Page 2

IAF Guidance on the Application of ISO 9001:2000 Issue 2 (FG9001_2) Accreditation reduces risk for business and its customers by assuring them that accredited bodies are competent to carry out the work they undertake. Accreditation bodies which are members of the International Accreditation Forum, Inc. (IAF) are required to operate at the highest standard and to require the bodies they accredit to comply with appropriate international standards and IAF Guidance to the application of those standards. Accreditations granted by accreditation body members of the IAF Mutual Recognition Arrangement (MLA), based on regular surveillance to assure the equivalence of their accreditation programmes, allows companies with an accredited conformity assessment certificate in one part of the world to have that certificate recognised everywhere else in the world.

Korporata Ndërkombëtare e Forumit të Akreditimit ( IAF) punon me programin e vlerësimit të konformitetit .Ky program ngre një shkallë më lart eliminimin e pengesave jo-tarifore në tregëti, si dhe heqjen e pengesave të shkaktuara nga kërkesat për kushte regjistrimi ose certfikimi të veçanta.Programi i vlerësimit të konformitetit i IAF ofron besueshmërinë e nevojshme për pranimin në treg të çertifikatave në fushat e sistemeve menaxhuese, produkteve, shërbimeve, individëve si dhe të programeve të ngjashëm të vlerësimit të konformitetit. Programi i IAF.ju bën të mundur Kompanive, të cilat kanë një çertifikatë vlerësuese konformiteti të akredituar në vëndin e tyre, që kjo çertifikatë tju njihet në mbarë botën. .IAF ngre më lart pranueshmërinë ndërkombetare të akredimit, dhe kjo garantohet prej antarëve firmatarë të trupës akredituese të Marveshjes të Njohjes Reciproke (MLA) pranë IAF.Kjo marveshje bazohet në njëvlefshmërinë e programeve të tyre të akreditimit.. IAF pret që të gjithë Antarët e Trupës Akredituese të saktësojnë që të gjitha çertifikatat e akreditimit të lëshuara nën akreditimin e tyre të jenë në perputhje me udhëzuesin e bashkëngjitur që nga data e botimit të ISO 9001:2000.

Therefore certificates in the fields of management systems, products, services, personnel and other similar programs of conformity assessment issued by bodies accredited by members of the IAF MLA are relied upon in international trade. IAF expects that all Accreditation Body Members will ensure that all accredited certificates issued under their accreditations will comply with the attached guidance as from the date of issue of ISO9001:2000 Issue Date: December 2001 Application Date: 1 December 2001 FG_ISO9001_2000.doc Printed 15 October, 2002 © International Accreditation Forum, Inc. 2002

Korporata Ndërkombëtare e Forumit të Akreditimit ( IAF)

International Accreditation Forum, Inc. (IAF)

IAF-PL—01-012 Faqja 2

International Accreditation Forum, Inc. (IAF) IAF Guidance on the Application of ISO 9001:2000 Issue 2 Approved by Members 21 October 2001

Udhëzues i IAF për Aplikim tek ISO 9001:2000 Botimi i II Aprovuar nga Antarët 21 Tetor 2001

Udhezues i iaf per aplikimin e iso 9001  

Lexim te kendshem