOERDWORDG´7KHPDUNHWLVSDUW SHUPDQHQWWUDGHVKRZSDUWVXSSO\VWRSIRUSHRSOHZKRVXGGHQO\QHHGVRPHFDSDFLWRUVRUFRQQHFWRUV IRUDSURWRW\SHRUODVWPLQXWHSURMHFWSDUWVZDSPHHWZKHUHWUDGHUVXQORDGVXUSOXVFRPSRQHQWV

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

)$&725<:25.(56RQWKHLUZD\WRZRUNLQ6KHQ]KHQ 2QHODVWIORZFRPLQJLQWR6KHQ]KHQZKLFKPDNHVWKHRWKHUIORZVSRVVLEOHLVUHSUHVHQWHGE\WKH SHRSOHDWWKH)RXU3RLQWVEX\HUVIURPKLJKZDJHFRXQWULHVZKRKDYHGHFLGHGWKDWWKH\ZDQWWRWDNH DGYDQWDJHRIUDWKHUWKDQFRPSHWHZLWKORZFRVW&KLQHVHPDQXIDFWXUHUV7KLVLVZKHUHRXU0U&KLQD DQGRWKHUVOLNHKLPILWLQ 7KLVLVDOVRZKHUHDYHLOIDOOV,QGHFDGHVRIUHSRUWLQJRQPLOLWDU\PDWWHUV,KDYHUDUHO\HQFRXQWHUHG SHRSOHDVFRQFHUQHGDERXWNHHSLQJVHFUHWVDVWKHEX\HUVDQGVXSSOLHUVZKRPHHWLQ6KHQ]KHQDQG VLPLODUFLWLHV:KDWLQIRUPDWLRQDUHWKH\FRPPLWWHGWRSURWHFW"1DPHVSODFHVDQGSURGXFWQXPEHUV WKDWZRXOGUHYHDOZKLFK:HVWHUQFRPSDQLHVREWDLQZKLFKH[DFWSURGXFWVIURPZKLFK&KLQHVH VXSSOLHUV7KHUHDUHKLJKDQGORZURDGUHDVRQVIRUWKHLUFRQFHUQ 7KHORZURDGUHDVRQLVWKH³1LNHSUREOHP´7KLVLVWKHEX\HUV¶ZLVKWRPLQLPL]HWKHLUEUDQGV¶ DVVRFLDWLRQZLWKRXWVRXUFLQJLQJHQHUDODQG$VLDQVZHDWVKRSVLQSDUWLFXODUQDPHGIRU1LNH¶V35 SUREOHPVEHFDXVHRILWVIDFWRULHVLQ,QGRQHVLD%\&KLQHVHVWDQGDUGVWKHPRVWVXFFHVVIXOH[SRUWLQJ IDFWRULHVDUHWRXJKUDWKHUWKDQDEXVLYHEXWWKRVHDUHQRWWKHVWDQGDUGV:HVWHUQFXVWRPHUVPLJKW DSSO\ 7KHKLJKURDGUHDVRQLQYROYHVWKHFUXFLDORSHUDWLRQDOLPSRUWDQFHRIWKH³VXSSO\FKDLQ´,WLVQRWHDV\ WRILQGWKHULJKWIDFWRU\ZRUNRXWWKHULJKWPDQXIDFWXULQJV\VWHPHQVXUHWKHULJKWVXSSO\RISDUWV DQGUDZPDWHULDOLPSRVHWKHULJKWTXDOLW\VWDQGDUGVDQGGHYHORSWKHULJKWUHODWLRQVKLSRIWUXVWDQG UHOLDELOLW\&RPSDQLHVWKDWKDYHVROYHGWKHVHSUREOHPVGRQ¶WZDQWWRWHOOWKHLUFRPSHWLWRUVKRZWKH\ GLGVR³6XSSO\FKDLQLVLQWHOOHFWXDOSURSHUW\´LVWKHZD\/LDP&DVH\SXWLW$VNLQJD:HVWHUQ FRPSDQ\WRVSHFLI\LWV&KLQHVHVXSSOLHUVLVOLNHDVNLQJDUHSRUWHUWRKDQGRYHUDOLVWRIKLVEHVW VRXUFHV %HFDXVHNHHSLQJWKHVXSSO\FKDLQFRQILGHQWLDOLVVRLPSRUWDQWWREX\HUVWKH\WU\WRLPSRVH FRQILGHQWLDOLW\RQWKHLUVXSSOLHUV:KHQDQRXWVLGHFRPSDQ\¶VUHSXWDWLRQIRUGHVLJQDQGTXDOLW\LV VWURQJ²6RQ\%UDXQ$SSOH²PDQ\&KLQHVHFRQWUDFWRUVOLNHWRGURSKLQWVWKDWWKH\DUHSDUWRILWV VXSSO\FKDLQ%XWWKHRQHVZKRUHDOO\DUHSDUWRILWPXVWEHPRUHGLVFUHHWLIWKH\ZDQWWRUHWDLQWKH EX\LQJFRPSDQ\¶VWUXVW DQGEXVLQHVV  6R,ZLOOZLWKKROGGHWDLOVEXWDVN\RXWRWDNHWKLVOHDS,I\RXWKLQNRIPDMRU86RU(XURSHDQEUDQG QDPHVLQWKHIROORZLQJEXVLQHVVHVRGGVDUHWKHLUSURGXFWVFRPHIURPIDFWRULHVOLNHWKRVH,¶PDERXW WRGHVFULEH7KHEXVLQHVVHVDUHFRPSXWHUVLQFOXGLQJGHVNWRSVODSWRSVDQGVHUYHUVWHOHFRP HTXLSPHQWIURPURXWHUVWRPRELOHSKRQHVDXGLRHTXLSPHQWLQFOXGLQJDQ\WKLQJ03UHODWHGKRPH VWHUHRV\VWHPVPRVWSRUWDEOHGHYLFHVDQGKHDGVHWVYLGHRHTXLSPHQWRIDOOVRUWVIURPFDPHUDVDQG FDPFRUGHUVWRUHSOD\GHYLFHVSHUVRQDOFDUHLWHPVDQGKLJKHQGVSHFLDOW\FDWDORJJRRGVPHGLFDO GHYLFHVVSRUWLQJJRRGVDQGH[HUFLVHHTXLSPHQWDQ\NLQGRIHOHFWURQLFJRRGVRUDFFHVVRULHVDQGIRU

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

WKDWPDWWHUMXVWDERXWDQ\WKLQJHOVH\RXFDQWKLQNRI6RPHRIWKHH[DPSOHV,¶OOJLYHFRPHIURPVLWHV LQ6KHQ]KHQEXWRWKHUVDUHIURPIDFLOLWLHVQHDU6KDQJKDL+DQJ]KRX*XDQJ]KRX;LDPHQDQG HOVHZKHUH :K\GRHVDIRUHLJQFRPSDQ\FRPHWRRXU0U&KLQD",DVNHG&DVH\ZKDWKHZRXOGWHOOPHLI,ZHUHLQ VD\VRPHEUDQFKRIWKHVWHHOLQGXVWU\LQ3LWWVEXUJKDQGZDVORRNLQJWRFXWFRVWV³1RWLQWHUHVWHG´KH VDLG³7KHSURGXFW¶VWRRKHDY\DQG\RX¶YHSUREDEO\DOUHDG\DXWRPDWHGWKHSURFHVVVRRQHSHUVRQLV SXVKLQJDEXWWRQ,WZRXOGFRVW\RXDOPRVWDVPXFKWRKDYHVRPHRQHSXVKWKHEXWWRQLQ&KLQD´ %XWZKDWLVRILQWHQVHLQWHUHVWWRKLPKHVDLGLVDFRPSDQ\WKDWKDVEXLOWXSDEUDQGQDPHDQG UHODWLRQVKLSVZLWKUHWDLOHUVDQGNQRZVZKDWLWZDQWVWRSURPRWHDQGVHOOQH[W²DQGQHHGVWRVDYH WLPHDQGPRQH\LQPDQXIDFWXULQJDSURGXFWWKDWUHTXLUHVDIDLUDPRXQWRIDVVHPEO\³7KDWLVZKHUH ZHFDQKHOSEHFDXVH\RXZLOOFRPHKHUHDQGVHHIDFWRULHVWKDWDUHEHWWHUWKDQWKHRQHV\RX¶YHEHHQ ZRUNLQJZLWKLQ$PHULFDRU*HUPDQ\´ +HUHDUHDIHZH[DPSOHVDOOEDVHGRQUHDOZRUOGFDVHV<RXKDYHDQQRXQFHGDPDMRUQHZSURGXFW ZKLFKKDVJRWWHQJUHDWEX]]LQWKHSUHVV%XWFORVHWRUHOHDVHWLPH\RXGLVFRYHUDGHVLJQSUREOHPWKDW PXVWEHIL[HG²DQGQR86IDFWRU\FDQDGMXVWLWVSURGXFWLRQSURFHVVLQWLPH 7KH&KLQHVHIDFWRULHVFDQUHVSRQGPRUHTXLFNO\DQGQRWVLPSO\EHFDXVHRIKRXUZRUNGD\V ³$Q\SODFHHOVH\RX¶GKDYHWRLPSRUWGLIIHUHQWUDZPDWHULDOVDQGFRPSRQHQWV´&DVH\WROGPH³+HUH \RX¶YHJRWQLQHGLIIHUHQWVXSSOLHUVZLWKLQDPLOHDQGWKH\FDQEULQJDVDPSOHRYHUWKDWDIWHUQRRQ 3HRSOHWKLQN&KLQDLVFKHDSEXWUHDOO\LW¶VIDVW´0RUHRYHUWKH&KLQHVHIDFWRULHVXVHPRUHKXPDQ ODERUDQGIHZHUH[SHQVLYHURERWVRUDVVHPEO\PDFKLQHVWKDQWKHLUFRXQWHUSDUWVLQULFKFRXQWULHV ³3HRSOHDUHWKHPRVWDGDSWDEOHPDFKLQHV´DQ$PHULFDQLQGXVWULDOGHVLJQHUZKRZRUNVLQ&KLQDWROG PH³0DFKLQHVQHHGWREHUHSURJUDPPHG<RXFDQKDYHSHRSOHGRLQJVRPHWKLQJHQWLUHO\GLIIHUHQW QH[WZHHN´

&+,35(6,67256GLVSOD\HGLQPDUWLQLJODVVHVDWDERRWKLQVLGHWKH6(*(OHFWURQLFV0DUNHWLQ 6KHQ]KHQ 2U<RXDUHDQ$PHULFDQLQYHQWRUZLWKDSURGXFW\RXWKLQNKDV³JUHHQ´SRWHQWLDOIRUKRXVHKROG

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

HQHUJ\VDYLQJV%XW\RXQHHGWRJHWLWWRPDUNHWIDVWEHFDXVH\RXWKLQNELJFRPSDQLHVPD\EHWU\LQJ WKHVDPHWKLQJDQG\RXQHHGWRPHHWDWDUJHWUHWDLOSULFHRI³1RSODFHEXW&KLQDWRGRWKLV´ 0U&KLQDVDLGDVKHVKRZHGPHWKHILQLVKHGSURGXFW 2U<RXDUHDYHU\IDPRXV$PHULFDQFRPSDQ\DQG\RXZRUU\WKDW\RX¶YHWLHGXSWRRPXFKFDSLWDO NHHSLQJLQYHQWRU\IRUUHWDLOVWRUHVDWVHYHUDOVXSSO\GHSRWVLQ$PHULFD:LWK0U&KLQD¶VKHOS\RX VWDUWHPSKDVL]LQJGLUHFWUHWDLOVDOHVRQ\RXU:HEVLWH²DQGGRDOOWKHVKLSSLQJDQGIXOILOOPHQWIURP RQHVXSSO\GHSRWUXQE\\RXQJ&KLQHVHZRPHQLQ6KHQ]KHQZKRFDQVKLSGLUHFWO\WRVSHFLILFUHWDLO VWRUHV 2YHUWKHFRXUVHRIUHSHDWHGYLVLWVWR6KHQ]KHQ²WKHEUHDNIDVWV²DQGYLVLWVWRRWKHUPDQXIDFWXULQJ UHJLRQV,KHDUGDERXWPDQ\VLPLODUFDVHVDQGVDZVRPHRIWKHWRROVWKDWKDYHPDGHLWSRVVLEOHIRU :HVWHUQFRXQWULHVWRYLHZ&KLQDDVWKHLUPDQXIDFWXULQJKHDUWODQG 6RPHLQYROYHFRPSXWHUL]HGNQRZOHGJH&DVH\¶V3&+KDVD*RRJOH(DUWK±OLNHV\VWHPWKDW LQFRUSRUDWHVZKDWKHKDVOHDUQHGLQ\HDUVRIGHDOLQJZLWK&KLQHVHVXEFRQWUDFWRUV<RXQDPHD SURGXFW\RXZDQWWRPDNH²VD\DQHZFDVHRUKHDGVHWIRUDPRELOHSKRQH&DVH\FOLFNVRQWKHPDS DQGVKRZVWKHFRPSDQLHVWKDWFDQSURGXFHWKHQHFHVVDU\FRPSRQHQWV²DQGH[DFWO\KRZIDUWKH\DUH IURPHDFKRWKHULQWUDYHOWLPH7KLVLVKDUGZRQNQRZOHGJHLQDQDUHDZKHUHFLW\PDSVDUHRXWRIGDWH DVVRRQDVWKH\DUHSXEOLVKHGDQGDGGUHVVHVDUHDSSUR[LPDWH &DVH\¶VDUHNH\HGLQZLWK*36 FRRUGLQDWHVGLVFUHHWO\UHDGIURPKLV*36HTXLSSHGPRELOHSKRQHZKHQKHYLVLWVHDFKIDFWRU\ ,ID IDFWRU\ORRNVSURPLVLQJ\RXFOLFNDJDLQDQGJHWLQWHULRUDQGH[WHULRUSKRWRVDUXQGRZQRQWKH PDQDJHPHQWLQVRPHFDVHVYLGHRVRIWKHDVVHPEO\OLQHLQDFWLRQSOXVVSHFVKHHWVDQGHQJLQHHULQJ GUDZLQJVIRURUGHUVWKH\KDYHDOUHDG\ILOOHG6LPLODUSURJUDPVDOORZ&DVH\DQGKLVFOLHQWVWRVHH ZKLFKVKLSSODQHRUWUXFNWKHLUSURGXFWVDUHRQDQ\ZKHUHLQWKHZRUOGDQGWKHDPRXQWRIVWRFNRQ KDQGLQDQ\ZDUHKRXVHRUGHSRW +RZGRWKH\NQRZ"(DFKILQLVKHGSLHFHDQGDOPRVWHYHU\ FRPSRQHQWKDVDQLQGLYLGXDOEDUFRGHWKDWLVVFDQQHGSUDFWLFDOO\HYHU\WLPHLWLVWRXFKHG

7KHIDFWRULHVZKRVHZRUNIORZ&DVH\PRQLWRUVYDU\WUHPHQGRXVO\WKRXJKQRWLQWKHLUORRNV,¶YH FRPHWRWKLQNWKDWWKHUHLVRQO\RQHVHWRIEOXHSULQWVIRUIDFWRULHVLQ&KLQDDELJER[\ZDUHKRXVH ORRNLQJVWUXFWXUHXVXDOO\PDGHRIFRQFUHWHDQGXVXDOO\ILYHVWRULHVZKLWHRUJUD\RXWVLGHUHODWLYHO\ ODUJHZLQGRZVZKLFKLVKRZ\RXFDQWHOOLWIURPWKHZRUNHUV¶GRUPLWRULHVKLJKFHLOLQJVWR DFFRPPRGDWHPDFKLQHV%XWLQVLGHVRPHDUHKLJKO\DXWRPDWHGZKLOHVRPHDUHDPD]LQJO\UHOLDQWRQ KDQGODERU,¶PQRWHYHQVSHDNLQJRIWKHEDGGDQJHURXVDQGRXWRIGDWHIDFWRULHVIUHTXHQWO\IRXQGLQ WKHQRUWKRI&KLQDZKHUHOHIWRYHU0DRLVWHUDKHDY\LQGXVWU\KXONVDERXQG(YHQVRPHQHZO\EXLOW IDFLOLWLHVOHDYHWRKXPDQKDQGVZRUNWKDWKDVEHHQGRQHLQWKH:HVWIRUPDQ\GHFDGHVE\PDFKLQHV ,PDJLQHRSHQLQJDFRQVXPHUSURGXFW²DPRELOHSKRQHDQHOHFWULFWRRWKEUXVKDZLUHOHVVURXWHU²DQG ILQGLQJDSDUWWKDWZDVVQDSSHGRQRUJOXHGLQWRSODFH,WZDVSUREDEO\SXWWKHUHE\D\RXQJ&KLQHVH ZRPDQZKRGLGWKHVDPHWKLQJPDQ\WLPHVSHUPLQXWHWKURXJKRXWKHUKRXUZRUNGD\ ,FRXOGGHVFULEHPDQ\LQVWDOODWLRQVEXW,ZDVIDVFLQDWHGE\WZR7KHILUVWUHSUHVHQWVRQHH[WUHPHLQ DXWRPDWLRQ,WLVRZQHGDQGRSHUDWHGE\,QYHQWHFRQHRIILYHFRPSDQLHVEDVHGLQ7DLZDQWKDW WRJHWKHUSURGXFHWKHYDVWPDMRULW\RIODSWRSDQGQRWHERRNFRPSXWHUVVROGXQGHUDQ\EUDQGDQ\ZKHUH LQWKHZRUOG(YHU\RQHLQ$PHULFDKDVKHDUGRI'HOO6RQ\&RPSDT+3/HQRYR,%07KLQN3DG

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

$SSOH1(&*DWHZD\7RVKLED$OPRVWQRRQHKDVKHDUGRI4XDQWD&RPSDO,QYHQWHF:LVWURQ $VXVWHN<HWQHDUO\SHUFHQWRIODSWRSVDQGQRWHERRNVVROGXQGHUWKHIDPRXVEUDQGQDPHVDUH DFWXDOO\PDGHE\RQHRIWKHVHILYHFRPSDQLHVLQWKHLUIDFWRULHVLQPDLQODQG&KLQD,KDYHVHHQD IDFWRU\ZLWKWKUHH³FRPSHWLQJ´EUDQGQDPHVFRPLQJRIIWKHVDPHOLQH 7KH,QYHQWHFLQVWDOODWLRQ,VDZZDVLQDQH[SRUWSURFHVVLQJ]RQHLQ6KDQJKDLVSHFLDOO\FUHDWHGIRUWKH FRPSDQ\LQZKLFKLPSRUWHGFRPSRQHQWVIRUPDQXIDFWXULQJDQGILQLVKHGSURGXFWVIRUH[SRUWZHUH IUHHRIWKHXVXDOGXWLHVRUWD[HV,WWXUQVRXWPRUHWKDQQRWHERRNFRPSXWHUVSHUGD\XQGHU RQHRIWKHEUDQGQDPHVOLVWHGDERYH(DFKGD\DQ,QYHQWHFSODQWRQWKHVDPHFDPSXVSURGXFHV KXQGUHGVRIODUJHIDPRXVEUDQGQDPHVHUYHUFRPSXWHUVWRUXQ,QWHUQHWWUDIILF 7KLVLVWRGD\¶VURXJKFRXQWHUSDUWWRWKH)RUG0RWRU&RPSDQ\¶VROG5LYHU5RXJHZRUNV,QWKHKH\GD\ RI7KH5RXJHUXEEHUVWHHODQGRWKHUUDZPDWHULDOVZRXOGFRPHLQWRWKHSODQWDQGILQLVKHGDXWRV ZRXOGFRPHRXW+HUHQDNHGJUHHQFLUFXLWERDUGVFDSDFLWRUVFKLSVHWVDQGRWKHUFRPSRQHQWVFRPH LQHDFKGD\DQGQRWHERRNFRPSXWHUVFRPHRXW6RPHDGYDQFHGFRPSRQHQWVDUULYHDOUHDG\ DVVHPEOHGGLVNGULYHVIURP7DLZDQRU6LQJDSRUH/&'VFUHHQVIURP.RUHDRU-DSDQNH\ERDUGVDQG SRZHUVXSSOLHVIURPRWKHUSODQWVLQ&KLQD 7KHRYHUDOOSURFHVVORRNVWKHZD\\RXZRXOGH[SHFWDKLJKWHFKDVVHPEO\OLQHWR&RQYH\HUVDQG URERWVWDNHWKHHYROYLQJFRPSXWHUIURPVWDWLRQWRVWDWLRQHDFKXQLWDUULYHVLQIURQWRIDZRUNHUD VSOLWVHFRQGDIWHUVKHKDVILQLVKHGZLWKWKHSUHYLRXVRQH%HIRUHDFRPSRQHQWJRHVLQWRDPDFKLQHLWV EDUFRGHLVVFDQQHGWREHVXUHLWLVWKHULJKWSDUWDIWHULWLVDGGHGWKHPDFKLQHLV³FKHFNZHLJKHG´WR VHHWKDWLWVQHZZHLJKWLVFRUUHFW+XQGUHGVRIWLQ\WUDQVLVWRUVFKLSVDQGRWKHUHOHFWURQLFSDUWVDUH DWWDFKHGWRHDFKFLUFXLWERDUGE\³SLFNDQGSODFH´URERWVZKRVHPXOWLSOHDUPVPRYHDOPRVWWRRIDVW WRIROORZ7KHZHOGVRQWKHERDUGDUHVFDQQHGZLWKODVHUVIRUGHIHFWV$Q\ZLWKSUREOHPVDUHVHWDVLGH IRUZRPHQVSHFLDOLVWVORRNLQJWKURXJKKXJHPDJQLI\LQJJODVVHVWRUHZHOG:K\GLGWKLVIDFWRU\ LQYHVWVRPXFKLQURERWVDQGPDFKLQHWRROV",DVNHGDVXSHUYLVRUIURP7DLZDQ³3HRSOHFDQ¶WGRLW SUHFLVHO\HQRXJK´ZDVKLVDQVZHU7KHVHIDFWRULHVDXWRPDWHQRWZKDW¶VWRRH[SHQVLYHEXWZKDW¶VWRR GHOLFDWHIRUKXPDQEHLQJVWRSHUIRUP 0DQ\RIWKHQRWHERRNFRPSXWHUVKDYHEHHQRUGHUHGRQOLQHDQGDVWKH\QHDUFRPSOHWLRQHDFKLV ³IODYRUHG´IRULWVGHVWLQDWLRQ7KHGD\,YLVLWHGRQHZDVJRLQJWR7RN\RZLWKD-DSDQHVHNH\ERDUG LQVWDOOHGDQG-DSDQHVHORJRVVQDSSHGLQWRWKHULJKWSODFHVRQWKHFDVHWKHQH[WRQHZDVKHDGHGIRU WKH8QLWHG6WDWHV$IWHUGLVSOD\VFUHHQVDUHLQVWDOOHGHDFKFRPSXWHUULGHVRQDNLQGRIUDFHWUDFN DORQJWKHFHLOLQJRIWKHIDFWRU\ZKHUHLWUXQVIRUVHYHUDOKRXUVWRPDNHVXUHWKDWDOOFRPSRQHQWV ZRUN7KHQWKHFRQYH\HUVFDUU\LWWRWKHILQDOIODYRULQJVWHS²WKH³EXUQLQ´RIWKHRSHUDWLQJV\VWHP ZKLFKRQP\YLVLWZDV:LQGRZV9LVWDLQPDQ\ODQJXDJHV2QHHQJLQHHUSRLQWHGRXWWKDWEHFDXVH 9LVWDUHTXLUHVXSWRWLPHVDVPXFKGLVNVSDFHDV:LQGRZV;3WKHDVVHPEO\OLQHKDGWREHDOWHUHG WRDOORZDPXFKORQJHUVORZHUSDVVDJHWKURXJKWKHEXUQLQVWDWLRQ 7KHRWKHUIDFLOLW\WKDWLQWULJXHGPHRQHRI/LDP&DVH\¶VLQ6KHQ]KHQKDQGOHGRQOLQHRUGHUVIRUD GLIIHUHQWZHOONQRZQ$PHULFDQFRPSDQ\,ZDVWKHUHDURXQGGDZQZKLFKZDVFUXQFKWLPH%HFDXVHRI WKHKRXUWLPHGLIIHUHQFHIURPWKH86(DVW&RDVWRUGHUV$PHULFDQVSODFHLQWKHODWHDIWHUQRRQ DUULYHLQ&KLQDLQWKHGHDGRIQLJKW$V,ZDWFKHGDFXVWRPHULQ3DODWLQH,OOLQRLVSHUKDSVVKRSSLQJ

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

IURPKLVRIILFHFOLFNHGRQWKH$PHULFDQFRPSDQ\¶V:HEVLWHWRRUGHUWZRDFFHVVRULHV$IHZ VHFRQGVODWHUWKHRUGHUDSSHDUHGRQWKHVFUHHQPLOHVDZD\LQ6KHQ]KHQ,WDXWRPDWLFDOO\ JHQHUDWHGDSDFNLQJDQGDGGUHVVVOLSDQGVHYHUDOEDUFRGHODEHOV2QH\RXQJZRPDQSXWWKHDGGUHVV ODEHORQDEURZQFDUGERDUGVKLSSLQJER[DQGWKHSDFNLQJVOLSLQVLGH7KHER[PRYHGGRZQDFRQYH\HU EHOWWRDQRWKHUZRPDQZRUNLQJD³SLFNWROLJKW´V\VWHP6KHVWRRGLQIURQWRIDNLQGRIFXSERDUGZLWK DVHSDUDWHRSHQIURQWHGELQIRUHDFKLWHPFXVWRPHUVPLJKWRUGHUIURPWKH:HEVLWHDOLJKWWXUQHGRQ RYHUHDFKELQKROGLQJDSDUWVSHFLILHGLQWKHODWHVWRUGHU6KHSLFNHGWKHLWHPRXWRIWKDWELQUDQLW SDVWDVFDQQHUWKDWFKHFNHGLWVQXPEHU DQGVLJQDOHGWKHOLJKWWRJRRII DQGSXWLWLQWKHER[0RUH FKHFNZHLJKLQJDQGUHVFDQQLQJIROORZHGDQGZKHQWKHER[ZDVVHDOHG\RXQJPHQDGGHGLWWRD VKLSSLQJSDOOHW %\WKHWLPHWKHQLJKWVKLIWZDVUHDG\WROHDYH²DP&KLQDWLPHSPLQ3DODWLQHSPRQWKH86 (DVW&RDVW²WKHYROXPHRIRUGHUVIURP$PHULFDZDVWDSHULQJRII0RUHLPSRUWDQWWKH)HG([SLFNXS WLPHZDVGUDZLQJQHDU$WDPFRXULHUVZRXOGDUULYHDQGUXVKWKHSDOOHWVWRWKH+RQJ.RQJDLUSRUW 7KH)HG([IOLJKWWR$QFKRUDJHZRXOGOHDYHE\SPDQGZKHQLWJRWWKHUHWKHJRRGVRQWKLV FRPSDQ\¶VSDOOHWVZRXOGEHFRPELQHGZLWKRWKHU&KLQHVHH[SRUWVDQGUHVRUWHGIRUGHVWLQDWLRQVLQ $PHULFD)RUW\HLJKWKRXUVDIWHUWKHPDQLQ3DODWLQHFOLFNHG³%X\LWQRZ´RQKLVFRPSXWHUWKHLWHP VKRZHGXSDWKLVGRRU,WVUHWXUQDGGUHVVZDVDFRPSDQ\ZDUHKRXVHLQWKH8QLWHG6WDWHVDVPDOO 0$'(,1&+,1$ODEHOZDVRQWKHERWWRPRIWKHER[ $WDPLQ6KHQ]KHQWKH\RXQJZRPHQRQWKHQLJKWVKLIWJRWXSIURPWKHDVVHPEO\OLQHWRRNRIIWKH KDWVDQGKDLUQHWVWKH\KDGEHHQZHDULQJDQGVKRRNRXWWKHLUGDUNKDLU7KH\SDVVHGWKURXJKWKH PHWDOGHWHFWRUDWWKHGRRUWRWKHLUZRUNURRP WKH\SDVVWKURXJKLWJRLQJLQDQGFRPLQJRXW DQG ZDONHGGRZQVWDLUVWRWKHUDFNVZKHUHWKH\KDGOHIWWKHLUELNHV7KH\ZRUHUHGFRPSDQ\MDFNHWVDV SDUWRIWKHLUZRUNLQJXQLIRUP²DQGDVDQLQIRUPDOXQLIRUPYLUWXDOO\HYHU\RQHZRUHWLJKWORZULVH EOXHMHDQVZLWKHPEURLGHU\RUVHTXLQVRQWKHVHDPV0RVWRIWKHPURGHWKHLUELNHVEDFNWRWKH GRUPLWRU\RWKHUVZDONHGRUZDONHGWKHLUELNHVFKDWWLQJZLWKHDFKRWKHU7KDWHYHQLQJWKH\ZRXOG EHEDFNDWZRUN0HDQZKLOHIORFNVRIUHGWRSSHGEOXHERWWRPHG\RXQJZRPHQRQWKHGD\VKLIWILOOHG WKHURDGULGLQJWKHLUELNHVLQ *RRGIRU8V²)RU1RZ :KDWVKRXOGZHPDNHRIWKLV"7KHHYLGHQFHVXJJHVWVZKDW,KDGQ¶WH[SHFWHGWKDWWKHLQWHUDFWLRQKDV EHHQJRRGIRUPRVWSDUWLFLSDQWV²VRIDU +DVWKHIDFWRU\ERRPEHHQJRRGIRU&KLQD"2IFRXUVHLWKDV<HVLWFUHDWHVHQYLURQPHQWDOSUHVVXUHV WKDWLIQRWFRQWUROOHGFRXOGSROOXWH&KLQDDQGWKHZRUOGRXWRIH[LVWHQFH7KHQDWLRQDOJRYHUQPHQW¶V FXUUHQW)LYH<HDU3ODQ²WKHWKUXQQLQJWKURXJK²KDVDVLWVFHQWUDOWKHPH&KLQD¶V GHYHORSPHQWDVD³KDUPRQLRXVVRFLHW\´RUKH[LHVKHKXLDSKUDVHKHDUGDERXWDVRIWHQIURP&KLQD¶V OHDGHUVKLSDV³JOREDOZDURQWHUURU´KDVEHHQKHDUGIURP$PHULFD¶V,Q&KLQDWKHSKUDVHLVFRGHIRU DWWHPSWLQJWRGHDOZLWKLQFRPHLQHTXDOLWLHVHVSHFLDOO\WKHKDUGVKLSVRIIDUPHUVDQGPLOOLRQVRI PLJUDQWODERUHUV%XWLWLVDOVRFRGHIRUDWOHDVWWDONLQJDERXWSURWHFWLQJWKHHQYLURQPHQW $QG\HVWKURXJKRXW&KLQD¶VERRPPDQ\SHRSOHKDYHEHHQPLVWUHDWHGRSSUHVVHGVRPHWLPHVZRUNHG

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

WRGHDWKLQIDFWRULHV(YHQWKRVHQRWDEXVHGPD\EHORQHO\DQGORVWZLWKGDPDJLQJHIIHFWVRQWKH FRXQWU\¶VVRFLDOIDEULF%XWWKLVZDVDOVRWKHVWRU\RI%ULWDLQDQG$PHULFDZKHQWKH\EXLOWWKHLUJUHDW LQGXVWULHVWKHLUJUHDWWXUEXOHQWLQGXVWULDOFLWLHVDQGXOWLPDWHO\WKHLUJUHDWLQGXVWULDOPLGGOHFODVVHV )RU&KLQDLWLVIDUIURPWKHZRUVWVRFLDOGLVUXSWLRQWKHFRXQWU\KDVHQGXUHGLQWKHODVW\HDUV$W OHDVWWKLVXSKHDYDOXQOLNHWKHGLVDVWURXV*UHDW/HDS)RUZDUGRIWKHVDQG&XOWXUDO5HYROXWLRQRI WKH¶VDQGHDUO\¶VKDVVRPHEHQHILWVIRULQGLYLGXDOVDQGWKHQDWLRQ 6RPH:HVWHUQHUVPD\IHHOWKDWHYHQWRGD\¶V³QRUPDO´&KLQHVHZRUNLQJFRQGLWLRQVDPRXQWWRVODYH ODERU²DPRQWKQROLIHRXWVLGHWKHIDFWRU\ZRUNVKLIWVVRORQJWKHUH¶VEDUHO\WLPHWRGRPRUH WKDQWU\WRVOHHSLQDMDPSDFNHGGRUPLWRU\+HUHLVDQXQFRPIRUWDEOHWUXWK,¶PZDLWLQJIRUVRPH &KLQHVHRIILFLDOWRSRLQWRXW7KHZRPDQIURPWKHKLQWHUODQGZRUNLQJLQ6KHQ]KHQLVDUJXDEO\EHWWHU RIIHFRQRPLFDOO\WKDQDQ$PHULFDQLQ&KLFDJROLYLQJRQPLQLPXPZDJH6KHFDQVDYHPRVWRIZKDWVKH PDNHVDQGIHHOVKHLVRQWKHZD\XSWKH$PHULFDQFDQ¶WDQGGRHVQ¶W2YHUWKHQH[WWZR\HDUVWKH PLQLPXPZDJHLQWKH8QLWHG6WDWHVLVH[SHFWHGWRULVHWRDQKRXU$VVXPLQJDKRXUZHHN WKDW¶VMXVWXQGHUSHUPRQWKRUDERXWWLPHVWKH&KLQHVHIDFWRU\ZDJH%XWWKDW¶VEHIRUH SD\UROOGHGXFWLRQVDQGWKHFRVWRIIRRGDQGKRXVLQJZKLFKDUHIUHHRUVXEVLGL]HGLQ&KLQD¶VIDFWRU\ WRZQV &KLQHVHVSRNHVPHQGRPDNHDGLIIHUHQWSRLQWDERXWWKHLUHFRQRP\DQGWKH\UDWWOHLWRIIVRIUHTXHQWO\ WKDW:HVWHUQDXGLHQFHVDUHWHPSWHGWRGLVPLVVLW7KH\VD\³:KDWHYHUHOVHZHKDYHGRQHZHKDYH EURXJKWKXQGUHGVRIPLOOLRQVRISHRSOHRXWRISRYHUW\´7KDWLVWUXHLWLVLPSRUWDQWDQGWKH PDQXIDFWXULQJH[SRUWERRPKDVEHHQDVLJQLILFDQWSDUWRIKRZ&KLQDKDVGRQHLW7KLVHFRQRPLF VXFFHVVREYLRXVO\GRHVQRWMXVWLI\HYHU\WKLQJWKHUHJLPHKDVGRQHHVSHFLDOO\LWVFUXVKLQJRIDQ\ FKDOOHQJHWRRQHSDUW\UXOH%XWWKHPDJQLWXGHRIWKHDFKLHYHPHQWFDQ¶WEHLJQRUHG)RUDOORIWKH ELOOLRQVRIGROODUVJLYHQLQIRUHLJQDLGDQGVXSHUYLVHGE\WKH:RUOG%DQNWKHJUHDWHVWJRRGIRUWKH JUHDWHVWQXPEHURIWKHZRUOG¶VSUHYLRXVO\LPSRYHULVKHGSHRSOHLQDWOHDVWWKHODVWKDOIFHQWXU\KDV EHHQDFKLHYHGLQ&KLQDWKDQNVODUJHO\WRWKHRXWVRXUFLQJERRP +DVWKHPRYHWR&KLQDEHHQJRRGIRU$PHULFDQFRPSDQLHV"7KHDQVZHUZRXOGVHHPLQJO\KDYHWREH \HV²RWKHUZLVHZK\ZRXOGWKH\JRWKHUH",WLVFRQFHLYDEOHWKDWEDGSDUWQHUVKLSVVWROHQLQWHOOHFWXDO SURSHUW\GLOXWLRQRIEUDQGQDPHORJLVWLFVQLJKWPDUHVRURWKHUGLIILFXOWLHVKDYHJLYHQPDQ\ FRPSDQLHVDVRXUYLHZRIRXWVRXUFLQJ,KDYHKHDUGH[DPSOHVLQHDFKFDWHJRU\IURPIRUHLJQ H[HFXWLYHV%XWWKHPRUHLQWHUHVWLQJWKHPH,KDYHKHDUGIURPWKHPZKLFKH[SODLQVZK\WKH\DUH ZLOOLQJWRVXUPRXQWWKHLQFRQYHQLHQFHVLQYROYHVVRPHWKLQJFDOOHGWKH³VPLOH\FXUYH´ 7KHFXUYHLVQDPHGIRUWKH8VKDSHGDUFRIWKHVHUDVPLOH\IDFHLFRQDQGLWUXQVIURPWKH EHJLQQLQJWRWKHHQGRIDSURGXFW¶VFUHDWLRQDQGVDOH$WWKHEHJLQQLQJLVWKHFRPSDQ\¶VEUDQG+3 6LHPHQV'HOO1RNLD$SSOH1H[WFRPHVWKHLGHDIRUWKHSURGXFWDQL3RGDQHZFRPSXWHUDFDPHUD SKRQH$IWHUWKDWLVKLJKOHYHOLQGXVWULDOGHVLJQ²WKHFRQFHLYLQJRIKRZWKHSURGXFWZLOOORRNDQG ZRUN7KHQWKHGHWDLOHGHQJLQHHULQJGHVLJQIRUKRZLWZLOOEHPDGH7KHQWKHQHFHVVDU\FRPSRQHQWV 7KHQWKHDFWXDOPDQXIDFWXUHDQGDVVHPEO\7KHQWKHVKLSSLQJDQGGLVWULEXWLRQ7KHQUHWDLOVDOHV$QG ILQDOO\VHUYLFHFRQWUDFWVDQGVDOHVRISDUWVDQGDFFHVVRULHV 7KHVLJQLILFDQFHLVWKDW&KLQD¶VDFWLYLW\LVLQWKHPLGGOHVWDJHV²PDQXIDFWXULQJSOXVVRPHFRPSRQHQW

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

VXSSO\DQGHQJLQHHULQJGHVLJQ²EXW$PHULFD¶VLVDWWKHWZRHQGVDQGWKRVHDUHZKHUHWKHPRQH\LV 7KHVPLOH\FXUYHZKLFKVKRZVWKHSURILWDELOLW\RUYDOXHDGGHGDWHDFKVWDJHVWDUWVKLJKIRUEUDQGLQJ DQGSURGXFWFRQFHSWVZRRSVGRZQIRUPDQXIDFWXULQJDQGULVHVDJDLQLQWKHUHWDLODQGVHUYLFLQJ VWDJHV7KHVLPSOHZD\WRSXWWKLV²WKDWWKHUHDOPRQH\LVLQEUDQGQDPHSOXVUHWDLO²PD\VRXQG REYLRXVEXWLWVLPSOLFDWLRQVDUHLOOXPLQDWLQJ $WHDFKIDFWRU\,YLVLWHG,DVNHGPDQDJHUVWRHVWLPDWHKRZPXFKRIDSURGXFW¶VVDOHVSULFHHQGHGXS LQZKRVHKDQGV7KHVWUHQJWKRIWKHEUDQGQDPHZDVWKHPRVWLPSRUWDQWYDULDEOH,IDSURGXFWLV XQXVXDOHQRXJKDQGLWVEUDQGQDPHDWWUDFWLYHHQRXJKLWFRXOGFRPPDQGVRKLJKDSULFHWKDWWKH UHWDLOHUPLJKWNHHSKDOIWKHUHYHQXH 7KLQNDQ$UPDQLVXLWD6WDUEXFNVODWWH 0RVWHOHFWURQLFV SURGXFWVDUHQRZVXEMHFWWRPXFKILHUFHUSULFHFRPSHWLWLRQVLQFHLWLVVRHDV\IRUVKRSSHUVWRILQG EDUJDLQVRQWKH,QWHUQHW7KHUHIRUHWKHJHQHULF:LQGRZVVW\OHODSWRSV,VDZLQRQHPRGHUQIDFWRU\ PLJKWJRIRUDURXQGLQWKH8QLWHG6WDWHVZLWKWKHUHWDLOHUNHHSLQJOHVVWKDQ :KHUHGRHVWKHUHVWRIWKHPRQH\JR"7KHPDQDJHURIWKDWIDFWRU\JXHVVHGWKDW,QWHODQG0LFURVRIW WRJHWKHUZRXOGFROOHFWDERXWDQGWKDWWKHPDNHUVRIWKHGLVSOD\VFUHHQWKHGLVNVWRUDJH GHYLFHVDQGRWKHUHOHFWURQLFFRPSRQHQWVPLJKWJHWRUVRDSLHFH7KHNH\ERDUGPDNHUVZRXOG JHWRU)HG([RU836ZRXOGJHWVOLJKWO\OHVV:KHQDOORWKHUFRVWVZHUHDFFRXQWHGIRU SHUKDSVWR²WRSHUFHQWRIWKHWRWDO²ZRXOGVWD\LQ&KLQDZLWKWKHIDFWRU\RZQHUVDQGWKH \RXQJZRPHQRQWKHDVVHPEO\OLQHV 2WKHUH[DPSOHV$FDUU\LQJFDVHIRUDQDXGLRGHYLFHIURPDELJQDPH:HVWHUQFRPSDQ\UHWDLOVIRU MXVWXQGHU7KDWFRPSDQ\SD\VWKH&KLQHVHVXSSOLHUSHUFDVHRIZKLFKDERXWKDOIJRHVIRU PDWHULDOV7KHRWKHUVWD\VZLWKWKHELJQDPHFRPSDQ\$QHDUSKRQHOLNHDFFHVVRU\IRUDQRWKHU 86EUDQGDXGLRGHYLFHDOVRUHWDLOVIRUDERXW2IWKLV,ZDVWROGVWD\HGLQ&KLQD,VDZDVHW RIKLJKHQG(WKHUQHWFRQQHFWLQJFDEOHV7KHFDEOHVDUHVROGZLWKLGHQWLFDOVSHFLILFDWLRQVEXWLQWKUHH GLIIHUHQWNLQGVRISDFNDJLQJLQWKUHHIRUPVLQWKH8QLWHG6WDWHVDVDVSHFLDOW\SURGXFWDVDKRXVH EUDQGLQDQDWLRQZLGHRIILFHVXSSO\VWRUHDQGZLWKQREUDQGRYHUH%D\7KHUHWDLOSULFHVDUH IRUWKHVSHFLDOW\EUDQGLQWKHFKDLQVWRUHDQGRQH%D\7KH6KHQ]KHQDUHDFRPSDQ\ WKDWPDNHVWKHPJHWVDSLHFH ,QFDVHWKHSRLQWLVQ¶WFOHDU&KLQHVHZRUNHUVPDNLQJD\HDUKDYHEHHQKHOSLQJ$PHULFDQ GHVLJQHUVPDUNHWHUVHQJLQHHUVDQGUHWDLOHUVPDNLQJDZHHN DQGXS HDUQHYHQPRUH3OXV WKH\KDYHKHOSHGVKDUHKROGHUVRI86EDVHGFRPSDQLHV $OOWKLVLVDSDUWIURPDSKHQRPHQRQWKDWZLOOEHWKHVXEMHFWRIDIXWXUHDUWLFOH&KLQD¶VFRQYHUVLRQRI LWVWUDGHVXUSOXVHVLQWRDYDVWKRDUGRIGROODUGHQRPLQDWHGUHVHUYHV(YHU\RQHXQGHUVWDQGVWKDWLQ WKHVKRUWUXQ&KLQD¶VKDQGOLQJRILWVUHVHUYHVKDVEHHQDFRQYHQLHQFHWRWKH8QLWHG6WDWHV%\SODFLQJ PRUHWKDQWULOOLRQLQ86VWRFNDQGERQGPDUNHWVLWKDVSURSSHGXSWKH86HFRQRP\$VVHW SULFHVDUHKLJKHUWKDQWKH\ZRXOGRWKHUZLVHEHLQWHUHVWUDWHVDUHORZHUZKHWKHUIRU$PHULFDQ IDPLOLHVWDNLQJRXWPRUWJDJHVRUIRU$PHULFDQWD[SD\HUVILQDQFLQJWKHHYHUPRXQWLQJIHGHUDOGHEW 7KHGROODUKDVDOVRIDOOHQOHVVWKDQLWRWKHUZLVHZRXOGKDYH²ZKLFKLQWKHVKRUWUXQKHOSV$PHULFDQ FRQVXPHUVNHHSEX\LQJ&KLQHVHJRRGV

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

(YHU\RQHDOVRXQGHUVWDQGVWKDWLQWKHORQJUXQ&KLQDPXVWFKDQJHWKLVSROLF\,WVRZQSHRSOHQHHG WRRPDQ\WKLQJV²VFKRROVKRVSLWDOVUDLOURDGV²IRULWWRNHHSVHQGLQJLWVSURILWVWR$PHULFD,WZRQ¶W IRUHYHUVLQNLWVVDYLQJVLQWRDFXUUHQF\WKHGROODUYLUWXDOO\JXDUDQWHHGWRNHHSIDOOLQJDJDLQVWWKH 50%7KLV\HDUWKHFHQWUDOJRYHUQPHQWFUHDWHGDFRPPLVVLRQWRFRQVLGHUWKHULJKWORQJWHUPXVHIRU &KLQD¶VUHVHUYHV1RRQHH[SHFWVWKHUHFRPPHQGDWLRQWREH.HHSEX\LQJGROODUV+RZDQGZKHQWKH FKDQJHZLOORFFXUZKDWLWZLOOEHDQGZKDWFRQVHTXHQFHVLWZLOOKDYHLVZKDWHYHU\RQHZRXOGOLNHWR NQRZ 2QHRWKHUDVSHFWRI&KLQD¶VGHYHORSPHQWWRGDWHKDVKHOSHG$PHULFDQFRPSDQLHVLQWKHLUGHDOLQJV ZLWKLW7KLVLVWKHIDFWWKDW&KLQDVRIDUKDVEHHQGLIIHUHQWLQFUXFLDOZD\VIURP$PHULFD¶VSUHYLRXV JUHDW$VLDQFKDOOHQJHU-DSDQ$PHULFDQVKDYHFRPHWRYLHZWKH-DSDQHVHHFRQRP\DVDNLQGRIMRNH PDLQO\EHFDXVHWKH7RN\R6WRFN([FKDQJHKDVEHHQLQDVOXPSIRUQHDUO\\HDUV1RQHWKHOHVV -DSDQUHPDLQVWKHZRUOG¶VVHFRQGODUJHVWHFRQRP\7R\RWDKDVRYHUWDNHQ*HQHUDO0RWRUVWREHFRPH WKHODUJHVWDXWRPDNHU-DSDQ¶VH[SRUWHUVKDYHFRQWLQXDOO\LQFUHDVHGWKHLUVDOHVRIHOHFWURQLFVDQG RWKHUKLJKYDOXHJRRGVDQGWKHORQJVWDQGLQJORJLFRIWKH-DSDQHVHV\VWHPLQZKLFKFRQVXPHUVDQG LQYHVWRUVVXIIHUVRWKDWSURGXFHUVPD\WKULYHUHPDLQVLQWDFW -DSDQZDVDOUHDG\DULFKDQGPRGHUQFRXQWU\DV&KLQDVWLOOLVQRWE\WKHWLPHWUDGHIULFWLRQ LQWHQVLILHGLQWKHV0RUHLPSRUWDQWLWVOHDGLQJFRPSDQLHVZHUHRIWHQFRPSHWLQJKHDGWRKHDG ZLWKHVWDEOLVKHGKLJKYDOXHKLJKWHFKFRPSDQLHVLQWKH8QLWHG6WDWHV)XMLWVXDJDLQVW,%07RVKLED DJDLQVW,QWHO)XMLDJDLQVW.RGDN6RQ\DQG0DWVXVKLWDDJDLQVW0RWRURODDQGRQGRZQWKHOLVW*DLQV IRU-DSDQHVHFRPSDQLHVRIWHQPHDQWGLUHFWORVVHVIRUFRPSDQLHVLQ$PHULFD²ZKHWKHUWKRVH FRPSDQLHVZHUHVHHQDVVWRGJ\DQGQRQLQQRYDWLYHOLNHWKH'HWURLWILUPVRUWHFKQRORJLFDOO\DJLOHDQG DGYDQFHGOLNHWKHVHPLFRQGXFWRUPDNHUV )RUWKHPRPHQW&KLQD¶VVLWXDWLRQLVGLIIHUHQW,WVFRPSDQLHVDUHQXPHURXVEXWVPDOO/HQRYRDQG 4LQJGDRDUHLWVWZRJOREDOO\UHFRJQL]HGEUDQGQDPHV%XW/HQRYRLVNQRZQPDLQO\EHFDXVHLWERXJKW WKH7KLQN3DGEUDQGIURP,%0DQGDTXDUWHURI4LQJGDR%HHULVRZQHGE\$QKHXVHU%XVFK&KLQHVH H[SRUWHUVKDYHGRQHEHVWZKHQZRUNLQJIRUUDWKHUWKDQDJDLQVW:HVWHUQFRPSDQLHVDV)R[FRQQ OLNH QXPHURXVVPDOOHUILUPV KDVLQZRUNLQJZLWK$SSOH:KLOHWKH&KLQHVHJRYHUQPHQWREYLRXVO\ZDQWV WRVWUHQJWKHQWKHFRXQWU\¶VEUDQGV²IRULQVWDQFHZLWKDQDLUFUDIWFRPSDQ\LWKRSHVZLOOFRPSHWHZLWK %RHLQJDQG$LUEXV²LWV³LQGXVWULDOSODQQLQJ´KDVPDLQO\WDNHQWKHIRUPQRWRIVSHFLILFWDUJHWLQJEXWRI JHQHUDOEXVLQHVVSURPRWLRQDVZLWKWKHLQFHQWLYHVWKDWEURXJKWFRPSDQLHVWR6KHQ]KHQ &KLQD¶VHFRQRP\WHFKQLFDOO\VWLOOVRFLDOLVWKDVDOVREHHQVWUDQJHO\PRUHRSHQWKDQ-DSDQ¶V7KURXJK LWVILUVWIRXUGHFDGHVRIJURZWKDIWHU:RUOG:DU,,-DSDQZDVHVVHQWLDOO\FORVHGWRIRUHLJQRZQHUVKLS DQGLQYHVWPHQW 7H[DV,QVWUXPHQWVDQG,%0ZHUHWZRKLJKO\SXEOLFL]HGH[FHSWLRQVWRWKHUXOH

&KLQD¶VLQGXVWULDOERRPE\FRQWUDVWLVRFFXUULQJGXULQJWKHDJHRIWKH:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQWR ZKLFKLWZDVDGPLWWHGLQ8QGHU:72UXOHV&KLQDLVREOLJHGWRRSHQLWVHOIWRIRUHLJQLQYHVWPHQW DQGRZQHUVKLSDWDPXFKHDUOLHUVWDJHRILWVGHYHORSPHQWWKDQ-DSDQGLG,WVH[SRUWERRPKDVEHHQ OHGE\IRUHLJQILUPV&KLQDLVULIHZLWKLQWHOOHFWXDOSLUDF\KLGGHQWUDGHEDUULHUVDQGRWKHU LPSHGLPHQWV%XWRYHUDOOLWLVKDUGHUIRUIRUHLJQHFRQRPLHVRUIRUHLJQFRPSDQLHVWRFODLPGDPDJH IURP&KLQD¶VWUDGHSROLFLHVWKDQIURP-DSDQ¶V

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

:KHQ,ZDVOLYLQJLQ-DSDQWKURXJKLWVERRPRIWKHODWH¶V,DUJXHGLQWKLVPDJD]LQHWKDWLWV EHKDYLRULOOXVWUDWHGVRPHJUHDWKLVWRULFWUXWKVWKDWHFRQRPLFPRGHOVFDQQRWHDVLO\LQFOXGH 6RPHWLPHVVRFLHWLHVSXUVXHJRDOVRWKHUWKDQWKHRQHHFRQRPLVWVFRQVLGHUUDWLRQDOWKHJUHDWHVW SRVVLEOHJURZWKRIFRQVXPHUZHOOEHLQJ7KLVKDVEHHQWUXHRI$PHULFDPDLQO\GXULQJZDUWLPHEXW DOVRZKHQLWKDVSXUVXHGPDUWLDOWRQHGSURMHFWVWKRXJKWWREHLQWKHQDWLRQ¶VLQWHUHVWEXLOGLQJ LQWHUVWDWHKLJKZD\VVHQGLQJPHQLQWRVSDFHSHUKDSVVRPHGD\GHYHORSLQJDOWHUQDWLYHHQHUJ\ VXSSOLHV,QDPRUHFRQVLVWHQWZD\RYHUGHFDGHVWKLVKDVEHHQWUXHRI-DSDQ )RUDQ\RQHZKRKDVWDNHQ(FWKHQDWXUDOUHVSRQVHZRXOGEH7KDW¶VWKHLUSUREOHP7KH\¶UH PDNLQJKLJKTXDOLW\SURGXFWVIRUHYHU\RQHHOVHVRZKDW¶VQRWWROLNH"%XWLQWKHSDVWGHFDGHD JURZLQJQXPEHURIUHVSHFWDEOHHFRQRPLVWVKDYHDUJXHGWKDWWKHVLWXDWLRQLVQRWWKDWVLPSOH,IRQH QDWLRQGHOLEHUDWHO\SURPRWHVKLJKWHFKDQGKLJKYDOXHLQGXVWULHVLWFDQHQGXSZLWKPRUHRIWKRVH LQGXVWULHVDQGPRUHRIWKHKLJKZDJHMREVWKDWJRZLWKWKHPWKDQLWZRXOGKDYHRWKHUZLVH7KLVLV QRWHFRQRPLFDOO\³UDWLRQDO´²(XURSHDQFRXQWULHVKDYHSDLGKHDYLO\IRUHDFKMREWKH\KDYHFUHDWHG WKURXJK$LUEXV%XW%RHLQJVHOOVIHZHUDLUSODQHVDQGHPSOR\VIHZHUHQJLQHHUVWKDQLWSUHVXPDEO\ ZRXOGZLWKRXWFRPSHWLWLRQIURP$LUEXV7KH8QLWHG6WDWHVGRHVQRWKDYHWRHPXODWH(XURSH¶V DSSURDFKRU-DSDQ¶V%XWLWQHHGVWREHDZDUHRIWKHPDQGRIWKHSRVVLEOHFRQVHTXHQFHV :LWK GLIIHUHQWHPSKDVHV3DXO6DPXHOVRQRI0,7$ODQ%OLQGHUDQG:LOOLDP%DXPRORI3ULQFHWRQDQG 5DOSK*RPRU\KHDGRIWKH$OIUHG36ORDQ)RXQGDWLRQKDYHDGYDQFHGWKLVDUJXPHQW

&KLQD¶VEHKDYLRUDQGWKDWRILWVFRPSDQLHVLVHDVLHUWRPDWFKZLWKVWDQGDUGHFRQRPLFWKHRULHVWKDQ -DSDQ¶V6RIDUGHDOVOLNHWKRVHVWUXFNDWWKH6KHUDWRQ)RXU3RLQWVKDYHEHHQPDLQO\JRRGIRUDOO SDUWLHV&KLQHVHIDPLOLHVKDYHQHZRSSRUWXQLWLHVLQOLIH$PHULFDQFXVWRPHUVKDYHZLGHUFKRLFHV $PHULFDQLQYHVWRUVKDYHEHWWHUUHWXUQV%XWRIFRXUVHWKHUHDUHFRPSOLFDWLRQV )LUVWLVWKHVRFLDOHIIHFWYLVLEOHDURXQGWKHZRUOGZKLFKLQKRPDJHWR&KLQD¶V&RPPXQLVWSDVWZHFDQ FDOO³LQWHQVLI\LQJWKHFRQWUDGLFWLRQV´*OREDOWUDGHLQYROYHVRQHJUHDWFRQWUDGLFWLRQ7KHORZHUWKH EDUULHUVWRWKHIORZRIPRQH\SURGXFWVDQGLGHDVWKHOHVVLWPDWWHUVZKHUHSHRSOHOLYH%XWEHFDXVH PRVWSHRSOHFDQQRWPRYHIURPRQHFRXQWU\WRDQRWKHULWZLOODOZD\VPDWWHUZKHUHSHRSOHOLYH,QD ZRUOGRIIULFWLRQOHVVFRPSOHWHO\JOREDOL]HGWUDGHSHRSOHRQDYHUDJHZRXOGDOOEHULFKHU²EXWHYHU\ VRFLHW\ZRXOGLQFOXGHDZLGHUUDQJHRIFODVVFRPIRUWDQGZHOOEHLQJWKDQLWQRZGRHV7KRVHZLWKWKH PRVWPDUNHWDEOHJOREDOWDOHQWVZRXOGEHULFKHUEHFDXVHWKH\FRXOGVHOOWRWKHODUJHVWSRVVLEOH PDUNHW(YHU\RQHHOVHZRXOGEHSRRUHUEHFDXVHRIFRPSHWLWLRQIURPDELOOLRQVVWURQJODERUSRRO :LWKQRWUDGHEDUULHUVWKHUHZRXOGEHQRUHDVRQZK\WKHDYHUDJHSHUVRQLQVD\+ROODQGZRXOGEH EHWWHURIIWKDQWKHDYHUDJHRQHLQ,QGLD(DFKVRFLHW\ZRXOGFRQWDLQDFURVVVHFWLRQRIWKHZRUOG¶V ZKROHLQFRPHGLVWULEXWLRQ²\HWLWVSHRSOHZRXOGKDYHWROLYHZLWKLQWKHVDPHQDWLRQDOERUGHUV :H¶UHQRZKHUHQHDUWKDWSRLQW%XWWKHLQFUHDVLQJLQWHJUDWLRQRIWKH$PHULFDQDQG&KLQHVH HFRQRPLHVSXVKHVERWKFRXQWULHVWRZDUGLW7KLVLVPRUHRUOHVVDOOJRRGIRU&KLQDEXWQRWDOOJRRG IRU$PHULFD,WPHDQVHFRQRPLFEHQHILWVPDLQO\IRUWKRVHZKRKDYHDOUHDG\VXFFHHGHGDKDUGHUSDWK XSIRUWKRVHZKRDUHDOUHDG\DWDGLVDGYDQWDJHDQGIXUWKHUVWUDLQRQWKHDOUHDG\ZHDNHQHGVHQVHRI IHOORZIHHOLQJDQGVKDUHGRSSRUWXQLW\WKDWDOORZVDVRFLHW\DVGLYHUVHDQGXQHTXDODV$PHULFD¶VWR FRKHUH

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

$IXUWKHUSUREOHPLVWKDW&KLQD¶VEXVLQHVVDQGJRYHUQPHQWDOOHDGHUVDUHDOOWRRDZDUHRIKRZWKH VPLOH\FXUYHDIIHFWVWKHP<HVLW¶VEHWWHUWRKDYHMREVWKDWSD\D\HDUWKDQQRQHDWDOO%XWLW ZRXOGEHEHWWHUVWLOOWRKDYHMREVWKDWSD\PDQ\WLPHVDVPXFKDQGDUHDWPRUHGHVLUDEOHSRVLWLRQV DORQJWKHFXUYH,IWKH8QLWHG6WDWHVZHUHLQ&KLQD¶VSRVLWLRQLWZRXOGEHGRLQJHYHU\WKLQJSRVVLEOHWR EULQJPRUHKLJKYDOXHZRUNZLWKLQLWVERUGHUV²DQGWKDWRIFRXUVHLVZKDW&KLQDLVWU\LQJWRGR (YHU\ZKHUH\RXWXUQ\RXVHHDQLOOXVWUDWLRQ -XVWDIHZ,QWKHIDUQRUWKRI&KLQD,QWHOKDVMXVWDJUHHGWREXLOGDPDMRUFKLSIDEULFDWLRQSODQWZLWK KLJKHQGHQJLQHHULQJDQGGHVLJQMREVQRWMXVWVHDWVRQWKHDVVHPEO\OLQH,Q%HLMLQJERWK0LFURVRIW DQG*RRJOHKDYHRSHQHGJHQXLQHUHVHDUFKFHQWHUVQRWMXVWRIILFHVWRVHUYHWKHORFDOPDUNHW'RZQLQ 6KHQ]KHQ/LDP&DVH\¶VFRPSDQ\LVFUHDWLQJLQGXVWULDOGHVLJQFHQWHUVZKHUHSURGXFWVZLOOEH FRQFHLYHGQRWMXVWVQDSSHGWRJHWKHU:KDWZDVUHFHQWO\DIDFWRU\]RQHLQ6KDQJKDLLVEHLQJ JHQWULILHGORFDODXWKRULWLHVDUHSXVKLQJIDFWRULHVWRUHORFDWHPLOHVDZD\VRWKHLUEXLOGLQJVFDQEH WXUQHGLQWRZKLWHFROODUHQJLQHHULQJDQGGHVLJQFHQWHUV $WWKHPRPHQWPRVWMREV,¶YHVHHQWKH\RXQJZRPHQLQWKHIDFWRULHVSHUIRUPKDYHQRWEHHQ³WDNHQ´ IURP$PHULFDEHFDXVHLQ$PHULFDWKHVHDVVHPEO\W\SHWDVNVZRXOGEHGRQHE\PDFKLQHV%XWWKH &KLQHVHJRDOLVRIFRXUVHWREXLOGWRZDUGVRPHWKLQJPRUHOXFUDWLYH 0DQ\SHRSOH,KDYHVSRNHQZLWKVD\WKDWWKHFOLPEZLOOEHVORZIRU&KLQHVHLQGXVWULHVEHFDXVHWKH\ KDYHVRIDUWRJRLQEULQJLQJWKHLUGHVLJQPDQDJHPHQWDQGEUDQGLQJHIIRUWVXSWRZRUOGVWDQGDUGV ³7KLQNDERXWLW²JOREDOFRPSDQLHVDUHIXOORI&(2VDQGH[HFXWLYHVIURP,QGLDEXWYHU\IHZ&KLQHVH´ 'RPLQLF%DUWRQWKHFKDLUPDQRI0Fà¯&#x2122;.LQVH\¶V$VLD3DFLILFSUDFWLFHWROGPH7KHPDLQUHDVRQKHVDLG LV&KLQD¶VOLPLWHGSRRORIH[HFXWLYHVZLWKDGHTXDWHIRUHLJQODQJXDJHVNLOOVDQGH[SHULHQFHZRUNLQJ DEURDG$QG\6ZLWN\WKHPDQDJLQJGLUHFWRU±$VLD3DFLILFIRUWKHIDPHG&DOLIRUQLDGHVLJQILUP,'(2 GHVFULEHGDIUHTXHQW&KLQHVHRXWORRNWRZDUGTXDOLW\FRQWURODV³KDSS\ZLWKFUDSS\´7KLVPDNHVLW KDUGIRUWKHPWRPRYHEH\RQGWKHORFDOORZYDOXHPDUNHW³(YHQQRZLQ&KLQDPRVWSHRSOHGRQ¶W KDYHDQL3RGRUDQRWHERRNFRPSXWHU´WKHPDQDJHURID7DLZDQHVHRZQHGDXGLRGHYLFHIDFWRU\WROG PH³6RLW¶VKDUGHUIRUWKHPWRWKLQNXSLPSURYHPHQWVRUHYHQWHOODJRRGRQHIURPDEDGRQH´7KHVH DQGRWKHUIDFWRUVPD\VORZ&KLQD¶VSURJUHVV%XWWKDW¶VDIHHEOHEDVLVIRU$PHULFDQKRSHV 7KHPHDVXUHV$PHULFDQVPRVWRIWHQGLVFXVVIRUGHDOLQJZLWK&KLQDDUHQRWPXFKEHWWHUDVDORQJ WHUPEDVLVIRUKRSH<HVWKH50%LVQRZXQGHUYDOXHGDJDLQVWWKHGROODU<HVWKDWPDNHV&KLQHVH H[SRUWVFKHDSHUWKDQWKH\ZRXOGRWKHUZLVHEH$QG\HVWKH50%¶VYDOXHVKRXOGULVH²DQGLWZLOO%XW DWQRFRQFHLYDEOHOHYHOZRXOGLWEULQJWKRVH6KHQ]KHQMREVEDFNWR2KLR$WEHVWLWZRXOGPDNH86 H[SRUWVIURPORFRPRWLYHVDQGKLJKWHFKPHGLFDOHTXLSPHQWWRZLQHDQGVRIWZDUHPRUHDWWUDFWLYH 6XFKFRPPHUFLDOYLFWRULHVDUHLPSRUWDQWEXWWKH\DUHXQOLNHO\WREHDGYDQFHGE\WKUHDWVRI UHWDOLDWRU\WDULIIVLI&KLQDGRHVQRWVSHHGWKH50%¶VFOLPE$OVRWKHIDVWHUWKHGROODUIDOOVDJDLQVWWKH 50%WKHIDVWHU&KLQHVHDXWKRULWLHVPLJKWPRYHWKHLUDVVHWVRXWRIGROODUVWRVWURQJHUFXUUHQFLHV 7KLV\HDUWKH86JRYHUQPHQWLPSRVHGVSHFLDOWDULIIVFDOOHGFRXQWHUYDLOLQJGXWLHVRQLPSRUWVRI JORVV\SDSHUIURP&KLQD7KLVLVWKHNLQGRISDSHUXVHGWRSULQWPDJD]LQHVDQGFDWDORJVDQG&KLQHVH H[SRUWVRILWWRWKH8QLWHG6WDWHVURVHWHQIROGIURPWR7KH86JRYHUQPHQWVDLGWKH GXWLHVZHUHQHFHVVDU\WRRIIVHWWKHH[SRUWVXEVLGLHV&KLQHVHPDQXIDFWXUHUVUHFHLYHYLDORZFRVWORDQV

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV


&KLQD0DNHV7KH:RUOG7DNHV0DJD]LQH7KH$WODQWLF

WD[EUHDNVDQGRWKHUEHQHILWV8QGHU:72UXOHVH[SRUWVXEVLGLHVRIDOOVRUWVDUHSURKLELWHG86 RIILFLDOVDFDGHPLFVDQGWUDGHJURXSVKDYHSUHSDUHGOLVWVRIGHIDFWRVXEVLGLHVWKDWFXWWKHSULFHRI &KLQHVHJRRGVWR86FRQVXPHUVE\SHUFHQWSHUFHQWDQGHYHQPRUH 7KH&KLQHVH²OLNHWKH (XURSHDQV$XVWUDOLDQVDQGRWKHUV²DUHTXLFNWRUHWRUWWKDWWKH8QLWHG6WDWHVVXEVLGL]HVPDQ\ SURGXFWVWRRHVSHFLDOO\H[SRUWVIURPODUJHVFDOHIDUPV

7KLVLVREYLRXVO\VLJQLILFDQW%XWWKLQNDJDLQRIWKRVH(WKHUQHWFRQQHFWRUVWKDWUHWDLOIRUDQG FRVWRQO\WRPDNH5HPRYLQJDOOLPDJLQDEOHVXEVLGLHVPLJKWSXVKWKHPDQXIDFWXULQJFRVWWR 6XSSRVHLWZHQWWR7KDWZRXOGKDYHDELJHIIHFWRQGHFLVLRQVPDGHE\FRUSRUDWLRQVWKDWRXWVRXUFH WR&KLQD²&DQWKH\UDLVHWKHUHWDLOSULFH"0XVWWKH\MXVWDFFHSWDORZHUPDUJLQ"6KRXOGWKH\EXLOGWKH QH[WIDFWRU\LQ9LHWQDP"²EXWLWZRXOGQRWPDNHDQ\RQHEULQJSURGXFWLRQEDFNWRWKH8QLWHG6WDWHV *RYHUQPHQWSROLF\DQGIDYRULWLVPPD\SOD\DELJUROHLQ&KLQD¶VKXJHURDGEXLOGLQJDQGODQG GHYHORSPHQWSROLFLHVEXWWKH\VHHPWREHVHFRQGDU\IDFWRUVLQWKHRXWVRXUFLQJERRP)RULQVWDQFH ZKHQ,DVNHG0U&KLQDZKLFKRIILFLDOV,VKRXOGWU\WRLQWHUYLHZLQWKHORFDO6KHQ]KHQJRYHUQPHQWWR XQGHUVWDQGKRZWKH\ZRUNHGZLWKFRPSDQLHVKHVDLGKHGLGQ¶WNQRZ+H¶GQHYHUPHWDQ\ $PHULFDQFRPSODLQWVDERXWWKH50%DERXWVXEVLGLHVDQGDERXWRWKHU&KLQHVHSUDFWLFHVKDYHWKLVLQ FRPPRQ7KH\DVVXPHWKDWWKHVROXWLRQWRORQJWHUPWHQVLRQVLQWKHWUDGLQJUHODWLRQVKLSOLHVLQ FKDQJHVRQ&KLQD¶VVLGH,WKLQNWKDWDVVXPSWLRQLVQDLYH,IWKH8QLWHG6WDWHVLVXQKDSS\ZLWKWKH HIIHFWVRILWVLQWHUDFWLRQZLWK&KLQDWKDW¶V$PHULFD¶VSUREOHPQRW&KLQD¶V7RLà¯&#x2122;PDJLQHWKDWWKH8QLWHG 6WDWHVFDQVWRS&KLQDIURPSXUVXLQJLWVRZQHFRQRPLFDPELWLRQVWKURXJKQDJJLQJWKUHDWVRU HQWLFHPHQWLVWRIRRORXUVHOYHV,IDFRXQWU\GRHVQRWOLNHWKHWHUPVRILWVEXVLQHVVGHDOLQJVZLWKWKH ZRUOGLWQHHGVWRFKDQJHLWVRZQSROLFLHVQRWH[SHFWWKHZRUOGWRFKDQJH&KLQDKDVGRQHMXVWWKDWWR LWVRZQEHQHILW²DQGXSXQWLOQRZWR$PHULFD¶V $UHZHXQFRPIRUWDEOHZLWKWKH$PHULFDWKDWLVEHLQJVKDSHGE\JOREDOHFRQRPLFIRUFHV"7KH LQHTXDOLW\"7KHVHQVHRIHQWLWOHPHQWIRUVRPH"2IVWLIOHGRSSRUWXQLW\IRURWKHUV"7KHZLGHVSUHDGIHDU WKDWWRGD\¶VWUHQGV²ERUURZLQJFRQVXPLQJORRNLQJLQZDUGXVLQJXSLQIUDVWUXFWXUH²ZLOOPDNHLW KDUGWRVWD\DKHDGWRPRUURZSDUWLFXODUO\LQUHJDUGWR&KLQD",IVRWKRVHWUHQGVWKHPVHOYHVDQGWKH $PHULFDQFKRLFHVEHKLQGWKHPDUHZKDW$PHULFDQVFDQDGGUHVV7KH\¶UHQRW&KLQD¶VSUREOHPDQG WKH\¶UHQRWWKHIDXOWRIDQ\RQHLQ6KHQ]KHQ 7KLVDUWLFOHDYDLODEOHRQOLQHDW KWWSZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHDUFKLYHFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHV &RS\ULJKWÂ&#x2039;E\7KH$WODQWLF0RQWKO\*URXS$OO5LJKWV5HVHUYHG

ZZZWKHDWODQWLFFRPPDJD]LQHSULQWFKLQDPDNHVWKHZRUOGWDNHVChina Makes the World Takes  

A look inside the world’s manufacturing center shows that America should welcome China’s rise—for now.

China Makes the World Takes  

A look inside the world’s manufacturing center shows that America should welcome China’s rise—for now.

Advertisement