Page 1

In deze nieuwsbrief: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Belangrijke mededeling voor zaakvoerders en bestuurders van een vennootschap Bijverdienen na pensioen voortaan gemakkelijker Kleine ondernemingen: verhoging van de btw-drempel Buitenlandse verzekeringen niet langer anoniem Vereffening en ontbinding in één akte Factuurvermelding ‘datum einde werken’ in de praktijk Gemiddelde brandstofprijzen van 2012 Wist u dat…

Nieuwsbrief 68, april 2013 Jaargang 17 Een uitgave van: Boekhoudkantoor Patrick De Rop NV Kerkstraat 120, 9120 Vrasene T. 03 775 08 75 – F. 03 755 15 55 www.pdr.be – info@pdr.be

fiscus maakte hier op zijn beurt nooit een probleem van. Sinds kort houden de controleurs extra toezicht op deze fiches aangezien er geen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Voor enkele dossiers hebben wij zelfs met terugwerkende kracht vanaf 2010 een rechtzetting moeten doen met alle gevolgen van dien. Om verdere problemen te vermijden hebben wij beslist om dit systeem als volgt te wijzigen :

1. Belangrijke mededeling voor zaakvoerders en bestuurders van een vennootschap Ten gevolge de steeds striktere toepassing van de belastingwetgeving bij controles zien wij ons genoodzaakt om volgende wijziging met onmiddellijke ingang van kracht te laten gaan : De meeste bedrijfsleiders betalen hun kwartaalbijdrage inzake sociale zekerheid (Acerta, Zenito, Xerius, …) en VAPZ via hun vennootschap. Hiervoor werd op het einde van het jaar een fiche 281.20 opgemaakt waardoor de kous af was. De

1. Vanaf het 2e kwartaal 2013 (nu dus) dienen de sociale bijdragen en VAPZ persoonlijk te worden betaald en niet meer via de vennootschap (tenzij men opteert om via de rekening courant te werken). 2. Ter betaling hiervan zal de maandelijkse bezoldiging van de zaakvoerder of bestuurder verhoogd moeten worden. Wij zullen u hiervoor een voorstel overmaken. Deze aangepaste bezoldiging zal voor de eerste maal over april 2013 uitgekeerd worden. Op dit verhoogde loon zal uiteraard een hogere bedrijfsvoorheffing ingehouden worden, die wordt verrekend in de personenbelasting. 1


3. De betaling voor het 1e kwartaal 2013 die reeds werd uitgevoerd laten we ongemoeid. 4. Als op het einde van het kalenderjaar blijkt dat het bedrag aan voordelen alle aard (auto, bewoning, elektriciteit, verwarming, telefoon, GSM, PC, internet, enz…) het bedrag van € 6.000,00 op jaarbasis overschrijdt, zullen wij hiervoor een bijkomende aangifte in de bedrijfsvoorheffing doen waarvoor dan nog een aanvullend bedrag in de bedrijfsvoorheffing zal dienen betaald te worden. Voor bedragen onder de € 6.000,00 zal geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Uiteindelijk komt het erop neer dat de ingehouden en betaalde belasting (in de vorm van bedrijfsvoorheffing) gedurende het jaar hoger wordt wat de uiteindelijke afrekening in de personenbelasting zal doen dalen. Eventueel kan de persoonlijke voorafbetaling hierdoor verminderd worden. Indien u hierover verdere vragen heeft twijfel niet om ons te contacteren.

2. Bijverdienen na pensioen voortaan gemakkelijker 65-plussers kunnen vanaf 2013 onbeperkt bijverdienen zonder verlies van hun pensioen, op voorwaarde dat ze een loopbaan van 42 jaar kunnen bewijzen. De wetgeving werd recent bekend gemaakt met terugwerkende kracht en stelt volgende regels voorop : 

 

Onbeperkt bijverdienen kan vanaf de eerste maand volgend op de 65e verjaardag op voorwaarde dat men een loopbaan van 42 jaar kan voorleggen. Voor zelfstandigen jonger dan 65 of zelfstandigen die minder dan 42 jaar werkten blijven de begrensde bedragen van toepassing. De toegelaten inkomstengrenzen worden met 2% verhoogd en worden vanaf 2014 jaarlijks geïndexeerd. De sanctionering bij overschrijding van de toegelaten activiteit wordt versoepeld. De marge van 15% wordt verhoogd naar 25% vanaf 2013. Voor wie meer verdient wordt een evenredig percentage van het pensioen

teruggevorderd. Wie meer dan 25% te veel verdient verliest zijn volledig pensioen voor dat jaar. Aangezien de toegelaten inkomensgrens verhoogd wordt, verhoogt ook het plafond voor de berekeningsbasis van de sociale bijdragen. Bij wie onbeperkt bijverdient worden de sociale bijdragen berekend op het plafond van 81.649,49 EUR waardoor een sociale bijdrage van ruim 4.000,00 EUR per kwartaal verschuldigd is. Deze hogere sociale bijdragen leveren geen bijkomende pensioenrechten op. Meer verdienen betekent natuurlijk ook meer belastingen betalen.

3. Kleine ondernemingen: verhoging van de btw-drempel In onze vorige nieuwsbrief 67 schreven we dat het grensbedrag van de btw-vrijstellingsregeling voor ondernemingen wiens omzet niet meer dan 5.580 EUR bedraagt verhoogd zou worden naar 25.000 EUR. Staatssecretaris Van Bogaert bevestigde recent dat deze nieuwe vrijstellingsdrempel van 25.000 EUR in werking treedt vanaf 1 juli 2013. De administratie zal elke betrokken belastingplichtige informeren over de drempelverhoging en de gevolgen ervan. Zij krijgen de mogelijkheid om van rechtswege over te gaan naar de vrijstellingsregeling, maar zij kunnen er ook voor opteren om de huidige belastingregeling te behouden.

4. Buitenlandse verzekeringen niet langer anoniem Vanaf aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) moeten bepaalde verzekeringen die afgesloten zijn bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij aangegeven worden in de aangifte personenbelasting. Het gaat hier specifiek om Tak 21- (spaarverzekeringen), Tak 22- (bruidsschat- en geboorteverzekeringen), Tak 23- (beleggingsverzekeringen) en schuldsaldoverzekeringen.

2


Het speelt geen rol of u de verzekering in 2012 heeft afgesloten, dan wel enkele jaren geleden. Ook contracten die in 2012 nog liepen maar ondertussen reeds beëindigd zijn moeten worden aangegeven. Praktisch zal men op de aangifte (net zoals bij buitenlandse rekeningen) ‘ja’ of ‘neen’ moeten aankruisen en vermelden in welk land de verzekering aangegaan werd.

  

Vergeet ons met andere woorden niet in te lichten wanneer dit het geval zou zijn, zodat wij uw aangifte personenbelasting correct kunnen indienen.

5. Vereffening en ontbinding in één akte

Sinds 2012 is het mogelijk om een vennootschap in één akte te ontbinden en vereffenen. De voorwaarden hiervoor zijn :   

dat er geen vereffenaar werd aangeduid; dat er geen passiva zijn volgens een recente staat van activa en passiva; dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om de vennootschap te ontbinden en vereffenen in één en dezelfde akte.

Een letterlijke interpretatie van de tweede voorwaarde, dat de vennootschap geen passiva meer mag hebben, zorgde echter voor praktische problemen. We denken hier bijvoorbeeld aan het kapitaal, reserves en provisies die worden aangelegd voor kosten die rechtstreeks verband houden met de ontbinding en vereffening van de vennootschap. Naar aanleiding van een recente parlementaire vraag verduidelijkte minister Turtelboom dat met de tweede voorwaarde de ‘schulden ten aanzien van derden’ beoogd worden. Hieronder vallen dus niet :  

die na de vereffening zullen worden uitgekeerd aan de vennoten/aandeelhouders; akte- en andere notariskosten naar aanleiding van de ontbinding; kosten van de bedrijfsrevisor of commissaris; andere kosten die ontstaan naar aanleiding van en rechtstreeks verband houden met de ontbinding en vereffening van de vennootschap; provisies die de vennootschap heeft aangelegd om schulden die op het moment van haar ontbinding nog openstaan te betalen; schulden, andere dan het kapitaal en de reserves, die de vennootschap zou hebben jegens haar vennoten/aandeelhouders, zoals rekening-courant verhoudingen, zouden in deze optiek dus wel op voorhand moeten worden betaald of de vennootschap zou hiervoor een provisie moeten aanleggen.

6. Factuurvermelding ‘datum einde werken’ in de praktijk Aangezien de vermelding ‘datum einde werken’ heel wat vragen oproept bij aannemers verduidelijken we eens wat echt van belang is : Vanaf 2013 is het verplicht om naast de factuurdatum ook de datum waarop het werk is beëindigd te vermelden op de facturen. Een uitzondering is voorzien wanneer de factuurdatum dezelfde is als de datum einde werken. Bij grote werken ligt deze nieuwe datum echter minder voor de hand. Wanneer er een formele opleveringsdatum voorzien is, vermeld dan deze datum als datum einde werken. Bij oplevering in meerdere keren telt steeds de voorlopige oplevering als datum einde werken. Wanneer er geen formele oplevering voorzien is vermeld u best de datum waarop u de laatste keer bij uw klant aan het werk was.

het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap; de wettelijke en eventuele andere reserves die de vennootschap heeft opgebouwd en 3


7. Gemiddelde brandstofprijzen van 2012 In het begin van het jaar worden de gemiddelde brandstofprijzen van het voorbije jaar bekendgemaakt:    

Benzine 95 Super Diesel LPG

€ 1,7076 € 1,7396 € 1,5318 € 0,7183

8. Wist u dat…  

Steven Osselaer sinds kort het PDR-team vervoegt. Guido Lauwereijs ons kantoor in februari heeft verlaten. Zijn dossiers zullen integraal overgenomen worden door Bert De Rop. De tarief notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2014 2,742% bedraagt voor grote vennootschappen en 3,242% voor kleine vennootschappen. De referentierentevoet voor kaskredieten en de voorschotten op rekening-courant die in 2012 werden opgenomen 9,50% bedraagt.

Op onze website stellen we alle voorgaande nieuwsbrieven in pdf-formaat ter beschikking. ► http://www.pdr.be Belangrijkste data voor het 2e kwartaal 2013: 02.04.2013: 2e Paasdag, kantoor gesloten 10.04.2013: Uiterste datum binnenbrengen facturen Uiterste datum betaling VA belastingen 20.04.2013: Uiterste datum betaling B.T.W. 01.05.2013: Feest van de Arbeid, kantoor gesloten 09.05.2013: O.H. Hemelvaart, kantoor gesloten 10.05.2013: Brugdag PDR, kantoor gesloten 20.05.2013: Pinkstermaandag, kantoor gesloten Uiterste datum betaling B.T.W. voorschot 20.06.2013: Uiterste datum betaling B.T.W. voorschot Uiterste datum betaling sociale kas

4

Nieuwsbrief 68  

Nieuwsbrief 68, april 2013 Boekhoudkantoor Patrick De Rop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you