Page 1

In deze nieuwsbrief: 1. 2. 3.

Btw-aftrek firmawagens Btw-aftrek andere roerende bedrijfsmiddelen Factuurvermeldingen

Nieuwsbrief 67, januari 2013 Jaargang 17 Een uitgave van: Boekhoudkantoor Patrick De Rop NV Kerkstraat 120, 9120 Vrasene T. 03 775 08 75 – F. 03 755 15 55 www.pdr.be – info@pdr.be

1.2.

1. Btw-aftrek firmawagens Sinds begin 2011 mag de btw-aftrek op bedrijfsmiddelen en de bijhorende kosten nog slechts in aftrek worden gebracht a rato van het werkelijke beroepsgebruik. Tot voor 2011 bedroeg de btw-aftrek van personenwagens en hun kosten 50% maar deze regeling werd dus niet langer toegestaan. Hoe het beroepsgebruik vanaf 2011 bepaald moest worden was echter lang een groot vraagteken. Recent heeft de fiscus drie methodes bepaald om de verhouding beroeps/privégebruik te bepalen:

1.1.

Rittenadministratie

U houdt een rittenadministratie bij van de dagelijkse beroepsmatige verplaatsingen. Hierdoor kan aan de hand van de begin- en eindstand van de kilometerteller per jaar de verhouding beroep/privé berekend worden. Dit document, digitaal of op papier, vermeldt:  datum van de afgelegde rit(ten);  beginadres;  eindadres;  totaal aantal km per rit en per dag.

Formule

Een tweede mogelijkheid bestaat erin het privégebruik te bepalen aan de hand van volgende formule: (

)

Het forfaitair aantal werkdagen van 200 in bovenstaande formule houdt rekening met het aantal vakantiedagen, ziektedagen, dagen telewerk,… Indien een werknemer of bedrijfsleider effectief meer of minder dan die 200 dagen actief is, dan wordt toch rekening gehouden met 200 werkdagen, behalve indien er zich een wijziging voordoet in de werksituatie of het verkrijgen van een firmawagen in de loop van het jaar. De 6.000 km in bovenstaande formule is een forfait voor het overige privégebruik.

1.3.

Forfait

Er mag als laatste ook voor een forfaitaire aftrek van 35% gekozen worden wanneer men minstens over 4 voertuigen beschikt. Deze methode dient men tevens minstens 4 jaar aan te houden. 1


2. Btw-aftrek andere roerende bedrijfsmiddelen Ook voor andere gemengd gebruikte roerende bedrijfsmiddelen en hun bijhorende kosten (GSM, smartphone, laptop, tablet, iPad,…) dient de btwaftrek beperkt te worden tot het beroepsmatige gebruik. De administratie biedt echter de mogelijkheid om forfaitair voor een btw-aftrek van 75% te kiezen. Deze methode is niet verplicht toe te passen, maar vermijdt wel de dat er bewijslast moet worden voorgelegd indien het beroepspercentage hoger zou liggen. Indien de forfait van 75% wordt toegepast geldt deze voor alle gemengd gebruikte roerende bedrijfsmiddelen andere dan vervoermiddelen.

Voor intracommunautaire leveringen (verkoop van goederen met als bestemming een btw-plichtige klant in een andere lidstaat) blijft de vermelding “Vrij van btw, intracommunautaire levering art. 39bis W. Btw”. Voor intracommunautaire diensten (u verricht een dienst voor een btw-plichtige klant in een andere lidstaat van de Europese Unie) volstaat vanaf 2013 de vermelding “btw verlegd”. Op onze website stellen we alle voorgaande nieuwsbrieven in pdf-formaat ter beschikking. ► http://www.pdr.be

3. Factuurvermeldingen In onze vorige nieuwsbrief (66) schreven we dat een aantal nieuwe btw-regels zich aandrongen. De betreffende wet stond op 21 december 2012 in het Staatsblad, maar reeds op 18 december werd aangekondigd dat er een overgangsregeling kwam. Pas nadien verduidelijkte men dat het uitstel niet op het ganse pakket nieuwe btw-regels sloeg, integendeel. Het gros van de nieuwe factureringsregels zou op 1 januari 2013 effectief van kracht zijn.

3.1.

Twee data vermelden

Naast de factuurdatum moet ook de datum van de levering en/of einde van de werken vermeld worden. Een factuur moet namelijk verplicht opgemaakt worden uiterlijk de 15e kalenderdag van de maand die volgt na de levering of dienst. Op deze manier kan de controleur bij een btw-controle nagaan of een factuur tijdig werd opgesteld.

3.2.

Verlegging van btw

Indien de btw door de medecontractant moet worden voldaan via de verlegging van heffing, volstaat de vermelding ‘btw verlegd’. De vermelding 'btw te voldoen door medecontractant' met verwijzing naar het KB 1 art. 20 is dus niet langer verplicht. 2

Nieuwsbrief 67  

Nieuwsbrief 67, januari 2013 Boekhoudkantoor Patrick De Rop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you