Issuu on Google+

‘t Scathe schoolgids 2010-2011


Voorwoord

Fax:  0316 - 37 10 99 E-mail:  info.@scathe.nl URL:  www.scathe.nl  Directeur: D. Max-Hermsen

Geachte ouders, verzorgers.   In deze schoolgids vertellen over hoe we het onderwijs ingericht hebben, wat onze uitgangspunten zijn en over de methodes die we gebruiken. De gids is er voor u. We willen graag van u horen wat u er van vindt, zodat we daar de volgende keer rekening mee kunnen houden. De schoolgids is met instemming van de M.R. tot stand gekomen en wordt jaarlijks voor de grote vakantie uitgereikt. De inhoud van onze schoolgids is ook te vinden op het internet: www.scathe.nl   We hopen dat u deze schoolgids met veel plezier zult lezen.

Onze school valt onder het schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs Rijnwaarden. De school is genoemd naar een versterkt huis dat omstreeks 1300 buitendijks, ten zuiden van de Pannerdense kerk, gelegen moet hebben. Scathe betekent schaduw of beschutte plaats. Deze naam past uitstekend bij de idealen van het basisonderwijs. In 1923 is de school gesticht door het kerkbestuur. De school heeft de katholieke signatuur maar staat open voor kinderen van alle gezindten. De kinderen worden allemaal met evenveel respect behandeld. We vinden het belangrijk dat het kind in de schoolperiode in de brede zin wordt gevormd; verstandelijk, creatief, sociaal en gevoelsmatig. Elke schooldag zijn we bezig met lezen, rekenen en taal. Verder besteden we aandacht aan de kunstzinnige vorming en zelfstandig werken. Veel aandacht besteden we aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Als school zijn we opgenomen in het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School De Liemers’. De school moet ook een veilige plaats zijn. We proberen een plek te creëren van veiligheid en geborgenheid.Het voorkomen van problemen tussen kinderen en het samen oplossen van ruzies of conflicten vinden we belangrijk. Ook hebben we oog voor de veiligheid van het gebouw, de speeltoestellen en de leermaterialen. Bij dit alles vinden we de samenwerking met de ouders, individueel en in de oudervereniging noodzakelijk.

Team basisschool ‘t Scathe

Algemene informatie De naam van onze school is: R.K. Basisschool ‘t Scathe Schoolstraat 1 6911 AX Pannerden Tel:. 0316 - 37 12 64 / 0316 - 37 24 86
De organisatie

bijvoorbeeld in de kring. Met behulp van ontwikkelingsmateriaal leren de kinderen de verschillende begrippen kennen, zoals links-rechts, groot-klein, boven-onder. Ze leren kleuren onderscheiden en benoemen. Ander ontwikkelingsmateriaal laat de kleuters de oog-handcoĂśrdinatie oefenen, wat de basis vormt van onder andere het schrijven. Ook het onderscheiden van hoeveelheden en het tellen komen aan de orde. Daarnaast besteden we aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden; het samen spelen, elkaar helpen enzovoorts. Zelfredzaamheid is ook belangrijk en wordt dagelijks geoefend. Vanaf groep 3 is de leerstof verdeeld in vakken.

Wij werken op onze school volgens het ‘leerstofjaarklassensysteem’. Dat wil zeggen dat leerlingen het grootste deel van de dag doorbrengen in een groep kinderen van bijna dezelfde leeftijd die ongeveer even ver gevorderd is in de leerstof. De kleuters worden verdeeld in gecombineerde groepen, namelijk jongste en oudste kleuters. We streven ernaar indien mogelijk, leerlingen die extra hulp nodig hebben die ook te geven. Deze hulp wordt in eerste instantie binnen de groep gegeven, soms worden de kinderen voor die hulp uit de groep gehaald. We trachten de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken door het bijscholen van het personeel, gebruik te maken van het Leerling Onderwijs Volg Systeem, en de inzet van (ontwikkelings) materiaal en methoden die voldoen aan de huidige normen.In de kleuterbouw wordt de leerstof niet verdeeld in afzonderlijke vakken. Het onderwijs is daar een samenhangend geheel van activiteiten waarbij allerlei basisvaardigheden aan de orde komen. Er wordt veel aandacht besteed aan taalactiviteiten

De leerstof Lezen In groep 3 starten wij met de methode Veilig Leren Lezen (aanvankelijk leesmethode). De werkwijze in groep 3 is erop gebaseerd om met verschillende leesniveaus te werken. Hierdoor kunnen wij alle kinderen in hun leesontwikkeling volgen. Vanaf groep 4 krijgen ook andere leesvormen (bijvoorbeeld begrijpend en studerend lezen) de aandacht, maar we blijven aandacht besteden aan de leestechniek tot en met groep 8. Middels een gestructureerde aanpak willen we het technisch lezen verder optimaliseren In ieder klaslokaal is een boekenschap met een grote variatie aan kinderboeken waar de kinderen zelf een boek uit kunnen zoeken. Tevens bezoeken we met leerlingen regelmatig de bibliotheek om andere boeken aan te kunnen bieden.
Sociale vaardigheden We stimuleren het samenwerken en samen spelen, want we kunnen veel van elkaar leren. We helpen de kinderen bij het samen oplossen van de problemen. In kringgesprekken praten we regelmatig over hoe je met elkaar moet omgaan en dat je respect moet hebben voor elkaar.We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met gevoelens: ze leren kennen, herkennen en beheersen. We hanteren hieromtrent op school een drietal regels die voor iedereen gelden: • We respecteren elkaar zoals we zijn, zo is het op school voor iedereen fijn! • Zegt een ander ‘STOP’, dan hou je ermee op! • Heb je een probleem, praat met elkaar, lukt het samen niet, dan vertel je het de juf of meester maar.

Rekenen Een goede beheersing van het rekenen is van groot belang. Rekenmachines zijn goede hulpmiddelen, maar meer dan een aanvulling vormen ze niet. We volgen met de hele groep nauwgezet de rekenmethode. Binnen de groepsactiviteiten kennen we materiaalaanpassingen voor de begaafde en minder begaafde rekenaar. In de kleuterbouw wordt in de vorm van voorbereidend rekenen een goede basis gelegd voor het systematisch rekenen in de groepen 3 t/m 8. Vanaf groep 3 wordt aan de leerlingen aangegeven wat de basisstof is en wat extra stof is.

 

Taal We leren de leerlingen vaardigheden ontwikkelen om onze taal doelmatig te kunnen gebruiken. In de lessen werken we aan het schrijven van verhalen, uitbreiden van de woordenschat, het luisteren, enz.

Ook bij ons op school ontkomen we er niet aan dat kinderen elkaar onderling wel eens plagen of pesten. Als team hebben we procedures vastgesteld hoe te handelen bij plagen of pesten. Zodra we signalen krijgen, proberen we uit te zoeken wie het betreft en gaan
het gesprek aan met zowel de kinderen die plagen of pesten als met de kinderen die daarvan het slachtoffer zijn. Het kan voorkomen dat uw kind vertelt over pesten op school, ook als het zèlf niet pest of geplaagd wordt. Dat komt omdat wij hierover ook in de groep praten. Indien nodig nemen wij contact op met de ouders. Om de sociaal emotionele vaardigheden in kaart te kunnen brengen vullen de leerkrachten en ouders van groep 1 t/m 4 een vragenlijst in. Voor de groepen 5 t/m 8 vullen leerkrachten , ouders en de leerlingen een vragenlijst in.

geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen en natuur (waaronder gezondheidseducatie) aan de orde komen. Veel informatie wordt ook verkregen via de schooltelevisie en de Dienst Natuur- en Milieueducatie. Vanaf de bovenbouw worden zij regelmatig getoetst op hun vorderingen in de kennisgebieden. Ze kunnen zich thuis voorbereiden op dit proefwerk. De kinderen van groep 5 t/m 8 bereiden elk jaar minimaal één boekbespreking en/of spreekbeurt voor over een zelfgekozen onderwerp. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de bibliotheek en/of van de computer. De kinderen kunnen zich er thuis op voorbereiden.

Creativiteitsontwikkeling

Cultuureducatie

De creativiteitsontwikkeling beperkt zich bij ons op school niet alleen tot de ‘creatieve’ vakken als muziek, tekenen en handvaardigheid. Ons streefdoel is de kinderen zó te begeleiden, dat zij zich in diverse situaties op een persoonlijke manier kunnen uiten. Er is op onze school aandacht voor de ontwikkeling van de eigen stem en muzikaliteit. Bij de vakken tekenen en handvaardigheid leren we de kinderen verschillende technieken aan. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van hun eigen visie en stijl. Bij het houden van een voordracht, het schrijven van een opstel of het maken van een gedicht is er oog voor het creatief gebruiken van onze taal.

Alle leerlingen zullen tijdens hun schoolloopbaan minstens eenmaal in aanraking komen met een aantal kunstdisciplines. We verstaan hieronder dat leerlingen uitingen van professionele kunst meemaken, dus voorstellingen, concerten en tentoonstellingen. Ook willen we dat ze zelf bezig zijn met bijvoorbeeld schilderen of dansen.

Studievaardigheden: leren leren Op school leren kinderen dagelijks van alles. Dat wil zeggen dat ze allerlei nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Ze leren hoe je het onderwerp uit een zin haalt of een rekensom maakt. Bij studievaardigheden gaat het erom hoe goed een kind is in het hanteren van informatiebronnen zoals bijvoorbeeld het woordenboek, telefoonboek, maar

Maatschappelijke kennis We vinden belangrijk dat de kinderen op onze school een brede algemene ontwikkeling krijgen. Daarom werken we met een methode waarin aardrijkskunde,
ook het vinden van informatie via het internet. Ook het lezen van studieteksten, tabellen en grafieken speelt een grote rol bij studievaardigheden.

sportschoenen met witte zool. We adviseren voor de gymles sieraden thuis te laten en meisjes met lang haar de haren in een staart te doen.

Leren leren Wij willen kinderen tevens leren hoe je het leerwerk aanpakt: leren leren heet dat. Dit doen wij d.m.v. de zelfstandig werkopdrachten van de methoden bijvoorbeeld Taaljournaal, Pluspunt, De Grote Reis, waar de leerlingen zelf initiatieven dienen te nemen. Incidenteel werken wij binnen de school ook aan projecten waar alle aspecten van studievaardigheden en het leren leren aan de orde komen.

Bewegingsonderwijs Sportactiviteiten

De kinderen van groep 1-2 maken voor de lessen bewegingsonderwijs gebruik van de speelzaal. Hiervoor hebben de kinderen gymschoenen nodig die ze zelf makkelijk aan en uit kunnen doen (liefst zonder veters). De gymschoenen van de kleuters blijven op school. Vriendelijk verzoeken wij u in de gymschoenen duidelijk de naam van uw kind te zetten.

De Commissie Schoolsport vertegenwoordigt alle basisscholen in de Gemeente Rijnwaarden. Deze commissie organiseert sportactiviteiten voor de leerlingen van deze scholen. Aan het einde van het schooljaar is de ‘grote sportdag’. Op dit moment is er een driejarige cyclus van een spellendag (2011) op de velden van sc Rijnland, atletiekdag (2012) op de atletiekbaan van AV de Liemers in Zevenaar en een survival (2012), deze vindt plaats op en langs het recreatieterrein de Byland in Tolkamer. Daarnaast zijn er 3 sportmiddagen op de woensdag. Een voor de leerlingen van groep 8 (basketbaltoernooi in januari), een voor de leerlingen van groep 7 (slagbaltoernooi in april) en voor de leerlingen van groep 6 (trefbaltoernooi in februari). Groep 6 en 8 spelen in de Cluse in Herwen en groep 7 op de velden van SC Rijnland in Lobith.

De leerlingen van groep 3 t/m groep 8 sporten in sporthal De Pauwengaard. Voor hen geldt het volgende rooster: Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag

groep 5 - 8 13.45 uur - 15.15 uur groep 6/7 13.45 uur - 15.15 uur groep 3 - 4 13.45 uur - 15.15 uur groep 5/6 - 7/8 13.45 uur - 15.15 uur

Gymkleding: turnpakje, sportbroek, t-shirt,
De ‘grote sportdag’ is een verplichte schooldag. De leerlingen van groep 5 en 6 gaan ’s morgens naar de sportdag en dan assisteren de leerlingen van groep 7 en 8 op school tijdens de sportmorgen voor de onderbouw. ’s Middags gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar de sportdag en de leerlingen van groep 5 en 6 zijn dan vrij. Op de dag van de ‘grote sportdag’ is er ‘s morgens voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 een spellencircuit op school. De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn dan ’s middags vrij. De sportmiddagen op de woensdag zijn op vrijwillige basis. Alle data van de sportactiviteiten zijn vermeld in de schoolgids. Voor vragen kunt U altijd terecht bij de coördinator sportactiviteiten van ’t Scathe.

heel verschillend. Wij vinden het belangrijk om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Dat doen we al vanaf het moment dat nieuwe leerstof aangeboden wordt. Tijdens het uitleggen houden we goed in de gaten welke kinderen het direct oppikken en welke kinderen daar meer moeite mee hebben. In beide gevallen spelen we daarop in. Kinderen die geen moeite hebben met de nieuwe leerstof, gaan vrij snel aan het werk en krijgen eventueel extra leerstof aangeboden. Kinderen die het allemaal niet zo snel begrijpen, krijgen extra uitleg en, als het nodig is, extra hulp. We nemen voor de vakken lezen, taal en rekenen regelmatig toetsen af. Die toetsen horen bij de methoden die we op school gebruiken. Zo weten we zeker dat we het tijdig in de gaten hebben als kinderen dreigen af te haken. Naar aanleiding van zo’n toets maakt de leerkracht een groepsoverzicht om goed te kunnen bekijken welke kinderen gewoon verder kunnen, welke kinderen extra hulp nodig hebben en welke kinderen best wat extra’s aankunnen. Als extra hulp nodig is, bespreken we dat altijd met de ouders. Zo blijft u op de hoogte welke weg we willen inslaan. Voor lezen, rekenen en spelling nemen we ook nog elk halfjaar de toetsen af van het Cito leerlingonderwijsvolgsysteem. Met deze toetsen wordt zo objectief mogelijk vastgesteld hoe ver alle kinderen zijn op het gebied van o.a.het lezen. We kunnen onze kinderen dan ook vergelijken met het landelijk gemiddelde en weten of we als school nog steeds op de goede weg zijn. Van iedere leerling wordt een map (een ‘dossier’) bijgehouden. Hierin worden alle resultaten van de toetsen opgenomen, maar ook de verslagen van observaties, gesprekken met ouders en de schoolverslagen.

Leerlingenzorg LeerlingOnderwijsVolgSysteem Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die onze kinderen behalen zijn dan ook
Als kinderen extra zorg nodig hebben

vragen toestemming voor een eventueel onderzoek. Zodra alle (interne en externe) hulp niet afdoende blijkt te zijn, zal verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs een onvermijdelijk gevolg zijn. De procedure daarvoor loopt via de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL); Tel. 0316 - 34 16 18. Email: pcl@wsnsdeliemers.nl

Wij doen ons uiterste best elk kind zoveel mogelijk de zorg te geven die het nodig heeft. Binnen onze school heeft de intern begeleider zich extra geschoold om collega’s te kunnen helpen bij het begeleiden van kinderen die extra aandacht vragen. De groepsleerkracht is er voor de kinderen en voor de ouders van de kinderen. Als er problemen zijn, kunnen ouders altijd aan de bel trekken bij de groepsleerkracht. Problemen waar de groepsleerkracht niet alleen uit komt, worden besproken in de teamvergadering. Een paar keer per jaar heeft de leerkracht met de intern begeleider een ‘groepsbespreking’. De intern begeleider bewaakt de afspraken die er gemaakt worden. Vaak is de intern begeleider er ook bij als er met ouders gesproken wordt over extra hulp aan kinderen. Op onze school hebben we verschillende mogelijkheden om kinderen extra te helpen. Eerst proberen we met extra uitleg, hulp en oefening de kinderen zolang mogelijk binnen het groepsprogramma te houden. Als dat niet lukt, overlegt de leerkracht met de intern begeleider. Samen bespreken ze hoe verder gegaan zal worden: een observatie of een onderzoekje door de intern begeleider, bespreking in het team, het inzetten van andere materialen, of extra hulp, buiten de groep, door de intern begeleider of de remedial teacher. Indien een kind ondanks alle (interne) hulp buiten onze zorgbreedte valt, zal eerst hulp gevraagd worden bij Marant-Educatieve diensten en Bureau Onderwijszorg De Liemers. Bureau Onderwijszorg kan leerkrachten vanuit het speciaal onderwijs inzetten om de hulpvorm in het basisonderwijs uit te breiden. Als we hulp van anderen buiten de school inschakelen of als het kind voor extra hulp uit de groep gehaald wordt, overleggen we altijd vooraf met de ouders en

Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen Tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De leerkrachten kunnen voor de onderwijsbegeleiding aan de zieke leerling een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL) De leerkracht van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de leerling afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Meer informatie kunt U vinden op de website van Marant Educatieve diensten, www.marant.nl en op de website van Ziezon; het landelijk netwerk ziek zijn en toch onderwijs, www.ziezon.nl
Voor kinderen die jarig zijn tussen 1 januari en 6 weken voor de zomervakantie in het lopende schooljaar geldt een kleuterperiode van maximaal 2½ jaar. Tenzij het kind om redenen doubleert.

Onderwijszorg de Liemers) Vanaf groep 3 worden er methodegebonden toetsen en Cito-toetsen afgenomen. • Spelling • Begrijpend lezen • Rekenen en Wiskunde • Leestempo en leestechniek • Drie minuten toets • AVI (technisch leestoets) • Entreetoets (groep7) • Eindtoets (groep 8) De eindtoets in groep 8 en de resultaten van de andere toetsen spelen mede een belangrijke rol bij de schoolkeuze na de basisschool. Regelmatig worden de resultaten van de toetsen door leerkrachten en IB-er besproken. De vraag die we ons dan stellen is: ‘Op welke onderdelen valt nog winst te halen?’ Dit kan een aanleiding om ons programma op onderdelen aan te passen. Als een kind de school verlaat, wordt er een onderwijskundig rapport opgesteld voor de school waar het kind naar toe gaat. Tenslotte gaan we elk jaar na hoe de resultaten van onze leerlingen zijn na één jaar Voortgezet Onderwijs.

Resultaten van ons onderwijs

Meerjarenoverzicht Cito uitslagen

Alle leerlingen worden hun gehele schoolloopbaan nauwlettend gevolgd. We kunnen daardoor de leervorderingen van onze leerlingen goed volgen. We gebruiken de volgende toetsen: • Ordenen (toetsing van rekenvoorwaarden bij kleuters) • Taal voor kleuters • Beginnende Geletterdheid (groep 2, Bureau

Wij willen nadrukkelijk stellen dat de gemiddelde score per jaar erg afhankelijk is van groepsniveau en/of individuele leerlingen (ter verduidelijking: één goed scorende of één slecht scorende leerling heeft een grote invloed op het schoolgemiddelde). Ons uitgangspunt is en blijft dat elke leerling op eigen niveau zo optimaal mogelijk moet kunnen presteren. Steeds vaker kunnen leerlingen het onderwijs met een aange-

Naar de basisschool U hebt uw kind aangemeld voor de basisschool. De kinderen die in de zomervakantie en de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 4 jaar geworden zijn, kunnen direct aan het begin van het nieuwe schooljaar beginnen. Kinderen die daarna 4 jaar worden moeten nog even wachten. Hun eerste schooldag is de eerste schooldag na hun verjaardag.
Leerlinggebonden financiering (rugzakje)

past programma volgen (eigen leerlijn). De eindtoets houdt daar geen rekening mee. Standaardscores eindtoets van ‘t Scathe: 2008: 539,1 2009: 538,0 2010: 537,0 De laatste drie jaar hebben de leerlingen boven het landelijk gemiddelde gescoord (535,0). Van de leerlingen van groep 8 van 2009-2010 gaan er 2 naar VMBO/kb, 6 naar VMBO/gt, 8 naar HAVO, 5 naar VWO.

1 augustus 2003 is een nieuwe regeling, de leerlinggebonden financiering, van start gegaan. Deze maakt het mogelijk dat kinderen met een handicap aangemeld kunnen worden op een basisschool. Deze regeling is bekend onder de naam ‘rugzakje’. Wanneer een leerling met een rugzakje wordt aangemeld, wegen wij, alvorens een beslissing over aanname te nemen, het individuele belang van het kind af tegen het belang van de groep. Er kan immers een verschil zitten tussen hetgeen past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de mogelijkheden van de school. Middels een stappenplan (zie meerjarenbeleidsplan) beoordelen wij of wij genoeg zijn toegerust op de komst van deze individuele leerling. De grens van wat wij op school aankunnen is bereikt: • Wanneer de handicap van een kind zodanig ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt dat de rust en de veiligheid in de groep verstoord wordt en het daardoor niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de hele groep en aan het kind met een handicap te bieden. • Wanneer een kind een handicap heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor het onderwijs aan dat kind onvoldoende tot zijn recht kan komen. • Wanneer het onderwijs aan het kind met een handicap zodanig beslag legt op de leerkracht dat daardoor onvoldoende tijd en aandacht voor de andere kinderen overblijft

Doorverwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs Het afgelopen schooljaar zijn drie leerlingen verwezen naar een school voor speciaal onderwijs. Wij werken er hard aan om het aantal doorverwijzingen zo laag mogelijk te houden. Alleen de leerlingen waar wij na intensief volgen en bespreken geen opvangmogelijkheid meer voor zien binnen school worden doorverwezen.
De ontwikkeling van ons onderwijs

B-Fit is een initiatief van de Gelderse Sport Federatie in samenwerking met Provincie Gelderland, het ministerie van VWS, Stichting Nuts, Ohra en Menzis. Dit project gaat door tot 2012-2013. • Ook dit schooljaar gaan we in de groepen 4 t/m 8 werken met de begrijpend leesmethode ‘Nieuwsbegrip XL’.

Verdere Plannen • In het schooljaar 2009-2010 zijn wij gestart met een visie en missietraject. In 2010-2011 gaan we de visie en de missie omzetten in een onderwijskundig concept. • Alle groepen hebben de afgelopen jaren gewerkt met pedagogische groepsplannen. In het nieuwe schooljaar gaan we hiermee verder en zullen we het uitbreiden met didactische groepsplannen. • Taakspel zal in alle groepen gespeeld blijven worden. De leerkrachten gaan verder met het optimaliseren van het klassenmanagement en zelfstandig werken. De leerkrachten van groep 1-2 beginnen dit jaar met de training Taakspel voor kleuters • Deelname B-Fit: een (driejarig) project dat gaat over een gezonde leefstijl.Doel: voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren.

Ouders Overleggen met ouders We vinden het van belang dat ouders goed geïnformeerd zijn over het functioneren van hun kind in de school; op leergebied als ook de sociale emotionele ontwikkeling. De kinderen van groep 1 tot en met 4 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. De kinderen van groep 5 tot en met 8 krijgen driemaal per jaar een rapport mee naar huis. We hebben gekozen voor een gecombineerd cijfer- en beschrijvend schoolverslag. Sommige onderdelen als lezen, spellen en rekenen lenen er zich goed voor om beoordeeld te worden met cijfers. Andere zaken zoals inzet, gedrag, motivatie vragen om een omschrijving in woorden. In de maand november, maart en juni vinden er oudergesprekken plaats. De ouders krijgen dan de gelegenheid om o.a. het verslag/rapport met de groepsleerkracht te bespreken. Als mocht blijken dat het nodig is om wat langer met elkaar te praten, dan maken we een extra afspraak. Wij vinden het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van bijzonderheden in de thuissituatie. Wij stellen het

10


op prijs dat u contact opneemt met ons als er iets bijzonders is waar wij in de school rekening mee zouden moeten houden. Als er op school iets bijzonders is, nemen wij contact op met de ouders. Wij vinden dat de school open moet staan voor de ouders. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek zijn ze altijd welkom. We maken daarvoor graag een afspraak zodat we er ook even rustig de tijd voor kunnen nemen.

11 ouders. De oudervereniging brengt gevraagd en ongevraagd advies uit betreffende schoolzaken aan de medezeggenschapsraad.

Ouderinformatie aan gescheiden ouders Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden is het voor de school lastig om op juiste manier de informatieverstrekking te verzorgen. De wet is namelijk duidelijk: beide ouders moeten geïnformeerd worden. Alleen in zwaarwegende gevallen kan hiervan afgeweken worden. Omdat school niet de speelbal wil worden van de ouders, sturen wij alleen informatie naar die ouders van wie de adresgegevens bij ons bekend zijn. Het gaat dan om al die informatie die voor schoolloopbaan van uw kind van belang is. Voor algemene en actuele informatie verwijzen we naar de webpagina.

Uw betrokkenheid bij de school Oudervereniging Alle ouders/verzorgers van de ingeschreven kinderen op basisschool ’t Scathe worden in de gelegenheid gesteld lid te worden van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit ongeveer

De oudervereniging helpt mee met het organiseren van activiteiten op school zoals o.a. het schoolreisje en sinterklaas. Om het contact tussen oudervereniging en team zo goed mogelijk te houden, zijn tijdens de vergaderingen teamleden aanwezig. Bij de aanmelding van de leerling vraagt de oudervereniging u een machtiging te ondertekenen voor de contributie ( €22 per kind, dit is op vrijwillige basis). De hoogte van de contributie wordt in de jaarvergadering vastgesteld. Uw bijdrage wordt o.a.gebruikt voor bovengenoemde activiteiten. In de meeste groepen zijn ouders actief bij de leeslessen, computers en leespracticum. Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders de gelegenheid om zich op te geven voor de verschillende activiteiten. De groepsleerkrachten maken vervolgens afspraken met de ouders die zich aangemeld hebben.

11


Medezeggenschapsraad

Sinds 1982 is de ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’ in werking getreden. De instelling van onze M.R. is een uitvoering van deze wet. De M.R. is samengesteld uit twee geledingen, nl. ouders van leerlingen en leerkrachten. Gezamenlijk nemen zij een standpunt in over schoolse zaken. Dit standpunt is adviserend of medebepalend. Wanneer het adviserend is of medebepalend, kunt u lezen in het M.R. reglement. Dit ligt op school ter inzage. De M.R. behandelt geen persoonlijke zaken, maar u kunt de leden van de M.R. hierover gerust benaderen. Een personeelslid en een ouderlid zijn vertegenwoordigt in de GMR. Zij opereren op bovenschools niveau. De MR vergaderingen zijn openbaar. De notulen en vergaderdata kunt u vinden op de website van ´t Scathe: www.scathe.nl

PABO (Arnhem of Doetinchem) die voor kortere of langere tijd op onze school meedraaien en lessen verzorgen. Daarnaast komen er stagiaires van de MBO opleidingen (Doetinchem of Arnhem) die bij ons, met name in de onderbouwgroepen, ervaringen opdoen voor hun latere werkzaamheden. De stagiaires worden in principe begeleid door de groepsleerkracht bij wie ze geplaatst zijn. Diane MaxHermsen is de stagecoördinator en zorgt er voor, dat de stagiaires evenredig over het team worden verdeeld.

Luizenteam Op school is een groep ouders, door de Hulpverlening Gelderland Midden (voormalige GGD) geschoold, als ‘luizenteam’ actief. Zij controleren de kinderen op de eerste schooldag na elke vakantie op luizen en neten. Bij besmetting treedt het hoofdluisprotocol in werking. Daarmee houden we de school al geruime tijd luizenvrij.

Stagiaires Als school vinden wij dat we het onze toekomstige collega’s mogelijk moeten maken praktijkervaring op te doen. Onze school wordt bezocht door stagiaires van de

Regels en afspraken Gedragsregels Om te zorgen dat iedereen op school zich prettig voelt, is het nodig dat er een aantal afspraken zijn waar men zich aan dient te houden. Het team accepteert niet dat er gepest wordt. Iedere leerkracht maakt daarom binnen zijn groep afspraken. Wij verwachten dat ook de ouders hieraan zullen meewerken.

12


Omgaan met elkaar. • We respecteren elkaar zoals we zijn, zo is het op school voor iedereen fijn! • Zegt een ander ‘STOP’ dan hou je ermee op! • Heb je een probleem, praat met elkaar, lukt het samen niet, dan vertel je het de juf of meester maar! Taalgebruik. • Gebruik op school nette taal, dat is het helemaal.

• De kleuters plaatsen hun fietsen in de fietsrekken op de kleuterspeelplaats.

Overige regels • In de hal en in de gangen rustig praten en niet rennen, daar moet je je maar aan wennen! • Binnenspeelgoed: Nee! Alleen op verzoek breng je het mee! • Kleuters geen buitenspeelgoed meebrengen. • Ga netjes met je schoolspullen om, denk erom! • Huiswerk lever je op de afgesproken dag weer in, dan houdt iedereen goede zin! • Het is fijn als er elke week een aantal (2) kinderen voor de klassendienst zijn. • Je verjaardag vieren op school mag, het is immers een fijne dag! • De speelplaats is er om te spelen, niet om te schoppen of te slaan, want dan kun je naar binnen gaan. • Eet en drink op je gemak, maar gooi het afval in de bak!

Schoolregels Openstelling van de schooldeuren. • Vanaf 8.20 uur en 13.05 uur mogen de kleuters naar binnen, voor de rest gaat het vanaf de bel beginnen! • Vanaf 5 min. Voor aanvang van de school (op belsignaal) mogen de leerlingen naar binnen als zij dat willen. Na de 2e bel moet iedereen naar binnen. • Bij slecht weer kunnen de leerlingen 10 minuten voor de aanvang van de school naar binnen. • Laat uw kind zelfstandig de jas ophangen, zodat de kinderen hun eigen jas kunnen terugvinden. Ook vragen we u snel afscheid te nemen van de kinderen, zodat we op tijd kunnen beginnen. • De ingang aan de kant van het dorpsplein is open zolang we op school zijn. • (Kleuters) Als je ouders er bij het ophalen nog niet zijn, dan is melden bij de juf wel zo fijn. Het plaatsen van de fietsen. • De laatste tijd komen steeds meer kinderen met de fiets naar school. Aangezien de ruimte voor stalling beperkt is, vragen we de ouders die dichtbij de school wonen de kinderen zonder fiets naar school te sturen.

13


Regelboek Zodra een leerling drie keer binnen een kwartaal zijn naam heeft moeten opschrijven in het regelboek, neemt de leerkracht contact op met de ouders. Het kind moet dan een week tijdens de pauze binnen blijven.

Verjaardagen Wanneer uw kind jarig is mag het natuurlijk op school trakteren. Wij adviseren u dit te doen in de vorm van fruit of een hartig hapje. Liever geen snoep. Denkt u er ook aan dat sommige kinderen allergisch zijn. Kinderen brengen vaak als ze jarig zijn iets mee voor de leerkracht. Dit mag wel, maar is niet nodig. Een cadeau namens de kinderen voor een jarige juf of meester wordt door de oudervereniging gekocht.  Vriendelijk verzoeken we u géén kaarten (uitnodigingskaarten, kerstkaarten, enz.) op school uit te laten delen. Dit vinden wij sneu voor de kinderen die geen kaart ontvangen.

Klachtenprocedure Wanneer ouders klachten hebben met betrekking tot hun kind over het gegeven onderwijs of de organisatie van de school, kunnen ze terecht bij de groepsleerkracht. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan het probleem worden besproken met de directie. De directie zal dan in overleg met de betrokkenen proberen tot een oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, kunt u met uw klacht ook naar de contactpersoon, de vertrouwenspersoon of de

klachtencommissie. ’t Scathe heeft het landelijk model klachtenregeling ondertekend. Deze klachtenregeling kunt u inzien bij de directie en de contactpersoon. Bij ons op school is de contactpersoon Mevrouw Diane Max-Hermsen. Dhr. P. Wijbenga is onze externe vertrouwenspersoon p/a: Ijsselgroep, Dr. Klinkertweg 8 B, 8025 BS Zwolle Tel. 038 - 45 399 43 piet.wijbenga@ijsselgroep.nl. De vertrouwenspersoon voor klachten betreffende de permanente commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband is dhr. Mr. R.H. van Beeten, p/a: Ross Advocaten, Arnhemseweg 7, 6901 DS Zevenaar Tel.: 0316 - 52 77 52

Verzekering Ten behoeve van haar leerlingen heeft de school een collectieve ongevallenverzekering voor scholieren. Doel is een uitkering te geven bij overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige hulp en tandheelkundige hulp ten gevolge van een medisch vast te stellen ongeval alsmede ten gevolge van daarmee gelijkgestelde letsels en aandoeningen.   Verzekerde bedragen: A. Uitkering bij overlijden € 2500,B. Uitkering bij blijvende invaliditeit € 25000,C. Kosten van geneeskundige behandeling en verpleging € 1000,D. Tandheelkundige hulp per beschadigd element € 1000,-

14


Externe contacten Jeugdgezondheidszorg bij ons op school Vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. Het is daarom in de wet geregeld dat alle kinderen in Nederland regelmatig onderzocht worden. Op onze school voert de afdeling JGZ van Hulpverlening Gelderland Midden deze onderzoeken uit. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) onderzoekt kinderen op verschillende momenten gedurende de basisschoolperiode. Het eerste onderzoek vindt plaats in het jaar dat uw kind 5 of 6 jaar is, het tweede onderzoek vindt plaats in het jaar dat uw kind 10 of 11 jaar is. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u vragenlijsten thuis gestuurd met het verzoek deze in te vullen en bij de leerkracht in te leveren. De leerkracht krijgt zelf ook een vragenlijst. Zo kan de leerkracht in overleg met u aangeven of uw kind binnen het onderzoek extra aandacht nodig heeft. De doktersassistente voert het onderzoek uit. Na het onderzoek vult de doktersassistente een formulier in met de resultaten van het onderzoek. Dit formulier krijgt uw kind in een envelop mee naar huis. Op het formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Als u zelf naar aanleiding van het onderzoek een afspraak wilt maken dan is dat mogelijk. (026 - 37 73 805) Alleen met de toestemming van de ouders en enkel wanneer dit van belang is voor het leerproces of de algemene ontwikkeling van het kind wordt de school geïnformeerd over zaken komend uit de onderzoeken. Voor elke school is er aantal keer per jaar spreekuur. Op de spreekuren kunnen alle ouders en kinderen

terecht voor onderzoek of een gesprek. Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een ander nabij gelegen locatie. Daarnaast kan de school begeleiding aanvragen bij de GGD/Hulpverlening Gelderland Midden voor preventieve activiteiten. U kunt hierbij denken aan de ouderavonden, schoolkrantartikelen, cursussen voor leerkrachten, lesmaterialen en projecten over bijvoorbeeld druk gedrag, pesten, hoofdluis, voeding en tandenpoetsen.

Logopedie De taak van de logopediste is het opsporen en onderzoeken van kinderen met spraakstoornissen en of stemstoornissen. De behandeling geschiedt via verwijzing van de huisarts in een privé-praktijk van een logopedist. In groep 2 worden alle kleuters gescreend. Dat wil zeggen dat er een beperkt onderzoek plaats vindt naar eventuele logopedische stoornissen. Indien nodig worden de kinderen doorverwezen of op een controlelijst geplaatst. Ouders worden van te voren op de hoogte gesteld. Ook als ouders zich ongerust maken over de spraak van hun kind, kan het desbetreffende kind altijd via de leerkracht aangemeld worden voor een onderzoek. Dit onderzoek is kosteloos.

15


Bureau Onderwijszorg en Onderwijsbegeleidingsdienst (Marant)

Regeling school- en vakantiedagen

hopen dat u hiervan alleen bij hoge uitzondering gebruik maakt. Kinderen van 6 jaar zijn volledig leerplichtig. Als uw kind ziek is kunt u dat vanaf kwart over 8 telefonisch melden. Andere soorten van verzuim dan ziekte zijn niet toegestaan. Uitzonderingen zijn bruiloften, begrafenissen e.d. We stellen het op prijs als u verzoeken daartoe schriftelijk indient. Indien uw kind leerplichtig is, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat u uw vakanties bespreekt binnen de schoolvakanties. We verzoeken u ook het tandartsenbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. Dagelijks worden kinderen die niet aanwezig zijn geregistreerd. Als we niet weten waarom een kind absent is bellen we nog dezelfde dag de ouders. Als u wilt, kunt u uw kind ook telefonisch beter melden. U weet dan dat er op gelet wordt of uw kind op school aanwezig is. Regelmatig wordt de verzuimfrequentie van de individuele leerlingen bekeken. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Voor de regels die gelden voor schorsing en verwijdering van leerlingen verwijzen we naar de regeling ‘Schorsing en verwijdering van leerlingen’ die op school ter inzage ligt.

Verzuim

Voorkomen van lesuitval

Kinderen van 4 jaar mogen naar de basisschool. Kinderen van 5 jaar moeten naar de basisschool, maar de ouders mogen hun kind 5 uur per week thuis houden, zonder daar toestemming voor te hoeven vragen (wel even laten weten) en nog eens 5 uur met toestemming van de directeur. Dus in totaal kan er 10 uur worden afgeweken van de leerplichtregel. We

Beleid indien, in geval van ziekte, géén vervangers voorhanden zijn. Tijdens ziekte van collega’s kunnen wij een beroep beroep doen op de vervangingspool van het Personeelscluster Oost-Nederland (PON). Zijn bovenstaande collega’s niet inzetbaar, dan wordt de groep kinderen de eerste dag opgevangen door iemand uit school.

De medewerkers van deze diensten zijn bij een aantal facetten van ons werk betrokken, o.a. het toetsen / testen en observeren van leerlingen, het adviseren voor wat betreft materialen en te kiezen methoden en hulp bij de schoolplanontwikkeling. Ook kunnen we Bureau Onderwijszorg en Marant inschakelen als kinderen extra zorg en hulp nodig hebben.

16


(Een parttime collega, een collega die ADV vervangt, een ambulante leerkracht met speciale taken of een directielid). Zijn ook deze collega’s niet beschikbaar of duurt de vervanging twee of meer dagen en is niemand inzetbaar, dan kan een groep opgedeeld worden (maximaal één dag) of naar huis gestuurd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de directeur van de school. Uitgangspunt is dat er door de directeur alles aan gedaan is om vervanging te vinden. De school informeert de ouders over het naar huis sturen schriftelijk een dag van tevoren (vóór 15.15 uur). Een groep kan voor maximaal drie dagen naar huis worden gestuurd. Mocht vervanging langdurig onmogelijk blijken, dan zal door wisseling van leerkrachten een andere groep naar huis worden gestuurd. Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de notitie ‘inval bij uitval’, die op elke school, vallende onder de S.P.O.R. ter inzage ligt.

Extra verlof wordt uiteraard gegeven voor festiviteiten rondom bruiloften en jubilea van directe familie. Natuurlijk ook voor het overlijden van een familielid. Toestemming geeft de school aan afwijkende vakanties voor twee specifieke beroepsgroepen: de horeca en de agrarische sector (conform de regeling). Natuurlijk ook aan die ouders die om gegronde, persoonlijke redenen een verzoek indienen (b.v. verschoven vakanties i.v.m. ziekte, een sterfgeval in de familie, geboorte van een kind etc.). In alle andere gevallen, wanneer het verlof niet langer duurt dan 10 dagen, ligt de verantwoordelijkheid bij de schooldirecteur. De directeur vindt echter dat de kinderen de 40 schoolweken in het jaar hard nodig hebben om zich te ontplooien. Indien ouders toch extra verlof willen hebben (extra vakantie, eerder van c.q. later op school i.v.m. vertrek naar of terugkeer van het vakantieadres, logeren bij familie, bezoek van familie etc.) verschuift de school de verantwoordelijkheid naar de ouders. Ouders kunnen bij dergelijke verzoeken volstaan met een briefje waarin ze verlofaanvragen en vermelden dat zij de verantwoordelijkheid van het schoolverzuim op zich nemen, dit schrijven dienen zij in bij de directie waarna de zaak is afgedaan. Voor extra verlof langer dan 10 dagen dient u wel om officiële toestemming te vragen van de school.

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs De leerlingen die op onze school staan ingeschreven zijn verplicht aan alle onderwijsactiviteiten deel te nemen. Echter in enkele gevallen kan door de ouders bij het bevoegd gezag (schoolbestuur) om vrijstelling van het bijwonen van bepaalde lessen worden gevraagd. Vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden.

Verlofregeling Wij gaan als school uit van de landelijke regeling voor extra verlof.

17


Schooltijden groep 1

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15 2 en 3

4

5 t/m 8

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15 8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15 8.30 - 12.00

8.30 - 12.30

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

Pauze: Groep 3 t/m 5 van 10.15 uur tot 10.30 uur - Groep 5/6 t/m 8 van 10.30 uur tot 10.45 uur. Totaal aantal lesuren per jaar voor de groepen 1 t/m 4 samen minimaal 3520 uren. Totaal aantal lesuren per jaar voor de groepen 5 t/m 8 ieder minimaal 1000 uren.

18

aantal uren p/w 21.30

23.30

25.30

26.00


Opvangregeling (TSO en BSO)

met : Stichting Tussenschoolse opvang ‘de Kangoeroe’, Weidekervel 87, 6922 GB Duiven Tel.:  ���������������� 0316 - ��������� 251 88 00 De TSO valt onder de verantwoording van St. T.S.O. ‘de Kangoeroe’.

Tussen Schoolse Opvang Tijdens de schoolweken kunnen de leerlingen op alle dagen (behalve de woensdag) op school overblijven. De opvang vindt op een centrale plek plaats. Een plek waar de kinderen rustig kunnen eten en drinken. De lunch wordt door de ouders zelf aan kind(eren) meegegeven. De vrijwilligers van de T.S.O., maar ook school zelf hecht veel waarde aan voldoende en gezond voedsel & drinken. Daarbij hoort uiteraard geen snoep. Na de lunch kunnen de kinderen tot 13.05 uur onder begeleiding van de vrijwilligers buiten spelen. Bij slecht weer is er voldoende begeleide opvang binnen met passend speelmateriaal. Elke woensdag van 08.20 tot 08.40 uur kunt u op school in de hal bij de kleuters een strippenkaart kopen. U kunt een strippenkaarten kopen met 5, 10 of 20 strippen. Ook kunt u verdere afspraken maken over uw kinderen of de inhoud van de opvang. De TSO medewerkers willen voor alle kinderen een goede en ontspannende opvang tussen de middag, daarbij hoort ook naast gezonde voeding en ruimte om te spelen ook de omgang met elkaar. Er zijn dus omgangsregels opgesteld waar de kinderen zich aan dienen te houden en u als ouder indien nodig ook op gewezen zult worden. Voor alle ouders hebben wij een informatiefolder gemaakt, waarin bovenstaande informatie uitvoerig staat beschreven . Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen

Buitenschoolse opvang voor leerlingen van de basisschool In de nieuwe wet is vastgelegd dat het schoolbestuur vanaf het schooljaar  2007-2008  de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren. De school hoeft dit alleen te doen als ouders daarom vragen. Dit betekent niet dat de school de opvang ook verzorgt. U kunt de opvang natuurlijk ook zelf regelen; u bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt. De S.P.O.R.-scholen hebben besloten dat de opvang wordt verzorgd door Humanitas en Stichting kinderopvang Kangoeroe. Dit zijn bekende, gecertificeerde instellingen en vallen onder de Wet kinderopvang. Bij het maken van afspraken over buitenschoolse opvang heeft de school rekening gehouden met de wensen en behoeften van ouders. Er is een behoeften onderzoek uitgevoerd. S.P.O.R. heeft hierin laten onderzoeken hoe de ouders de opvang ingericht zouden willen zien. In een convenant is vastgelegd hoe en waar de kinderen opgevangen gaan worden. Er is ruimte voor opvang in de kindercentra locatie Pannerden en Lobith en anderszins is opvang mogelijk door gastouders. Als u gebruik wilt maken van het aanbod, regelt u zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang. Als uw kind al bij één van deze kinderopvang-

19


organisaties is ingeschreven, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Als er geen plaats is in de opvang, kan de kinderopvangorganisatie u eventueel wijzen op alternatieve oplossingen. U dient met hen duidelijke afspraken te maken over dagen, voor hoeveel kinderen, wel of niet in de schoolvakanties, vóór school, na school, tussen de middag of een combinatie. De kwaliteit van de buitenschoolse opvang is gegarandeerd. Leidsters, gebruiksruimtes en toezichthoudende geledingen voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de Wet kinderopvang.  Aan buitenschoolse opvang zijn kosten verbonden. Het is niet gratis. U betaalt de kosten van de opvang zelf. Via de website www.toeslagen.nl kunt u berekenen wat u terugkrijgt. Wij vertrouwen op een succesvolle samenwerking ten behoeve van een volwaardige opvang voor de leerlingen van de basisschool in de gemeente Rijnwaarden. De BSO in Pannerden wordt georganiseerd door Humanitas. Het SPOR heeft ook contact met Stichting Kinderopvang de Kangoereoe.

Voor inschrijving of vragen: Humanitas, Regiokantoor Oost-Gelderland, Ds. Van Dorpstraat 3, 7081 BD Gendringen. Tel.  0315 - 64 14 43 Stichting Kinderopvang de Kangoeroe: Postbus 123, 6920 AC Duiven, tel. 0316-251880 / 06-10 11 37 29

Persoonsgebonden nummer Per 1 augustus 2006 dient de school van alle kinderen het persoonsgebonden nummer (= sofinummer) opgenomen te hebben in de leerlingadministratie . Mocht dit nummer van uw kind(eren) nog niet bij ons bekend zijn, graag schriftelijk met vermelding van roepnaam, achternaam en geboortedatum aan de leerkracht of aan de directie doorgeven.

Drie-daagse groep 8 Eens per jaar gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. Drie dagen zijn zij gezamenlijk actief tijdens sport en/of spel, daarnaast wordt er gezocht naar een zinvolle en plezierige educatieve invulling. Er is uiteraard ook voldoende gelegenheid om individueel of in kleine groepjes de tijd met elkaar door te brengen.   De driedaagse is een plezierige manier om spelenderwijs dingen te leren. Omdat een dergelijke schoolse activiteit voor ons te kostbaar is vragen wij om een bijdrage van de ouders van € 70,-. De school zal zorgdragen voor een kostendekkend verblijf en programma. Ruim van te voren krijgt u informatie over de concrete invulling van de jeugddriedaagse

20


Adressen Bestuur S.P.O.R. / POOL: Marketing 30b - 6921 RE Duiven  026 - 44 32 474 Medezeggenschapsraad: Suzanne Kateman, voorzitter Oudervereniging: Anet Buil, secretaris Nieuwstraat 30 - 6911 BL Pannerden  0316 - 54 16 14

Schoolteam..................... Verjaardagen

Groepsindeling De groepsindeling voor het schooljaar 2010 - 2011 ziet er als volgt uit:   Groep 1/2a: Suze de Roest en Gerrie Kleintjes Groep 1/2b: Anita Swaters en Louise Kleintjes Groep 3: Ineke Caerteling en Dorothé Pes Groep 4: Suzanne Kateman en  Brigit Boerhof Groep 5: Wim Kok en Margriet Storkhorst Groep 5/6: Marike Stam en Wim Kok Groep 6/7: Herman Vrehe en Els van Kuppeveld Groep 7/8: Marleen Wezendonk Groep 8: Linda Verbiesen en Bert Freriks Directeur en IB: Diane Max - Hermsen IB onderbouw: Louise Kleintjes ICT: Bert Freriks

Diane Max-Hermsen, directeur Vos de Waelstr.35 - 6931 TV Westervoort........ 20 mei. Brigit Boerhof, leerkracht De Oever 10 - 6916 DB Tolkamer..................... 5 sept. Ineke Caerteling, leerkracht Keurbeek 27 - 6914 AE Herwen.........................3 nov. Bert Freriks, leerkracht Ettenseweg 93 - 7071 AC Ulft........................... 3 febr. Suzanne Kateman, leerkracht Schoolstraat 7 - 6913 AC Aerdt......................... 22 okt. Gerrie Kleintjes, leerkracht Babberichsew.71a - 6905 JS Oud-Zevenaar.....30 sept. Louise Kleintjes, leerkracht Arnhemseweg 20 - 6901 DW Zevenaar............. 4 mei. Wim Kok, leerkracht Middag 54 - 6909 CE Babberich..................... 25 febr. Anita Korte, leerkracht Zandakker 2 - 6909 CM Babberich..................14 jan. Els van Kuppeveld, leerkracht De Oever 6 - 6916 DB Tolkamer........................27 apr.

21


Dorothé Pes, leerkracht Spijkerweg 5 - 6917 BH Spijk............................ 16 apr. Suze de Roest-van Sleen, leerkracht Vierkenshof 46 - 6916 MA Tolkamer................... 2 juli Jan Soeter, leerkracht Veldhuizensew. 2 - 6909 DK Babberich...........25 mrt. Margriet Storkhorst, leerkracht Elsweide 53 - 6903 AB Zevenaar...................... 31 okt. Marike Stam, leerkracht Voerendaalsestr 12 - 6845 LC Arnhem.............27 aug. Linda Verbiesen, leerkracht Mahlerstraat 25 - 7391 SZ Twello..................... 30 apr. Herman Vrehe, leerkracht Heiliglandsestr. 29 - 6923 BB Groessen..........13 sept. Marleen Wezendonk, leerkracht Groenestraat 3 - 6911 KV Pannerden.............21 sept.

De samenwerking biedt beide organisaties kansen. U kunt daarbij denken aan bundeling en uitwisseling van expertise, het behalen van schaalvoordeel. Verwachting is dat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs zal toenemen. Op termijn, waarschijnlijk begin 2012, kan deze samenwerking uitmonden in een fusie van beide stichtingen. Met als resultaat een nieuwe organisatie die qua grootte beter in staat is in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. S.P.O.R.

Tel.:  026 - 44 324 74  E-mail: info@spor.nu URL: www.spor.nu

S.P.O.R. (Samen Passend Onderwijs Realiseren)

Samenwerking stichting POOL / SPOR M.i.v. 1 april 2010 werken de stichting Primair Openbaar Onderwijs de Liemers (POOL) en de Stichting Primair Onderwijs Rijnwaarden (SPOR) samen. De stichting POOL bestuurt acht scholen in Duiven, Westervoort en Zevenaar. Onder de SPOR vallen vijf scholen in Rijnwaarden. Dhr. Jan Blasweiler is bestuursmanager van beide stichtingen.

22


Inhoudsopgave: Voorwoord.............................................................. 1 Algemene informatie.............................................. 1 De organisatie.........................................................2 De leerstof...............................................................2  Lezen.................................................................2  Rekenen............................................................ 3  Taal.................................................................... 3  Sociale vaardigheden........................................ 3  Creativiteitsontwikkeling...................................4  Maatschappelijke kennis....................................4  Cultuureducatie.................................................4  Studievaardigheden: leren leren........................4  Bewegingsonderwijs..........................................5  Sportactiviteiten................................................5 Leerlingenzorg........................................................6  LeerlingOnderwijsVolgSysteem.........................6  Als kinderen extra zorg nodig hebben................ 7  Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen........ 7  Naar de basisschool...........................................8 Resultaten van ons onderwijs.................................8  Meerjarenoverzicht Cito uitslagen.....................8  Doorverwijzing van leerlingen naar het speciaal Onderwijs.............................................9 Leerlinggebonden financiering (rugzakje)..............9 De ontwikkeling van ons onderwijs...................... 10  Verdere plannen.............................................. 10 Ouders................................................................... 10  Overleggen met ouders................................... 10  Ouderinformatie aan gescheiden ouders......... 11 Uw betrokkenheid bij de school........................... 11  Oudervereniging.............................................. 11  Medezeggenschapsraad.................................. 12  Luizenteam..................................................... 12 Stagiaires.............................................................. 12

Regels en afspraken.............................................. 12  Gedragsregels................................................. 12  Schoolregels.................................................... 13  Overige regels................................................. 13  Regelboek....................................................... 14  Verjaardagen................................................... 14  Klachtenprocedure.......................................... 14  Verzekering..................................................... 14 Externe contacten................................................ 15  Jeugdgezondheidszorg bij ons op school......... 15  Logopedie....................................................... 15  Bureau Onderwijszorg en Onderwijsbegeleidingsdienst (Marant)................................... 16 Regeling school- en vakantiedagen...................... 16  Verzuim........................................................... 16  Voorkomen van lesuitval.................................. 16  Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs........................................................ 17  Verlofregeling.................................................. 17 Schooltijden.......................................................... 18 Opvangregeling (TSO en BSO)............................. 19  TSO................................................................. 19  Buitenschoolse opvang voor leerlingen van de basisschool ................................................. 19 Persoonsgebonden nummer................................20 Drie-daagse groep 8..............................................20 Groepsindeling...................................................... 21 Adressen............................................................... 21  Schoolteam, Verjaardagen............................... 21 S.P.O.R.................................................................. 22 Inhoudsopgave..................................................... 23 Externe contacten................................................24

23


Externe contacten Jeugd gezondheidszorg (Hulpverlening Gelderland Midden) Postbus 5364 – 6802 EJ Arnhem 026-3773805 (tot 15.00) 026-3775289 (tel. spreekuur ma-vr 16.00-17.00) www.hvdgm.nl  Marant educatieve diensten Aamsestraat 84A – 6662 NK Elst 0481-439300 www.marant.nl   Mevr.C.Frederiks, logopediste Wardstr. 19 – 6681 CG Bemmel 0481-459194   Inspectie De inspectie van het onderwijs, kantoor Utrecht. Postbus 2730 3500 GS Utrecht Tel.: 030-6690600 Website: www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)   Bureau Onderwijszorg ‘De Liemers’ Mercurion 36 6903 PZ Zevenaar Tel.: 0316-341618 www.wsnsdeliemers.nl

24schoolgids