Page 1

เสี ย งของหั ว ใจ...เราจะฟั ง มั น ได้ ยั ง ไง...และจะรู้ ไ ด้ ยั ง ไงว่ า อะไรคื อ เสียงของหัวใจ? ฉันถูก ตั้ง คำำ ถำมและต ้ องตอบในทันที ฉันพยัก หน ้ำและมองไปที่คนตั้ง คำำ ถำมและร ู้ ใ นทั น ที ว ่ ำ คำำ ถำมน ี้ จ ะมี คำำ ตอบ ที่ ดี ที่ สุ ด เมื่ อ เรำตอ บด ้วย หัวใจ เสียงของหัวใจเรำรับรู้ได้โดยไม่ต้องใช้เหตุผล ไม่ต้องใช้ตรรกะ ใด มันเหมือนกับควำมรักที่เรำไม่รู้ว่ำเรำรักคน ๆ นึงเพรำะอะไร รู้แต่ ว่ำ "รักคือรัก" มันคือสัญชำตญำณชนิดหนึ่งที่ไม่มีคำำว ่ ำถ ูกหรือผิด มัน เกิดขึ้นด้วยสัญชำตญำณแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมนุษย์เรำต้องหำทำงเดิน ด้วยปัญญำ เลือกทำงเดินไปกับมันว่ำจะเดินในทำงที่แย่ลง เท่ำเดิม หรือ สูงขึ้น กำรเลือกทำงเดินนั่นต่ำงหำกที่มีถูกและผิด มีทำงที่ตำ่ำ ลงหรือยก ระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปด้วยกัน เสี ย งของหั ว ใจคื อ ควำมเงี ย บภำยในที่ เ รำต้ อ งฟั ง ด้ ว ยกำรค้ น ลึ ก เข้ำไปในตัวตน นิ่ง...และถำมตัวตนของตัวเอง มันมักจะดังอย่ำงชัดแจ้ง ในภำวะที่บีบคั้น บีบคั้นให้เรำต้องเลือกระหว่ำงเหตุผลหรือหัวใจ และใน ภำวะนั้นเรำจะได้ยิน "เสียงของหัวใจ" มันไม่มีถูก ไม่มีผิด อยู่ที่ว่ำเรำ จะเลือกเดินอย่ำงไรให้สวยงำม เพรำะบำงครัง้ เสียงของหัวใจฟังดูเหมือน เสี ย งแห่ ง สวรรค์ แ ต่ ใ นหลำยครั้ ง ที่ มั น มำพร้ อ มสั ญ ชำตญำณแห่ ง พันธนำกำร เราบังคับใจไม่ได้ที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งทั้ง ๆ ที่ไม่ควรรักเพรำะรัก คือรักและมันเกิดขึ้นเองโดยที่เรำไม่รู้ตัว หำกรักนั้นก่อให้เกิดทำงเดินที่ตำ่ำลง จิตใจของเรำและเขำหรือคน รอบตัวต้องมุ่งไปในทำงที่ตำ่ำลงเรำควรที่จะใคร ่ครวญเสียงของหัวใจนั้นด ้วย สติ แ ละปั ญ ญำ เสี ย งของหั ว ใจมั น ไม่ ท รยศและไม่ มี ค วำมผิ ด แต่ ก ำร เลือกเดินของเรำต่ำงหำกที่จะนำำไปส ู่ควำมผิดหำกเรำไม ่ใคร ่ครวญด ้ วย ปัญญำ มนุษย์มีปัญญำซึ่งพัฒนำและทำำให ้เรำแตกต ่ำงไปจำกสัตว์ หำกเส ้ น ทำงรัก นั้นเป็นเส้ นทำงเดินที่ตำ่ำ ลงจึง สมควรอย ่ำงยิ่ง ที่เรำจะปลดปล ่อย พันธนำกำรนั้นด้วยปัญญำ สัตว์โลกอื่นไม่แยกแยะความเสน่หา ไม่ใคร่ครวญในเส้นทางที่ ถูกหรือผิด เราเกิดมาเป็นมนุษ ย์จึง ควรยกระดับตนให้สูงส่ง กว่าสัต ว์ โลกอื่นด้วยปัญญาที่ถูกพัฒนามา และหำกเสียงของหัวใจรำ่ำร ้องว ่ำใช ่แล ้วโดยไม ่มีเหต ุผลใดมำกำำกับ แม้ พยำยำมจะไม่รักก็ทำำไม ไ ่ ด ้ หำกเสียงของหัวใจเกิดขึ้นในครรลองและมำ พร้อมกั บควำมชอบธรรมมำพร้อ มกั บกำรก้ำ วไปสู่ ท ำงที่ สูง ขึ้น ของจิ ต


วิญญำณ เช่นนั้นเรำยังจะกลัวไปใยหำกชีวิตนึงคนสองคนเกิดมำเพื่อพบ และเดินไปด้วยกัน ควำมรักละเอียดอ่อน เสียงของหัวใจก็ละเอียดอ่อนเช่นเดียวกัน ควำม ละเอียดอ่ อนนั้นไม่ได้ม ำจำกเหตุผ ลหำกแต่ มำจำกควำมไม่ ชัด แจ้ ง ใน เส้นทำง ไม่ชัดแจ้ง ในตัวตนของตนเองและอีก คน เพรำะมนุษย์ถูก เบ้ำ หลอมด้วยสิ่งมำยำมำตลอดอำยุและมนุษย์จึงถูกสิ่งเหล่ำนั้นบดบัง ไม่มีทำงไหนที่จะให้ควำมชัดแจ้งนั้นนอกจำก สติและปัญญาของเรำเอง กำรที่คนเรำมัก ระวัง หรือลัง เลที่จะเดิน ไปพร้ อมกัน นั่ น ไม่ ใ ช่เ พรำะไม่ แน่ใจในเสียงของหัวใจ แต่เพรำะไม่เข้ำใจในกำรเลือกเส้นทำงเดิน เสียงของหัวใจไม่มีถูกหรือผิด มันเกิดขึ้นอย่ำงบริสุทธิ์ แต่ทำงที่จะเลือก เดินนั่นต่ำงหำกที่จะชี้ก้ำวย่ำงที่ถูกควร

inner voice  

The inner voice is your real voice

inner voice  

The inner voice is your real voice

Advertisement