Page 3

Issue Date: December 2001 Application Date: 1 December 2001

Data e Botimit: Dhjetor 2001 Data e Aplikimit 1 Dhjetor 2001

Data e

Issue No: 1 Botmit i I Prepared by: JWG of Representatives of IAF, ISO/TC176 and CASCO Date: 8 November 2000 Approved by IAF Members Date: 16 February 2001 Issue Date: 22 February 2001 Application Date: 15 December 2000 Name for Enquiries: John Owen, Secretary IAF Contact Phone: +612 9481 0641 FAX: +612 9481 7343 Email: <secretary@accreditationforum.com>

IAF Guidance on the Application of ISO 9001:2000 1. Background Industry expects that the introduction of the new ISO 9000 Family of standards will be a coordinated effort between the developers of the standards, certification / registration bodies and accreditation bodies. As a starting point to achieve this objective an International Accreditation Forum (IAF) – ISO/TC 176 – ISO/CASCO joint session was held on September 26, 1999 in Vienna, Austria to establish common and consistent messages to ensure a smooth transition to the new standards. The results were published in a joint communiqué dated September 27, 1999. Of the agreements reached in Vienna, Item 5 of the communiqué states that: “Certification / Registration Bodies will need to take particular care in defining the scope of certificates issued to ISO 9001:2000, and the permissible exclusions to the requirements of that standard.” 2. Scope of the current work To develop consistent guidance on the application of ISO 9001:2000, and on the scope statements for any resulting certification/registration, for: . organizations already certified / registered to ISO 9001, ISO 9002 or ISO 9003 :1994

Përgatitur nga : JËG e Përfaqësuesve të IAF, I SO/TC 176 dhe CASCO 8 Nëndor 2000. Aprovuar nga Antarët e IAF 16 Shkurt 2001 Data e Botimit: 22 Shkurt 2001 Aplikimit 16 Dhjetor 2000 Personi I Kontaktit: Mattheës, Sekretari i IAF Tel I Kontaktit: +612 6257 1962 612 6222 2761 E-mail:secretary@accreditationforum.com

Data: Data: Data e Noel Fax: +

Udhëzues i IAF për Aplikim tek ISO 9001:2000 1.Baza Industria prêt që paraqitja e Grupit të Standarteve të reja ISO 9000 të jetë nje përpjekje e bashkërenduar ndërmjet hartuesve të standarteve dhe certifikimeve nga njëra anë me trupat regjistrues dhe trupat akreditues nga ana tjetër. Si pikë nisje për arritjen e këtij objektivi u mbajt në Vjenë,Austri më 26 Shtator një sesion i përbashkët i Forumit të IAF – ISO/TC 176-ISO/CASCO.Qëllimi i këtij sesioni ishte për të stabilizuar mesazhe të përbashkëta dhe të qëndrueshme me qëllim kalimin gradual tek standartet e reja. Rezultatet e punës u publikuan në komunikatën e përbashkët , dt 27 Shtator 1999. Në marveshjet e harritura në Vjenë,Paragrafi 5 i komunikatës citon se : “ Trupat Çertifikues/Regjistrues duhet të bëjnë kujdes të veçantë në përkufizimin e objektivit të certifikatave të publikuara tek ISO 9001:2000 si dhe të përjashtimeve të lejuara tek kërkesat e atij standarti”

2. Fusha e zbatimit Të çojë përpara udhëzimet e sakta për aplikimin e ISO 9001:2000 si dhe në deklarimin e fushës për çdo efekt të çertifikim/regjistrimit për: -Organizatat tashmë të çertifikuara/ të regjistruara tek ISO

Udhezues i iaf per aplikimin e iso 9001  

Lexim te kendshem