Page 1

TÍTOL: TREBALL PER RACONS – RACÓ DELS CONTES CICLE: Ed. Infantil

CURS: 2009-2010

NIVELL I GRUP: P4 A

MESTRE/A: Anna Besalduch Garcia

ÀREES Descoberta de l’entorn. Comunicació i llenguatges. CAPACITATS

Aprendre a pensar i a comunicar:

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos contextos. OBJECTIUS GENERALS • Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin. • Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressarse mitjançant la paraula, el gest i el joc. • Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà del llenguatge corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. OBJECTIUS DIDÀCTICS

Identificar i conèixer els personatges del conte.

Entendre la història.

Contestar correctament preguntes relacionades amb el conte.


Explicar la història del conte per part de l’infant.

Identificar el rol dels personatges.

Ordenar la seqüència temporal del conte.

Identificar el conte amb el seu títol.

Distingir el conte d’entre altres.

CONTINGUTS • Identificació i coneixement dels personatges del conte amb el relat de la història. • Enteniment de la història per part dels infants. • Explicació de la història per part de l’infant. • Preguntes relacionades amb la història de la Rínxols d’Or. • Identificació del rol dels personatges. • Ordenació de la seqüència temporal del conte. • Relació del títol i la imatge del conte. • Classificació d’ elements del conte i elements que no pertanyen al conte. ACTIVITATS

TEMPS

LLOC

TOTAL

MATERIAL/ RECURSOS

Activitats de coneixements previs: Preguntaré als infants si coneixen el conte de la Rínxols d’Or i deixaré que s’expressen.

5’

Aula

-


Activitats d’ensenyament/aprenentatge: Es tracta de contar la història de la Rínxols d’Or. El contaré amb l’ajuda d’unes titelles que he realitzat dels tres ossets i la nena. També penjaré a la pissarra un mural amb un bosc i una casa que m’ha deixat la tutora de la classe. Així podré fer l’escenificació millor. Guix Primerament escriuré el títol del conte a la pissarra, d’aquesta manera podran identificar la grafia. I després presentaré els personatges amb

Titelles de la 55'

Aula

l’ajuda de les titelles.

Rínxols d’Or i els tres ossets.

Una vegada fet això procediré a contar la història. A continuació, els nens i les nenes hauran de

Mural amb el

seqüenciar el conte amb 3 imatges:

bosc i la casa.

-

La primera serà una imatge de la Rínxols d’Or a la casa dels ossets i ho prova tot.

-

Làmines per

A la segona imatge la Rínxols d’Or se’n

fer la

va a descansar. -

seqüenciació.

Finalment la tercera imatge serà la dels ossets que veuen la nena a la seva casa.

Activitats de reforç

CartolinaA3

Farem un mural on enganxarem a un costat els personatges o els objectes que apareixen a la

Forro.

Rínxols d’Or i a l’altre els que no hi apareixen. Les imatges que pertanyen al conte són els tres ossets (per separat), una cadira, un llit i un plat.

30’

Aula

Retolador permanent per

Les imatges que no són del conte seran el Patufet,

fer la línia

la Blancaneus i la rateta que escombrava

divisòria del

l’escaleta.

mural.


Imatges de coses del conte i coses que no hi pertanyen. Blue tack. Activitats d’ampliació

Targetes amb

Ensenyaré diferents targetes amb el nom d’altres contes i el de la Rínxols d’Or. Hauran

els noms 30’

d’identificar el de la Rínxols d’Or. Seran: -

Blancaneus.

-

Rateta.

-

Patufet.

-

Rínxols d’Or.

Aula

descrits en l’activitat. Blue tack. Forro. Guix.

AVALUACIÓ INICIAL

FORMATIVA

FINAL

AUTOAVALUACIÓ

Observació i

Preguntes concretes.

Detecció dels punts

Els infants marquen

anàlisi de les

forts i febles en la

amb una “x” a la seva

condicions inicials

construcció del

casella de la cartellera

dels infants quant

coneixement.

del racó dels contes si

al coneixement del

han encertat la

conte.

seqüenciació.


METODOLOGIA

Sessió 1: L’explicació del conte la realitzaré amb el grup classe, així com també la seqüenciació. Aquest punt el farem entre tots. Després d’escoltar el conte ens asseurem en rotllana al davant de la pissarra i farem la seqüenciació. Preguntaré als nens que estiguin ben asseguts o callats. Primerament analitzarem les imatges. El nen o la nena que m’ajudi a ordenar explicarà el què veu i ordenarà la primera imatge. Farem el mateix amb les altres dos (hi ha 3 imatges). Per tal de saber com ho faria la resta de nens, cada vegada que ordenin una de les tres imatges preguntaré si tots ho farien així i per què. En aquesta sessió els infants marcaran una creu a la seva casella de la cartellera del racó dels contes si encerten la seqüenciació.

Sessió 2: En aquesta sessió faré les activitats de reforç i les d’ampliació. Com que fa dies que vaig explicar el conte les faré com si fossin activitats d’ensenyament-aprenentatge amb el grup classe. Activitats de reforç: Amb cartolina, posaré a un costat el dibuix de la Rínxols d’Or i, a l’altre costat i separat per una línia vertical, el mateix dibuix ratllat amb una X. Ho penjaré a la pissarra. Hauran d’enganxar les imatges on correspongui (amb blue tack). Ho faré amb el grup classe. Sortirà a la pissarra qui es porti bé i aixequi el braç per sortir. Després penjaré el mural a una paret de la classe per a que tots ho puguem veure, serà la paret de la Rínxols d’Or. Activitats d’ampliació: Enganxaré amb blue tack a la pissarra els noms en lletra de pal per tal. Seran: • Rínxols d’Or. • Blancaneus. • Rateta (que escombrava l’escaleta). • Patufet. Els nens hauran de dir què hi posa a cada targeta. Aniran sortint un a un (4 nens en total) fins


que trobem on posa Rínxols d’Or. Sortiran a la pissarra el que jo digui. Seran els que aixequin el braç i es portin bé. El nen que surti llegirà el què posa a una de les targetes, la resta de la classe també ho farà, i, si no hi posa Rínxols d’Or es tornarà a asseure. Quan trobem la targeta correcta l’encerclarem amb un guix i ho deixarem a la pissarra per a que tots els nens ho puguin llegir.


TÍTOL: TREBALL PER RACONS – RACÓ DE CONFEGIR CICLE: Ed. Infantil

CURS: 2009-2010

NIVELL I GRUP: P4 A

MESTRE/A: Anna Besalduch Garcia

ÀREES Comunicació i llenguatges: lectoescriptura. CAPACITATS • Aprendre a pensar i a comunicar: Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos contextos. OBJECTIUS GENERALS • Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin. • Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà del llenguatge corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. OBJECTIUS DIDÀCTICS • Distingir els personatges del conte. • Distingir i escriure correctament les paraules ós, osset i Rínxols d’Or. • Escriure correctament gran, mitjà i petit.


CONTINGUTS • Identificació de les titelles del conte. • Utilització de la caixa de sorra per a escriure les paraules ós, osset i Rínxols d’Or. • Utilització de la caixa de sorra per a escriure les paraules gran, mitjà i petit. ACTIVITATS

TEMPS

LLOC

TOTAL

MATERIAL/ RECURSOS

Activitats de coneixements previs: Primerament ensenyaré les titelles del conte i preguntaré si saben qui són. Després recordarem el conte de la Rínxols d’Or. Jo aniré fent preguntes de manera que els nens i

15’

Aula

Titelles de la

les nenes el contaran entre tots.

Rínxols d’Or i

A continuació enganxaré les titelles a la pissarra

els tres ossets.

amb blue tack. Posaré els óssos pares per un costat, l`ós petit per un altre i la Rínxols d’Or per

Blue tack.

un altre costat. Després escriure a sobre dels óssos grans la paraula ós en lletra de pal, a sobre del petit la paraula osset i a sobre de la Rínxols el seu nom. Així

facilitaré

als

infants

d’ensenyament-aprenentatge.

les

activitats

Guix.


Activitats d’ensenyament/aprenentatge: Els infants hauran d’escriure a la caixa de sorra les paraules: • Osset. • Ós. • Rínxols d’ Or.

20’

Aula,

Caixa de

En una primera sessió.

racó de

sorra.

En una altra sessió escriuran:

confegir

• Gran. • Mitjà. • Petit.

Lletres de

Tindran de guia la pissarra.

confegir.

Finalment deixaré al terra les lletres suficients per a escriure les paraules i ells hauran de confegirles. Activitats de reforç Hauran de relacionar la titella de cada personatge

Titelles del

amb el nom que li correspon. Els noms estaran escrit en lletra de pal a uns

conte. 10’

Aula,

cartonets, però hi haurà noms de personatges

racó de

Cartonets amb

d’altres contes que hauran de descartar. Aquests

confegir

els noms dels

seran: • Blancaneus. • Rateta. • Patufet.

personatges en lletra de pal.


Activitats d’ampliació Escriuran a la pissarra les paraules: • Osset.

Aula,

• Ós.

10’

• Rínxols d’Or.

Guix.

racó de confegir.

• Gran. • Mitjà. • Petit. AVALUACIÓ INICIAL

FORMATIVA

FINAL

AUTOAVALUACIÓ

Observació i anàlisi Preguntes concretes.

Detecció dels punts

Els infants marquen

de les condicions

forts i febles en la

amb una “x” a la seva

inicials dels infants

construcció del

casella de la cartellera

quant al

coneixement.

del racó dels contes si

coneixement del

han escrit correctament

conte.

els noms dels personatges.

METODOLOGIA

Sessió 1 Aquesta activitat la realitzaré amb el grup classe. Després de repassar el conte entre tots enganxaré les titelles a la pissarra i escriure els noms per a que els serveixi de guia. A continuació, ens asseurem tots en rotllana i practicaran la grafomotricitat i l’escriptura amb la caixa de sorra. Per tal de fer més motivadora l’activitat prèviament els hauré explicat que faran d’escriptors del conte ja que en saben molt. Els nens que estiguin ben asseguts i aixequin el braç seran els que sortiran a fer l’activitat. Tots escriuran una de les tres paraules (ós, osset i Rínxols d’Or). Uns escriuran la que vulguin i altres la que jo els diré. Procuraré que tots escriguin en funció de les seves capacitats.


Després els nens i les nenes escriuran una “x” a la seva casella de la cartellera del racó de confegir si han sabut escriure correctament.

Sessió 2 Començaré igual en les activitats de coneixements previs i en les d’ensenyamentsaprenentatge hauran d’aprendre a escriure gran, mitjà i petit. El procediment serà igual que en la sessió anterior.

Sessió 3 En aquesta sessió realitzaré les activitats de reforç i d’ampliació. Ho faré mentre estem treballant altres activitats de la programació de l’escola. Els nens realitzaran les activitats individualment. Hi haurà un grup de nens, els que jo cregui, que faran l’activitat de reforç i un altre grup la d’ampliació. No ho faran tots.


TÍTOL: TREBALL PER RACONS L’ORDINADOR/ PISSARRA DIGITAL

RACÓ

CICLE: Ed. Infantil

CURS: 2009-2010

NIVELL I GRUP: P4 A

MESTRE/A: Anna Besalduch Garcia

DE

ÀREES Comunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. CAPACITATS • Aprendre a pensar i a comunicar: Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos contextos.

OBJECTIUS GENERALS

Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.

Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.

OBJECTIUS DIDÀCTICS • Distingir els nombres de l’1 al 3. • Diferenciar les mides: gran, mitjà i petit. • Desenvolupar l’orientació espacial.


• Desenvolupar la memòria visual. • Llegir i escriure paraules relacionades amb el conte. CONTINGUTS • Els nombres de l’1 al 3 mitjançant activitats de relacionar imatges amb quantitats. • Les mides: petit, gran i mitjà amb activitats de pertinença o no d’un grup d’una determinada mida. • Trencaclosques. • Memoris. • Lectura i escriptura de paraules relacionades amb el conte a partir d’imatges. ACTIVITATS

TEMPS

LLOC

TOTAL

Activitats de coneixements previs: Recordarem el conte de la Rínxols d’Or entre

RECURSOS

Aula, racó 10’

de la

tots.

pissarra

Ensenyaré l’applet que vaig mostrar el primer dia

digital.

al racó dels contes.

Activitats d’ensenyament/aprenentatge: Els nens faran les activitats que es plantegen a l’applet del JCLIC que anomeno a continuació. El nom de la pàgina web és molt llarg i de vegades dóna error. Per això explicaré com trobar-la: -

Firefox, google: activitats gran mitjà petit en visualització “imágenes”. És el primer que surt: paquet d’activitats els tres óssos.

Les activitats que hi trobem i que faran els infants

MATERIAL/

Titelles


amb la pissarra digital són: • Trencaclosques. • Relacionar mides: cada ós amb la seva cadira, cada ós amb el seu plat. • Quantes cadires hi ha? 1, 2 o 3. • Troba la parella d’óssos.

Aula, racó 50’

Ordinador.

de la

• Quants óssos hi ha? 1,2 o 3.

pissarra

• Què li falta a cada ós?

digital.

Internet.

• Cada ós amb el seu llit.

Applet dels

• Cap on miren els óssos?

tres óssos

• Quants plats hi ha? 1, 2 0 3. • Troba la parella de cada cadira.

Pissarra

• Relacionar ombres.

digital.

• Tants óssos com cadires. • Relacionar cada ós amb la seva cadira. • Escriure quants óssos hi ha. • Troba la parella de cada plat. • Ordenar 1, 2 i 3 cadires. • Com són les cadires (grans, petites)? • Com són aquests óssos? (Identificar gran, mitjà i petit). • Troba la parella d’elements que surten al conte. • Ordena 1, 2 i 3 plats. • Com són aquests plats (gran, mitjà o petit). • Ordena de 1 a 5 óssos. • Cap a on assenyala la Rínxols d’Or. • Troba la parella d’elements que surten al conte. Apareixen només les ombres. • Com són aquests plats i aquestes cadires? (classificar segons siguin grans o no). • Llegeix: ós, cadira, llit, Rínxols i plat. A

50’

Aula, racó

Ordinador.


continuació han de relacionar els noms

de la

amb les imatges i després escriure-ho.

pissarra

• On hi ha 3,4,5, i 6 ossets?

Internet.

digital.

• Relaciona cada ós amb els seu llit.

Applet dels

• Cap a on miren els óssos?

tres óssos

• Com són aquests plats (petits i no petits)? • On hi ha 6,7, 8 i 9 ossets?

Pissarra

• Llegeix: ós, plat, cadira, llit, Rínxols amb

digital.

imatges només de l’ombra. A continuació ho han d’escriure. • Relacionar tants óssos com plats. • On hi ha 6,7,8 i 9 cadires? N’hi ha moltes, per això no les faré totes. Les he recollit totes perquè es podran fer en properes sessions. Caixa amb Activitats de reforç

sèries.

Ensenyaré una caixa on hi haurà enganxats

Línia

diversos fils amb una sèrie de quadrats i rodones.

15’

Aula.

d’orientació

Aniré pujant poc a poc el fil per a deixar veure la

espacial.

sèrie. Els infants l’hauran de fer igual a sobre

Elements del

d’una línia que prèviament he dibuixat i

conte per

plastificat per a ajudar-los a ubicar els elements a

seriar.

seriar. Caixa amb Activitats d’ampliació Amb la mateixa caixa i amb la línia d’orientació espacial faré igual que amb les activitats de reforç però amb elements i personatges dels contes.

sèries. 15’

Aula. Línia d’orientació espacial.


Elements del conte per seriar AVALUACIÓ INICIAL

FORMATIVA

FINAL

AUTOAVALUACIÓ

Observació i

Preguntes concretes.

Detecció dels punts

Els

anàlisi de les

forts i febles en la

amb una “x” a la seva

condicions inicials

construcció del

casella de la cartellera

dels infants quant

coneixement.

del racó de l’ordinador

infants

marquen

al coneixement del

si han fet correctament

conte.

l’applet.

METODOLOGIA Treballaré amb el grup classe. Farem l’applet a la pissarra digital. Aniran sortint un a un a mesura que jo els vagi cridant. Si algun no sap fer alguna activitat faré sortir a un altre nen o una altra nena per a que l’ajudi. Quan hàgim finalitzat l’applet faré les activitats de reforç i d’ampliació juntes tenint en compte la realització de l’applet per part dels infants. Ens posarem en rotllana al davant de la pissarra i farem les activitats. Primer les de reforç. Faré que les realitzin els infants als quals els ha costat més fer l’applet. Després, faré les activitats d’ampliació amb els infants als quals no els ha costat fer l’applet. Sempre estarà present tot el grup classe.


TÍTOL: TREBALL PER RACONS – RACÓ DELS JOCS MATEMÀTICS CICLE: Ed. Infantil

CURS: 2009-2010

NIVELL I GRUP: P4 A

MESTRE/A: Anna Besalduch Garcia

ÀREES Comunicació i llenguatges: llenguatge matemàtic. CAPACITATS • Aprendre a pensar i a comunicar: Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos contextos. OBJECTIUS GENERALS • Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se les coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada. OBJECTIUS DIDÀCTICS • Classificar objectes segons siguin grans, mitjans o petits. CONTINGUTS • Classificació de diversos objectes en funció de la seva mida: gran, mitjana o petita.


ACTIVITATS

TEMPS

LLOC

TOTAL

MATERIAL/ RECURSOS

Activitats de coneixements previs: Recordarem el conte de la Rínxols d’Or entre tots.

10’

Racó de la

Mural.

Mostraré el racó dels contes convertit en el de la

Rínxols

Titelles.

Rínxols d’Or on hi ha un mural amb totes les

d’Or.

Cartells amb

activitats que hem fet.

les mides.

També ensenyaré les titelles amb els noms dels personatges i ressaltaré la mida: gran, mitjana o petita.

Activitats d’ensenyament/aprenentatge: La Rínxols d’Or ha entrat a la casa dels óssos i ho ha vist tot desordenat. Hem d’ajudar-la a

Caixes de 3

classificar tot el que hi ha escampat segons sigui

mides.

una cosa gran, mitjana o petita. És a dir, si és de l’ós pare, l’ós mare o l’osset. Per a això tindrem

Aula, en

Dibuixos dels

tres caixes, una de gran, una de mitjana i una

rotllana, al

ossets.

altra de petita. A cadascuna hi haurà el dibuix

30’

davant de

d’un dels ossets. Hauran d’ordenar primer els

la

objectes i després classificar-los segons les

pissarra.

mides. Els posaran a dintre de la caixa que els correspon. Hi haurà objectes de les tres mides. Seran: • Plats • Culleres • Nines. • Plàtans. • Cotxes.

Blue tack. Objectes per ordenar i classificar.


• Caixes. • Carmanyoles. • Llibretes.

Activitats de reforç Hauran de classificar figures geomètriques en

10’

lloc d’objectes. També ho hauran de posar a les caixes dels ossets.

Aula, en

Figures

rotllana, al

geomètriques.

davant de

Caixes de 3

la

mides.

pissarra. Dibuixos dels ossets. Blue tack.

Activitats d’ampliació Hauran de buscar una cosa petita, una mitjana i una gran que estigui a la classe.

10’

Aula, en

Objectes de la

rotllana, al

classe.

davant de la pissarra.

AVALUACIÓ INICIAL

FORMATIVA

Observació anàlisi

de

i Preguntes concretes. les

FINAL

AUTOAVALUACIÓ

Detecció dels punts Els

infants

marquen

forts i febles en la amb una “x” a la seva

condicions inicials

construcció

dels infants quant

coneixement.

del casella de la cartellera del

racó

de

les

al coneixement del

matemàtiques si han fet

conte.

correctament classificació.

la


METODOLOGIA

Sessió 1 Treballaré amb el grup classe. Primerament recordaré tot el que hem fet amb el conte de la Rínxols d’Or amb l’ajuda del mural que ho explica. Al mateix racó del mural, el dels contes (ara transformat en el racó de la Rínxols d’Or), mostraré les titelles que estan enganxades al vidre i insistiré en la mida de cadascun dels ossets, cosa que tenim escrita en lletra de pal al costat de cada personatge. Explicaré el “problema” que té la Rínxols: ha entrat a la casa dels óssos i ho ha trobat tot desordenat. Els convidaré a que l’ajudin. Farem una rotllana al davant de la pissarra. Sortiran els que estiguin callats, ben asseguts i aixequin el braç per sortir. Però acabaran sortint tots. Primer ordenaran els objectes. Agafaran un objecte, el que jo digui, sense tenir en compte la mida i el posaran al davant de les caixes fins que tinguin les tres mides. Després els classificaran i els posaran a les caixes que els corresponguin.

Sessió 2 Les activitats de reforç i d’’ampliació les realitzarem en una altra sessió en grups reduïts mentre realitzem altres activitats.


TÍTOL: TREBALL PER RACONS – RACÓ DEL JOC SIMBÒLIC CICLE: Ed. Infantil

CURS: 2009-2010

NIVELL I GRUP: P4 A

MESTRE/A: Anna Besalduch Garcia

ÀREES Comunicació i llenguatges: llenguatge verbal. CAPACITATS • Aprendre a pensar i a comunicar: Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos contextos. OBJECTIUS GENERALS • Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin. • Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressarlos mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. • Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressarse mitjançant la paraula, el gest i el joc. OBJECTIUS DIDÀCTICS • Contar i escenificar el conte de la Rínxols d’Or. • Interpretar personatges amb diferents rols.


CONTINGUTS • Escenificació del conte per part dels infants amb l’ajuda de material didàctic dels ossets i la de la Rínxols d’Or. • Canvi de personatge per part dels infants que conten la història. ACTIVITATS

TEMPS

LLOC

TOTAL

RECURSOS

Activitats de coneixements previs: Recordarem entre tots el conte de la Rínxols d’Or.

MATERIAL/

Dibuixos per 10’

Aula.

Per tal de facilitar-ho ensenyaré la seqüència

seqüenciar el conte.

lògica del conte i aniré guiant-los. Titelles. Activitats d’ensenyament/aprenentatge: Es tracta de representar el conte. Assignarem un

Caretes,

personatge a cada nen i entre tots hauran de fer la

dibuixos

representació.

35’

Aula.

plastificats i

També tindran caretes dels personatges, les titelles

titelles del

i dibuixos plastificats de la Rínxols i els óssos.

conte.

Així es posaran en el paper. Després intercanviaran els papers com ells vulguin.

Activitats de reforç Dir de quin personatge fan els seus companys.

5’

Aula.

-


Activitats d’ampliació Jugar

simbòlicament

Caretes, fent

d’algun

dels

10’

dibuixos

personatges.

plastificats i titelles del conte.

AVALUACIÓ INICIAL

FORMATIVA

FINAL

AUTOAVALUACIÓ

Observació i anàlisi Preguntes concretes.

Detecció dels punts Els

de les condicions

forts i febles en la amb una “x” a la seva

inicials dels infants

construcció

quant

coneixement.

coneixement

al

infants

marquen

del casella de la cartellera

del

conte.

del

racó

del

joc

simbòlic si creuen que han fet bé el paper del seu personatge.

METODOLOGIA Treballaré amb el grup classe per taules. Cada una tindrà un material diferent: • Un joc de caretes de la Rínxols i dels tres óssos fet per mi. • Un joc de caretes diferent de la Rínxols i els tres óssos que m’ha facilitat Lluïsa. • Els personatges plastificats que també m’ha deixat la tutora. • Les titelles que he creat jo. Cada taula tindrà el seu material. Jo aniré passant per les taules fent preguntes per tal que els infants m’expliquin els personatges que representen i el conte. Una vegada fet això es podran intercanviar el material entre ells i jugar simbòlicament. Mentrestant, aniré fent preguntes sobre el conte.

TREBALL PER RACONS  

Es tracta d'una unitat didàctica de programació per a infantil sobre el conte de la Rínxols d'Or treballada a partir dels racons.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you