Page 1

Biblioteca Municipal L’Ateneu Esparreguera Pla d’acció 2018 Desembre 2017


Sumari

1. Presentació del Pla. Missió i visió de la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera 2. Anàlisi i diagnòstic estratègic 3. Quadre Pla d’acció: línies estratègiques, objectius, accions vinculades, calendari, pressupost i avaluació.

2


1. Presentació Us presentem el Pla d’acció de la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera per al 2018. Aquest pla ha estat elaborat per la directora de la Biblioteca d’acord amb l’equip de treball i en sintonia amb l’ajuntament. El Pla fa una diagnosi de la situació de la biblioteca i un estudi de les necessitats del nostre municipi: Esparreguera A partir d’aquí establim el nostre full de ruta: les línies estratègiques i els objectius, traduint les necessitats en accions concretes. Així mateix es concreten tasques, responsabilitats, calendari i assignació de recursos per a cadascun dels objectius. Tot això ens permetrà fer la corresponent avaluació i seguiment per valorar els resultats obtinguts. El Pla ens ajuda a establir prioritats, canalitzant forces cap a un projecte comú i implicant tot l’equip i l’entorn municipal per a la consecució dels objectius marcats. Alhora, es vol comunicar el projecte bibliotecari al territori implicat. La biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera, inaugurada durant el 2014, és un servei municipal, que està gestionat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament d’Esparreguera i rep el suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, formant part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Les línies estratègiques més rellevants per aquest 2018 seran: 1. Fomentar l’hàbit lector. 2. Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida. 3. Promoure vincles amb els centres educatius. 4. Potenciar l’ús de la col·lecció. 5. Promoure l’equipament. 6. Qualitat i millora de processos. 7. Cooperar amb altres biblioteques 3


Missió de la Biblioteca d’Esparreguera La Biblioteca Municipal L’Ateneu oferirà uns serveis de lliure accés i gratuïts que responguin a les necessitats d’informació, autoformació, cultura i lleure del ciutadà d’Esparreguera. Ser un lloc de trobada, reflexió i debat, obert a qualsevol iniciativa que es dugui a terme al poble. Un servei públic en constant evolució i amb un compromís de qualitat, creant valor afegit amb l’atenció personalitzada. La biblioteca treballa en Xarxa per tal d’oferir millor servei i optimitzar recursos.

Visió de la Biblioteca d’Esparreguera La Biblioteca Municipal L’Ateneu serà la coordinadora de l’oferta de lectura pública al municipi i esdevindrà el centre cultural de referència de tots els ciutadans d’Esparreguera, que garantirà l’accés de qualitat a la informació i al coneixement local i global, amb recursos presencials i/o virtuals. La biblioteca seguirà amb el seu paper de mediadora entre l’usuari i la informació, oferint serveis de qualitat, que es podran obtenir a la mateixa biblioteca o de forma virtual, de forma ràpida i durant un temps més ampli que el propi d’obertura de la biblioteca. Tot això ho farà en estreta col·laboració i cooperació amb els altres agents del territori que treballin en les mateixes línies de formació, informació i cultura. També serà un referent com a ens integrador dels sectors més desfavorits de la població.

4


2.

Anàlisi i diagnòstic estratègic

L’anàlisi ens permet determinar els punts forts i febles de la Biblioteca, tenir una visió clara de la realitat, ens evita perdre oportunitats i ens ajuda a planificar i conseqüentment, a prendre decisions posteriors. L’àmbit de les oportunitats i amenaces fa referència a l’àmbit extern: institució i organització, informació i documentació, tecnologies, societat i entorn, etc. L’àmbit de les debilitats i fortaleses: punts forts, punts febles fa referència a l’anàlisi interna: planificació i organització, gestió de recursos i serveis, equipament i relacions internes. Amb l’objectiu d’aconseguir una biblioteca del futur orientada a l’usuari i compromesa amb els ciutadans d’Esparreguera, tenint amb compte l’anàlisi de l’entorn del municipi i l’anàlisi intern de la biblioteca, s’han analitzat els punts forts que la biblioteca té actualment, els punts febles que caldria esmenar o corregir, les amenaces que s’observen i les oportunitats o reptes que es podrien assolir.

5


AMENAÇA -

No es troba aparcament gratuït.

-

Està al centre del poble, al costat del mercat municipal.

-

Una comarca amb unes necessitats molt diferents.

-

Centres educatius a prop.

Manca de senyalització de la Biblioteca.

-

Equipament nou.

-

109 entitats vinculades al poble.

-

S’està posant fibra òptica al municipi.

-

Proximitat amb Montserrat.

-

Anàlisi Externa: FACTORS EXTERNS

OPORTUNITAT


FORTALESES

Anàlisi Interna:

FACTORS INTERNS

-

6 persones especialitzades amb: col·lecció local, sala infantil, préstec interbibliotecari, joves i adults.

-

Ser centre ACTIC.

-

Necessitat de formació continua per part del personal.

-

Demanda de formació TIC per part dels usuaris.

-

S’ofereixen cursos de formació als usuaris sobre organització de la biblioteca i ús del catàleg.

-

Préstec de llibres electrònics.

-

Préstec de dispositius electrònics.

-

Club de lectura d’adult funcionant.

-

Club de lectura infantil funcionant (5è i 6è de primària).

-

Club de lectura adolescent funcionant (1r i 2n d’ESO).

-

Club de lectura juvenil funcionant (3r i 4t d’ESO).

-

MiniClub (2n i 3r de primària).

-

LECXIT (4t de primària).

-

“Lectures a Can Comelles”.

DEBILITATS -

Falta d’un conserge, que és supleix amb plans d’ocupació (només 6 mesos l’any).

-

Dificultat per accedir als lots de llibres desitjats.

-

Moltes activitats realitzades amb voluntaris, en alguns casos manca de compromís.

-

Manca de personal que faci manteniment de l’edifici.

-

Al pressupost amb manteniment del edifici.

-

Manca d’una App de la biblioteca

-

3 tècnics auxiliars amb comissió de serveis.

7


-

Biblioteca DO 2018.

-

Accés a lots de la comarca del Baix Llobregat Nord.

-

Amplia col·lecció local.

-

Fer tot tipus d’activitats relacionades amb el món del vi.

-

Aliances amb entitats del municipi per portar a terme diferents activitats.

-

Fer tot tipus d’activitats per a diferents grups d’edats.

-

Espais adients per fer tot tipus d’activitats .

-

Disponibilitat de sala polivalent, sala multimèdia, sala d’estudi i dos sales d’espai de suport.

-

L’arxiu al mateix edifici.

-

Pressupost per partides.

-

Relacions fluides amb diverses regidories per poder dur a terme projectes conjunts.

-

Totes les activitats i serveis cada mes fem les estadístiques.

-

Molts recursos per poder utilitzar.

-

Elevat nombre de seguidors a les xarxes socials.

-

Personal format amb les noves tecnologies. 8


3. Quadre Pla d’acció: Presentem en un quadre una radiografia del què serien les línies estratègiques de la biblioteca, els objectius, les accions que se’n deriven, els agents implicats, el calendari previst, el seguiment que en fem i el pressupost associat quan s’escau. Línia estratègica

Objectius operatius

Accions concretes

1. Fomentar l’hàbit lector

1.1 Programar i realitzar els clubs de lectura

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

Continuar amb el IV i V Club Biblioteca de lectura infantil 4t, 5è i 6è de Escoles del primària, al finalitzar cada municipi llibre farem “Booktubers /Recomanacions”

Gen – Jun

12 sessions

Set - Des

6 sessions

Continuar amb el III i IV Club de lectura adolescents 1r i 2n d’ESO, al finalitzar el curs realitzar “Booktubers”

Biblioteca

Gen - Jun

8 sessions

Set- Des

7 sessions

Continuar amb el II i III MiniClub per als nens i nenes de 1r, 2n i 3r de primària

Biblioteca

Gen - Jun

11 sessions

Escoles del municipi

Set - Des

6 sessions

Continuar amb el IV i V Club de Lectura Jove per als alumnes de 3r i 4t d’ESO, al finalitzar el curs realitzar un “Booktubers”

Biblioteca

Gen – Jun

9 sessions

Instituts del municipi

Set - Des

6 sessions

Instituts del municipi

9


Continuar amb el 11è i 12è Club de lectura adult

Biblioteca

Gen – Jun

6 sessions

Institució de les lletres catalanes

Set- Des

4 sessions

Biblioteca

Gen – Jun

6 sessions

Institució de les lletres catalanes

Set- Des

3 sessions

Liceu Teatre Nacional Continuar amb el 1r i 2n Club de lectura de teatre

Liceu Teatre Nacional Continuar amb el 1r i 2n Club de lectura de Gent Gran

Biblioteca

Gen – Jun

6 sessions

Residència Municipal de Can Comelles

Set- Des

4 sessions

Continuar amb el TOCC Club

Biblioteca TOCC (Taller Ocupacional de Can Comelles)

Feb – Mar

6 sessions

Biblioteca

Gen - Jun

Club de Lectura

Oct – Nov

10


d’Alfabetització

Departament d'Acollides

Oct - Des

7 sessions

(13 de juny): Espectacle Jordina Biosca + detall a les persones que han participat als clubs de lectura.

Biblioteca

Jun

1 Sessió

- Video-recomanacions (infantils, joves i adults)

Biblioteca

Gen a Des

Recomanacions

Festa dels clubs de lectura

1.2 Crear nous serveis per incentivar el préstec

Usuaris

55 receptes de diferents temes

- Realitzar receptes de lectura sobre diversos temes com la gelosia, canvis de bolquers... Realitzar recomanacions al mes de novetats juvenils i adults per publicar-ho al Web. #Bookfacefriday Realitzar dos SCAPE-BOOK (Caputxeta i Alícia al país de les meravelles) Portar al CAP i a la residència de Can Comelles les revistes donades de baixa de l’any

Biblioteca

Gen a Des

70 recomanacions

Biblioteca

Gen a Des

Cada divendres

Biblioteca

Feb - Des

2 scape-book

Biblioteca CAP

Feb i Oct

11


2017 relacionades amb racó de pares i de nens. 1.3 Promoure el fons especial Racó de Pares i l’espai dels petits lectors

Realitzar guies temàtiques sobre els “ARA VE”... festes i fer-les arribar a les llars d’infants del municipi.

Llars d’infants Biblioteca

Abril, Juny i Oct

3 guies temàtiques Augment del préstec Augment d’usuaris a les activitats de 0 a 3 anys.

(0 a 3 anys)

Activitats dirigides als pares i mares (xerrades, exposicions, tallers).

Biblioteca Associació criança respectuosa

1 al trimestre (3 a l’any)

Assistents

Abril

Nº de participants

Abril

Nº d’entrades a la Viquipèdia.

Regidoria d’ensenyament 1.4 Participar en Cinquè Concurs Lletra a Lletra la Setmana de la adreçat a alumnes de 1r, 2n i Llengua 3r d’ESO Catalana

Plataforma per la Llengua Biblioteca 3 Instituts

Viquimarató per a joves

SLC Voluntaris Biblioteca

Incentivar la 12


Regidoria de PL

col·lecció local

Instituts Entitats culturals del municipi.

1.5 Promoure els serveis per als joves

III Concurs del Joc dels Enigmes (1r a 4t d’ESO)

Biblioteca

Feb – Abr

Instituts Voluntari

Nº de participants al joc. Incentivar la col·lecció local.

Arxiu Municipal Activa’t Jove 1r a 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat

Biblioteca

Gen – Abr

Voluntaris

Oct – Des

Taller de dibuix i còmic

Voluntaris

Oct – Jun

Biblioteca

Oct – Des

Biblioteca

15 de març

Gerència de Biblioteques

17 de maig

Monogràfic: impressió 3D per a joves

Biblioteca

Gen – Mar (cada dissabte)

Nº de participants

Programar cinefòrums per a

Biblioteca

Gen – Mai

Nº de

DEBAT A BAT (llegir i llegirse), joves de 3r i 4t d’ESO

Regidoria de Joventut

Nº de participants Dos dissabtes alterns al mes Nº de participants

17 d’octubre

13


joves

Regidoria de Cultura

Oct – Des

participants Nº de projeccions

Regidoria de Joventut Monogràfic: lectura teatral per a joves 3r i 4t d’ESO

Biblioteca

Feb – Mar

Voluntària

Oct – Nov

Ràdio per a joves de 3r i 4t d’ESO

Biblioteca

Gen – Jun

Ràdio Esparreguera

Oct – Des

Nº de participants

Nº de participants

Voluntari BiblioLabs per a joves

Biblioteca

Oct 2017

Pack Cinema (àmbit artístic)

Gerència de Biblioteques

Nov 2017

-

AC02 Improvisacions Mòbils

Pack programació (àmbit tecnològic) -

TP01 Disseny de videojocs RPG

-

TP03 Creació d'un

Empreses externes

Març 2018

Nº de participants Enquestes d’avaluació

Instituts del municipi

14


videojoc amb scratch Gimcana per a joves

Festa Major (juliol)

Nit a la biblioteca

Biblioteca Regidoria de Joventut

Nº de participants

Espa Joves Aparador cultural sobre còmic (12 al 15 d’abril Saló del Còmic)

Biblioteca Abr Nº de participants

#Activatjove: Vols ser un superheroi

1.6 Programar i organitzar les lectures en veu alta de la residència municipal “Can Comelles”

1.7 Programar activitats per a nens i nenes de

Continuar amb “Les Lectures a Can Comelles”, lectura en veu alta als avis de la residència municipal Can Comelles.

Per a petits lectors 0 a 3 anys: hores del conte (-3), laboratoris de lectura per a petits lectors, activitat familiar taller de massatge i

Voluntaris

Oct – Jun

Enquesta anual de valoració del servei

Regidoria de la Gent Gran

Oct – Des

Narradors professionals

Gen – Mai

6 sessions

Oct – Des

3 sessions

Cada Residència de Can dimecres de Comelles 12 a 13 del migdia Biblioteca

Empreses externes per realitzar activitats

Nº assistents

15


0 a 11 anys

relaxació...

familiars Biblioteca

Hores del conte per a nens i nenes de 4 a 10 anys, aquest any relacionades amb llibres de contes infantils i al finalitzar farem debat amb els participants.

Narradors professionals

Gen – Mai

9 sessions

Set – Des

Nº assistents

Story Time (Hores del conte en anglès de 4 a 10 anys)

Helen Doron English Esparreguera

Gen – Mai

8 sessions

Oct – Des

Nº assistents

Dos dimecres alterns al mes

16 sessions

Col·laboració amb les acadèmies d’anglès del municipi

Milenium School Elite Formació Integral Open Class Languages School Kids&Us Martorell

1.8 Dinamització lectora entre els alumnes de 5è i

English Trough Board Games, per a nens de 5è i 6è de primària

Biblioteca Voluntària

Nº assistents

16


6è de primària 1.9 Dinamització lectora entre els alumnes de 4t de primària

Projecte LECXIT amb 30 nens i 30 voluntaris. (curs 20172018) Projecte LECXIT amb 30 nens i 30 voluntaris. (curs 20182019) Captació i formació de voluntaris

Fundació Jaume Bofill La Regidoria d’Ensenyament

Gen – Jun Set – Des

7 escoles del municipi

Tots els dimarts i divendres de 17.00 a 18.00

Biblioteca

18.00 a 19.00

Fitxa d’avaluació al inici i al final del projecte. Enquesta anual de valoració del servei

19.00 a 20.00 1.10 Dinamització lectora entre els alumnes de 1r a 6è de primària

BiblioLabs per a nens i nenes

Biblioteca

Pack Cinema (àmbit artístic)

Gerència de Biblioteques

-

AC01 Juguem amb les il·lusions òptiques

Empreses externes

-

AC03 L'hort de flipbooks

Escoles del municipi

Novembre 2017

Nº de participants

Gener 2018

Enquestes d’avaluació

Febrer 2018

Pack programació (àmbit tecnològic) -

TP04 Creació d'històries amb lego 17


1.11

Dissabtes de Biblioteca:

Experimentar amb la lectura

Laboratoris de lectura

Biblioteca

3 laboratoris

Nº d’assistents

1 dissabte al mes d’11 a 12.30

Realitzar tallers infantils, joves i adults per Festa Major, 2018 “Estem de Festa Major: Cuines del món!”.

Biblioteca

Realitzar exposició sobre la federació d’entitats culturals tradicionals.

Narradors professionals

Nit a la biblioteca

Regidoria de Cultura i festes

Federació d’entitats cultural tradicional

2 al 5 de juliol

Nº d’activitats Nº de participants

Talleristes Regidoria de Joventut

Espai de creació Biblioteca Realitzar tallers relacionats amb les diferents èpoques de Professionals l’any per a nens i nenes de 3 a 10 anys.

Gen – Mai

Nº d’activitats

Oct – Des

Nº de participants

18


(1 dijous al mes) 1.12 Mantenir Instagram de PetitsLlobs

Introduir contingut a Instagram

1.13 Programar el I Joc dels Superlectors (infants, joves i adults)

- Fomentar la lectura entre infants joves i adults a través del concurs de Superlectors

1.14 Sant Jordi 2018

Biblioteca

1 setmana al Abril

Nº de fotografies introduïdes

1 setmana al Setembre

Biblioteca

Juliol i Agost. Entrega de premis el 27 de setembre

- V Concurs de Punts de Llibres infantils

Biblioteca

- I Concurs de Punts de Llibres Regidoria de adults Cultura i Festes - Firma d’autors esparreguerins

Regidoria de PL

- Jocs Florals

Escola d’arts plàstiques

- Entrega de premis III Concurs del Joc dels Enigmes

Gener a Abril (concurs de punts de llibres adults)

Nº de participants Nº de lectures

Nº de punts de llibres

Març a Abril (concurs de punts de llibres infantils) Abril

- Banda de Música 19


- hores del conte 1.15 Programar Biblioteca DO

- taller de fotografia

Biblioteca

- òpera amb vi

Generalitat. Servei de Biblioteques

Novembre

Nº d’activitats Nº de participants

- òpera per nens - aparadors culturals sobre òpera 1.16 Activar la Llengua

- Realitzar sessions puntuals de llengua

1.17 Realitzar guies de lectura

Nº de participants

Regidoria de PL

(Dimarts tarda i dimecres matí), espai multimèdia

Biblioteca

Gen – Des

Nº de guies de lectura

Biblioteca SLC

- Novetats - Especials (manualitats, llibres antics i biblioteca DO)

1.18 Bibliopiscina

Gen – Des

- Parla.cat

Feb, Abr i Nov

- Duplicats de llibres

Biblioteca

- Diaris

Voluntaris o pla d’ocupació

Jul – Ago

Biblioteca

Gen – Mai

Nº de préstecs

- Revistes 1.19 Promoure els serveis per adults

Nº d’ usuaris

Monogràfics: -

Taller d’audiovisuals

Nº participants 20


-

Taller de reciclatge

Voluntaris

-

Taller de fotografia

-

Taller d’escriptura creativa

Carles Alcoy, Maria Dolors Millat i Gina Leal

-

Taller impressió 3D

-

Taller de serpentines

Cinefòrum Adult i celebrem els OSCARS (1 al 11 de març)

Biblioteca

Celebració del Dia de la Dona (8 de març) Lectures en veu alta a càrrec de dones, amenitzat per l’Escola de Música i Dansa d’Esparreguera

Biblioteca

Concurs de punts de llibres per adults: aparador de punts de llibres.

Regidoria de Dona

Oct - Des

Gen – Mai Oct - Nov

Nº participants

Mar

Nº participants

Gen - Abr

Nº de participants

Escola de Música i Dansa

Biblioteca Escola d’Arts Plàstiques

Exposició punts de llibres dels participants Celebrem el Dia de la Biblioteca i del Centenari de la 21


I Biblioteca de la Xarxa: -

Línia estratègica: 2. Potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida

Biblioteca

Exposició “La Biblioteca al Laberint”

Oct

Nº participants

(12 al 16 de novembre)

Nº participants

Exposicions de la XBM

1.20 Participar amb activitats relacionades amb la Setmana de la UNESCO

- Aparador cultural

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Accions de formació a diferents col·lectius esparreguerins

La Fulla

Gen – Des

2.1 Utilitzar els serveis de la biblioteca de

Biblioteca

- Espai de creació - Implicació amb les jornades UNESCO (15 de juny 2018)

El TOCC (Taller Ocupacional de Can Comelles) Regidoria Acollida

Avaluació / Indicadors Tipus col·lectius Nombre de curos i de persones Increment dels tràmits en línia 22


manera autònoma per part dels usuaris

Regidoria d’Ensenyament Regidoria Dona Servei Local de Català La Residència Municipal de Can Comelles CFA Esparreguera (Escola d’Adults) Biblioteca Difondre els serveis de la Biblioteca Virtual

Biblioteca

Gen – Des

Xarxa DIBA

2.2 Estendre l’ús Organitzar cursos de les TIC a la d’informàtica població bàsica d’Esparreguera

Biblioteca

Organitzar cursos xarxes socials

Biblioteca

Gen – Jun Set – Des 10 sessions Mai – Jun Set – Oct

Increment dels tràmits en línia

Nombre d’assistents Enquesta d’avaluació Nombre d’assistents Enquesta d’avaluació

23


Organitzar cursos d’informàtica per a joves de 1r i 2n d’ESO

8 sessions Biblioteca

Febrer

Nº d’assistents

Novembre

Centre col·laborador de l’ACTIC

Biblioteca

Gen - Des

Nombre de persones que s’examinen de l’ACTIC

2.3 Aparadors culturals

Difondre els llibres de coneixement de la sala d’adults

Biblioteca

Gen - Des

Increment del préstec

2. 4 Programar i organitzar converses en diferents idiomes

Biblioteca 4 grups de conversa en anglès Voluntaris 1 grup de conversa en francès

Set – Jun

Nº de participants

Set - Des

Nº d’assistents

Gen - Des

Nº de xerrades

Voluntaris

1 grup de conversa en alemany 1 grup de conversa en italià 2.5 Programar i organitzar xerrades i presentacions

Difondre el coneixement a través de presentacions de

Biblioteca Voluntaris

Nº de presentacions de llibres 24


de llibres

llibres i xerrades

2.6 Buscar nous públics

BiblioMercat

Biblioteca Voluntaris

Nº de préstecs Nº d’usuaris

Juliol i Agost

Bibliopiscina

Línia estratègica 3. Promoure vincles amb els centres educatius

2 cops l’any (Gen- Set)

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

3.1 Continuar amb el projecte de formació i dinamització lectora adreçat als infants del municipi

Calendari de visites dels centres educatius

Llars d’infants

Gen – Jun

Nombre de nens

Escoles

Oct – Des

Enquesta d’avaluació, % de satisfacció

Instituts Biblioteca Realitzar guies temàtiques i

Escoles

Gen – Mai Increment dels 25


exposicions dels “projectes d’escola” de cada escola del municipi.

Biblioteca

Oct – Des

llibres en préstec d’aquestes seccions

Instituts

Set - Oct

Increment dels llibres en préstec d’aquestes seccions.

5 Sessions 1r Batxillerat

Increment dels usuaris joves a la biblioteca.

Fer arribar les guies als centres educatius Realitzar guies temàtiques dels treballs de síntesi de (1r a 3r d’ESO)

Visites a mida de Batxillerat i comentari de les lectures obligatòries. 4t d’ESO amb el còmic “Persépolis” 3.2 Continuar Introduir al amb la compra de catàleg totes les llibres lectures obligatòries

Biblioteca

Instituts Biblioteca Carles Alcoy i Mon Mas

3 Sessions 2n Batxillerat 4 classes de 4t d’ESO

Instituts Escoles

Gen – Des

Increment dels llibres en préstec

26


adquirides

Biblioteca Llibreries

3.3 Curs 20182019, continuar el programa les maletes viatgeres.

Maletes viatgeres per a nens i nenes de P3 de (format per 10 documents)

Escoles Biblioteca

Incentivar el préstec, difusió de les activitats infantils i promoure la lectura.

3.4 Relació amb les Biblioteques Escolars

- BiblioMercat: ajudar a les set biblioteques escolars a nodrirse de fons adequat per a les seves biblioteques escolars, durant tot el curs escolar.

Escoles

Incentivar el préstec

Biblioteca

Set – Oct

Set – Oct

Gen

Ajudar a les biblioteques escolars del municipi. Donar sortida a llibres de préstec 0 dels últims 3 anys.

- 1 formació a l’any als bibliotecaris escolars 27


3.5 Continuar treballant amb les llars d’infants

- calendari de visites amb les llars d’infants - guies de les visites (Nadal, Sant Jordi, Festa Major)

Biblioteca 3 Llars d’infants del municipi

- Visita especial amb la Castanyera

Línia estratègica 4. Potenciar l’ús de la col·lecció

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

4.1 Oferir un bon fons documental, actualitzat, rigorós i de qualitat

Gestió de duplicats: canvi a la llibreria i entre biblioteques

Xarxa

Gen– Des

Evitar duplicats

4.2 Adaptar la col·lecció a les necessitats dels nostres usuaris i

Adquisició de desiderates, fons d’interès, bibliografia

Biblioteca

Gen – Des

Fons pertinent i potent

Biblioteques Llibreries

Llibreries

28


de les entitats el municipi

recomanada per la Generalitat.

Usuaris

4.3 Donar visibilitat al fons de la Col·lecció Local

Aparadors culturals sobre la història d’Esparreguera

Biblioteca

Gen – Des

Nombre d’exposicions realitzades

Guia de lectura del patrimoni arquitectònic

Biblioteca

Gen – Des

Fotografies i documentació dels edificis més emblemàtics del poble.

Abr – Des

Nº de recomanacions

Nº de participants

Entitats

L’Arxiu Municipal d’Esparreguera AFE (Associació Fotogràfica d’Esparreguera)

Vídeo recomanacions sobre llibres de col·lecció local

Biblioteca

Cinefòrum de pel·lícules de Col·lecció local

Biblioteca

Gen – Jun

Voluntaris

Oct – Des

Autors locals Voluntaris

(1 dilluns al mes) 29


4.4 Posar contingut sobre Esparreguera a la viquipèdia.

Recopilar els treballs de recerca relacionats amb Esparreguera

Biblioteca

Viquimarató

Biblioteca

Gen - Des

Nº de treballs de recerca

7è setmana de la Llengua Catalana (Abril)

Nº d’entrades a la viquipèdia

Gen – Des

Nº d’entrades a la viquipèdia

Instituts

Servei Local de Català 12 Voluntaris Arxiu Municipal

4.5 Treballar la col·lecció local

Adquisició de novetats de la col·lecció local - Incorporació dels il·lustradors locals a la viquipèdia

Biblioteca Il·lustradors esparreguerins

Nº de llibres adquirits de col·lecció local

30


Línia estratègica 5. Promoure l’equipament

Objectius operatius

Accions concretes

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

5.1 Millorar la difusió de les activitats

- Tríptic mensual

Ajuntament

Gen – Des

- Tríptic trimestral

Biblioteca

Nº de publicacions

- Calendari anual d’activitats infantils, joves i adults de sobretaula

Revista: “L’Espavila” 777 Guia On anem SurtdeCasa

- Calendari 31


mensual infantil - Cartells Agenda web municipal, web Biblioteca Virtual i web de la biblioteca 5.2 Enviar e-mail mensual activitats, agenda, novetats

Continuar amb el butlletí electrònic mensual amb les novetats i agenda

Biblioteca

5.3 Col·laborar amb la ràdio Esparreguera

Difusió de les activitats

Ràdio Esparreguera

Gen– Des

Nº de butlletins Nº de visualitzacions

Gen– Des

Nº d’intervencions

Cada mes

Nº d’intervencions

Gen – Des

Nº de publicacions i seguidors

Biblioteca Secció de Biblio - Novetats

Ràdio Esparreguera Biblioteca

5.4 Difusió a les xarxes socials

Crear contingut al Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram i

Biblioteca

32


Youtube

Línia estratègica 6. Qualitat i millora de processos

Crear contingut al web

Biblioteca

Gen – Des

Nº de descarregues

5.5 Augmentar visites

Programar exposicions i activitats diverses per atreure nous públics

Biblioteca

Gen– Des

Nº d’exposicions

Objectius operatius

Accions

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

6.1 Eficiència i eficàcia en tots els processos de treball intern i extern

Anàlisi de processos a la cerca de la millora contínua

Biblioteca

Gen – Des

Butlleta de suggeriments

6.2 Vetllar per una bona comunicació

Reunions setmanals amb l’equip de treball

Direcció – equip Biblioteca

Gen – Des

Numero de reunions

Nº activitats a l’any

Tots els dilluns

33


interna i externa

6.3 2018, Prescripció lectora

Línia estratègica 7. Cooperar amb altres biblioteques

Pautar timing reunions ajuntament

Direcció Ajuntament

Últim dimecres de cada mes

Formació del personal de les sales d’infantil del Baix Llobregat Nord

Biblioteca

Gen-Des

Biblioteques del Baix Llobregat Nord (PetitsLlobs)

Objectius operatius

Accions

7.1 Inserir continguts a la Biblioteca Virtual

Mantenir l’agenda, inserir Biblioteca notícies i guies de lectura i fer difusió a través de les pantalles informatives (sala d’adults i sala infantil) Intercanvi de projectes i Biblioteca activitats a través de: http://comunitatxbm.diba.cat Mantenir les Biblioteca

7.2 Plataforma Comunitat blnXBM 7. 3 Introduir

Agents implicats

Calendari

Avaluació / Indicadors

Gen – Des

Gen – Des

Gen – Des

Nº de 34


contingut al prestatge virtual d’esports

recomanacions, les notícies i fer 3 guies a l’any Exposició a la Biblioteca d’Esparreguera sobre el Mundial de Futbol

Gerència de Biblioteques 4 Biblioteques de la Província

7.4 Incloure Biblioteca projectes al banc Redactar bones pràctiques i de bones enviar-ho al servei de pràctiques que desenvolupament personal tinguin relació amb els 4 objectius ODS (Objectius de desenvolupament sostenible)

Jun (14 de juny al 15 de juliol)

contingut introduït

Gen – Des Nº de bones pràctiques introduïdes

CRONOGRAMA ACTIVITATS 2018 JOVES I ADULTS Gener 5 de gener

9-14h.

6 de gener

HORARI ESPECIAL TANCAT EXPOSICIÓ: joguines antigues al vestíbul EXPOSICIÓ: punts de llibre a la sala d'adults

8 de gener

17.30

8 de gener

Curs Anglès intermedi* Inici I Concurs de Punts de Llibres per adults

8 de gener

18.30

Cinefòrum Local

9 de gener

15.30

Informàtica per adults

35


9 de gener

17.30

Curs Anglès bàsic*

10 de gener

12.00

Lectures a Can Comelles*

10 de gener

18.00

Taller de reciclatge

11 de gener

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

11 de gener

19.00

Club de Lectura TEATRE

11 de gener

17.45

Converses Italià*

12 de gener

19.00

Converses Alemany*

12 de gener

19.00

Converses Anglès Avançat*

12 de gener

17.30

Ràdio per joves

13 de gener

10.00

Converses Francès*

13 de gener

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC per adults i joves

15 de gener

17.00

Informàtica per a joves

16 de gener

15.30

Informàtica per adults

16 de gener

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

17 de gener

11.30

TOCC Club

17 de gener

16.00

Club de Lectura Joves

18 de gener

18.00

Cinefòrum Adult

19 de gener

17.30

Cinefòrum Jove

19 de gener

17.30

Ràdio per joves

20 de gener

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC per adults i joves

20 de gener

11.00

Taller de dibuix i còmic

22 de gener

17.00

Informàtica per a joves

23 de gener

15.30

Informàtica per adults

24 de gener

17.00

Xarxes socials per adults

24 de gener

18.00

#Activatjove: Taller de Formació Booktrailers

25 de gener

19.00

Club de Lectura Adults

26 de gener

17.30

Ràdio per joves

27 de gener

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC per adults i joves

29 de gener

17.00

Informàtica per a joves

30 de gener

16.00

Club de Lectura d'Adolescents ens visita la Gemma Lienas

30 de gener

15.30

Informàtica per adults

31 de gener

17.00

Xarxes socials per adults

31 de gener

16.00

Club de Lectura Joves

36


Febrer EXPOSICIÓ: ràdios antigues al vestíbul EXPOSICIÓ: OSCARS sala d'adults 1 de febrer

18.30

Lectura teatral per a joves

2 de febrer

17.30

Ràdio per joves

3 de febrer

11.00

Taller de dibuix i còmic

3 de febrer

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC per adults i joves

5 de febrer

17.00

Informàtica per a joves

5 de febrer

18.00

JOC DELS ENIGMES

6 de febrer

18.30

Cinefòrum Local

6 de febrer

15.30

Informàtica per adults

7 de febrer

17.00

Xarxes socials per adults

7 de febrer

18.00

Taller de reciclatge

8 de febrer

18.30

Lectura teatral per a joves

8 de febrer

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

8 de febrer

19.00

Club de Lectura TEATRE

9 de febrer

10.00

Club de Lectura ALFABETITZACIÓ

9 de febrer

17.30

Ràdio per joves

10 de febrer

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC

12 de febrer

TANCAT: FESTA MAJOR D'HIVERN

13 de febrer

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

13 de febrer

15.30

Informàtica per adults

14 de febrer

17.00

Xarxes socials per adults

14 de febrer

16.00

Club de Lectura Joves

14 de febrer

11.30

TOCC Club

15 de febrer

18.30

Lectura teatral per a joves

15 de febrer

19.00

Celebrem el DIA DE LA RÀDIO: Taula rodona amb Ràdio Esparreguera

16 de febrer

17.30

Cinefòrum Jove

16 de febrer

17.30

Ràdio per joves

17 de febrer

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC per adults i joves

17 de febrer

11.00

Taller de dibuix i còmic

19 de febrer

18.00

JOC DELS ENIGMES

37


20 de febrer

15.30

Informàtica per adults

21 de febrer

17.00

Xarxes socials per adults

21 de febrer

18.00

#Activatjove Taller STOPMOTION

22 de febrer

18.30

Lectura teatral per a joves

22 de febrer

18.00

Cinefòrum Adult

22 de febrer

19.00

Club de Lectura Adults

22 de febrer

18.00

Taller de serpentines per adults i joves

23 de febrer

17.30

Ràdio per joves

24 de febrer

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC per adults i joves

26 de febrer

18.00

JOC DELS ENIGMES

27 de febrer

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

27 de febrer

15.30

Informàtica per adults

28 de febrer

16.00

Club de Lectura Joves

Març EXPOSICIÓ: estris obsolets al vestíbul EXPOSICIÓ: poesia a la sala d'adults 1 de març

18.30

Lectura teatral per a joves

1 de març

18.00

Servei de Mediació i Convivència Ciutadana

2 de març

10.00

Club de Lectura ALFABETITZACIÓ

2 de març

17.30

Ràdio per joves

3 de març

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC per adults i joves

3 de març

11.00

Taller de dibuix i còmic

5 de març

18.30

Cinefòrum Local

5 de març

18.00

JOC DELS ENIGMES

6 de març

15.30

Informàtica per adults

7 de març

18.00

Taller de reciclatge

7 de març

18.00

#Activatjove BiblioLab AC02 Improvisacions Mòbils

7 de març

19.00

Celebrem el DIA DE LA DONA

8 de març

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

8 de març

19.00

Club de Lectura TEATRE

9 de març

17.30

Ràdio per joves

10 de març

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC per adults i joves

38


12 de març

18.00

JOC DELS ENIGMES

13 de març

15.30

Informàtica per adults

13 de març

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

14 de març

16.00

Club de Lectura Joves

14 de març

18.00

#Activatjove BiblioLab AC02 Improvisacions Mòbils

15 de març

18.00

Debat a Bat

15 de març

18.00

Cinefòrum Adult

16 de març

17.30

Cinefòrum Jove

16 de març

17.30

Ràdio per joves

17 de març

12.00

Impressió 3D MONOGRÀFIC per adults i joves

17 de març

11.00

Taller de dibuix i còmic

19 de març

18.00

JOC DELS ENIGMES

20 de març

15.30

Informàtica per adults

20 de març

19.00

Presentació del llibre "Tinc un bony al pit" poesies

21 de març

18.00

#Activatjove Poesia a la sala

22 de març

18.00

Cinefòrum Adult

22 de març

19.00

Club de Lectura Adults

29 de març

9-14h.

HORARI ESPECIAL

30 de març

TANCAT: SETMANA SANTA

31 de març

TANCAT: SETMANA SANTA

Abril EXPOSICIÓ: llibres antics . tinters, plomes, etc al vestíbul EXPOSICIÓ: còmics a la sala d'adults 2 d'abril

TANCAT: SETMANA SANTA

3 d'abril

18.30

Cinefòrum Local

3 d'abril

15.30

Informàtica per adults

4 d'abril

18.00

Taller de reciclatge

6 d'abril

10.00

Club de Lectura ALFABETITZACIÓ

6 d'abril

17.30

Ràdio per joves

7 d'abril

11.00

Taller de dibuix i còmic

9 d'abril

18.00

JOC DELS ENIGMES

10 d'abril

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

39


10 d'abril

15.30

Informàtica per adults

10 d'abril

18.00

Monogràfic - Taller d'escriptura creativa per adults

11 d'abril

16.00

Club de Lectura Joves

11 d'abril

11.30

TOCC Club

12 d'abril

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

12 d'abril

19.00

Club de Lectura TEATRE

13 d'abril

17.30

Ràdio per joves

16 d'abril

18.00

JOC DELS ENIGMES

17 d'abril

15.30

Informàtica per adults

17 d'abril

18.00

Monogràfic - Taller d'escriptura creativa per adults

19 d'abril

18.00

Cinefòrum Adult

20 d'abril

16.00

Viquimarató

20 d'abril

17.30

Cinefòrum Jove

20 d'abril

17.30

Ràdio per joves

21 d'abril

11.00

Taller de dibuix i còmic

23 d'abril

18.00

ENTREGA PREMIS: JOC DELS ENIGMES, RUTA DELS ENIGMES i I Concurs de Punts de Llibres

24 d'abril

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

24 d'abril

18.00

Concurs Lletra & Lletra (1r a 4t d'ESO)

24 d'abril

15.30

Informàtica per adults

24 d'abril

18.00

Monogràfic - Taller d'escriptura creativa per adults

25 d'abril

16.00

Club de Lectura Joves

25 d'abril

18.00

#Activatjove: Com escriure una novel.la?

26 d'abril

19.00

Club de Lectura Adults

27 d'abril

17.30

Ràdio per joves

Maig EXPOSICIÓ: rellotges antics al vestíbul 1 de maig

TANCAT

2 de maig

18.00

Taller de reciclatge

4 de maig

10.00

Club de Lectura ALFABETITZACIÓ

5 de maig

11.00

Taller de dibuix i còmic

7 de maig

18.30

Cinefòrum Local

8 de maig

15.30

Informàtica per adults

40


8 de maig

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

9 de maig

16.00

Club de Lectura Joves

9 de maig

18.00

#Activatjove: Vols ser un superheroi?

10 de maig

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

10 de maig

18.00

Cinefòrum Adult

11 de maig

17.30

Cinefòrum Jove

15 de maig

15.30

Informàtica per adults

16 de maig

11.30

TOCC Club

17 de maig

18.00

Debat a Bat

17 de maig

19.00

Club de Lectura TEATRE

19 de maig

Sortida al TNC

19 de maig

11.00

Taller de dibuix i còmic

22 de maig

15.30

Informàtica per adults

29 de maig

15.30

Informàtica per adults

30 de maig

19.00

Club de Lectura Adults

Juny EXPOSICIÓ: maletes de pell, fusta, cartró al vestíbul EXPOSICIÓ: FUTBOL (XXI Copa Mundial de Futbol) sala d'adults 1 de juny

10.00

Club de Lectura ALFABETITZACIÓ

4 de juny

16.30

Cinefòrum Local

7 de juny

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

13 de juny

18:00h. Festa final de clubs de lectura CLOENDA!!

14 de juny

Sortida al LICEU

21 de juny

Festa dels Voluntaris de la Biblioteca d'Esparreguera

Juliol EXPOSICIÓ: animalari per Festa Major JULIOL I AGOST

JOC DELS SUPERLECTORS ( joves i adults)

2 de juliol

Tallers de Festa Major "Cuines del Món"

3 de juliol

Tallers de Festa Major "Cuines del Món"

4 de juliol

Tallers de Festa Major "Cuines del Món"

5 de juliol

Tallers de Festa Major "Cuines del Món"

10 de juliol

TANCAT: FESTA MAJOR D'ESTIU DEL 15 DE JULIOL AL 31 D'AGOST: 9 A 14

41


15 d'agost

TANCAT

Setembre EXPOSICIÓ: Motos antigues 10 de setembre

TANCAT

11 de setembre

TANCAT

17 de setembre

17.30

Inici Curs Anglès intermedi*

18 de setembre

17.30

Inici Curs Anglès bàsic*

18 de setembre

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

19 de setembre

16.00

Club de Lectura Joves

20 de setembre

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

20 de setembre

17.45

Inici Converses Italia*

21 de setembre

19.00

Inici Converses Alemany*

21 de setembre

19.00

Inici Converses Anglès Avançat*

22 de setembre

10.00

Inici Converses Francès*

25 de setembre

15.30

Informàtica per adults

27 de setembre

17.30h.

premis superlectors

27 de setembre

19.00

Club de Lectura ADULTS

Octubre EXPOSICIÓ: LA BIBLIOTECA AL LABERINT (19 D'OCTUBRE AL 9 DE NOVEMBRE) a l'espai jove i sala d'adults 2 d'octubre

15.30

Informàtica per adults

2 d'octubre

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

3 d'octubre

12.00

Inici lectures a Can Comelles*

3 d'octubre

18.00

Taller de reciclatge

3 d'octubre

16.00

Club de Lectura Joves

4 d'octubre

19.00

MONOGRÀFICS- Taller d'audiovisuals

5 d'octubre

17.30

Ràdio per joves

6 d'octubre

11.00

Taller de dibuix i còmic

9 d'octubre

15.30

Informàtica per adults

11 d'octubre

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

11 d'octubre

19.00

MONOGRÀFICS-Taller d'audiovisuals

11 d'octubre

19.00

Club de Lectura TEATRE

16 d'octubre

15.30

Informàtica per adults

16 d'octubre

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

42


17 d'octubre

17.00

Xarxes socials per adults

17 d'octubre

16.00

Club de Lectura Joves

17 d'octubre

18.00

#Activatjove BAT co-creació

18 d'octubre

18.30

Lectura teatral per a joves

18 d'octubre

19.00

MONOGRÀFICS-Taller d'audiovisuals

18 d'octubre

18.00

Cinefòrum Adult

19 d'octubre

17.30

Cinefòrum Jove

19 'octubre

17.30

Ràdio per joves

23 d'octubre

15.30

Informàtica per adults

24 d'octubre

17.00

Xarxes socials per adults

25 d'octubre

18.30

Lectura teatral per a joves

25 d'octubre

19.00

Club de Lectura ADULTS

25 d'octubre

19.00

MONOGRÀFICS-Taller d'audiovisuals

26 d 'octubre

17.30

Ràdio per joves

27 d'octubre

11.00

Taller de dibuix i còmic

30 d'octubre

15.30

Informàtica per adults

30 d'octubre

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

31 d'octubre

9 a 14

Novembre EXPOSICIÓ: Òpera a la sala d'adults 1 de novembre

TANCAT

5 de novembre

17.00

Informàtica per a joves

6 de novembre

15.30

Informàtica per adults

7 de novembre

17.00

Xarxes socials per adults

7 de novembre

18.00

Taller de reciclatge

8 de novembre

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

8 de novembre

18.30

Lectura teatral per a joves

9 de novembre

17.00

MONOGRÀFICS- Taller de fotografia

9 de novembre

17.30

Ràdio per joves

10 de novembre

11.00

Taller de dibuix i còmic

12 de novembre

17.00

Informàtica per a joves

13 de novembre

15.30

Informàtica per adults

13 de novembre

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

43


14 de novembre

16.00

Club de Lectura Joves

14 de novembre

17.30

Xarxes socials per adults

14 de novembre

18.00

#Activatjove Taller de maquillatge artístic

15 de novembre

18.30

Lectura teatral per a joves

15 de novembre

19.00

Club de Lectura TEATRE

15 de novembre

18.00

Cinefòrum Adult

16 de novembre

17.00

MONOGRÀFICS- Taller de fotografia

16 de novembre

17.30

Ràdio per joves

16 de novembre

17.30

Cinefòrum Jove

19 de novembre

17.00

Informàtica per a joves

20 de novembre

15.30

Informàtica per adults

21 de novembre

17.00

Xarxes socials per adults

21 de novembre

19.00

Gran reserva opera DO

22 de novembre

18.30

Lectura teatral per a joves

23 de novembre

17.00

MONOGRÀFICS- Taller de fotografia

23 de novembre

17.30

Ràdio per joves

24 de novembre

11.00

Taller de dibuix i còmic

26 de novembre

17.00

Informàtica per a joves

27 de novembre

15.30

Informàtica per adults

27 de novembre

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

28 de novembre

16.00

Club de Lectura Joves

29 de novembre

19.00

Club de Lectura ADULTS

30 de novembre

17.00

MONOGRÀFICS- Taller de fotografia

30 de novembre

17.30

Ràdio per joves

Desembre EXPOSICIÓ: Nadal a la biblioteca 4 de desembre

15.30

Informàtica per adults

5 de desembre

9-14h.

HORARI ESPECIAL

6 de desembre

TANCAT

7 de desembre

TANCAT

8 de desembre

TANCAT

11 de desembre

15.30

Informàtica per adults

11 de desembre

16.00

Club de Lectura d'Adolescents

44


12 de desembre

18.00

Taller de reciclatge

12 de desembre

16.00

Club de Lectura Joves

13 de desembre

15.15

Club de Lectura GENT GRAN

13 de desembre

19.00

Club de Lectura TEATRE

13 de desembre

18.00

Cinefòrum Adult

14 de desembre

17.30

Cinefòrum Jove

14 de desembre

17.30

Ràdio per joves

15 de desembre

11.00

Taller de dibuix i còmic

18 de desembre

15.30

Informàtica per adults

19 de desembre

18.00

#Activatjove- Scape Book

20 de desembre

19.00

Club de Lectura Adults

* TOT EL CURS ESCOLAR

ACTIVITATS 2018 INFANTIL Gener 5 de gener

9-14h.

HORARI ESPECIAL

6 de gener

TANCAT

tot el mes

exposició

EL MÓN DE LA CIÈNCIA

10 de gener

18:00h.

Club de lectura infantil

13 de gener

11h.

Hora del conte "Petons i moixaines" -3 anys

17 de gener

17:30h.

Miniclub de lectura

17 de gener

18:30h.

Jocs de taula en anglès

18 de gener

17:30h.

Espai de creació - AC01 Juguem amb les il•lusions òptiques per a infants

19 de gener

17.30h.

Hora del conte en anglès

24 de gener

18:00h.

Club de lectura infantil

25 de gener

17:30h.

Hora del conte - El Llop i les set cabretes +3 anys

45


27 de gener

11h.

Dissabtes de biblioteca - Laboratori de lectura "La revolució dels sabors"

29 de gener

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

31 de gener

17:30h.

Miniclub de lectura

31 de gener

18:30h.

Jocs de taula en anglès

tot el mes

exposició

ESPAIS EXTERIORS ESPAIS D'APRENENTATGE

3 de febrer

11:00h.

Laboratori petits lectors "Nyic, nyic. Porquets" -3 anys

5 de febrer

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

7 de febrer

18:00h.

Club de lectura infantil

9 de febrer

17.30h.

Hora del conte en anglès

Febrer

12 de febrer

TANCAT: FESTA MAJOR D'HIVERN

14 de febrer

17:30h.

Miniclub de lectura

14 de febrer

18:30h.

Jocs de taula en anglès

15 de febrer

17:30h.

Hora del conte - Jo mataré monstres per tu +3 anys

17 de febrer

11h.

Dissabtes de biblioteca - Scape book "qui ha estat, caputxeta?"

19 de febrer

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

21 de febrer

18:00h.

Club de lectura infantil

22 de febrer

17:30h.

Espai de creació - AC03 L’Hort de Flipbooks

26 de febrer

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

28 de febrer

17:30h.

Miniclub de lectura

28 de febrer

18:30h.

Jocs de taula en anglès

tot el mes

exposició

LLIGAMS: RELACIONS SOCIALS, EMOCIONS I CONVIVÈNCIA

3 de març

11h.

Activitat familiar "relaxació i mindfundless per nadons" -3 anys

5 de març

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

7 de març

18:00h.

Club de lectura infantil

12 de març

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

14 de març

17:30h.

Miniclub de lectura

14 de març

18:30h.

Jocs de taula en anglès

15 de març

17:30h.

Espai pares i mares "Els riscos de saber llegir de 6 a 12 anys"

15 de març

17:30h.

Espai de creació - PRIMAVERA

16 de març

17.30h.

Hora del conte en anglès

Març

46


17 de març

11h.

Dissabtes de biblioteca "Ruta dels enigmes"

19 de març

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

19 de març

inici entrega punts de llibre

21 de març

18:00h.

Club de lectura infantil

22 de març

17:30h.

Hora del conte - El petit món del petit príncep +3 anys

29 de març

9-14h.

HORARI ESPECIAL

30 de març

TANCAT: SETMANA SANTA

31 de març

TANCAT: SETMANA SANTA

Abril tot el mes

exposició

2 d'abril

ART PER ENTENDRE EL MÓN TANCAT: SETMANA SANTA

4 d'abril

17:30h.

Miniclub de lectura

4 d'abril

18:30h.

Jocs de taula en anglès

7 d'abril

11h.

Laboratori de lectura "Massatges, contes i cançons" -3 anys

7 d'abril

fi entrega punts de llibre

9 d'abril

inici votacions punts de llibre

11 d'abril

18:00h.

Club de lectura infantil

18 d'abril

17:30h.

Miniclub de lectura

18 d'abril

18:30h.

Jocs de taula en anglès

19 d'abril

17:30h.

Espai de creació - SANT JORDI

20 d'abril

17.30h.

Hora del conte en anglès

21 d’abril

fi votacions punts de llibre

21 d'abril

11h.

Laboratori de lectura "animalades"

23 d’abril

18:00h.

entrega premis punts de llibre

23 d’abril

17.30h.

Creació amb llibres (infants i joves)

26 d'abril

17:30h.

Hora del conte - L'altra història de Sant Jordi +3 anys

25 d'abril

18:00h.

Club de lectura infantil

exposició

MEDI AMBIENT

Maig tot el mes 1 de maig

TANCAT

2 de maig

17:30h.

Miniclub de lectura

2 de maig

18:30h.

Jocs de taula en anglès

47


5 de maig

11h.

Activitat familiar "Taller de massatge sonor, sons per a nadons" -3 anys

9 de maig

18:00h.

Club de lectura infantil

16 de maig

17:30h.

Miniclub de lectura

16 de maig

18:30h.

Jocs de taula en anglès

15 de maig

17:30h.

Espai pares i mares "Llegint abans de saber-ne de 3 a 6 anys"

17 de maig

17.30h.

Espai de creació- TALLER DE SERPENTINES

18 de maig

17.30h.

Hora del conte en anglès

23 de maig

18:00h.

Club de lectura infantil

30 de maig

17:30h.

Miniclub de lectura

30 de maig

18:30h.

Jocs de taula en anglès

31 de maig

17:30h.

Hora del conte - En Bum i el tresor pirata +3 anys

11h.

Hora del conte "La casa del vent" -3 anys

Juny 2 de juny 6 de juny

18:00h.

Club de lectura infantil

13 de juny

17:30h.

Miniclub de lectura CLOENDA!!

13 de juny

18:00h.

Club de lectura infantil: Festa final de clubs de lectura CLOENDA!!

Juliol JULIOL I AGOST

JOC DELS SUPERLECTORS (infants/ joves i adults)

2 de juliol

Tallers de Festa Major

3 de juliol

Tallers de Festa Major

3 de juliol

Tallers de Festa Major

4 de juliol

Tallers de Festa Major

5 de juliol

Tallers de Festa Major

10 de juliol

TANCAT: FESTA MAJOR D'ESTIU

15 d'agost

TANCAT

Setembre 10 de setembre

TANCAT

11 de setembre

TANCAT

19 de setembre

17:30h.

Miniclub de lectura

19 de setembre

18:30h.

Jocs de taula en anglès

26 de setembre

18:30h.

Club de lectura infantil

27 de setembre

17.30h.

Hora del conte +3 anys // i premis superlectors

48


Octubre tot el mes

exposició

projecte curs 2018/19

3 d'octubre

17:30h.

Miniclub de lectura

3 d'octubre

18:30h.

Jocs de taula en anglès

5 d'octubre

17.30h

Hora del conte en anglès

6 d'octubre

11h.

Hora del conte "a la voreta dels cors" -3 anys

8 d'octubre

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

10 d'octubre

18:30h.

Club de lectura infantil

12 d'octubre

TANCAT

13 d'octubre

TANCAT

15 d'octubre

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

17 d'octubre

17:30h.

Miniclub de lectura

17 d'octubre

18:30h.

Jocs de taula en anglès

18 d'octubre

17.30h

Espai de creació

22 d'octubre

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

24 d'octubre

18:30h.

Club de lectura infantil

25 d'octubre

17.30h.

Hora del conte "El llop cantaire dels tres porquets i la caputxeta" +3 anys

27 d'octubre

Dissabtes de biblioteca "Ruta dels enigmes"

29 d'octubre

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

30 d'octubre

11:00h.

Hora del conte de la castanyera - Llars infants Esparreguera

exposició

projecte curs 2018/19

Novembre tot el mes 1 de novembre

TANCAT

5 de novembre

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

7 de novembre

18:30h.

Club de lectura infantil

9 de novembre

17.30h

Hora del conte en anglès

12 de novembre

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

14 de novembre

17:30h.

Miniclub de lectura

14 de novembre

18:30h.

Jocs de taula en anglès

15 de novembre

17.30h

Espai de creació DO

15 de novembre

17:30h.

Espai pares i mares "Paraules des del Bressol de 0 a 3 anys "

17 de novembre

11h.

Laboratori de lectura "animals del bosc" -3 anys

49


19 de novembre

17:30h.

Robòtica amb LEGO WEDO

21 de novembre

18:30h.

Club de lectura infantil

24 de novembre

11h.

Laboratori de lectura "Olora, toca, mira"

28 de novembre

17:30h.

Miniclub de lectura

28 de novembre

18:30h.

Jocs de taula en anglès

29 de novembre

17.30h

Hora del conte - El ratolí Valentí descobreix el vi + 3 anys

tot el mes

exposició

Exposició de Nadal

1 de desembre

11h.

Activitat familiar "Contes sobre la pell" -3 anys

5 de desembre

9-14h.

HORARI ESPECIAL

Desembre

6 de desembre

TANCAT

8 de desembre

TANCAT

12 de desembre

17:30h.

Miniclub de lectura

12 de desembre

18:30h.

Jocs de taula en anglès en anglès

12 de desembre

18:30h.

Club de lectura infantil

13 de desembre

17.30h

Espai de creació "Nadal"

14 de desembre

17.30h

Hora del conte en anglès

15 de desembre

11h.

Laboratori de lectura SCAPE BOOK "Alícia"

20 de desembre

17.30h.

Hora del conte amb la Maria Coll +3 anys

50

Pla d'acció 2018  
Pla d'acció 2018  

Biblioteca Municipal L'Ateneu d'Esparreguera

Advertisement