Page 4

9001,ISO 9002, ose ISO 9003:1994. . organizations presently not certified / registered to ISO 9001, ISO 9002 or ISO 9003 :1994

-Organizatat që aktualisht nuk janë çertifikuar/ regjistruar tek ISO 9001, ISO 9002 ose ISO 9003:1994.

. certification / registration bodies -Trupat Çertfikues/ Regjistrues. Issue Date: December 2001 Application Date: 1 December 2001 FG_ISO9001_2000.doc Printed 15 October, 2002 © International Accreditation Forum, Inc. 2002

3. Guidance on ISO 9001:2000 Application

3. Udhëzues mbi Aplikimin e 9001:2001

ISO

Guidance 1 All requirements of ISO 9001:2000 are generic in nature, and intended to apply to all organizations. The situations in which specific requirements may be excluded are clearly defined in ISO 9001:2000, clause 1.2 (“Application”). A guidance document on the application of ISO 9001:2000 has been published by ISO/TC176/SC2, as ISO/TC176/SC2/N524R, and is endorsed by this group. It is emphasized that this guidance from ISO/TC176 is a living document, and may be subject to further revision. The latest version of the guidance may be found on the ISO/TC176/SC2 website (http://www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2). Since ISO 9001:2000 will replace the 1994 editions of ISO 9001, ISO 9002 and ISO 9003, particular care must be given in addressing the requirements of clause 7.3 of ISO 9001:2000 (“Design and Development”), since the inclusion or exclusion of this process will no longer be selfevident from the title and number of the standard used for certification purposes. Guidance 2 If the organization has responsibility for, and performs or outsources the design and development of the products that are within the scope of its certification, then clause 7.3 of ISO 9001:2000 shall be included in the quality management system.

Udhëzues 1 Të gjitha kërkesat e ISO 9001:2000 nga natyra e tyre janë referuese dhe kanë si synim që të aplikohen në të gjitha organizmat.Rastet kur mund të përjashtohen kërkesa specifike janë përcaktuar saktësisht në ISO 9001:2000, klauzola 1.2 ( “Aplikimi”) Një dokument udhëzues mbi aplikimin tek ISO 9001:2000 është botuar nga ISO/TC/ 176/SC2 si ISO/TC 176/SC2/N524R dhe është nënshkruar prej këtij grupi.Në të preçizohet që ky udhëzues nga ISO/TC176 është dokument i cili mund të jetë objekt i rishikimeve të mëtejshme.Versioni i fundit i udhëzuesit mund të gjendet tek faqja e Internetit të ISO/TC176/SC2 (http://www.bsi.org.uk/iso-tc-sc2). Meqë ISO 9001:2000 zëvëndëson botimin e 1994 të ISO 9001,ISO 9002 dhe ISO 9003, vëmëndje e veçantë duhet treguar ndaj kërkesave të kaluzolës 7.3 të ISO 9001:2000 (“Projektimi dhe Zhvillimi”) sepse përfshirja ose përjashtimi i këtij proçesi nuk mund të vazhdojë të jetë i vetë-evidentuar prej titullit dhe numurit të standartit të përdorur për qëllime çertifikimi.

Udhëzues 2 Kur organizata ka përgjegjësinë si dhe kur ajo paraqet ose merr me kontratë projektin dhe zhvillimin e produkteve që janë brenda fushës të saj të çertifikimit atëhere .klauzola 7.3 e ISO 9001:2000 do të përfshihet në sistemin e menaxhimit të cilësisë.

Udhezues i iaf per aplikimin e iso 9001  

Lexim te kendshem

Advertisement