Page 1


Cupr i ns Edi t or i al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BeRi cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 BePr oud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 KOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 MW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 BEC 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 I nt er vi ulEdi ţ i ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ani ver sar e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 RoJam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mor eJam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Guestî nLBG Buchar est . . . . . . 25 SummerCour se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Echi par edacţ i ei :

Redact or şef : Laur aUr ec he Redact or i : Şt ef anVi nt i l ă Hor i aAndr ei Mi hai St r oe OanaCi uc ă Anc aZanf i r Cr i s t i naI l i e MagdaNăs t as e El enaCi obanu St el i anNi r l u El enaAl bu Del i aAmar andei Li udmi l aPagu Adr i anaEpur e Layout : Andr ei Todea Tehnor edact or :Mădăl i naPr eda Negăsi ţ il a:BESTi ar @googl egr oups. com


Edi t or i al I at ăcăaveni tşi decembr i e!Cadour i ,MoşCr ăci un,vacanţ ă,zăpadă,br ad,gl obur i , oameni dezăpadă,săr băt or i f er i ci t eal ăt ur i decei dr agi ,zâmbet e,pr ăj i t ur i ,vi nf i er t , pl anur ipent r uanulvi i t or ,cât eşimaicât e,sepotspunedespr eul t i mal unăaunui an.

Ti t l u

Darcelmaimul tcr edcănegândi ml aMoşCr ăci un!Î laşt ept ăm cusuf l et ull agur ă, l af elcaî ncopi l ăr i e,cândî ndi mi neaţ adeCr ăci uncăut ăm l ângăbr adcadour i l ede l ael !Chi ardacăam cr escutşi cadour i l enumai vi nl ângăbr ad,MoşCr ăci unî şi f ace mer euapar i ţ i acudar ur ipent r unoi ! BESTi arnef aceomar esur pr i zăî npr eaj masăr băt or i l ordei ar năşi neof er ăcadoul mul t aşt ept at ,pl i ndeami nt i r if r umoasedi nt i mpulanul ui .BESTi uţ el el auaj ut atşidar ulde Cr ăci un,BESTi aralXVl ea,asosi tl at i mp! Chi ardacăacum ef r i gşiei ar năaf ar ă,nuvarpl ăceasăneî nt oar cem î nt i mpl a Summer ul nost r u?Adr i anaî şi aduceami nt ecumar epl ăcer edeeveni ment ul ei desuf l et şinepovest eşt eşinouăcât evadi nexper i enţ el edeneui t atdi nper i oadaest i val ă. Cesamaiî nt âmpl atî nul t i mult i mpcumembr i iBESTBucur eşt işicuLBG Bucur eşt i ? O scur t ă căl ăt or i e până î n Bul gar i al a Mor eJam,unde Del i a ar e mul t e să ne povest ească. BeRi cherşiBePr oud,douăt r ai nshopur iceauavutl ocî naceast ăt oamnăî npeni nsul ă I ber i că,i auavutpar t i ci panţ i peŞt ef anşi Hor i a.Mi shul eaf ăcutovi zi t ăsâr bi l or ,l aRM. Laî nceput ull uioct ombr i eam avuti nvi t aţ ispeci al il auneveni mentdr agOanei ,KOM. Totî noct ombr i eauapăr utşinoimembr i iî nLBGulnost r u.Apoiam pl ecatcut oţ i il a munt e,i arAncaneaî mpăr t ăşi tmai mul t edeacol o.Aur matBECul ,undeneam si mţ i t f oar t ebi neşi Ki t t yaf ostf oar t eent uzi asmat ădeel .Lui St el i ani apl ăcutf oar t emul tşi l a ani ver sar eaBESTBucur eşt i .LaRoJamul Li l i af ostf oar t ei mpr esi onat ădeel .Dacăvr eţ i săşt i ţ icesaî nt âmpl atî ncadr ulf i ecăr uieveni ment ,ci t i ţ i l ear t i col e. BESTi armai ar edouăar t i col esur pr i zăpent r uvoi :i nt er vi ul edi ţ i ei cuunmembr udr ăguţ şi f oar t eent uzi asmatşi unul cuunmembr unoul anoi î nLBG,darmai vechi î nal t ul ,car e sesi mt ef oar t ebi neal ăt ur idenoi . Văi nvi tsăî lr ăsf oi ţ i ,săî lci t i ţ işisăvăaduceţ iami nt edet oat ecl i pel ef r umoaseal e anul ui ! Văur ezsăr băt or if er i ci t eal ăt ur ideceidr agi ,mul t ecadour i ,mul t ăzăpadăşiunancât maif r umosşipl i ndet otceeacevădor i ţ i ! Văpup,Laur a

2


BeRI CHER10-Val l adol i d,byȘtefan Apl i că,af l ăabi aapoiundeaiapl i catexactcăcieveni ment ulest esuper ,i arl ocaţ i a est edoarunbonusşidepăşeşt eţ it oat eaşt ept ăr i l edi ncel emaif ant ezi st evi sepe car el eaiavutî nt i mpulunuial tvi s,car esevadovediaf icelmaif ant ezi stvi savut vr eodat ă! Toat epoveşt i l ef ai neî ncepcuoî nt âmpl ar ef ai nă,aşacăsănumădauî napoidel a aceast ăaf i r maţ i eam r euşi tsămăsubscr i ucvasi pr over bul uiî ncădel aî nceput . ( cvasi pr over b:măî nt r ebdacăexi st ăpebune?Darsunăf ai n.Reveni nd. . . )Î navi on por todi scuţ i esuperi nt er esant ăcust ewar desa.Eamăi al ar ost ,căci î nt r unmodmai dr ăguţnusepoat epune,must r ândumăcămăj ocpet el ef onî navi on.Euî i zi cf oar t e dr ăguţ ,mai al esdupăcemăt otser vi secusucşi chi armai voi am unul ,demer esăf i u speci f i c,î n acelmoment ,că di spozi t i vule pe “ ai r pl ane mode” . Ea aude doar “ ai r pl anemode”şi cr edecăsuntst r ăi nşi î ncepesămăcer t eî nengl eză.Toat ăl umea seui t ăpani cat ăl ami neşicuopr i vi r esemi Hanni bal .( Decidoaropr i vi r eHanni . ) St ewar desă1–Eu0. Ladebar car e,î ncăj enatunpi c,cecr edeţ icăam zi s:“ Lar eveder e”sau“ Goodbye” ? Voi am săzi cpr i mavar i ant ă,darpent r ucăî mi pr i mi sem sucul ,am pr ef er atsăî mi i au r ămasbunl af el caşi Regi na.Angl i ei !Scorf i nal :St ewar desă2–Eu0.Darbăt ăl i anu er api er dut ă,ur maşizbor ulî napoinu?Î nsăaj ungem şiacol o. Şiacum aj ungem abi aî naer opor t .Căcidej aam povest i tpr eaî nl uxdeamănunt e, ur măt oar el e6or e( pepuţ i n,audecur sî nf el ul ur măt or ) : st r eseazăchi nezi săt el ase şi pet i nesăî ţ i î ncar ci mobi l ul şi săî şi deconect ezeunpi cdet otl apt opul ,caut ăr eţ ea wi r el esscăcinuainumer el edet el ef onal eper soanel orcucar et eî nt âl neşt i ,dăgr eş î nambel echest i i ,l asobal t ă,r euşeşt eî nf i nal săî ţ i î ncar ci mobi l ul ,f ăungestnobi l şi umpl eVodaf oneuldebanişiaf l ăî nsf âr şi tnumer el edet el ef on, . . ,cont i nuăsăf aci f er i ci tVodaf oneul ,descoper ăcăst ai l ângăof at ădi nMexi cşi di scut ă2or ef ăr ăsăî ţ i daiseamacândt r ecet i mpul ,î nt r unf i nalî nt âl neşt et ecuCl audi adi nBr aşovcar e t eagăsi t .Af l ăcăt r ebui esămaiaşt epţ icât evaor epânăvi neşiAnamar i adi nCl uj . Evi dent ,dupăoziî naer opor tam r ăci t .Ti pi cdoarmi e,căcinuam maiî nt âl ni tpe ci nevacar esăr ăceascăpânăl amar edi ncauzaaer ul uicondi ţ i onat . Aşacă,r esemnat ,mam puspeaşt ept at .Şi pent r ucăer auat ât eachecki nsam deci s căarf ibi nesăf ol osescî nt r unscopnobi lmi nunat abant ăr ul ant ă,car enueni ci “ asf al tder ece”şini ci“ ci mentdebocnă” .Ur măt oar el e45demi nut el eam dor mi tî n aer opor tspr edi sper ar eapl i ct i si t eimel ecol ege.Dareumăsi mţ eam bi ne.Per f ect deci !

Î ns f âr ş i tneam î nt âl ni tş i c uAnamar i a.Senz aţ i onal !Hai s ăl uăm bi l et e!Numai s untbi l et edeaut obus !Pani c ă!Pani c ă!Seî nt r er upepani c a!Banu!Pani c ă!

3


Pani că!Nor occăAnamar i aaveaadmi r at or ipânăşiî nMadr i d,aşacăsi mpat i cul ,căci nuam cum săî i zi cal t f el ,Car l osneaaj ut atsăaj ungem l aaut ogar ă.Şi bi neaf ăcut ,căci acol oi auf ostnecesar echi arşiunuivor bi t ornat i v10mi nut esăcumper ebi l et e. Dar er am î ndr um spr eVal l adol i d!Ni mi cnunemai put ea î mpi edi ca!Numai er ani mi csăne descumpănească Gr eşi t !Căci evi dentl aor a2,noapt eamai pr eci s,ni ci unor gani zat ornumai er at r eaz.Şi ast anupent r ucăarf idor mi t . Smsuler adest uldecl ar ,def aptaveami cigr eşel i ,dar cesăf aci .Er a“ apă,domne! ” .Aşacăam deci ssăf acem oschi mbar edepl an.Eunu mam deci spr eamul tşi mam pusper ef l ect at .Am ador mi tî naut obus,mai pr eci s. De dat aast aŞt ef an2-Cl audi a0. !

Ti t l u

Eibi ne,măt r ezescî nst aţ i adeaut obuzşiaf l udel aCl audi acănevaaj ut aodoamnă, r omâncăşivor bi t oar el aper f ecţ i edespani ol ă,săf i ucl arşiconci s,cugăsi t ull ocaţ i ei obscur e.Revi nl ascor ,Cl audi a3–St ef an0.Dece?Dupăomut ar ecaast aar bi t r ul ma scosdi nt er en.Mer i t ăm!Mămi rcănumi ar et r asşi dr ept ul l asupor t er i î nt r i bunămeci ul vi i t or . 30demi nut e,doarat âtadur atsăgăsi m mi nunat al ocaţ i e,af l at ăl a2km.Maxi m! Ki l omet r i ,numi nut e,căciacest eadi nur măsarput easăf i if ostmaimul t e! .Şinusunt i r oni ccândf ol osescadj ect i vul“ mi nunat ă” .Darvom r evenimait âr zi u.Evi dentcăt oat ă l umeaneaî nt âmpi natcubr aţ el edeschi seşi cumâi ni l eî ncl eşt at epepahar e.Şi ai ci se t er mi năsear a! NOT!Di nnou!Separ ecănoapt eaî nSpani aef oar t ef r i gmaial escândnuaici t i tat ât deat entSur vi valGui deulşini cinuţ i aiadussacdedor mi t .Ci t ezdi nmemor i e:“ Ci ne ar enevoi edesac?ESpani a,ecal dacol o!Mai l asămă! ”Mai l asămăsăî ngheţcr edcă voi am săzi c.Căciam f ur at2păt ur i ,pl uspăt ur acar edej aî mif usesedat ă,3.Eee,aşa maimer ge!Def apt ,nuchi ar !Căcit otam î ngheţ at ! Î nsăsăf i udr eptpel a4noapt ea,ogust ar enoct ur nădel aor gani zat or işimăr ef erl a băi eţ i ( ast apent r ucăst ăt eam î ncamer ăcuf et el e) ,nuam put utsăr ef uz.Mai al escând evor badepr ăj i t ur acasei î nvar i ant ăt el enovel i st ă.Şi aşasaduspr i manoapt e!“ Li ght ” , arspunepânăşir ecl amadel aPepsi ! Pr i mazi ,of i ci al ă,debeRI CHER aî nceputcuunpr ânz,dr eptmi cdej un. Evi dent ,t e r especţ idacăvi il aoor ăt âr zi eî nnoapt e.Aşacăar r i valdayaf ostocazi aper f ect ăsă soci al i zezcut oţ ior gani zat or i işipar t i ci panţ i i ,bachi aram f ăcutot r eabăat âtdebună î ncâtam r euşi tsăent uzi asmezt oţ ipar t i ci panţ i isăj ucăm Maf i aşipânăsăî ncepem of i ci alt eambui l di nguldej aaveam maif i ecar eopor ecl ăşineşt i am şinumel e.

Daror gani z at or i i nepr egăt i s er ăos ur pr i z ăpent r upet r ec er eadeAr r i v al .Aş ac ă r ândper ândaf os tnev oi es ăl upt ăm c uf i ec ar epăc atc api t al .Aţ ighi c i t :Si n Room Cr awl i ng!O oc az i eper f ec t ăs ăî ţ igar ant ez ic eamaigr eaî nc er c ar edea t et r ez i di s dedi mi neaţ ăl aor a8.Î ns ă,as t aeal t ăpov es t e.

4


Î nzi l el eur măt oar eam avutpar t edecel emaif ai nesesi unidet r ai ni ngur ipet eme pr ecum:Per suasi une,Comuni car e,Deceaunevoi ecompani i l edenoi ?( chi araşasa numi t ) ,Negoci er eşi chi arcum săcompui î ncel mai ef i ci entmodoof er t ăsaucum săî byȘt ef anţi asi gur ioî nt âl ni r edesucces.Î nt r unsi ngurcuvânt ,ci t ez: “ awesome! ” ;am î nchei at ci t at ul .

BeRi c her10-Val l adol i d,

Şi acum cr edcăemoment ul sădet al i ezcât evadi nt r esi t uaţ i i l echei e.Pel ângăf apt ul că unadi npr obeaf ostsăr euşescsăconvi ngî n2mi nut epet oat ăl umeasăî micumper e adi daşi i ( t r ecut ăcusuccesţ i nsămenţ i onez,î nsănuam onor atgener oasaof er t ă:p)sau săsi mul ezunt el ef oncuci nevaaf l atî nt r odebar a,ceamaineaşt ept at ăpr obăaf ost aceeadeaaveaoî nt âl ni r ecur epr ezent aţ i i unui bar .Evi dentcăt ot ul sadesf ăşur atcu muzi cadat ăl amaxi m,cupat r onalbar ul uif umândşivor bi ndcuchel ner i ţ aî nt i mpceî i expuneam opţ i uni l eşimi nunat ulgestdepol i t eţ edeamiseof er iober e.Da,da,t oat e acest eal aî nt âl ni r e! Evi dentcăauf ostşiact i vi t ăţ ider ecr eer e,î naf ar ădesuperpet r ecer i l edi nf i ecar e sear ă.“ Fr eeday”near ezer vatosur pr i zăneaşt ept at ă:“ Ci t yTapasRal l y” .Săvăexpl i c i deeadebază:decesăt epl i mbidoarpr i nor aş,cândpoţ isăt epl i mbipr i nor aş savur ândt oat egust ăr i l especi f i ceî nt r edouăl ocaţ i i ?Văl assăr ef l ect aţ i . . . . Cr edcăaţ i r ef l ect atdest ul ,aşacăvoi cont i nua“ mi ca”escapadăî npr esupusul t ăr âm al t el enovel el or( pr esupusul ,deoar eceam af l atcădef aptt oat eser i al el ecuJoseAr mando şigaşcasuntdi nMexi c,darsăr eveni m) .Ul t i mazidebeRI CHER neapr egăt i tca sesi unedef i nalunmi ccadoudel at r ai ner ,maipr eci sPi a,Yur i ,Sasho,Mar i aşiLeon. Sesi uneasanumi t“ Cal lf oract i on” .Am f ostr ugaţ isănesi mţ i m câtmaicomozi ,săne aducem saculdedor mi t( i r oni căr ugămi nt et i nsămenţ i onez)şisăst ăm cuochi iî nchi şi . Şt i u,aşaî ncepunel ef i l medegr oază.Apoiî nacor dur idemuzi căcl asi căam r ef l ect at pr i nvoceacoor donat oar ei t otceeaceam î nvăţ atî nzi l el eceaut r ecutmul tpr ear epede. Î nsăacum vi neci r eaşadepet or t ,căciî nf i nalam f ostr ugaţ isăner i di căm.Î nsăt ot ula f ostat âtder el axantî ncâtam f ost“ f or ţ at ”săador m.Î ncănuam af l atdeci ne,daraf ăcut ot r eabămi nunat ă.Bachi arşi pent r ual ţ i i ,căci şi al ţ i doi par t i ci panţ i nuaur euşi tsăaudă pânăl asf âr şi tcuvi nt el espusedePi a.Pert ot alam r ef l ect att ot ul ,maipuţ i nul t i mel e douăzi l eî ncar enusuntsi gurdacăam f ăcutt r ai ni ngur isauaf ostceval egatdeun cr ocodi lcar evor beacuHar r yPot t erşiî mil uauuncadoumi e( dubi os vi s:P) . Şiaşaam aj unsl asf âr şi t ulbeRI CHER 10.Af ostoexper i enţ ămi nunat ădi ncar eam avutmul t edeî nvăţ atşiam f ăcutechi păcuceimait ar iFRi şt idi nBEST î nani ice ur mează.Nuam st atnoiî nLuxur ySui t s,darpeuşăaveam unpost ercar eneasi gur a căneî nşel ăm şi chi aram vi zi t atLasVegassaual t el ocaţ i i i nedi t e.Post er el edepeuşă numi nt .Văasi gur !Ami nt i r i l epr obabi l sevormai r ăr i ,î nsăvăasi gurcăni ci odat ănuvoi ui t acăbeRI CHEReoexper i enţ ăuni ca.Cam at âtdepemel eagur i l el ui DonQui xot eşi î ncar enuam văzutmor idevânt ,i arpânădat avi i t oar evăspun:“ QueHor aes?”

5


Sav or bi m des pr e. . . BePROUD9,byHoria I at ăcăaî nceputi ar naşieusuntobl i gatsăî miaducami nt edemoment el epl ăcut e pet r ecut eî nt oamna anul uicur entî nî nsor i t a,î ndepăr t at a şide ocean scăl dat a Por t ugal i a.E vor ba de bePROUD,t r ai nshopulor gani zatde BEST cu şidespr e l eader shi p. Aî nceputcuoapl i caţ i et r i mi săpeul t i masut ădemet r i , unchest i onardespr i j i nt r i mi sdupăul t i masut ădemet r i şicuunbi l etdeavi ondest uldecost i si t or .Apoi ,î nzi ua de2sept embr i e,mi am l uatr ămasbundel ami nunat a pat r i e şidupă o escal ă şicâţ i va mi ide ki l omet r i , t el ef onul ma anunţ at gl or i os: “ Bi ne aţ i veni tî n Por t ugal i a! ” . . .aj unsesem cubi ne. Er adej anoapt eşiî nt âr zi asem l apr i mapet r ecer e,deci î ncepusem cust ângul .Aj ungî nsal adepet r ecer eşi . . . ( deai cinumaipotsăpovest escni mi cpent r ucă“ what happensî nbePROUDst aysî nbePROUD” ) . . .după11 zi l e de muncă şidi st r acţ i e,am aj unsacasă să mă odi hnesc. Bi ne,haicăvăpovest escşivouăcât ecevacasănu mur i ţ ide cur i ozi t at e. Pr ogr amul , ca l a mait oat e t r ai nshopur i l e,er acut r ai ni ngur idedi mi neaţ apână sear a, ur mat e de pet r ecer ipână di mi neaţ a. Ast a î nseamnăcam 10or edet r ai ni ngsaual t esesi unide l ucr u,4or edepauzăşimese,6or edepet r ecer eşi4 or edesomnî nf i ecar ezi .Acum cât eval unimisarf i păr utf oar t eobosi t orpr ogr amulăst a.Acum misepar e r eţ et ă per f ect ă pent r u un eveni mentde succes di n t oat epunct el edeveder e. Al tel ementi mpor t antpent r uuneveni mentsuntpar t i ci panţ i i .30dest r ăi niî npr i mazi devi npr i et eni buni şi f oar t ebuni pânăî nul t i mazi şi abi aaşt eapt ăur măt oar eaocazi ede î nt âl ni r e,conf or m expr esi ei“ seeyousomewher ear oundEur ope” . Dacămaipuişil ocaţ i ade5* ,devi necl arcăaf ostuneveni mentgeni al .Şicasă r ecapi t ul ăm r eţ et a succesul ui :par t i ci panţ ial eşipe spr ânceană + cel e maiut i l e t r ai ni ngur iţ i nut e de ceimaipr egăt i ţ it r ai ner i+ pet r ecer icând dej a eşt iobosi t+ or gani zar est r ăl uci t ă=t r ai nshop.Cam ast at r ebui esăf i e.

6


O nouăav ent ur ă. . .î nSer bi a,byMishu Cr ed că vă ami nt i ţ idi n ul t i mulnumăralBESTi ar ul uiar t i col ul ui Cr i st i neicar ecompar ăBel gr adulcuBr ăi l a( ! ?) I at ăcă,dupăcât eval uni ,unal teveni mentor gani zatdeunLBG sâr bescî şif acel ocî npagi ni l eBESTi ar ul ui .Coi nci denţ ăsaunu, est evor bat otdeunRegi onal Meet i ngcar ededat aaceast aaavut l ocî nt r unor aşdepeDunăr e,NoviSad. Dedat aaceast a,doar3„ bucur eşt eni ” aual essăi apar t el acel mai i mpor t ant eveni mentr egi onal ,di nt r e car e unul di nobl i gaţ i e,unuldi nnevoi e,i aral t ul di ndor i nţ edeapr egăt iBESTi ibal cani cepr i nt r ai ni ngur isuperi nedi t e.

Gat a cu t r i st eţ ea şisă vor bi m de avent ur i ,deî nt âmpl ăr i depedr um sau del al oculeveni ment ul ui . Nui aşacăi ubi ţ i CFRul ?I ubi ţ i l căse poat eşimair ău.Dacăvr eţ isenzaţ i i t ar i ,î ncer caţ iunt r enper sonalper ut a Bel gr adNoviSad şipent r u 23 or e vaţ idor isă vă af l aţ iî n per sonal ul Ti t uBucur est iBasar ab.Totr ăulspr e bi ne pent r u că î n ast f elde condi ţ i i t eambui l di ngulest e maief i ci entşi f r ui tsal adulmai„ i nt er esant ” . Maivr eţ ide dr um? Î ncă una scur t ă şit r ec.A eveni ment . Cont r abandă,bor maşi ni ,pl af oanepl i necucar t uşedeţ i găr i ,naşi pr evăzăt or i ,vameşichi or i . . .Sunăt ent ant ?Toat eacest eaî nR360 Bel gr adBucur est i .

7


Şiacum,SuperUberUnder gr oundRM,NoviSad,uneveni ment i nt er naţ i onall a car e au par t i ci pat„ boar zi ”i nt er naţ i onal i ,t r ai ner i , del egaţ idecomi t et e,del egaţ idi nLBGur i( di nunel emaimul ţ i ,di n al t el emaipuţ i ni( ! ! ! ) ) ,ext r adel egat idi naf ar ar egi uni işichi ardi nal t e or gani zaţ i i .

Ti t l u

RMula r epr ezent ato bună ocazi e pent r u membr i inoisă par t i ci pe l at r ai ni ngur ide sof t ski l l s,l a gr upur ide di scuţ i i ,sesi unide shar i ng, pr ezent ăr i , având ocazi a să descoper eor gani zaţ i al ani veli nt er naţ i onalşi săcunoascăBESTi iext r aor di nar e.Pent r ucei mai exper i ment aţ i ,RMul ar epr ezent atobună ocazi edeaser eî nt âl nicuvechipr i et eni ,dea punel apunctdi ver sepr oi ect eşi deai aj ut ape ceimainoisăî nţ el eagădi f er i t econcept eal e BESTul ui . Săvăspunşidepet r ecer i ? Maibi ne vă spun că a avutl oc pe mal ul Dunăr i i ,căl i mbaof i ci al ăaf ost( apr oape)cea sâr bă şi că am mâncat o pl j eskovi t a ( . . .gur manska)î nBel gr ad.

Hai că apr oape am t er mi nat ,darnu î nai nt e săvăspuncăî mpr eună cuHor i aşiDor elam avut par t e de o exper i enţ ă uni că l a un super eveni ment i nedi t , aşa cum î mipl acemi esăvă spun. Zi vel i ,pr i j at el j i !

8


KOM,byOana Sal uut !O săvăpovest escai ciunpi cdespr eunnoueveni mentpe car eBESTani idi nBucur eşt iaudeci ssăî lf acăî n2010. . .EBEC KOM.Del acevi nenumel eăst al ung?Edef aptodenumi r emai scur t ă pent r u eveni ment ulNEC/ REC Tr ai ni ng Event .Dap!Un di t amainumel e! Şieibi ne,aşa am î nceputnoisă punem bazel el ui .Zmeuaî nceputsă pr egăt ească or ar ul ,i ar noineam apucatşiam căut atcazar e,am f ăcut un desi gn pent r ut r i cou şicelmai i mpor t antam or gani zatf eţ el e şipe Gi gişiBeckssăgăt ească:D La eveni ment au par t i ci pat 16 BESTi ut e si mpat i ce şiador abi l e di n maimul t e păr ţ ial e Eur opei .Saşă di nt r e eif ăceau par t e di n echi pa i nt er naţ i onal ă car e se ocupă de or gani zar eaşiasi gur ar eacal i t ăţ i idi n punct de veder e al conţ i nut ul ui pr oi ect ul ui , i ar cei l al ţ i 10 sunt coor donat or i i eveni ment el or naţ i onal eşir egi onal ecar ef acpar t e di npr oi ect . Dap!Lbgulnost r uaf ostvi zi t atde ni şt eomul eţ idest uldei mpor t anţ i ! Tr eaba l or a f ost să st abi l ească moduldel ucr upent r uanulur măt or , au di scut atur măt or i ipaşice vorf i puşiî npr act i căpent r uaî mbunăt ăţ i pr oi ect ul ,i arî nul t i mel edouăzi l eau avutl oc şi2 t r ai ni ngur iţ i nut e de I ust i na: Leader shi p şiComuni car e Vi r t ual ă. Şivauaj unsdet al i i l east ea.Acum haisăvăpovest escunpi cşi despr epar t eadel ei sur e.Câtî mimaiami nt escşieu:D

9


Î nt r unadi nt r eser iam f ostşil eam ar ăt ator aşul .Aveţ ii deecâtde f r umoseBucur eşt i ul noapt ea?!Făr ăagl omer aţ i e,doarcumăt ur ăt or i i dest r adăţ i nândunecompani e??ESUPERf r umos!Becul eţ e,l i ni şt e şipace. . .except ândunepenoir âzândşivor bi ndî ngur amar e. Al t ăsear ă,dupăşedi nţ ă,am deci ssă i nvadăm Bor deaux şisă l ef acem o consumaţ i edi nai aast r onomi că,darnu numai .Pel ângăf apt ulcăl apar t erer a t oat ă suf l ar ea posi bi l ă,după ce am soci al i zatşi am datcât evabuf f al our i ,o par t e di n noisa gândi tcă l ea veni t chef ulsă se mi şt e.Şiui t e aşa t oat ă l umea a î nceputsă danseze.Tunak t unak,dansulpi ngui nul ui ,Si mpl yt he BEST et cet c. . .cr ed că o să ne ţ i nă mi nt ebar mani ţ el edeacol ot oat ăvi aţ a! Muahahhaa. . .am f ostspeci al i !

Ti t l u

I nt er nat i onalEveni ngula f ostţ i nut î nt r oat mosf er ăf ooooar t eapr opi at ăşi speci al ă!Vămaiaduceţ iami nt ecând am f ostsăî ivi zi t ăm peAnt ennaşipe Adi ? Da,at uncicând am f ostvr eo 3040 de per soane. . . da, da. . . vă aduceţ ibi neami nt e!Săvămaispun despr e moment ulî n car e st i cl el e de Zubr owkaşi deVannaTal i nşi al t el ede pe acol o au di spăr utsubi tşiî nt r un modt ot al mi st er i os. . .î nai nt edepr ezent ar e?!AHA!Ei ,am avutt ot uşinor occă Uni ver sul ui i saf ăcutmi l ădenoi şi l ea pusî napoi pemasă. . .chi tcăaf ostdoar cuj umăt at edi nl i cor i l eal eanemai pomeni t eî n el e.Tot ulsa sf âr şi tcu bi ne t ot uşi ,am păpat ,am băut ,am f ăcutpozecuf ul ar ulpor t ugal i ei ,o par t edi npar t i ci panţ işi au“ ui t at ”ni şt eust ensi l epeacol o. . .i arpol i ţ i a neaevi t atcudesăvâr şi r e! Vaşmaipovest i ,darnaşvr easăvăpl i ct i sesc,aşacăpent r umai mul t edet al i i . . .cont act aţ i mă!898989. . . Vam pupat , Oana

10


Mot i v at i onal Week end,byAncaZ. Ca baby member ,MWula f ost pr i mai nt er acţ i unecuBESTul .Cr ed căt oţ ibabymember saupl ecatdi n Bucur eşt icu emoţ i iî n dr um spr e Buşt eni ,maial es că ceimar iau i nsi st atsă nu l uăm bi l etf i i ndcă mer gem cu naşul .Toat e bune şi f r umoase,am aj unsl acabanaunde neam supr acazatşiam st abi l i tnoi r ecor dur idi n ser i a“ cât e per soane potî ncăpeaî nt r unpatdubl u” . : ) ) Membr i ivechiauf ostf oar t e,f oar t e, chi ar* pr ea*dr ăguţ icu noişiau î ncer catsănef acăsănesi mţ i m cât mai bi ne,săf i mî nl ar gul nost r uşi să ne ar at e câtde i nt er esant ă est e munca î n echi pă.Ca să nu mai vor bi m de mâncar ea mi nunat ă pe car eaugăt i t ospeci alpent r unoi ! I ust i na neaţ i nutdouă t r ai ni ngur i car e neau mai l umi nat pe noi boboci işiam î nţ el esmaiuşorce î nseamnă de f aptBEST şicum put em daf eedback,şi mai al escăî n BEST,t ot ulest e ok!Î n cel e di n ur mă,am î nvăţ atcum sămunci mî n echi pă,cum săpunem mai mul t ei dei capl acap,i arî nf i nal săi asă unl ucr ur euşi t .Apoi sear aauur matpet r ecer i l edeneui t at .Î npr i ma sear ăam f ostpr i mi ţ icum secuvi necucel emaif r umoasebabeţ i ci pent r u copi işicu bi ber oane pl i ne de l i cor imagi ce di n car e să gust ăm după pof t ai ni mi i !I ara doua sear ăaf ostcea mai î nf r i coşăt oar epet r ecer edi ni st or i aBESTul uiî ncar ef i ecar eaf ost cost umatî ncel emaiî nspăi mânt ăt oar emodur iposi bi l e! Peransambl u,cei mi ci sausi mţ i tcal aei acasăşi auf ostpr i mi ţ i cu br aţ el edeschi se,i arceimar iauf ostî ncânt aţ idenoi imembr i icar e auveni tmaient uzi asmaţ icani ci odat ăşidor ni cisăf acăl ucr ur i mar i . : )

11


BEC10,byKitty La puţ i n t i mp după ce un val mar e de babi es ent uzi aşt i , i ncl uzândumăşipemi ne,aui nt r atî nBEST,t oat eacest ebest i uț e noiau avutmar el e nor oc să f i e pr i nse î n euf or i a unuimar e eveni ment ,şianumeBESTEngi neer i ngCompet i t i on2010.

Ti t l u

Ce t r ebui a să f acem? Cu ce put eam aj ut a? Ce î nsemna? Ur maosuuuperpr omovar eşi am put utsă“ al er găm”oameni i pr i n Pol iî ncer când să î i convi ngem să se î nscr i e,am mer s pr i n cămi ne, am pus af i şe,am datf l yer e,am dat newsl et t erşi ,bi neî nţ el es,să nuui t ăm căam r eal i zatşiun f l ashmob.Tot ulnu a f ostî n zadar ,deoar eceauf ostmul t e apl i caţ i i ,i arMar i aaf ostf oar t e f er i ci t ă.

Aî nceputcompet i ţ i a, aj ut at ăî nf i ecar ezide cât e un Red Bul lşi mul t ebest i uţ edor ni ce să î i aj ut e pe par t i ci panţ i .Î nf i nal ă, neam bucur atdet or t , muzi că,undans,mul t e pozeşivoi ebună. Eu am r ămas f ăr ă cuvi nt e după acest eveni mentşiî laşt ept peur măt or ul .Voi ?

12


I nt er v i ul edi ț i ei ,byMagdașiElena. Mar i a. . .Ki nder ulcusur pr i z ealBESTi ar ul uiacest a Dedat aast aaf ostdi f er i t . Dedat aast aam f ost2" r epor t er i ţ e" . Dedat aast aneam î nt âl ni tî nt r ocamer ăcăl dur oasădecămi n,cu ceaidei ar năşichecdeci ocol at ă. Dedat aast aneam pr i vi tî nochi ,î nai nt edef i ecar eî nt r ebar eşi f i ecar er ăspuns. Dedat aast anuamaiexi st att i mpdegândi r e. Dedat aast aaf ostSpont an.Or i gi nal .Ador abi l . Dedat aast aaf ostMar i a.

Toat ăl umeaspunecăMar i aeador abi l ă.Cecr ezicăeabsol ut magi cl at i ne? Poat enut oat ăl umeacr edeast a. . .poat euni i cr edcăsuntovi per ă ( r âde) .I deeaecănupotsăzi csecr et ulăst a,pent r ucădacăl aş di vul ga,t oat ăl umeaarf iador abi l ăşiam t r ăiî nt r ol umeador abi l ă. Şi arf i naşpa!Deaceea,pr ef ersăr ămâneuî nador abi l i ci uneamea şisănuvăzi csecr et ul . . .Î mipar er ău!

13


Cum aiaf l atdeBEST? Cr i st i naNi col et aI or dachi .Eaeper soana! Def apt ,pr i maoar ăam af l atdecur sur i l eBESTmaipr eci s.Neam hot ăr âtnoi săapl i căm,dupăai aai nt r atCr i st i naî nBESTşi at unci sa t er mi natt ot ,căaî nceputsăî mipovest eascăcum eî nor gani zaţ i eşi ceseî nt âmpl aacol oşimaf ăcutpurşisi mpl ucur i oasă.

Ti t l u

Car eaf ostpr i mat ai mpr esi e despr eBEST? Af ostuna bună,bi neî nţ el es! Mi a pl ăcut .Mi a pl ăcutf oar t e mul t ! ( chi cot eşt e ea) Doar cât eodat ă am avuti mpr esi a că nu apar ţ i n BESTul ui ,pent r u că t oţ iaveau gl umel el or şimă si mţ eam pe di naf ar ă.Daram aj unssămăi nt egr ez. . .zi ceu.

Car eaf ostpr i mulmembr uBESTdecar et eaiî ndr ăgost i t ?Şi acum peci nei ubeşt i ? Şt ef an.Def aptmam î ndr ăgost i tdeeldel aRecr ut ăr i .Acol omi a pl ăcutf oar t emul tdeel .Am f ostî naceeaşiechi păşişt i ucăi am povest i teucevaşiam f ostf oar t enat ur al ă,depar cănecunoşt eam deovi aţ ă!Şi i am povest i tcănuşt i usămer gpebi ci cl et ăşi el aţ i nut mi nt eşicândam i nt r atamândoi ,mi apr omi scăosămăî nveţ eel ( şi aami nt i t ! ) . . .Darni ciacum numaî nvăţ at ! ! ! ! ! I aracum t otŞt ef anmi edr ag.ŞiVl ad( n.r : . . .eol epr ă) ,dali ubesc şi peel ,mi edr ag.Şi chi ardacăeol epr ă,apr eci ezcum macr escut acol odi numbr ă. . .Geni uldi nspat el ecr eaţ i ei !: )

14


Undeţ i arpl ăceasăapar ăpehar t ăunnouLBG?

BeRi c her10-Val l adol i d,

Angl i a.Pent r ucămi arpl ăceasăhul i gănescpeacol o!b yȘt ef an Poţ isăf aciocompar aţ i eî nt r eBEC9şiBEC 10? Păi . . .Adevăr ul ecăeumam î ndr ăgost i tdeBEC decândam par t i ci pat ,l aBEC 8.Şimi apl ăcut f oar t emul ti deeaast a( şi decoor donat oar e( n. r . : El ena) ,car eapoimăsal ut apest r adăşinumi veneasăcr edcămaţ i nutmi nt e! ) LaBEC9mi am l uati ni maî ndi nţ i ,dupăcema sunatMădăsămăî nt r ebedacăvr oi am şieusă f i uî nechi paşi eui am zi sr epede“ da,dada! ”Şi mi apl ăcutf oar t emul tsăor gani zezpr obade Team Desi gn.Am şi munci t ,mam şi di st r at . . .Şi i mpl i car eaî nBEC 9cr edcăaf ostunuldi nt r e f act or i i car emadet er mi natsăapl i cpent r ucoor donar eaBEC 10( l ucr upecar el am menţ i onat şi î nscr i soar eameadeapl i car ecaşi coor donat or ) . Cr edcăaf ostunmar eavant aj căBEC10af ost f i x după r ecr ut ăr işică au i nt r atf oar t e mul ţ i membr inoişient uzi aşt i ,dor ni cisăseaf i r me.Şi ast aaf ostun mar e pl us,că am avutmul t e r esur seumane. Compani i l eauf ostf oar t e mul ţ umi t el af i nalşichi ar dacă noiavem i mpr esi a căCSur i l esuntmaipl i ct i si t oar e şinouă nu ne pl ac aşa de mul t ,compani i l e au f ost f oar t e î ncânt at e pent r u că au obţ i nuti deipecar el epot puneî npr act i că.

15


Gândeşt et el aechi padeBEC şideBoar dşit r ansf or măIpr i n ochi it ăiî nni şt eper sonaj ede. . .povest e. Cosmi n–Ai ur eldi nWi nni et hePooh, Dani–Venusdi nSai l orMoon Andr eeaSi ma–Pocahont as Gauss–JohnnyBr avo AncaPâr van–Pr i nţ esaJasmi n Hor i a–Wal l E Cr i st i na–Dai syDuck Şt ef an–Mi ckeyMouse Di l l y–Bl ossom di nPowerPuf fGi r l s Si mi na–Pi nkUni cor n

Ti t l u

Mel odi acar earcar act er i zaper i oadaBECul uiarf i . . . Cemel odi e?Dumnezeul e,păieunaveam t i mpsăascul tmuzi că! Or i cum,unanebunaarf i .Cr edcăăi adel aDaf tPunk–Har derBet t er Fast erLonger Exi st ăvi aţ ădupăBEC?Şicum ar at ăea? Da. . .Mi al uatosăpt ămânăsămăacomodezcuvi aţ anor mal ădupă BEC,darnam avutt i mpsăr espi rcal umeapent r ucăauî nceput t r ebur i l epel aşcoal ă.Şinam avutt i mpsăsi mt“ pensi onar ea”cu adevăr at .Daror i cum,moment ul î ncar eam cedatt el ef onul ăl aaf ost aşa. . .cuodozădemel ancol i e.

16


BeRi c her10-Val l adol i d,

Ce al teveni mentţ i arpl ăcea să coor donezi ,dacă aiavea byȘt ef an ocazi a? Mi arpl ăcea să coor donezun Summer . . .un cur sde f apt !Poat e pent r ucăam par t i ci patl aat ât eaşimi aupl ăcutat âtdemul tşimi ar pl ăceasăşidau,nudoarsăpr i mescdel aBEST.

Cenăr avur iai ? Sunt cr i zat ă ( sub st r es î mi pi er d cont r ol ul .Misepot r i veşt emel odi aai a del aJoyDi vi si on–She’ sl ostcont r ol agai n) .Cât eodat ăf act aebo,dupăun negr udubi os. :>Suntobsedat ădeThe Of f i ce,şisuntt r i st ă că mise t er mi nă ser i al el eşinosămaiam cesăf ac. Vi ci inupr eaam:Nubeau,nuf umez. Poat ecăsuntcur i oasă?Da,sunt . . .î mi pl ace sămibag nasulşiacol o, şi acol o. . .

Unci t atcel ebr u. . .de l a Mar i a, pent r u membr i inoi . Don’ tbe shy. . .Just appl y!

17


Povest eşt eneoşust ădeat a,del auncur sl acar eaipar t i ci pat . Nupot :D( dupăi nsi st enţ eşiof t ăt ur i )Cevr eţ isăauzi ţ i ?Căam f ăcut schi mbdehai nepest r adă,căam băutcapor ci i ?. . .Băi !Numă compr omi t eţ i !Am mi matchest i i sexual ecuSi mi na. . .af ostdest ul de ki nky.

Ti t l u

Car eest ebăr bat uli dealcar et edăpespat e? Păi mi eî mi pl acedeEwanMcGr egorpent r ucăar eaccentdescoţ i an şiesuperdel i ci osşisuperhoţ .Î mimaipl acepent r uvoce,pent r ucă e bl onduţ ( şimi eî mipl ac bl onduţ i i ) . Ah şiar e un zâmbet nemai pomeni t !Mi edeobi ceinuî mipl acoameni icar esepl i mbăcu mot oci cl et a,darel af ăcutt ur ul l umi i cumot or ul .Şi vi sezsămămăr i t cuel ,darel uat . . .deof r anţ uzoai căur ât ă. Cum t eaidescr i eî n3ver be? ( Of f f . . . )adr ăgăl aşi ,aambi ţ i ona,azâmbi

18


Ani v er s ar eBEST–MySweetSi x t een

bySt el i an

AXVI aani ver sar eBESTaf ostpent r umi nepr i maani ver sar eal ăt ur i deacestgr upf enomenal .Vădaţ iseamacei st or i emar ear eî n spat eBESTBucur eşt i ?Cât egener aţ i i aut r ecutpr i nacel eaşi l ucr ur i caşi noi ,câţ i saumai di st r atdeal ungul cel or l al t eani ver săr i şi câţ i saumândr i tcăf acpar t edi nacestLBG?Aceast ăani ver sar ea deschi sdr umuluneiser i il ungidepet r ecer işieveni ment el acar e măvoibucur aal ăt ur idevoi !

Şi pent r u a vă r eaduce spi r i t ul acest eipet r ecer i ,văvoir eami nt icât debi neneam di st r atnoil aaceast ă ani ver sar e!Pent r u mi ne,sear aa î nceputcum nuseput eamaibi ne. I medi at ce am aj uns l a l ocaţ i a pet r ecer i i( cant i naZahar i a) ,am f ost î nt âmpi natl ai nt r ar edeCr i st i naşi de Zmeu car e ne ser veau cu cât eo pr ăj i t ur i că f r umos î mpachet at ă şi apoit r ebui asăî if acem our ar el ui BEST Bucur eşt i .Spercă acelf l i p char tpecar esascr i ssăf i epăst r at cu sf i nţ eni e şisă î lr evedem după mul tt i mp. :D Spr e ui mi r ea mea,o dat ăcupr ăj i t ur i caam pr i mi tşi unmi c bi l eţ el sur pr i ză cu un ci t atcel ebr u, pecar espersămi lami nt escor ide cât eor ivaf inevoi e:" Obst acl esar e t hosef r i ght f ult hi ngsyouseewhen yout akeyoureyesof fyourgoal . "– Henr yFor d.Cr ed că f i ecar e di nt r e noia r ămaspl ăcuti mpr esi onatde ci t at ulsăunor ocos.

19


Î ncet ,î ncet ,pânăcândausosi tt oţ iceiaşt ept aţ i ,f i ecar edi nt r enoia r egăsi tpr i et enimaivechisau mainoicu car e să î mpăr t ăşească exper i enţ el et r ăi t eî ni nt er i or ulBESTul uişinunumai .Pet r ecer ea put easăî nceapă!CuunDJaşadeval or os,nuseput easănune si mţ i m bi ne!Cu t oţ i it r ebui e să î imul ţ umi m l uiAnt enă pent r u at mosf er acr eat ă.Auur mator ede dans,darşide kar aoke î n car e f i ecar esast r ădui tsăi nt er pr et eze câtmaibi nepi esel ef avor i t e.Di nt r e mel odi i , î mi aduc ami nt e de Ghost bust er s,cevadel aAbba,şi Yest er day cânt at ă de Bor denzol l er nul nost r u. La un moment dat , par că di nt r o dat ă, apar eşit or t ulmul taşt ept at .Am zi s di nt r odat ăpent r ucănumi am dat seamacum sascur st i mpulaşade r epedeşicădej at r ecusedemi ezul nopţ i i .Am cânt atun “ La Mul ţ iAni “ speci f i cBESTul ui ,cut oat eur ăr i l e der i goar eşiam cont i nuatdi st r acţ i a cu“ i mnul ”“ Si mpl yt heBEST” .Când seaudeşisecânt ăaceast ăpi esă, t oat ăl umeaeî next az,t oţ i t r ăi escl a maxi m moment ul .Suntcl i peuni ce pe car el et r ăi esc l a“ Si mpl yt he BEST” !

Ti t l u

Ce mi a mai pl ăcut l a aceast ă ani ver sar eaf ostcăam cunoscutşi al ţ imembr iBEST act i vi , dar şi al umni , şi ai ci mă r ef er l a un membr uBEST act i vpr i nani i’ 97’ 02.“ Băt r ân”nu?:DÎ mi aducami nt e cumar epl ăcer ededi scuţ i aî nbai e pur t at ăcuel ,Hor i aşiCi uchidespr e i st or i a BEST Bucur eşt i , dar şi despr ef apt el eact ual e.Consi dercă t ott i mpulvoiaveacevadeî nvăţ at .

20


Concur sulde băutber e pe echi pe a f ostun al tmomentf oar t e di st r act i valpet r ecer i i .Di nceî miaducami nt e,mam si mţ i tf oar t e bi ne şichi ar am băt ut mul t e echi pe al ăt ur ide echi pa mea ( “ Kami kaze” )şiam f ostapr oapedevi ct or i e.Dardef apt ,câşt i găt or i am f ostt oţ i cei pr ezenţ i car eauvăzutcum sechi nui aupar t i ci panţ i i să beaber eacâtmair epede,cum sepăt aupet r i cou,şi ,nuî nul t i mul r ând,cum î şit ur nauber eî ncapdi ndor i nţ adeaf iceimaibunişi r api zi . Fi i ndoat mosf er ăat âtdepl ăcut ă,t oat ăl umeasedi st r al amaxi m,ni ci nuam si mţ i tcândat r ecutt i mpul .Spr esf âr şi t ,am st ataf ar ăl adi scuţ i i f i l osof i cedespr ebăi eţ işif et eşidespr e“ mot heri ssues”şi“ f at her i ssues” ,vor baAdr i anei .Ceidr ept ,şt i aeacezi cea:D. Făcânduseşior adepl ecar e,dupăocur ăţ eni er api dăpr i nsal ă, neam î ndr ept atceimaimul ţ ispr ecămi n.Bi neî nţ el es,di st r acţ i aa cont i nuatpedr um l aacel eaşicot e,bachi aruni iausi mţ i tcăaur âs maimul tdecâtt oat ăsear a.

21


RO. . .GEM,2-5Decembri e2010,Băi l eFel i x

byLi l i

Săpovest esccum aî nceputt ot ul . . . Ceput eam f aceeuşi câţ i vacol egi di nBESTî nGar adeNor d de1Decembr i e? Hmm. . .păi săr băt or eam r omâneşt ecu“ cei ut z”( ceai +pal i ncă) Zi uaNaţ i onal ăaRomâni ei ,darşiî nt âr zi er eat r enul uispr e Or adea( car eaf ostdoardepat r uor e:D) . După î mbar car ea noast r ăî nt r en,am cont i nuatcu băut ul , par donsăr băt or i t ulZi l eiNaţ i onal eşiapoicuunbi nemer i t at somn! După12or edemer scut r enulam aj uns,î nsf âr şi t ,l aBăi l e Fel i x!Ur măt oar eaopr i r e:hot el ull acar eur masăf i m cazaţ i( pecar e,sur pr i nzăt or ,l am găsi t ,darnudi npr i maî ncer car e:D) .Neam odi hni tşiui t eaşaam f ostgat adesuper di st r acţ i adel aROOM CRAWLI NG.Numaiţ i nmi nt edecândnumam maidi st r ataşa debi ne:băi eţ i î mbr ăcaţ i cuhai nedef et e,pr obacucel mai l ungşi rdehai ne( pecar eam şicâşt i gat o) ,j oculdebol t zt r ansf or matî nr eci t al ull uiCăt ăl i ndi nCl uj ,spar t ul ,sper am noi ,doaralbal oanel or( :D)î npoal aunuibăi atşimul t eal t el e.Apoiam pet r ecut( ci t i nd şif ăcândt emeî nbi bl i ot ecaacademi ei )panaaadi mi neaţ a. A douaziam f ostl at r ai ni ngur i . . .absenţ ă: ) )şiapoisear ăam f ostl aVampi r ePar t y, neam di st r att otaşapânăl ami cul dej un.Def apt ,cuvr eo3or eî nai nt edemi cul dej un, am datomi căr ai t ăpr i nt othot el ul ,l af i ecar eet aj ,pent r ucă. . .dacăt otsunt em ni şt e col egiaşadebunişideper f ecţ i ,neam gândi tcăarf ibi nesăî it r ezi m şipecei l al ţ icu unveselcânt ecel .Pescur t ,l eam f ăcutunscur tt r ai ni ngdewakeupcânt ândul edel a manel epânăl acol i nde. : ) ) Bi neî nţ el es,î nul t i maziam. . .pet r ecut .Af ostşiunconcur sdeber e, undesadesemnatcelmaimar eşimait ar eLBG băut ordeber edi n ţ ar ă. Ceest ef r umosl aunRoJam? 1.Ur meazăsăcunoşt it i ner idevâr st at asaumaimar i ,car ef acpar t e t otdi nBEST,numai cădi nal t egr upur i l ocal e:Ti mi şoar a( or gani zat or i i del aanulăst a) ,I aşi ,Cl ujşiBr aşov 2.Pet r ecit oat ăzi ua. Pemi nemăcam gâdi l ăol acr i măpeobr azî nai nt edesf âr şi t ,dar mi am pr omi scănuosăf i eul t i mulRoJam l acar eosăpar t i ci p,ci di mpot r i vă. . .ast aaf ostabi aî nceput ul :D

22


Mor eJ am Ki t en,Bul gar i a,byDelia Î nt r osear ăf r umoasă,undeval ami j l ocul l uni i sept embr i e,19t i ner i BESTanipl i nide sper anţ ă( subsemnat a,Ci uchi ,Ant enna,Al ex, Danuţ ,Adr i ana,Oana,Sabi n,Gi gi ,Er dal ,Cr i st i ,Si nzi ană,Laur a, Al exi s,Vl ad,Cosmi n,Fuzzy,Cosmi nR)î mpr eunăcu2bel gi ence adopt at eaupor ni tî nt r unr oadt r i pceaveasăsedovedeascăaf i avent ur abul găr eascaat oamneianul ui2010. Tot ul aî nceputcupuner eaî nmi şcar eaconvoi ul ui j ami cf or matdi n Di ana,Sabi na,Geor gi ana şiCi uchi na car e,după ni cio or ăa pi er dut opeCi uchi naî nmr ej el eshaor mei .Cel et r eir ămasenu saudescur aj atşiaupor ni tmaidepar t ecăt r eVamaVeche.Acol o augăsi tcondi ţ i i pr opi cedesf ăşur ăr i i act i vi t ăţ i l ornoct ur ne,opi sci nă mi cuţ acar eaf ostl uat ăcuasal tl ani ci5mi nut edupăi nst al ar ea t aber ei .Pet r ecer eaacont i nuatpepl aj ăal ăt ur idecâţ i vacl uj eni r ăt ăci ţ iunde sau consumatî n cant i t ăţ iconsi der abi l e pr ovi zi i l e f ăcut epent r usear ai nt er naţ i onal ă. Avent ur aî nsăabi aî ncepeacuzor i i zi l ei ur măt oar ecând,por ni t ei ar l adr um,cel epat r umaşi nisauî ncur catpr i nsat el edepemal ur i l e Bul gar i ei .Aj unşiî nt r unf i nall adest i naţ i e,noapt ea,dupăozipl i nă de pi er der işir egăsi r i i ,am datde t ăr âmulf ăgădui nţ eiunde ne aşt ept auî nj urdeal ţ i 200det i ner i pl i ni desper anţ acaşi noi .Pr i ma sear ăaî nceput“ pr omi ţ ăt or ” ,cut r eior edemuzi cănei dent i f i cabi l ă, nor ocî nsăcuDJulnost r u,Ant enna,car eneasal vatdel api ei r e. Nupotsănuami nt escai cideshowulf r ancezi l orcar eaal ungat popul aţ i amascul i nădeper i nguldedansl aunmomentdat ,dar despr east anucr edcămaiest enevoi esădet al i ez.

23


Î npr i madi mi neaţ ăî nKi t enneam t r ezi tî nconj ur aţ idemar e,î nt r un pei sajsuper bcar eneamobi l i zati nst ant aneucăt r epl aj ăpeuni i ,şi căt r e pi sci nă unde se desf ăşur au cât eva t r ai ni ngur i şi un TeamDesi gn,peal ţ i i . Adouasear ăaf ost ,şiai cicr edcăvor bescî nnumel et ut ur or ,cea maibunăsear ădedepar t e,şianumesear ai nt er naţ i onal aundeam cânt at ,am băutpeal eseşi am dansatpânăî nzor i .Aur matoul t i mă zidepl aj ă,băl ăceal a,sandcr awl i ngşial t eact i vi t ăţ il amal ulmăr i i î nchei at adeoul t i măpet r ecer el af elder euşi t ăcaceapr ecedent ă. Nu pott er mi na povest ea f ăr ă a ami nt i cât eva l ucr ur i memor abi l e, şi anume col ecţ i ai mpr esi onant ădest eagur ipecar e Al exi saî nt r egi t odupăcât evaavent ur i pr i n camer a cl uj eni l or ,pet r ecer ea l a bal coane cu cânt ece şischi mbur ii l i ci t e de l i chi de, mâncar ea “ del i ci oasă”of er i t ă de hot elşi dr umur i l edupăhr anăpr i ndeşer t ul st aţ i uni i , pr ovi zi i l e de băut ur if ăcut e după năpast a di nsear ai nt er naţ i onal ă( di ncar eGi giî ncă maiar e ceva St r oh r ămas) ,i nvent ar ea Tal l i nni t ei ( Vana Tal l i nn r omânească) , st r eapt easul f r ancezi l or cu cost umaţ i a adecvat ăsi t uaţ i ei ,bl ackbookull uiEr dal , dr umur i l e pust i i şi bombar dat e al e bul gar i l orpe car e neam r ăt ăci tî n dr um spr ecasăur mândcal eaceabunăi ndi cat ă deGPSulmagi call uiSabi n,supl i ment el e cul t ur al edel aRadi oGI GIef em şi ,par t ea mea pr ef er at ă di n t ot Jamul , săr ut ul pasi onalall uiEr dalcuunuldi nt r ef r ancezi , t oat eacest eaauf ăcutdi neveni mentunul de neui t atdupă car e put em spune că, î nt r adevăr ,WEWANTMORE( Jam) ! Cei960deki l omet r ist r ăbăt uţ i ,cel ezecide ami nt i r i pl ăcut er ămasecar eneauadusmi i dezâmbet epotf iconcent r at ecuunci t at di nmul tî ndr ăgi t ulEr dal ,car eaevi denţ i at cum nuseput eamai bi neavent ur anoast r ă bul găr ească:“ Ceneamaipl ăcutl aj am. Poze nu şt i u dacă avem aşa mul t e,da' poveşt i . . .t r e' sămer gem săapr i ndem ceva l umânăr icăt ar emul taumaipăcăt ui tcopi i i ăşt i aî nweekend.“

24


Gues tî nLBG Buc ur eş t i ,byLiuda. Cam pel ami j l ocull uiaugustmi aveni tşimi ei dea săapl i cl amast er . . .î nt r unf i nal ,l aBucur eşt i .După examenel edeadmi t er e,săr băt or i tî nai nt edevr eme cum căaşf ii nt r atl aPol i ,t ot odat ăauzi nd” f el i ci t ăr i ! ” del at oat ăl umeaşimut atl aBucur eşt i ,aî nceput par t eadegett oknow cuor aşulşil umea.Pr i mul l ucr u er al ogi c să i nt r u pe şust e@ ca să f i u i nf or mat ă. . .şisepar ecăşicui nboxu’pl i nmer eu: ) ) . A ur matpar t ea cea maii nt er esant ă,să cunosc l umea di n BEST Bucur eşt i . . .şicum se cunoaşt e l umeamaibi ne,maial esceidi nBEST. . .nor mal ,l a unpubcr awl i ng:P.Nucont eazăcăaf ostdest ulde l i ni şt i tşipent r uci nevacuPepsi . . .nuzi cci ne: P: D, daraf ostut i l l apar t eacugett oknowu’ .Dupăceva t i mp,am pr i mi tşiunmai ldr ăguţdel adomni şoar a HR şiaşa am deveni tguestî n LBG Bucur eşt i ( î mpr eună cu cel e2i eşence. . .da da,l a si gurl e cunoaşt eţ i: P) .Au ur mati eşi r idupă i eşi r i . . .l a un momentdatzi ceam căweekendulî ncepej oisear a şiset er mi năcam pemar ţ i–mi er cur i: D.Di nst ar t pr act i c,uni imembr iBEST Bucur eşt işidesi gurcă cel el al t e2 mol dovenceauavutgr i j ăsănumăpl i ct i sescşiaudatdovadăde spi r i tBESTcuot ent ădeBucur eşt i . . .şi I aşi : )şi aşal emul ţ umesc. . . pent r u că acum când pl ec acasă aşt eptcu ner ăbdar e să vi n î napoi . . .pent r u că l a si gure ceva î n“ pr ogr am”pent r u or i ce weekend: D. Dupămaimul tde2l unidest at ai ci ,azipotzi cecăam unşi rde pr i et eni noi ,of ami l i enouă: ) ) ,am î nceput să ut i l i zez cuvânt ul “ mi şt o”( car ei ni ţ i almise păr ea ci udat ,ba chi aramuzant )şiun badge cu membr u BEST Bucur eşt i( ast achi areci udat ) . Nuam pr omi scăvoif iext r em de i mpl i cat ăî nBESTBucur eşt i ,dar dacăenevoi edecevaaj ut orde l ami ne,desi gurcăaj ut; )

Pupi civi r t ual i , Li uda

25


SummerCour s e,byAdriana “ Rockmysummer !Tunei nt ot hesecr et sofaudi oengi neer i ng” . . . acest aaf ost“ r ef r enul ”cucar emăt r ezeam î ngânddi mi neaţ a,pe car eî lvi sam saucar emăobsedauneor ideal ungulcel orşasel uni dezi l eî ncar eam f ostcoor donat or . Uni i suntnoi şi poat enuşt i udespr eceest evor ba,ei bi ne. . .acest aa f ostt i t l ulcur sul uide var ă di n 2010 car e a avuto t emă f oar t e i nt er esant ă,i ngi ner i aaudi o. Povest eaî ncepecam aşa. . . Am i nt r atî nBEST l ar ecr ut ăr i l edi npr i măvar al ui2009puţ i ncam f r i coasăşi t i mi dă,darcudor i nţ adear eal i zaceva,număî nt r ebaţ i ce căhabarnam acum. Nudupămul tt i mp,ci t i ndumimai l ur i l eam văzutcăsecaut ăun r esponsabi ldeweekendl amunt epent r usummer uldeat unci .Mi ca expl or at oar edi nmi nesagândi tcăosăl ear ăteul orcef r umosest e l amunt e,căosăipl i mbpechei ,pecr est e,căî iducci neşt i epe unde,osăf acem f ocdet abăr ă,mâncăm conser veşidor mi ml a cabană. Eh,nuaf ostchi araşapânăl aur mămisaar ăt atmi eceî nseamnă uneveni mentBEST,ceest euncoor donat or ,oechi păşiam î nvăţ at mul t e,mul t edet al i imi nor edari mpor t ant edespr eor gani zar e. Cam peat uncimi am dateuseama cam cemi aşdor isăf acî nBESTşi după j umăt at e de an mi am f ăcut cur aj ,am l uatavânt ,am apl i catşi chi ar am avut şinor oculde a coor donaur măt or ulcur sdevar ă. St ar t ulaf ostbunpent r ucămi am dor i tcelmaimul tot emăcar esăse î mbi necumvacumuzi căşipecar e să o dezvol tcu pl ăcer e.Am avut nor oc!

26


Aj ut at ăl aî nceputdeboar dam î nceputsăl ucr ezl aeveni ment ,nupe br ânci ,doarl a sear ai nt er naţ i onal ă se munceşt e pe br ânci ,dar aj ungem şiacol o. Cut i mpul am f or matoechi păcucei şasemagni f i ci car esaudedi cat acest ui eveni mentşi aul ucr atal ăt ur i demi neşi decei l al ţ i oameni di n LBG î nt r ecânddemul t eor iaşt ept ăr i l ecel or l al ţ i . Ti mpulf ugef oar t er epedeşif ăr ăsănedăm seamaneam t r ezi tcă auveni tpest enoiţ ânţ ar i i ,cani cul aşideadl i neur i l e,aşacăneam hot ăr âtsăf acem o“ si mul ar e”l amunt e.Eh,ai ciam î ncer catsămi puni arî nval oar eabi l i t ăţ i l edemunt omana,darpoat edi ncauza obosel i inupr eami ai eşi t . Aşaneam t r ezi tnoicucât evazi l e î nai nt e de summercu i ndi gest i işi al t e pr obl eme, de par că nu ne aj ungeau cel e pe car el e aveam dej a,darai cii nt er vi ne par t ea car e mi apl ăcutmi eî nt ot deaunamul tde t otî n BEST:când apar entnu mai exi st ă ener gi e şi r esur se, t oat ă l umeaser i di că,semobi l i zeazăşi de undeva se găseşt e ener gi a de a ducet ot ull acapăt ,chi arvi ct or i os. Î nzi uaî ncar eauî nceputsănesoseascăpar t i ci panţ i i er aonebuni e t ot al ă,aveam nonst opcumi nedouăt el ef oanecar eseî nr oşi ser ăde at âtsunat ,t oţ i er augr ăbi ţ i şi aveaucevadef ăcut ,dardef i ecar edat ă nef ăceam t i mpsăşuşot i mi mpr esi idespr est r ăi ni .Er aoagi t aţ i e t aaaaar ef ai năcar eî ţ idădeaener gi epozi t i vă. Lapuţ i nt i mpdupăceauaj unst oţ i par t i ci panţ i ineam l i ni şt i tunulcât e unul şi t ot ul adeveni tf oar t ef i r esc,ai f icr ezutcă sunt em acol o de mul t t i mp,cănecunoaşt em t oţ i şi sunt em caî nser i al ul“ Fr i ends” . . .apr oape. :P

27


Cel mai mul tmi apl ăcutcădor meam t oţ i î ncămi ncupar t i ci panţ i i ,că mâncăm î mpr eună,mi aumaipl ăcutf oar t emul tpet r ecer i l eunde f i ecar esesi mţ eabi neî nf el ulsăuşiam f ost . . .î ncămaisuntf oar t e î ncânt at ăşimândr ădecur sur i l epecar el eam avut .Poat eceamai mar ebucur i eest ecăsauţ i nutwor kshopur i l edi nGar r ageHal l când Many( Ur mă:X)şiPupe( VdV)i auf asci natpet oţ icui nst r ument el e şimuzi cal or . Î nf i ecar esear ăam căl ăt or i tî nt i mpl a cât eopet r ecer edi f er i t ăcat emă,dar di n ce î n ce maihar dcor e.Până l a ur măt oţ iam di spăr utunulcât eunul di n pei saj ,uni imaimul t ,al ţ i if oar t e mul t ,darnusauî nr egi st r atvi ct i meşi t oţ iau t r ăi tf er i ci ţ ipână l a adânci băt r âneţ i . Deşipr onost i culer a ca Hor i a şicu mi ne să f i m pi er duţ ir ău l a Sear a I nt er naţ i onal ă unde coor donat or ulşi pr eşedi nt el ef act ur ul mesel or ,ceamai l ungăcăl ăt or i eameaaf ostl aSear a Româneascăcândam avutunansambl ui mpr esi onantdel aCasa deCul t ur ăaSt udenţ i l or ,mul t ămâncar ebunăşi . . .pal i ncă.Hor i aar e oal t ăpovest e. Pr i vi ndacum î nur mă,î mivi nî nmi nt emul t eami nt i r icumoment e amuzant edespr ecel e11zi l enebunedi nLEU A,darf ar mecull or est emar eat uncicândsuntpovest i t el aober i ca. Acum că t ot ulpar ef oar t e depar t e,potsăspuncămi a pl ăcutmul t ,că“ wer ocked t he summer ! ! ! ” şi că î i pr edau şt af et a ur măt or ul ui coor donat orur ândui :“ Mul t spor ! ”

28


BESTiar nr.15  
BESTiar nr.15  

BESTiar editia de Craciun

Advertisement