Page 1

Ondernemen en innoveren op school mèt de eindtermen

Lut Creemers AKOV – Curriculum Ministerie van Onderwijs en Vorming


Overzicht 

Inleiding  Het

kerncurriculum in Vlaanderen

Creëren/innoveren en eindtermen  De

vakoverschrijdende eindtermen anno 2010  De eindtermen techniek 

Illustratie en inspiratie

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

2


Beleidsdriehoek onderwijskwaliteit Kerncurriculum (overheid/eindtermen)

school

Evaluatie (inspectie/peilingen)

12 oktober 2010

Ondersteuning (ped.begel./nasch.)

AKOV - Curriculum

3


VOET@2010: inspanningsverplichting Actualisering van de 1ste generatie VOET omwille van: Maatschappelijke evoluties: meer en meer claims op onderwijs, sommige ET achterhaald, belangrijke elementen ontbreken Onderwijskundige evoluties: beleidsvoerend vermogen van scholen 12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

4


Referentiegegevens 

VOET: 1ste generatie (gezondheids- en milieueducatie, sociale vaardigheden, burgerzin en muzisch-creatieve vorming, leren leren)

 

Inspectieverslagen OBPWO 06.01 (2009) 

Onderzoek Anne Bamford (2007) 

 

Bevindingen relevantie en haalbaarheid Bevindingen muzisch-creatieve vorming

Feedback uit scholen ondermeer via stuurgroep VOET Ontwikkelcommissie en resonansgroep

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

5


Visie: basisvorming als opdracht 

Decreet (1996): basisvorming gedefinieerd vanuit maatschappelijk perspectief en vanuit perspectief op persoonlijke ontwikkeling Europese Unie (2006): kerncompetenties voor levenslang leren

Uitgangsvraag: welke minimumcapaciteiten heeft een burger in Vlaanderen nodig om kritisch-creatief te functioneren in de samenleving en voor de uitbouw van een persoonlijk leven?

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

6


Ordeningskader (vanaf 1/9/2010) Contexten: Lichamelijke gezondheid & veiligheid Mentale gezondheid Sociorelationele ontwikkeling Leren leren

Omgeving en duurzame ontwikkeling Politiek-juridische samenleving Socio-economische samenleving Socioculturele samenleving

(graadgebonden)

12 oktober 2010

Gemeenschappelijke stam AKOV - Curriculum

(niet graadgebonden)

7


18 sleutelcompetenties in de stam     

   

Communicatief verm. Creativiteit Doorzettingsvermogen Empathie Esthetische bekwaamheid Exploreren Flexibiliteit Initiatief Kritisch denken 12 oktober 2010

 

      

Mediawijsheid Open en constructieve houding Respect Samenwerken Verantwoordelijkheid Zelfbeeld Zelfredzaamheid Zorgvuldigheid Zorgzaamheid

AKOV - Curriculum

8


27 eindtermen in de stam creativiteit 2. De leerlingen kunnen originele ideeĂŤn en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren 3. De leerlingen ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren 12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

9


69 eindtermen in 7 contexten 

Lichamelijke gezondheid en veiligheid 10. leerlingen participeren aan gezondheids- en veiligheidsbeleid op school

Mentale gezondheid 6. gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te drukken

Sociorelationele ontwikkeling 11. gebruiken cultuur-en kunstuitingen om begrip op te brengen voor de leefwereld van anderen

Omgeving en duurzame ontwikkeling 3. leerlingen zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

10


vervolg: contexten 

Politiek-juridische samenleving 7. leerlingen illustreren de rol van de media en organisaties in het functioneren van ons democratisch bestel

Socio-economische samenleving 3. de leerlingen zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld

Socioculturele samenleving 7. leerlingen illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

11


48 eindtermen ‘leren leren’ 

Eerste graad 6. De leerlingen raadplegen adequaat een documentatiecentrum, bibliotheek of multimedia

Tweede graad 3. De leerlingen kunnen uit gegeven informatiebronnen en – kanalen kritisch kiezen en deze raadplegen met het oog op te bereiken doelen

Derde graad 7. De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijze en de oplossing en gaan eventueel op zoek naar een alternatief

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

12


En de andere VOET? 

Muzisch-creatieve vorming: Geïntegreerd in stam en contexten aangeboden

ICT: ongewijzigd wegens recent

Technisch-technologische vorming (2de en 3de graad aso) : voorlopig ongewijzigd

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

13


ET techniek: resultaatsverplichting 

Basisonderwijs – leergebied wereldoriëntatie – domein techniek:

www.ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/lager/eindtermen/wereldorien

Sec.Ond – 1ste graad:

www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/1stegraad/a-stroom/eindtermen/te

Uitgangspunten (BaO en SO):

www.ond.vlaanderen.be/dvo/niveau_overschrijdend/etod/uitgangspuntent 12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

14


Basisprincipes (TOS21)     

Startpunt:de mens als techniekgebruiker Techniek behoort tot de noodzakelijke vorming van iedereen 3 dimensies van technische geletterdheid: techniek begrijpen, hanteren en duiden Techniek: levert bijdrage aan de persoonlijkheidsontwikkeling Techniek bevordert creatief denken en handelen 12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

15


Een technische realisatie: 4 kerncomponenten Technisch proces Systeem

Van ontwerp tot product

Werking

Mensen, kapitaal, werktuigen, grondstoffen, energie

Afweging tussen wensen, eisen en mogelijkheden Keuzen

Hulpmiddelen

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

16


Ter illustratie: standaard 12 (TOS21) “Het technisch proces cyclisch doorlopen om een technisch systeem te realiseren� Technisch Technisch systeem proces

Hulpmiddelen Keuzen

Begrijpen Hanteren Duiden

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

17


ET techniek 1ste graad en VOET voor sleutelcompetenties uit de stam De leerlingen kunnen: 11.Vanuit een behoefte een technisch probleem definiĂŤren na onderzoek van de relevante vereisten (exploreren, creativiteit,...) 12.Modellen, tests en evaluaties gebruiken om een eenvoudig technisch systeem te ontwerpen, rekening houdend met vooropgestelde normen en criteria (creativiteit, doorzettingsvermogen, kritisch denken, ...) 13.Een gegeven of eigen ontwerp planmatig uitvoeren met oog voor vereisten van kwaliteit, veiligheid, ergonomie en milieu (zorgvuldigheid, flexibiliteit, esthetische bekwaamheid,...) 12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

18


(vervolg) De leerlingen kunnen: 14.Een technisch systeem in gebruik nemen (zorgvuldigheid, samenwerking) 15.Een technisch systeem evalueren op basis van vooraf bepaalde normen en criteria en hieruit conclusies trekken om het technisch proces te optimaliseren (kritisch denken, open en constructieve houding, zelfbeeld) 12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

19


Ter illustratie: cluster de VOET! “In onze school willen we aan ondernemingszin werken aan de hand van een leerlingenbedrijf”   

   

Eindtermen in leren leren voor: informatieverwerving en – verwerking, keuzebekwaamheid voor studie- en beroep Eindtermen ict Eindtermen uit de stam voor de sleutelcompetenties: creativiteit, kritisch denken, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid, enz. (zie vorige illustratie) Eindtermen uit contexten 1- 4: gezondheid, veiligheid, omgeving en duurzame ontwikkeling Eindtermen uit context 5: wetgeving, rechten en plichten, media Eindtermen uit context 6: alle Eindtermen uit context 7: samenleving als bron voor ideeën en marketing 12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

20


Inspiratie!!! (ook voor mannen...) Josephine Cochrane

Marion Donovan 1951

1886

Rose Totino

Melitta Bentz

1979

1908

12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

21


Inspiratie!!! 2007: Els Scheppers en de speculaaspasta (met dank aan Google)

2010: Jolien De Ville en haar ‘Sleapeasy’ (slaapverwekkend kussen) (genomineerd voor de James Dyson Awards) www.jamesdysonaward.org

2011: De GOOVI is voor ...??? 12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

22


Toemaatje: European Commitment to Entrepreneurship (ECE) Brochures:  Internationaal coöperatief ondernemen vanuit de klas: leidraad voor leerkrachten.  Team-up voor een verrijkende ondernemerschapservaring: ideeën en werkmateriaal voor gebruik in de klas (15-18 jaar) www.ond.vlaanderen.be/dbo Nathalie.briessinck@ond.vlaanderen.be 12 oktober 2010

AKOV - Curriculum

23


Dank u voor uw aandacht

GOOVI en de nieuwe VOET  

Dit toont de link tussen GOOVI en de nieuwe VOET

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you