Page 1

In deze nieuwsbrief: 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Groene stroom en B.T.W. Let op voor “bedrijvengidsen” Registratie aannemers verdwijnt in 2012 Energiebesparende investeringen: overzicht en wijzigingen van 2012 tot 2014 Voordelen van alle aard: opletten geblazen Uitbreiding kantoor

1. Groene stroom en B.T.W. Vandaag kan je geen krant meer openslaan of er staat iets over zonnepanelen, de groene stroom die ze genereren of de subsidies die men kan genieten. Waar u relatief weinig over leest, maar wat u toch in het achterhoofd moet houden is de B.T.W.behandeling van de geproduceerde stroom en de te verhandelen groenestroomcertificaten. Zowel de levering van de geproduceerde stroom als de verkoop van de certificaten is principieel aan de B.T.W. onderworpen. Wat de geproduceerde stroom betreft komt men in feite niet aan B.T.W. toe, als men werkt met een zgn. “terugdraaiende teller”. Bij zo’n teller stijgt de meterstand als er elektriciteit verbruikt wordt en daalt de meterstand als de overtollig geproduceerde elektriciteit op het net geïnjecteerd wordt. In dat geval wordt de teller hooguit teruggedraaid tot 0 kWh en is de netbeheerder geen vergoeding verschuldigd voor de overtollig aangeleverde elektriciteit. In die situatie is er sprake van gratis leveringen door de eigenaar van de zonnepanelen en blijft men als “leverancier” buiten het toepassingsgebied van de B.T.W. Of de verhandeling van groenestroomcertificaten aan de B.T.W. is onderworpen, hangt af van uw activiteit als belastingplichtige. Worden de zonnepanelen enkel privé gebruikt, dan blijft men buiten de B.T.W. Worden de panelen geheel of gedeeltelijk voor een B.T.W.-belaste activiteit gebruikt, dan is de verhandeling voor het geheel aan B.T.W.

Nieuwsbrief 61, oktober 2011 Jaargang 15 Een uitgave van: Boekhoudkantoor Patrick De Rop NV Kerkstraat 120, 9120 Vrasene T. 03 775 08 75 – F. 03 755 15 55 www.pdr.be – info@pdr.be onderworpen. Bijvoorbeeld als het gebouw waar de zonnepanelen op geplaatst worden ook een kantoor bevat waar een B.T.W.-belaste activiteit wordt uitgeoefend. De aanrekening van B.T.W. impliceert overigens dat de B.T.W. die uitsluitend en rechtstreeks verband houdt met de verhandeling van de certificaten aftrekbaar is. Wat het recht op B.T.W.-aftrek betreft, kan bovendien een B.T.W.-plichtige met een “terugdraaiende teller”, ondanks de gratis leveringen, toch B.T.W.aftrek uitoefenen voor de kosten m.b.t. elektriciteitsproductie (o.a. aankoop en onderhoud panelen). De aftrek zal in dat geval bepaald moeten worden in overleg met de B.T.W.-controle.

2. Let op voor “bedrijvengidsen” Hierbij willen wij nogmaals waarschuwen voor de bekende reclameronselaar ‘Nieuwe bedrijvengids’. Die schrijft momenteel massaal ondernemers aan met de vraag om hun B.T.W.-nummer door te geven. Op zich kunnen reclameronselaars niet veel aanvangen met een B.T.W.-nummer. Toch raden wij aan zeker niet te reageren op die vraag. Tevens waarschuwen wij ook voor XL Media BVBA, de nieuwe naam waaronder voormalige vennootschap BMS haar verkoop voortzet van dubieuze advertenties in niet bestaande tijdschriften. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor wij echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld!

1


3. Registratie aannemers verdwijnt in 2012 Vanaf 1 januari 2012 bestaan er geen geregistreerde aannemers meer. Het systeem, dat 34 jaar geleden in het leven werd geroepen na een aantal schandalen, had zijn strepen nochtans verdiend. Het werd zelfs een soort kwaliteitslabel dat de bouwers recht gaf op een aantal voordelen, zoals het verlaagde B.T.W.-tarief van 6% of premies voor energiebesparende investeringen. Bovendien hielp het kandidaat bouwers in hun zoektocht naar een betrouwbare aannemer. Maar dat is dus buiten Europa gerekend. Dat vindt dat zo’n registratie de kansen van buitenlandse aannemers op de Belgische markt bemoeilijkt. Om fiscale en sociale fraude te vermijden is er een akkoord gebaseerd op vier elementen: identificatieplicht op de werf, afwezigheidsregistratie bij tijdelijke werkloosheid, contractuele aansprakelijkheid voor het uitbetalen van de minimumlonen en het afleveren van een attest wanneer de bouwheer van fiscale voordelen of premies kan genieten. De uitbetaling van premies voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken en voor energiebesparende maatregelen komen niet in het gedrang. De voorwaarde om met een geregistreerde aannemer te werken valt gewoon weg, maar de aanvrager zal nog wel altijd een officiële factuur moeten indienen. Er wordt nog onderzocht of er niet een of ander kwaliteitslabel moet komen zodat de consument makkelijker kan nagaan of hij wel met een gekwalificeerde aannemer in zee gaat.

4. Energiebesparende investeringen: overzicht en wijzigingen van 2012 tot 2014 Wilt u profiteren van de voordelige groene lening om energiebesparende maatregelen te treffen in huis? Dan onderneemt u best snel actie, want het systeem zal hoogstwaarschijnlijk niet blijven bestaan in zijn huidige vorm. Energiebesparende investeringen, zoals het dak isoleren of hoogrendementsglas plaatsen,

verminderen uw energieverbruik en uw maandelijkse uitgaven. Maar energiebesparende investeringen kosten heel wat geld. Geld dat niet iedereen aan de kant heeft staan. Opdat minder kapitaalkrachtige mensen toch ook dergelijke investeringen kunnen doen, introduceerde de federale overheid in 2009 de groene lening. Van zo’n lening neemt de overheid een deel van de rentelasten voor haar rekening. De rentekorting bedraagt 1,5%. Een rente van 4,5% wordt dus 3%. Bovenop de rentekorting kunt u via uw belastingaangifte 40% van de betaalde intresten fiscaal in mindering brengen. U kunt kiezen tussen een groene lening in de vorm van een hypothecair krediet of een groene lening als consumentenkrediet. Omdat het rentetarief van die laatste formule hoger ligt, kiezen de meesten ervoor om de groene lening af te sluiten als hypothecair krediet. Voor woningen die ten minste vijf jaar bewoond zijn voor het begin van de werken komen er momenteel 8 uitgaven in aanmerking voor belastingvermindering: - de vervanging van een oude stookketel en het jaarlijkse onderhoud ervan; - de plaatsing van dubbele beglazing; - het aanbrengen van isolatie voor dak, muren en vloeren; - de plaatsing van de warmteregeling van installatie van een centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdschakeling; - de uitvoering van een energieaudit van de woning; - de plaatsing van uitrustingen voor de productie van geothermische energie; - de plaatsing van een systeem van waterverwarming door middel van zonneenergie met zonnepanelen; - de plaatsing van fotovoltaïsche panelen om zonne-energie om te zetten in elektrische energie. Voor woningen die nog geen vijf jaar bewoond zijn: - de plaatsing van uitrustingen voor de productie van geothermische energie; - de plaatsing van een systeem van waterverwarming door middel van zonneenergie met zonnepanelen; 2


-

de plaatsing van fotovoltaïsche panelen om zonne-energie om te zetten in elektrische energie.

Voor alle uitgaven geldt een belastingvermindering ten belope van 40%, wat ook de aard van de uitgaven is, met een maximum per woning en per jaar van 2.830,00 euro (aanslagjaar 2012). Betreft het een uitgave voor zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen, dan mag dit bedrag verhoogd worden tot 3.680,00 euro. De verhoging voor de isolatie van muren en vloeren valt dus weg vanaf aanslagjaar 2012. De maximale belastingvermindering geldt per woning en niet per belastingplichtige. Een belastingplichtige die eigenaar of huurder is van verscheidene woningen kan de vermindering van 2.830,00 of 3.680,00 euro dus meer dan één keer per belastbaar tijdperk krijgen. Een overdracht van belastingvermindering van de ene woning naar een andere is niet toegestaan.

6. Uitbreiding kantoor Vanaf 1 oktober 2011 is Elien De Rop (dochter van) onze nieuwe medewerkster. Zij is afgestudeerd als Bachelor accountancy-fiscaliteit en is momenteel stagiair boekhouder-fiscalist BIBF. Belangrijkste data voor het 4e kwartaal 2011: 10.10.2011: Uiterste datum binnenbrengen facturen Uiterste datum betaling VA belastingen 20.10.2011: Uiterste datum betaling B.T.W. 31.10.2011: Brugdag PDR, kantoor gesloten 01.11.2011: Allerheiligen, kantoor gesloten 11.11.2011: Wapenstilstand, kantoor gesloten 20.11.2011: Uiterste datum betaling B.T.W. voorschot 20.12.2011: Uiterste datum betaling B.T.W. voorschot Uiterste datum betaling sociale kas Uiterste datum betaling VA belastingen 26.12.2011 t/m 31.12.2011: Brugdagen, kantoor gesloten 31.12.2011: Opmaken inventaris

Het terugbetaalbare belastingkrediet wordt afgeschaft vanaf aanslagjaar 2014 (uitgaven gedaan in 2013).

5. Voordelen van alle aard: opletten geblazen Privé belastbare voordelen genieten vanuit uw vennootschap kan zolang deze aangegeven worden. Dit kan ofwel door het voordeel op de loonfiche te zetten of door het voordeel te boeken als schuld op de rekening-courant. In een nieuwe richtlijn aan de belastingcontroleurs werd onlangs opgedragen om voordelen in natura en kosten waarvan kan worden aangetoond dat ze gedeeltelijk privé zijn zonder pardon te onderwerpen aan de zgn. aanslag geheime commissielonen van 309%! Alle kosten moeten bekeken worden in het licht van een eventueel privégebruik; bv. een werknemer rijdt met een bestelwagen naar huis, dan moet een % privégebruik bepaald worden en dit bedrag moet toegevoegd worden als voordeel van alle aard; idem voor een zaakvoerder die met een bestelwagen privé-verplaatsingen maakt; idem voor gebouwen met privé en kantoor in 1 gebouw en 1 gezamenlijke watermeter,… 3

Nieuwsbrief 61  
Nieuwsbrief 61  

Nieuwsbrief 61, oktober 2011 Boekhoudkantoor Patrick De Rop

Advertisement