Page 6

management system (QMS) in a way that will not mislead customers, and shall ensure that information is available for the user to determine which categories of product and product realization processes are included within the scope of certification/registration. In particular, scope statements shall be explicit in stating the responsibility for product design and development and other principal realization processes such as manufacturing, sales, and service. a) The exclusion of clause 7 requirements may relate to all or only some of the product categories that are within the scope of the organization’s QMS. Justification for the exclusion of any requirement must be given in the organization’s quality manual, and the certification /registration body shall review the validity of any such exclusion during certification and surveillance audits. b) If the organization has responsibility for and realises or outsources the design and development process, the scope statement for certification/registration shall include the words 'Design of ....', 'Development of ...', or 'Design and development of ....'. End of IAF Guidance on the Application of ISO 9001:2000.

blerësit dhe duhet të sigurojë që informacioni të jetë i disponueshëm për përdoruesin që të përcaktojë se cilat kategori të produktit dhe proceset e realizimit të produktit janë përfshirë brenda fushës të çertifikim/regjistrimit.Në veçanti , paragrafet duhet të jenë të qartë në deklarimin e përgjegjësisë për projektimin e produktit dhe zhvillimin si dhe të proceseve kryesorë të realizimit siç janë prodhimi,shitja dhe shërbimet.

a) Përjashtimi i kërkesave të klauzolës 7 mund të jetë i lidhur me të gjitha ose me disa kategori të produktit të cilat përfshihen në SMC e organizatës.Justifikimi për përjashtimin e cilësdo kërkesë duhet të pasqyrohet në manualin e cilësisë të organizatës dhe trupa çertifikuese/regjistruese duhet të rishikojë vlefshmërinë e secilit përjashtim gjatë auditimit të çertifikimit dhe mbikqyrjes. b) Nëqoftëse organizata ka përgjegjësinë dhe realizon ose kontrakton projektin dhe procesin e zhvillimit, paragrafi për regjistrim/çertifikimin duhet të përfshijë fjalët “ Projektimi i….”, “Zhvillimi i…” ose “ Projektimi dhe Zhvillimi i….” Fundi i Udhëzuesit për Aplikim tek ISO 9001:2000 i Korporatës Ndërkombëtare të Forumit të Akreditimit.

Udhezues i iaf per aplikimin e iso 9001  

Lexim te kendshem

Udhezues i iaf per aplikimin e iso 9001  

Lexim te kendshem

Advertisement